กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 6 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลด

ศุกร์

06

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.05%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.13%

3 ปี

0.45%

5 ปี

0.49%

10 ปี

1.12%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.11%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.23%

3 ปี

0.83%

5 ปี

0.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.08%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.18%

3 ปี

0.75%

5 ปี

0.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.18%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

0.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.11%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.23%

3 ปี

0.83%

5 ปี

0.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.11%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.23%

3 ปี

0.86%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.70%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.60%

1 ปี

1.54%

3 ปี

1.63%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.12%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

0.18%

3 ปี

0.38%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.51%

3 เดือน

0.67%

6 เดือน

0.54%

1 ปี

1.74%

3 ปี

2.04%

5 ปี

1.80%

10 ปี

2.58%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.47%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.44%

1 ปี

0.56%

3 ปี

0.69%

5 ปี

0.58%

10 ปี

0.66%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.54%

3 เดือน

0.70%

6 เดือน

0.57%

1 ปี

1.77%

3 ปี

2.23%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.47%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.44%

1 ปี

0.56%

3 ปี

0.69%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.92%

3 เดือน

0.59%

6 เดือน

0.95%

1 ปี

2.15%

3 ปี

2.16%

5 ปี

1.95%

10 ปี

1.99%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.37%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.33%

1 ปี

0.43%

3 ปี

0.68%

5 ปี

0.58%

10 ปี

0.46%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.04%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.09%

3 ปี

0.48%

5 ปี

0.56%

10 ปี

1.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.00%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.18%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

0.41%

3 ปี

1.06%

5 ปี

1.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.15%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.13%

1 ปี

0.35%

3 ปี

0.99%

5 ปี

1.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.18%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

0.41%

3 ปี

1.06%

5 ปี

1.18%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.40%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.34%

1 ปี

0.77%

3 ปี

1.44%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.12%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.11%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

-2.37%

3 เดือน

-12.87%

6 เดือน

-9.06%

1 ปี

21.79%

3 ปี

-13.10%

5 ปี

-5.93%

10 ปี

-0.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

16.10%

3 เดือน

9.35%

6 เดือน

14.03%

1 ปี

26.82%

3 ปี

26.83%

5 ปี

22.42%

10 ปี

22.50%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

-2.36%

3 เดือน

-12.87%

6 เดือน

-9.06%

1 ปี

21.80%

3 ปี

-13.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-11.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

16.10%

3 เดือน

9.35%

6 เดือน

14.03%

1 ปี

26.82%

3 ปี

26.83%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

-1.98%

3 เดือน

-12.72%

6 เดือน

-8.76%

1 ปี

22.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-16.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

