กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 16 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลด

ศุกร์

16

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.07%

1 ปี

0.18%

3 ปี

0.49%

5 ปี

0.52%

10 ปี

1.20%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.05%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

0.28%

3 ปี

0.92%

5 ปี

1.01%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.04%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

0.23%

3 ปี

0.83%

5 ปี

0.87%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.08%

3 เดือน

0.07%

6 เดือน

0.17%

1 ปี

0.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.05%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.12%

1 ปี

0.28%

3 ปี

0.92%

5 ปี

1.01%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.06%

3 เดือน

0.05%

6 เดือน

0.13%

1 ปี

0.28%

3 ปี

0.96%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.06%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.36%

3 เดือน

0.32%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

1.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.11%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.32%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

-0.26%

3 เดือน

-0.22%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.64%

3 ปี

1.72%

5 ปี

1.66%

10 ปี

2.55%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.42%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

0.47%

1 ปี

0.66%

3 ปี

0.69%

5 ปี

0.61%

10 ปี

0.66%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.66%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

-0.26%

3 เดือน

-0.22%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.70%

3 ปี

1.95%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.42%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

0.47%

1 ปี

0.66%

3 ปี

0.69%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.64%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.23%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

1.22%

1 ปี

1.69%

3 ปี

1.86%

5 ปี

1.88%

10 ปี

1.99%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.34%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

0.57%

3 ปี

0.70%

5 ปี

0.62%

10 ปี

0.46%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.13%

3 ปี

0.53%

5 ปี

0.60%

10 ปี

1.21%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.00%

3 เดือน

0.00%

6 เดือน

0.00%

1 ปี

0.01%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.08%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.22%

1 ปี

0.56%

3 ปี

1.14%

5 ปี

1.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.07%

3 เดือน

0.06%

6 เดือน

0.18%

1 ปี

0.48%

3 ปี

1.06%

5 ปี

1.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.08%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.22%

1 ปี

0.56%

3 ปี

1.14%

5 ปี

1.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.07%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.18%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.39%

1 ปี

0.89%

3 ปี

1.52%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

0.02%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.04%

3 ปี

0.12%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.11%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

13.73%

3 เดือน

7.27%

6 เดือน

52.64%

1 ปี

38.63%

3 ปี

-7.47%

5 ปี

-0.66%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.84%

3 เดือน

10.91%

6 เดือน

21.33%

1 ปี

32.40%

3 ปี

26.56%

5 ปี

22.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.69%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

13.73%

3 เดือน

7.27%

6 เดือน

52.64%

1 ปี

38.64%

3 ปี

-7.47%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-7.93%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.84%

3 เดือน

10.91%

6 เดือน

21.33%

1 ปี

32.40%

3 ปี

26.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

13.94%

3 เดือน

7.45%

6 เดือน

53.14%

1 ปี

39.55%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-11.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.84%

3 เดือน

10.91%

6 เดือน

21.33%

1 ปี

32.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.32%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

13.94%

3 เดือน

7.45%

6 เดือน

52.98%

1 ปี

39.08%

3 ปี

-7.36%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.84%

3 เดือน

10.91%

6 เดือน

21.33%

1 ปี

32.39%

3 ปี

26.56%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

1.92%

3 เดือน

-3.22%

6 เดือน

19.82%

1 ปี

17.36%

3 ปี

-1.64%

5 ปี

9.46%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.88%

3 เดือน

8.09%

6 เดือน

16.44%

1 ปี

23.84%

3 ปี

26.63%

5 ปี

22.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.23%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

2.11%

3 เดือน

-3.06%

6 เดือน

20.22%

1 ปี

18.14%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.20%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.88%

3 เดือน

8.09%

6 เดือน

16.44%

1 ปี

23.84%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

31.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

2.11%

3 เดือน

-3.06%

6 เดือน

20.07%

1 ปี

17.83%

3 ปี

-2.99%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.88%

3 เดือน

8.09%

6 เดือน

16.44%

1 ปี

23.84%

3 ปี

26.73%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.67%

3 เดือน

0.83%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.15%

3 เดือน

6.16%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.67%

3 เดือน

0.83%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.15%

3 เดือน

6.16%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.96%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.71%

