ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ครั้งที่
วันที่ XD
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

27/05/2556

วันที่จ่าย

05/06/2556

บาท/หน่วย

0.5700

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

15/08/2557

วันที่จ่าย

26/08/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/02/2560

วันที่จ่าย

20/02/2560

บาท/หน่วย

0.8500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

08/08/2560

วันที่จ่าย

18/08/2560

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/02/2561

วันที่จ่าย

20/02/2561

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/08/2561

วันที่จ่าย

24/08/2561

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

06/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

09/08/2564

วันที่จ่าย

19/08/2564

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

07/02/2565

วันที่จ่าย

17/02/2565

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

08/02/2566

วันที่จ่าย

20/02/2566

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

12 ครั้ง

บาท/หน่วย

4.6700

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)

รหัสกองทุน

SCBLTSETD-2020

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/09/2564

วันที่จ่าย

17/09/2564

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/09/2565

วันที่จ่าย

21/09/2565

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.3000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/05/2555

วันที่จ่าย

30/05/2555

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

27/05/2556

วันที่จ่าย

05/06/2556

บาท/หน่วย

0.4200

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/08/2557

วันที่จ่าย

26/08/2557

บาท/หน่วย

1.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

08/08/2560

วันที่จ่าย

18/08/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/02/2561

วันที่จ่าย

20/02/2561

บาท/หน่วย

0.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

09/08/2564

วันที่จ่าย

19/08/2564

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

07/02/2565

วันที่จ่าย

17/02/2565

บาท/หน่วย

2.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/02/2566

วันที่จ่าย

20/02/2566

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

09/08/2566

วันที่จ่าย

22/08/2566

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

11 ครั้ง

บาท/หน่วย

6.1500

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBPMO

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

30/09/2556

วันที่จ่าย

10/10/2556

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

08/10/2557

วันที่จ่าย

20/10/2557

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/10/2559

วันที่จ่าย

19/10/2559

บาท/หน่วย

0.8100

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/10/2560

วันที่จ่าย

19/10/2560

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/10/2561

วันที่จ่าย

18/10/2561

บาท/หน่วย

0.6300

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

11/10/2564

วันที่จ่าย

21/10/2564

บาท/หน่วย

1.2000

รวม

จำนวนครั้ง

6 ครั้ง

บาท/หน่วย

4.8200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSE

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

02/02/2555

วันที่จ่าย

14/02/2555

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

21/05/2555

วันที่จ่าย

30/05/2555

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

08/08/2555

วันที่จ่าย

20/08/2555

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

1.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

01/04/2556

วันที่จ่าย

11/04/2556

บาท/หน่วย

1.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/11/2556

วันที่จ่าย

14/11/2556

บาท/หน่วย

0.4600

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/11/2557

วันที่จ่าย

20/11/2557

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/02/2559

วันที่จ่าย

18/02/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

13/05/2559

วันที่จ่าย

25/05/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.8000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

