กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 30 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลด

อังคาร

30

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.36%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.56%

3 ปี

0.28%

5 ปี

0.43%

10 ปี

0.72%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.41%

3 เดือน

0.29%

6 เดือน

0.48%

1 ปี

0.67%

3 ปี

0.39%

5 ปี

0.71%

10 ปี

1.11%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.39%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.45%

1 ปี

0.61%

3 ปี

0.34%

5 ปี

0.64%

10 ปี

0.94%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.45%

3 เดือน

0.32%

6 เดือน

0.53%

1 ปี

0.78%

3 ปี

0.50%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.41%

3 เดือน

0.29%

6 เดือน

0.48%

1 ปี

0.67%

3 ปี

0.39%

5 ปี

0.71%

10 ปี

1.11%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.39%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.45%

1 ปี

0.62%

3 ปี

0.41%

5 ปี

0.75%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.47%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

0.68%

1 ปี

0.98%

3 ปี

0.91%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.09%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

0.21%

3 ปี

0.22%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.48%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.86%

1 ปี

1.53%

3 ปี

0.85%

5 ปี

1.37%

10 ปี

1.92%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.42%

3 เดือน

0.32%

6 เดือน

0.49%

1 ปี

0.93%

3 ปี

0.86%

5 ปี

0.81%

10 ปี

0.72%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.64%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

1.91%

3 ปี

1.09%

5 ปี

1.64%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.42%

3 เดือน

0.32%

6 เดือน

0.50%

1 ปี

0.93%

3 ปี

0.86%

5 ปี

0.81%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.76%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.17%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.60%

1 ปี

1.35%

3 ปี

1.00%

5 ปี

1.45%

10 ปี

1.63%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.21%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.24%

1 ปี

0.56%

3 ปี

0.59%

5 ปี

0.67%

10 ปี

0.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.32%

3 เดือน

0.22%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

0.50%

3 ปี

0.24%

5 ปี

0.43%

10 ปี

0.80%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLU(SSFE)

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.51%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.62%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.34%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.59%

3 ปี

0.45%

5 ปี

0.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.33%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.40%

1 ปี

0.56%

3 ปี

0.41%

5 ปี

0.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.34%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.42%

1 ปี

0.59%

3 ปี

0.45%

5 ปี

0.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.51%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.62%

1 ปี

1.00%

3 ปี

0.84%

5 ปี

1.23%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

3.13%

3 เดือน

4.51%

6 เดือน

4.68%

1 ปี

6.82%

3 ปี

15.87%

5 ปี

-0.87%

10 ปี

-0.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

9.41%

3 เดือน

7.92%

6 เดือน

9.50%

1 ปี

14.04%

3 ปี

23.19%

5 ปี

23.61%

10 ปี

21.44%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

3.12%

3 เดือน

4.51%

6 เดือน

4.68%

1 ปี

6.82%

3 ปี

15.91%

5 ปี

-0.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

9.41%

3 เดือน

7.92%

6 เดือน

9.50%

1 ปี

14.05%

3 ปี

23.19%

5 ปี

23.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

3.40%

3 เดือน

4.68%

6 เดือน

5.02%

1 ปี

7.52%

3 ปี

16.67%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

9.41%

3 เดือน

7.92%

6 เดือน

9.50%

1 ปี

14.05%

3 ปี

23.19%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

25.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

2.90%

3 เดือน

4.45%

6 เดือน

4.51%

1 ปี

7.01%

3 ปี

7.92%

5 ปี

-4.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

9.43%

3 เดือน

7.92%

6 เดือน

9.52%

1 ปี

14.05%

3 ปี

25.30%

5 ปี

24.86%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-14.58%

3 เดือน

-7.31%

6 เดือน

-14.25%

1 ปี

-13.78%

3 ปี

2.49%

5 ปี

-1.17%

10 ปี

2.82%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.74%

3 เดือน

8.03%

6 เดือน

9.20%

1 ปี

13.13%

3 ปี

16.97%

5 ปี

22.15%

10 ปี

20.69%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.94%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-14.58%

