ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ครั้งที่
วันที่ XD
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

27/05/2556

วันที่จ่าย

05/06/2556

บาท/หน่วย

0.5700

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

15/08/2557

วันที่จ่าย

26/08/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/02/2560

วันที่จ่าย

20/02/2560

บาท/หน่วย

0.8500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

08/08/2560

วันที่จ่าย

18/08/2560

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/02/2561

วันที่จ่าย

20/02/2561

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/08/2561

วันที่จ่าย

24/08/2561

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

06/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.4000

รวม

จำนวนครั้ง

9 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.4200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/05/2555

วันที่จ่าย

30/05/2555

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

27/05/2556

วันที่จ่าย

05/06/2556

บาท/หน่วย

0.4200

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/08/2557

วันที่จ่าย

26/08/2557

บาท/หน่วย

1.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

08/08/2560

วันที่จ่าย

18/08/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/02/2561

วันที่จ่าย

20/02/2561

บาท/หน่วย

0.4000

รวม

จำนวนครั้ง

7 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.7500

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSE

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

02/02/2555

วันที่จ่าย

14/02/2555

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

21/05/2555

วันที่จ่าย

30/05/2555

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

08/08/2555

วันที่จ่าย

20/08/2555

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

1.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

01/04/2556

วันที่จ่าย

11/04/2556

บาท/หน่วย

1.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/11/2556

วันที่จ่าย

14/11/2556

บาท/หน่วย

0.4600

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/11/2557

วันที่จ่าย

20/11/2557

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/02/2559

วันที่จ่าย

18/02/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

13/05/2559

วันที่จ่าย

25/05/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.8000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

08/02/2560

วันที่จ่าย

20/02/2560

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

08/11/2560

วันที่จ่าย

17/11/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

09/02/2561

วันที่จ่าย

20/02/2561

บาท/หน่วย

0.5500

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

09/05/2561

วันที่จ่าย

18/05/2561

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

09/05/2562

วันที่จ่าย

21/05/2562

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

06/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.3000

รวม

จำนวนครั้ง

17 ครั้ง

บาท/หน่วย

7.4600

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBDV

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

26/02/2547

วันที่จ่าย

27/02/2547

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

21/10/2547

วันที่จ่าย

29/10/2547

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/03/2548

วันที่จ่าย

17/03/2548

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

07/04/2549

วันที่จ่าย

20/04/2549

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

16/05/2550

วันที่จ่าย

25/05/2550

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

01/11/2550

วันที่จ่าย

12/11/2550

บาท/หน่วย

1.7500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

03/07/2552

วันที่จ่าย

16/07/2552

บาท/หน่วย

0.5700

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

16/03/2553

วันที่จ่าย

25/03/2553

บาท/หน่วย

1.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

23/09/2553

บาท/หน่วย

2.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

16/03/2554

วันที่จ่าย

25/03/2554

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

23/02/2555

วันที่จ่าย

02/03/2555

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

30/04/2555

วันที่จ่าย

11/05/2555

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

24/10/2555

วันที่จ่าย

02/11/2555

บาท/หน่วย

0.8500

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

29/04/2556

วันที่จ่าย

15/05/2556

บาท/หน่วย

2.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

04/11/2556

วันที่จ่าย

14/11/2556

บาท/หน่วย

0.6300

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

09/05/2557

วันที่จ่าย

21/05/2557

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

11/11/2557

วันที่จ่าย

20/11/2557

บาท/หน่วย

0.7600

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

14/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

13/05/2559

วันที่จ่าย

25/05/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

17/11/2559

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

09/05/2560

วันที่จ่าย

19/05/2560

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

08/11/2560

วันที่จ่าย

17/11/2560

บาท/หน่วย

0.9000

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

09/05/2561

วันที่จ่าย

18/05/2561

บาท/หน่วย

0.8000

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

09/11/2561

วันที่จ่าย

20/11/2561

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

09/05/2562

วันที่จ่าย

21/05/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

08/11/2562

วันที่จ่าย

19/11/2562

บาท/หน่วย

0.1200

รวม

จำนวนครั้ง

26 ครั้ง

บาท/หน่วย

18.0900

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBPMO

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

30/09/2556

วันที่จ่าย

10/10/2556

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

08/10/2557

วันที่จ่าย

20/10/2557

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/10/2559

วันที่จ่าย

19/10/2559

บาท/หน่วย

0.8100

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/10/2560

วันที่จ่าย

19/10/2560

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/10/2561

วันที่จ่าย

18/10/2561

บาท/หน่วย

0.6300

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.6200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.3300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.0700

