กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 17 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลด

อังคาร

17

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.08%

1 ปี

0.14%

3 ปี

0.33%

5 ปี

0.41%

10 ปี

0.91%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.10%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.25%

3 ปี

0.57%

5 ปี

0.80%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.08%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.11%

1 ปี

0.20%

3 ปี

0.51%

5 ปี

0.72%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.14%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

0.19%

1 ปี

0.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.10%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.25%

3 ปี

0.57%

5 ปี

0.80%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.08%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.13%

1 ปี

0.34%

3 ปี

0.61%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

-0.28%

3 เดือน

-0.34%

6 เดือน

-0.16%

1 ปี

0.13%

3 ปี

1.21%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.14%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.17%

3 ปี

0.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

-1.94%

3 เดือน

-1.79%

6 เดือน

-1.76%

1 ปี

-1.39%

3 ปี

0.97%

5 ปี

1.22%

10 ปี

2.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.75%

3 เดือน

0.70%

6 เดือน

0.78%

1 ปี

0.89%

3 ปี

0.85%

5 ปี

0.69%

10 ปี

0.70%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

-1.81%

3 เดือน

-1.69%

6 เดือน

-1.58%

1 ปี

-1.08%

3 ปี

1.16%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.75%

3 เดือน

0.70%

6 เดือน

0.78%

1 ปี

0.88%

3 ปี

0.85%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

-1.39%

3 เดือน

-1.42%

6 เดือน

-1.28%

1 ปี

-0.94%

3 ปี

1.24%

5 ปี

1.42%

10 ปี

1.66%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.52%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

0.55%

1 ปี

0.65%

3 ปี

0.76%

5 ปี

0.62%

10 ปี

0.51%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.11%

3 ปี

0.33%

5 ปี

0.46%

10 ปี

0.98%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.00%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.00%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.08%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

0.27%

3 ปี

0.78%

5 ปี

1.00%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.07%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.11%

1 ปี

0.24%

3 ปี

0.72%

5 ปี

0.93%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.08%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

0.27%

3 ปี

0.78%

5 ปี

1.00%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.01%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.23%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

0.68%

3 ปี

1.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.63%

3 เดือน

-12.24%

6 เดือน

-1.50%

1 ปี

14.61%

3 ปี

-4.62%

5 ปี

-2.48%

10 ปี

1.25%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

10.56%

3 เดือน

8.80%

6 เดือน

13.41%

1 ปี

21.13%

3 ปี

28.45%

5 ปี

23.30%

10 ปี

21.79%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.55%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.59%

3 เดือน

-12.24%

6 เดือน

-1.46%

1 ปี

14.74%

3 ปี

-4.58%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

10.56%

3 เดือน

8.80%

6 เดือน

13.41%

1 ปี

21.14%

3 ปี

28.45%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.35%

3 เดือน

-12.10%

6 เดือน

-1.14%

1 ปี

15.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

10.56%

3 เดือน

8.79%

6 เดือน

13.41%

1 ปี

21.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

28.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-19.95%

3 เดือน

-12.14%

6 เดือน

-18.99%

1 ปี

-7.83%

3 ปี

-11.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

20.22%

3 เดือน

8.70%

6 เดือน

21.86%

1 ปี

27.42%

3 ปี

30.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.03%

3 เดือน

-3.84%

6 เดือน

3.42%

1 ปี

5.99%

3 ปี

1.43%

5 ปี

6.45%

10 ปี

4.04%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.48%

3 เดือน

6.17%

6 เดือน

9.07%

1 ปี

13.27%

3 ปี

25.73%

5 ปี

22.23%

10 ปี

20.98%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.03%

3 เดือน

-3.84%

6 เดือน

3.41%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.48%

3 เดือน

6.17%

6 เดือน

9.07%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-0.80%

3 เดือน

-3.68%

6 เดือน

3.75%

1 ปี

6.69%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.49%

3 เดือน

6.17%

6 เดือน

9.07%

1 ปี

13.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-9.73%

3 เดือน

-3.84%

6 เดือน

-5.67%

1 ปี

-4.67%

3 ปี

-3.14%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

11.61%

3 เดือน

6.16%

6 เดือน

12.72%

1 ปี

16.07%

3 ปี

26.35%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.82%

3 เดือน

-4.75%

6 เดือน

-1.58%

1 ปี

4.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.73%

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

8.10%

1 ปี

10.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.82%

3 เดือน

-4.75%

6 เดือน

-1.58%

1 ปี

4.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.73%

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

8.10%

1 ปี

10.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.93%

3 เดือน

-4.85%

6 เดือน

-1.73%

1 ปี

3.98%

3 ปี

-0.57%

5 ปี

1.88%

10 ปี

4.47%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.75%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.13%

