กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 20 พ.ย. 2562

ดาวน์โหลด

พุธ

20

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.74%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.44%

1 ปี

0.82%

3 ปี

0.62%

5 ปี

0.72%

10 ปี

1.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.28%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.74%

1 ปี

1.42%

3 ปี

1.22%

5 ปี

1.29%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.19%

3 เดือน

0.32%

6 เดือน

0.69%

1 ปี

1.32%

3 ปี

1.09%

5 ปี

1.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.28%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.74%

1 ปี

1.42%

3 ปี

1.22%

5 ปี

1.29%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.35%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.76%

1 ปี

1.51%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.06%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

2.12%

3 เดือน

0.55%

6 เดือน

1.54%

1 ปี

2.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.26%

3 เดือน

0.14%

6 เดือน

0.23%

1 ปี

0.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

2.73%

3 เดือน

0.35%

6 เดือน

1.89%

1 ปี

2.98%

3 ปี

1.98%

5 ปี

2.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.55%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.46%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.47%

3 ปี

0.39%

5 ปี

0.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

2.96%

3 เดือน

0.35%

6 เดือน

1.97%

1 ปี

3.26%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.46%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.43%

1 ปี

0.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

2.85%

3 เดือน

0.42%

6 เดือน

2.12%

1 ปี

3.37%

3 ปี

2.19%

5 ปี

1.93%

10 ปี

1.88%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.48%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.43%

1 ปี

0.51%

3 ปี

0.41%

5 ปี

0.44%

10 ปี

0.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.78%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.47%

1 ปี

0.86%

3 ปี

0.72%

5 ปี

0.86%

10 ปี

1.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.48%

3 เดือน

0.42%

6 เดือน

0.92%

1 ปี

1.65%

3 ปี

1.43%

5 ปี

1.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.41%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.88%

1 ปี

1.57%

3 ปี

1.34%

5 ปี

1.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.48%

3 เดือน

0.42%

6 เดือน

0.92%

1 ปี

1.65%

3 ปี

1.43%

5 ปี

1.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.78%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

1.07%

1 ปี

2.13%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

0.08%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.14%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

-11.62%

3 เดือน

-5.36%

6 เดือน

-11.20%

1 ปี

-15.76%

3 ปี

-0.20%

5 ปี

-4.49%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.22%

3 เดือน

8.84%

6 เดือน

11.00%

1 ปี

13.25%

3 ปี

12.52%

5 ปี

16.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

-11.62%

3 เดือน

-5.36%

6 เดือน

-11.20%

1 ปี

-15.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.22%

3 เดือน

8.84%

6 เดือน

11.00%

1 ปี

13.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

-5.20%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-13.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

8.84%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

-11.61%

3 เดือน

-5.35%

6 เดือน

-11.19%

1 ปี

-15.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.22%

3 เดือน

8.84%

6 เดือน

11.00%

1 ปี

13.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

13.75%

3 เดือน

6.63%

6 เดือน

6.52%

1 ปี

6.74%

3 ปี

13.33%

5 ปี

5.93%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.53%

3 เดือน

7.95%

6 เดือน

10.25%

1 ปี

14.58%

3 ปี

14.91%

5 ปี

18.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

6.80%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

7.95%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.70%

3 เดือน

6.63%

6 เดือน

2.64%

1 ปี

2.94%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

13.12%

3 เดือน

7.95%

6 เดือน

10.96%

1 ปี

15.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

5.39%

3 เดือน

-0.85%

6 เดือน

1.13%

1 ปี

1.11%

3 ปี

5.73%

5 ปี

2.58%

10 ปี

10.76%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.03%

3 เดือน

5.48%

6 เดือน

7.61%

1 ปี

10.30%

3 ปี

9.65%

5 ปี

11.87%

10 ปี

15.28%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

6.68%

3 เดือน

1.12%

6 เดือน

2.55%

1 ปี

2.93%

3 ปี

8.66%

5 ปี

3.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.66%

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

8.23%

1 ปี

11.07%

3 ปี

10.65%

5 ปี

13.35%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

1.26%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.83%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

