กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 26 ม.ค. 2563

ดาวน์โหลด

อาทิตย์

26

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.03%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.38%

1 ปี

0.81%

3 ปี

0.61%

5 ปี

0.69%

10 ปี

1.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.07%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.40%

3 ปี

1.21%

5 ปี

1.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.07%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.61%

1 ปี

1.30%

3 ปี

1.09%

5 ปี

1.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.08%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.07%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.40%

3 ปี

1.21%

5 ปี

1.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.07%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.67%

1 ปี

1.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.11%

3 เดือน

0.56%

6 เดือน

1.31%

1 ปี

2.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.07%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.23%

1 ปี

0.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.27%

3 เดือน

0.90%

6 เดือน

1.77%

1 ปี

3.38%

3 ปี

2.19%

5 ปี

2.12%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.14%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.49%

3 ปี

0.39%

5 ปี

0.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.28%

3 เดือน

0.91%

6 เดือน

1.80%

1 ปี

3.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.14%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.20%

3 เดือน

0.83%

6 เดือน

1.88%

1 ปี

3.35%

3 ปี

2.34%

5 ปี

1.99%

10 ปี

1.93%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.13%

3 เดือน

0.19%

6 เดือน

0.44%

1 ปี

0.48%

3 ปี

0.40%

5 ปี

0.45%

10 ปี

0.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.04%

3 เดือน

0.19%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.86%

3 ปี

0.72%

5 ปี

0.82%

10 ปี

1.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.09%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

0.86%

1 ปี

1.66%

3 ปี

1.43%

5 ปี

1.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.08%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

0.82%

1 ปี

1.58%

3 ปี

1.35%

5 ปี

1.45%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.09%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

0.86%

1 ปี

1.66%

3 ปี

1.43%

5 ปี

1.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.11%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

1.02%

1 ปี

1.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-6.86%

3 เดือน

-2.36%

6 เดือน

-19.57%

1 ปี

-18.43%

3 ปี

-4.62%

5 ปี

-7.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

6.61%

3 เดือน

9.30%

6 เดือน

13.08%

1 ปี

14.41%

3 ปี

13.13%

5 ปี

15.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-6.86%

3 เดือน

-2.36%

6 เดือน

-19.57%

1 ปี

-18.42%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-11.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

6.61%

3 เดือน

9.30%

6 เดือน

13.08%

1 ปี

14.41%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-6.82%

3 เดือน

-2.90%

6 เดือน

-19.89%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-19.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

6.61%

3 เดือน

9.29%

6 เดือน

13.07%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-6.86%

3 เดือน

-2.30%

6 เดือน

-19.52%

1 ปี

-18.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

6.61%

3 เดือน

9.30%

6 เดือน

13.08%

1 ปี

14.41%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.88%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.41%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

1.01%

1 ปี

8.55%

3 ปี

11.22%

5 ปี

8.71%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.08%

3 เดือน

6.90%

6 เดือน

10.58%

1 ปี

13.30%

3 ปี

14.96%

5 ปี

17.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.45%

3 เดือน

-0.57%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.09%

3 เดือน

7.10%

6 เดือน

10.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.41%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

-2.67%

1 ปี

4.69%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.08%

3 เดือน

6.90%

6 เดือน

11.25%

1 ปี

13.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-1.33%

3 เดือน

-3.34%

6 เดือน

-8.86%

1 ปี

-1.11%

3 ปี

2.44%

5 ปี

1.84%

10 ปี

10.39%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.70%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

8.07%

1 ปี

10.09%

3 ปี

9.87%

5 ปี

11.67%

10 ปี

15.16%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-0.56%

3 เดือน

-1.87%

6 เดือน

-6.00%

1 ปี

0.86%

3 ปี

5.61%

5 ปี

2.67%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.59%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.60%

1 ปี

10.72%

3 ปี

10.82%

5 ปี

13.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.93%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-0.52%

3 เดือน

-1.74%

6 เดือน

-5.75%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.59%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.60%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-0.56%

3 เดือน

-1.87%

6 เดือน

-5.99%

1 ปี

1.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.59%

3 เดือน

6.06%

6 เดือน

8.60%

1 ปี

10.72%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-1.29%

3 เดือน

-3.17%

6 เดือน

-8.54%

1 ปี

-0.44%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.70%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

8.06%

1 ปี

10.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-1.29%

3 เดือน

-3.17%

6 เดือน

-8.54%

1 ปี

-0.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.70%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

8.06%

1 ปี

10.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.56%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.57%

3 เดือน

-2.42%

6 เดือน

-4.37%

1 ปี

5.74%

3 ปี

3.72%

5 ปี

3.90%

10 ปี

7.93%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.63%

3 เดือน

5.56%

6 เดือน

7.91%

1 ปี

9.93%

3 ปี

10.29%

5 ปี

12.14%

10 ปี

16.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.57%

3 เดือน

-2.42%

6 เดือน

-4.37%

1 ปี

5.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.63%

3 เดือน

5.56%

6 เดือน

7.91%

1 ปี

9.93%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.60%

3 เดือน

-2.35%

6 เดือน

-3.88%

1 ปี

6.19%

3 ปี

5.52%

5 ปี

4.47%

10 ปี

12.27%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.95%

3 เดือน

6.12%

6 เดือน

8.45%

1 ปี

10.58%

3 ปี

10.70%

5 ปี

11.96%

10 ปี

15.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.60%

3 เดือน

-3.37%

6 เดือน

-4.89%

1 ปี

4.12%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.95%

3 เดือน

6.23%

6 เดือน

8.54%

1 ปี

10.73%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-3.02%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

