กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 9 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลด

พฤหัส

09

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.10%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.11%

3 ปี

0.41%

5 ปี

0.46%

10 ปี

1.02%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.20%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

0.22%

3 ปี

0.73%

5 ปี

0.88%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.16%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

0.17%

3 ปี

0.66%

5 ปี

0.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.31%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.18%

1 ปี

0.33%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.20%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

0.22%

3 ปี

0.73%

5 ปี

0.88%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.30%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.22%

1 ปี

0.33%

3 ปี

0.78%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.08%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.08%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.79%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.23%

1 ปี

1.10%

3 ปี

1.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.15%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.17%

3 ปี

0.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.32%

3 เดือน

-0.11%

6 เดือน

0.27%

1 ปี

0.68%

3 ปี

1.88%

5 ปี

1.75%

10 ปี

2.38%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.58%

3 เดือน

0.31%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

0.61%

3 ปี

0.71%

5 ปี

0.59%

10 ปี

0.66%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.48%

3 เดือน

-0.01%

6 เดือน

0.43%

1 ปี

0.84%

3 ปี

2.08%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.58%

3 เดือน

0.31%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

0.61%

3 ปี

0.72%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.77%

3 เดือน

-0.09%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

1.12%

3 ปี

1.99%

5 ปี

1.90%

10 ปี

1.90%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.47%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.31%

1 ปี

0.50%

3 ปี

0.69%

5 ปี

0.58%

10 ปี

0.47%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.08%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.42%

5 ปี

0.51%

10 ปี

1.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.00%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.29%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

0.33%

3 ปี

0.96%

5 ปี

1.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.25%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.29%

3 ปี

0.89%

5 ปี

1.03%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.29%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

0.33%

3 ปี

0.96%

5 ปี

1.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.66%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

0.35%

1 ปี

0.72%

3 ปี

1.30%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.11%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