3 เดือน

0.70%

6 เดือน

20.56%

1 ปี

22.68%

3 ปี

-3.27%

5 ปี

3.77%

10 ปี

5.34%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.30%

3 เดือน

6.26%

6 เดือน

13.61%

1 ปี

18.96%

3 ปี

20.16%

5 ปี

16.85%

10 ปี

17.01%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

4.22%

3 เดือน

-2.61%

6 เดือน

17.19%

1 ปี

14.62%

3 ปี

-4.78%

5 ปี

3.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.62%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.59%

3 เดือน

7.18%

6 เดือน

15.68%

1 ปี

21.56%

3 ปี

22.12%

5 ปี

18.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

4.38%

3 เดือน

-2.48%

6 เดือน

17.51%

1 ปี

15.24%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.59%

3 เดือน

7.17%

6 เดือน

15.68%

1 ปี

21.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

4.38%

3 เดือน

-2.48%

6 เดือน

17.51%

1 ปี

15.13%

3 ปี

-4.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.59%

3 เดือน

7.17%

6 เดือน

15.68%

1 ปี

21.56%

3 ปี

22.12%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.92%

3 เดือน

0.88%

6 เดือน

20.98%

1 ปี

23.55%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.30%

3 เดือน

6.26%

6 เดือน

13.61%

1 ปี

18.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.90%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.92%

3 เดือน

0.88%

6 เดือน

20.98%

1 ปี

23.55%

3 ปี

-2.71%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.30%

3 เดือน

6.26%

6 เดือน

13.61%

1 ปี

18.96%

3 ปี

20.16%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.52%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.82%

3 เดือน

8.18%

6 เดือน

21.33%

1 ปี

29.03%

3 ปี

-0.95%

5 ปี

5.68%

10 ปี

4.45%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.66%

3 เดือน

6.30%

6 เดือน

12.23%

1 ปี

17.79%

3 ปี

20.03%

5 ปี

17.02%

10 ปี

17.58%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.59%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.89%

3 เดือน

8.20%

6 เดือน

21.86%

1 ปี

30.00%

3 ปี

-0.70%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.18%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.67%

3 เดือน

6.30%

6 เดือน

12.23%

1 ปี

17.79%

3 ปี

20.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

10.59%

3 เดือน

6.29%

6 เดือน

22.61%

1 ปี

23.96%

3 ปี

-3.17%

5 ปี

4.82%

10 ปี

6.50%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.90%

3 เดือน

6.41%

6 เดือน

13.32%

1 ปี

19.11%

3 ปี

20.99%

5 ปี

17.61%

10 ปี

17.38%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

10.89%

3 เดือน

6.57%

6 เดือน

22.93%

1 ปี

24.29%

3 ปี

-3.97%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.90%

3 เดือน

6.41%

6 เดือน

13.32%

1 ปี

19.11%

3 ปี

21.04%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

9.57%

3 เดือน

4.56%

6 เดือน

22.52%

1 ปี

37.07%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.86%

3 เดือน

6.20%

6 เดือน

13.28%

1 ปี

19.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

9.80%

3 เดือน

4.75%

6 เดือน

22.98%

1 ปี

38.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.86%

3 เดือน

6.20%

6 เดือน

13.28%

1 ปี

19.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.16%

3 เดือน

2.86%

6 เดือน

20.68%

1 ปี

17.33%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.06%

3 เดือน

7.14%

6 เดือน

15.03%

1 ปี

20.57%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.39%

3 เดือน

3.05%

6 เดือน

21.13%

1 ปี

18.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.06%

3 เดือน

7.14%

6 เดือน

15.03%

1 ปี

20.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

09/04/2564

YTD

11.69%

3 เดือน

7.44%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

09/04/2564

YTD

5.40%

3 เดือน

4.84%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

13.53%

3 เดือน

6.93%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.73%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.01%

3 เดือน

7.28%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

12.31%

3 เดือน

6.68%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

30.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.44%

3 เดือน

6.87%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

10.47%

3 เดือน

5.36%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

28.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.46%

3 เดือน

5.92%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

12.63%

3 เดือน

7.68%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.53%

3 เดือน

7.10%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

12.63%

3 เดือน

7.68%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.53%

3 เดือน

7.10%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.51%

3 เดือน

6.57%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.54%

3 เดือน

7.02%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

10.51%

3 เดือน

4.95%

6 เดือน

23.30%

1 ปี

30.46%

3 ปี

-2.52%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.13%

3 เดือน

6.50%

6 เดือน

13.36%

1 ปี

19.37%

3 ปี

20.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

10.85%

3 เดือน

5.23%

6 เดือน

23.96%

1 ปี

31.87%

3 ปี

-1.27%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.13%

3 เดือน

6.50%

6 เดือน

13.36%

1 ปี

19.37%

3 ปี

20.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.10%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

