กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 3 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลด

จันทร์

03

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.12%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.17%

3 ปี

0.23%

5 ปี

0.38%

10 ปี

0.81%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.20%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.28%

3 ปี

0.42%

5 ปี

0.73%

10 ปี

1.22%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.17%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.11%

1 ปี

0.23%

3 ปี

0.36%

5 ปี

0.66%

10 ปี

1.04%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.29%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.19%

1 ปี

0.39%

3 ปี

0.48%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.20%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.28%

3 ปี

0.42%

5 ปี

0.73%

10 ปี

1.22%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.17%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.11%

1 ปี

0.34%

3 ปี

0.43%

5 ปี

0.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.00%

3 เดือน

0.14%

6 เดือน

-0.07%

1 ปี

0.12%

3 ปี

0.87%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.25%

3 เดือน

0.12%

6 เดือน

0.24%

1 ปี

0.26%

3 ปี

0.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

-1.25%

3 เดือน

-0.02%

6 เดือน

-0.98%

1 ปี

-1.09%

3 ปี

0.62%

5 ปี

1.12%

10 ปี

2.02%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

1.10%

3 เดือน

0.54%

6 เดือน

0.99%

1 ปี

1.16%

3 ปี

0.93%

5 ปี

0.77%

10 ปี

0.72%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

-0.98%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

-0.79%

1 ปี

-0.72%

3 ปี

0.83%

5 ปี

1.39%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

1.10%

3 เดือน

0.54%

6 เดือน

0.99%

1 ปี

1.16%

3 ปี

0.93%

5 ปี

0.77%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

-0.67%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

-0.62%

1 ปี

-0.57%

3 ปี

0.85%

5 ปี

1.36%

10 ปี

1.65%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.75%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.68%

1 ปี

0.81%

3 ปี

0.78%

5 ปี

0.67%

10 ปี

0.53%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.12%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.15%

3 ปี

0.23%

5 ปี

0.42%

10 ปี

0.90%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLU(SSFE)

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.20%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.18%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

0.26%

3 ปี

0.58%

5 ปี

0.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.15%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

0.23%

3 ปี

0.53%

5 ปี

0.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.18%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.11%

1 ปี

0.26%

3 ปี

0.58%

5 ปี

0.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.48%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.67%

3 ปี

0.94%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-0.14%

3 เดือน

0.88%

6 เดือน

-2.77%

1 ปี

8.09%

3 ปี

-0.69%

5 ปี

-2.72%

10 ปี

0.01%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

14.35%

3 เดือน

7.73%

6 เดือน

10.77%

1 ปี

17.63%

3 ปี

28.58%

5 ปี

23.60%

10 ปี

21.65%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-0.09%

3 เดือน

0.88%

6 เดือน

-2.77%

1 ปี

8.13%

3 ปี

-0.65%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

14.35%

3 เดือน

7.73%

6 เดือน

10.77%

1 ปี

17.63%

3 ปี

28.58%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

0.40%

3 เดือน

1.05%

6 เดือน

-2.45%

1 ปี

8.84%

3 ปี

-0.24%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

14.35%

3 เดือน

7.73%

6 เดือน

10.77%

1 ปี

17.63%

3 ปี

28.58%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-17.71%

3 เดือน

1.08%

6 เดือน

-2.54%

1 ปี

-10.89%

3 ปี

-7.45%

5 ปี

-6.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

22.45%

3 เดือน

7.72%

6 เดือน

10.75%

1 ปี

24.95%

3 ปี

30.30%

5 ปี

24.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

2.09%

3 เดือน

3.36%

6 เดือน

-1.66%

1 ปี

5.00%

3 ปี

1.45%

5 ปี

4.72%

10 ปี

4.49%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.41%

3 เดือน

5.82%

6 เดือน

9.46%

1 ปี

13.22%

3 ปี

25.69%

5 ปี

22.46%

10 ปี

20.77%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

2.08%

3 เดือน

3.36%

6 เดือน

-1.66%

1 ปี

4.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.42%

3 เดือน

5.82%

6 เดือน

9.46%

1 ปี

13.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.26%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