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

14/03/2559

วันที่จ่าย

23/03/2559

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

13/09/2560

วันที่จ่าย

25/09/2560

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.2646

รวม

จำนวนครั้ง

7 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.7346

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.2983

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.1020

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.5200

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

13/09/2560

วันที่จ่าย

25/09/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.1561

รวม

จำนวนครั้ง

6 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.5664

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.3256

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.0744

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

13/09/2560

วันที่จ่าย

25/09/2560

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.6383

รวม

จำนวนครั้ง

6 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.1683

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBPIND

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/02/2562

วันที่จ่าย

25/02/2562

บาท/หน่วย

0.2286

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

10/05/2562

วันที่จ่าย

23/05/2562

บาท/หน่วย

0.1413

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

06/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.1408

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

08/11/2562

วันที่จ่าย

19/11/2562

บาท/หน่วย

0.1356

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.1294

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.7757

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBBLN

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.0510

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/06/2560

วันที่จ่าย

21/06/2560

บาท/หน่วย

0.2768

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/12/2560

วันที่จ่าย

27/12/2560

บาท/หน่วย

0.2897

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/06/2561

วันที่จ่าย

22/06/2561

บาท/หน่วย

0.1220

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

13/12/2561

วันที่จ่าย

25/12/2561

บาท/หน่วย

0.3322

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

14/06/2562

วันที่จ่าย

26/06/2562

บาท/หน่วย

0.1070

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

16/12/2562

วันที่จ่าย

26/12/2562

บาท/หน่วย

0.2537

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/06/2563

วันที่จ่าย

22/06/2563

บาท/หน่วย

0.3054

รวม

จำนวนครั้ง

8 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.7378

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

รหัสกองทุน

SCBEMBOND

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.1531

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2560

วันที่จ่าย

22/09/2560

บาท/หน่วย

0.1575

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/03/2563

วันที่จ่าย

24/03/2563

บาท/หน่วย

0.2791

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.6897

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBNK225D

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/11/2557

วันที่จ่าย

21/11/2557

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

10/04/2558

วันที่จ่าย

24/04/2558

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

19/04/2559

วันที่จ่าย

28/04/2559

บาท/หน่วย

0.0900

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

11/10/2559

วันที่จ่าย

21/10/2559

บาท/หน่วย

0.0870

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

12/04/2560

วันที่จ่าย

26/04/2560

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

18/10/2560

วันที่จ่าย

31/10/2560

บาท/หน่วย

0.3100

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

17/04/2561

วันที่จ่าย

27/04/2561

บาท/หน่วย

0.3033

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

09/10/2561

วันที่จ่าย

22/10/2561

บาท/หน่วย

0.0810

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/04/2562

วันที่จ่าย

24/04/2562

บาท/หน่วย

0.2398

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

11/10/2562

วันที่จ่าย

25/10/2562

บาท/หน่วย

0.1987

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

10/04/2563

วันที่จ่าย

22/04/2563

บาท/หน่วย

0.1384

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

08/10/2563

วันที่จ่าย

21/10/2563

บาท/หน่วย

0.2305

รวม

จำนวนครั้ง

12 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.5787

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBGEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/02/2557