08/02/2560

วันที่จ่าย

20/02/2560

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

08/11/2560

วันที่จ่าย

17/11/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

09/02/2561

วันที่จ่าย

20/02/2561

บาท/หน่วย

0.5500

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

09/05/2561

วันที่จ่าย

18/05/2561

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

09/05/2562

วันที่จ่าย

21/05/2562

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

06/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

09/02/2564

วันที่จ่าย

19/02/2564

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

11/05/2564

วันที่จ่าย

20/05/2564

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

09/08/2564

วันที่จ่าย

19/08/2564

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

08/11/2564

วันที่จ่าย

17/11/2564

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

07/02/2565

วันที่จ่าย

17/02/2565

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

11/05/2565

วันที่จ่าย

24/05/2565

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

08/02/2566

วันที่จ่าย

20/02/2566

บาท/หน่วย

0.2000

รวม

จำนวนครั้ง

24 ครั้ง

บาท/หน่วย

9.0600

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBDV

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

26/02/2547

วันที่จ่าย

27/02/2547

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

21/10/2547

วันที่จ่าย

29/10/2547

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/03/2548

วันที่จ่าย

17/03/2548

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

07/04/2549

วันที่จ่าย

20/04/2549

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

16/05/2550

วันที่จ่าย

25/05/2550

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

01/11/2550

วันที่จ่าย

12/11/2550

บาท/หน่วย

1.7500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

03/07/2552

วันที่จ่าย

16/07/2552

บาท/หน่วย

0.5700

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

16/03/2553

วันที่จ่าย

25/03/2553

บาท/หน่วย

1.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

23/09/2553

บาท/หน่วย

2.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

16/03/2554

วันที่จ่าย

25/03/2554

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

23/02/2555

วันที่จ่าย

02/03/2555

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

30/04/2555

วันที่จ่าย

11/05/2555

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

24/10/2555

วันที่จ่าย

02/11/2555

บาท/หน่วย

0.8500

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

29/04/2556

วันที่จ่าย

15/05/2556

บาท/หน่วย

2.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

04/11/2556

วันที่จ่าย

14/11/2556

บาท/หน่วย

0.6300

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

09/05/2557

วันที่จ่าย

21/05/2557

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

11/11/2557

วันที่จ่าย

20/11/2557

บาท/หน่วย

0.7600

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

14/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

13/05/2559

วันที่จ่าย

25/05/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

17/11/2559

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

09/05/2560

วันที่จ่าย

19/05/2560

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

08/11/2560

วันที่จ่าย

17/11/2560

บาท/หน่วย

0.9000

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

09/05/2561

วันที่จ่าย

18/05/2561

บาท/หน่วย

0.8000

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

09/11/2561

วันที่จ่าย

20/11/2561

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

09/05/2562

วันที่จ่าย

21/05/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

08/11/2562

วันที่จ่าย

19/11/2562

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

11/05/2564

วันที่จ่าย

20/05/2564

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

08/11/2564

วันที่จ่าย

17/11/2564

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

11/05/2565

วันที่จ่าย

24/05/2565

บาท/หน่วย

0.2500

รวม

จำนวนครั้ง

29 ครั้ง

บาท/หน่วย

19.4900

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)

รหัสกองทุน

SCBLT1-2020

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.3000

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.5000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)

รหัสกองทุน

SCBLT4-2020

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

2.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.2000

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.3000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)

รหัสกองทุน

SCBLTT-2020

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.5000

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.7000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)

รหัสกองทุน

SCBLTSED-2020

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

11/10/2564

วันที่จ่าย

21/10/2564

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/04/2565

วันที่จ่าย

27/04/2565

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.2000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.3300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.0700

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

14/03/2559

วันที่จ่าย

23/03/2559

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

13/09/2560

วันที่จ่าย

25/09/2560

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.2646

รวม

จำนวนครั้ง

7 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.7346

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.2983

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.1020

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.5200

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

13/09/2560

วันที่จ่าย

25/09/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.1561

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

12/03/2564

วันที่จ่าย

24/03/2564

บาท/หน่วย

0.1574

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

08/09/2564

วันที่จ่าย

20/09/2564

บาท/หน่วย

0.3265

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

11/03/2567

วันที่จ่าย

22/03/2567

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

9 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.1503

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.3256

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.0744

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

13/09/2560

วันที่จ่าย

25/09/2560

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.6383

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/03/2567

วันที่จ่าย

22/03/2567

บาท/หน่วย

0.0900

รวม

จำนวนครั้ง

7 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.2583

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBPIND

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/02/2562

วันที่จ่าย

25/02/2562

บาท/หน่วย

0.2286

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

10/05/2562

วันที่จ่าย

23/05/2562

บาท/หน่วย

0.1413

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

06/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.1408

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

08/11/2562

วันที่จ่าย

19/11/2562

บาท/หน่วย

0.1356

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.1294

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

09/08/2564

วันที่จ่าย

19/08/2564

บาท/หน่วย

0.1354

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/11/2564

วันที่จ่าย

19/11/2564

บาท/หน่วย

0.0694

รวม

จำนวนครั้ง

7 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.9805

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBBLN

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.0510

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/06/2560

วันที่จ่าย

21/06/2560

บาท/หน่วย

0.2768

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/12/2560

วันที่จ่าย

27/12/2560

บาท/หน่วย

0.2897

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/06/2561

วันที่จ่าย

22/06/2561

บาท/หน่วย

0.1220

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

13/12/2561

วันที่จ่าย

25/12/2561

บาท/หน่วย

0.3322

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

14/06/2562

วันที่จ่าย

26/06/2562

บาท/หน่วย

0.1070

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

16/12/2562

วันที่จ่าย

26/12/2562

บาท/หน่วย

0.2537

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/06/2563

วันที่จ่าย

22/06/2563

บาท/หน่วย

0.3054

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

16/12/2563

วันที่จ่าย

28/12/2563

บาท/หน่วย

0.3768

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

10/06/2564

วันที่จ่าย

22/06/2564

บาท/หน่วย

0.4131

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

14/12/2564

วันที่จ่าย

24/12/2564

บาท/หน่วย

0.1831

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

13/06/2565

วันที่จ่าย

24/06/2565

บาท/หน่วย

0.3480

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

12/06/2566

วันที่จ่าย

23/06/2566

บาท/หน่วย

0.3700

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

13/12/2566

วันที่จ่าย

26/12/2566

บาท/หน่วย

0.2300

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

12/06/2567

วันที่จ่าย

25/06/2567

บาท/หน่วย

0.4200

รวม

จำนวนครั้ง

15 ครั้ง

บาท/หน่วย

4.0788

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBEMBOND

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.1531

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2560

วันที่จ่าย

22/09/2560

บาท/หน่วย

0.1575

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/03/2563

วันที่จ่าย

24/03/2563

บาท/หน่วย

0.2791

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.6897

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBLEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

