กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 20 มี.ค. 2562

ดาวน์โหลด

พุธ

20

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.16%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

0.31%

1 ปี

0.53%

3 ปี

0.56%

5 ปี

0.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.30%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.62%

1 ปี

1.14%

3 ปี

1.16%

5 ปี

1.34%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.27%

3 เดือน

0.31%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

1.04%

3 ปี

0.96%

5 ปี

1.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.29%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.62%

1 ปี

1.14%

3 ปี

1.16%

5 ปี

1.34%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.32%

3 เดือน

0.36%

6 เดือน

0.68%

1 ปี

1.26%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.32%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.78%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.11%

3 เดือน

0.12%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.33%

3 เดือน

0.44%

6 เดือน

0.68%

1 ปี

0.66%

3 ปี

1.28%

5 ปี

2.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.12%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

0.30%

3 ปี

0.42%

5 ปี

0.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.41%

3 เดือน

0.53%

6 เดือน

0.86%

1 ปี

1.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.13%

3 เดือน

0.14%

6 เดือน

0.17%

1 ปี

0.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.35%

3 เดือน

0.53%

6 เดือน

0.98%

1 ปี

0.86%

3 ปี

1.57%

5 ปี

1.67%

10 ปี

1.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.18%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.29%

1 ปี

0.44%

3 ปี

0.47%

5 ปี

0.40%

10 ปี

0.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.16%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

0.34%

1 ปี

0.63%

3 ปี

0.68%

5 ปี

0.96%

10 ปี

1.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.31%

3 เดือน

0.35%

6 เดือน

0.67%

1 ปี

1.23%

3 ปี

1.35%

5 ปี

1.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.29%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.63%

1 ปี

1.15%

3 ปี

1.27%

5 ปี

1.55%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.31%

3 เดือน

0.35%

6 เดือน

0.67%

1 ปี

1.23%

3 ปี

1.35%

5 ปี

1.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.38%

3 เดือน

0.43%

6 เดือน

0.98%

1 ปี

1.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

0.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.16%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.46%

3 เดือน

-1.53%

6 เดือน

-6.72%

1 ปี

-8.18%

3 ปี

4.86%

5 ปี

2.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.60%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

8.24%

1 ปี

14.19%

3 ปี

14.07%

5 ปี

16.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.46%

3 เดือน

-1.53%

6 เดือน

-6.72%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.60%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

8.24%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.82%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.46%

3 เดือน

-1.53%

6 เดือน

-6.72%

1 ปี

-8.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.60%

3 เดือน

5.27%

6 เดือน

8.24%

1 ปี

14.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

6.63%

3 เดือน

2.95%

6 เดือน

-5.86%

1 ปี

-6.97%

3 ปี

16.74%

5 ปี

7.77%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

5.84%

3 เดือน

7.17%

6 เดือน

12.53%

1 ปี

18.50%

3 ปี

15.68%

5 ปี

18.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

6.63%

3 เดือน

2.95%

6 เดือน

-5.86%

1 ปี

-7.82%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

5.84%

3 เดือน

7.17%

6 เดือน

12.53%

1 ปี

18.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.91%

3 เดือน

1.43%

6 เดือน

-5.10%

1 ปี

-8.15%

3 ปี

7.78%

5 ปี

5.27%

10 ปี

16.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.91%

3 เดือน

4.95%

6 เดือน

8.12%

1 ปี

11.83%

3 ปี

10.74%

5 ปี

11.84%

10 ปี

16.48%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.61%

3 เดือน

1.34%

6 เดือน

-4.07%

1 ปี

-7.51%

3 ปี

9.62%

5 ปี

5.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.02%

3 เดือน

5.11%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

13.10%

3 ปี

11.90%

5 ปี

13.30%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.73%

3 เดือน

1.47%

6 เดือน

-3.81%

1 ปี

-7.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.01%

3 เดือน

5.11%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

13.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.05%

3 เดือน

1.59%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.91%

3 เดือน

4.95%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.92%

3 เดือน

1.44%

6 เดือน

-5.08%

1 ปี

-7.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.91%

3 เดือน

4.95%

6 เดือน

8.12%

1 ปี

11.83%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.63%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.34%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

-7.81%

1 ปี

-12.36%

3 ปี

7.94%

5 ปี

5.43%

10 ปี

12.44%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.67%

3 เดือน

4.89%

6 เดือน

8.33%

1 ปี

12.24%

3 ปี

11.46%

5 ปี

12.55%

10 ปี

17.48%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.34%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