วันที่จ่าย

26/02/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

19/12/2557

วันที่จ่าย

05/01/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/02/2559

วันที่จ่าย

19/02/2559

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.1244

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.1929

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/08/2560

วันที่จ่าย

23/08/2560

บาท/หน่วย

0.2913

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

13/02/2561

วันที่จ่าย

23/02/2561

บาท/หน่วย

0.2175

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/08/2561

วันที่จ่าย

24/08/2561

บาท/หน่วย

0.1767

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

12/02/2562

วันที่จ่าย

25/02/2562

บาท/หน่วย

0.1888

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

30/07/2562

วันที่จ่าย

09/08/2562

บาท/หน่วย

0.1491

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.4833

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

13/08/2563

วันที่จ่าย

25/08/2563

บาท/หน่วย

0.3005

รวม

จำนวนครั้ง

12 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.6745

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBS&P500

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/04/2557

วันที่จ่าย

30/04/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

13/10/2557

วันที่จ่าย

24/10/2557

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/01/2558

วันที่จ่าย

27/01/2558

บาท/หน่วย

0.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/06/2558

วันที่จ่าย

24/06/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

14/12/2558

วันที่จ่าย

24/12/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/06/2559

วันที่จ่าย

22/06/2559

บาท/หน่วย

0.0973

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.2200

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

12/06/2560

วันที่จ่าย

21/06/2560

บาท/หน่วย

0.2902

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

15/12/2560

วันที่จ่าย

27/12/2560

บาท/หน่วย

0.5686

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/06/2561

วันที่จ่าย

22/06/2561

บาท/หน่วย

0.1780

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

13/12/2561

วันที่จ่าย

25/12/2561

บาท/หน่วย

0.4965

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

14/06/2562

วันที่จ่าย

26/06/2562

บาท/หน่วย

0.2298

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

16/12/2562

วันที่จ่าย

26/12/2562

บาท/หน่วย

0.3206

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

10/06/2563

วันที่จ่าย

22/06/2563

บาท/หน่วย

0.3198

รวม

จำนวนครั้ง

14 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.6708

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBEMEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/06/2558

วันที่จ่าย

24/06/2558

บาท/หน่วย

0.0800

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.0930

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/06/2560

วันที่จ่าย

21/06/2560

บาท/หน่วย

0.1086

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

15/12/2560

วันที่จ่าย

27/12/2560

บาท/หน่วย

0.1224

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.4040

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBLEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

11/10/2559

วันที่จ่าย

21/10/2559

บาท/หน่วย

0.1300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/04/2560

วันที่จ่าย

26/04/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

18/10/2560

วันที่จ่าย

31/10/2560

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

17/04/2561

วันที่จ่าย

27/04/2561

บาท/หน่วย

0.1302

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/10/2561

วันที่จ่าย

22/10/2561

บาท/หน่วย

0.1736

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/04/2562

วันที่จ่าย

24/04/2562

บาท/หน่วย

0.1972

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/10/2562

วันที่จ่าย

25/10/2562

บาท/หน่วย

0.2251

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

08/10/2563

วันที่จ่าย

21/10/2563

บาท/หน่วย

0.2280

รวม

จำนวนครั้ง

8 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.4841

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBCHA

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.0408

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.0383

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/08/2560

วันที่จ่าย

23/08/2560

บาท/หน่วย

0.0494

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

13/02/2561

วันที่จ่าย

23/02/2561

บาท/หน่วย

0.1946

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

30/07/2562

วันที่จ่าย

09/08/2562

บาท/หน่วย

0.1388

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.1380

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

13/08/2563

วันที่จ่าย

25/08/2563

บาท/หน่วย

0.1621

รวม

จำนวนครั้ง

7 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.7620

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBINDIA

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.0300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.0720

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2560

วันที่จ่าย

22/09/2560

บาท/หน่วย

0.0974

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.1890

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

13/09/2561

วันที่จ่าย

25/09/2561

บาท/หน่วย

0.1462

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

12/03/2562

วันที่จ่าย

22/03/2562

บาท/หน่วย

0.1604

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.1100

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

12/03/2563

วันที่จ่าย

24/03/2563

บาท/หน่วย

0.1033

รวม

จำนวนครั้ง

8 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.9083

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBEUEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

