กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 21 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลด

พฤหัส

21

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.26%

3 ปี

0.51%

5 ปี

0.55%

10 ปี

1.24%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.45%

3 ปี

0.98%

5 ปี

1.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.11%

1 ปี

0.39%

3 ปี

0.89%

5 ปี

0.90%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.19%

1 ปี

0.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.45%

3 ปี

0.98%

5 ปี

1.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

0.43%

3 ปี

1.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.06%

3 เดือน

0.69%

6 เดือน

0.89%

1 ปี

1.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.07%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

0.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.40%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

-0.04%

3 เดือน

0.80%

6 เดือน

1.25%

1 ปี

1.76%

3 ปี

1.92%

5 ปี

1.89%

10 ปี

2.61%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.14%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.97%

3 ปี

0.65%

5 ปี

0.59%

10 ปี

0.65%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

-0.04%

3 เดือน

0.80%

6 เดือน

1.25%

1 ปี

1.92%

3 ปี

2.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.14%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.97%

3 ปี

0.65%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

-0.04%

3 เดือน

0.88%

6 เดือน

1.21%

1 ปี

1.55%

3 ปี

1.99%

5 ปี

1.97%

10 ปี

1.99%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.15%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.97%

3 ปี

0.68%

5 ปี

0.61%

10 ปี

0.45%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.25%

3 ปี

0.56%

5 ปี

0.63%

10 ปี

1.25%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.14%

6 เดือน

0.28%

1 ปี

0.78%

3 ปี

1.21%

5 ปี

1.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.12%

6 เดือน

0.24%

1 ปี

0.70%

3 ปี

1.13%

5 ปี

1.23%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.14%

6 เดือน

0.28%

1 ปี

0.78%

3 ปี

1.21%

5 ปี

1.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.04%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.44%

1 ปี

1.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

7.77%

3 เดือน

47.68%

6 เดือน

29.21%

1 ปี

-6.84%

3 ปี

-12.27%

5 ปี

-0.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

6.53%

3 เดือน

17.88%

6 เดือน

21.86%

1 ปี

40.65%

3 ปี

26.18%

5 ปี

22.34%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

7.77%

3 เดือน

47.68%

6 เดือน

29.21%

1 ปี

-6.84%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

6.53%

3 เดือน

17.88%

6 เดือน

21.86%

1 ปี

40.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.94%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

7.81%

3 เดือน

47.92%

6 เดือน

29.64%

1 ปี

-6.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-15.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

6.53%

3 เดือน

17.88%

6 เดือน

21.86%

1 ปี

40.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

33.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

7.81%

3 เดือน

47.79%

6 เดือน

29.33%

1 ปี

-6.68%

3 ปี

-12.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

6.53%

3 เดือน

17.87%

6 เดือน

21.86%

1 ปี

40.65%

3 ปี

26.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.81%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.66%

3 เดือน

29.10%

6 เดือน

6.81%

1 ปี

-7.75%

3 ปี

-0.89%

5 ปี

15.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.13%

3 เดือน

14.23%

6 เดือน

17.43%

1 ปี

39.95%

3 ปี

26.68%

5 ปี

22.73%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.70%

3 เดือน

29.31%

6 เดือน

7.16%

1 ปี

-7.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.13%

3 เดือน

14.23%

6 เดือน

17.43%

1 ปี

39.94%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.70%

3 เดือน

29.18%

6 เดือน

6.93%

1 ปี

-7.52%

3 ปี

-2.29%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.13%

3 เดือน

14.23%

6 เดือน

17.43%

1 ปี

39.94%

3 ปี

26.78%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.09%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.13%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.09%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.13%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.20%