22.36%

3 เดือน

14.29%

6 เดือน

9.10%

1 ปี

18.86%

3 ปี

-5.82%

5 ปี

-0.87%

10 ปี

2.91%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

21.68%

3 เดือน

12.30%

6 เดือน

16.67%

1 ปี

24.53%

3 ปี

27.85%

5 ปี

22.88%

10 ปี

21.89%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

22.45%

3 เดือน

14.29%

6 เดือน

9.18%

1 ปี

18.95%

3 ปี

-5.79%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

21.69%

3 เดือน

12.30%

6 เดือน

16.68%

1 ปี

24.53%

3 ปี

27.85%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

23.21%

3 เดือน

14.47%

6 เดือน

9.53%

1 ปี

19.73%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

21.68%

3 เดือน

12.30%

6 เดือน

16.68%

1 ปี

24.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

30.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

19.88%

3 เดือน

14.28%

6 เดือน

6.68%

1 ปี

16.49%

3 ปี

-6.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

21.51%

3 เดือน

12.30%

6 เดือน

16.45%

1 ปี

24.37%

3 ปี

27.80%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

5.85%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

-1.40%

1 ปี

3.31%

3 ปี

0.92%

5 ปี

6.27%

10 ปี

4.20%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

14.03%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

9.29%

1 ปี

16.14%

3 ปี

25.79%

5 ปี

22.14%

10 ปี

21.10%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

6.56%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

7.30%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

6.52%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

-1.06%

1 ปี

4.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

14.03%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

9.29%

1 ปี

16.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

4.64%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

-2.80%

1 ปี

2.18%

3 ปี

-0.60%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

14.01%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

9.25%

1 ปี

16.12%

3 ปี

25.89%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.02%

3 เดือน

-1.17%

6 เดือน

-0.26%

1 ปี

9.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.37%

3 เดือน

4.97%

6 เดือน

7.39%

1 ปี

13.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.01%

3 เดือน

-1.17%

6 เดือน

-0.26%

1 ปี

9.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.37%

3 เดือน

4.96%

6 เดือน

7.39%

1 ปี

13.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.95%

3 เดือน

-1.33%

6 เดือน

-0.44%

1 ปี

8.73%

3 ปี

-0.12%

5 ปี

2.57%

10 ปี

6.11%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.53%

3 เดือน

4.98%

6 เดือน

7.43%

1 ปี

14.02%

3 ปี

20.03%

5 ปี

16.60%

10 ปี

16.01%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

8.19%

3 เดือน

-2.53%

6 เดือน

-1.01%

1 ปี

2.64%

3 ปี

-2.11%

5 ปี

2.59%

10 ปี

5.65%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.12%

3 เดือน

5.49%

6 เดือน

8.19%

1 ปี

15.39%

3 ปี

21.95%

5 ปี

18.25%

10 ปี

17.50%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

8.73%

3 เดือน

-2.40%

6 เดือน

-0.74%

1 ปี

3.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.12%

3 เดือน

5.49%

6 เดือน

8.19%

1 ปี

15.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

8.73%

3 เดือน

-2.40%

6 เดือน

-0.74%

1 ปี

3.19%

3 ปี

-1.74%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.12%

3 เดือน

5.49%

6 เดือน

8.19%

1 ปี

15.39%

3 ปี

21.95%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.70%

3 เดือน

-1.16%

6 เดือน

-0.09%

1 ปี

9.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.53%

3 เดือน

4.98%

6 เดือน

7.43%

1 ปี

14.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.70%

3 เดือน

-1.16%

6 เดือน

-0.09%

1 ปี

9.50%

3 ปี

0.52%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.53%

3 เดือน

4.98%

6 เดือน

7.42%

1 ปี

14.01%

3 ปี

20.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.63%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

20.55%

3 เดือน

-0.08%

6 เดือน

0.76%

1 ปี

15.70%

3 ปี

3.73%

5 ปี

4.59%

10 ปี

6.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.81%

3 เดือน

5.77%

6 เดือน

8.09%

1 ปี

14.15%

3 ปี

19.99%

5 ปี

16.75%

10 ปี

16.57%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

21.63%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

1.59%

1 ปี

16.85%

3 ปี

4.27%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.81%

3 เดือน

5.76%

6 เดือน

8.10%

1 ปี

14.14%

3 ปี

19.99%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

16.18%

3 เดือน

1.42%

6 เดือน

0.94%

1 ปี

11.15%

3 ปี

1.03%

5 ปี

3.52%

10 ปี

7.18%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.61%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

7.81%

1 ปี

14.01%

3 ปี

20.79%

5 ปี

17.37%

10 ปี

16.44%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

7.20%

3 เดือน

1.43%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

6.17%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

14.85%

3 เดือน

-0.08%

6 เดือน

-0.53%

1 ปี

9.88%

3 ปี

-0.01%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.64%

3 เดือน

5.32%

6 เดือน

7.85%

1 ปี

14.04%

3 ปี

20.83%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

16.12%

3 เดือน

0.96%

6 เดือน

0.36%

1 ปี

11.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.51%

3 เดือน

5.29%

6 เดือน

7.81%

1 ปี

14.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

16.95%

3 เดือน

1.15%

6 เดือน

0.73%

1 ปี

12.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.51%

3 เดือน

5.29%

6 เดือน

7.81%

1 ปี

14.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

15.20%

3 เดือน

-1.30%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

9.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.92%

3 เดือน

5.63%

6 เดือน

8.28%

1 ปี

15.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

16.01%

3 เดือน

-1.11%

6 เดือน

0.75%

1 ปี

10.69%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.92%

3 เดือน

5.63%

6 เดือน

8.28%

1 ปี

15.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

07/12/2564

YTD

14.91%

3 เดือน

1.76%

6 เดือน

2.19%

1 ปี

13.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

07/12/2564

YTD

9.17%

3 เดือน

3.72%

6 เดือน

5.96%

1 ปี

10.94%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

20.77%

3 เดือน

1.89%

6 เดือน

1.54%

1 ปี

16.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

36.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.03%

3 เดือน

5.40%

6 เดือน

8.32%

1 ปี

15.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

15.97%

3 เดือน

-0.18%

6 เดือน

-0.94%

1 ปี

10.90%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

30.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.23%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

8.00%

1 ปี

14.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

14.56%

3 เดือน

-0.95%

6 เดือน

-0.15%

1 ปี

12.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

10.47%

3 เดือน

4.91%

6 เดือน

6.73%

1 ปี

12.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.94%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

