กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 10 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลด

ศุกร์

10

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.20%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.18%

1 ปี

0.58%

3 ปี

0.57%

5 ปี

0.61%

10 ปี

1.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.37%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

0.34%

1 ปี

1.03%

3 ปี

1.12%

5 ปี

1.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.03%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.33%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.30%

1 ปี

0.94%

3 ปี

1.02%

5 ปี

0.98%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.42%

3 เดือน

0.12%

6 เดือน

0.39%

1 ปี

0.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.03%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.37%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

0.34%

1 ปี

1.03%

3 ปี

1.12%

5 ปี

1.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.03%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.33%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.30%

1 ปี

1.00%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.03%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.44%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.35%

1 ปี

1.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.55%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.55%

1 ปี

0.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.49%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

0.31%

1 ปี

2.10%

3 ปี

1.89%

5 ปี

1.90%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.90%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.90%

1 ปี

1.00%

3 ปี

0.64%

5 ปี

0.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.66%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.48%

1 ปี

2.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.91%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.90%

1 ปี

1.00%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.33%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

2.17%

3 ปี

1.93%

5 ปี

1.83%

10 ปี

1.91%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.93%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.92%

1 ปี

1.03%

3 ปี

0.66%

5 ปี

0.61%

10 ปี

0.44%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.21%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.19%

1 ปี

0.63%

3 ปี

0.65%

5 ปี

0.72%

10 ปี

1.31%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.56%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.52%

1 ปี

1.41%

3 ปี

1.36%

5 ปี

1.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.52%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

0.48%

1 ปี

1.33%

3 ปี

1.28%

5 ปี

1.35%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.56%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.52%

1 ปี

1.41%

3 ปี

1.36%

5 ปี

1.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.70%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.72%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

0.06%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-31.13%

3 เดือน

3.28%

6 เดือน

-28.08%

1 ปี

-40.67%

3 ปี

-15.05%

5 ปี

-6.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

33.62%

3 เดือน

20.41%

6 เดือน

33.41%

1 ปี

35.88%

3 ปี

23.05%

5 ปี

21.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-31.12%

3 เดือน

3.28%

6 เดือน

-28.08%

1 ปี

-40.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-20.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

33.62%

3 เดือน

20.41%

6 เดือน

33.41%

1 ปี

35.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-30.89%

3 เดือน

3.45%

6 เดือน

-27.84%

1 ปี

-40.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-37.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

33.61%

3 เดือน

20.41%

6 เดือน

33.41%

1 ปี

35.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

34.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-31.09%

3 เดือน

3.34%

6 เดือน

-28.04%

1 ปี

-40.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-14.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

33.62%

3 เดือน

20.40%

6 เดือน

33.41%

1 ปี

35.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-8.79%

3 เดือน

14.58%

6 เดือน

-11.81%

1 ปี

-9.91%

3 ปี

7.25%

5 ปี

6.49%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

35.10%

3 เดือน

12.89%

6 เดือน

34.96%

1 ปี

36.86%

3 ปี

24.94%

5 ปี

23.03%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-8.48%

3 เดือน

14.77%

6 เดือน

-11.51%

1 ปี

-10.42%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

35.10%

3 เดือน

12.89%

6 เดือน

34.96%

1 ปี

36.89%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

35.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-8.70%

3 เดือน

14.70%

6 เดือน

-11.71%

1 ปี

-13.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

35.10%

3 เดือน

12.89%

6 เดือน

34.96%

1 ปี

37.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.56%

3 เดือน

12.53%

6 เดือน

-12.27%

1 ปี

-18.68%

3 ปี

-2.09%

5 ปี

0.81%

10 ปี

7.36%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.25%

3 เดือน

10.52%

6 เดือน

27.07%

1 ปี

28.52%

3 ปี

18.47%

5 ปี

16.53%

10 ปี

16.81%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-14.28%

3 เดือน

10.37%

6 เดือน

-14.49%

1 ปี

-18.60%

3 ปี

-0.66%

5 ปี

1.38%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

29.41%

3 เดือน

11.58%

6 เดือน

29.26%

1 ปี

30.80%

3 ปี

20.05%

5 ปี

18.19%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-14.04%

3 เดือน

10.52%

6 เดือน

-14.26%

1 ปี

-18.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-13.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

