กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 21 พ.ค. 2562

ดาวน์โหลด

อังคาร

21

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.29%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

0.61%

3 ปี

0.58%

5 ปี

0.77%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.52%

3 เดือน

0.36%

6 เดือน

0.68%

1 ปี

1.22%

3 ปี

1.17%

5 ปี

1.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.49%

3 เดือน

0.34%

6 เดือน

0.63%

1 ปี

1.12%

3 ปี

0.99%

5 ปี

1.09%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.52%

3 เดือน

0.36%

6 เดือน

0.68%

1 ปี

1.22%

3 ปี

1.17%

5 ปี

1.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.57%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

0.74%

1 ปี

1.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.57%

3 เดือน

0.44%

6 เดือน

0.84%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.32%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.13%

3 เดือน

0.11%

6 เดือน

0.15%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.81%

3 เดือน

0.62%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

1.20%

3 ปี

1.39%

5 ปี

2.14%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.18%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.19%

1 ปี

0.31%

3 ปี

0.41%

5 ปี

0.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.95%

3 เดือน

0.72%

6 เดือน

1.24%

1 ปี

1.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.18%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.20%

1 ปี

0.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.70%

3 เดือน

0.59%

6 เดือน

1.21%

1 ปี

1.20%

3 ปี

1.59%

5 ปี

1.69%

10 ปี

1.71%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.19%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.42%

3 ปี

0.45%

5 ปี

0.40%

10 ปี

0.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.30%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

0.38%

1 ปี

0.69%

3 ปี

0.68%

5 ปี

0.93%

10 ปี

1.31%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.02%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.55%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.73%

1 ปี

1.31%

3 ปี

1.36%

5 ปี

1.63%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.70%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.52%

3 เดือน

0.36%

6 เดือน

0.69%

1 ปี

1.23%

3 ปี

1.28%

5 ปี

1.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.55%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.73%

1 ปี

1.31%

3 ปี

1.36%

5 ปี

1.63%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.68%

3 เดือน

0.47%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

1.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.16%

1 ปี

0.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.15%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.70%

3 เดือน

-2.09%

6 เดือน

-4.60%

1 ปี

-0.12%

3 ปี

7.03%

5 ปี

1.41%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.28%

3 เดือน

3.40%

6 เดือน

7.02%

1 ปี

12.76%

3 ปี

13.37%

5 ปี

16.11%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.88%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.70%

3 เดือน

-2.09%

6 เดือน

-4.60%

1 ปี

-0.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.28%

3 เดือน

3.40%

6 เดือน

7.02%

1 ปี

12.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.70%

3 เดือน

-2.09%

6 เดือน

-4.60%

1 ปี

-0.12%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.76%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.28%

3 เดือน

3.40%

6 เดือน

7.02%

1 ปี

12.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

9.17%

3 เดือน

1.85%

6 เดือน

0.43%

1 ปี

-5.71%

3 ปี

15.39%

5 ปี

7.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

7.11%

3 เดือน

5.18%

6 เดือน

10.13%

1 ปี

17.48%

3 ปี

15.39%

5 ปี

18.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.71%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

9.26%

3 เดือน

1.94%

6 เดือน

0.51%

1 ปี

-6.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

7.11%

3 เดือน

5.19%

6 เดือน

10.13%

1 ปี

17.52%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.82%

3 เดือน

0.82%

6 เดือน

0.11%

1 ปี

-5.56%

3 ปี

7.87%

5 ปี

5.16%

10 ปี

14.21%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.77%

3 เดือน

3.85%

6 เดือน

6.72%

1 ปี

11.45%

3 ปี

10.49%

5 ปี

11.76%

10 ปี

16.18%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.66%

3 เดือน

0.96%

6 เดือน

0.56%

1 ปี

-4.89%

3 ปี

9.90%

5 ปี

5.70%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.99%

3 เดือน

4.13%

6 เดือน

7.16%

1 ปี

12.60%

3 ปี

11.52%

5 ปี

13.23%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.19%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.87%

3 เดือน

1.10%

6 เดือน

0.83%

1 ปี

-4.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.99%

3 เดือน

4.13%

6 เดือน

7.16%

1 ปี

12.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.08%

3 เดือน

0.98%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.77%

3 เดือน

3.85%

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.94%

3 เดือน

0.94%

6 เดือน

0.22%

1 ปี

-5.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.77%

3 เดือน

3.85%

6 เดือน

6.72%

1 ปี

11.45%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.39%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.08%

