กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 26 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลด

พุธ

26

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMONEY(A)

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.60%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.04%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMONEY(R)

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.60%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.04%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.93%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

0.95%

1 ปี

1.79%

3 ปี

0.86%

5 ปี

0.66%

10 ปี

0.71%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.98%

3 เดือน

0.52%

6 เดือน

1.00%

1 ปี

1.89%

3 ปี

0.96%

5 ปี

0.84%

10 ปี

1.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.06%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.96%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

0.97%

1 ปี

1.84%

3 ปี

0.91%

5 ปี

0.78%

10 ปี

0.93%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

1.04%

3 เดือน

0.54%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

2.00%

3 ปี

1.07%

5 ปี

0.92%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.07%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.09%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.98%

3 เดือน

0.52%

6 เดือน

1.00%

1 ปี

1.89%

3 ปี

0.96%

5 ปี

0.84%

10 ปี

1.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.06%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.95%

3 เดือน

0.51%

6 เดือน

0.96%

1 ปี

1.89%

3 ปี

0.98%

5 ปี

0.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.07%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.09%

3 ปี

0.09%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDBOND(A)

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

0.35%

3 เดือน

-0.15%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

1.13%

3 เดือน

1.02%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

1.04%

3 เดือน

0.52%

6 เดือน

1.06%

1 ปี

2.05%

3 ปี

1.11%

5 ปี

1.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.10%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.10%

1 ปี

0.13%

3 ปี

0.19%

5 ปี

0.32%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

1.32%

3 เดือน

0.56%

6 เดือน

1.36%

1 ปี

2.46%

3 ปี

1.08%

5 ปี

1.47%

10 ปี

1.85%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.52%

3 เดือน

0.45%

6 เดือน

0.52%

1 ปี

0.89%

3 ปี

0.94%

5 ปี

0.89%

10 ปี

0.73%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

1.51%

3 เดือน

0.66%

6 เดือน

1.55%

1 ปี

2.84%

3 ปี

1.45%

5 ปี

1.73%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.52%

3 เดือน

0.44%

6 เดือน

0.52%

1 ปี

0.90%

3 ปี

0.94%

5 ปี

0.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

1.35%

3 เดือน

0.57%

6 เดือน

1.37%

1 ปี

2.54%

3 ปี

1.11%

5 ปี

1.56%

10 ปี

1.66%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.92%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.30%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.30%

1 ปี

0.40%

3 ปี

0.57%

5 ปี

0.67%

10 ปี

0.55%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.81%

3 เดือน

0.42%

6 เดือน

0.83%

1 ปี

1.53%

3 ปี

0.74%

5 ปี

0.60%

10 ปี

0.76%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.05%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.07%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLU(SSFE)

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

1.18%

3 เดือน

0.61%

6 เดือน

1.21%

1 ปี

2.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.07%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.98%

3 เดือน

0.51%

6 เดือน

1.00%

1 ปี

1.89%

3 ปี

0.94%

5 ปี

0.94%

10 ปี

1.28%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.97%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

0.99%

1 ปี

1.85%

3 ปี

0.90%

5 ปี

0.89%

10 ปี

1.20%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.27%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.98%

3 เดือน

0.51%

6 เดือน

1.00%

1 ปี

1.89%

3 ปี

0.94%

5 ปี

0.94%

10 ปี

1.28%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.08%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

1.18%

3 เดือน

0.61%

6 เดือน

1.21%

1 ปี

2.30%

3 ปี

1.35%

5 ปี

1.32%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

0.07%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.10%

3 ปี

0.08%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-3.29%

3 เดือน

-0.08%

6 เดือน

-0.59%

1 ปี

-4.49%

3 ปี

7.28%

5 ปี

-2.12%

10 ปี

-0.59%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

7.19%

3 เดือน

4.86%

6 เดือน

7.54%

1 ปี

11.74%

3 ปี

16.03%

5 ปี

23.55%

10 ปี

20.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-3.29%

3 เดือน

-0.07%

6 เดือน

-0.59%

1 ปี

-4.47%

3 ปี

7.33%

5 ปี

-2.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

7.19%

3 เดือน

4.86%

6 เดือน

7.54%

1 ปี

11.74%

3 ปี

16.03%

5 ปี

23.55%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-2.98%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

