กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 18 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลด

อาทิตย์

18

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.09%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.21%

1 ปี

0.52%

3 ปี

0.68%

5 ปี

1.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.21%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.51%

1 ปี

1.11%

3 ปี

1.25%

5 ปี

1.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.19%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.46%

1 ปี

0.97%

3 ปี

0.97%

5 ปี

1.30%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.21%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.51%

1 ปี

1.11%

3 ปี

1.25%

5 ปี

1.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.24%

3 เดือน

0.29%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.04%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.47%

3 เดือน

0.68%

6 เดือน

1.01%

1 ปี

2.48%

3 ปี

2.17%

5 ปี

2.73%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.14%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.24%

1 ปี

0.33%

3 ปี

0.52%

5 ปี

0.64%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.55%

3 เดือน

0.77%

6 เดือน

1.20%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.14%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.24%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.68%

3 เดือน

0.78%

6 เดือน

1.16%

1 ปี

2.68%

3 ปี

1.88%

5 ปี

1.96%

10 ปี

1.85%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.11%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.23%

3 ปี

0.44%

5 ปี

0.36%

10 ปี

0.27%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.12%

3 เดือน

0.14%

6 เดือน

0.29%

1 ปี

0.67%

3 ปี

0.83%

5 ปี

1.24%

10 ปี

1.48%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.07%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.28%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.41%

3 ปี

1.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.26%

3 เดือน

0.32%

6 เดือน

0.62%

1 ปี

1.33%

3 ปี

1.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.28%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.41%

3 ปี

1.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.02%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.61%

3 เดือน

1.17%

6 เดือน

5.16%

1 ปี

11.12%

3 ปี

0.98%

5 ปี

0.37%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.43%

3 เดือน

5.70%

6 เดือน

7.37%

1 ปี

10.15%

3 ปี

16.27%

5 ปี

19.29%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.70%

3 เดือน

1.30%

6 เดือน

5.45%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.43%

3 เดือน

5.70%

6 เดือน

7.37%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

12.64%

3 เดือน

17.02%

6 เดือน

24.71%

1 ปี

39.30%

3 ปี

15.38%

5 ปี

7.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

8.07%

3 เดือน

8.35%

6 เดือน

9.98%

1 ปี

11.82%

3 ปี

18.48%

5 ปี

19.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

12.64%

3 เดือน

17.02%

6 เดือน

24.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

33.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

8.07%

3 เดือน

8.35%

6 เดือน

9.98%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.82%

3 เดือน

6.22%

6 เดือน

10.42%

1 ปี

21.06%

3 ปี

7.97%

5 ปี

4.62%

10 ปี

10.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.31%

3 เดือน

4.46%

6 เดือน

5.95%

1 ปี

7.20%

3 ปี

11.98%

5 ปี

14.54%

10 ปี

19.38%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.95%

3 เดือน

8.23%

6 เดือน

13.26%

1 ปี

26.14%

3 ปี

8.91%

5 ปี

5.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.87%

3 เดือน

5.01%

6 เดือน

6.61%

1 ปี

7.96%

3 ปี

13.59%

5 ปี

15.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.95%

3 เดือน

8.23%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.87%

3 เดือน

5.01%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.82%

3 เดือน

6.22%

6 เดือน

10.42%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.31%

3 เดือน

4.46%

6 เดือน

5.95%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.46%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.90%

3 เดือน

4.99%

6 เดือน

10.36%

1 ปี

24.07%

3 ปี

10.47%

5 ปี

3.95%

10 ปี

7.94%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.00%

3 เดือน

5.16%

6 เดือน

6.91%

1 ปี

8.37%

3 ปี

12.58%

5 ปี

15.48%

10 ปี

20.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.26%

3 เดือน

5.43%

6 เดือน

11.30%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.01%

3 เดือน

5.18%

6 เดือน

6.93%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.46%

3 เดือน

5.60%

6 เดือน

12.33%

1 ปี

25.36%

3 ปี

10.16%

5 ปี

4.49%

10 ปี

12.73%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.99%

3 เดือน

5.20%

6 เดือน

6.89%

1 ปี

8.23%

3 ปี

12.03%

5 ปี

14.64%

10 ปี

17.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.73%

3 เดือน

5.94%

6 เดือน

13.05%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.00%

3 เดือน

5.21%

6 เดือน

6.90%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.07%

3 เดือน

7.27%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.21%

3 เดือน

5.37%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.54%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.22%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-1.02%