29.41%

3 เดือน

11.58%

6 เดือน

29.26%

1 ปี

30.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-14.24%

3 เดือน

10.42%

6 เดือน

-14.45%

1 ปี

-18.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

29.41%

3 เดือน

11.58%

6 เดือน

29.26%

1 ปี

30.81%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.24%

3 เดือน

12.72%

6 เดือน

-11.97%

1 ปี

-18.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.25%

3 เดือน

10.52%

6 เดือน

27.06%

1 ปี

28.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.24%

3 เดือน

12.73%

6 เดือน

-11.97%

1 ปี

-18.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.25%

3 เดือน

10.52%

6 เดือน

27.06%

1 ปี

28.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.64%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-10.00%

3 เดือน

14.87%

6 เดือน

-10.43%

1 ปี

-13.74%

3 ปี

-0.90%

5 ปี

3.20%

10 ปี

5.40%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.54%

3 เดือน

10.10%

6 เดือน

27.38%

1 ปี

28.78%

3 ปี

18.82%

5 ปี

16.81%

10 ปี

17.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-10.00%

3 เดือน

14.87%

6 เดือน

-10.43%

1 ปี

-13.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.54%

3 เดือน

10.10%

6 เดือน

27.38%

1 ปี

28.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-15.73%

3 เดือน

12.04%

6 เดือน

-16.41%

1 ปี

-19.24%

3 ปี

-1.48%

5 ปี

1.84%

10 ปี

8.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

28.48%

3 เดือน

10.65%

6 เดือน

28.28%

1 ปี

29.82%

3 ปี

19.51%

5 ปี

17.17%

10 ปี

17.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-15.73%

3 เดือน

12.04%

6 เดือน

-16.41%

1 ปี

-20.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

28.48%

3 เดือน

10.65%

6 เดือน

28.28%

1 ปี

29.84%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-8.99%

3 เดือน

20.72%

6 เดือน

-7.13%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-8.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

29.72%

3 เดือน

12.00%

6 เดือน

29.38%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-8.61%

3 เดือน

20.95%

6 เดือน

-6.78%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

29.71%

3 เดือน

12.00%

6 เดือน

29.38%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.95%

3 เดือน

10.68%

6 เดือน

-13.26%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-12.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

28.69%

3 เดือน

11.03%

6 เดือน

28.56%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

28.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.60%

3 เดือน

10.89%

6 เดือน

-12.93%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-12.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

28.69%

3 เดือน

11.03%

6 เดือน

28.56%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

28.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.03%

3 เดือน

14.82%

6 เดือน

-12.36%

1 ปี

-15.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.77%

3 เดือน

11.18%

6 เดือน

27.55%

1 ปี

29.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-11.53%

3 เดือน

15.13%

6 เดือน

-11.90%

1 ปี

-15.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.76%

3 เดือน

11.18%

6 เดือน

27.55%

1 ปี

29.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-19.88%

3 เดือน

10.89%

6 เดือน

-19.67%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-18.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.70%

3 เดือน

9.95%

6 เดือน

27.39%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-19.56%

3 เดือน

11.09%

6 เดือน

-19.37%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-18.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.70%

