กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 22 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลด

อังคาร

22

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.15%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

0.20%

1 ปี

0.46%

3 ปี

0.63%

5 ปี

1.02%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.37%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.50%

1 ปี

1.06%

3 ปี

1.20%

5 ปี

1.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.34%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

0.45%

1 ปี

0.95%

3 ปี

0.93%

5 ปี

1.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.37%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.50%

1 ปี

1.06%

3 ปี

1.20%

5 ปี

1.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.42%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.56%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.04%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.30%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.51%

1 ปี

1.87%

3 ปี

1.89%

5 ปี

2.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.21%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.35%

3 ปี

0.49%

5 ปี

0.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.44%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.70%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.21%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.26%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.59%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.74%

1 ปี

2.00%

3 ปี

1.71%

5 ปี

1.85%

10 ปี

1.81%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.20%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.20%

1 ปี

0.25%

3 ปี

0.44%

5 ปี

0.36%

10 ปี

0.28%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.20%

3 เดือน

0.12%

6 เดือน

0.27%

1 ปี

0.62%

3 ปี

0.77%

5 ปี

1.19%

10 ปี

1.46%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.45%

3 เดือน

0.26%

6 เดือน

0.60%

1 ปี

1.32%

3 ปี

1.48%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.42%

3 เดือน

0.24%

6 เดือน

0.56%

1 ปี

1.24%

3 ปี

1.40%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.68%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.45%

3 เดือน

0.27%

6 เดือน

0.61%

1 ปี

1.32%

3 ปี

1.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.03%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-9.86%

3 เดือน

-11.15%

6 เดือน

-6.60%

1 ปี

-0.06%

3 ปี

0.07%

5 ปี

-1.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

8.74%

3 เดือน

7.37%

6 เดือน

9.36%

1 ปี

11.59%

3 ปี

16.34%

5 ปี

19.12%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.70%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

21/05/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/05/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-9.77%

3 เดือน

-11.14%

6 เดือน

-6.42%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

8.74%

3 เดือน

7.37%

6 เดือน

9.36%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.67%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

13.80%

3 เดือน

5.34%

6 เดือน

22.57%

1 ปี

38.42%

3 ปี

13.55%

5 ปี

7.90%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

11.14%

3 เดือน

9.59%

6 เดือน

11.55%

1 ปี

13.62%

3 ปี

18.30%

5 ปี

19.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

13.80%

3 เดือน

5.34%

6 เดือน

22.57%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

34.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

11.14%

3 เดือน

9.59%

6 เดือน

11.55%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.30%

3 เดือน

-1.02%

6 เดือน

5.52%

1 ปี

16.18%

3 ปี

7.39%

5 ปี

3.51%

10 ปี

9.60%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.07%

3 เดือน

5.17%

6 เดือน

6.45%

1 ปี

8.07%

3 ปี

11.90%

5 ปี

14.26%

10 ปี

19.36%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3.63%

3 เดือน

0.62%

6 เดือน

9.36%

1 ปี

20.60%

3 ปี

8.02%

5 ปี

4.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.91%

3 เดือน

5.86%

6 เดือน

7.25%

1 ปี

9.06%

3 ปี

13.56%

5 ปี

15.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3.63%

3 เดือน

0.62%

6 เดือน

9.36%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.91%

3 เดือน

5.86%

6 เดือน

7.25%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.36%

3 เดือน

-0.97%

6 เดือน

5.57%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.07%

3 เดือน

5.17%

6 เดือน

6.45%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.77%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-1.14%

3 เดือน

-3.53%

6 เดือน

2.52%

1 ปี

16.57%

3 ปี

10.65%

5 ปี

2.81%

10 ปี

6.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.09%

3 เดือน

6.04%

6 เดือน

7.50%

1 ปี

9.43%

3 ปี

12.31%

5 ปี

15.11%

10 ปี

20.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-0.64%

3 เดือน

-3.25%

6 เดือน

3.25%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.10%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