3 เดือน

3.42%

6 เดือน

13.15%

1 ปี

24.67%

3 ปี

15.65%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

7.08%

3 เดือน

7.33%

6 เดือน

9.56%

1 ปี

11.59%

3 ปี

14.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-1.02%

3 เดือน

3.48%

6 เดือน

13.64%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

7.08%

3 เดือน

7.34%

6 เดือน

9.57%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.30%

3 เดือน

6.19%

6 เดือน

13.34%

1 ปี

25.87%

3 ปี

10.45%

5 ปี

3.91%

10 ปี

6.55%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.67%

3 เดือน

5.91%

6 เดือน

7.90%

1 ปี

9.34%

3 ปี

12.81%

5 ปี

15.67%

10 ปี

19.12%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.30%

3 เดือน

6.19%

6 เดือน

11.42%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.67%

3 เดือน

5.91%

6 เดือน

8.18%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.70%

3 เดือน

7.49%

6 เดือน

15.33%

1 ปี

27.92%

3 ปี

12.37%

5 ปี

6.64%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.75%

3 เดือน

6.02%

6 เดือน

8.09%

1 ปี

9.51%

3 ปี

12.48%

5 ปี

15.77%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.70%

3 เดือน

7.50%

6 เดือน

15.34%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

28.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.75%

3 เดือน

6.01%

6 เดือน

8.09%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.16%

3 เดือน

8.07%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.76%

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.05%

3 เดือน

6.48%

6 เดือน

14.83%

1 ปี

28.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.14%

3 เดือน

5.36%

6 เดือน

7.37%

1 ปี

8.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.55%

3 เดือน

6.28%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.64%

3 เดือน

4.79%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.26%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.25%

3 เดือน

1.96%

6 เดือน

3.68%

1 ปี

6.52%

3 ปี

2.40%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.30%

3 เดือน

1.35%

6 เดือน

1.75%

1 ปี

2.10%

3 ปี

3.92%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.39%

3 เดือน

3.78%

6 เดือน

7.14%

1 ปี

12.42%

3 ปี

3.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.78%

3 เดือน

2.88%

6 เดือน

3.75%

1 ปี

4.47%

3 ปี

7.21%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.39%

3 เดือน

5.84%

6 เดือน

11.71%

1 ปี

20.41%

3 ปี

5.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

4.75%

3 เดือน

4.94%

6 เดือน

6.41%

1 ปี

7.60%

3 ปี

11.34%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.91%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

16/03/2561

YTD

-1.88%

3 เดือน

-0.96%

6 เดือน

1.45%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

16/03/2561

YTD

1.43%

3 เดือน

1.57%

6 เดือน

2.62%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.93%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.56%

3 เดือน

3.98%

6 เดือน

7.85%

1 ปี

14.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.54%

3 เดือน

2.62%

6 เดือน

3.59%

1 ปี

4.24%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.23%

3 เดือน

0.63%

6 เดือน

1.61%

1 ปี

2.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.62%

3 เดือน

0.64%

6 เดือน

0.82%

1 ปี

0.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.67%

3 เดือน

2.24%

6 เดือน

3.45%

1 ปี

6.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.81%

3 เดือน

0.98%

6 เดือน

1.15%

1 ปี

1.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.03%

3 เดือน

1.61%

6 เดือน

2.85%

1 ปี

5.05%

3 ปี

3.36%

5 ปี

2.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.97%

3 เดือน

1.00%

6 เดือน

1.21%

1 ปี

1.42%

3 ปี

1.74%

5 ปี

2.21%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 **
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

14/03/2561

YTD

1.08%

3 เดือน

2.19%

6 เดือน

4.21%

1 ปี

7.50%

3 ปี

3.62%

5 ปี

2.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/03/2561

YTD

1.50%

3 เดือน

1.54%

6 เดือน

1.89%

1 ปี

2.24%

3 ปี

2.80%

5 ปี

3.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 **
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

14/03/2561

YTD

1.25%

3 เดือน

2.58%

6 เดือน

4.93%

1 ปี

8.84%

3 ปี

3.68%

5 ปี

2.40%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/03/2561

YTD

1.93%

3 เดือน

1.99%

6 เดือน

2.44%

1 ปี

2.88%

3 ปี

3.89%

5 ปี

4.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.67%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.74%

3 เดือน

3.93%

6 เดือน

7.86%

1 ปี

23.12%

3 ปี

6.81%

5 ปี

4.86%

10 ปี

3.99%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

7.99%

3 เดือน

8.14%

6 เดือน

10.21%

1 ปี

12.51%

3 ปี

15.13%

5 ปี

14.17%

10 ปี

20.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.75%

3 เดือน

3.95%

6 เดือน

7.94%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

7.99%

3 เดือน

8.15%

6 เดือน

10.22%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.74%

3 เดือน

1.65%

6 เดือน

3.60%

1 ปี

7.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.93%

3 เดือน

3.97%

6 เดือน

4.37%

1 ปี

5.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.74%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.86%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3.93%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-3.29%

