กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 20 ก.ย. 2563

ดาวน์โหลด

อาทิตย์

20

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

หมายเหตุ

  1. บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นผู้คำนวณผลตอบแทนดัชนีชี้วัดโดยใช้ข้อมูลดัชนี ณ สิ้นวัน ณ ท้ายหน้าเอกสารที่มีการใส่ข้อมูลผลตอบแทน หรือ หน้าสุดท้ายของเอกสาร
  2. กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
  3. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขี้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
  4. คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