กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 20 ก.ย. 2562

ดาวน์โหลด

ศุกร์

20

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.62%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.46%

1 ปี

0.78%

3 ปี

0.61%

5 ปี

0.74%

10 ปี

1.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.06%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.76%

1 ปี

1.39%

3 ปี

1.21%

5 ปี

1.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.99%

3 เดือน

0.36%

6 เดือน

0.71%

1 ปี

1.29%

3 ปี

1.07%

5 ปี

1.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

0.42%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.06%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.76%

1 ปี

1.39%

3 ปี

1.21%

5 ปี

1.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.13%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.80%

1 ปี

1.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.06%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.79%

3 เดือน

0.94%

6 เดือน

1.47%

1 ปี

2.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.24%

3 เดือน

0.19%

6 เดือน

0.21%

1 ปี

0.26%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

2.48%

3 เดือน

1.20%

6 เดือน

2.09%

1 ปี

2.83%

3 ปี

1.91%

5 ปี

2.32%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.43%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.40%

1 ปี

0.45%

3 ปี

0.39%

5 ปี

0.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

2.72%

3 เดือน

1.24%

6 เดือน

2.23%

1 ปี

3.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.43%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.40%

1 ปี

0.45%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

2.56%

3 เดือน

1.37%

6 เดือน

2.14%

1 ปี

3.19%

3 ปี

2.12%

5 ปี

1.94%

10 ปี

1.87%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.45%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.41%

1 ปี

0.51%

3 ปี

0.42%

5 ปี

0.44%

10 ปี

0.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.64%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.47%

1 ปี

0.81%

3 ปี

0.72%

5 ปี

0.89%

10 ปี

1.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.20%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

0.88%

1 ปี

1.56%

3 ปี

1.41%

5 ปี

1.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.14%

3 เดือน

0.46%

6 เดือน

0.84%

1 ปี

1.47%

3 ปี

1.33%

5 ปี

1.49%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.20%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

0.88%

1 ปี

1.56%

3 ปี

1.41%

5 ปี

1.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.07%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.43%

3 เดือน

0.55%

6 เดือน

1.04%

1 ปี

2.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

0.08%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.14%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

-6.18%

3 เดือน

-9.67%

6 เดือน

-6.86%

1 ปี

-14.28%

3 ปี

0.15%

5 ปี

-3.66%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

10.01%

3 เดือน

7.93%

6 เดือน

8.86%

1 ปี

12.18%

3 ปี

12.69%

5 ปี

16.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

-6.18%

3 เดือน

-9.66%

6 เดือน

-6.86%

1 ปี

-14.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

10.01%

3 เดือน

7.93%

6 เดือน

8.87%

1 ปี

12.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

-9.51%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

7.93%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

-6.18%

3 เดือน

-9.67%

6 เดือน

-6.86%

1 ปี

-14.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

10.01%

3 เดือน

7.93%

6 เดือน

8.86%

1 ปี

12.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

13.61%

3 เดือน

1.01%

6 เดือน

5.53%

1 ปี

-0.98%

3 ปี

14.90%

5 ปี

6.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

11.32%

3 เดือน

7.95%

6 เดือน

9.64%

1 ปี

16.05%

3 ปี

15.21%

5 ปี

18.63%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

1.17%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

7.95%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.56%

3 เดือน

-2.68%

6 เดือน

1.77%

1 ปี

-4.50%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

11.97%

3 เดือน

8.83%

6 เดือน

10.39%

1 ปี

16.51%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.79%

3 เดือน

-2.69%

6 เดือน

3.11%

1 ปี

-3.12%

3 ปี

6.44%

5 ปี

2.84%

10 ปี

10.83%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.94%

3 เดือน

5.45%

6 เดือน

6.88%

1 ปี

10.72%

3 ปี

10.27%

5 ปี

11.83%

10 ปี

15.60%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.94%

3 เดือน

-2.26%

6 เดือน

3.48%

1 ปี

-1.75%

3 ปี

8.02%

5 ปี

3.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.48%

3 เดือน

5.94%

6 เดือน

7.44%

1 ปี

11.62%

3 ปี

11.19%

5 ปี

13.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

-2.13%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

5.94%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.28%

3 เดือน

-2.20%

6 เดือน

3.68%

1 ปี

-1.29%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.48%

3 เดือน

5.94%

6 เดือน

7.44%

1 ปี

11.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.30%

3 เดือน

-2.52%

6 เดือน

3.45%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.94%

3 เดือน

5.45%

6 เดือน

6.88%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.17%

3 เดือน

-2.52%

6 เดือน

3.46%

1 ปี

-2.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.93%

3 เดือน

5.45%

6 เดือน

6.88%

1 ปี

10.72%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.47%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