11/10/2559

วันที่จ่าย

21/10/2559

บาท/หน่วย

0.1300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/04/2560

วันที่จ่าย

26/04/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

18/10/2560

วันที่จ่าย

31/10/2560

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

17/04/2561

วันที่จ่าย

27/04/2561

บาท/หน่วย

0.1302

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/10/2561

วันที่จ่าย

22/10/2561

บาท/หน่วย

0.1736

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/04/2562

วันที่จ่าย

24/04/2562

บาท/หน่วย

0.1972

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/10/2562

วันที่จ่าย

25/10/2562

บาท/หน่วย

0.2251

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

08/10/2563

วันที่จ่าย

21/10/2563

บาท/หน่วย

0.2280

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

21/04/2564

วันที่จ่าย

05/05/2564

บาท/หน่วย

0.2545

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/10/2564

วันที่จ่าย

26/10/2564

บาท/หน่วย

0.3977

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

19/04/2565

วันที่จ่าย

03/05/2565

บาท/หน่วย

0.3119

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

11/10/2565

วันที่จ่าย

27/10/2565

บาท/หน่วย

0.2196

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

12/04/2566

วันที่จ่าย

27/04/2566

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

10/10/2566

วันที่จ่าย

25/10/2566

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

10/04/2567

วันที่จ่าย

26/04/2567

บาท/หน่วย

0.4000

รวม

จำนวนครั้ง

15 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.5278

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBGEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/02/2557