16.10%

3 เดือน

9.35%

6 เดือน

14.02%

1 ปี

26.82%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

30.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

-2.16%

3 เดือน

-12.85%

6 เดือน

-8.93%

1 ปี

22.09%

3 ปี

-12.98%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

16.10%

3 เดือน

9.34%

6 เดือน

14.03%

1 ปี

26.82%

3 ปี

26.83%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

-2.04%

3 เดือน

-6.08%

6 เดือน

-2.27%

1 ปี

2.58%

3 ปี

-2.42%

5 ปี

6.04%

10 ปี

2.97%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.95%

3 เดือน

7.24%

6 เดือน

9.96%

1 ปี

20.64%

3 ปี

26.25%

5 ปี

22.38%

10 ปี

22.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

-1.65%

3 เดือน

-5.93%

6 เดือน

-1.95%

1 ปี

3.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.96%

3 เดือน

7.24%

6 เดือน

9.96%

1 ปี

20.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

-1.68%

3 เดือน

-5.95%

6 เดือน

-1.98%

1 ปี

3.01%

3 ปี

-3.70%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.96%

3 เดือน

7.24%

6 เดือน

9.95%

1 ปี

20.63%

3 ปี

26.35%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

5.16%

3 เดือน

-3.07%

6 เดือน

3.18%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.68%

3 เดือน

5.38%

6 เดือน

8.30%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

5.16%

3 เดือน

-3.07%

6 เดือน

3.17%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.68%

3 เดือน

5.38%

6 เดือน

8.30%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

5.32%

3 เดือน

-2.83%

6 เดือน

3.20%

1 ปี

12.04%

3 ปี

-3.00%

5 ปี

1.67%

10 ปี

5.10%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.86%

3 เดือน

5.41%

6 เดือน

8.45%

1 ปี

16.66%

3 ปี

20.17%

5 ปี

16.91%

10 ปี

16.85%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

1.37%

3 เดือน

-3.66%

6 เดือน

-0.02%

1 ปี

6.55%

3 ปี

-4.92%

5 ปี

1.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.25%

3 เดือน

5.90%

6 เดือน

9.44%

1 ปี

19.07%

3 ปี

22.12%

5 ปี

18.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

1.69%

3 เดือน

-3.53%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

7.12%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.25%

3 เดือน

5.90%

6 เดือน

9.44%

1 ปี

19.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

1.69%

3 เดือน

-3.53%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

7.12%

3 ปี

-4.57%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.25%

3 เดือน

5.90%

6 เดือน

9.44%

1 ปี

19.07%

3 ปี

22.12%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

5.76%

3 เดือน

-2.66%

6 เดือน

3.56%

1 ปี

12.83%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.86%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.86%

3 เดือน

5.41%

6 เดือน

8.44%

1 ปี

16.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

5.76%

3 เดือน

-2.66%

6 เดือน

3.57%

1 ปี

12.83%

3 ปี

-2.43%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.86%

3 เดือน

5.41%

6 เดือน

8.44%

1 ปี

16.65%

3 ปี

20.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.12%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

12.82%

3 เดือน

-1.90%

6 เดือน

8.67%

1 ปี

16.71%

3 ปี

0.07%

5 ปี

3.48%

10 ปี

5.12%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.79%

3 เดือน

5.86%

6 เดือน

9.01%

1 ปี

15.81%

3 ปี

20.09%

5 ปี

17.10%

10 ปี

17.31%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

13.16%

3 เดือน

-1.67%

6 เดือน

8.92%

1 ปี

17.86%

3 ปี

0.40%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.78%

3 เดือน

5.86%

6 เดือน

9.00%

1 ปี

15.80%

3 ปี

20.09%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.20%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

7.61%

3 เดือน

-4.34%

6 เดือน

4.61%

1 ปี

11.96%

3 ปี

-2.73%

5 ปี

2.17%

10 ปี

6.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.78%

3 เดือน

5.82%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

16.73%

3 ปี

20.96%

5 ปี

17.66%

10 ปี

17.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

7.97%

3 เดือน

-4.36%

6 เดือน

4.92%

1 ปี

12.33%

3 ปี

-3.55%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.79%

3 เดือน

5.83%

6 เดือน

8.84%

1 ปี

16.73%

3 ปี

21.01%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.18%

3 เดือน

-2.45%

6 เดือน

4.30%

1 ปี

16.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.69%

3 เดือน

5.74%

6 เดือน

8.62%

1 ปี

16.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.67%

3 เดือน

-2.27%

6 เดือน

4.69%

1 ปี

17.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.69%

3 เดือน

5.73%

6 เดือน

8.61%

1 ปี

16.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

8.20%

3 เดือน

-2.44%

6 เดือน

4.66%

1 ปี

11.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.88%

3 เดือน

5.71%

6 เดือน

9.53%

1 ปี

18.38%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

8.69%

3 เดือน

-2.25%

6 เดือน

5.05%

1 ปี

12.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.88%

3 เดือน

5.71%

6 เดือน

9.52%

1 ปี

18.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

04/08/2564

YTD

9.88%

3 เดือน

-0.50%

6 เดือน

5.48%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

04/08/2564

YTD

7.96%

3 เดือน

4.95%

6 เดือน

7.03%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.43%

3 เดือน

-4.06%

6 เดือน

5.47%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

30.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.32%

3 เดือน

6.73%

6 เดือน

9.97%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

8.31%

3 เดือน

-5.03%

6 เดือน

4.03%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.40%

3 เดือน

5.89%

6 เดือน

9.37%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.18%

3 เดือน

-1.95%

6 เดือน

7.79%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

28.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

8.84%

3 เดือน

4.84%

6 เดือน

7.73%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.18%

3 เดือน

-4.82%

6 เดือน

5.94%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.60%

3 เดือน

6.09%

6 เดือน

9.61%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.18%

3 เดือน

-4.82%

6 เดือน

5.94%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.60%

3 เดือน

6.09%

6 เดือน

9.61%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.50%

3 เดือน

-3.64%

6 เดือน

5.95%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.99%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.45%

