กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 27 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลด

พุธ

27

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.83%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

0.97%

3 ปี

0.42%

5 ปี

0.49%

10 ปี

0.70%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.91%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

0.71%

1 ปี

1.08%

3 ปี

0.53%

5 ปี

0.74%

10 ปี

1.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.88%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.69%

1 ปี

1.03%

3 ปี

0.48%

5 ปี

0.68%

10 ปี

0.92%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

1.00%

3 เดือน

0.42%

6 เดือน

0.77%

1 ปี

1.19%

3 ปี

0.64%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.04%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.91%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

0.71%

1 ปี

1.08%

3 ปี

0.53%

5 ปี

0.74%

10 ปี

1.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.91%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.71%

1 ปี

1.06%

3 ปี

0.55%

5 ปี

0.77%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.98%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.74%

1 ปี

1.38%

3 ปี

1.03%

5 ปี

1.27%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.10%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.14%

3 ปี

0.20%

5 ปี

0.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.14%

3 เดือน

-0.44%

6 เดือน

-0.63%

1 ปี

1.23%

3 ปี

0.57%

5 ปี

1.24%

10 ปี

1.87%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.56%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.78%

3 ปี

0.86%

5 ปี

0.82%

10 ปี

0.71%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.42%

3 เดือน

-0.35%

6 เดือน

-0.44%

1 ปี

1.61%

3 ปี

0.85%

5 ปี

1.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.56%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.78%

3 ปี

0.86%

5 ปี

0.82%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.32%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

1.23%

3 ปี

0.93%

5 ปี

1.47%

10 ปี

1.57%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.26%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.19%

1 ปี

0.39%

3 ปี

0.58%

5 ปี

0.67%

10 ปี

0.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.71%

3 เดือน

0.31%

6 เดือน

0.55%

1 ปี

0.83%

3 ปี

0.35%

5 ปี

0.47%

10 ปี

0.78%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.04%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLU(SSFE)

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

1.12%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

0.86%

1 ปี

1.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.82%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

0.99%

3 ปี

0.55%

5 ปี

0.86%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.79%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.64%

1 ปี

0.95%

3 ปี

0.50%

5 ปี

0.81%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.82%

3 เดือน

0.37%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

0.99%

3 ปี

0.54%

5 ปี

0.86%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

1.12%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

0.86%

1 ปี

1.40%

3 ปี

0.94%

5 ปี

1.26%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

2.49%

3 เดือน

-0.56%

6 เดือน

6.21%

1 ปี

5.28%

3 ปี

22.23%

5 ปี

-2.29%

10 ปี

0.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.94%

3 เดือน

6.81%

6 เดือน

9.05%

1 ปี

13.08%

3 ปี

20.47%

5 ปี

23.51%

10 ปี

20.64%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

2.50%

3 เดือน

-0.54%

6 เดือน

6.23%

1 ปี

5.30%

3 ปี

22.29%

5 ปี

-2.26%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.94%

3 เดือน

6.81%

6 เดือน

9.05%

1 ปี

13.08%

3 ปี

20.47%

5 ปี

23.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

3.00%

3 เดือน

-0.38%

6 เดือน

6.58%

1 ปี

5.99%

3 ปี

23.09%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.94%

3 เดือน

6.81%

6 เดือน

9.06%

1 ปี

13.08%

3 ปี

20.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

0.96%

3 เดือน

-1.83%

6 เดือน

4.90%

1 ปี

3.89%

3 ปี

13.33%

5 ปี

-6.58%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.89%

3 เดือน

6.67%

6 เดือน

8.98%

1 ปี

13.04%

3 ปี

22.82%

5 ปี

24.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-14.30%

3 เดือน

3.62%

6 เดือน

-7.38%

1 ปี

-13.85%

3 ปี

7.30%

5 ปี

-2.18%

10 ปี

3.03%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

12.15%

3 เดือน

6.81%

6 เดือน

10.11%

1 ปี

13.56%

3 ปี

15.94%

5 ปี

21.99%

10 ปี

20.42%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-14.30%

3 เดือน

3.62%

6 เดือน

-7.38%

1 ปี

-13.85%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

12.15%

3 เดือน

6.81%

6 เดือน

10.11%

1 ปี

13.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.42%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-13.89%

3 เดือน

3.79%

6 เดือน

-7.08%

1 ปี

-13.29%

3 ปี

8.01%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

12.15%

3 เดือน

6.81%

6 เดือน

10.11%

1 ปี

13.56%

3 ปี

15.94%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-15.01%

3 เดือน

3.49%

6 เดือน

-7.38%

1 ปี

-14.56%

3 ปี

3.40%

5 ปี

-4.98%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

12.20%

3 เดือน

6.81%

6 เดือน

10.11%

1 ปี

13.61%

3 ปี

16.79%

5 ปี

22.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.84%

3 เดือน

1.30%

6 เดือน

-6.65%

1 ปี

-6.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.63%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

