กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 25 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลด

อาทิตย์

25

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.28%

3 เดือน

0.46%

6 เดือน

0.88%

1 ปี

1.49%

3 ปี

0.65%

5 ปี

0.59%

10 ปี

0.70%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.29%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

0.93%

1 ปี

1.60%

3 ปี

0.75%

5 ปี

0.80%

10 ปี

1.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.28%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.91%

1 ปี

1.55%

3 ปี

0.70%

5 ปี

0.74%

10 ปี

0.92%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.31%

3 เดือน

0.51%

6 เดือน

0.99%

1 ปี

1.71%

3 ปี

0.86%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.29%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

0.93%

1 ปี

1.60%

3 ปี

0.75%

5 ปี

0.80%

10 ปี

1.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.27%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.93%

1 ปี

1.60%

3 ปี

0.77%

5 ปี

0.82%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.08%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDBOND(A)

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

0.31%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

0.34%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.35%

3 เดือน

0.58%

6 เดือน

1.07%

1 ปี

1.88%

3 ปี

1.05%

5 ปี

1.34%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.05%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.12%

3 ปี

0.19%

5 ปี

0.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.54%

3 เดือน

1.33%

6 เดือน

1.61%

1 ปี

2.11%

3 ปี

1.06%

5 ปี

1.54%

10 ปี

1.88%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.24%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.71%

1 ปี

0.84%

3 ปี

0.92%

5 ปี

0.87%

10 ปี

0.72%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.59%

3 เดือน

1.42%

6 เดือน

1.80%

1 ปี

2.49%

3 ปี

1.39%

5 ปี

1.81%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.24%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.72%

1 ปี

0.84%

3 ปี

0.92%

5 ปี

0.87%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.60%

3 เดือน

1.04%

6 เดือน

1.59%

1 ปี

2.12%

3 ปี

1.17%

5 ปี

1.63%

10 ปี

1.65%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.12%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.26%

1 ปี

0.33%

3 ปี

0.57%

5 ปี

0.66%

10 ปี

0.55%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.24%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

0.75%

1 ปี

1.26%

3 ปี

0.55%

5 ปี

0.54%

10 ปี

0.76%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLU(SSFE)

ณ วันที่

15/01/2567

YTD

0.11%

3 เดือน

0.59%

6 เดือน

1.09%

1 ปี

1.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/01/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.30%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

0.94%

1 ปี

1.54%

3 ปี

0.75%

5 ปี

0.92%

10 ปี

1.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.30%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

0.93%

1 ปี

1.51%

3 ปี

0.71%

5 ปี

0.86%

10 ปี

1.21%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.30%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

0.94%

1 ปี

1.54%

3 ปี

0.74%

5 ปี

0.91%

10 ปี

1.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.03%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.36%

3 เดือน

0.60%

6 เดือน

1.15%

1 ปี

1.96%

3 ปี

1.15%

5 ปี

1.29%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

0.04%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.09%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-2.70%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

-6.62%

1 ปี

2.16%

3 ปี

7.16%

5 ปี

-1.86%

10 ปี

1.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.95%

3 เดือน

5.96%

6 เดือน

8.41%

1 ปี

13.48%

3 ปี

16.83%

5 ปี

23.50%

10 ปี

20.22%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-2.70%

3 เดือน

0.30%

6 เดือน

-6.62%

1 ปี

2.17%

3 ปี

7.21%

5 ปี

-1.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.95%

3 เดือน

5.96%

6 เดือน

8.41%

1 ปี

13.48%

3 ปี

16.83%

5 ปี

23.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-2.60%

3 เดือน

0.46%

6 เดือน

-6.31%

1 ปี

2.85%

3 ปี

7.91%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.95%

3 เดือน

5.95%

6 เดือน

8.40%

1 ปี

13.48%

3 ปี

16.83%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-2.57%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

-6.19%

1 ปี

0.84%

3 ปี

-0.63%

5 ปี

-6.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.93%

3 เดือน

5.92%

6 เดือน

8.36%

1 ปี

13.40%

3 ปี

19.59%

5 ปี

24.75%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

1.71%

3 เดือน

0.76%

6 เดือน

-4.93%

1 ปี

-8.87%

3 ปี

-0.42%

5 ปี

-0.50%

10 ปี

4.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.33%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

9.43%

1 ปี

14.74%

3 ปี

13.47%

5 ปี

21.63%

10 ปี

20.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

1.71%

3 เดือน

0.76%

6 เดือน

-4.92%

1 ปี

-8.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.33%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

9.43%

1 ปี

14.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.42%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

1.81%

3 เดือน

0.92%

6 เดือน

-4.61%

1 ปี

-8.27%

3 ปี

0.24%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.33%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

9.42%

1 ปี

14.74%

3 ปี

13.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

1.71%

3 เดือน

0.75%

6 เดือน

-4.92%

1 ปี

-8.84%

3 ปี

-4.07%

5 ปี

-3.34%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.33%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