15/07/2557

วันที่จ่าย

24/07/2557

บาท/หน่วย

0.0900

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

15/01/2558

วันที่จ่าย

27/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/08/2558

วันที่จ่าย

24/08/2558

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.1648

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.1551

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/08/2560

วันที่จ่าย

23/08/2560

บาท/หน่วย

0.2316

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

13/02/2561

วันที่จ่าย

23/02/2561

บาท/หน่วย

0.2229

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/08/2561

วันที่จ่าย

24/08/2561

บาท/หน่วย

0.1926

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

30/07/2562

วันที่จ่าย

09/08/2562

บาท/หน่วย

0.2376

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.2549

รวม

จำนวนครั้ง

10 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.7895

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBGHC

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.0444

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2560

วันที่จ่าย

22/09/2560

บาท/หน่วย

0.1613

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

13/09/2561

วันที่จ่าย

25/09/2561

บาท/หน่วย

0.2096

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/03/2563

วันที่จ่าย

24/03/2563

บาท/หน่วย

0.1584

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

11/09/2563

วันที่จ่าย

23/09/2563

บาท/หน่วย

0.1695

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.7432

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBGPROP

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

18/10/2560

วันที่จ่าย

31/10/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/07/2561

วันที่จ่าย

20/07/2561

บาท/หน่วย

0.1556

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/10/2561

วันที่จ่าย

22/10/2561

บาท/หน่วย

0.0840

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

10/04/2562

วันที่จ่าย

24/04/2562

บาท/หน่วย

0.2023

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

09/07/2562

วันที่จ่าย

22/07/2562

บาท/หน่วย

0.1011

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/10/2562

วันที่จ่าย

25/10/2562

บาท/หน่วย

0.1159

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

22/01/2563

บาท/หน่วย

0.1043

รวม

จำนวนครั้ง

8 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.0132

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)

รหัสกองทุน

SCBLT1

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/10/2548

วันที่จ่าย

21/10/2548

บาท/หน่วย

0.1600

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/04/2549

วันที่จ่าย

12/04/2549

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

13/10/2549

วันที่จ่าย

19/10/2549

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

18/04/2550

วันที่จ่าย

11/05/2550

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

05/10/2550

วันที่จ่าย

19/10/2550

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

29/04/2551

วันที่จ่าย

15/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

27/10/2552

วันที่จ่าย

12/11/2552

บาท/หน่วย

0.3750

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

01/06/2553

วันที่จ่าย

11/06/2553

บาท/หน่วย

0.1300

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

20/09/2553

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.4500

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.4500

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

26/06/2556

วันที่จ่าย

09/07/2556

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

12/01/2559

วันที่จ่าย

21/01/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

10/01/2561

วันที่จ่าย

19/01/2561

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

09/01/2562

วันที่จ่าย

18/01/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

08/07/2562

วันที่จ่าย

18/07/2562

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

21/01/2563

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

08/07/2563

วันที่จ่าย

17/07/2563

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

25 ครั้ง

บาท/หน่วย

5.4750

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)

รหัสกองทุน

SCBLT4

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

18/04/2551

วันที่จ่าย

06/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

30/06/2553

วันที่จ่าย

12/07/2553

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

21/09/2553

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.4200

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.3100

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

10/01/2561

วันที่จ่าย

19/01/2561

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

09/01/2562

วันที่จ่าย

18/01/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

08/07/2562

วันที่จ่าย

18/07/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

21/01/2563

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

16 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.2200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)