1 ปี

10.92%

3 ปี

20.18%

5 ปี

16.81%

10 ปี

15.97%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.29%

3 เดือน

-4.93%

6 เดือน

-0.27%

1 ปี

4.91%

3 ปี

-1.99%

5 ปี

1.85%

10 ปี

4.21%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.74%

3 เดือน

5.83%

6 เดือน

8.46%

1 ปี

11.73%

3 ปี

22.09%

5 ปี

18.43%

10 ปี

17.42%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.42%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.09%

3 เดือน

-4.81%

6 เดือน

0.00%

1 ปี

5.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.74%

3 เดือน

5.83%

6 เดือน

8.46%

1 ปี

11.72%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.09%

3 เดือน

-4.81%

6 เดือน

0.00%

1 ปี

5.47%

3 ปี

-1.61%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.74%

3 เดือน

5.83%

6 เดือน

8.46%

1 ปี

11.72%

3 ปี

22.09%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.68%

3 เดือน

-4.68%

6 เดือน

-1.38%

1 ปี

4.72%

3 ปี

0.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.74%

3 เดือน

6.04%

6 เดือน

8.12%

1 ปี

10.92%

3 ปี

20.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.20%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.68%

3 เดือน

-4.68%

6 เดือน

-1.38%

1 ปี

4.72%

3 ปี

0.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.74%

3 เดือน

6.04%

6 เดือน

8.12%

1 ปี

10.92%

3 ปี

20.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.17%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.84%

3 เดือน

-5.03%

6 เดือน

-1.96%

1 ปี

5.73%

3 ปี

3.83%

5 ปี

4.09%

10 ปี

4.83%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.90%

3 เดือน

7.30%

6 เดือน

9.46%

1 ปี

12.31%

3 ปี

20.30%

5 ปี

17.06%

10 ปี

16.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.22%

3 เดือน

-4.63%

6 เดือน

-1.12%

1 ปี

7.39%

3 ปี

4.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.90%

3 เดือน

7.29%

6 เดือน

9.45%

1 ปี

12.30%

3 ปี

20.30%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-4.43%

3 เดือน

-5.12%

6 เดือน

-3.42%

1 ปี

3.66%

3 ปี

-0.46%

5 ปี

2.43%

10 ปี

5.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.23%

3 เดือน

6.57%

6 เดือน

8.66%

1 ปี

11.59%

3 ปี

20.96%

5 ปี

17.61%

10 ปี

16.40%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-4.45%

3 เดือน

-5.14%

6 เดือน

-3.44%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.23%

3 เดือน

6.57%

6 เดือน

8.67%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.90%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-6.84%

