กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 23 ก.ย. 2561

ดาวน์โหลด

อาทิตย์

23

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.30%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.21%

1 ปี

0.42%

3 ปี

0.58%

5 ปี

0.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.74%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.51%

1 ปี

1.03%

3 ปี

1.17%

5 ปี

1.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.67%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.46%

1 ปี

0.93%

3 ปี

0.92%

5 ปี

1.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.74%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.51%

1 ปี

1.03%

3 ปี

1.17%

5 ปี

1.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.83%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

1.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.45%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

-0.08%

1 ปี

0.87%

3 ปี

1.70%

5 ปี

2.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.29%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.35%

3 ปี

0.46%

5 ปี

0.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.72%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

1.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.29%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.51%

3 เดือน

-0.02%

6 เดือน

-0.21%

1 ปี

0.95%

3 ปี

1.55%

5 ปี

1.70%

10 ปี

1.71%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.35%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.37%

3 ปี

0.47%

5 ปี

0.39%

10 ปี

0.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.41%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.29%

1 ปี

0.58%

3 ปี

0.72%

5 ปี

1.09%

10 ปี

1.38%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.85%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.54%

1 ปี

1.21%

3 ปี

1.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.79%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.50%

1 ปี

1.13%

3 ปี

1.33%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.85%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

0.54%

1 ปี

1.21%

3 ปี

1.42%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.70%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.28%

3 เดือน

9.51%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

4.76%

3 ปี

7.75%

5 ปี

1.92%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

12.70%

3 เดือน

7.10%

6 เดือน

11.47%

1 ปี

13.81%

3 ปี

15.84%

5 ปี

17.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

9.51%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

7.10%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.18%

3 เดือน

9.51%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

5.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

12.70%

3 เดือน

7.10%

6 เดือน

11.47%

1 ปี

13.81%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

13.56%

3 เดือน

13.34%

6 เดือน

2.70%

1 ปี

24.59%

3 ปี

22.60%

5 ปี

8.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

15.77%

3 เดือน

8.50%

6 เดือน

13.43%

1 ปี

17.05%

3 ปี

17.60%

5 ปี

18.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

12.53%

3 เดือน

12.31%

6 เดือน

1.77%

1 ปี

23.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

30.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

15.81%

3 เดือน

8.60%

6 เดือน

13.48%

1 ปี

17.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

2.25%

3 เดือน

7.90%

6 เดือน

-0.41%

1 ปี

7.88%

3 ปี

10.41%

5 ปี

5.23%

10 ปี

13.24%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

9.61%

3 เดือน

6.12%

6 เดือน

8.57%

1 ปี

10.59%

3 ปี

11.49%

5 ปี

12.71%

10 ปี

18.91%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

4.17%

3 เดือน

8.97%

6 เดือน

-0.60%

1 ปี

10.31%

3 ปี

11.56%

5 ปี

5.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.83%

3 เดือน

6.72%

6 เดือน

9.65%

1 ปี

11.85%

3 ปี

13.16%

5 ปี

14.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

4.17%

3 เดือน

8.97%

6 เดือน

-0.60%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.83%

3 เดือน

6.72%

6 เดือน

9.65%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

2.53%

3 เดือน

8.07%

6 เดือน

-0.13%

1 ปี

8.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

9.61%

3 เดือน

6.12%

6 เดือน

8.57%

1 ปี

10.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.21%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.50%