รหัสกองทุน

SCBLTT

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

24/04/2551

วันที่จ่าย

09/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

01/06/2553

วันที่จ่าย

11/06/2553

บาท/หน่วย

0.1900

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

22/09/2553

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

25/06/2555

วันที่จ่าย

04/07/2555

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

26/06/2556

วันที่จ่าย

09/07/2556

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/01/2559

วันที่จ่าย

21/01/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1600

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/01/2561

วันที่จ่าย

19/01/2561

บาท/หน่วย

0.6500

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

09/01/2562

วันที่จ่าย

18/01/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

08/07/2562

วันที่จ่าย

18/07/2562

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

21/01/2563

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

19 ครั้ง

บาท/หน่วย

4.5000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBLTSED

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/10/2561

วันที่จ่าย

18/10/2561

บาท/หน่วย

0.1000

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

รหัสกองทุน

DIF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2643

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1938

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.2603

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

29/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2200

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2350

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2365

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2370

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2375

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2380

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2390

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2390

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

05/05/2560

วันที่จ่าย

24/05/2560

บาท/หน่วย

0.2420

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.2460

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

13/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.2420

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

15/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.2450

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

18/05/2561

วันที่จ่าย

05/06/2561

บาท/หน่วย

0.3375

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.1580

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

28/08/2562

วันที่จ่าย

11/09/2562

บาท/หน่วย

0.3469

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.1656

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.2610

รวม

จำนวนครั้ง

24 ครั้ง

บาท/หน่วย

5.8644

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท

รหัสกองทุน

CPNCG

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

29/01/2556

วันที่จ่าย

14/02/2556

บาท/หน่วย

0.2366

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/05/2556

วันที่จ่าย

22/05/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

26/07/2556

วันที่จ่าย

15/08/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

31/01/2557

วันที่จ่าย

17/02/2557

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

07/11/2557

วันที่จ่าย

26/11/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2060

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2060

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

05/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2160

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

05/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2300

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2209

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/11/2559

วันที่จ่าย

28/11/2559

บาท/หน่วย

0.2328

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2331

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

14/05/2560

วันที่จ่าย

30/05/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

14/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.2448

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

16/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.2472

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

17/05/2561

วันที่จ่าย

01/06/2561

บาท/หน่วย

0.2440

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.2440

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.2502

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.2204

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.2641

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

01/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.3558

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.1848

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.2005

รวม

จำนวนครั้ง

29 ครั้ง

บาท/หน่วย

6.5216

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

รหัสกองทุน

ERWPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.1182

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.3204

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2004

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.0852

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.3072

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1599

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.0871

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.3132

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2033

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.0630

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1480

รวม

จำนวนครั้ง

11 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.0059

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

รหัสกองทุน

POPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

26/08/2554

วันที่จ่าย

07/09/2554

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

25/11/2554

วันที่จ่าย

14/12/2554

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

20/02/2555

วันที่จ่าย

12/03/2555

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

11/05/2555

วันที่จ่าย

28/05/2555

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

10/08/2555

วันที่จ่าย

31/08/2555

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

02/11/2555

วันที่จ่าย

16/11/2555

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

29/01/2556

วันที่จ่าย

14/02/2556

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

03/05/2556

วันที่จ่าย

22/05/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

26/07/2556

วันที่จ่าย

15/08/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.2679

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

29/09/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2193

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2637

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

05/08/2558

วันที่จ่าย

24/08/2558

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2565

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2437

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2795

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

05/05/2560

วันที่จ่าย

24/05/2560

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.2805

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

13/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.2414

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

16/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

17/05/2561

วันที่จ่าย

01/06/2561

บาท/หน่วย

0.2352

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.2414

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.2414

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.2843

ครั้งที่

ครั้งที่ 32.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.2540

ครั้งที่

ครั้งที่ 33.