3 เดือน

-7.53%

6 เดือน

-5.80%

1 ปี

-0.36%

3 ปี

-2.02%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.93%

3 เดือน

7.33%

6 เดือน

9.26%

1 ปี

12.10%

3 ปี

21.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-4.15%

3 เดือน

-4.13%

6 เดือน

-1.88%

1 ปี

4.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.65%

3 เดือน

7.12%

6 เดือน

8.96%

1 ปี

11.81%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-3.89%

3 เดือน

-3.95%

6 เดือน

-1.52%

1 ปี

5.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.65%

3 เดือน

7.11%

6 เดือน

8.95%

1 ปี

11.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-2.06%

3 เดือน

-5.61%

6 เดือน

0.27%

1 ปี

5.95%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.04%

3 เดือน

6.10%

6 เดือน

8.87%

1 ปี

12.00%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-1.79%

3 เดือน

-5.43%

6 เดือน

0.64%

1 ปี

6.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.04%

3 เดือน

6.09%

6 เดือน

8.86%

1 ปี

12.00%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

12/05/2565

YTD

-7.17%

3 เดือน

-5.35%

6 เดือน

-5.94%

1 ปี

-1.24%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/05/2565

YTD

5.94%

3 เดือน

5.36%

6 เดือน

6.89%

1 ปี

9.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-8.21%

3 เดือน

-6.50%

6 เดือน

-6.56%

1 ปี

0.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

8.47%

3 เดือน

7.78%

6 เดือน

9.86%

1 ปี

13.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-4.77%

3 เดือน

-5.35%

6 เดือน

-4.08%

1 ปี

1.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.70%

3 เดือน

6.95%

6 เดือน

9.16%

1 ปี

12.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-6.15%

3 เดือน

-7.22%

6 เดือน

-4.69%

1 ปี

-0.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

6.61%

3 เดือน

5.87%

6 เดือน

7.99%

1 ปี

10.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-5.82%

3 เดือน

-5.31%

6 เดือน

-3.44%

1 ปี

3.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.80%

3 เดือน

7.09%

6 เดือน

9.25%

1 ปี

12.21%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-5.82%

3 เดือน

-5.31%

6 เดือน

-3.44%

1 ปี

3.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.79%

3 เดือน

7.09%

6 เดือน

9.25%

1 ปี

12.21%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-5.08%

3 เดือน

-5.81%

6 เดือน

-3.80%

1 ปี

3.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.65%

3 เดือน

6.93%

6 เดือน

9.14%

1 ปี

12.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-4.89%

3 เดือน

-6.87%

6 เดือน

-3.39%

1 ปี

-0.95%

3 ปี

0.80%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.08%

3 เดือน

6.39%

6 เดือน

8.55%

1 ปี

11.27%

3 ปี

20.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-4.52%

3 เดือน

-6.62%

6 เดือน

-2.87%

1 ปี

0.12%

3 ปี

1.88%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.07%

3 เดือน

6.38%

6 เดือน

8.55%

1 ปี

11.27%

3 ปี

20.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.40%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-6.29%

3 เดือน

-3.31%

6 เดือน

-5.67%

1 ปี

-2.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

8.29%

3 เดือน

7.28%

6 เดือน

10.73%

1 ปี

12.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-6.03%

3 เดือน

-3.13%

6 เดือน

-5.31%

1 ปี

-1.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

8.28%

3 เดือน

7.27%

6 เดือน

10.72%

1 ปี

12.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-6.25%

3 เดือน

-2.77%

6 เดือน

-2.84%

1 ปี

0.55%

3 ปี

6.15%

5 ปี

4.18%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

9.46%

3 เดือน

8.61%

6 เดือน

10.55%

1 ปี

13.44%

3 ปี

20.41%

5 ปี

17.81%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-5.72%

3 เดือน

-2.40%

6 เดือน

-2.10%

1 ปี

2.12%

3 ปี

7.39%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

9.45%

3 เดือน

8.60%

6 เดือน

10.55%

1 ปี

13.44%

3 ปี

20.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-5.55%

3 เดือน

-5.41%

6 เดือน

-3.21%

1 ปี

3.02%

3 ปี

2.12%

5 ปี

4.23%

10 ปี

4.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

8.07%

3 เดือน

7.34%

6 เดือน

9.54%

1 ปี

12.39%

3 ปี

20.67%

5 ปี

17.47%

10 ปี

16.79%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-5.55%

3 เดือน

-5.41%

6 เดือน

-3.21%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

8.07%

3 เดือน

7.34%

6 เดือน

9.54%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-5.52%

3 เดือน

-5.38%

6 เดือน

-3.14%

1 ปี

-8.41%

3 ปี

-1.80%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

8.06%

3 เดือน

7.34%

6 เดือน

9.53%

1 ปี

17.18%

3 ปี

21.78%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-3.87%

3 เดือน

-7.45%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

10.12%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.50%

3 เดือน

6.89%

6 เดือน

8.74%

1 ปี

12.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-3.60%

3 เดือน

-7.28%

6 เดือน

0.50%

1 ปี

10.94%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.50%

3 เดือน

6.88%

6 เดือน

8.74%

1 ปี

12.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-7.53%

3 เดือน

-7.25%

6 เดือน

-6.28%

1 ปี

0.51%

3 ปี

-0.82%

5 ปี

3.07%

10 ปี

6.47%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.69%

3 เดือน

6.77%

6 เดือน

9.30%

1 ปี

12.52%

3 ปี

20.20%

5 ปี

17.25%

10 ปี

16.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-7.55%

3 เดือน

-7.28%

6 เดือน

-6.30%

1 ปี

0.53%

3 ปี

-0.81%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.69%

3 เดือน

6.78%

6 เดือน

9.31%

1 ปี

12.53%

3 ปี

20.20%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.26%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

13/05/2565

YTD

-6.83%

3 เดือน

-6.79%

6 เดือน

-5.32%

1 ปี

2.68%

3 ปี

0.31%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

13/05/2565

YTD

7.68%

3 เดือน

6.76%

6 เดือน

9.30%

1 ปี

12.52%

3 ปี

20.20%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.83%