กองทุนรวม

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 2 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลด

พฤหัส

02

กองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
3 ปี
( pa.)
5 ปี
( pa.)
10 ปี
( pa.)
ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนรวมตลาดเงิน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMF

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.15%

6 เดือน

0.22%

1 ปี

0.30%

3 ปี

0.22%

5 ปี

0.39%

10 ปี

0.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.05%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-A

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.06%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.27%

1 ปี

0.40%

3 ปี

0.35%

5 ปี

0.70%

10 ปี

1.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-B

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.06%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.35%

3 ปี

0.30%

5 ปี

0.63%

10 ปี

0.98%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.03%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.04%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน E)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-E

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.07%

3 เดือน

0.20%

6 เดือน

0.33%

1 ปี

0.51%

3 ปี

0.46%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.03%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.09%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-I

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.06%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.27%

1 ปี

0.40%

3 ปี

0.35%

5 ปี

0.71%

10 ปี

1.15%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.21%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.05%

10 ปี

0.07%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBTMFPLUS-P

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.06%

3 เดือน

0.16%

6 เดือน

0.25%

1 ปี

0.35%

3 ปี

0.36%

5 ปี

0.75%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.79%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.06%

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFIXEDA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.02%

3 เดือน

0.33%

6 เดือน

0.49%

1 ปี

0.45%

3 ปี

0.80%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.06%

3 เดือน

0.08%

6 เดือน

0.13%

1 ปี

0.27%

3 ปี

0.38%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.23%

3 เดือน

1.33%

6 เดือน

0.82%

1 ปี

0.43%

3 ปี

0.79%

5 ปี

1.29%

10 ปี

2.03%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.14%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.23%

3 เดือน

0.43%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.23%

3 ปี

0.97%

5 ปี

0.80%

10 ปี

0.72%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBFPP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.26%

3 เดือน

1.42%

6 เดือน

1.01%

1 ปี

0.81%

3 ปี

1.03%

5 ปี

1.56%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.67%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.23%

3 เดือน

0.43%

6 เดือน

0.66%

1 ปี

1.23%

3 ปี

0.97%

5 ปี

0.80%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.77%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBRF

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.05%

3 เดือน

0.77%

6 เดือน

0.82%

1 ปี

0.41%

3 ปี

0.85%

5 ปี

1.41%

10 ปี

1.67%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.12%

3 เดือน

0.21%

6 เดือน

0.39%

1 ปี

0.80%

3 ปี

0.78%

5 ปี

0.67%

10 ปี

0.54%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFF

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.13%

6 เดือน

0.20%

1 ปี

0.28%

3 ปี

0.20%

5 ปี

0.41%

10 ปี

0.84%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.01%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.02%

5 ปี

0.03%

10 ปี

0.06%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.63%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLU(SSFE)

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.09%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.47%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.56%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.03%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน A)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

0.26%

1 ปี

0.37%

3 ปี

0.48%

5 ปี

0.86%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน B)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.17%

6 เดือน

0.24%

1 ปี

0.34%

3 ปี

0.42%

5 ปี

0.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-I

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.05%

3 เดือน

0.18%

6 เดือน

0.26%

1 ปี

0.37%

3 ปี

0.47%

5 ปี

0.85%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.01%

6 เดือน

0.02%

1 ปี

0.02%

3 ปี

0.04%

5 ปี

0.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.08%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน P)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-P

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.09%

3 เดือน

0.28%

6 เดือน

0.46%

1 ปี

0.78%

3 ปี

0.85%

5 ปี

1.24%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.24%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.01%

3 เดือน

0.02%

6 เดือน

0.03%

1 ปี

0.03%

3 ปี

0.05%

5 ปี

0.10%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.10%

กองทุนรวมดัชนี

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

1.25%

3 เดือน

2.18%

6 เดือน

9.24%

1 ปี

2.25%

3 ปี

5.50%

5 ปี

-3.49%

10 ปี

-0.57%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

4.40%

3 เดือน

5.14%

6 เดือน

8.29%

1 ปี

15.41%

3 ปี

28.10%

5 ปี

23.59%

10 ปี

21.61%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.11%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

1.25%

3 เดือน

2.18%

6 เดือน

9.24%

1 ปี

2.29%

3 ปี

5.54%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.80%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