-0.27%

1 ปี

-3.84%

3 ปี

8.03%

5 ปี

-1.59%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

7.19%

3 เดือน

4.86%

6 เดือน

7.54%

1 ปี

11.74%

3 ปี

16.03%

5 ปี

23.55%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-3.24%

3 เดือน

-0.11%

6 เดือน

-0.55%

1 ปี

-5.64%

3 ปี

-0.58%

5 ปี

-6.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

7.18%

3 เดือน

4.86%

6 เดือน

7.53%

1 ปี

11.64%

3 ปี

18.91%

5 ปี

24.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-8.39%

3 เดือน

-7.86%

6 เดือน

-8.23%

1 ปี

-8.17%

3 ปี

-4.49%

5 ปี

-3.62%

10 ปี

2.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

8.08%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.09%

1 ปี

13.26%

3 ปี

13.38%

5 ปี

21.68%

10 ปี

20.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-8.39%

3 เดือน

-7.86%

6 เดือน

-8.23%

1 ปี

-8.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

8.08%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.09%

1 ปี

13.26%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-8.09%

3 เดือน

-7.71%

6 เดือน

-7.93%

1 ปี

-7.57%

3 ปี

-3.86%

5 ปี

-3.22%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

8.08%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.09%

1 ปี

13.26%

3 ปี

13.38%

5 ปี

21.69%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-8.37%

3 เดือน

-7.84%

6 เดือน

-8.21%

1 ปี

-8.25%

3 ปี

-8.05%

5 ปี

-6.38%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

8.08%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.09%

1 ปี

13.26%

3 ปี

14.37%

5 ปี

22.12%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.14%

3 เดือน

-3.02%

6 เดือน

-5.03%

1 ปี

-10.32%

3 ปี

-4.21%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.05%

3 เดือน

5.02%

6 เดือน

7.06%

1 ปี

11.24%

3 ปี

11.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.14%

3 เดือน

-3.02%

6 เดือน

-5.03%

1 ปี

-10.32%

3 ปี

-4.22%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.05%

3 เดือน

5.02%

6 เดือน

7.06%

1 ปี

11.24%

3 ปี

11.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.07%

3 เดือน

-3.00%

6 เดือน

-4.96%

1 ปี

-10.22%

3 ปี

-4.18%

5 ปี

-4.12%

10 ปี

0.46%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.04%

3 เดือน

5.02%

6 เดือน

7.06%

1 ปี

11.26%

3 ปี

11.15%

5 ปี

17.16%

10 ปี

14.70%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-5.03%

3 เดือน

-2.25%

6 เดือน

-4.95%

1 ปี

-8.82%

3 ปี

-2.68%

5 ปี

-4.27%

10 ปี

0.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

7.47%

3 เดือน

5.38%

6 เดือน

7.49%

1 ปี

11.81%

3 ปี

11.64%

5 ปี

18.61%

10 ปี

16.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-4.78%

3 เดือน

-2.12%

6 เดือน

-4.70%

1 ปี

-8.33%

3 ปี

-2.16%

5 ปี

-3.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

7.47%

3 เดือน

5.38%

6 เดือน

7.49%

1 ปี

11.81%

3 ปี

11.64%

5 ปี

18.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-4.78%

3 เดือน

-2.12%

6 เดือน

-4.70%

1 ปี

-8.33%

3 ปี

-2.16%

5 ปี

-3.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

7.47%

3 เดือน

5.38%

6 เดือน

7.49%

1 ปี

11.81%

3 ปี

11.64%

5 ปี

18.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-4.74%

3 เดือน

-2.83%

6 เดือน

-4.62%

1 ปี

-9.58%

3 ปี

-3.50%

5 ปี

-3.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.04%

3 เดือน

5.02%

6 เดือน

7.06%

1 ปี

11.26%

3 ปี

11.15%

5 ปี

17.16%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-4.74%

3 เดือน

-2.83%

6 เดือน

-4.63%

1 ปี

-9.58%

3 ปี

-3.50%

5 ปี

-3.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.04%

3 เดือน

5.02%

6 เดือน

7.06%

1 ปี

11.26%

3 ปี

11.15%

5 ปี

17.16%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.58%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-4.48%

