กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 24 ก.ค. 2562

ดาวน์โหลด

พุธ

24

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.47%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.43%

1 ปี

0.70%

3 ปี

0.59%

5 ปี

0.75%

10 ปี

1.32%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.08%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.81%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.73%

1 ปี

1.32%

3 ปี

1.19%

5 ปี

1.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.76%

3 เดือน

0.35%

6 เดือน

0.68%

1 ปี

1.22%

3 ปี

1.03%

5 ปี

1.08%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.39%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.05%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.81%

3 เดือน

0.38%

6 เดือน

0.73%

1 ปี

1.32%

3 ปี

1.19%

5 ปี

1.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.04%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.88%

3 เดือน

0.40%

6 เดือน

0.79%

1 ปี

1.44%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.05%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.14%

3 เดือน

0.70%

6 เดือน

1.06%

1 ปี

1.80%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.65%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.15%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

0.14%

1 ปี

0.19%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.18%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.73%

3 เดือน

1.13%

6 เดือน

1.59%

1 ปี

2.22%

3 ปี

1.72%

5 ปี

2.25%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.24%

3 เดือน

0.19%

6 เดือน

0.23%

1 ปี

0.29%

3 ปี

0.34%

5 ปี

0.52%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.61%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.94%

3 เดือน

1.23%

6 เดือน

1.78%

1 ปี

2.60%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.24%

3 เดือน

0.19%

6 เดือน

0.23%

1 ปี

0.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.59%

3 เดือน

1.02%

6 เดือน

1.46%

1 ปี

2.23%

3 ปี

1.84%

5 ปี

1.80%

10 ปี

1.79%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.64%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.24%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.19%

1 ปี

0.38%

3 ปี

0.37%

5 ปี

0.40%

10 ปี

0.30%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.25%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.48%

3 เดือน

0.23%

6 เดือน

0.43%

1 ปี

0.76%

3 ปี

0.70%

5 ปี

0.91%

10 ปี

1.31%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.03%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.88%

3 เดือน

0.43%

6 เดือน

0.79%

1 ปี

1.45%

3 ปี

1.38%

5 ปี

1.60%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.84%

3 เดือน

0.41%

6 เดือน

0.75%

1 ปี

1.37%

3 ปี

1.29%

5 ปี

1.50%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.04%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.88%

3 เดือน

0.43%

6 เดือน

0.79%

1 ปี

1.45%

3 ปี

1.38%

5 ปี

1.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.05%

3 เดือน

0.03%

6 เดือน

0.05%

1 ปี

0.06%

3 ปี

0.06%

5 ปี

0.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.07%

3 เดือน

0.50%

6 เดือน

0.95%

1 ปี

1.93%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.06%

3 เดือน

0.04%

6 เดือน

0.06%

1 ปี

0.17%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.14%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3.08%

3 เดือน

0.94%

6 เดือน

3.14%

1 ปี

0.86%

3 ปี

3.85%

5 ปี

-0.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.31%

3 เดือน

3.76%

6 เดือน

5.50%

1 ปี

10.91%

3 ปี

12.77%

5 ปี

15.88%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3.09%

3 เดือน

0.94%

6 เดือน

3.14%

1 ปี

0.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.31%

3 เดือน

3.76%

6 เดือน

5.50%

1 ปี

10.91%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.89%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.40%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3.08%

3 เดือน

0.94%

6 เดือน

3.14%

1 ปี

0.86%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.31%

3 เดือน

3.76%

6 เดือน

5.50%

1 ปี

10.91%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.27%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

15.14%

3 เดือน

2.22%

6 เดือน

8.97%

1 ปี

6.63%

3 ปี

14.19%

5 ปี

7.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.51%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

8.79%

3 เดือน

5.86%

6 เดือน

7.81%

1 ปี

15.82%

3 ปี

15.19%

5 ปี

18.51%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.57%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

15.24%

3 เดือน

2.24%

6 เดือน

9.06%

1 ปี

5.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

8.79%

3 เดือน

5.86%

6 เดือน

7.82%

1 ปี

15.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.22%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

11.97%

3 เดือน

3.85%

6 เดือน

10.52%

1 ปี

5.73%

3 ปี

7.29%

5 ปี

4.62%

10 ปี

13.38%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.19%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

5.86%

1 ปี

10.72%

3 ปี

10.41%

5 ปี

11.75%

10 ปี

15.73%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

24.36%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

11.03%

3 เดือน

3.23%

6 เดือน

9.02%

1 ปี

6.20%

3 ปี

8.88%

5 ปี

5.20%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.81%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.57%

3 เดือน

4.61%

6 เดือน

6.19%

1 ปี

11.74%

3 ปี

11.33%

5 ปี

13.22%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.17%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

11.37%

3 เดือน

3.37%

6 เดือน

9.31%

1 ปี

6.68%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.50%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.57%