3 เดือน

-7.31%

6 เดือน

-14.25%

1 ปี

-13.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.74%

3 เดือน

8.03%

6 เดือน

9.20%

1 ปี

13.13%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-14.35%

3 เดือน

-7.16%

6 เดือน

-13.97%

1 ปี

-13.22%

3 ปี

3.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.74%

3 เดือน

8.03%

6 เดือน

9.20%

1 ปี

13.13%

3 ปี

16.98%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-15.18%

3 เดือน

-7.18%

6 เดือน

-14.85%

1 ปี

-14.34%

3 ปี

-1.14%

5 ปี

-4.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.80%

3 เดือน

8.04%

6 เดือน

9.27%

1 ปี

13.18%

3 ปี

17.78%

5 ปี

22.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.62%

3 เดือน

-4.88%

6 เดือน

-5.08%

1 ปี

-5.98%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.32%

3 เดือน

6.68%

6 เดือน

7.77%

1 ปี

10.91%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.62%

3 เดือน

-4.88%

6 เดือน

-5.08%

1 ปี

-5.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.32%

3 เดือน

6.68%

6 เดือน

7.77%

1 ปี

10.91%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.53%

3 เดือน

-4.80%

6 เดือน

-4.97%

1 ปี

-5.73%

3 ปี

4.66%

5 ปี

-1.21%

10 ปี

1.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.30%

3 เดือน

6.66%

6 เดือน

7.76%

1 ปี

10.91%

3 ปี

13.68%

5 ปี

17.18%

10 ปี

15.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.61%

3 เดือน

-2.94%

6 เดือน

-4.95%

1 ปี

-5.03%

3 ปี

3.33%

5 ปี

-1.62%

10 ปี

1.52%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.79%

3 เดือน

7.04%

6 เดือน

8.16%

1 ปี

11.09%

3 ปี

15.10%

5 ปี

18.69%

10 ปี

17.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.41%

3 เดือน

-2.81%

6 เดือน

-4.69%

1 ปี

-4.52%

3 ปี

3.88%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.79%

3 เดือน

7.04%

6 เดือน

8.16%

1 ปี

11.10%

3 ปี

15.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.41%

3 เดือน

-2.81%

6 เดือน

-4.69%

1 ปี

-4.52%

3 ปี

3.88%

5 ปี

-1.22%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.79%

3 เดือน

7.04%

6 เดือน

8.16%

1 ปี

11.10%

3 ปี

15.09%

5 ปี

18.69%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.25%

3 เดือน

-4.63%

6 เดือน

-4.64%

1 ปี

-5.06%

3 ปี

5.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.31%

3 เดือน

6.67%

6 เดือน

7.76%

1 ปี

10.91%

3 ปี

13.68%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.25%

3 เดือน

-4.63%

6 เดือน

-4.64%

1 ปี

-5.06%

3 ปี

5.41%

5 ปี

-0.58%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.31%

3 เดือน

6.67%

6 เดือน

7.76%

1 ปี

10.91%

3 ปี

13.68%

5 ปี

17.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.25%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.14%

3 เดือน

-4.50%

6 เดือน

-3.95%

1 ปี

-5.72%

3 ปี

7.33%

5 ปี

1.13%

10 ปี

2.17%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.77%

3 เดือน

6.92%

6 เดือน

8.27%

1 ปี

11.95%

3 ปี

14.00%

5 ปี

17.45%

10 ปี

16.29%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.48%

3 เดือน

-4.09%

6 เดือน

-3.13%

1 ปี

-4.11%

3 ปี

8.80%

5 ปี

1.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.79%

3 เดือน

6.93%

6 เดือน

8.29%

1 ปี

11.96%

3 ปี

14.00%

5 ปี

17.45%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-8.26%

3 เดือน

-4.62%

6 เดือน

-5.76%

1 ปี

-7.37%

3 ปี

4.42%

5 ปี

-1.37%

10 ปี

1.27%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.50%

3 เดือน

6.78%

6 เดือน

7.93%

1 ปี

11.39%

3 ปี

14.11%

5 ปี

17.90%

10 ปี

16.16%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-8.26%

3 เดือน

-4.62%

6 เดือน

-5.75%

1 ปี

-7.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.50%

3 เดือน

6.78%

6 เดือน

7.93%

1 ปี

11.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.83%

3 เดือน

-4.37%

6 เดือน

-5.26%

1 ปี

-6.83%

3 ปี

3.35%

5 ปี

-2.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.50%

3 เดือน

6.78%

6 เดือน

7.93%

1 ปี

11.39%

3 ปี

14.26%

5 ปี

18.00%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-11.14%

3 เดือน

-7.76%

6 เดือน

-9.46%

1 ปี

-13.00%

3 ปี

4.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.09%

3 เดือน

7.28%

6 เดือน

8.51%

1 ปี

12.02%

3 ปี

14.43%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-10.86%

3 เดือน

-7.59%

6 เดือน

-9.12%

1 ปี

-12.35%

3 ปี

5.15%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.10%

3 เดือน

7.29%

6 เดือน

8.52%

1 ปี

12.02%

3 ปี

14.43%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.20%

3 เดือน

-2.12%

6 เดือน

-4.61%

1 ปี

-2.46%

3 ปี

6.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.04%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.30%

3 เดือน

6.50%

6 เดือน

7.68%

1 ปี

10.65%

3 ปี

14.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-5.90%

3 เดือน

-1.94%

6 เดือน

-4.25%

1 ปี

-1.73%

3 ปี

6.97%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.30%

3 เดือน

6.51%

6 เดือน

7.68%

1 ปี

10.65%

3 ปี

14.74%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.59%

3 เดือน

-2.01%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-6.59%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.29%