3 เดือน

-4.38%

6 เดือน

-4.45%

1 ปี

-7.31%

3 ปี

-2.36%

5 ปี

-0.95%

10 ปี

2.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

8.61%

3 เดือน

6.52%

6 เดือน

8.62%

1 ปี

13.15%

3 ปี

12.64%

5 ปี

17.69%

10 ปี

15.26%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-4.48%

3 เดือน

-4.38%

6 เดือน

-4.45%

1 ปี

-6.75%

3 ปี

-1.05%

5 ปี

0.01%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

8.61%

3 เดือน

6.52%

6 เดือน

8.62%

1 ปี

13.15%

3 ปี

12.64%

5 ปี

17.69%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.34%

3 เดือน

-3.44%

6 เดือน

-5.07%

1 ปี

-7.51%

3 ปี

-3.57%

5 ปี

-3.85%

10 ปี

1.35%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.01%

3 เดือน

5.06%

6 เดือน

7.04%

1 ปี

11.01%

3 ปี

11.44%

5 ปี

17.75%

10 ปี

15.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.92%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.34%

3 เดือน

-3.44%

6 เดือน

-5.07%

1 ปี

-7.51%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.01%

3 เดือน

5.05%

6 เดือน

7.04%

1 ปี

11.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.29%

3 เดือน

-3.42%

6 เดือน

-5.02%

1 ปี

-7.38%

3 ปี

-4.61%

5 ปี

-4.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.00%

3 เดือน

5.05%

6 เดือน

7.02%

1 ปี

10.98%

3 ปี

11.60%

5 ปี

17.82%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.31%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-5.02%

3 เดือน

-2.81%

6 เดือน

-4.44%

1 ปี

-8.68%

3 ปี

-6.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

8.04%

3 เดือน

5.83%

6 เดือน

8.08%

1 ปี

12.98%

3 ปี

12.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-4.67%

3 เดือน

-2.63%

6 เดือน

-4.09%

1 ปี

-7.99%

3 ปี

-5.92%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

8.04%

3 เดือน

5.83%

6 เดือน

8.08%

1 ปี

12.98%

3 ปี

12.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-5.66%

3 เดือน

-3.76%

6 เดือน

-4.88%

1 ปี

-7.79%

3 ปี

-0.96%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

6.52%

3 เดือน

4.68%

6 เดือน

6.58%

1 ปี

10.09%

3 ปี

11.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.55%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-5.31%

3 เดือน

-3.58%

6 เดือน

-4.53%

1 ปี

-7.09%

3 ปี

-0.22%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

6.52%

3 เดือน

4.68%

6 เดือน

6.58%

1 ปี

10.08%

3 ปี

11.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEP

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-5.90%

3 เดือน

-4.12%

6 เดือน

-5.09%

1 ปี

-8.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

6.56%

3 เดือน

4.74%

6 เดือน

6.62%

1 ปี

10.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLOWBETA(A)

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-2.65%

3 เดือน

-2.31%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

3.96%

3 เดือน

3.72%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดเพื่อการออม)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLOWBETA(SSF)

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-2.65%

3 เดือน

-2.31%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

3.96%

3 เดือน

3.72%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

24/06/2567

YTD

-4.44%

3 เดือน

-2.30%

6 เดือน

-3.87%

1 ปี

-5.26%

3 ปี

-3.99%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

24/06/2567

YTD

4.83%

3 เดือน

3.49%

6 เดือน

4.87%

1 ปี

7.60%

3 ปี

8.76%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.75%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-6.46%