4.40%

3 เดือน

5.14%

6 เดือน

8.29%

1 ปี

15.41%

3 ปี

28.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

1.31%

3 เดือน

2.34%

6 เดือน

9.60%

1 ปี

2.97%

3 ปี

6.24%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.41%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

4.40%

3 เดือน

5.14%

6 เดือน

8.29%

1 ปี

15.41%

3 ปี

28.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

26.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBBANKINGP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

1.31%

3 เดือน

2.34%

6 เดือน

9.57%

1 ปี

-15.54%

3 ปี

-1.63%

5 ปี

-7.44%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-3.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

4.40%

3 เดือน

5.14%

6 เดือน

8.29%

1 ปี

23.42%

3 ปี

29.85%

5 ปี

24.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.98%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-2.04%

3 เดือน

-3.21%

6 เดือน

2.21%

1 ปี

2.03%

3 ปี

2.85%

5 ปี

1.08%

10 ปี

3.73%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.70%

3 เดือน

5.16%

6 เดือน

7.74%

1 ปี

12.51%

3 ปี

25.45%

5 ปี

22.36%

10 ปี

20.75%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.07%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-2.04%

3 เดือน

-3.21%

6 เดือน

2.21%

1 ปี

2.02%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.09%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.70%

3 เดือน

5.16%

6 เดือน

7.74%

1 ปี

12.51%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.65%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-1.99%

3 เดือน

-3.05%

6 เดือน

2.54%

1 ปี

2.69%

3 ปี

3.53%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.95%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.70%

3 เดือน

5.16%

6 เดือน

7.74%

1 ปี

12.51%

3 ปี

25.45%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.91%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBENERGYP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-2.03%

3 เดือน

-3.20%

6 เดือน

2.25%

1 ปี

-6.89%

3 ปี

-0.54%

5 ปี

-1.83%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.69%

3 เดือน

5.15%

6 เดือน

7.74%

1 ปี

15.46%

3 ปี

25.98%

5 ปี

22.80%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

22.12%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETA-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.69%

3 เดือน

3.55%

6 เดือน

6.11%

1 ปี

4.05%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.85%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.34%

3 เดือน

4.04%

6 เดือน

6.37%

1 ปี

10.83%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.69%

3 เดือน

3.55%

6 เดือน

6.10%

1 ปี

4.04%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.84%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.35%

3 เดือน

4.04%

6 เดือน

6.37%

1 ปี

10.83%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.69%

3 เดือน

3.59%

6 เดือน

6.26%

1 ปี

4.16%

3 ปี

4.36%

5 ปี

-0.40%

10 ปี

2.80%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.06%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.34%

3 เดือน

4.04%

6 เดือน

6.39%

1 ปี

10.85%

3 ปี

20.05%

5 ปี

17.08%

10 ปี

15.86%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.72%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.51%

3 เดือน

0.82%

6 เดือน

4.28%

1 ปี

3.61%

3 ปี

1.75%

5 ปี

-1.06%

10 ปี

2.73%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.52%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.64%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

6.42%

1 ปี

10.76%

3 ปี

21.86%

5 ปี

18.62%

10 ปี

17.26%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50E

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.46%

3 เดือน

0.95%

6 เดือน

4.55%

1 ปี

4.16%

3 ปี

2.30%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.64%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

6.42%

1 ปี

10.76%

3 ปี

21.86%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

20.47%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSET50P

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.46%

3 เดือน

0.95%

6 เดือน

4.56%

1 ปี

4.16%

3 ปี

2.23%

5 ปี

-0.68%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.40%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.64%

3 เดือน

4.32%

6 เดือน

6.42%

1 ปี

10.76%

3 ปี

21.86%

5 ปี

18.62%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.15%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.76%

3 เดือน

3.77%

6 เดือน

6.64%

1 ปี

4.90%

3 ปี

5.10%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.34%

3 เดือน

4.04%

6 เดือน

6.38%

1 ปี

10.85%

3 ปี

20.05%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.95%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSETP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.76%

3 เดือน

3.77%

6 เดือน

6.64%

1 ปี

4.90%

3 ปี

5.10%

5 ปี

0.20%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.23%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.35%

3 เดือน

4.04%

6 เดือน

6.38%

1 ปี

10.85%

3 ปี

20.05%

5 ปี

17.07%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.44%

กองทุนรวมตราสารทุน

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.30%

3 เดือน

3.51%

6 เดือน

8.19%

1 ปี

3.16%

3 ปี

6.81%

5 ปี

1.17%

10 ปี

3.82%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.33%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.90%

