กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 23 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลด

จันทร์

23

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.22%

3 เดือน

0.10%

6 เดือน

0.20%

1 ปี

0.43%

3 ปี

0.60%

5 ปี

0.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.56%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.50%

1 ปี

1.03%

3 ปี

1.18%

5 ปี

1.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.50%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.45%

1 ปี

0.93%

3 ปี

0.92%

5 ปี

1.21%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.56%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.50%

1 ปี

1.03%

3 ปี

1.18%

5 ปี

1.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.62%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.56%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.04%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.33%

3 เดือน

-0.23%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

1.37%

3 ปี

1.71%

5 ปี

2.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.27%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.38%

3 ปี

0.47%

5 ปี

0.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.54%

3 เดือน

-0.14%

6 เดือน

0.31%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.27%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.57%

3 เดือน

-0.27%

6 เดือน

0.36%

1 ปี

1.45%

3 ปี

1.61%

5 ปี

1.78%

10 ปี

1.77%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.30%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.30%

1 ปี

0.33%

3 ปี

0.46%

5 ปี

0.38%

10 ปี

0.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.30%

3 เดือน

0.14%

6 เดือน

0.26%

1 ปี

0.58%

3 ปี

0.74%

5 ปี

1.14%

10 ปี

1.42%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.64%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.56%

1 ปี

1.24%

3 ปี

1.44%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.59%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.52%

1 ปี

1.16%

3 ปี

1.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.64%

3 เดือน

0.25%

6 เดือน

0.56%

1 ปี

1.24%

3 ปี

1.44%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.04%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-8.71%

3 เดือน

-3.39%

6 เดือน

-12.81%

1 ปี

-0.41%

3 ปี

3.87%

5 ปี

1.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

11.11%

3 เดือน

7.86%

6 เดือน

10.59%

1 ปี

13.04%

3 ปี

16.27%

5 ปี

18.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.60%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

-3.39%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

7.86%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-8.62%

3 เดือน

-3.39%

6 เดือน

-12.76%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

11.11%

3 เดือน

7.86%

6 เดือน

10.59%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

2.71%

3 เดือน

-9.53%

6 เดือน

-4.85%

1 ปี

24.89%

3 ปี

12.58%

5 ปี

6.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

14.16%

3 เดือน

9.65%

6 เดือน

13.46%

1 ปี

15.91%

3 ปี

18.60%

5 ปี

18.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

2.71%

3 เดือน

-9.53%

6 เดือน

-4.85%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

14.16%

3 เดือน

9.65%

6 เดือน

13.46%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-4.49%

3 เดือน

-7.31%

6 เดือน

-8.07%

1 ปี

7.76%

3 ปี

6.10%

5 ปี

4.23%

10 ปี

11.94%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

8.15%

3 เดือน

5.90%

6 เดือน

7.87%

1 ปี

9.66%

3 ปี

12.04%

5 ปี

13.36%

10 ปี

19.16%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-2.98%

3 เดือน

-8.35%

6 เดือน

-6.83%

1 ปี

11.15%

3 ปี

6.73%

5 ปี

4.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.16%

3 เดือน

6.56%

6 เดือน

8.79%

1 ปี

10.81%

3 ปี

13.72%

5 ปี

14.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.51%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-2.98%

3 เดือน

-8.35%

6 เดือน

-6.83%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.16%

3 เดือน

6.56%

6 เดือน

8.79%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-4.33%

3 เดือน

-7.16%

6 เดือน

-7.92%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

8.14%

3 เดือน

5.90%

6 เดือน

7.87%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.53%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-7.07%

3 เดือน

-7.72%

6 เดือน

-10.68%

1 ปี

6.29%

3 ปี

8.48%

5 ปี

4.11%

10 ปี

8.88%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

8.88%

3 เดือน

5.98%

6 เดือน

8.50%

1 ปี

10.72%

3 ปี

12.44%

5 ปี

14.15%

10 ปี

19.92%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-6.59%

3 เดือน

-7.73%

6 เดือน

-10.30%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

8.89%

3 เดือน

5.98%

6 เดือน

8.51%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-7.50%

3 เดือน

-9.50%

6 เดือน

-10.76%

1 ปี

8.48%

3 ปี

7.47%

5 ปี

4.49%

10 ปี

12.97%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.17%

3 เดือน

6.48%

6 เดือน

8.83%

1 ปี

10.97%

3 ปี

12.29%

5 ปี

13.43%

10 ปี

17.21%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-7.06%

3 เดือน

-9.42%

6 เดือน

-10.40%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.18%

3 เดือน

6.49%

6 เดือน

8.84%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.84%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-5.73%