วันที่จ่าย

26/02/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

19/12/2557

วันที่จ่าย

05/01/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/02/2559

วันที่จ่าย

19/02/2559

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.1244

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.1929

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/08/2560

วันที่จ่าย

23/08/2560

บาท/หน่วย

0.2913

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

13/02/2561

วันที่จ่าย

23/02/2561

บาท/หน่วย

0.2175

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/08/2561

วันที่จ่าย

24/08/2561

บาท/หน่วย

0.1767

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

12/02/2562

วันที่จ่าย

25/02/2562

บาท/หน่วย

0.1888

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

30/07/2562

วันที่จ่าย

09/08/2562

บาท/หน่วย

0.1491

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.4833

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

13/08/2563

วันที่จ่าย

25/08/2563

บาท/หน่วย

0.3005

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

11/02/2564

วันที่จ่าย

24/02/2564

บาท/หน่วย

0.3300

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

10/08/2564

วันที่จ่าย

23/08/2564

บาท/หน่วย

0.3573

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

09/02/2565

วันที่จ่าย

22/02/2565

บาท/หน่วย

0.3450

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

11/08/2565

วันที่จ่าย

25/08/2565

บาท/หน่วย

0.3450

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

13/02/2566

วันที่จ่าย

24/02/2566

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

11/08/2566

วันที่จ่าย

25/08/2566

บาท/หน่วย

0.5600

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

09/02/2567

วันที่จ่าย

22/02/2567

บาท/หน่วย

0.3500

รวม

จำนวนครั้ง

19 ครั้ง

บาท/หน่วย

5.1018

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBNK225D

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/11/2557

วันที่จ่าย

21/11/2557

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

10/04/2558

วันที่จ่าย

24/04/2558

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

19/04/2559

วันที่จ่าย

28/04/2559

บาท/หน่วย

0.0900

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

11/10/2559

วันที่จ่าย

21/10/2559

บาท/หน่วย

0.0870

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

12/04/2560

วันที่จ่าย

26/04/2560

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

18/10/2560

วันที่จ่าย

31/10/2560

บาท/หน่วย

0.3100

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

17/04/2561

วันที่จ่าย

27/04/2561

บาท/หน่วย

0.3033

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

09/10/2561

วันที่จ่าย

22/10/2561

บาท/หน่วย

0.0810

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/04/2562

วันที่จ่าย

24/04/2562

บาท/หน่วย

0.2398

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

11/10/2562

วันที่จ่าย

25/10/2562

บาท/หน่วย

0.1987

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

10/04/2563

วันที่จ่าย

22/04/2563

บาท/หน่วย

0.1384

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

08/10/2563

วันที่จ่าย

21/10/2563

บาท/หน่วย

0.2305

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

21/04/2564

วันที่จ่าย

05/05/2564

บาท/หน่วย

0.2854

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

12/10/2564

วันที่จ่าย

26/10/2564

บาท/หน่วย

0.6330

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

19/04/2565

วันที่จ่าย

03/05/2565

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

11/10/2565

วันที่จ่าย

27/10/2565

บาท/หน่วย

0.4744

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

12/04/2566

วันที่จ่าย

27/04/2566

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

10/10/2566

วันที่จ่าย

25/10/2566

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

10/04/2567

วันที่จ่าย

26/04/2567

บาท/หน่วย

0.4000

รวม

จำนวนครั้ง

19 ครั้ง

บาท/หน่วย

6.4215

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBS&P500

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/04/2557

วันที่จ่าย

30/04/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

13/10/2557

วันที่จ่าย

24/10/2557

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/01/2558

วันที่จ่าย

27/01/2558

บาท/หน่วย

0.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/06/2558

วันที่จ่าย

24/06/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

14/12/2558

วันที่จ่าย

24/12/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/06/2559

วันที่จ่าย

22/06/2559

บาท/หน่วย

0.0973

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.2200

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

12/06/2560

วันที่จ่าย

21/06/2560

บาท/หน่วย

0.2902

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

15/12/2560

วันที่จ่าย

27/12/2560

บาท/หน่วย

0.5686

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/06/2561

วันที่จ่าย

22/06/2561

บาท/หน่วย

0.1780

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

13/12/2561

วันที่จ่าย

25/12/2561

บาท/หน่วย

0.4965

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

14/06/2562

วันที่จ่าย

26/06/2562

บาท/หน่วย

0.2298

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

16/12/2562

วันที่จ่าย

26/12/2562

บาท/หน่วย

0.3206

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

10/06/2563

วันที่จ่าย

22/06/2563

บาท/หน่วย

0.3198

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

16/12/2563

วันที่จ่าย

28/12/2563

บาท/หน่วย

0.3603

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/06/2564

วันที่จ่าย

22/06/2564

บาท/หน่วย

0.3613

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

14/12/2564

วันที่จ่าย

24/12/2564

บาท/หน่วย

0.8885

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

13/06/2565

วันที่จ่าย

24/06/2565

บาท/หน่วย

0.3424

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

14/12/2565

วันที่จ่าย

27/12/2565

บาท/หน่วย

0.3200

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

12/06/2566

วันที่จ่าย

23/06/2566

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

13/12/2566

วันที่จ่าย

26/12/2566

บาท/หน่วย

0.3200

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

12/06/2567

วันที่จ่าย

25/06/2567

บาท/หน่วย

0.6600

รวม

จำนวนครั้ง

22 ครั้ง

บาท/หน่วย

7.0633

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBEMEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/06/2558

วันที่จ่าย

24/06/2558

บาท/หน่วย

0.0800

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.0930

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/06/2560

วันที่จ่าย

21/06/2560

บาท/หน่วย

0.1086

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

15/12/2560

วันที่จ่าย

27/12/2560

บาท/หน่วย

0.1224

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

10/06/2564

วันที่จ่าย

22/06/2564

บาท/หน่วย

0.2149

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

12/06/2567

วันที่จ่าย

25/06/2567

บาท/หน่วย

0.0800

รวม

จำนวนครั้ง

6 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.6989

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBCHA

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.0408

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.0383

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/08/2560

วันที่จ่าย

23/08/2560

บาท/หน่วย

0.0494

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

13/02/2561

วันที่จ่าย

23/02/2561

บาท/หน่วย

0.1946

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

30/07/2562

วันที่จ่าย

09/08/2562

บาท/หน่วย

0.1388

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.1380

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

13/08/2563

วันที่จ่าย

25/08/2563

บาท/หน่วย

0.1621

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

11/02/2564

วันที่จ่าย

24/02/2564

บาท/หน่วย

0.1877

รวม

จำนวนครั้ง

8 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.9497

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBINDIA

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.0300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.0720

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2560

วันที่จ่าย

22/09/2560

บาท/หน่วย

0.0974

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

15/03/2561

วันที่จ่าย

27/03/2561

บาท/หน่วย

0.1890

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

13/09/2561

วันที่จ่าย

25/09/2561

บาท/หน่วย

0.1462

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

12/03/2562

วันที่จ่าย

22/03/2562

บาท/หน่วย

0.1604

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

16/09/2562

วันที่จ่าย

26/09/2562

บาท/หน่วย

0.1100

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

12/03/2563

วันที่จ่าย

24/03/2563

บาท/หน่วย

0.1033

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

12/03/2564

วันที่จ่าย

24/03/2564

บาท/หน่วย

0.1509

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

10/09/2564

วันที่จ่าย

22/09/2564

บาท/หน่วย

0.2591

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

15/03/2565

วันที่จ่าย

28/03/2565

บาท/หน่วย

0.2112

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/09/2565

วันที่จ่าย

23/09/2565

บาท/หน่วย

0.3125

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

13/03/2566

วันที่จ่าย

24/03/2566

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

11/09/2566

วันที่จ่าย

22/09/2566

บาท/หน่วย

0.4400

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

11/03/2567

วันที่จ่าย

22/03/2567

บาท/หน่วย

0.3400

รวม

จำนวนครั้ง

15 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.8220

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBEUEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