7.03%

3 เดือน

1.12%

6 เดือน

2.66%

1 ปี

3.33%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.66%

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

8.23%

1 ปี

11.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

6.02%

3 เดือน

-0.67%

6 เดือน

1.48%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.02%

3 เดือน

5.48%

6 เดือน

7.61%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

5.88%

3 เดือน

-0.67%

6 เดือน

1.48%

1 ปี

1.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.02%

3 เดือน

5.48%

6 เดือน

7.61%

1 ปี

10.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.48%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.25%

3 เดือน

0.51%

6 เดือน

5.29%

1 ปี

4.25%

3 ปี

6.52%

5 ปี

4.26%

10 ปี

8.10%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

8.89%

3 เดือน

5.33%

6 เดือน

7.60%

1 ปี

10.42%

3 ปี

10.22%

5 ปี

12.30%

10 ปี

16.43%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.25%

3 เดือน

0.51%

6 เดือน

5.29%

1 ปี

4.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

8.89%

3 เดือน

5.33%

6 เดือน

7.60%

1 ปี

10.42%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

11.47%

3 เดือน

2.48%

6 เดือน

5.29%

1 ปี

7.12%

3 ปี

8.29%

5 ปี

4.79%

10 ปี

12.59%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.45%

3 เดือน

5.65%

6 เดือน

7.95%

1 ปี

10.86%

3 ปี

10.47%

5 ปี

12.06%

10 ปี

15.12%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.29%

3 เดือน

1.40%

6 เดือน

4.18%

1 ปี

5.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.62%

3 เดือน

5.78%

6 เดือน

8.04%

1 ปี

11.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.23%

3 เดือน

2.67%

6 เดือน

6.38%

1 ปี

4.91%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.78%

3 เดือน

5.74%

6 เดือน

8.29%

1 ปี

11.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

11.28%

3 เดือน

2.94%

6 เดือน

6.96%

1 ปี

6.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.78%

3 เดือน

5.74%

6 เดือน

8.29%

1 ปี

11.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.80%

3 เดือน

-1.50%

6 เดือน

4.96%

1 ปี

1.35%

3 ปี

1.99%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.26%

3 เดือน

5.49%

6 เดือน

8.37%

1 ปี

11.84%

3 ปี

12.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.87%

3 เดือน

-1.04%

6 เดือน

5.87%

1 ปี

2.51%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.24%

3 เดือน

5.48%

6 เดือน

8.36%

1 ปี

11.82%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.51%

3 เดือน

2.45%

6 เดือน

6.76%

1 ปี

6.74%

3 ปี

7.49%

5 ปี

4.74%

10 ปี

8.96%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.68%

3 เดือน

5.49%

6 เดือน

8.17%

1 ปี

11.05%

3 ปี

10.79%

5 ปี

12.61%

10 ปี

16.39%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.51%

3 เดือน

2.45%

6 เดือน

6.76%

1 ปี

6.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.68%

3 เดือน

5.49%

6 เดือน

8.17%

1 ปี

11.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.42%

3 เดือน

4.11%

6 เดือน

6.41%

1 ปี

6.74%

3 ปี

7.44%

5 ปี

7.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.33%

3 เดือน

5.62%

6 เดือน

7.88%

1 ปี

10.94%

3 ปี

11.03%

5 ปี

12.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.85%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.43%

3 เดือน

4.12%

6 เดือน

6.43%

1 ปี

6.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.33%

3 เดือน

5.62%

6 เดือน

7.88%

1 ปี

10.95%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.25%

3 เดือน

3.65%

6 เดือน

4.61%

1 ปี

5.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.37%

3 เดือน

5.62%

6 เดือน

7.94%

1 ปี

10.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.38%

3 เดือน

3.43%

6 เดือน

5.41%

1 ปี

5.76%

3 ปี

8.26%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.57%

3 เดือน

5.35%

6 เดือน

7.97%

1 ปี

11.15%

3 ปี

10.84%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

10.57%

3 เดือน

1.11%

6 เดือน

5.44%

1 ปี

4.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

8.64%

3 เดือน

5.55%

6 เดือน

7.43%

1 ปี

9.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

11.04%

3 เดือน

1.36%

6 เดือน

5.70%

1 ปี

5.38%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

8.64%

3 เดือน

5.55%

6 เดือน

7.43%

1 ปี

9.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.67%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3.25%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

2.00%

1 ปี

2.19%

3 ปี

2.46%

5 ปี

1.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

2.03%

3 เดือน

1.09%

6 เดือน

1.66%

1 ปี

2.42%

3 ปี

2.54%

5 ปี

3.74%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.90%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