3 เดือน

-4.05%

6 เดือน

-6.37%

1 ปี

-9.30%

3 ปี

-6.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.56%

3 เดือน

5.59%

6 เดือน

7.58%

1 ปี

11.81%

3 ปี

12.61%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-6.24%

3 เดือน

-3.85%

6 เดือน

-6.27%

1 ปี

-9.20%

3 ปี

-4.67%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.51%

3 เดือน

5.51%

6 เดือน

7.53%

1 ปี

11.82%

3 ปี

12.02%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.79%

3 เดือน

-1.82%

6 เดือน

-5.57%

1 ปี

-10.13%

3 ปี

-4.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

5.55%

3 เดือน

3.96%

6 เดือน

5.57%

1 ปี

9.51%

3 ปี

10.27%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-6.71%

3 เดือน

-4.27%

6 เดือน

-6.55%

1 ปี

-10.46%

3 ปี

-5.27%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.41%

3 เดือน

5.41%

6 เดือน

7.42%

1 ปี

11.37%

3 ปี

11.81%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-6.71%

3 เดือน

-4.27%

6 เดือน

-6.55%

1 ปี

-10.46%

3 ปี

-5.27%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.41%

3 เดือน

5.41%

6 เดือน

7.42%

1 ปี

11.37%

3 ปี

11.81%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-6.66%

3 เดือน

-4.32%

6 เดือน

-6.50%

1 ปี

-5.02%

3 ปี

-2.78%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

6.78%

3 เดือน

5.38%

6 เดือน

6.79%

1 ปี

10.77%

3 ปี

11.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLT(E)

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-7.31%

3 เดือน

-2.22%

6 เดือน

-7.06%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-10.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

6.03%

3 เดือน

4.20%

6 เดือน

6.05%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-7.69%

3 เดือน

-2.40%

6 เดือน

-7.44%

1 ปี

-12.42%

3 ปี

-5.03%

5 ปี

-3.18%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

6.03%

3 เดือน

4.20%

6 เดือน

6.05%

1 ปี

10.44%

3 ปี

11.12%

5 ปี

17.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-7.20%

3 เดือน

-2.14%

6 เดือน

-6.95%

1 ปี

-11.46%

3 ปี

-4.01%

5 ปี

-2.14%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

6.03%

3 เดือน

4.20%

6 เดือน

6.05%

1 ปี

10.44%

3 ปี

11.12%

5 ปี

17.42%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.62%

3 เดือน

-2.48%

6 เดือน

-4.99%

1 ปี

-12.20%

3 ปี

-5.09%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.11%

3 เดือน

5.28%

6 เดือน

7.13%

1 ปี

11.55%

3 ปี

12.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-5.27%

3 เดือน

-2.30%

6 เดือน

-4.63%

1 ปี

-11.54%

3 ปี

-4.38%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.11%

3 เดือน

5.28%

6 เดือน

7.13%

1 ปี

11.54%

3 ปี

12.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-2.97%

3 เดือน

-2.11%

6 เดือน

-3.12%

1 ปี

-6.08%

3 ปี

-8.63%

5 ปี

-2.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

9.50%

3 เดือน

7.36%

6 เดือน

9.50%

1 ปี

14.61%

3 ปี

14.06%

5 ปี

18.22%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-2.97%

3 เดือน

-2.11%

6 เดือน

-3.12%

1 ปี

-6.08%

3 ปี

-7.72%

5 ปี

-1.80%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

9.50%

3 เดือน

7.36%

6 เดือน

9.50%

1 ปี

14.61%

3 ปี

14.06%

5 ปี

18.22%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

25/06/2567

YTD

-6.96%

3 เดือน

-4.23%

6 เดือน

-6.76%

1 ปี

-10.07%

3 ปี

-4.35%

5 ปี

-2.56%

10 ปี

1.85%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

25/06/2567

YTD

7.35%

3 เดือน

5.34%

6 เดือน

7.36%

1 ปี

11.36%

3 ปี

12.05%

5 ปี

17.69%

10 ปี

15.37%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.18%