9.43%

1 ปี

14.74%

3 ปี

14.46%

5 ปี

22.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.44%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

-10.16%

1 ปี

-14.58%

3 ปี

-1.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.21%

3 เดือน

5.06%

6 เดือน

8.18%

1 ปี

12.21%

3 ปี

11.32%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.44%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

-10.16%

1 ปี

-14.58%

3 ปี

-1.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.21%

3 เดือน

5.06%

6 เดือน

8.18%

1 ปี

12.21%

3 ปี

11.32%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.40%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

-10.14%

1 ปี

-14.42%

3 ปี

-1.29%

5 ปี

-2.41%

10 ปี

2.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.20%

3 เดือน

5.06%

6 เดือน

8.20%

1 ปี

12.21%

3 ปี

11.36%

5 ปี

17.10%

10 ปี

14.70%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-1.76%

3 เดือน

-0.90%

6 เดือน

-10.08%

1 ปี

-11.62%

3 ปี

0.21%

5 ปี

-2.71%

10 ปี

2.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.36%

3 เดือน

5.25%

6 เดือน

8.52%

1 ปี

12.81%

3 ปี

12.01%

5 ปี

18.55%

10 ปี

16.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-1.68%

3 เดือน

-0.77%

6 เดือน

-9.84%

1 ปี

-11.14%

3 ปี

0.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.37%

3 เดือน

5.25%

6 เดือน

8.52%

1 ปี

12.81%

3 ปี

12.01%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-1.68%

3 เดือน

-0.77%

6 เดือน

-9.84%

1 ปี

-11.14%

3 ปี

0.75%

5 ปี

-2.28%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.37%

3 เดือน

5.25%

6 เดือน

8.52%

1 ปี

12.81%

3 ปี

12.01%

5 ปี

18.55%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.29%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

-9.82%

1 ปี

-13.81%

3 ปี

-0.59%

5 ปี

-1.72%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.20%

3 เดือน

5.06%

6 เดือน

8.20%

1 ปี

12.21%

3 ปี

11.36%

5 ปี

17.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.29%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

-9.82%

1 ปี

-13.81%

3 ปี

-0.59%

5 ปี

-1.73%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.20%

3 เดือน

5.06%

6 เดือน

8.20%

1 ปี

12.21%

3 ปี

11.36%

5 ปี

17.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.79%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

0.24%

3 เดือน

1.74%

6 เดือน

-8.14%

1 ปี

-10.51%

3 ปี

1.95%

5 ปี

1.24%

10 ปี

4.16%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.85%

3 เดือน

6.08%

6 เดือน

9.40%

1 ปี

13.39%

3 ปี

12.63%

5 ปี

17.50%

10 ปี

15.23%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

0.24%

3 เดือน

1.74%

6 เดือน

-7.85%

1 ปี

-9.46%

3 ปี

3.33%

5 ปี

2.21%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.85%

3 เดือน

6.08%

6 เดือน

9.39%

1 ปี

13.39%

3 ปี

12.63%

5 ปี

17.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.32%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

-8.27%

1 ปี

-11.65%

3 ปี

-0.62%

5 ปี

-1.63%

10 ปี

2.89%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.17%

3 เดือน

4.99%

6 เดือน

7.81%

1 ปี

12.03%

3 ปี

11.65%

5 ปี

17.69%

10 ปี

15.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.32%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

-8.27%

1 ปี

-11.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.17%

3 เดือน

4.99%

6 เดือน

7.81%

1 ปี

12.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.28%

3 เดือน

0.56%

6 เดือน

-8.14%

1 ปี

-11.28%

3 ปี

-1.62%

5 ปี

-2.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.15%

3 เดือน

4.96%

6 เดือน

7.78%

1 ปี

12.01%

3 ปี

11.81%

5 ปี

17.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.55%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-0.98%

3 เดือน

-0.04%

6 เดือน

-8.68%

1 ปี

-16.94%

3 ปี

-2.85%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.77%

3 เดือน

5.88%

6 เดือน

9.16%

1 ปี

13.91%

3 ปี

12.54%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-0.86%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

-8.34%

1 ปี

-16.32%

3 ปี

-2.11%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

4.77%

3 เดือน

5.88%

6 เดือน

9.15%

1 ปี

13.91%

3 ปี

12.54%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-0.53%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

-7.83%

1 ปี

-8.69%

3 ปี

3.23%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

3.83%

3 เดือน

4.46%

6 เดือน

6.85%

1 ปี

11.22%

3 ปี

11.57%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-0.42%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