15/07/2557

วันที่จ่าย

24/07/2557

บาท/หน่วย

0.0900

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

15/01/2558

วันที่จ่าย

27/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/08/2558

วันที่จ่าย

24/08/2558

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.1648

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.1551

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/08/2560

วันที่จ่าย

23/08/2560

บาท/หน่วย

0.2316

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

13/02/2561

วันที่จ่าย

23/02/2561

บาท/หน่วย

0.2229

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/08/2561

วันที่จ่าย

24/08/2561

บาท/หน่วย

0.1926

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

30/07/2562

วันที่จ่าย

09/08/2562

บาท/หน่วย

0.2376

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/02/2563

วันที่จ่าย

24/02/2563

บาท/หน่วย

0.2549

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

10/08/2564

วันที่จ่าย

23/08/2564

บาท/หน่วย

0.2122

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

09/02/2565

วันที่จ่าย

22/02/2565

บาท/หน่วย

0.6179

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

11/08/2565

วันที่จ่าย

25/08/2565

บาท/หน่วย

0.1665

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

13/02/2566

วันที่จ่าย

24/02/2566

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

11/08/2566

วันที่จ่าย

25/08/2566

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

09/02/2567

วันที่จ่าย

22/02/2567

บาท/หน่วย

0.3400

รวม

จำนวนครั้ง

16 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.7761

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBGHC

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.0444

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2560

วันที่จ่าย

22/09/2560

บาท/หน่วย

0.1613

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

13/09/2561

วันที่จ่าย

25/09/2561

บาท/หน่วย

0.2096

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/03/2563

วันที่จ่าย

24/03/2563

บาท/หน่วย

0.1584

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

11/09/2563

วันที่จ่าย

23/09/2563

บาท/หน่วย

0.1695

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

12/03/2564

วันที่จ่าย

24/03/2564

บาท/หน่วย

0.2006

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

10/09/2564

วันที่จ่าย

22/09/2564

บาท/หน่วย

0.2480

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

12/09/2565

วันที่จ่าย

23/09/2565

บาท/หน่วย

0.2289

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

13/03/2566

วันที่จ่าย

24/03/2566

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

11/09/2566

วันที่จ่าย

22/09/2566

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

11/03/2567

วันที่จ่าย

22/03/2567

บาท/หน่วย

0.2500

รวม

จำนวนครั้ง

11 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.0607

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBGPROP

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

18/10/2560

วันที่จ่าย

31/10/2560

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/07/2561

วันที่จ่าย

20/07/2561

บาท/หน่วย

0.1556

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/10/2561

วันที่จ่าย

22/10/2561

บาท/หน่วย

0.0840

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

10/04/2562

วันที่จ่าย

24/04/2562

บาท/หน่วย

0.2023

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

09/07/2562

วันที่จ่าย

22/07/2562

บาท/หน่วย

0.1011

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/10/2562

วันที่จ่าย

25/10/2562

บาท/หน่วย

0.1159

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

22/01/2563

บาท/หน่วย

0.1043

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

21/04/2564

วันที่จ่าย

05/05/2564

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

09/07/2564

วันที่จ่าย

21/07/2564

บาท/หน่วย

0.1145

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

12/10/2564

วันที่จ่าย

26/10/2564

บาท/หน่วย

0.4128

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/01/2565

วันที่จ่าย

24/01/2565

บาท/หน่วย

0.3709

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

19/04/2565

วันที่จ่าย

03/05/2565

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

11/01/2566

วันที่จ่าย

24/01/2566

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

09/01/2567

วันที่จ่าย

22/01/2567

บาท/หน่วย

0.4800

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/04/2567

วันที่จ่าย

26/04/2567

บาท/หน่วย

0.1500

รวม

จำนวนครั้ง

16 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.2414

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBPGF(SSF)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/10/2566

วันที่จ่าย

25/10/2566

บาท/หน่วย

0.2200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBPGF(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/10/2566

วันที่จ่าย

25/10/2566

บาท/หน่วย

0.2200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBLEQ-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/10/2564

วันที่จ่าย

26/10/2564

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

19/04/2565

วันที่จ่าย

03/05/2565

บาท/หน่วย

0.0051

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/04/2567

วันที่จ่าย

26/04/2567

บาท/หน่วย

0.4700

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.7551

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBLEQ(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/10/2566

วันที่จ่าย

25/10/2566

บาท/หน่วย

0.0700

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

10/04/2567

วันที่จ่าย

26/04/2567

บาท/หน่วย

0.4000

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.4700

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBJAPAN(SSF)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/10/2566

วันที่จ่าย

25/10/2566

บาท/หน่วย

0.1900

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBJAPAN(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/10/2566

วันที่จ่าย

25/10/2566

บาท/หน่วย

0.1900

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBGOLDH-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

15/03/2565

วันที่จ่าย

28/03/2565

บาท/หน่วย

0.0139

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBS&P500-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/06/2564

วันที่จ่าย

22/06/2564

บาท/หน่วย

0.2401

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

14/12/2564

วันที่จ่าย

24/12/2564

บาท/หน่วย

0.2720

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/06/2566

วันที่จ่าย

23/06/2566

บาท/หน่วย

0.1100

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

13/12/2566

วันที่จ่าย

26/12/2566

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

12/06/2567

วันที่จ่าย

25/06/2567

บาท/หน่วย

0.7200

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.6121

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBS&P500(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