3 เดือน

4.62%

6 เดือน

6.19%

1 ปี

11.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

12.38%

3 เดือน

4.02%

6 เดือน

10.88%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.19%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

5.86%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.93%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

12.24%

3 เดือน

4.02%

6 เดือน

10.78%

1 ปี

6.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.19%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

5.86%

1 ปี

10.72%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.30%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

13.54%

3 เดือน

5.78%

6 เดือน

12.25%

1 ปี

4.76%

3 ปี

6.91%

5 ปี

5.56%

10 ปี

10.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.03%

3 เดือน

4.25%

6 เดือน

5.78%

1 ปี

10.88%

3 ปี

11.16%

5 ปี

12.39%

10 ปี

16.89%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

13.54%

3 เดือน

5.78%

6 เดือน

12.25%

1 ปี

4.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.03%

3 เดือน

4.25%

6 เดือน

5.78%

1 ปี

10.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

13.71%

3 เดือน

4.72%

6 เดือน

12.89%

1 ปี

6.81%

3 ปี

8.49%

5 ปี

6.11%

10 ปี

14.80%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

27.00%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.56%

3 เดือน

4.54%

6 เดือน

6.23%

1 ปี

11.42%

3 ปี

11.16%

5 ปี

11.99%

10 ปี

15.36%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.62%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

12.68%

3 เดือน

3.76%

6 เดือน

11.87%

1 ปี

4.88%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.71%

3 เดือน

4.74%

6 เดือน

6.38%

1 ปี

11.62%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.41%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

12.19%

3 เดือน

5.33%

6 เดือน

12.05%

1 ปี

3.33%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.55%

3 เดือน

4.42%

6 เดือน

6.21%

1 ปี

11.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.88%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

12.87%

3 เดือน

5.62%

6 เดือน

12.65%

1 ปี

4.77%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.71%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.55%

3 เดือน

4.42%

6 เดือน

6.22%

1 ปี

11.48%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.01%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

15.68%

3 เดือน

7.45%

6 เดือน

16.77%

1 ปี

0.47%

3 ปี

5.52%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

7.34%

3 เดือน

4.93%

6 เดือน

6.92%

1 ปี

12.64%

3 ปี

13.82%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.16%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

16.13%

3 เดือน

7.86%

6 เดือน

17.22%

1 ปี

1.31%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.12%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

7.34%

3 เดือน

4.93%

6 เดือน

6.92%

1 ปี

12.63%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

14.17%

3 เดือน

5.31%

6 เดือน

13.88%

1 ปี

5.53%

3 ปี

7.80%

5 ปี

5.88%

10 ปี

10.11%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.07%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.88%

3 เดือน

4.96%

6 เดือน

6.49%

1 ปี

11.65%

3 ปี

11.63%

5 ปี

12.68%

10 ปี

16.76%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

14.17%

3 เดือน

5.31%

6 เดือน

13.88%

1 ปี

-0.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.88%

3 เดือน

4.96%

6 เดือน

6.49%

1 ปี

13.78%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.80%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

10.76%

3 เดือน

3.65%

6 เดือน

9.90%

1 ปี

6.96%

3 ปี

7.70%

5 ปี

8.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.49%

3 เดือน

4.56%

6 เดือน

6.09%

1 ปี

11.70%

3 ปี

11.75%

5 ปี

12.61%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

10.76%

3 เดือน

3.64%

6 เดือน

9.89%

1 ปี

6.95%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.49%

3 เดือน

4.56%

6 เดือน

6.09%

1 ปี

11.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

11.91%

3 เดือน

4.19%

6 เดือน

11.04%

1 ปี

8.37%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.34%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.49%

3 เดือน

4.57%

6 เดือน

6.09%

1 ปี

11.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTEQ

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

11.63%

3 เดือน

3.84%

6 เดือน

11.10%

1 ปี

4.75%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.83%

3 เดือน

4.79%

6 เดือน

6.47%

1 ปี

12.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

13.37%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

11.61%

1 ปี

5.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.69%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

5.73%

3 เดือน

4.02%

6 เดือน

5.48%

1 ปี

10.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.28%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTHAICGP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

13.57%

3 เดือน

5.39%

6 เดือน

11.73%

1 ปี

5.69%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

5.73%

3 เดือน

4.02%

6 เดือน

5.48%

1 ปี

10.29%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.46%

กองทุนรวมผสม

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2566

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3.42%

3 เดือน

1.57%

6 เดือน

3.18%

1 ปี

1.87%

3 ปี

2.26%

5 ปี

1.54%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.50%

3 เดือน

1.02%

6 เดือน

1.42%

1 ปี

2.75%

3 ปี

2.93%

5 ปี

3.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2576

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

5.79%

3 เดือน

2.47%

6 เดือน

5.37%

1 ปี

1.68%

3 ปี

3.11%

5 ปี

1.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3.24%

3 เดือน

2.19%

6 เดือน

3.08%

1 ปี

5.94%

3 ปี

5.95%

5 ปี

7.17%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCB2586

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

8.97%

3 เดือน

3.45%

6 เดือน

8.35%

1 ปี

1.06%

3 ปี

4.13%

5 ปี

1.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

5.53%

3 เดือน

3.72%

6 เดือน

5.25%

1 ปี

10.14%

3 ปี

9.87%

5 ปี

11.33%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.61%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBABS

ณ วันที่

23/07/2562

YTD

-1.07%

3 เดือน

-0.70%

6 เดือน

-0.95%

1 ปี

-4.87%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-2.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

23/07/2562

YTD

1.07%

3 เดือน

0.84%

6 เดือน

1.00%

1 ปี

3.03%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFLX

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.17%

3 เดือน

2.63%

6 เดือน

5.46%

1 ปี

3.66%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3.10%

3 เดือน

2.27%

6 เดือน

2.97%

1 ปี

5.50%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMPLUSA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3.80%

3 เดือน

1.54%

6 เดือน

3.57%

1 ปี

4.49%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.46%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

0.90%

3 เดือน

0.78%

6 เดือน

0.88%

1 ปี

1.11%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

4.94%

3 เดือน

2.42%

6 เดือน

4.69%

1 ปี

6.70%

3 ปี

3.91%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.18%

3 เดือน

1.05%

6 เดือน

1.16%

1 ปี

1.44%

3 ปี

1.75%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.82%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

4.85%

3 เดือน

2.40%

6 เดือน

4.55%

1 ปี

3.76%

3 ปี

2.37%

5 ปี

2.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.10%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.58%

3 เดือน

1.20%

6 เดือน

1.52%

1 ปี

2.59%

3 ปี

2.21%

5 ปี

2.04%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART2A

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

4.86%

3 เดือน

2.40%

6 เดือน

4.55%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.08%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

1.58%

3 เดือน

1.20%

6 เดือน

1.52%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ณ วันที่

19/07/2562

YTD

7.60%

3 เดือน

2.83%

6 เดือน

6.46%

1 ปี

4.12%

3 ปี

3.40%

5 ปี

2.76%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.77%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2562

YTD

1.94%

3 เดือน

1.53%

6 เดือน

1.81%

1 ปี

3.31%

3 ปี

2.90%

5 ปี

2.94%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.35%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ณ วันที่

19/07/2562

YTD

9.93%

3 เดือน

3.62%

6 เดือน

8.35%

1 ปี

5.76%

3 ปี

4.31%

5 ปี

3.15%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.19%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

19/07/2562

YTD

2.84%

3 เดือน

2.40%

6 เดือน

2.71%

1 ปี

4.45%

3 ปี

3.75%

5 ปี

4.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.60%

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPINA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

21.95%

3 เดือน

10.06%

6 เดือน

19.13%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

5.32%

3 เดือน

4.41%

6 เดือน

5.22%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPIND

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

21.94%

3 เดือน

10.06%

6 เดือน

19.12%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

5.32%

3 เดือน

4.41%

6 เดือน

5.22%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.98%

กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEM

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.57%

3 เดือน

-5.01%

6 เดือน

3.62%

1 ปี

-7.16%

3 ปี

4.53%

5 ปี

-1.25%

10 ปี

3.95%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.90%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

9.94%

3 เดือน

6.91%

6 เดือน

9.30%

1 ปี

16.81%

3 ปี

14.21%

5 ปี

15.10%

10 ปี

15.76%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

19.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMHA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

6.84%

3 เดือน

-4.89%

6 เดือน

3.68%

1 ปี

-6.15%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-5.89%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

9.98%

3 เดือน

6.95%

6 เดือน

9.35%

1 ปี

16.92%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.17%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAEMP

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.01%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

8.96%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

5.88%

1 ปี

4.70%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

4.37%

3 เดือน

3.06%

6 เดือน

3.98%

1 ปี

7.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.26%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAPLUSA

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

8.96%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

5.88%

1 ปี

4.71%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

4.37%

3 เดือน

3.06%

6 เดือน

3.98%

1 ปี

7.30%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBAUD

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

-4.87%

3 เดือน

-4.36%

6 เดือน

-4.18%

1 ปี

-10.67%

3 ปี

-5.05%

5 ปี

-5.14%

10 ปี

-0.88%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.48%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

4.78%

3 เดือน

2.61%

6 เดือน

4.13%

1 ปี

6.58%

3 ปี

6.42%

5 ปี

7.56%

10 ปี

9.22%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

9.38%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBLN

ณ วันที่

22/07/2562

YTD

21.77%

3 เดือน

4.25%

6 เดือน

10.74%

1 ปี

0.55%

3 ปี

11.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.74%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

22/07/2562

YTD

10.64%

3 เดือน

6.22%

6 เดือน

9.06%

1 ปี

18.73%

3 ปี

14.89%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.18%