3 เดือน

5.96%

6 เดือน

9.41%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

8.56%

3 เดือน

-3.63%

6 เดือน

5.92%

1 ปี

15.27%

3 ปี

-1.43%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.79%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

8.55%

1 ปี

16.64%

3 ปี

20.67%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.26%

3 เดือน

-3.37%

6 เดือน

6.49%

1 ปี

16.51%

3 ปี

-0.28%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.79%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

8.55%

1 ปี

16.64%

3 ปี

20.67%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.71%

3 เดือน

-0.02%

6 เดือน

5.08%

1 ปี

12.42%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.75%

3 เดือน

4.83%

6 เดือน

10.10%

1 ปี

19.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.21%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

5.48%

1 ปี

13.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.75%

3 เดือน

4.83%

6 เดือน

10.10%

1 ปี

19.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

17.38%

3 เดือน

-5.47%

6 เดือน

10.76%

1 ปี

19.20%

3 ปี

2.14%

5 ปี

4.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.78%

3 เดือน

6.40%

6 เดือน

10.19%

1 ปี

15.96%

3 ปี

20.31%

5 ปี

18.14%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

18.47%

3 เดือน

-5.10%

6 เดือน

11.61%

1 ปี

20.91%

3 ปี

3.11%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.78%

3 เดือน

6.39%

6 เดือน

10.19%

1 ปี

15.96%

3 ปี

20.31%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.87%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.93%

3 เดือน

-2.72%

6 เดือน

8.23%

1 ปี

16.20%

3 ปี

-0.17%

5 ปี

3.59%

10 ปี

4.99%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.56%

3 เดือน

6.10%

6 เดือน

9.56%

1 ปี

16.85%

3 ปี

20.56%

5 ปี

17.52%

10 ปี

17.60%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

11.93%

3 เดือน

-2.72%

6 เดือน

8.23%

1 ปี

16.20%

3 ปี

-2.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.56%

3 เดือน

6.10%

6 เดือน

9.56%

1 ปี

16.85%

3 ปี

20.99%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.16%

3 เดือน

3.34%

6 เดือน

6.52%

1 ปี

16.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

12.12%

3 เดือน

7.09%

6 เดือน

11.16%

1 ปี

18.26%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.81%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.66%

3 เดือน

3.53%

6 เดือน

6.92%

1 ปี

17.54%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

12.12%

3 เดือน

7.08%

6 เดือน

11.16%

1 ปี

18.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.94%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.45%

3 เดือน

-5.45%

6 เดือน

5.29%

1 ปี

10.92%

3 ปี

-2.16%

5 ปี

2.03%

10 ปี

7.18%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.77%

3 เดือน

6.22%

6 เดือน

9.61%

1 ปี

17.00%

3 ปี

20.12%

5 ปี

17.24%

10 ปี

17.57%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.44%

3 เดือน

-5.47%

6 เดือน

5.28%

1 ปี

10.91%

3 ปี

-2.16%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.78%

3 เดือน

6.22%

6 เดือน

9.62%

1 ปี

17.00%

3 ปี

20.12%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.83%

3 เดือน

-4.97%

6 เดือน

6.40%

1 ปี

13.27%

3 ปี

-1.29%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.78%

3 เดือน

6.22%

6 เดือน

9.61%

1 ปี

16.99%

3 ปี

20.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.16%

3 เดือน

-4.61%

6 เดือน

4.79%

1 ปี

14.75%

3 ปี

-1.50%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

10.11%

3 เดือน

5.81%

6 เดือน

9.19%

1 ปี

16.69%

3 ปี

20.20%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

6.82%

3 เดือน

-3.31%

6 เดือน

4.74%

1 ปี

11.99%

3 ปี

-2.00%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.69%

3 เดือน

5.95%

6 เดือน

8.91%

1 ปี

15.69%

3 ปี

18.45%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.94%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

7.12%

3 เดือน

-3.31%

6 เดือน

4.92%

1 ปี

12.80%

3 ปี

-1.24%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.69%

3 เดือน

5.95%

6 เดือน

8.91%

1 ปี

15.69%

3 ปี

18.45%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEA

ณ วันที่

05/08/2564

YTD

2.07%

3 เดือน

-6.89%

6 เดือน

-0.35%

1 ปี

12.84%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

05/08/2564

YTD

9.74%

3 เดือน

5.62%

6 เดือน

8.60%

1 ปี

18.54%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.34%