วันที่ XD

01/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.3386

ครั้งที่

ครั้งที่ 34.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.1569

ครั้งที่

ครั้งที่ 35.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.2569

รวม

จำนวนครั้ง

35 ครั้ง

บาท/หน่วย

8.9018

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค

รหัสกองทุน

PPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.1997

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2317

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1997

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2200

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1945

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

05/05/2560

วันที่จ่าย

24/05/2560

บาท/หน่วย

0.1945

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.1945

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

13/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.1809

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

15/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.1718

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

17/05/2561

วันที่จ่าย

01/06/2561

บาท/หน่วย

0.1718

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.1743

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.1743

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.1743

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.1710

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

01/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.2280

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.0920

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.2107

รวม

จำนวนครั้ง

22 ครั้ง

บาท/หน่วย

4.1937

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

รหัสกองทุน

SIRIP

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.1636

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

05/05/2560

วันที่จ่าย

24/05/2560

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.1411

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

13/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

15/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.1550

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

17/05/2561

วันที่จ่าย

01/06/2561

บาท/หน่วย

0.1560

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.1520

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.1470

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.1382

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.1452

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

01/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.1500

รวม

จำนวนครั้ง

23 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.3631

ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ครั้งที่
วันปิดสมุดทะเบียน
วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

13/06/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/06/2559

บาท/หน่วย

0.0755

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

13/09/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/09/2559

บาท/หน่วย

0.0723

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/12/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

09/12/2559

บาท/หน่วย

0.0700

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/03/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/03/2560

บาท/หน่วย

0.0683

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/06/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/06/2560

บาท/หน่วย

0.0730

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/09/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/09/2560

บาท/หน่วย

0.0730

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/12/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/12/2560

บาท/หน่วย

0.0720

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/03/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/03/2561

บาท/หน่วย

0.0710

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/06/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/06/2561

บาท/หน่วย

0.0630

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/09/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/09/2561

บาท/หน่วย

0.0630

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/12/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/12/2561

บาท/หน่วย

0.0620

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/03/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/03/2562

บาท/หน่วย

0.0610

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/06/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/06/2562

บาท/หน่วย

0.0640

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/09/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/09/2562

บาท/หน่วย

0.0660

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/12/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/12/2562

บาท/หน่วย

0.0630

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/03/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

04/03/2563

บาท/หน่วย

0.0640

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/06/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

04/06/2563

บาท/หน่วย

0.0600

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/09/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

08/09/2563

บาท/หน่วย

0.0600

รวม

จำนวนครั้ง

18 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.2011

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

29/03/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/04/2561

บาท/หน่วย

0.0316

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/05/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2561

บาท/หน่วย

0.0315

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/06/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/06/2561

บาท/หน่วย

0.0314

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/07/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/07/2561

บาท/หน่วย

0.0299

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/08/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/08/2561

บาท/หน่วย

0.0311

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/09/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/09/2561

บาท/หน่วย

0.0308

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/10/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/10/2561

บาท/หน่วย

0.0287

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/11/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/11/2561

บาท/หน่วย

0.0285

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันปิดสมุดทะเบียน

30/11/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/12/2561

บาท/หน่วย

0.0282

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/01/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/01/2562

บาท/หน่วย

0.0274

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/02/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/02/2562

บาท/หน่วย

0.0329

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/03/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/03/2562

บาท/หน่วย

0.0329

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/04/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/04/2562

บาท/หน่วย

0.0330

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/05/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2562

บาท/หน่วย

0.0326

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/06/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/06/2562

บาท/หน่วย

0.0327

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/07/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/07/2562

บาท/หน่วย

0.0311

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/08/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/08/2562

บาท/หน่วย

0.0322

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/09/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/09/2562

บาท/หน่วย

0.0322

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/10/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/10/2562

บาท/หน่วย

0.0323

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/11/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/11/2562

บาท/หน่วย

0.0314

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/12/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/12/2562

บาท/หน่วย

0.0315

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/01/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/01/2563

บาท/หน่วย

0.0315

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/02/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

18/02/2563

บาท/หน่วย

0.0326

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/03/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/03/2563

บาท/หน่วย

0.0327

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/04/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/04/2563

บาท/หน่วย

0.0323

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันปิดสมุดทะเบียน

05/05/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2563

บาท/หน่วย

0.0298

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/06/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/06/2563

บาท/หน่วย

0.0296

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/07/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/07/2563

บาท/หน่วย

0.0300

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/08/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/08/2563

บาท/หน่วย

0.0320

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/09/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/09/2563

