กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 20 ม.ค. 2562

ดาวน์โหลด

อาทิตย์

20

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.27%

1 ปี

0.47%

3 ปี

0.56%

5 ปี

0.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

1.08%

3 ปี

1.15%

5 ปี

1.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.06%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.52%

1 ปี

0.98%

3 ปี

0.93%

5 ปี

1.12%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.06%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

1.08%

3 ปี

1.15%

5 ปี

1.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.63%

1 ปี

1.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.13%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.58%

1 ปี

0.70%

3 ปี

1.51%

5 ปี

2.29%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.08%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.17%

1 ปี

0.31%

3 ปี

0.44%

5 ปี

0.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.15%

3 เดือน

0.56%

6 เดือน

0.77%

1 ปี

1.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.09%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.18%

1 ปี

0.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.13%

3 เดือน

0.76%

6 เดือน

0.70%

1 ปี

1.11%

3 ปี

1.68%

5 ปี

1.71%

10 ปี

1.70%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.15%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.44%

3 ปี

0.47%

5 ปี

0.39%

10 ปี

0.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.59%

3 ปี

0.69%

5 ปี

1.00%

10 ปี

1.31%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.08%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.64%

1 ปี

1.21%

3 ปี

1.37%

5 ปี

1.69%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.32%

6 เดือน

0.60%

1 ปี

1.13%

3 ปี

1.29%

5 ปี

1.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.08%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.64%

1 ปี

1.21%

3 ปี

1.37%

5 ปี

1.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.09%

3 เดือน

0.57%

6 เดือน

0.95%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.16%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.81%

3 เดือน

-5.85%

6 เดือน

1.41%

1 ปี

-13.10%

3 ปี

10.01%

5 ปี

3.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.69%

3 เดือน

5.97%

6 เดือน

9.20%

1 ปี

14.28%

3 ปี

14.66%

5 ปี

16.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.81%

3 เดือน

-5.85%

6 เดือน

1.41%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.69%

3 เดือน

5.97%

6 เดือน

9.20%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.81%

3 เดือน

-5.85%

6 เดือน

1.41%

1 ปี

-13.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.69%

3 เดือน

5.97%

6 เดือน

9.20%

1 ปี

14.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.07%

3 เดือน

-8.45%

6 เดือน

-1.61%

1 ปี

-7.39%

3 ปี

24.22%

5 ปี

7.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.82%

3 เดือน

10.27%

6 เดือน

13.55%

1 ปี

19.29%

3 ปี

16.72%

5 ปี

18.66%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.07%

3 เดือน

-8.45%

6 เดือน

-2.50%

1 ปี

-8.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.82%

3 เดือน

10.27%

6 เดือน

13.60%

1 ปี

19.33%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.65%

3 เดือน

-6.80%

6 เดือน

-2.86%

1 ปี

-11.54%

3 ปี

10.63%

5 ปี

5.86%

10 ปี

16.18%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.07%

3 เดือน

6.38%

6 เดือน

8.87%

1 ปี

11.97%

3 ปี

11.11%

5 ปี

12.00%

10 ปี

16.66%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.01%

3 เดือน

-5.14%

6 เดือน

-1.06%

1 ปี

-8.78%

3 ปี

14.01%

5 ปี

6.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.29%

3 เดือน

7.11%

6 เดือน

9.89%

1 ปี

13.36%

3 ปี

12.58%

5 ปี

13.49%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.04%

3 เดือน

-5.01%

6 เดือน

-0.89%

1 ปี

-8.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.29%

3 เดือน

7.11%

6 เดือน

9.89%

1 ปี

13.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.69%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.07%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.65%

3 เดือน

-6.80%

6 เดือน

-2.74%

1 ปี

-11.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.07%

3 เดือน

6.38%

6 เดือน

8.87%

1 ปี

11.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.88%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.37%