3 เดือน

-11.01%

6 เดือน

-8.72%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.45%

3 เดือน

6.53%

6 เดือน

9.13%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-4.61%

3 เดือน

-10.53%

6 เดือน

-7.74%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.45%

3 เดือน

6.53%

6 เดือน

9.14%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-14.61%

3 เดือน

-10.23%

6 เดือน

-15.88%

1 ปี

3.82%

3 ปี

11.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

11.25%

3 เดือน

6.75%

6 เดือน

10.88%

1 ปี

13.77%

3 ปี

14.50%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-14.61%

3 เดือน

-10.23%

6 เดือน

-15.88%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

11.25%

3 เดือน

6.75%

6 เดือน

10.88%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-5.64%

3 เดือน

-7.83%

6 เดือน

-9.71%

1 ปี

10.45%

3 ปี

9.27%

5 ปี

4.42%

10 ปี

8.28%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.16%

3 เดือน

5.85%

6 เดือน

8.64%

1 ปี

11.35%

3 ปี

12.67%

5 ปี

14.30%

10 ปี

18.93%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-5.64%

3 เดือน

-7.83%

6 เดือน

-9.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.16%

3 เดือน

5.85%

6 เดือน

8.64%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-6.89%

3 เดือน

-9.81%

6 เดือน

-11.69%

1 ปี

12.27%

3 ปี

9.54%

5 ปี

6.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.67%

3 เดือน

6.37%

6 เดือน

9.05%

1 ปี

11.95%

3 ปี

12.40%

5 ปี

14.40%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-6.89%

3 เดือน

-9.81%

6 เดือน

-11.69%

1 ปี

12.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.67%

3 เดือน

6.37%

6 เดือน

9.05%

1 ปี

11.95%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-5.90%

3 เดือน

-9.44%

6 เดือน

-10.86%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.68%

3 เดือน

6.37%

6 เดือน

9.05%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-7.20%

3 เดือน

-9.48%

6 เดือน

-10.40%

1 ปี

10.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.23%

3 เดือน

6.23%

6 เดือน

8.85%

1 ปี

11.26%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-1.64%

3 เดือน

-4.93%

6 เดือน

-5.87%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

8.12%

3 เดือน

5.52%

6 เดือน

7.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.08%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-1.41%

3 เดือน

-2.93%

6 เดือน

-2.20%

1 ปี

2.53%

3 ปี

1.52%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

2.27%

3 เดือน

1.51%

6 เดือน

2.19%

1 ปี

2.71%

3 ปี

3.83%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-3.17%

3 เดือน

-5.90%

6 เดือน

-4.79%

1 ปี

4.26%

3 ปี

2.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

4.84%

3 เดือน

3.24%

6 เดือน

4.65%

1 ปี

5.75%

3 ปี

7.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-6.21%

3 เดือน

-9.87%

6 เดือน

-8.67%

1 ปี

6.09%

3 ปี

3.57%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

8.24%

3 เดือน

5.55%

6 เดือน

7.95%

1 ปี

9.78%

3 ปี

11.30%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.89%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

20/07/2561

YTD

-2.50%

3 เดือน

-1.47%

6 เดือน

-2.82%

1 ปี

0.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

20/07/2561

YTD

3.09%

3 เดือน

2.11%

6 เดือน

3.04%

1 ปี

3.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-1.70%

3 เดือน

-4.31%

6 เดือน

-4.16%

1 ปี

6.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

4.55%

3 เดือน

3.16%

6 เดือน

4.31%

1 ปี

5.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-0.89%

3 เดือน

-1.12%

6 เดือน

-1.27%

1 ปี

0.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

1.06%

3 เดือน

0.81%

6 เดือน

1.02%

1 ปี

1.29%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.29%

3 เดือน

-0.72%

6 เดือน

-0.16%

1 ปี

3.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

0.98%

3 เดือน

0.73%

6 เดือน

0.93%

1 ปี

1.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-1.61%

3 เดือน

-2.80%

6 เดือน

-2.28%

1 ปี

1.34%

3 ปี

2.21%

5 ปี

2.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

2.01%

3 เดือน

1.48%

6 เดือน

1.97%

1 ปี

2.24%

3 ปี

1.99%

5 ปี

2.00%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

18/07/2561

YTD

-0.92%

3 เดือน

-1.89%

6 เดือน

-2.21%

1 ปี

3.83%

3 ปี

2.76%

5 ปี

2.63%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/07/2561

YTD

2.29%

3 เดือน

1.46%

6 เดือน

2.19%

1 ปี

2.72%

3 ปี

2.88%

5 ปี

3.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

18/07/2561

YTD

-1.20%

3 เดือน

-2.33%

6 เดือน

-2.78%

1 ปี

4.33%

3 ปี

2.68%

5 ปี

2.68%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/07/2561

YTD

2.95%

3 เดือน

1.90%

6 เดือน

2.81%

1 ปี

3.48%

3 ปี

3.90%

5 ปี

4.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.62%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-11.44%