3 เดือน

1.67%

6 เดือน

-1.43%

1 ปี

-7.68%

3 ปี

7.26%

5 ปี

5.57%

10 ปี

10.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.55%

3 เดือน

3.79%

6 เดือน

6.95%

1 ปี

11.56%

3 ปี

11.30%

5 ปี

12.45%

10 ปี

17.28%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.08%

3 เดือน

1.67%

6 เดือน

-1.43%

1 ปี

-7.68%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.55%

3 เดือน

3.79%

6 เดือน

6.95%

1 ปี

11.56%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

7.38%

3 เดือน

2.58%

6 เดือน

1.40%

1 ปี

-6.54%

3 ปี

9.50%

5 ปี

6.17%

10 ปี

15.26%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.05%

3 เดือน

4.07%

6 เดือน

7.21%

1 ปี

12.29%

3 ปี

11.28%

5 ปี

11.99%

10 ปี

15.57%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.40%

3 เดือน

1.65%

6 เดือน

0.48%

1 ปี

-8.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.57%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.23%

3 เดือน

4.29%

6 เดือน

7.34%

1 ปี

12.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.17%

3 เดือน

1.45%

6 เดือน

-1.75%

1 ปี

-11.25%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.12%

3 เดือน

4.18%

6 เดือน

7.24%

1 ปี

12.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.13%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.60%

3 เดือน

1.72%

6 เดือน

-1.22%

1 ปี

-9.83%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.12%

3 เดือน

4.18%

6 เดือน

7.24%

1 ปี

12.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.33%

3 เดือน

1.59%

6 เดือน

-4.53%

1 ปี

-15.63%

3 ปี

6.72%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.86%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

8.23%

1 ปี

13.23%

3 ปี

13.88%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.43%

3 เดือน

1.69%

6 เดือน

-4.26%

1 ปี

-15.18%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.86%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

8.23%

1 ปี

13.22%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

7.04%

3 เดือน

2.34%

6 เดือน

-0.28%

1 ปี

-7.04%

3 ปี

8.24%

5 ปี

6.18%

10 ปี

10.52%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.12%

3 เดือน

4.01%

6 เดือน

7.23%

1 ปี

11.90%

3 ปี

11.68%

5 ปี

12.68%

10 ปี

17.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

7.04%

3 เดือน

2.34%

6 เดือน

-0.28%

1 ปี

-12.53%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.12%

3 เดือน

4.01%

6 เดือน

7.23%

1 ปี

13.96%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.59%

3 เดือน

1.39%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

-5.63%

3 ปี

9.20%

5 ปี

8.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.83%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.90%

3 เดือน

3.88%

6 เดือน

7.38%

1 ปี

12.40%

3 ปี

11.83%

5 ปี

12.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.58%

3 เดือน

1.38%

6 เดือน

0.37%

1 ปี

-5.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.90%

3 เดือน

3.88%

6 เดือน

7.38%

1 ปี

12.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.25%

3 เดือน

1.91%

6 เดือน

1.10%

1 ปี

-4.51%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.89%

3 เดือน

3.88%

6 เดือน

7.38%

1 ปี

12.40%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.49%

3 เดือน

2.06%

6 เดือน

0.21%

1 ปี

-7.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.20%

3 เดือน

4.17%

6 เดือน

7.59%

1 ปี

12.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.19%

3 เดือน

2.21%

6 เดือน

-0.95%

1 ปี

-4.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.34%

3 เดือน

3.67%

6 เดือน

6.46%

1 ปี

10.93%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.38%

3 เดือน

2.26%

6 เดือน

-0.65%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.34%

3 เดือน

3.67%

6 เดือน

6.46%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.97%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

1.54%

3 เดือน

0.49%

6 เดือน

0.09%

1 ปี

-2.13%

3 ปี

2.37%

5 ปี

1.72%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.55%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

1.16%

3 เดือน

0.95%

6 เดือน

1.73%

1 ปี

2.94%

3 ปี

2.98%

5 ปี

3.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.48%

3 เดือน

0.35%

6 เดือน

-1.27%

1 ปี

-5.84%

3 ปี

3.41%

5 ปี

2.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.52%

3 เดือน

2.05%

6 เดือน

3.73%

1 ปี

6.34%

3 ปี

6.04%

5 ปี

7.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

3.88%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

-2.85%

1 ปี

-10.86%

3 ปี

4.57%

5 ปี

2.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.88%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.34%

3 เดือน

3.54%

6 เดือน

6.40%

1 ปี

10.84%

3 ปี

9.99%

5 ปี

11.40%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.71%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

17/05/2562

YTD

-0.62%

3 เดือน

-0.54%

6 เดือน

-1.86%

1 ปี

-5.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

17/05/2562

YTD

0.70%

3 เดือน

0.46%

6 เดือน

1.36%

1 ปี

3.39%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.83%

3 เดือน

0.84%

6 เดือน

0.64%

1 ปี

-2.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.31%

3 เดือน

1.96%

6 เดือน

3.29%

1 ปี

5.90%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.56%

3 เดือน

1.74%

6 เดือน

2.64%

1 ปี

2.35%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.47%

3 เดือน

0.39%

6 เดือน

0.62%

1 ปี

1.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.90%

3 เดือน

1.91%

6 เดือน

3.08%

1 ปี

3.85%

3 ปี

3.85%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

0.57%

3 เดือน

0.42%

6 เดือน

0.75%

1 ปี

1.19%

3 ปี

1.74%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.78%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.46%