3 เดือน

-1.40%

6 เดือน

-6.58%

1 ปี

-7.34%

3 ปี

-0.42%

5 ปี

-3.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.06%

3 เดือน

2.42%

6 เดือน

3.53%

1 ปี

5.79%

3 ปี

7.88%

5 ปี

8.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

7.75%

3 เดือน

8.38%

6 เดือน

13.12%

1 ปี

21.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

8.91%

3 เดือน

9.08%

6 เดือน

9.98%

1 ปี

12.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.93%

3 เดือน

4.87%

6 เดือน

5.93%

1 ปี

9.74%

3 ปี

2.08%

5 ปี

5.37%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

11.53%

3 เดือน

11.68%

6 เดือน

14.43%

1 ปี

17.11%

3 ปี

21.60%

5 ปี

21.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

7.52%

3 เดือน

9.11%

6 เดือน

12.39%

1 ปี

24.27%

3 ปี

3.73%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

11.64%

3 เดือน

11.81%

6 เดือน

14.37%

1 ปี

16.95%

3 ปี

22.25%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.20%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

3.88%

1 ปี

14.34%

3 ปี

1.42%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

9.49%

3 เดือน

9.85%

6 เดือน

11.80%

1 ปี

14.20%

3 ปี

34.55%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

34.20%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBCOMP

ณ วันที่

14/03/2561

YTD

-1.23%

3 เดือน

3.88%

6 เดือน

2.14%

1 ปี

3.73%

3 ปี

-4.77%

5 ปี

-9.94%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/03/2561

YTD

3.88%

3 เดือน

4.37%

6 เดือน

6.40%

1 ปี

9.86%

3 ปี

13.91%

5 ปี

12.94%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBDIGI

ณ วันที่

14/03/2561

YTD

8.84%

3 เดือน

9.66%

6 เดือน

14.51%

1 ปี

31.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/03/2561

YTD

7.44%

3 เดือน

7.64%

6 เดือน

8.89%

1 ปี

11.50%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBEMBOND

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-2.32%

3 เดือน

-2.28%

6 เดือน

-2.46%

1 ปี

0.75%

3 ปี

2.56%

5 ปี

-2.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.32%

3 เดือน

1.35%

6 เดือน

1.91%

1 ปี

2.41%

3 ปี

7.29%

5 ปี

8.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.40%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBEMEQ

ณ วันที่

14/03/2561

YTD

3.94%

3 เดือน

8.71%

6 เดือน

8.66%

1 ปี

20.89%

3 ปี

5.64%

5 ปี

1.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/03/2561

YTD

6.49%

3 เดือน

6.72%

6 เดือน

7.89%

1 ปี

10.11%

3 ปี

14.71%

5 ปี

14.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBEUEQ

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-2.91%

3 เดือน

-2.75%

6 เดือน

-0.73%

1 ปี

3.98%

3 ปี

0.92%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

6.60%

3 เดือน

6.75%

6 เดือน

7.66%

1 ปี

10.34%

3 ปี

17.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBEUSM

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

0.70%

3 เดือน

2.95%

6 เดือน

4.12%

1 ปี

15.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

6.76%

3 เดือน

7.20%

6 เดือน

8.41%

1 ปี

11.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBFINA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBFINR

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBFST

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-4.05%

3 เดือน

-3.60%

6 เดือน

-5.33%

1 ปี

-10.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

2.27%

3 เดือน

2.42%

6 เดือน

2.78%

1 ปี

3.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBGEQ

ณ วันที่

14/03/2561

YTD

1.07%

3 เดือน

1.01%

6 เดือน

1.69%

1 ปี

14.38%

3 ปี

8.82%

5 ปี

9.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/03/2561

YTD

7.58%

3 เดือน

7.67%

6 เดือน

8.13%

1 ปี

9.50%

3 ปี

11.22%

5 ปี

10.60%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBGHC

ณ วันที่

14/03/2561

YTD

6.04%

3 เดือน

6.61%

6 เดือน

3.47%

1 ปี

13.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/03/2561

YTD

7.95%

3 เดือน

8.08%

6 เดือน

9.32%

1 ปี

12.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBGIF

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-4.71%

3 เดือน

-5.03%

6 เดือน

-5.11%

1 ปี

0.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

5.92%

3 เดือน

6.08%

6 เดือน

6.95%

1 ปี

8.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
FACT SHEET 

รหัสกองทุน

SCBGINA

ณ วันที่

15/03/2561

YTD

-1.59%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2561

YTD

1.91%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.95%