20.06%

3 เดือน

1.88%

6 เดือน

2.06%

1 ปี

14.84%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

33.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.34%

3 เดือน

5.42%

6 เดือน

7.96%

1 ปี

14.64%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

20.07%

3 เดือน

1.89%

6 เดือน

2.06%

1 ปี

14.84%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

33.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.34%

3 เดือน

5.42%

6 เดือน

7.96%

1 ปี

14.64%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

17.89%

3 เดือน

0.51%

6 เดือน

0.82%

1 ปี

12.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.28%

3 เดือน

5.51%

6 เดือน

7.94%

1 ปี

14.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.82%

3 เดือน

-1.43%

6 เดือน

-1.84%

1 ปี

10.50%

3 ปี

1.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.61%

3 เดือน

5.42%

6 เดือน

7.58%

1 ปี

14.53%

3 ปี

20.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.97%

3 เดือน

-1.16%

6 เดือน

-1.31%

1 ปี

11.70%

3 ปี

2.66%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

11.61%

3 เดือน

5.42%

6 เดือน

7.58%

1 ปี

14.53%

3 ปี

20.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

7.42%

3 เดือน

-4.83%

6 เดือน

-1.44%

1 ปี

5.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.80%

3 เดือน

6.83%

6 เดือน

8.28%

1 ปี

17.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

8.18%

3 เดือน

-4.65%

6 เดือน

-1.07%

1 ปี

6.29%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.80%

3 เดือน

6.83%

6 เดือน

8.28%

1 ปี

17.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

25.01%

3 เดือน

3.87%

6 เดือน

-0.29%

1 ปี

22.68%

3 ปี

7.10%

5 ปี

4.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.62%

3 เดือน

5.73%

6 เดือน

8.45%

1 ปี

14.53%

3 ปี

20.03%

5 ปี

17.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

26.84%

3 เดือน

4.27%

6 เดือน

0.48%

1 ปี

24.59%

3 ปี

8.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.62%

3 เดือน

5.72%

6 เดือน

8.45%

1 ปี

14.53%

3 ปี

20.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

19.55%

3 เดือน

-0.08%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

14.38%

3 ปี

3.57%

5 ปี

4.51%

10 ปี

6.25%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.32%

3 เดือน

5.44%

6 เดือน

7.89%

1 ปี

14.47%

3 ปี

20.38%

5 ปี

17.16%

10 ปี

16.81%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

6.05%

3 เดือน

-0.15%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

6.29%

3 เดือน

5.45%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

6.25%

3 เดือน

-11.20%

6 เดือน

-10.84%

1 ปี

1.66%

3 ปี

-0.42%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

17.01%

3 เดือน

12.86%

6 เดือน

14.07%

1 ปี

18.79%

3 ปี

21.51%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

16.96%

3 เดือน

1.06%

6 เดือน

4.17%

1 ปี

13.85%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.56%

3 เดือน

5.11%

6 เดือน

7.91%

1 ปี

16.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

17.78%

3 เดือน

1.25%

6 เดือน

4.56%

1 ปี

14.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

13.55%

3 เดือน

5.11%

6 เดือน

7.91%

1 ปี

16.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

18.94%

3 เดือน

1.11%

6 เดือน

1.29%

1 ปี

13.40%

3 ปี

1.09%

5 ปี

3.18%

10 ปี

8.53%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.74%

3 เดือน

5.81%

6 เดือน

8.38%

1 ปี

15.07%

3 ปี

19.95%

5 ปี

16.98%

10 ปี

16.72%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

18.99%

3 เดือน

1.12%

6 เดือน

1.33%

1 ปี

13.44%

3 ปี

1.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.75%

3 เดือน

5.81%

6 เดือน

8.39%

1 ปี

15.08%

3 ปี

19.95%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

08/12/2564

YTD

21.37%

3 เดือน

1.65%

6 เดือน

2.40%

1 ปี

15.86%

3 ปี

2.16%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

08/12/2564

YTD

12.75%

3 เดือน

5.81%

6 เดือน

8.39%

1 ปี

15.07%

3 ปี

19.96%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.25%