14/12/2565

วันที่จ่าย

27/12/2565

บาท/หน่วย

0.2950

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/06/2566

วันที่จ่าย

23/06/2566

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

13/12/2566

วันที่จ่าย

26/12/2566

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/06/2567

วันที่จ่าย

25/06/2567

บาท/หน่วย

0.7100

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.4850

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBSEMI(SSF)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/05/2567

วันที่จ่าย

27/05/2567

บาท/หน่วย

0.7500

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBSEMI(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/05/2567

วันที่จ่าย

27/05/2567

บาท/หน่วย

0.7700

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBDJI(SSF)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/04/2567

วันที่จ่าย

26/04/2567

บาท/หน่วย

0.3600

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBDJI(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/04/2567

วันที่จ่าย

26/04/2567

บาท/หน่วย

0.3600

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBDV-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

11/05/2564

วันที่จ่าย

20/05/2564

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

08/11/2564

วันที่จ่าย

17/11/2564

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/05/2565

วันที่จ่าย

24/05/2565

บาท/หน่วย

0.1200

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.3900

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBLT1-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.8400

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBLT2-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/01/2564

วันที่จ่าย

22/01/2564

บาท/หน่วย

0.0750

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.9000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.4500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.5650

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBLT2(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBLT4-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1500

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.6000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBPIN-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/08/2564

วันที่จ่าย

19/08/2564

บาท/หน่วย

0.1414

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/11/2564

วันที่จ่าย

19/11/2564

บาท/หน่วย

0.1266

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.2680

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิด SSFE*)

รหัสกองทุน

SCBPIN(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/02/2566

วันที่จ่าย

24/02/2566

บาท/หน่วย

0.1598

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

รหัสกองทุน

SCB70-SSFX

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/04/2564

วันที่จ่าย

30/04/2564

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/10/2564

วันที่จ่าย

21/10/2564

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.7000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

รหัสกองทุน

SCBEQ-SSFX

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/04/2564

วันที่จ่าย

30/04/2564

บาท/หน่วย

0.9000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/10/2564

วันที่จ่าย

21/10/2564

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/04/2565

วันที่จ่าย

27/04/2565

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.1000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)

รหัสกองทุน

SCBSET-SSFX

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/04/2564

วันที่จ่าย

30/04/2564

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/04/2565

วันที่จ่าย

26/04/2565

บาท/หน่วย

0.2000

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.7000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBSE-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/02/2564

วันที่จ่าย

19/02/2564

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/05/2564

วันที่จ่าย

20/05/2564

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

08/11/2564

วันที่จ่าย

17/11/2564

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

08/02/2566

วันที่จ่าย

20/02/2566

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.4200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBSET50(SSF)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/11/2565

วันที่จ่าย

18/11/2565

บาท/หน่วย

0.1000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBSET50(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/11/2565

วันที่จ่าย

18/11/2565

บาท/หน่วย

0.1000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBLT3-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/01/2564

วันที่จ่าย

22/01/2564

บาท/หน่วย

0.0900

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.7500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.2300

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBLT3(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม)

รหัสกองทุน

SCBLTT-SSF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.8400

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

รหัสกองทุน

SCBLTT(SSFE)

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)

รหัสกองทุน

SCBLT1

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/10/2548

วันที่จ่าย

21/10/2548

บาท/หน่วย

0.1600

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/04/2549

วันที่จ่าย

12/04/2549

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

13/10/2549

วันที่จ่าย

19/10/2549

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

18/04/2550

วันที่จ่าย

11/05/2550

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

05/10/2550

วันที่จ่าย

19/10/2550

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

29/04/2551

วันที่จ่าย

15/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

27/10/2552

วันที่จ่าย

12/11/2552

บาท/หน่วย

0.3750

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

01/06/2553

วันที่จ่าย

11/06/2553

บาท/หน่วย

0.1300

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

20/09/2553

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.4500

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.4500

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

26/06/2556

วันที่จ่าย

09/07/2556

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

12/01/2559

วันที่จ่าย

21/01/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

10/01/2561

วันที่จ่าย

19/01/2561

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

09/01/2562

วันที่จ่าย

18/01/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

08/07/2562

วันที่จ่าย

18/07/2562

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

21/01/2563

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

08/07/2563

วันที่จ่าย

17/07/2563

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

13/01/2564

วันที่จ่าย

22/01/2564

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

29 ครั้ง

บาท/หน่วย

6.5250

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)

รหัสกองทุน

SCBLT4

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

18/04/2551

วันที่จ่าย

06/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

30/06/2553

วันที่จ่าย

12/07/2553

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

21/09/2553

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.4200

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.3100

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

10/01/2561

วันที่จ่าย

19/01/2561

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

09/01/2562

วันที่จ่าย

18/01/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

08/07/2562

วันที่จ่าย

18/07/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

21/01/2563

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

13/01/2564

วันที่จ่าย

22/01/2564

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.2000

รวม

จำนวนครั้ง

20 ครั้ง

บาท/หน่วย

4.1200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)

