กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 19 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลด

จันทร์

19

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.38%

3 เดือน

0.12%

6 เดือน

0.24%

1 ปี

0.44%

3 ปี

0.57%

5 ปี

0.87%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.92%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.54%

1 ปี

1.04%

3 ปี

1.16%

5 ปี

1.40%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.83%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.49%

1 ปี

0.94%

3 ปี

0.92%

5 ปี

1.14%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.92%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.54%

1 ปี

1.04%

3 ปี

1.16%

5 ปี

1.40%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

1.02%

3 เดือน

0.31%

6 เดือน

0.60%

1 ปี

1.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.58%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.28%

1 ปี

0.83%

3 ปี

1.59%

5 ปี

2.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.30%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.21%

1 ปี

0.34%

3 ปี

0.45%

5 ปี

0.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.91%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.46%

1 ปี

1.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.30%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.21%

1 ปี

0.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.69%

3 เดือน

-0.04%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

0.85%

3 ปี

1.53%

5 ปี

1.66%

10 ปี

1.68%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.38%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.38%

3 ปี

0.46%

5 ปี

0.39%

10 ปี

0.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.50%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.30%

1 ปี

0.57%

3 ปี

0.70%

5 ปี

1.05%

10 ปี

1.35%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

1.04%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.58%

1 ปี

1.20%

3 ปี

1.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.96%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.54%

1 ปี

1.12%

3 ปี

1.31%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

1.04%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.58%

1 ปี

1.20%

3 ปี

1.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.74%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-3.83%

3 เดือน

-0.78%

6 เดือน

6.69%

1 ปี

0.34%

3 ปี

7.35%

5 ปี

2.02%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

13.56%

3 เดือน

6.61%

6 เดือน

10.34%

1 ปี

14.13%

3 ปี

15.54%

5 ปี

17.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

-0.78%

6 เดือน

6.69%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6.61%

6 เดือน

10.34%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-3.74%

3 เดือน

-0.78%

6 เดือน

6.69%

1 ปี

0.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

13.56%

3 เดือน

6.61%

6 เดือน

10.34%

1 ปี

14.13%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3.65%

3 เดือน

-1.53%

6 เดือน

-8.92%

1 ปี

11.31%

3 ปี

17.83%

5 ปี

6.92%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

17.88%

3 เดือน

10.02%

6 เดือน

13.95%

1 ปี

18.39%

3 ปี

17.56%

5 ปี

18.90%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

2.71%

3 เดือน

-1.53%

6 เดือน

-9.75%

1 ปี

10.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

17.91%

3 เดือน

10.02%

6 เดือน

13.99%

1 ปี

18.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-4.39%

3 เดือน

-2.02%

6 เดือน

-5.62%

1 ปี

-0.44%

3 ปี

8.15%

5 ปี

4.78%

10 ปี

16.81%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

10.91%

3 เดือน

6.52%

6 เดือน

9.08%

1 ปี

11.27%

3 ปี

11.56%

5 ปี

12.39%

10 ปี

17.24%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-2.04%

3 เดือน

-1.64%

6 เดือน

-5.48%

1 ปี

3.53%

3 ปี

9.91%

5 ปี

5.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.27%

3 เดือน

7.36%

6 เดือน

10.16%

1 ปี

12.64%

3 ปี

13.20%

5 ปี

13.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-1.96%

3 เดือน

-1.56%

6 เดือน

-5.39%

1 ปี

3.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.27%

3 เดือน

7.35%

6 เดือน

10.15%

1 ปี

12.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-4.12%

3 เดือน

-1.95%

6 เดือน

-5.40%

1 ปี

-0.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

10.91%

3 เดือน

6.52%

6 เดือน

9.08%

1 ปี

11.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.64%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-7.84%