7.61%

1 ปี

10.94%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.88%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.83%

3 เดือน

1.30%

6 เดือน

-6.65%

1 ปี

-6.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.63%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

7.61%

1 ปี

10.94%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.88%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.67%

3 เดือน

1.35%

6 เดือน

-6.53%

1 ปี

-6.58%

3 ปี

7.09%

5 ปี

-2.09%

10 ปี

1.92%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.62%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

7.61%

1 ปี

10.93%

3 ปี

13.06%

5 ปี

17.10%

10 ปี

15.00%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-7.16%

3 เดือน

2.11%

6 เดือน

-4.09%

1 ปี

-4.04%

3 ปี

7.54%

5 ปี

-2.25%

10 ปี

2.03%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.16%

3 เดือน

5.55%

6 เดือน

8.03%

1 ปี

11.37%

3 ปี

14.24%

5 ปี

18.57%

10 ปี

16.46%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.83%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-6.79%

3 เดือน

2.25%

6 เดือน

-3.84%

1 ปี

-3.52%

3 ปี

8.12%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.16%

3 เดือน

5.55%

6 เดือน

8.03%

1 ปี

11.37%

3 ปี

14.24%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-6.79%

3 เดือน

2.25%

6 เดือน

-3.84%

1 ปี

-3.52%

3 ปี

8.12%

5 ปี

-1.81%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.16%

3 เดือน

5.55%

6 เดือน

8.03%

1 ปี

11.37%

3 ปี

14.24%

5 ปี

18.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.19%

3 เดือน

1.53%

6 เดือน

-6.20%

1 ปี

-5.91%

3 ปี

7.85%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.62%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

7.62%

1 ปี

10.93%

3 ปี

13.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.19%

3 เดือน

1.53%

6 เดือน

-6.20%

1 ปี

-5.92%

3 ปี

7.85%

5 ปี

-1.46%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.62%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

7.62%

1 ปี

10.93%

3 ปี

13.06%

5 ปี

17.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.01%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-7.73%

3 เดือน

3.32%

6 เดือน

-4.67%

1 ปี

-3.70%

3 ปี

9.78%

5 ปี

0.57%

10 ปี

3.27%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.23%

3 เดือน

5.89%

6 เดือน

8.24%

1 ปี

11.79%

3 ปี

13.48%

5 ปี

17.41%

10 ปี

15.51%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-6.56%

3 เดือน

3.76%

6 เดือน

-3.85%

1 ปี

-2.05%

3 ปี

11.41%

5 ปี

1.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.23%

3 เดือน

5.89%

6 เดือน

8.25%

1 ปี

11.80%

3 ปี

13.48%

5 ปี

17.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.31%

3 เดือน

2.35%

6 เดือน

-5.42%

1 ปี

-5.77%

3 ปี

7.73%

5 ปี

-1.87%

10 ปี

2.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.70%

3 เดือน

5.42%

6 เดือน

7.62%

1 ปี

11.16%

3 ปี

13.33%

5 ปี

17.77%

10 ปี

15.45%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.31%

3 เดือน

2.35%

6 เดือน

-5.42%

1 ปี

-5.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.70%

3 เดือน

5.42%

6 เดือน

7.62%

1 ปี

11.16%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-8.88%

3 เดือน

2.36%

6 เดือน

-5.25%

1 ปี

-5.22%

3 ปี

6.63%

5 ปี

-3.03%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.70%

3 เดือน

5.41%

6 เดือน

7.62%

1 ปี

11.16%

3 ปี

13.48%

5 ปี

17.87%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-13.38%

3 เดือน

3.57%

6 เดือน

-8.44%

1 ปี

-11.48%

3 ปี

5.23%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.55%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.15%