3 เดือน

-9.11%

6 เดือน

-5.61%

1 ปี

-16.09%

3 ปี

9.74%

5 ปี

6.25%

10 ปี

12.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.76%

3 เดือน

6.69%

6 เดือน

9.07%

1 ปี

12.58%

3 ปี

11.77%

5 ปี

12.71%

10 ปี

17.68%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.37%

3 เดือน

-9.11%

6 เดือน

-5.61%

1 ปี

-15.73%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.76%

3 เดือน

6.69%

6 เดือน

9.07%

1 ปี

12.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.18%

3 เดือน

-7.73%

6 เดือน

-3.78%

1 ปี

-14.76%

3 ปี

10.81%

5 ปี

6.75%

10 ปี

16.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.12%

3 เดือน

6.74%

6 เดือน

9.44%

1 ปี

13.07%

3 ปี

11.75%

5 ปี

12.19%

10 ปี

15.81%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.18%

3 เดือน

-8.57%

6 เดือน

-4.66%

1 ปี

-15.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.12%

3 เดือน

6.92%

6 เดือน

9.57%

1 ปี

13.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

-0.18%

3 เดือน

-9.78%

6 เดือน

-6.09%

1 ปี

-14.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.13%

3 เดือน

6.88%

6 เดือน

9.51%

1 ปี

13.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

-0.12%

3 เดือน

-9.50%

6 เดือน

-5.29%

1 ปี

-13.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.13%

3 เดือน

6.88%

6 เดือน

9.51%

1 ปี

13.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

-0.81%

3 เดือน

-15.55%

6 เดือน

-12.48%

1 ปี

-26.70%

3 ปี

7.05%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.38%

3 เดือน

7.41%

6 เดือน

10.22%

1 ปี

15.10%

3 ปี

13.94%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

-0.81%

3 เดือน

-15.29%

6 เดือน

-12.09%

1 ปี

-26.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.38%

3 เดือน

7.41%

6 เดือน

10.21%

1 ปี

15.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

-0.17%

3 เดือน

-9.47%

6 เดือน

-6.22%

1 ปี

-15.70%

3 ปี

10.15%

5 ปี

6.49%

10 ปี

11.23%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.34%

3 เดือน

6.75%

6 เดือน

9.46%

1 ปี

12.97%

3 ปี

12.09%

5 ปี

12.90%

10 ปี

17.51%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

-0.17%

3 เดือน

-9.47%

6 เดือน

-11.76%

1 ปี

-20.68%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.34%

3 เดือน

6.75%

6 เดือน

11.88%

1 ปี

14.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.44%

3 เดือน

-6.70%

6 เดือน

-0.88%

1 ปี

-12.65%

3 ปี

10.96%

5 ปี

9.72%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.32%

3 เดือน

7.12%

6 เดือน

9.89%

1 ปี

13.57%

3 ปี

12.29%

5 ปี

12.92%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.44%

3 เดือน

-6.70%

6 เดือน

-0.88%

1 ปี

-12.64%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.32%

3 เดือน

7.12%

6 เดือน

9.89%

1 ปี

13.57%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.45%

3 เดือน

-6.58%

6 เดือน

-0.60%

1 ปี

-11.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.32%

3 เดือน

7.12%

6 เดือน

9.90%

1 ปี

13.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.23%

3 เดือน

-8.07%

6 เดือน

-4.05%

1 ปี

-14.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.28%

3 เดือน

7.31%

6 เดือน

10.06%

1 ปี

13.55%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.59%

3 เดือน

-8.72%

6 เดือน

-5.06%

1 ปี

-11.21%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.66%

3 เดือน

6.28%

6 เดือน

8.59%

1 ปี

11.68%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.65%

3 เดือน

-8.47%

6 เดือน

-4.55%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.66%

3 เดือน

6.28%

6 เดือน

8.59%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.11%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.14%

3 เดือน

-1.95%

6 เดือน

-0.91%

1 ปี

-3.21%

3 ปี

3.27%

5 ปี

2.03%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.47%

3 เดือน

1.73%

6 เดือน

2.31%

1 ปี

3.22%

3 ปี

3.26%

5 ปี

4.00%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.19%

3 เดือน

-5.02%

6 เดือน

-2.70%

1 ปี

-7.66%

3 ปี

5.06%

5 ปี

2.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.06%

3 เดือน

3.76%

6 เดือน

5.01%

1 ปี

6.91%

3 ปี

6.49%

5 ปี

7.39%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.26%

3 เดือน

-8.92%

6 เดือน

-5.34%

1 ปี

-14.04%

3 ปี

7.02%

5 ปี

3.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.81%

3 เดือน

6.45%

6 เดือน

8.56%

1 ปี

11.80%

3 ปี

10.62%

5 ปี

11.60%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.94%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