3 เดือน

1.25%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

-0.75%

3 ปี

2.18%

5 ปี

2.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.58%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

1.07%

3 เดือน

0.88%

6 เดือน

1.59%

1 ปี

2.69%

3 ปี

2.17%

5 ปี

1.99%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2A

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.46%

3 เดือน

1.25%

6 เดือน

1.05%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.25%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

1.07%

3 เดือน

0.87%

6 เดือน

1.59%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.28%

3 เดือน

2.04%

6 เดือน

1.92%

1 ปี

-1.15%

3 ปี

3.01%

5 ปี

2.55%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

1.36%

3 เดือน

1.04%

6 เดือน

2.02%

1 ปี

3.26%

3 ปี

2.86%

5 ปี

2.89%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.63%

3 เดือน

2.63%

6 เดือน

2.58%

1 ปี

-1.05%

3 ปี

3.72%

5 ปี

2.91%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

1.73%

3 เดือน

1.33%

6 เดือน

2.61%

1 ปี

4.18%

3 ปี

3.60%

5 ปี

3.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.57%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

12.76%

3 เดือน

7.17%

6 เดือน

12.09%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

3.24%

3 เดือน

2.73%

6 เดือน

3.60%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.21%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

12.76%

3 เดือน

7.16%

6 เดือน

12.08%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

3.24%

3 เดือน

2.73%

6 เดือน

3.60%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.21%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.64%

3 เดือน

-1.77%

6 เดือน

2.71%

1 ปี

-19.81%

3 ปี

6.83%

5 ปี

-0.70%

10 ปี

5.25%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

8.32%

3 เดือน

7.15%

6 เดือน

10.35%

1 ปี

17.31%

3 ปี

14.38%

5 ปี

15.00%

10 ปี

16.09%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

2.81%

3 เดือน

-1.89%

6 เดือน

3.01%

1 ปี

-19.54%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-8.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

8.33%

3 เดือน

7.14%

6 เดือน

10.33%

1 ปี

17.43%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.49%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.41%

3 เดือน

0.82%

6 เดือน

4.82%

1 ปี

-2.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.54%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

3.63%

3 เดือน

2.89%

6 เดือน

4.86%

1 ปี

7.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

5.41%

3 เดือน

0.82%

6 เดือน

4.82%

1 ปี

-2.46%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

3.63%

3 เดือน

2.89%

6 เดือน

4.86%

1 ปี

7.67%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.70%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

-4.22%

3 เดือน

-1.24%

6 เดือน

-7.23%

1 ปี

-7.72%

3 ปี

-4.51%

5 ปี

-5.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

4.26%

3 เดือน

2.83%

6 เดือน

5.12%

1 ปี

6.76%

3 ปี

6.72%

5 ปี

7.57%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.44%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

14.65%

3 เดือน

2.40%

6 เดือน

4.35%

1 ปี

-2.50%

3 ปี

11.04%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.49%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

9.58%

3 เดือน

6.49%

6 เดือน

13.96%

1 ปี

18.73%

3 ปี

15.14%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCE

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

3.49%

3 เดือน

-2.20%

6 เดือน

-2.73%

1 ปี

-13.02%

3 ปี

6.30%

5 ปี

2.35%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

9.95%

3 เดือน

8.66%

6 เดือน

11.71%

1 ปี

17.24%

3 ปี

16.91%

5 ปี

20.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEH

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.63%

3 เดือน

-2.66%

6 เดือน

1.47%

1 ปี

-13.29%

3 ปี

10.31%

5 ปี

2.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.44%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

9.56%

3 เดือน

8.18%

6 เดือน

11.60%

1 ปี

18.04%

3 ปี

17.36%

5 ปี

20.97%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEHP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

6.86%

3 เดือน

-2.45%

6 เดือน

1.69%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

9.56%

3 เดือน

8.18%

6 เดือน

11.60%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCEP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

3.49%

3 เดือน

-2.20%

6 เดือน

-2.73%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-4.31%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

9.95%

3 เดือน

8.66%

6 เดือน

11.71%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.82%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

19.78%

3 เดือน

9.00%

6 เดือน

9.22%

1 ปี

-9.58%

3 ปี

2.48%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.98%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

15.71%

3 เดือน

14.66%

6 เดือน

17.31%

1 ปี

25.76%

3 ปี

19.54%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

32.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHAP

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

19.79%

3 เดือน

9.00%

6 เดือน

9.23%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

15.71%

3 เดือน

14.66%

6 เดือน

17.31%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.00%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBCHEQA

ณ วันที่

14/05/2562

YTD

14.68%

3 เดือน

4.25%

6 เดือน

9.92%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-17.02%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

14/05/2562

YTD

11.58%

3 เดือน

9.89%

6 เดือน

13.53%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.71%