3 เดือน

9.95%

6 เดือน

27.39%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-3.37%

3 เดือน

29.21%

6 เดือน

-1.36%

1 ปี

-10.92%

3 ปี

-2.14%

5 ปี

4.29%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

26.78%

3 เดือน

10.28%

6 เดือน

26.48%

1 ปี

28.39%

3 ปี

19.62%

5 ปี

17.88%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-3.37%

3 เดือน

29.21%

6 เดือน

-1.36%

1 ปี

-10.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

26.78%

3 เดือน

10.28%

6 เดือน

26.48%

1 ปี

28.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.19%

3 เดือน

15.10%

6 เดือน

-12.86%

1 ปี

-15.10%

3 ปี

-0.06%

5 ปี

3.41%

10 ปี

5.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.45%

3 เดือน

10.40%

6 เดือน

27.27%

1 ปี

28.86%

3 ปี

19.12%

5 ปี

17.03%

10 ปี

17.82%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.19%

3 เดือน

15.10%

6 เดือน

-12.86%

1 ปี

-15.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

27.45%

3 เดือน

10.40%

6 เดือน

27.27%

1 ปี

28.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-11.20%

3 เดือน

15.22%

6 เดือน

-10.59%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

29.48%

3 เดือน

11.45%

6 เดือน

29.36%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-10.83%

3 เดือน

15.44%

6 เดือน

-10.24%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

29.48%

3 เดือน

11.45%

6 เดือน

29.35%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-14.83%

3 เดือน

12.75%

6 เดือน

-15.36%

1 ปี

-17.29%

3 ปี

0.40%

5 ปี

3.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

26.40%

3 เดือน

10.25%

6 เดือน

26.23%

1 ปี

27.79%

3 ปี

18.75%

5 ปี

16.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-14.83%

3 เดือน

12.75%

6 เดือน

-15.36%

1 ปี

-17.27%

3 ปี

0.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

26.40%

3 เดือน

10.25%

6 เดือน

26.23%

1 ปี

27.79%

3 ปี

18.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-13.99%

3 เดือน

13.35%

6 เดือน

-14.55%

1 ปี

-17.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

26.39%

3 เดือน

10.25%

6 เดือน

26.23%

1 ปี

27.79%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-13.49%

3 เดือน

11.48%

6 เดือน

-14.94%

1 ปี

-16.57%

3 ปี

-0.53%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

26.59%

3 เดือน

11.04%

6 เดือน

26.39%

1 ปี

28.01%

3 ปี

18.77%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-12.26%

3 เดือน

14.25%

6 เดือน

-12.57%

1 ปี

-15.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

24.30%

3 เดือน

9.32%

6 เดือน

24.14%

1 ปี

25.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-11.76%

3 เดือน

14.56%

6 เดือน

-12.10%

1 ปี

-14.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

24.30%

3 เดือน

9.32%

6 เดือน

24.14%

1 ปี

25.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEA

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-17.73%

3 เดือน

9.59%

6 เดือน

-17.07%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-17.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

31.57%

3 เดือน

13.84%

6 เดือน

31.36%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEE

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-17.38%

3 เดือน

9.80%

6 เดือน

-16.74%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-16.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

31.57%

3 เดือน

13.84%

6 เดือน

31.36%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.57%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

-1.58%

3 เดือน

2.00%

6 เดือน

-1.43%

1 ปี

-1.81%

3 ปี

1.03%

5 ปี

1.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

5.45%

3 เดือน

2.21%

6 เดือน

5.42%

1 ปี

5.73%

3 ปี

4.00%

5 ปี

4.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

-4.89%

3 เดือน

5.16%

6 เดือน

-4.36%

1 ปี

-6.78%

3 ปี

0.01%

5 ปี

0.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

10.90%

3 เดือน

4.75%

6 เดือน

10.82%

1 ปี

11.52%

3 ปี

8.20%

5 ปี

8.01%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

-10.87%

3 เดือน

8.52%

6 เดือน

-9.88%

1 ปี

-15.06%

3 ปี

-2.40%

5 ปี

-0.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

21.01%

3 เดือน

8.01%

6 เดือน

20.88%

1 ปี

22.05%

3 ปี

15.13%

5 ปี

13.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.72%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-1.13%

3 เดือน

-0.65%

6 เดือน

-1.49%

1 ปี

-4.36%

3 ปี

-2.82%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

3.82%

3 เดือน

1.82%

6 เดือน

3.73%

1 ปี

4.87%

3 ปี

4.02%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCLASSICA

ณ วันที่

07/07/2563

YTD

-7.09%

3 เดือน

8.79%

6 เดือน

-7.43%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/07/2563

YTD

13.28%

3 เดือน

4.42%

6 เดือน

13.24%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDPLUSA

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

-3.87%

3 เดือน

3.99%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

4.17%

3 เดือน

1.28%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

-5.41%

3 เดือน

5.81%

6 เดือน

-5.27%

1 ปี

-7.21%

3 ปี

1.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

13.37%

3 เดือน

5.31%

6 เดือน

13.28%

1 ปี

14.03%

3 ปี

9.28%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMILDA

ณ วันที่

07/07/2563

YTD

-5.84%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

-6.11%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/07/2563

YTD

8.58%

3 เดือน

2.79%

6 เดือน

8.56%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

08/07/2563

YTD

-1.87%

3 เดือน

2.03%

6 เดือน

-1.87%

1 ปี

-0.86%

3 ปี

1.63%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/07/2563

YTD

2.59%

3 เดือน

0.86%

6 เดือน

2.58%

1 ปี

2.82%

3 ปี

1.88%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

09/07/2563

YTD

-1.93%

3 เดือน

2.30%

6 เดือน

-1.96%

1 ปี

-1.41%

3 ปี

3.30%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/07/2563

YTD

3.31%

3 เดือน

1.22%

6 เดือน

3.30%

1 ปี

3.66%

3 ปี

2.40%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.35%