3 เดือน

-2.93%

6 เดือน

-6.78%

1 ปี

-4.31%

3 ปี

9.90%

5 ปี

4.76%

10 ปี

12.67%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

11.50%

3 เดือน

6.55%

6 เดือน

9.09%

1 ปี

11.92%

3 ปี

12.05%

5 ปี

13.12%

10 ปี

18.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-7.37%

3 เดือน

-2.93%

6 เดือน

-6.78%

1 ปี

-3.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

11.51%

3 เดือน

6.55%

6 เดือน

9.09%

1 ปี

11.92%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-7.95%

3 เดือน

-2.63%

6 เดือน

-7.75%

1 ปี

-3.58%

3 ปี

9.16%

5 ปี

5.28%

10 ปี

17.24%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

11.99%

3 เดือน

6.88%

6 เดือน

9.73%

1 ปี

12.45%

3 ปี

12.06%

5 ปี

12.53%

10 ปี

16.12%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-8.36%

3 เดือน

-3.52%

6 เดือน

-8.58%

1 ปี

-3.85%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.10%

3 เดือน

7.06%

6 เดือน

9.86%

1 ปี

12.57%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-7.05%

3 เดือน

-3.86%

6 เดือน

-9.41%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.26%

3 เดือน

7.00%

6 เดือน

9.70%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-5.33%

3 เดือน

-3.39%

6 เดือน

-8.48%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.26%

3 เดือน

6.99%

6 เดือน

9.70%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-18.37%

3 เดือน

-4.83%

6 เดือน

-12.49%

1 ปี

-15.61%

3 ปี

9.79%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

13.98%

3 เดือน

7.69%

6 เดือน

10.20%

1 ปี

14.79%

3 ปี

14.01%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-18.15%

3 เดือน

-4.58%

6 เดือน

-12.26%

1 ปี

-15.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

13.98%

3 เดือน

7.68%

6 เดือน

10.19%

1 ปี

14.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-6.63%

3 เดือน

-2.93%

6 เดือน

-7.45%

1 ปี

-1.66%

3 ปี

10.38%

5 ปี

5.06%

10 ปี

12.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.00%

3 เดือน

7.05%

6 เดือน

9.26%

1 ปี

12.57%

3 ปี

12.37%

5 ปี

13.32%

10 ปี

18.00%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-12.14%

3 เดือน

-8.66%

6 เดือน

-12.92%

1 ปี

-7.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

14.00%

3 เดือน

10.08%

6 เดือน

11.72%

1 ปี

14.54%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.83%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-5.31%

3 เดือน

-0.61%

6 เดือน

-5.70%

1 ปี

0.78%

3 ปี

10.31%

5 ปี

7.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.53%

3 เดือน

7.25%

6 เดือน

9.73%

1 ปี

13.10%

3 ปี

12.16%

5 ปี

13.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.40%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-5.31%

3 เดือน

-0.61%

6 เดือน

-5.70%

1 ปี

0.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.52%

3 เดือน

7.25%

6 เดือน

9.73%

1 ปี

13.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-4.13%

3 เดือน

-0.43%

6 เดือน

-5.29%

1 ปี

2.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.54%

3 เดือน

7.26%

6 เดือน

9.74%

1 ปี

13.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-7.60%

3 เดือน

-2.13%

6 เดือน

-7.52%

1 ปี

-2.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

12.34%

3 เดือน

7.46%

6 เดือน

9.92%

1 ปี

12.89%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-2.13%

3 เดือน

-3.09%

6 เดือน

-4.35%

1 ปี

2.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

10.74%

3 เดือน

6.33%

6 เดือน

8.69%

1 ปี

11.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

-2.83%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6.32%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.69%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-1.49%

3 เดือน

-0.76%

6 เดือน

-2.12%

1 ปี

-0.30%

3 ปี

2.16%

5 ปี

1.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

2.96%

3 เดือน

1.73%

6 เดือน

2.32%

1 ปี

3.07%

3 ปี

3.65%

5 ปี

4.13%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-3.44%

3 เดือน

-1.62%

6 เดือน

-4.51%

1 ปี

-1.18%

3 ปี

3.75%

5 ปี

2.26%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

6.34%

3 เดือน

3.74%

6 เดือน

5.00%

1 ปี

6.59%

3 ปี

6.91%

5 ปี

7.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-7.10%

3 เดือน

-3.09%

6 เดือน

-8.13%

1 ปี

-3.26%

3 ปี

5.51%

5 ปี

2.38%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

10.81%

3 เดือน

6.39%

6 เดือน

8.55%

1 ปี

11.25%

3 ปี

11.11%

5 ปี

11.93%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.93%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

16/11/2561

YTD

-5.18%

3 เดือน

-2.95%

6 เดือน

-3.42%

1 ปี

-5.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/11/2561

YTD

3.98%

3 เดือน

2.42%

6 เดือน

3.05%

1 ปี

4.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.85%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-1.73%

3 เดือน

-1.24%

6 เดือน

-3.26%

1 ปี

0.83%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

5.96%

3 เดือน

3.42%

6 เดือน

4.79%

1 ปี

6.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-0.35%

3 เดือน

-0.12%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

0.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

1.16%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

0.72%

1 ปี

1.21%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

1.77%

3 เดือน

0.58%

6 เดือน

1.06%

1 ปี

2.33%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

1.18%

3 เดือน

0.61%

6 เดือน

0.84%

1 ปี

1.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.88%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-1.30%