-7.48%

1 ปี

-8.00%

3 ปี

4.00%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

3.83%

3 เดือน

4.47%

6 เดือน

6.84%

1 ปี

11.22%

3 ปี

11.57%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEP

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-0.50%

3 เดือน

0.31%

6 เดือน

-7.77%

1 ปี

-8.54%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

3.80%

3 เดือน

4.44%

6 เดือน

6.83%

1 ปี

11.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

22/02/2567

YTD

-1.47%

3 เดือน

-0.43%

6 เดือน

-5.91%

1 ปี

-9.65%

3 ปี

-1.35%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/02/2567

YTD

2.90%

3 เดือน

3.53%

6 เดือน

5.36%

1 ปี

8.63%

3 ปี

9.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.65%

3 เดือน

-0.17%

6 เดือน

-9.61%

1 ปี

-14.67%

3 ปี

-3.19%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.35%

3 เดือน

5.34%

6 เดือน

8.35%

1 ปี

12.89%

3 ปี

12.91%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.50%

3 เดือน

-0.12%

6 เดือน

-9.45%

1 ปี

-11.56%

3 ปี

-1.54%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.41%

3 เดือน

5.44%

6 เดือน

8.44%

1 ปี

12.82%

3 ปี

12.25%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-2.31%

3 เดือน

-0.68%

6 เดือน

-9.84%

1 ปี

-12.20%

3 ปี

-1.22%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

3.17%

3 เดือน

3.87%

6 เดือน

6.91%

1 ปี

10.77%

3 ปี

10.55%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.38%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

-9.72%

1 ปี

-12.52%

3 ปี

-1.55%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.28%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

8.05%

1 ปี

12.13%

3 ปี

12.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.38%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

-9.72%

1 ปี

-12.52%

3 ปี

-1.55%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.28%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

8.05%

1 ปี

12.13%

3 ปี

12.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.92%

3 เดือน

-0.40%

6 เดือน

-6.07%

1 ปี

-8.11%

3 ปี

0.77%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

3.57%

3 เดือน

4.50%

6 เดือน

7.09%

1 ปี

11.81%

3 ปี

11.88%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLT(E)

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-3.16%

3 เดือน

-1.47%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

3.54%

3 เดือน

4.36%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-3.32%

3 เดือน

-1.73%

6 เดือน

-11.74%

1 ปี

-14.33%

3 ปี

-1.70%

5 ปี

-1.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

3.54%

3 เดือน

4.36%

6 เดือน

7.63%

1 ปี

11.76%

3 ปี

11.44%

5 ปี

17.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-3.16%

3 เดือน

-1.47%

6 เดือน

-11.27%

1 ปี

-13.40%

3 ปี

-0.64%

5 ปี

-0.01%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

3.53%

3 เดือน

4.36%

6 เดือน

7.62%

1 ปี

11.76%

3 ปี

11.44%

5 ปี

17.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-2.38%

3 เดือน

0.58%

6 เดือน

-12.19%

1 ปี

-13.73%

3 ปี

-3.40%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

3.81%

3 เดือน

4.73%

6 เดือน

8.20%

1 ปี

12.80%

3 ปี

12.81%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-2.27%

3 เดือน

0.77%

6 เดือน

-11.86%

1 ปี

-13.08%

3 ปี

-2.67%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

3.81%

3 เดือน

4.73%

6 เดือน

8.20%

1 ปี

12.80%

3 ปี

12.81%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-0.91%

3 เดือน

0.93%

6 เดือน

-7.79%

1 ปี

-19.82%

3 ปี

-4.51%

5 ปี

-0.82%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.62%

3 เดือน

6.26%

6 เดือน

10.33%

1 ปี

14.84%

3 ปี

14.02%

5 ปี

17.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-0.91%

3 เดือน

0.93%

6 เดือน

-7.79%

1 ปี

-19.53%

3 ปี

-3.40%

5 ปี

0.22%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.62%

3 เดือน

6.26%

6 เดือน

10.33%

1 ปี

14.84%

3 ปี

14.02%

5 ปี

17.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.96%

3 เดือน

-0.60%

6 เดือน

-10.08%

1 ปี

-11.34%

3 ปี

-0.04%

5 ปี

0.00%

10 ปี

3.64%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.37%

3 เดือน

5.29%

6 เดือน

8.05%

1 ปี

12.33%

3 ปี

12.37%

5 ปี

17.62%

10 ปี

15.38%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOA

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.95%

3 เดือน

-0.60%

6 เดือน

-10.08%

1 ปี

-11.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.37%

3 เดือน

5.29%

6 เดือน

8.05%

1 ปี

12.33%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

-1.96%

3 เดือน

-0.61%

6 เดือน

-10.09%

1 ปี

-11.35%

3 ปี

-3.88%

5 ปี

-2.32%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.37%

3 เดือน

5.29%

6 เดือน

8.05%

1 ปี

12.33%

3 ปี

14.14%

5 ปี

18.40%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

1.52%

3 เดือน

3.80%

6 เดือน

-8.75%

1 ปี

-7.75%

3 ปี

3.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.46%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

8.99%

1 ปี

13.38%

3 ปี

12.79%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

23/02/2567

YTD

1.64%

3 เดือน

4.00%

6 เดือน

-8.40%

1 ปี

-7.06%

3 ปี

4.33%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/02/2567

YTD

4.46%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

8.98%

1 ปี

13.38%

3 ปี

12.79%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.73%