3 เดือน

4.54%

6 เดือน

7.36%

1 ปี

12.67%

3 ปี

20.41%

5 ปี

17.39%

10 ปี

16.46%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

23.05%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDAP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.45%

3 เดือน

3.95%

6 เดือน

9.11%

1 ปี

4.92%

3 ปี

8.07%

5 ปี

1.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.30%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.91%

3 เดือน

4.54%

6 เดือน

7.35%

1 ปี

12.67%

3 ปี

20.41%

5 ปี

17.39%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.79%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDV

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.02%

3 เดือน

3.14%

6 เดือน

5.76%

1 ปี

2.03%

3 ปี

2.46%

5 ปี

-0.89%

10 ปี

3.13%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

8.91%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.56%

3 เดือน

4.25%

6 เดือน

6.81%

1 ปี

11.64%

3 ปี

20.85%

5 ปี

17.86%

10 ปี

16.31%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.24%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.02%

3 เดือน

3.15%

6 เดือน

5.76%

1 ปี

2.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.56%

3 เดือน

4.25%

6 เดือน

6.81%

1 ปี

11.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBDVP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.13%

3 เดือน

3.34%

6 เดือน

5.98%

1 ปี

-0.32%

3 ปี

1.29%

5 ปี

-2.06%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.82%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.57%

3 เดือน

4.25%

6 เดือน

6.81%

1 ปี

12.12%

3 ปี

20.95%

5 ปี

17.96%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.33%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.87%

3 เดือน

3.18%

6 เดือน

2.78%

1 ปี

0.15%

3 ปี

6.84%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.29%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.67%

3 เดือน

4.47%

6 เดือน

7.29%

1 ปี

12.17%

3 ปี

21.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.29%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBEQUALE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.93%

3 เดือน

3.37%

6 เดือน

3.16%

1 ปี

0.91%

3 ปี

7.64%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.38%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.67%

3 เดือน

4.47%

6 เดือน

7.29%

1 ปี

12.17%

3 ปี

21.41%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.34%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.81%

3 เดือน

1.01%

6 เดือน

5.97%

1 ปี

5.70%

3 ปี

4.70%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.97%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.71%

3 เดือน

4.26%

6 เดือน

6.45%

1 ปี

10.90%

3 ปี

21.37%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.14%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.74%

3 เดือน

1.20%

6 เดือน

6.36%

1 ปี

6.50%

3 ปี

5.49%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.72%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.72%

3 เดือน

4.26%

6 เดือน

6.45%

1 ปี

10.90%

3 ปี

21.37%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.19%

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLARGEP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-1.42%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-1.42%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.68%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

2.68%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.35%

3 เดือน

2.86%

6 เดือน

3.67%

1 ปี

-0.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

11.61%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.18%

3 เดือน

3.51%

6 เดือน

5.60%

1 ปี

9.58%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

10.58%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT2-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.72%

3 เดือน

2.84%

6 เดือน

4.45%

1 ปี

-1.65%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

3.00%

3 เดือน

4.81%

6 เดือน

7.56%

1 ปี

13.34%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.99%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT3-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.51%

3 เดือน

2.38%

6 เดือน

4.94%

1 ปี

1.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.60%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.72%

3 เดือน

4.58%

6 เดือน

7.05%

1 ปี

12.09%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.58%

3 เดือน

3.02%

6 เดือน

5.56%

1 ปี

0.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.86%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.80%

3 เดือน

4.46%

6 เดือน

6.71%

1 ปี

10.76%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.39%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSEA-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.70%

3 เดือน

1.25%

6 เดือน

3.31%

1 ปี

-2.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.15%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.70%

3 เดือน

4.40%

6 เดือน

6.96%

1 ปี

12.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.70%

3 เดือน

1.25%

6 เดือน

3.31%

1 ปี

-2.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

15.16%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.70%

3 เดือน

4.40%

6 เดือน

6.96%

1 ปี

12.20%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

13.97%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.69%

3 เดือน

1.97%

6 เดือน

4.81%

1 ปี

0.85%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.65%

3 เดือน

4.41%

6 เดือน

6.96%

1 ปี

12.01%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

14.04%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.32%

3 เดือน

3.38%

6 เดือน

6.96%

1 ปี

2.59%

3 ปี

3.73%

5 ปี

-0.28%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

3.07%

3 เดือน

4.79%

6 เดือน

7.09%

1 ปี

11.46%

3 ปี

20.44%

5 ปี

17.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.45%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMLTP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.41%