18/01/2562

YTD

-0.13%

3 เดือน

-3.60%

6 เดือน

-4.08%

1 ปี

-7.00%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/01/2562

YTD

0.38%

3 เดือน

2.13%

6 เดือน

2.80%

1 ปี

4.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.35%

3 เดือน

-2.82%

6 เดือน

-1.00%

1 ปี

-5.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.92%

3 เดือน

3.25%

6 เดือน

4.57%

1 ปี

6.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.17%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.93%

1 ปี

-0.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.21%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

0.63%

1 ปี

1.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.08%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

1.84%

1 ปี

1.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.19%

3 เดือน

0.58%

6 เดือน

0.80%

1 ปี

1.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.18%

3 เดือน

-1.70%

6 เดือน

-0.44%

1 ปี

-2.80%

3 ปี

2.45%

5 ปี

2.37%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.45%

3 เดือน

1.56%

6 เดือน

2.05%

1 ปี

2.87%

3 ปี

2.18%

5 ปี

1.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2A

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.18%

3 เดือน

-1.70%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.45%

3 เดือน

1.55%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.77%

3 เดือน

-2.34%

6 เดือน

-2.52%

1 ปี

-4.57%

3 ปี

3.13%

5 ปี

2.26%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.67%

3 เดือน

2.11%

6 เดือน

2.64%

1 ปี

3.46%

3 ปี

2.92%

5 ปี

2.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.40%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.06%

3 เดือน

-2.80%

6 เดือน

-2.81%

1 ปี

-5.35%

3 ปี

3.75%

5 ปี

2.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.82%

3 เดือน

2.67%

6 เดือน

3.35%

1 ปี

4.42%

3 ปี

3.71%

5 ปี

3.98%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.64%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.33%

3 เดือน

1.90%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.97%

3 เดือน

2.16%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.33%

3 เดือน

1.90%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

0.97%

3 เดือน

2.16%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.77%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.57%

3 เดือน

0.81%

6 เดือน

-11.71%

1 ปี

-24.27%

3 ปี

9.02%

5 ปี

-0.13%

10 ปี

8.34%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.57%

3 เดือน

10.46%

6 เดือน

13.64%

1 ปี

18.55%

3 ปี

14.85%

5 ปี

14.85%

10 ปี

16.79%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.80%

3 เดือน

1.10%

6 เดือน

-10.86%

1 ปี

-23.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-11.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.56%

3 เดือน

10.36%

6 เดือน

13.76%

1 ปี

18.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.65%

3 เดือน

1.98%

6 เดือน

-0.42%

1 ปี

-7.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.76%

3 เดือน

4.59%

6 เดือน

5.99%

1 ปี

8.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.65%

3 เดือน

1.98%

6 เดือน

-0.42%

1 ปี

-7.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

1.76%

3 เดือน

4.59%

6 เดือน

5.99%

1 ปี

8.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

-0.53%

3 เดือน

-1.48%

6 เดือน

-6.17%

1 ปี

-8.94%

3 ปี

-2.39%

5 ปี

-3.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.47%

3 เดือน

4.16%

6 เดือน

4.99%

1 ปี

6.48%

3 ปี

7.34%

5 ปี

7.63%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

7.79%

3 เดือน

-9.26%

6 เดือน

-11.55%

1 ปี

-6.91%

3 ปี

11.82%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

5.29%

3 เดือน

14.35%

6 เดือน

15.92%

1 ปี

20.58%

3 ปี

15.37%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.47%

3 เดือน

0.60%

6 เดือน

-5.38%

1 ปี

-16.40%

3 ปี

5.23%

5 ปี

1.39%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

4.31%

3 เดือน

9.51%

6 เดือน

12.71%

1 ปี

19.83%

3 ปี

18.44%

5 ปี

20.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

5.13%

3 เดือน

2.73%

6 เดือน

-1.27%

1 ปี

-16.25%

3 ปี

9.80%

5 ปี

2.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.97%

3 เดือน

10.06%

6 เดือน

13.56%

1 ปี

20.75%

3 ปี

19.00%

5 ปี

21.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEHP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

5.13%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.97%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

2.47%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

4.31%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

4.64%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

-9.61%

1 ปี

-28.76%

3 ปี

-3.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.95%

3 เดือน

13.50%

6 เดือน

17.63%

1 ปี

24.12%

3 ปี

19.87%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHAP

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

4.64%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.95%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHEQA

ณ วันที่

16/01/2562

YTD

3.31%

3 เดือน

-3.78%

6 เดือน

-20.70%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-25.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/01/2562

YTD

4.88%

3 เดือน

14.21%

6 เดือน

19.32%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.14%