3 เดือน

-0.54%

6 เดือน

-1.63%

1 ปี

-0.41%

3 ปี

2.35%

5 ปี

2.48%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.55%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

2.61%

3 เดือน

1.52%

6 เดือน

2.10%

1 ปี

2.68%

3 ปี

2.13%

5 ปี

1.93%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.27%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2A

ณ วันที่

16/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

14/11/2561

YTD

-2.11%

3 เดือน

-1.31%

6 เดือน

-2.63%

1 ปี

-0.77%

3 ปี

2.88%

5 ปี

2.40%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/11/2561

YTD

3.11%

3 เดือน

1.99%

6 เดือน

2.46%

1 ปี

3.23%

3 ปี

2.90%

5 ปี

2.88%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

14/11/2561

YTD

-2.36%

3 เดือน

-1.29%

6 เดือน

-3.05%

1 ปี

-0.78%

3 ปี

3.28%

5 ปี

2.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/11/2561

YTD

3.96%

3 เดือน

2.48%

6 เดือน

3.14%

1 ปี

4.12%

3 ปี

3.73%

5 ปี

3.98%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.63%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.12%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-21.66%

3 เดือน

-6.51%

6 เดือน

-20.27%

1 ปี

-17.81%

3 ปี

3.67%

5 ปี

0.08%

10 ปี

8.40%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

17.19%

3 เดือน

10.84%

6 เดือน

13.55%

1 ปี

18.06%

3 ปี

15.05%

5 ปี

14.67%

10 ปี

17.79%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-21.61%

3 เดือน

-5.99%

6 เดือน

-20.19%

1 ปี

-17.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-13.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

17.32%

3 เดือน

11.00%

6 เดือน

13.72%

1 ปี

18.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-6.81%

3 เดือน

-2.74%

6 เดือน

-5.92%

1 ปี

-5.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

7.52%

3 เดือน

4.26%

6 เดือน

5.71%

1 ปี

7.73%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-6.81%

3 เดือน

-2.74%

6 เดือน

-5.92%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

7.52%

3 เดือน

4.26%

6 เดือน

5.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-4.74%

3 เดือน

-0.58%

6 เดือน

-0.26%

1 ปี

-3.61%

3 ปี

-1.52%

5 ปี

-3.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

5.39%

3 เดือน

2.88%

6 เดือน

4.35%

1 ปี

5.80%

3 ปี

7.26%

5 ปี

7.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

0.97%

3 เดือน

-7.72%

6 เดือน

-5.43%

1 ปี

2.77%

3 ปี

10.40%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

17.22%

3 เดือน

10.63%

6 เดือน

12.21%

1 ปี

17.73%

3 ปี

14.73%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-7.05%

3 เดือน

-0.24%

6 เดือน

-9.40%

1 ปี

-6.48%

3 ปี

-0.37%

5 ปี

1.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

18.63%

3 เดือน

9.44%

6 เดือน

12.40%

1 ปี

19.80%

3 ปี

18.83%

5 ปี

20.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-8.61%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

-12.52%

1 ปี

-6.77%

3 ปี

2.50%

5 ปี

1.29%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

19.58%

3 เดือน

10.22%

6 เดือน

13.54%

1 ปี

20.70%

3 ปี

19.43%

5 ปี

21.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEHP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.82%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

-21.29%

3 เดือน

-1.20%

6 เดือน

-16.08%

1 ปี

-22.07%

3 ปี

-7.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

22.74%

3 เดือน

14.16%

6 เดือน

18.67%

1 ปี

23.75%

3 ปี

21.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.82%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHAP

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.88%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHEQA

ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

-8.78%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-23.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/11/2561

YTD

3 เดือน

15.94%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCOMP

ณ วันที่

14/11/2561

YTD

-6.90%

3 เดือน

1.49%

6 เดือน

-8.11%

1 ปี

-5.00%

3 ปี

-0.24%

5 ปี

-8.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/11/2561

YTD

9.73%

3 เดือน

5.49%

6 เดือน

8.27%

1 ปี

10.50%

3 ปี

12.51%

5 ปี

12.94%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDIGI

ณ วันที่

14/11/2561

YTD

-4.19%

3 เดือน

-8.39%

6 เดือน

-8.64%

1 ปี

-1.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.55%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/11/2561

YTD

15.23%

3 เดือน

8.84%

6 เดือน

11.01%

1 ปี

15.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.63%