12.68%

3 เดือน

0.98%

6 เดือน

8.39%

1 ปี

-1.03%

3 ปี

7.60%

5 ปี

4.31%

10 ปี

8.20%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.79%

3 เดือน

5.60%

6 เดือน

6.87%

1 ปี

10.91%

3 ปี

10.87%

5 ปี

12.37%

10 ปี

16.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

12.68%

3 เดือน

0.98%

6 เดือน

8.39%

1 ปี

-1.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.79%

3 เดือน

5.60%

6 เดือน

6.87%

1 ปี

10.91%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

12.04%

3 เดือน

-0.92%

6 เดือน

7.17%

1 ปี

0.05%

3 ปี

8.10%

5 ปี

4.90%

10 ปี

12.89%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.22%

3 เดือน

5.65%

6 เดือน

7.06%

1 ปี

11.25%

3 ปี

10.95%

5 ปี

12.03%

10 ปี

15.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

11.02%

3 เดือน

-0.92%

6 เดือน

6.20%

1 ปี

-1.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.34%

3 เดือน

5.65%

6 เดือน

7.19%

1 ปี

11.45%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.09%

3 เดือน

-1.42%

6 เดือน

6.07%

1 ปี

-4.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.41%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

7.23%

1 ปี

11.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.94%

3 เดือน

-1.15%

6 เดือน

6.63%

1 ปี

-3.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.41%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

7.22%

1 ปี

11.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

11.90%

3 เดือน

-1.14%

6 เดือน

7.52%

1 ปี

-8.06%

3 ปี

5.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.02%

3 เดือน

5.99%

6 เดือน

7.50%

1 ปี

12.75%

3 ปี

13.45%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

12.61%

3 เดือน

-0.76%

6 เดือน

8.20%

1 ปี

-7.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.01%

3 เดือน

5.98%

6 เดือน

7.49%

1 ปี

12.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.26%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

12.97%

3 เดือน

-0.08%

6 เดือน

8.36%

1 ปี

-0.92%

3 ปี

8.37%

5 ปี

4.59%

10 ปี

8.64%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.60%

3 เดือน

5.97%

6 เดือน

7.44%

1 ปี

11.67%

3 ปี

11.39%

5 ปี

12.66%

10 ปี

16.65%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

12.97%

3 เดือน

-0.08%

6 เดือน

8.36%

1 ปี

-6.77%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.60%

3 เดือน

5.97%

6 เดือน

7.44%

1 ปี

13.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.90%

3 เดือน

-0.13%

6 เดือน

6.03%

1 ปี

-0.26%

3 ปี

8.36%

5 ปี

7.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.08%

3 เดือน

5.59%

6 เดือน

6.90%

1 ปี

11.39%

3 ปี

11.50%

5 ปี

12.58%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.91%

3 เดือน

-0.11%

6 เดือน

6.04%

1 ปี

-0.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.09%

3 เดือน

5.60%

6 เดือน

6.90%

1 ปี

11.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.99%

3 เดือน

-1.77%

6 เดือน

4.82%

1 ปี

-0.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.13%

3 เดือน

5.64%

6 เดือน

6.96%

1 ปี

11.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

9.52%

3 เดือน

-1.52%

6 เดือน

5.48%

1 ปี

-2.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

8.43%

3 เดือน

5.71%

6 เดือน

7.21%

1 ปี

11.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

11.97%

3 เดือน

0.99%

6 เดือน

7.87%

1 ปี

-1.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.26%

3 เดือน

5.16%

6 เดือน

6.38%

1 ปี

10.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

12.25%

3 เดือน

1.06%

6 เดือน

7.94%

1 ปี

-1.21%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

7.27%

3 เดือน

5.16%

6 เดือน

6.38%

1 ปี

10.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.55%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3.20%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