รหัสกองทุน

SCBLTT

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

24/04/2551

วันที่จ่าย

09/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

01/06/2553

วันที่จ่าย

11/06/2553

บาท/หน่วย

0.1900

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

22/09/2553

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

25/06/2555

วันที่จ่าย

04/07/2555

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

26/06/2556

วันที่จ่าย

09/07/2556

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/01/2559

วันที่จ่าย

21/01/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

12/07/2560

วันที่จ่าย

24/07/2560

บาท/หน่วย

0.1600

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/01/2561

วันที่จ่าย

19/01/2561

บาท/หน่วย

0.6500

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

09/01/2562

วันที่จ่าย

18/01/2562

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

08/07/2562

วันที่จ่าย

18/07/2562

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

10/01/2563

วันที่จ่าย

21/01/2563

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

13/01/2564

วันที่จ่าย

22/01/2564

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

08/07/2564

วันที่จ่าย

19/07/2564

บาท/หน่วย

0.5500

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

11/01/2565

วันที่จ่าย

20/01/2565

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

10/01/2566

วันที่จ่าย

20/01/2566

บาท/หน่วย

0.1400

รวม

จำนวนครั้ง

23 ครั้ง

บาท/หน่วย

5.5300

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBLTSED

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

08/10/2561

วันที่จ่าย

18/10/2561

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/04/2565

วันที่จ่าย

27/04/2565

บาท/หน่วย

0.1000

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.2000

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

รหัสกองทุน

DIF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2643

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1938

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.2603

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

29/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2200

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2350

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2365

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2370

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2375

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2380

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2390

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2390

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

05/05/2560

วันที่จ่าย

24/05/2560

บาท/หน่วย

0.2420

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.2460

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

13/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.2420

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

15/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.2450

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

18/05/2561

วันที่จ่าย

05/06/2561

บาท/หน่วย

0.3375

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.1580

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

28/08/2562

วันที่จ่าย

11/09/2562

บาท/หน่วย

0.3469

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.1656

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

28/05/2563

วันที่จ่าย

11/06/2563

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

17/08/2563

วันที่จ่าย

04/09/2563

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

13/11/2563

วันที่จ่าย

04/12/2563

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

25/02/2564

วันที่จ่าย

22/03/2564

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

14/05/2564

วันที่จ่าย

04/06/2564

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันที่ XD

13/08/2564

วันที่จ่าย

03/09/2564

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันที่ XD

15/11/2564

วันที่จ่าย

03/12/2564

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 32.

วันที่ XD

14/02/2565

วันที่จ่าย

04/03/2565

บาท/หน่วย

0.2610

ครั้งที่

ครั้งที่ 33.

วันที่ XD

19/05/2565

วันที่จ่าย

06/06/2565

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 34.

วันที่ XD

18/08/2565

วันที่จ่าย

05/09/2565

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 35.

วันที่ XD

16/11/2565

วันที่จ่าย

02/12/2565

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 36.

วันที่ XD

15/02/2566

วันที่จ่าย

03/03/2566

บาท/หน่วย

0.2535

ครั้งที่

ครั้งที่ 37.

วันที่ XD

17/05/2566

วันที่จ่าย

07/06/2566

บาท/หน่วย

0.2450

ครั้งที่

ครั้งที่ 38.

วันที่ XD

17/08/2566

วันที่จ่าย

07/09/2566

บาท/หน่วย

0.2370

ครั้งที่

ครั้งที่ 39.

วันที่ XD

16/11/2566

วันที่จ่าย

08/12/2566

บาท/หน่วย

0.2264

ครั้งที่

ครั้งที่ 40.

วันที่ XD

12/02/2567

วันที่จ่าย

04/03/2567

บาท/หน่วย

0.2264

ครั้งที่

ครั้งที่ 41.

วันที่ XD

16/05/2567

วันที่จ่าย

07/06/2567

บาท/หน่วย

0.2222

รวม

จำนวนครั้ง

41 ครั้ง

บาท/หน่วย

10.1429

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท

รหัสกองทุน

CPNCG

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

29/01/2556

วันที่จ่าย

14/02/2556

บาท/หน่วย

0.2366

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/05/2556

วันที่จ่าย

22/05/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

26/07/2556

วันที่จ่าย

15/08/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

31/01/2557

วันที่จ่าย

17/02/2557

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

07/11/2557

วันที่จ่าย

26/11/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2060

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2060

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

05/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2160

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

05/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2300

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2209

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/11/2559

วันที่จ่าย

28/11/2559

บาท/หน่วย

0.2328

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2331

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

14/05/2560

วันที่จ่าย

30/05/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

14/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.2448

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

16/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.2472

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

17/05/2561

วันที่จ่าย

01/06/2561

บาท/หน่วย

0.2440

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.2440

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.2502

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.2204

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.2641

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

01/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.3558

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.1848

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.2005

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันที่ XD

21/05/2563

วันที่จ่าย

05/06/2563

บาท/หน่วย

0.2515

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันที่ XD

17/08/2563

วันที่จ่าย

01/09/2563

บาท/หน่วย

0.2515

ครั้งที่

ครั้งที่ 32.