บาท/หน่วย

0.0321

รหัสกองทุน

SCBFINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันปิดสมุดทะเบียน

05/10/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/10/2563

บาท/หน่วย

0.0231

รวม

จำนวนครั้ง

31 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.9596

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBGSIFR

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

20/03/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

23/03/2560

บาท/หน่วย

0.1594

รหัสกองทุน

SCBGSIFR

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

30/09/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

09/10/2562

บาท/หน่วย

0.2022

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.3616

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

30/04/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2561

บาท/หน่วย

0.0343

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/06/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/06/2561

บาท/หน่วย

0.0333

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/07/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/07/2561

บาท/หน่วย

0.0326

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

31/07/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/08/2561

บาท/หน่วย

0.0359

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/09/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/09/2561

บาท/หน่วย

0.0360

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/10/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/10/2561

บาท/หน่วย

0.0325

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/11/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/11/2561

บาท/หน่วย

0.0334

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันปิดสมุดทะเบียน

30/11/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/12/2561

บาท/หน่วย

0.0360

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/01/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/01/2562

บาท/หน่วย

0.0345

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/02/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/02/2562

บาท/หน่วย

0.0364

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/03/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/03/2562

บาท/หน่วย

0.0336

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/04/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/04/2562

บาท/หน่วย

0.0337

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/05/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2562

บาท/หน่วย

0.0338

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/06/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/06/2562

บาท/หน่วย

0.0338

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/07/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/07/2562

บาท/หน่วย

0.0294

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/08/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/08/2562

บาท/หน่วย

0.0334

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/09/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/09/2562

บาท/หน่วย

0.0336

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/10/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/10/2562

บาท/หน่วย

0.0350

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/11/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/11/2562

บาท/หน่วย

0.0309

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/12/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/12/2562

บาท/หน่วย

0.0311

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/01/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/01/2563

บาท/หน่วย

0.0293

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/02/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

18/02/2563

บาท/หน่วย

0.0297

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/03/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/03/2563

บาท/หน่วย

0.0285

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/04/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/04/2563

บาท/หน่วย

0.0289

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันปิดสมุดทะเบียน

05/05/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2563

บาท/หน่วย

0.0296

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/06/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/06/2563

บาท/หน่วย

0.0182

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/07/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/07/2563

บาท/หน่วย

0.0229

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/08/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/08/2563

บาท/หน่วย

0.0241

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/09/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/09/2563

บาท/หน่วย

0.0228

รหัสกองทุน

SCBOPPR

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/10/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/10/2563

บาท/หน่วย

0.0248

รวม

จำนวนครั้ง

30 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.9320

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

29/03/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/04/2561

บาท/หน่วย

0.0319

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/05/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2561

บาท/หน่วย

0.0318

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/06/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/06/2561

บาท/หน่วย

0.0319

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/07/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/07/2561

บาท/หน่วย

0.0336

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/08/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/08/2561

บาท/หน่วย

0.0339

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/09/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/09/2561

บาท/หน่วย

0.0340

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/10/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/10/2561

บาท/หน่วย

0.0340

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/11/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/11/2561

บาท/หน่วย

0.0342

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันปิดสมุดทะเบียน

30/11/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/12/2561

บาท/หน่วย

0.0342

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/01/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/01/2562

บาท/หน่วย

0.0344

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/02/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/02/2562

บาท/หน่วย

0.0343

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/03/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/03/2562

บาท/หน่วย

0.0343

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/04/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/04/2562

บาท/หน่วย

0.0344

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/05/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2562

บาท/หน่วย

0.0345

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันปิดสมุดทะเบียน

04/06/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/06/2562

บาท/หน่วย

0.0346

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/07/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/07/2562

บาท/หน่วย

0.0346

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/08/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/08/2562

บาท/หน่วย

0.0347

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/09/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/09/2562

บาท/หน่วย

0.0348

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/10/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/10/2562

บาท/หน่วย

0.0349

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/11/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/11/2562

บาท/หน่วย

0.0350

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/12/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/12/2562