3 เดือน

3.66%

6 เดือน

7.54%

1 ปี

3.70%

3 ปี

4.85%

5 ปี

0.95%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.78%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

3.08%

3 เดือน

4.79%

6 เดือน

7.09%

1 ปี

11.46%

3 ปี

20.44%

5 ปี

17.65%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.87%

3 เดือน

1.65%

6 เดือน

3.19%

1 ปี

3.29%

3 ปี

-0.43%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.75%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.64%

3 เดือน

4.26%

6 เดือน

7.35%

1 ปี

12.31%

3 ปี

21.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.48%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMOMENTE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.94%

3 เดือน

1.84%

6 เดือน

3.57%

1 ปี

4.07%

3 ปี

0.33%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

-0.22%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.64%

3 เดือน

4.26%

6 เดือน

7.35%

1 ปี

12.30%

3 ปี

21.62%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.53%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.74%

3 เดือน

0.09%

6 เดือน

2.25%

1 ปี

-6.02%

3 ปี

8.08%

5 ปี

-1.68%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

6.13%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.65%

3 เดือน

4.67%

6 เดือน

8.03%

1 ปี

14.24%

3 ปี

20.42%

5 ปี

18.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.74%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBMSEP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.88%

3 เดือน

0.48%

6 เดือน

3.04%

1 ปี

-4.54%

3 ปี

9.44%

5 ปี

-0.66%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.96%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.66%

3 เดือน

4.67%

6 เดือน

8.03%

1 ปี

14.24%

3 ปี

20.42%

5 ปี

18.05%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.56%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMO

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.74%

3 เดือน

2.12%

6 เดือน

5.50%

1 ปี

0.06%

3 ปี

4.05%

5 ปี

0.20%

10 ปี

3.33%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

1.66%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.80%

3 เดือน

4.69%

6 เดือน

7.48%

1 ปี

12.74%

3 ปี

20.67%

5 ปี

17.72%

10 ปี

16.71%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.54%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.74%

3 เดือน

2.12%

6 เดือน

5.50%

1 ปี

0.06%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.63%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.80%

3 เดือน

4.69%

6 เดือน

7.48%

1 ปี

12.74%

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

12.26%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBPMOP

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.74%

3 เดือน

2.15%

6 เดือน

5.52%

1 ปี

0.10%

3 ปี

0.06%

5 ปี

-3.31%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

0.45%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.80%

3 เดือน

4.69%

6 เดือน

7.48%

1 ปี

12.73%

3 ปี

21.78%

5 ปี

18.79%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

18.20%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.07%

3 เดือน

3.17%

6 เดือน

10.30%

1 ปี

3.35%

3 ปี

6.17%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

4.94%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.15%

3 เดือน

3.96%

6 เดือน

7.27%

1 ปี

11.52%

3 ปี

21.73%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.50%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBQUALITYE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

0.14%

3 เดือน

3.36%

6 เดือน

10.71%

1 ปี

4.12%

3 ปี

6.97%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

5.87%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.15%

3 เดือน

3.95%

6 เดือน

7.26%

1 ปี

11.51%

3 ปี

21.73%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

21.55%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSE

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.91%

3 เดือน

1.29%

6 เดือน

3.72%

1 ปี

-2.16%

3 ปี

1.33%

5 ปี

-1.48%

10 ปี

4.20%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

7.37%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.82%

3 เดือน

4.59%

6 เดือน

7.08%

1 ปี

12.05%

3 ปี

20.16%

5 ปี

17.42%

10 ปี

16.61%

ตั้งแต่
จัดตั้ง

17.02%

ขยาย

กองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FUND SUMMARY 

รหัสกองทุน

SCBSEA

ณ วันที่

01/02/2566

YTD

-0.91%

3 เดือน

1.29%

6 เดือน

3.72%

1 ปี

-2.19%

3 ปี

1.33%

5 ปี

-1.47%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

3.43%

กองทุน

ความผันผวนของผลการด่าเนินงาน

รหัสกองทุน
ณ วันที่

01/02/2566

YTD

2.82%

3 เดือน

4.59%

6 เดือน

7.08%

1 ปี

12.05%

3 ปี

20.16%

5 ปี

17.43%

10 ปี

ตั้งแต่
จัดตั้ง

16.63%