3 เดือน

6.51%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

29/05/2566

YTD

-7.60%

3 เดือน

-4.11%

6 เดือน

-5.14%

1 ปี

-6.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

29/05/2566

YTD

5.85%

3 เดือน

5.18%

6 เดือน

6.24%

1 ปี

9.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.52%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-11.55%

3 เดือน

-6.32%

6 เดือน

-8.98%

1 ปี

-11.38%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.26%

3 เดือน

7.40%

6 เดือน

8.75%

1 ปี

12.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.90%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-8.05%

3 เดือน

-3.81%

6 เดือน

-5.15%

1 ปี

-7.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.91%

3 เดือน

7.20%

6 เดือน

8.42%

1 ปี

11.79%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-4.65%

3 เดือน

-2.95%

6 เดือน

-2.46%

1 ปี

-3.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.21%

3 เดือน

6.37%

6 เดือน

7.70%

1 ปี

10.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-8.17%

3 เดือน

-3.98%

6 เดือน

-5.94%

1 ปี

-9.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.48%

3 เดือน

6.73%

6 เดือน

7.92%

1 ปี

11.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.83%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-8.17%

3 เดือน

-3.98%

6 เดือน

-5.94%

1 ปี

-9.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.48%

3 เดือน

6.73%

6 เดือน

7.92%

1 ปี

11.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.83%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-8.06%

3 เดือน

-4.02%

6 เดือน

-5.11%

1 ปี

-6.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.50%

3 เดือน

6.78%

6 เดือน

7.98%

1 ปี

11.50%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.90%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-5.26%

3 เดือน

-3.15%

6 เดือน

-2.54%

1 ปี

-2.14%

3 ปี

6.51%

5 ปี

-0.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.75%

3 เดือน

6.78%

6 เดือน

8.26%

1 ปี

11.38%

3 ปี

14.04%

5 ปี

17.66%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-4.84%

3 เดือน

-2.90%

6 เดือน

-2.01%

1 ปี

-1.08%

3 ปี

7.66%

5 ปี

0.64%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.76%

3 เดือน

6.79%

6 เดือน

8.26%

1 ปี

11.39%

3 ปี

14.03%

5 ปี

17.66%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-1.49%

3 เดือน

-1.20%

6 เดือน

-0.46%

1 ปี

-0.12%

3 ปี

5.54%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.36%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.50%

3 เดือน

7.75%

6 เดือน

8.78%

1 ปี

12.42%

3 ปี

15.90%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.93%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-1.19%

3 เดือน

-1.01%

6 เดือน

-0.08%

1 ปี

0.63%

3 ปี

6.34%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.50%

3 เดือน

7.75%

6 เดือน

8.79%

1 ปี

12.42%

3 ปี

15.90%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-14.28%

3 เดือน

-12.22%

6 เดือน

-14.02%

1 ปี

-20.23%

3 ปี

4.87%

5 ปี

-2.34%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.86%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.74%

3 เดือน

7.86%

6 เดือน

9.18%

1 ปี

13.39%

3 ปี

14.88%

5 ปี

17.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-13.76%

3 เดือน

-11.92%

6 เดือน

-13.39%

1 ปี

-19.01%

3 ปี

6.35%

5 ปี

-1.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

8.74%

3 เดือน

7.87%

6 เดือน

9.18%

1 ปี

13.39%

3 ปี

14.87%

5 ปี

17.98%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.77%

3 เดือน

-2.95%

6 เดือน

-3.57%

1 ปี

-6.02%

3 ปี

6.51%

5 ปี

0.33%

10 ปี

1.88%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.83%

3 เดือน

7.04%

6 เดือน

8.39%

1 ปี

12.15%

3 ปี

14.50%

5 ปี

17.75%

10 ปี

16.55%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.77%

3 เดือน

-2.95%

6 เดือน

-3.57%

1 ปี

-6.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.83%

3 เดือน

7.04%

6 เดือน

8.39%

1 ปี

12.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-6.76%

3 เดือน

-2.95%

6 เดือน

-3.55%

1 ปี

-6.00%

3 ปี

2.42%

5 ปี

-3.18%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.83%

3 เดือน

7.04%

6 เดือน

8.39%

1 ปี

12.15%

3 ปี

16.05%

5 ปี

18.82%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-3.36%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.96%

3 ปี

8.59%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.09%

3 เดือน

6.34%

6 เดือน

7.43%

1 ปี

10.98%

3 ปี

14.65%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.82%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-3.06%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.46%

1 ปี

1.72%

3 ปี

9.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.09%

3 เดือน

6.35%

6 เดือน

7.44%

1 ปี

10.98%

3 ปี

14.64%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.86%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

30/05/2566

YTD

-7.15%

3 เดือน

-3.17%

6 เดือน

-4.44%

1 ปี

-7.58%

3 ปี

4.21%

5 ปี

-1.20%

10 ปี

2.14%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

30/05/2566

YTD

7.59%

3 เดือน

6.78%

6 เดือน

8.06%

1 ปี

11.53%

3 ปี

14.40%

5 ปี

17.41%

10 ปี

16.39%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.92%