5.08%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-2.96%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

5.08%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-0.04%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.57%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.57%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

2.01%

3 เดือน

-1.72%

6 เดือน

-3.68%

1 ปี

6.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.97%

3 เดือน

6.42%

6 เดือน

8.91%

1 ปี

10.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

2.08%

3 เดือน

-1.45%

6 เดือน

-3.16%

1 ปี

7.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.97%

3 เดือน

6.42%

6 เดือน

8.91%

1 ปี

10.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

1.50%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.90%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

1.55%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.90%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-1.77%

3 เดือน

-8.17%

6 เดือน

-10.82%

1 ปี

1.35%

3 ปี

-2.32%

5 ปี

5.58%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.97%

3 เดือน

7.39%

6 เดือน

9.58%

1 ปี

11.88%

3 ปี

12.70%

5 ปี

14.12%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-1.77%

3 เดือน

-7.99%

6 เดือน

-10.31%

1 ปี

2.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.97%

3 เดือน

7.39%

6 เดือน

9.57%

1 ปี

11.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

1.78%

3 เดือน

-1.38%

6 เดือน

-2.49%

1 ปี

8.52%

3 ปี

5.10%

5 ปี

4.64%

10 ปี

8.74%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.88%

3 เดือน

6.14%

6 เดือน

8.50%

1 ปี

10.76%

3 ปี

10.98%

5 ปี

12.48%

10 ปี

16.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

1.78%

3 เดือน

-1.38%

6 เดือน

-2.49%

1 ปี

8.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.88%

3 เดือน

6.14%

6 เดือน

8.50%

1 ปี

10.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.44%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.45%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.51%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.45%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.86%

3 เดือน

-2.82%

6 เดือน

-2.55%

1 ปี

4.83%

3 ปี

5.09%

5 ปี

6.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.75%

3 เดือน

6.02%

6 เดือน

8.33%

1 ปี

10.39%

3 ปี

11.17%

5 ปี

12.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.86%

3 เดือน

-2.82%

6 เดือน

-2.53%

1 ปี

4.85%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.75%

3 เดือน

6.02%

6 เดือน

8.33%

1 ปี

10.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.89%

3 เดือน

-2.51%

6 เดือน

-4.36%

1 ปี

3.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.76%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.36%

1 ปี

10.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.69%

3 เดือน

-0.15%

6 เดือน

-0.40%

1 ปี

8.08%

3 ปี

6.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.84%

3 เดือน

6.09%

6 เดือน

8.50%

1 ปี

10.73%

3 ปี

11.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.27%

3 เดือน

-1.75%

6 เดือน

-3.96%

1 ปี

5.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.34%

3 เดือน

5.47%

6 เดือน

7.68%

1 ปี

9.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.42%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.34%

3 เดือน

-1.48%

6 เดือน

-3.53%

1 ปี

6.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.34%

3 เดือน

5.47%

6 เดือน

7.68%

1 ปี

9.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-3.64%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.82%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEE

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-3.58%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

4.82%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.87%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

-0.09%

6 เดือน

-0.34%

1 ปี

2.40%

3 ปี

1.73%

5 ปี

1.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.79%

3 เดือน

1.21%

6 เดือน

1.68%

1 ปี

2.22%

3 ปี

2.52%

5 ปี

3.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-0.17%

3 เดือน

-0.97%

6 เดือน

-2.32%

1 ปี

2.00%

3 ปี

1.74%

5 ปี

0.90%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

1.74%

3 เดือน

2.58%

6 เดือน

3.63%

1 ปี

4.79%

3 ปี

5.41%

5 ปี

6.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-0.53%

3 เดือน

-2.52%

6 เดือน

-5.42%

1 ปี

0.95%

3 ปี

1.36%

5 ปี

0.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

3.08%

3 เดือน

4.63%

6 เดือน

6.43%

1 ปี

8.37%

3 ปี

9.27%

5 ปี

10.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.43%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

24/01/2563

YTD

3.82%

3 เดือน

0.71%

6 เดือน

0.90%

1 ปี

-0.08%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/01/2563

YTD

1.96%

3 เดือน

2.91%

6 เดือน

3.58%

1 ปี

3.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCLASSICA

ณ วันที่

22/01/2563

YTD

0.46%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.82%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/01/2563

YTD

1.70%

3 เดือน

2.63%

6 เดือน

3.50%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.80%

3 เดือน

-0.17%

6 เดือน

-0.95%

1 ปี

3.65%

3 ปี

3.71%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

2.06%

3 เดือน

3.09%

6 เดือน

4.16%

1 ปี

5.17%

3 ปี

5.27%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.42%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMILDA

ณ วันที่

22/01/2563

YTD

0.48%

3 เดือน

0.81%

6 เดือน

1.30%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/01/2563

YTD

0.97%

3 เดือน

1.51%

6 เดือน

2.02%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.43%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

1.56%

1 ปี

5.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

0.24%

3 เดือน

0.61%

6 เดือน

0.86%

1 ปี

1.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

24/01/2563

YTD

0.79%

3 เดือน

0.36%

6 เดือน

1.74%

1 ปี

6.52%

3 ปี

4.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/01/2563

YTD

0.33%

3 เดือน

1.02%

6 เดือน

1.27%

1 ปี

1.75%

3 ปี

1.54%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.82%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRAAA

ณ วันที่

23/01/2563

YTD

-0.95%

3 เดือน

-2.29%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/01/2563

YTD

2.58%

3 เดือน

4.08%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.82%