7.51%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-0.22%

3 เดือน

-2.29%

6 เดือน

4.59%

1 ปี

19.44%

3 ปี

9.75%

5 ปี

3.63%

10 ปี

11.59%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.03%

3 เดือน

6.02%

6 เดือน

7.53%

1 ปี

9.34%

3 ปี

12.05%

5 ปี

14.26%

10 ปี

17.31%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.24%

3 เดือน

-1.99%

6 เดือน

5.23%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.04%

3 เดือน

6.02%

6 เดือน

7.54%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

2.61%

3 เดือน

-0.55%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.50%

3 เดือน

6.47%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3.45%

3 เดือน

-0.02%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.51%

3 เดือน

6.48%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-6.71%

3 เดือน

-9.35%

6 เดือน

-3.68%

1 ปี

17.14%

3 ปี

15.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

9.61%

3 เดือน

8.50%

6 เดือน

10.48%

1 ปี

12.74%

3 ปี

14.35%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-6.71%

3 เดือน

-9.35%

6 เดือน

-3.51%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

9.61%

3 เดือน

8.50%

6 เดือน

10.48%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.89%

3 เดือน

-2.40%

6 เดือน

6.11%

1 ปี

21.71%

3 ปี

11.54%

5 ปี

3.21%

10 ปี

5.92%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.66%

3 เดือน

6.41%

6 เดือน

8.26%

1 ปี

10.35%

3 ปี

12.57%

5 ปี

15.30%

10 ปี

19.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.89%

3 เดือน

-2.40%

6 เดือน

6.11%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.66%

3 เดือน

6.41%

6 เดือน

8.26%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.42%

3 เดือน

-3.87%

6 เดือน

6.74%

1 ปี

23.34%

3 ปี

12.72%

5 ปี

5.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.92%

3 เดือน

6.68%

6 เดือน

8.53%

1 ปี

10.71%

3 ปี

12.22%

5 ปี

15.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.42%

3 เดือน

-3.87%

6 เดือน

6.74%

1 ปี

23.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.11%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.92%

3 เดือน

6.68%

6 เดือน

8.53%

1 ปี

10.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.23%

3 เดือน

-3.36%

6 เดือน

7.87%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.47%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.93%

3 เดือน

6.69%

6 เดือน

8.54%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-0.08%

3 เดือน

-2.54%

6 เดือน

5.82%

1 ปี

22.23%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.38%

3 เดือน

6.34%

6 เดือน

7.99%

1 ปี

9.89%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

2.33%

3 เดือน

-0.46%

6 เดือน

6.58%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.34%

3 เดือน

5.24%

6 เดือน

6.70%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.62%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.65%

3 เดือน

-0.26%

6 เดือน

1.80%

1 ปี

5.48%

3 ปี

2.28%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.84%

3 เดือน

1.58%

6 เดือน

1.96%

1 ปี

2.40%

3 ปี

3.87%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.13%

3 เดือน

-0.66%

6 เดือน

3.35%

1 ปี

10.38%

3 ปี

3.69%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3.90%

3 เดือน

3.31%

6 เดือน

4.15%

1 ปี

5.07%

3 ปี

7.13%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.12%

3 เดือน

-1.49%

6 เดือน

5.04%

1 ปี

16.87%

3 ปี

5.58%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.62%

3 เดือน

5.66%

6 เดือน

7.07%

1 ปี

8.61%

3 ปี

11.24%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.89%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

21/05/2561

YTD

-1.93%

3 เดือน

-2.00%

6 เดือน

-2.56%

1 ปี

1.36%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

21/05/2561

YTD

2.57%

3 เดือน

2.43%

6 เดือน

2.82%

1 ปี

3.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.58%

3 เดือน

-0.33%

6 เดือน

4.22%

1 ปี

11.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3.55%

3 เดือน

2.98%

6 เดือน

3.75%

1 ปี

4.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-0.49%

3 เดือน

-0.49%

6 เดือน

-0.01%

1 ปี

1.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.92%

3 เดือน

0.74%

6 เดือน

0.95%

1 ปี

1.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.71%

3 เดือน

-0.05%

6 เดือน

1.16%

1 ปี

4.77%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.84%

3 เดือน

0.65%

6 เดือน

1.04%

1 ปี

1.51%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.34%

3 เดือน

-0.37%

6 เดือน

1.19%

1 ปี

4.04%

3 ปี

2.97%

5 ปี

2.46%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.55%

3 เดือน

1.44%

6 เดือน

1.60%

1 ปี

1.83%

3 ปี

1.86%

5 ปี

2.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.20%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.55%

3 เดือน

-0.31%

6 เดือน

1.91%

1 ปี

6.31%

3 ปี

3.02%

5 ปี

1.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.91%

3 เดือน

1.50%

6 เดือน

2.01%

1 ปี

2.46%

3 ปี

2.83%

5 ปี

3.39%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.37%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

0.75%

3 เดือน

-0.27%

6 เดือน

2.39%

1 ปี

7.51%

3 ปี

2.92%

5 ปี

2.01%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

2.42%

3 เดือน

1.88%

6 เดือน

2.56%

1 ปี

3.13%

3 ปี

3.88%

5 ปี

4.66%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.64%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-1.74%