-7.81%

1 ปี

-12.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.67%

3 เดือน

4.89%

6 เดือน

8.33%

1 ปี

12.24%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.70%

3 เดือน

1.90%

6 เดือน

-5.83%

1 ปี

-10.35%

3 ปี

8.52%

5 ปี

5.96%

10 ปี

16.94%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.19%

3 เดือน

5.35%

6 เดือน

8.65%

1 ปี

12.84%

3 ปี

11.46%

5 ปี

12.06%

10 ปี

15.71%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.70%

3 เดือน

1.90%

6 เดือน

-6.69%

1 ปี

-10.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.19%

3 เดือน

5.35%

6 เดือน

8.79%

1 ปี

12.94%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.89%

3 เดือน

-0.48%

6 เดือน

-9.06%

1 ปี

-14.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.25%

3 เดือน

5.33%

6 เดือน

8.77%

1 ปี

12.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

2.13%

3 เดือน

-0.21%

6 เดือน

-8.45%

1 ปี

-13.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.25%

3 เดือน

5.33%

6 เดือน

8.77%

1 ปี

12.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.08%

3 เดือน

-0.12%

6 เดือน

-14.09%

1 ปี

-21.62%

3 ปี

8.22%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.98%

3 เดือน

6.07%

6 เดือน

10.05%

1 ปี

14.33%

3 ปี

13.92%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.08%

3 เดือน

-0.09%

6 เดือน

-13.72%

1 ปี

-21.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.98%

3 เดือน

6.07%

6 เดือน

10.04%

1 ปี

14.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.35%

3 เดือน

1.43%

6 เดือน

-7.86%

1 ปี

-11.22%

3 ปี

8.58%

5 ปี

5.83%

10 ปี

12.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.27%

3 เดือน

5.35%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

12.55%

3 ปี

11.83%

5 ปี

12.76%

10 ปี

17.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.35%

3 เดือน

1.43%

6 เดือน

-13.30%

1 ปี

-16.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.27%

3 เดือน

5.35%

6 เดือน

11.37%

1 ปี

14.50%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

2.86%

3 เดือน

1.49%

6 เดือน

-4.92%

1 ปี

-9.17%

3 ปี

10.25%

5 ปี

8.73%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.18%

3 เดือน

5.46%

6 เดือน

8.99%

1 ปี

13.19%

3 ปี

12.10%

5 ปี

12.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

2.86%

3 เดือน

1.49%

6 เดือน

-4.92%

1 ปี

-9.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.18%

3 เดือน

5.46%

6 เดือน

8.99%

1 ปี

13.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.17%

3 เดือน

1.82%

6 เดือน

-4.40%

1 ปี

-8.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.17%

3 เดือน

5.46%

6 เดือน

9.00%

1 ปี

13.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

2.86%

3 เดือน

0.93%

6 เดือน

-6.70%

1 ปี

-11.50%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

4.32%

3 เดือน

5.59%

6 เดือน

9.30%

1 ปี

13.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.03%

3 เดือน

0.63%

6 เดือน

-8.23%

1 ปี

-8.69%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.45%

3 เดือน

4.45%

6 เดือน

7.86%

1 ปี

11.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.21%

3 เดือน

0.84%

6 เดือน

-7.79%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.45%

3 เดือน

4.45%

6 เดือน

7.85%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.61%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.80%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

-1.52%

1 ปี

-3.01%

3 ปี

2.46%

5 ปี

1.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.97%

3 เดือน

1.26%

6 เดือน

2.16%

1 ปี

3.12%

3 ปี

3.12%

5 ปี

3.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.27%

3 เดือน

-0.09%

6 เดือน

-4.39%

1 ปี

-7.31%

3 ปี

3.57%

5 ปี

2.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

2.11%

3 เดือน

2.73%

6 เดือน

4.66%

1 ปี

6.70%

3 ปี

6.26%

5 ปี

7.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.76%

3 เดือน

-0.61%

6 เดือน

-8.32%

1 ปี

-13.36%

3 ปี

4.65%

5 ปี

2.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.62%

3 เดือน

4.66%

6 เดือน

7.96%

1 ปี

11.43%

3 ปี

10.29%

5 ปี

11.49%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.82%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

19/03/2562

YTD

-0.24%

3 เดือน

-0.50%

6 เดือน

-3.76%

1 ปี

-4.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/03/2562

YTD

0.63%

3 เดือน

1.05%

6 เดือน

2.40%

1 ปี

3.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.41%

3 เดือน

0.70%

6 เดือน

-2.54%

1 ปี

-4.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.82%

3 เดือน

2.33%

6 เดือน

4.05%

1 ปี

6.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.38%

3 เดือน

1.46%

6 เดือน

1.34%

1 ปี

1.00%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.36%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

0.62%

1 ปี

1.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.57%

3 เดือน

1.93%

6 เดือน

1.83%

1 ปี

2.71%

3 ปี

3.79%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.47%

3 เดือน

0.58%

6 เดือน

0.80%

1 ปี

1.23%

3 ปี

1.81%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.81%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.07%