8.99%

3 เดือน

2.85%

6 เดือน

16.72%

1 ปี

28.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

9.74%

3 เดือน

9.24%

6 เดือน

15.50%

1 ปี

21.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

9.22%

3 เดือน

3.05%

6 เดือน

17.16%

1 ปี

29.27%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

9.74%

3 เดือน

9.24%

6 เดือน

15.50%

1 ปี

21.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

18.75%

3 เดือน

14.48%

6 เดือน

26.09%

1 ปี

57.04%

3 ปี

0.69%

5 ปี

8.53%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.21%

3 เดือน

7.03%

6 เดือน

11.49%

1 ปี

17.82%

3 ปี

20.24%

5 ปี

18.00%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

19.26%

3 เดือน

14.92%

6 เดือน

27.00%

1 ปี

58.52%

3 ปี

1.48%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.21%

3 เดือน

7.03%

6 เดือน

11.49%

1 ปี

17.82%

3 ปี

20.23%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.87%

3 เดือน

7.40%

6 เดือน

22.91%

1 ปี

29.82%

3 ปี

-1.03%

5 ปี

5.94%

10 ปี

4.27%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.50%

3 เดือน

7.08%

6 เดือน

13.21%

1 ปี

18.86%

3 ปี

20.46%

5 ปี

17.42%

10 ปี

17.85%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

11.87%

3 เดือน

7.40%

6 เดือน

22.91%

1 ปี

29.82%

3 ปี

-3.01%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.50%

3 เดือน

7.08%

6 เดือน

13.21%

1 ปี

18.86%

3 ปี

20.90%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.53%

3 เดือน

2.55%

6 เดือน

15.36%

1 ปี

24.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.97%

3 เดือน

7.28%

6 เดือน

13.49%

1 ปี

19.97%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.76%

3 เดือน

2.74%

6 เดือน

15.80%

1 ปี

25.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.97%

3 เดือน

7.28%

6 เดือน

13.48%

1 ปี

19.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

29.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

12.73%

3 เดือน

6.94%

6 เดือน

22.91%

1 ปี

24.81%

3 ปี

-2.50%

5 ปี

5.48%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.28%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.66%

3 เดือน

7.16%

6 เดือน

13.22%

1 ปี

18.85%

3 ปี

20.07%

5 ปี

17.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

12.75%

3 เดือน

6.95%

6 เดือน

22.92%

1 ปี

24.83%

3 ปี

-2.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.66%

3 เดือน

7.16%

6 เดือน

13.22%

1 ปี

18.85%

3 ปี

20.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.26%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

13.42%

3 เดือน

7.51%

6 เดือน

24.22%

1 ปี

27.49%

3 ปี

-1.70%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.66%

3 เดือน

7.17%

6 เดือน

13.21%

1 ปี

18.85%

3 ปี

20.07%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

12.90%

3 เดือน

7.71%

6 เดือน

24.28%

1 ปี

27.68%

3 ปี

-1.77%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.22%

3 เดือน

6.76%

6 เดือน

13.11%

1 ปี

19.21%

3 ปี

20.20%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.42%

3 เดือน

3.50%

6 เดือน

18.12%

1 ปี

24.17%

3 ปี

-1.53%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.60%

3 เดือน

6.25%

6 เดือน

11.97%

1 ปี

17.31%

3 ปี

18.33%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.73%

3 เดือน

3.75%

6 เดือน

18.73%

1 ปี

25.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

6.60%

3 เดือน

6.25%

6 เดือน

11.97%

1 ปี

17.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.73%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBVALUEA

ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.27%

3 เดือน

2.96%

6 เดือน

26.34%

1 ปี

26.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

12/04/2564

YTD

7.13%

3 เดือน

6.77%

6 เดือน

15.01%

1 ปี

22.72%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.05%