3 เดือน

-1.36%

6 เดือน

1.65%

1 ปี

11.42%

3 ปี

4.05%

5 ปี

4.30%

10 ปี

2.96%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

10.58%

3 เดือน

8.25%

6 เดือน

11.47%

1 ปี

13.88%

3 ปี

15.37%

5 ปี

14.28%

10 ปี

20.01%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-1.78%

3 เดือน

-1.38%

6 เดือน

1.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

10.57%

3 เดือน

8.27%

6 เดือน

11.47%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-0.94%

3 เดือน

-1.40%

6 เดือน

0.32%

1 ปี

3.61%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

4.90%

3 เดือน

3.70%

6 เดือน

5.08%

1 ปี

5.73%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-0.94%

3 เดือน

-1.39%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

4.90%

3 เดือน

3.70%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.93%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-4.50%

3 เดือน

-2.55%

6 เดือน

-3.34%

1 ปี

-4.48%

3 ปี

-2.81%

5 ปี

-2.67%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3.20%

3 เดือน

2.71%

6 เดือน

3.74%

1 ปี

5.77%

3 ปี

7.59%

5 ปี

7.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.76%

3 เดือน

2.63%

6 เดือน

7.55%

1 ปี

22.24%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

12.17%

3 เดือน

9.03%

6 เดือน

12.54%

1 ปี

14.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.46%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

2.59%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

2.32%

1 ปี

10.76%

3 ปี

-4.47%

5 ปี

5.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

13.94%

3 เดือน

9.72%

6 เดือน

15.13%

1 ปี

18.04%

3 ปี

21.00%

5 ปี

20.98%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

4.46%

3 เดือน

-1.75%

6 เดือน

5.49%

1 ปี

19.62%

3 ปี

-2.83%

5 ปี

3.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

14.16%

3 เดือน

9.94%

6 เดือน

15.30%

1 ปี

18.01%

3 ปี

21.67%

5 ปี

21.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-6.21%

3 เดือน

-4.74%

6 เดือน

-8.10%

1 ปี

8.86%

3 ปี

-8.55%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

13.06%

3 เดือน

9.74%

6 เดือน

14.23%

1 ปี

16.38%

3 ปี

34.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

33.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCOMP

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

1.46%

3 เดือน

2.01%

6 เดือน

4.00%

1 ปี

5.93%

3 ปี

-6.19%

5 ปี

-8.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-9.53%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

5.14%

3 เดือน

3.83%

6 เดือน

6.24%

1 ปี

9.75%

3 ปี

13.53%

5 ปี

12.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDIGI

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

4.15%

3 เดือน

-0.99%

6 เดือน

5.59%

1 ปี

18.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.35%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

10.56%

3 เดือน

8.18%

6 เดือน

10.95%

1 ปี

13.28%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEMBOND

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-4.77%

3 เดือน

-2.33%

6 เดือน

-4.16%

1 ปี

-3.28%

3 ปี

-1.15%

5 ปี

-3.84%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

2.14%

3 เดือน

1.93%

6 เดือน

2.34%

1 ปี

2.85%

3 ปี

6.82%

5 ปี

8.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.30%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEMEQ

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-2.61%

3 เดือน

-5.74%

6 เดือน

2.18%

1 ปี

8.72%

3 ปี

-0.44%

5 ปี

-0.36%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

8.11%

3 เดือน

6.13%

6 เดือน

8.77%

1 ปี

10.45%

3 ปี

14.60%

5 ปี

14.37%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEUEQ

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3.16%

3 เดือน

6.39%

6 เดือน

4.68%

1 ปี

4.37%

3 ปี

2.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

7.94%

3 เดือน

6.05%

6 เดือน

8.34%

1 ปี

10.59%

3 ปี

17.18%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEUSM

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.24%

3 เดือน

7.70%

6 เดือน

10.30%

1 ปี

13.10%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

8.27%

3 เดือน

5.94%

6 เดือน

8.87%

1 ปี

11.83%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFINA

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFINR

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFST

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-0.93%

3 เดือน

2.99%

6 เดือน

-2.07%

1 ปี

-5.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

2.90%

3 เดือน

2.06%

6 เดือน

3.13%

1 ปี

3.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBGEQ

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-1.74%

3 เดือน

-2.48%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

5.69%

3 ปี

5.51%

5 ปี

8.14%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

9.10%

3 เดือน

6.46%

6 เดือน

9.39%

1 ปี

10.57%

3 ปี

11.31%

5 ปี

10.73%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBGHC

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.11%

3 เดือน

1.53%

6 เดือน

8.69%

1 ปี

12.82%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

10.25%

3 เดือน

7.31%

6 เดือน

10.71%

1 ปี

13.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBGIF

ณ วันที่

17/05/2561

YTD

-4.68%

3 เดือน

2.41%

6 เดือน

-5.04%

1 ปี

-3.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2561

YTD

6.96%

3 เดือน

5.34%

6 เดือน

7.27%

1 ปี

8.99%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.89%