กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 2 เม.ย. 2563

ดาวน์โหลด

พฤหัส

02

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.11%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.28%

1 ปี

0.75%

3 ปี

0.60%

5 ปี

0.66%

10 ปี

1.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.26%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

1.34%

3 ปี

1.19%

5 ปี

1.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.55%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.23%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.52%

1 ปี

1.24%

3 ปี

1.08%

5 ปี

1.03%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.28%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.47%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.26%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

1.34%

3 ปี

1.20%

5 ปี

1.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.55%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.25%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.56%

1 ปี

1.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.19%

3 เดือน

0.19%

6 เดือน

0.69%

1 ปี

2.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.47%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

0.48%

1 ปี

0.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.10%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.79%

1 ปี

2.91%

3 ปี

1.99%

5 ปี

1.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.78%

3 เดือน

0.78%

6 เดือน

0.80%

1 ปี

0.92%

3 ปี

0.59%

5 ปี

0.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.20%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.89%

1 ปี

3.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.78%

3 เดือน

0.78%

6 เดือน

0.80%

1 ปี

0.92%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.26%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.95%

1 ปี

3.12%

3 ปี

2.17%

5 ปี

1.92%

10 ปี

1.93%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.82%

3 เดือน

0.82%

6 เดือน

0.83%

1 ปี

0.95%

3 ปี

0.62%

5 ปี

0.58%

10 ปี

0.42%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.15%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.35%

1 ปี

0.83%

3 ปี

0.71%

5 ปี

0.78%

10 ปี

1.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.33%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.74%

1 ปี

1.65%

3 ปี

1.42%

5 ปี

1.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.04%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.31%

3 เดือน

0.31%

6 เดือน

0.71%

1 ปี

1.57%

3 ปี

1.34%

5 ปี

1.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.04%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.33%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.75%

1 ปี

1.65%

3 ปี

1.42%

5 ปี

1.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.04%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.40%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.89%

1 ปี

1.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

0.05%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-39.77%

3 เดือน

-39.77%

6 เดือน

-40.18%

1 ปี

-46.44%

3 ปี

-18.88%

5 ปี

-12.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.15%

3 เดือน

25.15%

6 เดือน

26.59%

1 ปี

28.53%

3 ปี

19.39%

5 ปี

19.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-39.77%

3 เดือน

-39.77%

6 เดือน

-40.17%

1 ปี

-46.44%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-28.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.15%

3 เดือน

25.15%

6 เดือน

26.59%

1 ปี

28.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-39.67%

3 เดือน

-39.67%

6 เดือน

-40.41%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-47.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.14%

3 เดือน

25.14%

6 เดือน

26.57%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-39.77%

3 เดือน

-39.77%

6 เดือน

-40.14%

1 ปี

-46.41%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-20.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.15%

3 เดือน

25.15%

6 เดือน

26.59%

1 ปี

28.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.44%

3 เดือน

-30.44%

6 เดือน

-29.82%

1 ปี

-28.44%

3 ปี

-2.69%

5 ปี

0.63%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

30.51%

3 เดือน

30.51%

6 เดือน

31.17%

1 ปี

33.10%

3 ปี

23.00%

5 ปี

22.19%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.32%

3 เดือน

-30.32%

6 เดือน

-30.45%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-28.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

30.51%

3 เดือน

30.51%

6 เดือน

31.20%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.44%

3 เดือน

-30.44%

6 เดือน

-29.82%

1 ปี

-31.00%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

30.51%

3 เดือน

30.51%

6 เดือน

31.17%

1 ปี

33.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.43%

3 เดือน

-29.43%

6 เดือน

-30.39%

1 ปี

-30.75%

3 ปี

-8.66%

5 ปี

-3.96%

10 ปี

5.48%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.64%

3 เดือน

23.64%

6 เดือน

24.22%

1 ปี

25.59%

3 ปี

16.86%

5 ปี

15.66%

10 ปี

16.79%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.55%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.81%

3 เดือน

-29.81%

6 เดือน

-29.88%

1 ปี

-30.15%

3 ปี

-6.81%

5 ปี

-3.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.45%

3 เดือน

25.45%

6 เดือน

26.07%

1 ปี

27.53%

3 ปี

18.26%

5 ปี

17.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.71%

3 เดือน

-29.71%

6 เดือน

-29.69%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-30.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.45%