3 เดือน

7.70%

6 เดือน

-1.73%

1 ปี

6.10%

3 ปี

13.04%

5 ปี

5.09%

10 ปี

9.99%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.23%

3 เดือน

5.99%

6 เดือน

8.89%

1 ปี

11.46%

3 ปี

11.91%

5 ปี

13.52%

10 ปี

19.57%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.01%

3 เดือน

7.70%

6 เดือน

-1.61%

1 ปี

7.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.24%

3 เดือน

5.99%

6 เดือน

8.89%

1 ปี

11.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.57%

3 เดือน

7.79%

6 เดือน

-1.79%

1 ปี

8.17%

3 ปี

11.72%

5 ปี

5.81%

10 ปี

14.58%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.71%

3 เดือน

6.58%

6 เดือน

9.45%

1 ปี

11.89%

3 ปี

11.89%

5 ปี

12.88%

10 ปี

17.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.10%

3 เดือน

7.79%

6 เดือน

-1.60%

1 ปี

9.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.71%

3 เดือน

6.58%

6 เดือน

9.45%

1 ปี

11.90%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.57%

3 เดือน

6.99%

6 เดือน

-3.65%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.88%

3 เดือน

6.37%

6 เดือน

9.51%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

2.14%

3 เดือน

7.56%

6 เดือน

-2.61%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.89%

3 เดือน

6.37%

6 เดือน

9.52%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-8.43%

3 เดือน

5.65%

6 เดือน

-5.58%

1 ปี

4.42%

3 ปี

16.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

12.33%

3 เดือน

6.46%

6 เดือน

9.97%

1 ปี

14.16%

3 ปี

13.71%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-8.41%

3 เดือน

5.68%

6 เดือน

-5.56%

1 ปี

4.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

12.33%

3 เดือน

6.46%

6 เดือน

9.98%

1 ปี

14.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.11%

3 เดือน

7.54%

6 เดือน

-0.59%

1 ปี

10.33%

3 ปี

13.66%

5 ปี

5.44%

10 ปี

9.53%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.55%

3 เดือน

5.98%

6 เดือน

8.84%

1 ปี

12.08%

3 ปี

12.16%

5 ปี

13.68%

10 ปี

18.73%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.11%

3 เดือน

7.54%

6 เดือน

-0.59%

1 ปี

8.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.55%

3 เดือน

5.98%

6 เดือน

8.84%

1 ปี

12.26%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.83%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.17%

3 เดือน

9.56%

6 เดือน

-1.55%

1 ปี

11.60%

3 ปี

13.90%

5 ปี

7.77%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

11.23%

3 เดือน

6.45%

6 เดือน

9.61%

1 ปี

12.75%

3 ปี

12.03%

5 ปี

13.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.17%

3 เดือน

9.56%

6 เดือน

-1.55%

1 ปี

11.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

11.23%

3 เดือน

6.45%

6 เดือน

9.61%

1 ปี

12.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

2.32%

3 เดือน

9.75%

6 เดือน

-0.91%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

11.24%

3 เดือน

6.45%

6 เดือน

9.61%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.34%

3 เดือน

8.19%

6 เดือน

-1.99%

1 ปี

10.08%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.81%

3 เดือน

6.49%

6 เดือน

9.48%

1 ปี

12.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

6.27%

3 เดือน

10.09%

6 เดือน

3.15%

1 ปี

13.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

9.44%

3 เดือน

5.68%

6 เดือน

8.19%

1 ปี

10.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.62%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.22%

3 เดือน

1.72%

6 เดือน

-0.92%

1 ปี

2.36%

3 ปี

2.76%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

2.60%

3 เดือน

1.46%

6 เดือน

2.24%

1 ปี

2.90%

3 ปี

3.65%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.35%

3 เดือน

3.87%

6 เดือน

-1.73%

1 ปี

4.49%

3 ปี

5.01%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

5.56%

3 เดือน

3.19%

6 เดือน

4.80%

1 ปี

6.20%

3 ปี

6.85%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.51%

3 เดือน

6.50%

6 เดือน

-3.26%

1 ปี

6.66%

3 ปี

7.74%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

9.46%

3 เดือน

5.42%

6 เดือน

8.16%

1 ปี

10.56%

3 ปี

10.95%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.87%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

21/09/2561

YTD

-2.64%

3 เดือน

-0.62%

6 เดือน

-0.74%

1 ปี

0.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/09/2561

YTD

3.46%

3 เดือน

1.99%

6 เดือน

3.12%

1 ปี

4.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.47%

3 เดือน

3.81%

6 เดือน

-0.55%

1 ปี

6.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

5.30%

3 เดือน

3.17%

6 เดือน

4.64%

1 ปี

5.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-0.11%

3 เดือน

0.77%

6 เดือน

-0.33%

1 ปี

1.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.13%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.93%

1 ปี

1.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.84%

3 เดือน

1.57%

6 เดือน

0.94%

1 ปี

3.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

1.08%

3 เดือน

0.52%

6 เดือน

0.90%

1 ปี

1.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.26%

3 เดือน

2.00%

6 เดือน

-0.63%

1 ปี

1.99%

3 ปี

2.97%

5 ปี

2.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

2.29%

3 เดือน

1.28%

6 เดือน

2.06%

1 ปี

2.43%

3 ปี

2.02%

5 ปี

1.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

19/09/2561

YTD

0.38%

3 เดือน

1.14%

6 เดือน

-0.47%

1 ปี

2.99%

3 ปี

3.76%

5 ปี

2.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/09/2561

YTD

2.57%

3 เดือน

1.47%

6 เดือน

2.06%

1 ปี

2.85%

3 ปี

2.77%

5 ปี

2.86%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

19/09/2561

YTD

0.62%

3 เดือน

1.52%

6 เดือน

-0.36%

1 ปี

3.61%

3 ปี

4.36%

5 ปี

2.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/09/2561

YTD

3.32%

3 เดือน

1.96%

6 เดือน

2.67%

1 ปี

3.68%

3 ปี

3.62%

5 ปี

3.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.60%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.15%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-16.15%