3 เดือน

23.38%

6 เดือน

8.89%

1 ปี

-4.42%

3 ปี

-4.84%

5 ปี

5.68%

10 ปี

5.96%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.25%

3 เดือน

11.72%

6 เดือน

13.88%

1 ปี

31.03%

3 ปี

20.02%

5 ปี

16.89%

10 ปี

17.12%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.45%

3 เดือน

23.88%

6 เดือน

6.74%

1 ปี

-8.89%

3 ปี

-4.84%

5 ปี

6.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.28%

3 เดือน

13.65%

6 เดือน

16.04%

1 ปี

34.05%

3 ปี

21.95%

5 ปี

18.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.48%

3 เดือน

24.04%

6 เดือน

7.02%

1 ปี

-8.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.28%

3 เดือน

13.65%

6 เดือน

16.04%

1 ปี

34.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.48%

3 เดือน

24.04%

6 เดือน

7.03%

1 ปี

-8.59%

3 ปี

-4.59%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.28%

3 เดือน

13.65%

6 เดือน

16.04%

1 ปี

34.05%

3 ปี

21.95%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.25%

3 เดือน

23.60%

6 เดือน

9.27%

1 ปี

-3.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.25%

3 เดือน

11.72%

6 เดือน

13.88%

1 ปี

31.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.25%

3 เดือน

23.60%

6 เดือน

9.27%

1 ปี

-3.75%

3 ปี

-4.34%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.25%

3 เดือน

11.72%

6 เดือน

13.88%

1 ปี

31.03%

3 ปี

20.02%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.83%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.48%

3 เดือน

17.51%

6 เดือน

7.05%

1 ปี

-4.93%

3 ปี

-4.75%

5 ปี

6.59%

10 ปี

4.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

2.57%

3 เดือน

10.21%

6 เดือน

12.52%

1 ปี

30.69%

3 ปี

19.95%

5 ปี

17.01%

10 ปี

17.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.55%

3 เดือน

17.97%

6 เดือน

7.86%

1 ปี

-4.22%

3 ปี

-4.38%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

2.58%

3 เดือน

10.20%

6 เดือน

12.51%

1 ปี

30.69%

3 ปี

19.95%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.12%

3 เดือน

20.88%

6 เดือน

6.55%

1 ปี

-11.05%

3 ปี

-6.18%

5 ปี

5.70%

10 ปี

6.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.00%

3 เดือน

11.29%

6 เดือน

13.78%

1 ปี

32.12%

3 ปี

20.89%

5 ปี

17.60%

10 ปี

17.51%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.12%

3 เดือน

20.88%

6 เดือน

6.55%

1 ปี

-11.05%

3 ปี

-6.96%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.00%

3 เดือน

11.29%

6 เดือน

13.78%

1 ปี

32.12%

3 ปี

20.94%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.65%

3 เดือน

23.70%

6 เดือน

11.68%

1 ปี

4.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.19%

3 เดือน

11.17%

6 เดือน

13.88%

1 ปี

33.13%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.70%

3 เดือน

23.93%

6 เดือน

12.10%

1 ปี

4.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.19%

3 เดือน

11.17%

6 เดือน

13.88%

1 ปี

33.12%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.81%

3 เดือน

24.50%

6 เดือน

6.67%

1 ปี

-8.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.09%

3 เดือน

12.84%

6 เดือน

15.18%

1 ปี

32.95%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.85%

3 เดือน

24.73%

6 เดือน

7.07%

1 ปี

-7.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.09%

3 เดือน

12.83%

6 เดือน

15.17%

1 ปี

32.95%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

20/01/2564

YTD

4.40%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/01/2564

YTD

2.78%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

6.05%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.97%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.97%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.25%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.51%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.14%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.86%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.03%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.86%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.03%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.47%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.32%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.90%