3 เดือน

-11.90%

6 เดือน

-15.08%

1 ปี

-4.46%

3 ปี

3.92%

5 ปี

2.88%

10 ปี

4.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

12.63%

3 เดือน

8.00%

6 เดือน

12.31%

1 ปี

14.92%

3 ปี

15.48%

5 ปี

14.21%

10 ปี

19.90%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-12.02%

3 เดือน

-12.52%

6 เดือน

-15.65%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

12.67%

3 เดือน

8.05%

6 เดือน

12.34%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-4.74%

3 เดือน

-4.37%

6 เดือน

-7.26%

1 ปี

-1.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

5.86%

3 เดือน

3.81%

6 เดือน

5.75%

1 ปี

6.41%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.55%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-4.74%

3 เดือน

-4.37%

6 เดือน

-7.25%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

5.86%

3 เดือน

3.81%

6 เดือน

5.75%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-2.66%

3 เดือน

1.26%

6 เดือน

-2.69%

1 ปี

-6.23%

3 ปี

-0.32%

5 ปี

-1.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

4.16%

3 เดือน

3.01%

6 เดือน

4.05%

1 ปี

5.70%

3 ปี

7.53%

5 ปี

7.82%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

10.41%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

3.50%

1 ปี

16.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

13.11%

3 เดือน

6.25%

6 เดือน

12.64%

1 ปี

14.59%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.26%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-5.81%

3 เดือน

-5.01%

6 เดือน

-13.82%

1 ปี

-2.20%

3 ปี

-3.26%

5 ปี

5.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

15.51%

3 เดือน

8.45%

6 เดือน

14.83%

1 ปี

18.76%

3 ปี

19.81%

5 ปี

20.78%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-8.24%

3 เดือน

-11.42%

6 เดือน

-17.45%

1 ปี

-1.71%

3 ปี

-2.45%

5 ปี

3.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

16.07%

3 เดือน

9.20%

6 เดือน

15.27%

1 ปี

19.03%

3 ปี

20.61%

5 ปี

21.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-17.07%

3 เดือน

-10.80%

6 เดือน

-21.43%

1 ปี

-11.44%

3 ปี

-9.20%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

16.41%

3 เดือน

11.20%

6 เดือน

16.09%

1 ปี

18.68%

3 ปี

25.46%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

33.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHEQA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCOMP

ณ วันที่

18/07/2561

YTD

-6.96%

3 เดือน

-8.70%

6 เดือน

-7.35%

1 ปี

-1.09%

3 ปี

-6.42%

5 ปี

-9.63%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/07/2561

YTD

7.41%

3 เดือน

5.53%

6 เดือน

7.31%

1 ปี

10.11%

3 ปี

13.37%

5 ปี

12.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDIGI

ณ วันที่

18/07/2561

YTD

9.98%

3 เดือน

5.53%

6 เดือน

5.76%

1 ปี

17.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/07/2561

YTD

11.65%

3 เดือน

6.25%

6 เดือน

11.36%

1 ปี

13.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEMBOND

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

-3.52%

3 เดือน

-0.68%

6 เดือน

-3.36%

1 ปี

-2.19%

3 ปี

1.22%

5 ปี

-2.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

2.34%

3 เดือน

1.52%

6 เดือน

2.31%

1 ปี

2.84%

3 ปี

6.55%

5 ปี

7.93%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEMEQ

ณ วันที่

18/07/2561

YTD

-8.36%

3 เดือน

-8.96%

6 เดือน

-11.93%

1 ปี

-1.39%

3 ปี

1.66%

5 ปี

0.75%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

18/07/2561

YTD

9.87%

3 เดือน

6.47%

6 เดือน

9.67%

1 ปี

11.41%

3 ปี

14.41%

5 ปี

14.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEUEQ

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

1.47%

3 เดือน

2.49%

6 เดือน

-0.88%

1 ปี

3.12%

3 ปี

0.99%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.28%

3 เดือน

5.28%

6 เดือน

9.15%

1 ปี

10.99%

3 ปี

16.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEUSM

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

7.47%

3 เดือน

4.19%

6 เดือน

4.54%

1 ปี

14.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

9.41%

3 เดือน

5.17%

6 เดือน

9.25%

1 ปี

11.68%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFINA

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

-0.78%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

0.82%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFINR

ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

-0.78%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2561

YTD

3 เดือน

0.82%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.96%