4.35%

3 เดือน

0.43%

6 เดือน

2.57%

1 ปี

1.48%

3 ปี

3.24%

5 ปี

1.12%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

4.40%

3 เดือน

2.35%

6 เดือน

3.58%

1 ปี

5.24%

3 ปี

5.40%

5 ปี

7.03%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

5.52%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

2.91%

1 ปี

0.31%

3 ปี

3.93%

5 ปี

0.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

7.59%

3 เดือน

4.09%

6 เดือน

6.19%

1 ปี

9.01%

3 ปี

9.19%

5 ปี

11.20%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.49%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

19/11/2562

YTD

-1.69%

3 เดือน

-0.80%

6 เดือน

-0.99%

1 ปี

-2.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/11/2562

YTD

2.52%

3 เดือน

1.84%

6 เดือน

2.43%

1 ปี

2.81%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCLASSICA

ณ วันที่

15/11/2562

YTD

3 เดือน

1.36%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2562

YTD

3 เดือน

2.41%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

5.09%

3 เดือน

0.89%

6 เดือน

2.92%

1 ปี

3.53%

3 ปี

4.70%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

4.51%

3 เดือน

2.73%

6 เดือน

3.85%

1 ปี

5.14%

3 ปี

5.16%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMILDA

ณ วันที่

15/11/2562

YTD

3 เดือน

0.81%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2562

YTD

3 เดือน

1.41%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

4.88%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

2.17%

1 ปี

5.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

1.14%

3 เดือน

0.52%

6 เดือน

1.03%

1 ปี

1.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

19/11/2562

YTD

5.93%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

2.73%

1 ปี

6.16%

3 ปี

4.12%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/11/2562

YTD

1.54%

3 เดือน

0.84%

6 เดือน

1.43%

1 ปี

1.62%

3 ปี

1.57%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.81%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRAAA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

4.81%

3 เดือน

0.46%

6 เดือน

2.52%

1 ปี

3.81%

3 ปี

2.28%

5 ปี

2.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

2.15%

3 เดือน

1.23%

6 เดือน

1.86%

1 ปี

2.52%

3 ปี

2.23%

5 ปี

2.13%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2A

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

4.82%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

2.53%

1 ปี

3.81%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

2.06%

3 เดือน

1.01%

6 เดือน

1.75%

1 ปี

2.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

15/11/2562

YTD

8.44%

3 เดือน

1.26%

6 เดือน

3.94%

1 ปี

6.25%

3 ปี

3.58%

5 ปี

2.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2562

YTD

2.54%

3 เดือน

1.17%

6 เดือน

2.15%

1 ปี

2.99%

3 ปี

2.77%

5 ปี

2.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

15/11/2562

YTD

11.68%

3 เดือน

1.92%

6 เดือน

5.68%

1 ปี

8.85%

3 ปี

4.78%

5 ปี

3.32%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2562

YTD

3.73%

3 เดือน

1.62%

6 เดือน

3.31%

1 ปี

4.27%

3 ปี

3.70%

5 ปี

4.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSPICYA

ณ วันที่

15/11/2562

YTD

3 เดือน

1.91%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2562

YTD

3 เดือน

3.38%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.82%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

24.51%

3 เดือน

0.77%

6 เดือน

9.93%

1 ปี

23.64%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

7.19%

3 เดือน

4.47%

6 เดือน

6.42%

1 ปี

7.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

24.54%

3 เดือน

0.79%

6 เดือน

9.96%

1 ปี

23.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

7.18%

3 เดือน

4.46%

6 เดือน

6.41%

1 ปี

7.45%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.95%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.06%

3 เดือน

7.72%

6 เดือน

6.82%

1 ปี

7.71%

3 ปี

4.05%

5 ปี

-0.38%

10 ปี

2.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.41%

3 เดือน

5.61%

6 เดือน

9.13%

1 ปี

14.02%

3 ปี

14.41%

5 ปี

15.29%

10 ปี

15.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

9.40%

3 เดือน

7.75%

6 เดือน

7.07%

1 ปี

8.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

12.44%

3 เดือน

5.62%

6 เดือน

9.16%

1 ปี

14.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMP

ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

7.72%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/11/2562

YTD

3 เดือน

5.61%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.58%