3 เดือน

25.45%

6 เดือน

26.07%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.80%

3 เดือน

-29.80%

6 เดือน

-29.88%

1 ปี

-30.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-11.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.45%

3 เดือน

25.45%

6 เดือน

26.07%

1 ปี

27.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.31%

3 เดือน

-29.31%

6 เดือน

-30.15%

1 ปี

-30.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-22.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.64%

3 เดือน

23.64%

6 เดือน

24.22%

1 ปี

25.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.31%

3 เดือน

-29.31%

6 เดือน

-30.15%

1 ปี

-30.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.64%

3 เดือน

23.64%

6 เดือน

24.22%

1 ปี

25.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.77%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-28.22%

3 เดือน

-28.22%

6 เดือน

-29.61%

1 ปี

-26.48%

3 ปี

-7.45%

5 ปี

-1.99%

10 ปี

3.01%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

24.24%

3 เดือน

24.24%

6 เดือน

24.73%

1 ปี

26.11%

3 ปี

17.37%

5 ปี

16.07%

10 ปี

17.84%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-28.22%

3 เดือน

-28.22%

6 เดือน

-29.61%

1 ปี

-26.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-8.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

24.24%

3 เดือน

24.24%

6 เดือน

24.73%

1 ปี

26.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-31.54%

3 เดือน

-31.54%

6 เดือน

-31.83%

1 ปี

-29.80%

3 ปี

-7.60%

5 ปี

-2.84%

10 ปี

6.67%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.02%

3 เดือน

25.02%

6 เดือน

25.65%

1 ปี

27.07%

3 ปี

18.00%

5 ปี

16.33%

10 ปี

16.97%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-31.54%

3 เดือน

-31.54%

6 เดือน

-32.54%

1 ปี

-31.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.02%

3 เดือน

25.02%

6 เดือน

25.67%

1 ปี

27.13%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-32.86%

3 เดือน

-32.86%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-32.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.47%

3 เดือน

25.47%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-32.72%

3 เดือน

-32.72%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-31.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.47%

3 เดือน

25.47%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-27.97%

3 เดือน

-27.97%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-27.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.13%

3 เดือน

25.13%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-27.82%

3 เดือน

-27.82%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-27.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.13%

3 เดือน

25.13%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.06%

3 เดือน

-30.06%

6 เดือน

-29.83%

1 ปี

-28.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-14.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.94%

3 เดือน

23.94%

6 เดือน

24.68%

1 ปี

26.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.87%

3 เดือน

-29.87%

6 เดือน

-29.46%

1 ปี

-27.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-15.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.93%

3 เดือน

23.93%

6 เดือน

24.67%

1 ปี

26.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.98%

3 เดือน

-30.98%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-29.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.26%

3 เดือน

25.26%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.84%

3 เดือน

-30.84%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-30.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.25%

3 เดือน

25.25%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-32.22%

3 เดือน

-32.22%

6 เดือน

-34.79%

1 ปี

-32.36%

3 ปี

-13.00%

5 ปี

-3.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.11%

3 เดือน

23.11%

6 เดือน

23.96%

1 ปี

25.66%

3 ปี

18.29%

5 ปี

17.22%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-32.22%

3 เดือน

-32.22%

6 เดือน

-34.60%

1 ปี

-31.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-13.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.11%

3 เดือน

23.11%

6 เดือน

23.97%

1 ปี

25.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.28%

3 เดือน

-30.28%

6 เดือน

-30.76%

1 ปี

-28.05%

3 ปี

-6.86%

5 ปี

-2.06%

10 ปี

3.27%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.93%

3 เดือน

23.93%

6 เดือน

24.57%

1 ปี

26.14%

3 ปี

17.64%

5 ปี

16.25%

10 ปี

17.85%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.28%

3 เดือน

-30.28%

6 เดือน

-30.76%

1 ปี

-28.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.93%

3 เดือน

23.93%

6 เดือน

24.57%

1 ปี

26.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.46%

3 เดือน

-30.46%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-30.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.43%

3 เดือน

25.43%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-30.31%

3 เดือน

-30.31%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-29.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