3 เดือน

-10.28%

6 เดือน

-16.03%

1 ปี

-12.09%

3 ปี

6.43%

5 ปี

1.43%

10 ปี

5.04%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

14.35%

3 เดือน

8.40%

6 เดือน

11.83%

1 ปี

15.92%

3 ปี

14.61%

5 ปี

14.19%

10 ปี

19.79%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-15.89%

3 เดือน

-9.75%

6 เดือน

-15.78%

1 ปี

-11.77%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

14.52%

3 เดือน

8.67%

6 เดือน

12.03%

1 ปี

16.08%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-4.05%

3 เดือน

-0.95%

6 เดือน

-4.00%

1 ปี

-1.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

6.48%

3 เดือน

3.29%

6 เดือน

5.15%

1 ปี

6.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-4.05%

3 เดือน

-0.95%

6 เดือน

-4.00%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

6.48%

3 เดือน

3.29%

6 เดือน

5.15%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-6.62%

3 เดือน

-2.67%

6 เดือน

-2.36%

1 ปี

-10.09%

3 ปี

-2.23%

5 ปี

-3.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

4.80%

3 เดือน

3.07%

6 เดือน

4.07%

1 ปี

5.63%

3 ปี

7.32%

5 ปี

7.64%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

13.01%

3 เดือน

2.69%

6 เดือน

8.88%

1 ปี

17.97%

3 ปี

13.77%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

13.90%

3 เดือน

5.90%

6 เดือน

10.26%

1 ปี

14.82%

3 ปี

14.28%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-6.55%

3 เดือน

-5.01%

6 เดือน

-7.32%

1 ปี

-4.18%

3 ปี

0.58%

5 ปี

2.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

16.69%

3 เดือน

7.46%

6 เดือน

12.09%

1 ปี

19.07%

3 ปี

18.78%

5 ปี

20.55%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-6.37%

3 เดือน

-3.81%

6 เดือน

-11.04%

1 ปี

-2.56%

3 ปี

3.81%

5 ปี

1.68%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

17.53%

3 เดือน

8.37%

6 เดือน

13.07%

1 ปี

19.72%

3 ปี

19.59%

5 ปี

21.12%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-19.44%

3 เดือน

-7.50%

6 เดือน

-17.65%

1 ปี

-17.19%

3 ปี

-2.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

18.70%

3 เดือน

11.52%

6 เดือน

16.07%

1 ปี

20.26%

3 ปี

21.28%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHEQA

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

-16.41%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-16.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

3 เดือน

12.14%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCOMP

ณ วันที่

19/09/2561

YTD

-7.31%

3 เดือน

-4.61%

6 เดือน

-5.86%

1 ปี

-3.98%

3 ปี

-2.63%

5 ปี

-9.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/09/2561

YTD

8.43%

3 เดือน

6.04%

6 เดือน

7.39%

1 ปี

9.99%

3 ปี

12.59%

5 ปี

12.82%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDIGI

ณ วันที่

19/09/2561

YTD

3.85%

3 เดือน

-4.72%

6 เดือน

-2.29%

1 ปี

8.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/09/2561

YTD

12.85%

3 เดือน

6.72%

6 เดือน

10.34%

1 ปี

13.92%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.81%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEMBOND

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

-4.15%

3 เดือน

0.81%

6 เดือน

-1.83%

1 ปี

-4.14%

3 ปี

3.98%

5 ปี

-2.46%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

2.72%

3 เดือน

1.51%

6 เดือน

2.22%

1 ปี

3.08%

3 ปี

6.24%

5 ปี

7.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEMEQ

ณ วันที่

19/09/2561

YTD

-11.29%

3 เดือน

-4.19%

6 เดือน

-13.90%

1 ปี

-7.41%

3 ปี

5.17%

5 ปี

-1.19%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/09/2561

YTD

11.30%

3 เดือน

6.80%

6 เดือน

9.16%

1 ปี

12.35%

3 ปี

13.80%

5 ปี

13.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEUEQ

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

0.95%

3 เดือน

0.98%

6 เดือน

5.84%

1 ปี

3.28%

3 ปี

5.63%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

9.90%

3 เดือน

5.02%

6 เดือน

7.18%

1 ปี

10.78%

3 ปี

15.26%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEUSM

ณ วันที่

20/09/2561

YTD

8.29%

3 เดือน

1.48%

6 เดือน

7.20%

1 ปี

11.64%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/09/2561

YTD

10.01%

3 เดือน

4.70%

6 เดือน

7.32%

1 ปี

11.34%

3 ปี