2.58%

3 เดือน

3.53%

6 เดือน

-1.34%

1 ปี

5.68%

3 ปี

1.71%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.42%

3 เดือน

5.82%

6 เดือน

9.46%

1 ปี

13.22%

3 ปี

25.71%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-6.84%

3 เดือน

3.37%

6 เดือน

-1.62%

1 ปี

-4.17%

3 ปี

-1.90%

5 ปี

1.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

14.47%

3 เดือน

5.82%

6 เดือน

9.45%

1 ปี

16.04%

3 ปี

26.22%

5 ปี

22.90%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.90%

3 เดือน

1.97%

6 เดือน

-4.08%

1 ปี

1.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.62%

3 เดือน

4.87%

6 เดือน

7.70%

1 ปี

11.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.91%

3 เดือน

1.97%

6 เดือน

-4.09%

1 ปี

1.21%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.62%

3 เดือน

4.87%

6 เดือน

7.70%

1 ปี

11.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.87%

3 เดือน

2.04%

6 เดือน

-3.95%

1 ปี

1.19%

3 ปี

-0.36%

5 ปี

0.34%

10 ปี

3.66%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.64%

3 เดือน

4.89%

6 เดือน

7.71%

1 ปี

11.12%

3 ปี

20.23%

5 ปี

17.05%

10 ปี

15.86%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.85%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-0.36%

3 เดือน

1.25%

6 เดือน

-3.94%

1 ปี

2.21%

3 ปี

-1.97%

5 ปี

0.19%

10 ปี

3.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.55%

3 เดือน

4.50%

6 เดือน

7.47%

1 ปี

11.34%

3 ปี

22.07%

5 ปี

18.62%

10 ปี

17.27%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

0.04%

3 เดือน

1.39%

6 เดือน

-3.69%

1 ปี

2.75%

3 ปี

-1.45%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.55%

3 เดือน

4.50%

6 เดือน

7.47%

1 ปี

11.34%

3 ปี

22.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

0.04%

3 เดือน

1.39%

6 เดือน

-3.69%

1 ปี

2.75%

3 ปี

-1.57%

5 ปี

0.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.55%

3 เดือน

4.50%

6 เดือน

7.47%

1 ปี

11.34%

3 ปี

22.07%

5 ปี

18.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.35%

3 เดือน

2.22%

6 เดือน

-3.61%

1 ปี

1.91%

3 ปี

0.35%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.64%

3 เดือน

4.89%

6 เดือน

7.72%

1 ปี

11.12%

3 ปี

20.23%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.35%

3 เดือน

2.22%

6 เดือน

-3.61%

1 ปี

1.91%

3 ปี

0.35%

5 ปี

0.90%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.64%

3 เดือน

4.89%

6 เดือน

7.72%

1 ปี

11.12%

3 ปี

20.23%

5 ปี

17.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.80%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.08%

3 เดือน

3.35%

6 เดือน

-5.33%

1 ปี

1.97%

3 ปี

2.42%

5 ปี

2.13%

10 ปี

4.44%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.14%

3 เดือน

5.34%

6 เดือน

8.89%

1 ปี

12.85%

3 ปี

20.47%

5 ปี

17.35%

10 ปี

16.44%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

0.19%

3 เดือน

3.79%

6 เดือน

-4.53%

1 ปี

3.73%

3 ปี

3.43%

5 ปี

2.93%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.14%

3 เดือน

5.34%

6 เดือน

8.89%

1 ปี

12.85%

3 ปี

20.47%

5 ปี

17.35%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-4.42%

3 เดือน

1.06%

6 เดือน

-5.65%

1 ปี

-0.06%

3 ปี

-1.46%

5 ปี

0.27%

10 ปี

4.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.31%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

8.25%

1 ปี

11.86%

3 ปี

21.04%

5 ปี

17.86%

10 ปี

16.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-4.44%

3 เดือน

1.06%

6 เดือน

-5.67%

1 ปี

-0.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.31%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

8.25%

1 ปี

11.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-6.79%

3 เดือน

1.07%

6 เดือน

-8.02%

1 ปี

-3.96%

3 ปี

-2.98%

5 ปี

-0.87%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.82%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

8.87%

1 ปี

12.35%

3 ปี

21.15%

5 ปี

17.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.91%

3 เดือน

-1.53%

6 เดือน

-6.54%

1 ปี

-1.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.58%

3 เดือน

5.21%

6 เดือน

8.46%

1 ปี

12.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.38%

3 เดือน

-1.35%

6 เดือน

-6.19%

1 ปี

-0.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.58%

3 เดือน

5.21%

6 เดือน

8.46%

1 ปี

12.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-0.27%

3 เดือน

1.73%

6 เดือน

-2.95%

1 ปี

4.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.66%

3 เดือน

4.43%

6 เดือน

7.43%

1 ปี

11.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

0.29%

3 เดือน

1.92%

6 เดือน

-2.58%

1 ปี

5.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.66%

3 เดือน

4.43%

6 เดือน

7.43%

1 ปี

11.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

29/09/2565

YTD

-6.84%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

-4.55%

1 ปี

-2.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/09/2565

YTD

8.53%

3 เดือน

4.39%

6 เดือน

6.86%

1 ปี

9.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-8.58%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