2.10%

1 ปี

0.38%

3 ปี

2.36%

5 ปี

1.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.81%

3 เดือน

1.19%

6 เดือน

1.52%

1 ปี

2.67%

3 ปี

2.78%

5 ปี

3.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.94%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

4.46%

3 เดือน

-0.63%

6 เดือน

2.60%

1 ปี

-2.26%

3 ปี

3.05%

5 ปี

0.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3.93%

3 เดือน

2.57%

6 เดือน

3.29%

1 ปี

5.75%

3 ปี

5.74%

5 ปี

7.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

5.95%

3 เดือน

-1.93%

6 เดือน

3.23%

1 ปี

-5.97%

3 ปี

3.78%

5 ปี

0.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

6.77%

3 เดือน

4.46%

6 เดือน

5.68%

1 ปี

9.87%

3 ปี

9.62%

5 ปี

11.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.56%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

19/09/2562

YTD

-2.09%

3 เดือน

-1.09%

6 เดือน

-1.82%

1 ปี

-5.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/09/2562

YTD

2.12%

3 เดือน

1.96%

6 เดือน

2.03%

1 ปี

3.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCLASSICA

ณ วันที่

17/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.85%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

5.22%

3 เดือน

-0.45%

6 เดือน

3.45%

1 ปี

0.42%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3.93%

3 เดือน

2.72%

6 เดือน

3.48%

1 ปี

5.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMILDA

ณ วันที่

17/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

5.17%

3 เดือน

2.02%

6 เดือน

3.63%

1 ปี

5.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.06%

3 เดือน

0.88%

6 เดือน

1.00%

1 ปี

1.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

19/09/2562

YTD

6.78%

3 เดือน

2.82%

6 เดือน

4.86%

1 ปี

7.03%

3 ปี

4.25%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/09/2562

YTD

1.35%

3 เดือน

1.14%

6 เดือน

1.26%

1 ปี

1.53%

3 ปี

1.66%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.81%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRAAA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

5.43%

3 เดือน

1.28%

6 เดือน

3.98%

1 ปี

2.78%

3 ปี

2.45%

5 ปี

2.58%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.97%

3 เดือน

1.50%

6 เดือน

1.74%

1 ปี

2.71%

3 ปี

2.26%

5 ปี

2.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2A

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

5.44%

3 เดือน

1.29%

6 เดือน

3.99%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

1.87%

3 เดือน

1.36%

6 เดือน

1.63%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

17/09/2562

YTD

8.56%

3 เดือน

2.47%

6 เดือน

5.25%

1 ปี

4.04%

3 ปี

3.51%

5 ปี

2.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/09/2562

YTD

2.34%

3 เดือน

1.67%

6 เดือน

2.09%

1 ปี

3.38%

3 ปี

2.88%

5 ปี

2.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

17/09/2562

YTD

12.17%

3 เดือน

3.94%

6 เดือน

7.73%

1 ปี

6.44%

3 ปี

4.85%

5 ปี

3.45%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/09/2562

YTD

3.48%

3 เดือน

2.80%

6 เดือน

3.20%

1 ปี

4.67%

3 ปี

3.82%

5 ปี

4.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSPICYA

ณ วันที่

17/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.61%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

29.40%

3 เดือน

9.72%

6 เดือน

19.66%

1 ปี

27.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

6.01%

3 เดือน

4.59%

6 เดือน

5.57%

1 ปี

6.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

29.39%

3 เดือน

9.72%

6 เดือน

19.66%

1 ปี

27.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

6.01%

3 เดือน

4.59%

6 เดือน

5.57%

1 ปี

6.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.45%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

5.34%

3 เดือน

0.71%

6 เดือน

-4.06%

1 ปี

-1.37%

3 ปี

3.96%

5 ปี

-1.52%

10 ปี

2.42%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

11.57%

3 เดือน

6.87%

6 เดือน

9.68%

1 ปี

16.44%

3 ปี

14.44%

5 ปี

15.23%

10 ปี

15.63%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

5.65%

3 เดือน

0.76%

6 เดือน

-3.96%

1 ปี

-1.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

11.61%

3 เดือน

6.88%

6 เดือน

9.71%

1 ปี

16.45%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMP

ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/09/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.11%