3 เดือน

21.68%

6 เดือน

10.15%

1 ปี

-4.75%

3 ปี

-4.25%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.57%

3 เดือน

11.42%

6 เดือน

13.75%

1 ปี

31.45%

3 ปี

20.67%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.97%

3 เดือน

22.00%

6 เดือน

10.73%

1 ปี

-3.72%

3 ปี

-2.95%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.57%

3 เดือน

11.42%

6 เดือน

13.75%

1 ปี

31.45%

3 ปี

20.67%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.54%

3 เดือน

16.47%

6 เดือน

11.88%

1 ปี

-9.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.15%

3 เดือน

12.09%

6 เดือน

15.85%

1 ปี

32.38%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.59%

3 เดือน

16.69%

6 เดือน

12.30%

1 ปี

-8.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.15%

3 เดือน

12.09%

6 เดือน

15.85%

1 ปี

32.38%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.65%

3 เดือน

13.48%

6 เดือน

8.50%

1 ปี

7.41%

3 ปี

-6.42%

5 ปี

7.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

2.18%

3 เดือน

8.43%

6 เดือน

11.85%

1 ปี

29.52%

3 ปี

20.36%

5 ปี

17.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.75%

3 เดือน

13.88%

6 เดือน

9.15%

1 ปี

8.05%

3 ปี

-5.79%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

2.19%

3 เดือน

8.43%

6 เดือน

11.85%

1 ปี

29.52%

3 ปี

20.35%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.49%

3 เดือน

19.83%

6 เดือน

7.58%

1 ปี

-7.30%

3 ปี

-4.61%

5 ปี

6.82%

10 ปี

4.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.07%

3 เดือน

10.81%

6 เดือน

13.34%

1 ปี

30.97%

3 ปี

20.32%

5 ปี

17.35%

10 ปี

17.99%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.49%

3 เดือน

19.83%

6 เดือน

7.58%

1 ปี

-7.30%

3 ปี

-6.52%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.07%

3 เดือน

10.81%

6 เดือน

13.34%

1 ปี

30.97%

3 ปี

20.76%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.52%

3 เดือน

18.76%

6 เดือน

10.38%

1 ปี

-3.42%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.48%

3 เดือน

10.77%

6 เดือน

13.99%

1 ปี

33.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.57%

3 เดือน

18.98%

6 เดือน

10.80%

1 ปี

-2.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.48%

3 เดือน

10.77%

6 เดือน

13.99%

1 ปี

33.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.27%

3 เดือน

19.29%

6 เดือน

5.50%

1 ปี

-10.94%

3 ปี

-6.15%

5 ปี

5.72%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.26%

3 เดือน

10.90%

6 เดือน

13.39%

1 ปี

30.07%

3 ปี

19.93%

5 ปี

17.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.27%

3 เดือน

19.29%

6 เดือน

5.50%

1 ปี

-10.94%

3 ปี

-6.15%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.26%

3 เดือน

10.90%

6 เดือน

13.39%

1 ปี

30.07%

3 ปี

19.93%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.41%

3 เดือน

19.92%

6 เดือน

6.61%

1 ปี

-9.05%

3 ปี

-5.38%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.26%

3 เดือน

10.90%

6 เดือน

13.39%

1 ปี

30.06%

3 ปี

19.93%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.66%

3 เดือน

19.84%

6 เดือน

9.03%

1 ปี

-9.09%

3 ปี

-5.25%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.02%

3 เดือน

10.85%

6 เดือน

13.46%

1 ปี

30.25%

3 ปี

20.08%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.99%

3 เดือน

17.66%

6 เดือน

7.11%

1 ปี

-7.20%

3 ปี

-3.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

2.64%

3 เดือน

10.00%

6 เดือน

12.51%

1 ปี

27.76%

3 ปี

18.20%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

4.06%

3 เดือน

17.98%

6 เดือน

7.69%

1 ปี

-6.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

2.64%

3 เดือน

10.00%

6 เดือน

12.51%

1 ปี

27.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEA

ณ วันที่

21/01/2564

YTD

5.43%

3 เดือน

28.50%

6 เดือน

14.11%

1 ปี

-3.64%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/01/2564

YTD

3.19%

3 เดือน

12.98%

6 เดือน

15.89%

1 ปี

35.84%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

34.63%