-6.39%

1 ปี

-3.29%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.90%

3 เดือน

5.89%

6 เดือน

9.48%

1 ปี

13.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-4.62%

3 เดือน

1.39%

6 เดือน

-6.10%

1 ปี

-1.13%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.73%

3 เดือน

5.08%

6 เดือน

8.48%

1 ปี

12.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.54%

3 เดือน

1.51%

6 เดือน

-6.13%

1 ปี

-2.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.30%

3 เดือน

4.59%

6 เดือน

7.44%

1 ปี

10.79%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-6.77%

3 เดือน

0.93%

6 เดือน

-7.54%

1 ปี

-1.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.94%

3 เดือน

5.26%

6 เดือน

8.69%

1 ปี

12.55%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-6.77%

3 เดือน

0.93%

6 เดือน

-7.54%

1 ปี

-1.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.94%

3 เดือน

5.26%

6 เดือน

8.69%

1 ปี

12.55%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-4.34%

3 เดือน

2.10%

6 เดือน

-5.32%

1 ปี

0.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.70%

3 เดือน

5.19%

6 เดือน

8.42%

1 ปี

12.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-3.12%

3 เดือน

2.54%

6 เดือน

-4.59%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.63%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.87%

3 เดือน

4.83%

6 เดือน

7.94%

1 ปี

11.46%

3 ปี

20.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-2.34%

3 เดือน

2.82%

6 เดือน

-4.08%

1 ปี

1.12%

3 ปี

1.72%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

9.87%

3 เดือน

4.83%

6 เดือน

7.94%

1 ปี

11.46%

3 ปี

20.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.66%

3 เดือน

-2.58%

6 เดือน

-3.72%

1 ปี

-4.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.22%

3 เดือน

5.48%

6 เดือน

8.52%

1 ปี

13.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.13%

3 เดือน

-2.40%

6 เดือน

-3.36%

1 ปี

-3.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.22%

3 เดือน

5.48%

6 เดือน

8.52%

1 ปี

13.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-9.49%

3 เดือน

-1.45%

6 เดือน

-9.21%

1 ปี

-2.00%

3 ปี

3.67%

5 ปี

0.72%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

12.81%

3 เดือน

6.31%

6 เดือน

10.20%

1 ปี

14.22%

3 ปี

20.61%

5 ปี

18.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-8.42%

3 เดือน

-1.05%

6 เดือน

-8.48%

1 ปี

-0.45%

3 ปี

4.89%

5 ปี

1.74%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

12.81%

3 เดือน

6.31%

6 เดือน

10.21%

1 ปี

14.22%

3 ปี

20.61%

5 ปี

18.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.59%

3 เดือน

2.11%

6 เดือน

-6.63%

1 ปี

-0.80%

3 ปี

0.79%

5 ปี

2.06%

10 ปี

4.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.27%

3 เดือน

5.66%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

12.88%

3 ปี

20.77%

5 ปี

17.75%

10 ปี

16.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.59%

3 เดือน

2.11%

6 เดือน

-6.63%

1 ปี

-0.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.27%

3 เดือน

5.66%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

12.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-5.57%

3 เดือน

2.11%

6 เดือน

-6.63%

1 ปี

-11.81%

3 ปี

-3.08%

5 ปี

-1.87%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

11.26%

3 เดือน

5.66%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

17.52%

3 ปี

21.88%

5 ปี

18.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.87%

3 เดือน

4.72%

6 เดือน

-2.17%

1 ปี

6.29%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.07%

3 เดือน

5.13%

6 เดือน

7.71%

1 ปี

11.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-1.32%

3 เดือน

4.92%

6 เดือน

-1.80%

1 ปี

7.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.06%

3 เดือน

5.13%

6 เดือน

7.70%

1 ปี

11.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-7.68%

3 เดือน

0.45%

6 เดือน

-6.78%

1 ปี

-2.97%

3 ปี

-1.90%

5 ปี

0.77%

10 ปี

5.43%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.74%

3 เดือน

5.03%

6 เดือน

8.36%

1 ปี

12.52%

3 ปี

20.31%

5 ปี

17.48%

10 ปี

16.61%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

30/09/2565

YTD

-7.71%

3 เดือน

0.45%

6 เดือน

-6.80%

1 ปี

-2.99%

3 ปี

-1.89%

5 ปี

0.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/09/2565

YTD

10.74%

3 เดือน

5.03%

6 เดือน

8.37%

1 ปี

12.52%

3 ปี

20.31%

5 ปี

17.48%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.95%