3 เดือน

0.71%

6 เดือน

-1.13%

1 ปี

-2.24%

3 ปี

2.04%

5 ปี

2.30%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.90%

3 เดือน

1.16%

6 เดือน

1.94%

1 ปี

2.84%

3 ปี

2.19%

5 ปี

1.98%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2A

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

1.07%

3 เดือน

0.71%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

0.90%

3 เดือน

1.16%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.90%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

15/03/2562

YTD

2.93%

3 เดือน

2.10%

6 เดือน

-1.53%

1 ปี

-2.35%

3 ปี

2.90%

5 ปี

2.48%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2562

YTD

1.06%

3 เดือน

1.30%

6 เดือน

2.57%

1 ปี

3.32%

3 ปี

2.88%

5 ปี

2.88%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

15/03/2562

YTD

3.86%

3 เดือน

2.87%

6 เดือน

-1.65%

1 ปี

-2.47%

3 ปี

3.44%

5 ปี

2.80%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

15/03/2562

YTD

1.36%

3 เดือน

1.68%

6 เดือน

3.25%

1 ปี

4.24%

3 ปี

3.63%

5 ปี

3.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.60%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

7.62%

3 เดือน

7.02%

6 เดือน

6.10%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

2.27%

3 เดือน

2.50%

6 เดือน

3.33%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

7.62%

3 เดือน

7.02%

6 เดือน

6.10%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

2.28%

3 เดือน

2.50%

6 เดือน

3.33%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.49%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

10.11%

3 เดือน

8.87%

6 เดือน

3.15%

1 ปี

-15.63%

3 ปี

8.05%

5 ปี

1.86%

10 ปี

8.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

6.25%

3 เดือน

6.45%

6 เดือน

12.99%

1 ปี

17.82%

3 ปี

14.37%

5 ปี

14.89%

10 ปี

16.57%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

10.36%

3 เดือน

9.19%

6 เดือน

3.41%

1 ปี

-15.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

6.28%

3 เดือน

6.47%

6 เดือน

12.98%

1 ปี

17.95%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

04/03/2562

YTD

6.45%

3 เดือน

3.47%

6 เดือน

1.95%

1 ปี

-1.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/03/2562

YTD

2.46%

3 เดือน

3.61%

6 เดือน

5.80%

1 ปี

7.89%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

04/03/2562

YTD

6.45%

3 เดือน

3.47%

6 เดือน

1.95%

1 ปี

-1.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/03/2562

YTD

2.46%

3 เดือน

3.61%

6 เดือน

5.80%

1 ปี

7.89%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

-1.59%

3 เดือน

-3.86%

6 เดือน

-3.15%

1 ปี

-6.23%

3 ปี

-4.43%

5 ปี

-3.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

3.64%

3 เดือน

3.83%

6 เดือน

5.15%

1 ปี

6.76%

3 ปี

6.94%

5 ปี

7.58%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

14.36%

3 เดือน

10.35%

6 เดือน

-6.08%

1 ปี

-3.55%

3 ปี

10.96%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

7.46%

3 เดือน

10.32%

6 เดือน

16.17%

1 ปี

19.56%

3 ปี

14.92%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.42%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

12.82%

3 เดือน

7.77%

6 เดือน

7.20%

1 ปี

-4.50%

3 ปี

7.46%

5 ปี

5.71%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

7.31%

3 เดือน

7.73%

6 เดือน

12.76%

1 ปี

17.75%

3 ปี

17.03%

5 ปี

20.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

15.55%

3 เดือน

11.22%

6 เดือน

9.59%

1 ปี

-6.86%

3 ปี

10.84%

5 ปี

5.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

7.05%

3 เดือน

7.45%

6 เดือน

13.17%

1 ปี

18.73%

3 ปี

17.55%

5 ปี

21.02%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEHP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

15.62%

3 เดือน

11.28%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

7.06%

3 เดือน

7.45%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

12.82%

3 เดือน

7.77%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

7.31%

3 เดือน

7.73%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

27.16%

3 เดือน

20.40%

6 เดือน

17.11%

1 ปี

-7.68%

3 ปี

2.89%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

11.55%

3 เดือน

12.02%

6 เดือน

18.95%

1 ปี

25.15%

3 ปี

19.28%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHAP

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

27.17%

3 เดือน

20.41%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

11.55%

3 เดือน

12.02%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHEQA

ณ วันที่

18/03/2562

YTD

19.56%

3 เดือน

15.87%

6 เดือน

7.96%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-13.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/03/2562

YTD

8.53%

3 เดือน

8.91%

6 เดือน

18.17%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.49%