25.42%

3 เดือน

25.42%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.85%

3 เดือน

-29.85%

6 เดือน

-30.09%

1 ปี

-28.57%

3 ปี

-5.77%

5 ปี

-0.71%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.20%

3 เดือน

23.20%

6 เดือน

23.89%

1 ปี

25.31%

3 ปี

17.43%

5 ปี

15.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.85%

3 เดือน

-29.85%

6 เดือน

-30.09%

1 ปี

-28.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.20%

3 เดือน

23.20%

6 เดือน

23.89%

1 ปี

25.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-29.56%

3 เดือน

-29.56%

6 เดือน

-29.68%

1 ปี

-29.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

23.19%

3 เดือน

23.19%

6 เดือน

23.88%

1 ปี

25.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-28.33%

3 เดือน

-28.33%

6 เดือน

-28.16%

1 ปี

-27.05%

3 ปี

-6.11%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

22.79%

3 เดือน

22.79%

6 เดือน

23.47%

1 ปี

24.98%

3 ปี

17.16%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-28.72%

3 เดือน

-28.72%

6 เดือน

-29.21%

1 ปี

-26.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

21.24%

3 เดือน

21.24%

6 เดือน

21.89%

1 ปี

23.24%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-28.53%

3 เดือน

-28.53%

6 เดือน

-28.83%

1 ปี

-26.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-14.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

21.23%

3 เดือน

21.23%

6 เดือน

21.89%

1 ปี

23.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEA

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-32.90%

3 เดือน

-32.90%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-32.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

26.92%

3 เดือน

26.92%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEE

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-32.76%

3 เดือน

-32.76%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-32.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

26.92%

3 เดือน

26.92%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.95%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

-5.82%

3 เดือน

-5.82%

6 เดือน

-5.67%

1 ปี

-3.96%

3 ปี

-0.32%

5 ปี

0.26%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

4.53%

3 เดือน

4.53%

6 เดือน

4.67%

1 ปี

5.00%

3 ปี

3.62%

5 ปี

4.01%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

-13.18%

3 เดือน

-13.18%

6 เดือน

-13.41%

1 ปี

-11.67%

3 ปี

-2.87%

5 ปี

-1.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

9.04%

3 เดือน

9.04%

6 เดือน

9.35%

1 ปี

10.11%

3 ปี

7.49%

5 ปี

7.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

-24.31%

3 เดือน

-24.31%

6 เดือน

-25.16%

1 ปี

-23.92%

3 ปี

-7.48%

5 ปี

-4.03%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

17.97%

3 เดือน

17.97%

6 เดือน

18.46%

1 ปี

19.68%

3 ปี

13.90%

5 ปี

13.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.36%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-0.56%

3 เดือน

-0.56%

6 เดือน

-2.90%

1 ปี

-4.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

3.26%

3 เดือน

3.26%

6 เดือน

3.88%

1 ปี

4.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCLASSICA

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

-16.86%

3 เดือน

-16.86%

6 เดือน

-16.19%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-16.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

11.54%

3 เดือน

11.54%

6 เดือน

11.85%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDPLUSA

ณ วันที่

31/03/2563

YTD

-7.61%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

31/03/2563

YTD

3.67%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

-15.15%

3 เดือน

-15.15%

6 เดือน

-15.39%

1 ปี

-13.30%

3 ปี

-2.08%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

11.31%

3 เดือน

11.31%

6 เดือน

11.65%

1 ปี

12.39%

3 ปี

8.38%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMILDA

ณ วันที่

30/03/2563

YTD

-12.18%

3 เดือน

-12.18%

6 เดือน

-11.53%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-11.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/03/2563

YTD

7.50%

3 เดือน

7.50%

6 เดือน

7.70%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

31/03/2563

YTD

-4.00%

3 เดือน

-4.00%

6 เดือน

-4.11%

1 ปี

-1.16%

3 ปี

0.99%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

31/03/2563

YTD

2.34%

3 เดือน

2.34%

6 เดือน

2.42%

1 ปี

2.69%

3 ปี

1.79%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

01/04/2563

YTD

-4.80%

3 เดือน

-4.80%

6 เดือน

-5.27%

1 ปี

-1.40%

3 ปี

2.28%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/04/2563

YTD

2.99%

3 เดือน

2.99%

6 เดือน

3.15%

1 ปี

3.50%

3 ปี

2.31%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.34%