วันที่ XD

18/11/2563

วันที่จ่าย

03/12/2563

บาท/หน่วย

0.2515

ครั้งที่

ครั้งที่ 33.

วันที่ XD

17/02/2564

วันที่จ่าย

05/03/2564

บาท/หน่วย

0.2650

ครั้งที่

ครั้งที่ 34.

วันที่ XD

20/05/2564

วันที่จ่าย

07/06/2564

บาท/หน่วย

0.2515

ครั้งที่

ครั้งที่ 35.

วันที่ XD

13/08/2564

วันที่จ่าย

03/09/2564

บาท/หน่วย

0.2450

ครั้งที่

ครั้งที่ 36.

วันที่ XD

17/11/2564

วันที่จ่าย

03/12/2564

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 37.

วันที่ XD

17/02/2565

วันที่จ่าย

04/03/2565

บาท/หน่วย

0.2222

ครั้งที่

ครั้งที่ 38.

วันที่ XD

20/05/2565

วันที่จ่าย

06/06/2565

บาท/หน่วย

0.2250

ครั้งที่

ครั้งที่ 39.

วันที่ XD

18/08/2565

วันที่จ่าย

05/09/2565

บาท/หน่วย

0.2350

ครั้งที่

ครั้งที่ 40.

วันที่ XD

15/11/2565

วันที่จ่าย

06/12/2565

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 41.

วันที่ XD

14/02/2566

วันที่จ่าย

07/03/2566

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 42.

วันที่ XD

17/08/2566

วันที่จ่าย

04/09/2566

บาท/หน่วย

0.1848

ครั้งที่

ครั้งที่ 43.

วันที่ XD

20/11/2566

วันที่จ่าย

04/12/2566

บาท/หน่วย

0.2403

ครั้งที่

ครั้งที่ 44.

วันที่ XD

15/02/2567

วันที่จ่าย

01/03/2567

บาท/หน่วย

0.2559

ครั้งที่

ครั้งที่ 45.

วันที่ XD

21/05/2567

วันที่จ่าย

04/06/2567

บาท/หน่วย

0.0778

รวม

จำนวนครั้ง

45 ครั้ง

บาท/หน่วย

10.1986

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

รหัสกองทุน

ERWPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.1182

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.3204

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2004

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.0852

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.3072

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1599

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.0871

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.3132

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2033

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.0630

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1480

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/02/2567

วันที่จ่าย

28/02/2567

บาท/หน่วย

0.1365

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

28/05/2567

วันที่จ่าย

11/06/2567

บาท/หน่วย

1.1876

รวม

จำนวนครั้ง

13 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.3300

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

รหัสกองทุน

POPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

26/08/2554

วันที่จ่าย

07/09/2554

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

25/11/2554

วันที่จ่าย

14/12/2554

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

20/02/2555

วันที่จ่าย

12/03/2555

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

11/05/2555

วันที่จ่าย

28/05/2555

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

10/08/2555

วันที่จ่าย

31/08/2555

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

02/11/2555

วันที่จ่าย

16/11/2555

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

29/01/2556

วันที่จ่าย

14/02/2556

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

03/05/2556

วันที่จ่าย

22/05/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

26/07/2556

วันที่จ่าย

15/08/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.2679

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

29/09/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2193

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2637

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

05/08/2558

วันที่จ่าย

24/08/2558

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2565

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2437

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2795

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

05/05/2560

วันที่จ่าย

24/05/2560

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

16/08/2560

วันที่จ่าย

30/08/2560

บาท/หน่วย

0.2805

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

13/11/2560

วันที่จ่าย

27/11/2560

บาท/หน่วย

0.2414

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

16/02/2561

วันที่จ่าย

02/03/2561

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

17/05/2561

วันที่จ่าย

01/06/2561

บาท/หน่วย

0.2352

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

03/08/2561

วันที่จ่าย

22/08/2561

บาท/หน่วย

0.2414

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันที่ XD

21/11/2561

วันที่จ่าย

04/12/2561

บาท/หน่วย

0.2414

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันที่ XD

14/02/2562

วันที่จ่าย

01/03/2562

บาท/หน่วย

0.2843

ครั้งที่

ครั้งที่ 32.

วันที่ XD

21/05/2562

วันที่จ่าย

04/06/2562

บาท/หน่วย

0.2540

ครั้งที่

ครั้งที่ 33.

วันที่ XD

01/08/2562

วันที่จ่าย

16/08/2562

บาท/หน่วย

0.3386

ครั้งที่

ครั้งที่ 34.

วันที่ XD

20/11/2562

วันที่จ่าย

04/12/2562

บาท/หน่วย

0.1569

ครั้งที่

ครั้งที่ 35.

วันที่ XD

14/02/2563

วันที่จ่าย

03/03/2563

บาท/หน่วย

0.2569