3 เดือน

6.41%

6 เดือน

9.27%

1 ปี

12.72%

3 ปี

13.82%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-12.90%

3 เดือน

3.76%

6 เดือน

-8.10%

1 ปี

-10.81%

3 ปี

6.02%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.15%

3 เดือน

6.41%

6 เดือน

9.27%

1 ปี

12.72%

3 ปี

13.82%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-5.33%

3 เดือน

3.86%

6 เดือน

-1.42%

1 ปี

-0.60%

3 ปี

11.29%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.40%

3 เดือน

5.13%

6 เดือน

7.20%

1 ปี

10.66%

3 ปี

13.90%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-4.80%

3 เดือน

4.06%

6 เดือน

-1.05%

1 ปี

0.14%

3 ปี

12.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.40%

3 เดือน

5.13%

6 เดือน

7.20%

1 ปี

10.66%

3 ปี

13.90%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-5.76%

3 เดือน

3.81%

6 เดือน

-1.38%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.39%

3 เดือน

5.12%

6 เดือน

7.19%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

25/09/2566

YTD

-8.35%

3 เดือน

2.27%

6 เดือน

-3.70%

1 ปี

-6.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/09/2566

YTD

7.29%

3 เดือน

3.78%

6 เดือน

5.72%

1 ปี

8.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-13.07%

3 เดือน

2.65%

6 เดือน

-7.07%

1 ปี

-9.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.52%

3 เดือน

5.71%

6 เดือน

8.30%

1 ปี

12.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-8.75%

3 เดือน

2.45%

6 เดือน

-4.21%

1 ปี

-5.38%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.21%

3 เดือน

5.72%

6 เดือน

7.92%

1 ปี

11.69%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-6.26%

3 เดือน

1.40%

6 เดือน

-3.71%

1 ปี

-2.85%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

8.98%

3 เดือน

4.80%

6 เดือน

6.64%

1 ปี

10.47%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.43%

3 เดือน

1.85%

6 เดือน

-5.25%

1 ปี

-7.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.66%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

7.55%

1 ปี

11.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-9.43%

3 เดือน

1.85%

6 เดือน

-5.25%

1 ปี

-7.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.66%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

7.55%

1 ปี

11.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-7.26%

3 เดือน

4.84%

6 เดือน

-2.86%

1 ปี

-3.89%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.92%

3 เดือน

5.63%

6 เดือน

7.82%

1 ปี

11.38%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-7.19%

3 เดือน

1.53%

6 เดือน

-4.45%

1 ปี

-3.49%

3 ปี

8.32%

5 ปี

-1.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.76%

3 เดือน

5.36%

6 เดือน

7.32%

1 ปี

11.27%

3 ปี

13.21%

5 ปี

17.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.90%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-6.44%

3 เดือน

1.80%

6 เดือน

-3.94%

1 ปี

-2.44%

3 ปี

9.49%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.76%

3 เดือน

5.36%

6 เดือน

7.32%

1 ปี

11.27%

3 ปี

13.21%

5 ปี

17.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-5.26%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

-4.76%

1 ปี

-3.14%

3 ปี

4.84%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.26%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.72%

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

8.08%

1 ปี

12.10%

3 ปี

14.90%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-4.73%

3 เดือน

0.67%

6 เดือน

-4.41%

1 ปี

-2.41%

3 ปี

5.63%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.72%

3 เดือน

6.03%

6 เดือน

8.08%

1 ปี

12.10%

3 ปี

14.90%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-15.04%

3 เดือน

3.79%

6 เดือน

-9.44%

1 ปี

-15.51%

3 ปี

2.73%

5 ปี

-2.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.44%

3 เดือน

6.27%

6 เดือน

9.49%

1 ปี

13.31%

3 ปี

14.28%

5 ปี

17.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-14.53%

3 เดือน

3.79%

6 เดือน

-9.23%

1 ปี

-14.65%

3 ปี

4.13%

5 ปี

-1.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

11.44%

3 เดือน

6.27%

6 เดือน

9.49%

1 ปี

13.31%

3 ปี

14.28%

5 ปี

17.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-7.23%

3 เดือน

2.80%

6 เดือน

-3.66%

1 ปี

-3.75%

3 ปี

8.85%

5 ปี

-0.30%

10 ปี

2.98%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.97%

3 เดือน

5.53%

6 เดือน

7.77%

1 ปี

11.65%

3 ปี

13.81%

5 ปี

17.70%

10 ปี

15.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-7.23%

3 เดือน

2.80%

6 เดือน

-3.66%

1 ปี

-3.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.97%

3 เดือน

5.53%

6 เดือน

7.77%

1 ปี

11.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-7.22%

3 เดือน

2.79%

6 เดือน

-3.66%

1 ปี

-3.72%

3 ปี

4.67%

5 ปี

-3.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

9.97%

3 เดือน

5.52%

6 เดือน

7.76%

1 ปี

11.65%

3 ปี

15.43%

5 ปี

18.77%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-5.15%

3 เดือน

3.34%

6 เดือน

-3.07%

1 ปี

-1.97%

3 ปี

9.69%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.63%

3 เดือน

6.87%

6 เดือน

8.85%

1 ปี

12.15%

3 ปี

14.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-4.63%

3 เดือน

3.54%

6 เดือน

-2.71%

1 ปี

-1.24%

3 ปี

10.51%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

10.63%

3 เดือน

6.87%

6 เดือน

8.85%

1 ปี

12.15%

3 ปี

14.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYP

ณ วันที่

26/09/2566

YTD

-1.40%

3 เดือน

3.55%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

26/09/2566

YTD

7.90%

3 เดือน

6.86%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.90%