บาท/หน่วย

0.0351

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/01/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/01/2563

บาท/หน่วย

0.0351

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/02/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

18/02/2563

บาท/หน่วย

0.0353

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันปิดสมุดทะเบียน

02/03/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/03/2563

บาท/หน่วย

0.0354

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/04/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

16/04/2563

บาท/หน่วย

0.0352

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันปิดสมุดทะเบียน

05/05/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/05/2563

บาท/หน่วย

0.0352

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/06/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/06/2563

บาท/หน่วย

0.0352

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/07/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/07/2563

บาท/หน่วย

0.0353

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันปิดสมุดทะเบียน

03/08/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

17/08/2563

บาท/หน่วย

0.0354

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/09/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/09/2563

บาท/หน่วย

0.0355

รหัสกองทุน

SCBINCR

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันปิดสมุดทะเบียน

01/10/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

15/10/2563

บาท/หน่วย

0.0356

รวม

จำนวนครั้ง

31 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.0683

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/09/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/09/2560

บาท/หน่วย

0.0410

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/10/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/10/2560

บาท/หน่วย

0.0411

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/11/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/11/2560

บาท/หน่วย

0.0413

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/12/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/12/2560

บาท/หน่วย

0.0414

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/01/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

22/01/2561

บาท/หน่วย

0.0420

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/02/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/02/2561

บาท/หน่วย

0.0412

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/03/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/03/2561

บาท/หน่วย

0.0411

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/04/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/04/2561

บาท/หน่วย

0.0410

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/05/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

22/05/2561

บาท/หน่วย

0.0410

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/06/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/06/2561

บาท/หน่วย

0.0459

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/07/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/07/2561

บาท/หน่วย

0.0417

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/08/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/08/2561

บาท/หน่วย

0.0394

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/09/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/09/2561

บาท/หน่วย

0.0393

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/10/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

22/10/2561

บาท/หน่วย

0.0392

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/11/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/11/2561

บาท/หน่วย

0.0393

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันปิดสมุดทะเบียน

11/12/2561

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/12/2561

บาท/หน่วย

0.0394

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/01/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

22/01/2562

บาท/หน่วย

0.0480

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันปิดสมุดทะเบียน

11/02/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/02/2562

บาท/หน่วย

0.0478

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/03/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/03/2562

บาท/หน่วย

0.0480

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/04/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

23/04/2562

บาท/หน่วย

0.0482

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/05/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

21/05/2562

บาท/หน่วย

0.0484

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันปิดสมุดทะเบียน

11/06/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/06/2562

บาท/หน่วย

0.0485

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/07/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

22/07/2562

บาท/หน่วย

0.0480

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/08/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/08/2562

บาท/หน่วย

0.0472

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/09/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/09/2562

บาท/หน่วย

0.0473

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/10/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

21/10/2562

บาท/หน่วย

0.0456

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/11/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/11/2562

บาท/หน่วย

0.0477

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันปิดสมุดทะเบียน

11/12/2562

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/12/2562

บาท/หน่วย

0.0479

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/01/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

21/01/2563

บาท/หน่วย

0.0463

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันปิดสมุดทะเบียน

11/02/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/02/2563

บาท/หน่วย

0.0465

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/03/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/03/2563

บาท/หน่วย

0.0467

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 32.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/04/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/04/2563

บาท/หน่วย

0.0465

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 33.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/05/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/05/2563

บาท/หน่วย

0.0465

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 34.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/06/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

22/06/2563

บาท/หน่วย

0.0465

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 35.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/07/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/07/2563

บาท/หน่วย

0.0468

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 36.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/08/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/08/2563

บาท/หน่วย

0.0469

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 37.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/09/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

21/09/2563

บาท/หน่วย

0.0460

รหัสกองทุน

SCBWINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 38.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/10/2563

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/10/2563

บาท/หน่วย

0.0462

รวม

จำนวนครั้ง

38 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.6928

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/02/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/02/2559

บาท/หน่วย

0.0500

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/03/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมั