ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ครั้งที่
วันที่ XD
วันที่จ่าย
บาท/หน่วย
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX

รหัสกองทุน

SCBBANKING

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/05/2555

วันที่จ่าย

30/05/2555

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

27/05/2556

วันที่จ่าย

05/06/2556

บาท/หน่วย

0.4200

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/08/2557

วันที่จ่าย

26/08/2557

บาท/หน่วย

1.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.2500

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.2000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX

รหัสกองทุน

SCBENERGY

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

27/05/2556

วันที่จ่าย

05/06/2556

บาท/หน่วย

0.5700

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

15/08/2557

วันที่จ่าย

26/08/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/02/2560

วันที่จ่าย

20/02/2560

บาท/หน่วย

0.8500

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.7200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์

รหัสกองทุน

SCBSE

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

02/02/2555

วันที่จ่าย

14/02/2555

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

21/05/2555

วันที่จ่าย

30/05/2555

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

08/08/2555

วันที่จ่าย

20/08/2555

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

1.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

01/04/2556

วันที่จ่าย

11/04/2556

บาท/หน่วย

1.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/11/2556

วันที่จ่าย

14/11/2556

บาท/หน่วย

0.4600

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

11/11/2557

วันที่จ่าย

20/11/2557

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/02/2558

วันที่จ่าย

19/02/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/02/2559

วันที่จ่าย

18/02/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

13/05/2559

วันที่จ่าย

25/05/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

19/08/2559

บาท/หน่วย

0.8000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

08/02/2560

วันที่จ่าย

20/02/2560

บาท/หน่วย

0.2500

รวม

จำนวนครั้ง

12 ครั้ง

บาท/หน่วย

6.1100

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

รหัสกองทุน

SCBDV

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

26/02/2547

วันที่จ่าย

27/02/2547

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

21/10/2547

วันที่จ่าย

29/10/2547

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/03/2548

วันที่จ่าย

17/03/2548

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

07/04/2549

วันที่จ่าย

20/04/2549

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

16/05/2550

วันที่จ่าย

25/05/2550

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

01/11/2550

วันที่จ่าย

12/11/2550

บาท/หน่วย

1.7500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

03/07/2552

วันที่จ่าย

16/07/2552

บาท/หน่วย

0.5700

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

16/03/2553

วันที่จ่าย

25/03/2553

บาท/หน่วย

1.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

23/09/2553

บาท/หน่วย

2.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

16/03/2554

วันที่จ่าย

25/03/2554

บาท/หน่วย

0.4300

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

23/02/2555

วันที่จ่าย

02/03/2555

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

30/04/2555

วันที่จ่าย

11/05/2555

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

24/10/2555

วันที่จ่าย

02/11/2555

บาท/หน่วย

0.8500

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

29/04/2556

วันที่จ่าย

15/05/2556

บาท/หน่วย

2.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

04/11/2556

วันที่จ่าย

14/11/2556

บาท/หน่วย

0.6300

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

09/05/2557

วันที่จ่าย

21/05/2557

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

11/11/2557

วันที่จ่าย

20/11/2557

บาท/หน่วย

0.7600

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

14/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

13/05/2559

วันที่จ่าย

25/05/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

17/11/2559

บาท/หน่วย

0.6000

รวม

จำนวนครั้ง

20 ครั้ง

บาท/หน่วย

15.4700

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

รหัสกองทุน

SCBPMO

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

30/09/2556

วันที่จ่าย

10/10/2556

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

08/10/2557

วันที่จ่าย

20/10/2557

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

10/10/2559

วันที่จ่าย

19/10/2559

บาท/หน่วย

0.8100

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.8100

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2

รหัสกองทุน

SCBSMART2

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.3300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.0700

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

14/03/2559

วันที่จ่าย

23/03/2559

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.2800

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.8300

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3

รหัสกองทุน

SCBSMART3

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.2983

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.1020

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.5200

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.9203

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4

รหัสกองทุน

SCBSMART4

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

17/03/2557

วันที่จ่าย

27/03/2557

บาท/หน่วย

0.3256

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

12/09/2557

วันที่จ่าย

24/09/2557

บาท/หน่วย

0.0744

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.6200

รวม

จำนวนครั้ง

3 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.0200

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

รหัสกองทุน

SCBEMBOND

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.1531

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.2531

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY

รหัสกองทุน

SCBLEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

11/10/2559

วันที่จ่าย

21/10/2559

บาท/หน่วย

0.1300

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์

รหัสกองทุน

SCBCHA

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.0408

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.0383

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.0791

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

รหัสกองทุน

SCBNK225D

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/11/2557

วันที่จ่าย

21/11/2557

บาท/หน่วย

1.0000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

10/04/2558

วันที่จ่าย

24/04/2558

บาท/หน่วย

0.6000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

19/04/2559

วันที่จ่าย

28/04/2559

บาท/หน่วย

0.0900

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

11/10/2559

วันที่จ่าย

21/10/2559

บาท/หน่วย

0.0870

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.7770

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์

รหัสกองทุน

SCBBLN

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.0510

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย

รหัสกองทุน

SCBINDIA

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/09/2559

วันที่จ่าย

22/09/2559

บาท/หน่วย

0.0300

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.0720

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.1020

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

รหัสกองทุน

SCBEUEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

15/07/2557

วันที่จ่าย

24/07/2557

บาท/หน่วย

0.0900

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

15/01/2558

วันที่จ่าย

27/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

11/08/2558

วันที่จ่าย

24/08/2558

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.1648

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.1551

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.6499

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส

รหัสกองทุน

SCBS&P500

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

21/04/2557

วันที่จ่าย

30/04/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

13/10/2557

วันที่จ่าย

24/10/2557

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

15/01/2558

วันที่จ่าย

27/01/2558

บาท/หน่วย

0.4000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

12/06/2558

วันที่จ่าย

24/06/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

14/12/2558

วันที่จ่าย

24/12/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

10/06/2559

วันที่จ่าย

22/06/2559

บาท/หน่วย

0.0973

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.2200

รวม

จำนวนครั้ง

7 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.2673

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่

รหัสกองทุน

SCBEMEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/06/2558

วันที่จ่าย

24/06/2558

บาท/หน่วย

0.0800

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

14/12/2559

วันที่จ่าย

26/12/2559

บาท/หน่วย

0.0930

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.1730

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้

รหัสกองทุน

SCBGEQ

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

13/02/2557

วันที่จ่าย

26/02/2557

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

19/12/2557

วันที่จ่าย

05/01/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/02/2559

วันที่จ่าย

19/02/2559

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

22/08/2559

บาท/หน่วย

0.1244

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

09/02/2560

วันที่จ่าย

22/02/2560

บาท/หน่วย

0.1929

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.8673

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

รหัสกองทุน

SCBGHC

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

09/03/2560

วันที่จ่าย

21/03/2560

บาท/หน่วย

0.0444

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

รหัสกองทุน

SCBLT1

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

12/10/2548

วันที่จ่าย

21/10/2548

บาท/หน่วย

0.1600

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/04/2549

วันที่จ่าย

12/04/2549

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

13/10/2549

วันที่จ่าย

19/10/2549

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

18/04/2550

วันที่จ่าย

11/05/2550

บาท/หน่วย

0.1800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

05/10/2550

วันที่จ่าย

19/10/2550

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

29/04/2551

วันที่จ่าย

15/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

27/10/2552

วันที่จ่าย

12/11/2552

บาท/หน่วย

0.3750

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

01/06/2553

วันที่จ่าย

11/06/2553

บาท/หน่วย

0.1300

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

20/09/2553

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.4500

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.4500

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

26/06/2556

วันที่จ่าย

09/07/2556

บาท/หน่วย

0.1200

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.3500

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

12/01/2559

วันที่จ่าย

21/01/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2000

รวม

จำนวนครั้ง

19 ครั้ง

บาท/หน่วย

4.1550

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

รหัสกองทุน

SCBLT4

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

18/04/2551

วันที่จ่าย

06/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

30/06/2553

วันที่จ่าย

12/07/2553

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

21/09/2553

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.2800

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.4200

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.3100

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2000

รวม

จำนวนครั้ง

11 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.3000

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต

รหัสกองทุน

SCBLTT

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

24/04/2551

วันที่จ่าย

09/05/2551

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

01/06/2553

วันที่จ่าย

11/06/2553

บาท/หน่วย

0.1900

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

09/09/2553

วันที่จ่าย

22/09/2553

บาท/หน่วย

0.5000

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

23/05/2554

วันที่จ่าย

01/06/2554

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

27/02/2555

วันที่จ่าย

09/03/2555

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

25/06/2555

วันที่จ่าย

04/07/2555

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

24/12/2555

วันที่จ่าย

04/01/2556

บาท/หน่วย

0.6200

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

26/06/2556

วันที่จ่าย

09/07/2556

บาท/หน่วย

0.1400

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/07/2557

วันที่จ่าย

22/07/2557

บาท/หน่วย

0.2600

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

14/01/2558

วันที่จ่าย

23/01/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

10/07/2558

วันที่จ่าย

21/07/2558

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

12/01/2559

วันที่จ่าย

21/01/2559

บาท/หน่วย

0.1000

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

12/07/2559

วันที่จ่าย

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

11/01/2560

วันที่จ่าย

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.2500

รวม

จำนวนครั้ง

14 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.1500

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

รหัสกองทุน

DIF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2643

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1938

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.2603

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

29/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2200

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2350

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2365

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2370

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2375

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2380

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2390

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2390

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2400

รวม

จำนวนครั้ง

12 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.8404

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท

รหัสกองทุน

CPNRF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

23/02/2549

วันที่จ่าย

06/03/2549

บาท/หน่วย

0.2908

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

29/05/2549

วันที่จ่าย

15/06/2549

บาท/หน่วย

0.1886

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

25/08/2549

วันที่จ่าย

13/09/2549

บาท/หน่วย

0.2058

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

15/11/2549

วันที่จ่าย

06/12/2549

บาท/หน่วย

0.1988

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

12/03/2550

วันที่จ่าย

30/03/2550

บาท/หน่วย

0.1880

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

05/06/2550

วันที่จ่าย

18/06/2550

บาท/หน่วย

0.2044

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

05/09/2550

วันที่จ่าย

18/09/2550

บาท/หน่วย

0.2103

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

29/11/2550

วันที่จ่าย

14/12/2550

บาท/หน่วย

0.2019

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

13/03/2551

วันที่จ่าย

31/03/2551

บาท/หน่วย

0.2064

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

30/05/2551

วันที่จ่าย

17/06/2551

บาท/หน่วย

0.2164

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

26/08/2551

วันที่จ่าย

15/09/2551

บาท/หน่วย

0.2155

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

26/11/2551

วันที่จ่าย

16/12/2551

บาท/หน่วย

0.2238

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

09/03/2552

วันที่จ่าย

30/03/2552

บาท/หน่วย

0.2159

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

26/05/2552

วันที่จ่าย

15/06/2552

บาท/หน่วย

0.2294

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

24/08/2552

วันที่จ่าย

11/09/2552

บาท/หน่วย

0.2239

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

28/10/2552

วันที่จ่าย

13/11/2552

บาท/หน่วย

0.3046

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

02/03/2553

วันที่จ่าย

15/03/2553

บาท/หน่วย

0.1622

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

19/05/2553

วันที่จ่าย

14/06/2553

บาท/หน่วย

0.2450

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

26/08/2553

วันที่จ่าย

13/09/2553

บาท/หน่วย

0.2435

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

25/11/2553

วันที่จ่าย

14/12/2553

บาท/หน่วย

0.2478

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

03/03/2554

วันที่จ่าย

18/03/2554

บาท/หน่วย

0.2547

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

26/05/2554

วันที่จ่าย

15/06/2554

บาท/หน่วย

0.2517

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

26/08/2554

วันที่จ่าย

13/09/2554

บาท/หน่วย

0.2569

ครั้งที่

ครั้งที่ 24.

วันที่ XD

25/11/2554

วันที่จ่าย

14/12/2554

บาท/หน่วย

0.2644

ครั้งที่

ครั้งที่ 25.

วันที่ XD

21/02/2555

วันที่จ่าย

13/03/2555

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 26.

วันที่ XD

17/05/2555

วันที่จ่าย

31/05/2555

บาท/หน่วย

0.2723

ครั้งที่

ครั้งที่ 27.

วันที่ XD

10/08/2555

วันที่จ่าย

31/08/2555

บาท/หน่วย

0.2823

ครั้งที่

ครั้งที่ 28.

วันที่ XD

02/11/2555

วันที่จ่าย

16/11/2555

บาท/หน่วย

0.2863

ครั้งที่

ครั้งที่ 29.

วันที่ XD

29/01/2556

วันที่จ่าย

14/02/2556

บาท/หน่วย

0.2880

ครั้งที่

ครั้งที่ 30.

วันที่ XD

03/05/2556

วันที่จ่าย

22/05/2556

บาท/หน่วย

0.2949

ครั้งที่

ครั้งที่ 31.

วันที่ XD

26/07/2556

วันที่จ่าย

15/08/2556

บาท/หน่วย

0.3167

ครั้งที่

ครั้งที่ 32.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.3167

ครั้งที่

ครั้งที่ 33.

วันที่ XD

22/11/2556

วันที่จ่าย

15/01/2557

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 34.

วันที่ XD

11/04/2557

วันที่จ่าย

07/05/2557

บาท/หน่วย

0.3600

ครั้งที่

ครั้งที่ 35.

วันที่ XD

11/04/2557

วันที่จ่าย

10/06/2557

บาท/หน่วย

0.0500

ครั้งที่

ครั้งที่ 36.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.2730

ครั้งที่

ครั้งที่ 37.

วันที่ XD

07/11/2557

วันที่จ่าย

26/11/2557

บาท/หน่วย

0.3230

ครั้งที่

ครั้งที่ 38.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.3200

ครั้งที่

ครั้งที่ 39.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.3031

ครั้งที่

ครั้งที่ 40.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2500

ครั้งที่

ครั้งที่ 41.

วันที่ XD

05/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2245

ครั้งที่

ครั้งที่ 42.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2305

ครั้งที่

ครั้งที่ 43.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2788

ครั้งที่

ครั้งที่ 44.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2710

ครั้งที่

ครั้งที่ 45.

วันที่ XD

10/11/2559

วันที่จ่าย

28/11/2559

บาท/หน่วย

0.3100

ครั้งที่

ครั้งที่ 46.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2930

รวม

จำนวนครั้ง

46 ครั้ง

บาท/หน่วย

11.5448

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท

รหัสกองทุน

CPNCG

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

29/01/2556

วันที่จ่าย

14/02/2556

บาท/หน่วย

0.2366

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/05/2556

วันที่จ่าย

22/05/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

26/07/2556

วันที่จ่าย

15/08/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

31/01/2557

วันที่จ่าย

17/02/2557

บาท/หน่วย

0.1941

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

07/11/2557

วันที่จ่าย

26/11/2557

บาท/หน่วย

0.1960

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2060

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2060

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

05/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2160

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

05/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2300

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2400

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2209

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

10/11/2559

วันที่จ่าย

28/11/2559

บาท/หน่วย

0.2328

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2331

รวม

จำนวนครั้ง

17 ครั้ง

บาท/หน่วย

3.5858

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

รหัสกองทุน

ERWPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.1182

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.3204

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2004

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.0852

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.3072

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1599

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.0871

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.3132

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2033

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.0630

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1480

รวม

จำนวนครั้ง

11 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.0059

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท

รหัสกองทุน

CRYSTAL

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.1971

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.1787

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2002

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1928

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

10/11/2557

วันที่จ่าย

26/11/2557

บาท/หน่วย

0.1928

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.1775

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1930

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.1950

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.1978

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2150

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.1980

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.1930

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.1978

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1930

รวม

จำนวนครั้ง

14 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.7217

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

รหัสกองทุน

POPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

26/08/2554

วันที่จ่าย

07/09/2554

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

25/11/2554

วันที่จ่าย

14/12/2554

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

20/02/2555

วันที่จ่าย

12/03/2555

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

11/05/2555

วันที่จ่าย

28/05/2555

บาท/หน่วย

0.2413

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

10/08/2555

วันที่จ่าย

31/08/2555

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

02/11/2555

วันที่จ่าย

16/11/2555

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

29/01/2556

วันที่จ่าย

14/02/2556

บาท/หน่วย

0.2491

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

03/05/2556

วันที่จ่าย

22/05/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

26/07/2556

วันที่จ่าย

15/08/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

29/10/2556

วันที่จ่าย

15/11/2556

บาท/หน่วย

0.2527

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.2679

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันที่ XD

29/09/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.3000

ครั้งที่

ครั้งที่ 15.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2193

ครั้งที่

ครั้งที่ 16.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2637

ครั้งที่

ครั้งที่ 17.

วันที่ XD

05/08/2558

วันที่จ่าย

24/08/2558

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 18.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 19.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2620

ครั้งที่

ครั้งที่ 20.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2700

ครั้งที่

ครั้งที่ 21.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2565

ครั้งที่

ครั้งที่ 22.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2437

ครั้งที่

ครั้งที่ 23.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.2795

รวม

จำนวนครั้ง

23 ครั้ง

บาท/หน่วย

5.8812

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค

รหัสกองทุน

PPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.1997

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2317

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1997

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2100

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2200

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2000

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1945

รวม

จำนวนครั้ง

10 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.0556

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา

รหัสกองทุน

SPWPF

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

03/02/2557

วันที่จ่าย

19/02/2557

บาท/หน่วย

0.3345

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2111

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.2188

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2655

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2069

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2208

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2825

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2022

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2084

รวม

จำนวนครั้ง

9 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.1507

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท

รหัสกองทุน

TGROWTH

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

02/05/2557

วันที่จ่าย

22/05/2557

บาท/หน่วย

0.2715

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.2357

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.2357

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.2249

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.2250

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

05/08/2558

วันที่จ่าย

24/08/2558

บาท/หน่วย

0.2202

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.2005

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.2005

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.2005

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.2005

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.2290

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1950

รวม

จำนวนครั้ง

12 ครั้ง

บาท/หน่วย

2.6390

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

รหัสกองทุน

SIRIP

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันที่ XD

06/08/2557

วันที่จ่าย

28/08/2557

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันที่ XD

05/11/2557

วันที่จ่าย

24/11/2557

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันที่ XD

30/01/2558

วันที่จ่าย

20/02/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันที่ XD

08/05/2558

วันที่จ่าย

25/05/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันที่ XD

04/08/2558

วันที่จ่าย

21/08/2558

บาท/หน่วย

0.1636

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันที่ XD

04/11/2558

วันที่จ่าย

23/11/2558

บาท/หน่วย

0.1500

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันที่ XD

04/02/2559

วันที่จ่าย

23/02/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันที่ XD

10/05/2559

วันที่จ่าย

24/05/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันที่ XD

09/08/2559

วันที่จ่าย

23/08/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันที่ XD

08/11/2559

วันที่จ่าย

24/11/2559

บาท/หน่วย

0.1450

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันที่ XD

02/02/2560

วันที่จ่าย

23/02/2560

บาท/หน่วย

0.1450

รวม

จำนวนครั้ง

11 ครั้ง

บาท/หน่วย

1.6386

ประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ครั้งที่
วันปิดสมุดทะเบียน
วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

13/06/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/06/2559

บาท/หน่วย

0.0755

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

13/09/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/09/2559

บาท/หน่วย

0.0723

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

09/12/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

09/12/2559

บาท/หน่วย

0.0700

รหัสกองทุน

SCBPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

06/03/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

06/03/2560

บาท/หน่วย

0.0683

รวม

จำนวนครั้ง

4 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.2861

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBGINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/02/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

27/02/2560

บาท/หน่วย

0.0470

รหัสกองทุน

SCBGINR

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/03/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

27/03/2560

บาท/หน่วย

0.0470

รวม

จำนวนครั้ง

2 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.0940

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/11/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/11/2559

บาท/หน่วย

0.0163

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/12/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

28/12/2559

บาท/หน่วย

0.0165

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

10/01/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/01/2560

บาท/หน่วย

0.0247

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/02/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

21/02/2560

บาท/หน่วย

0.0412

รหัสกองทุน

SCBAPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันปิดสมุดทะเบียน

08/03/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

20/03/2560

บาท/หน่วย

0.0458

รวม

จำนวนครั้ง

5 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.1445

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/02/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/02/2559

บาท/หน่วย

0.0500

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 2.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/03/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

29/03/2559

บาท/หน่วย

0.0500

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 3.

วันปิดสมุดทะเบียน

18/04/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/04/2559

บาท/หน่วย

0.0500

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 4.

วันปิดสมุดทะเบียน

19/05/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/05/2559

บาท/หน่วย

0.0500

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 5.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/06/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

27/06/2559

บาท/หน่วย

0.0552

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 6.

วันปิดสมุดทะเบียน

20/07/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/07/2559

บาท/หน่วย

0.0541

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 7.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/08/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/08/2559

บาท/หน่วย

0.0517

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 8.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/09/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

26/09/2559

บาท/หน่วย

0.0521

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 9.

วันปิดสมุดทะเบียน

19/10/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/10/2559

บาท/หน่วย

0.0534

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 10.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/11/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/11/2559

บาท/หน่วย

0.0540

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 11.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/12/2559

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

27/12/2559

บาท/หน่วย

0.0547

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 12.

วันปิดสมุดทะเบียน

17/01/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

25/01/2560

บาท/หน่วย

0.0535

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 13.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/02/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

27/02/2560

บาท/หน่วย

0.0535

รหัสกองทุน

SCBGPLUS

ครั้งที่

ครั้งที่ 14.

วันปิดสมุดทะเบียน

16/03/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

27/03/2560

บาท/หน่วย

0.0540

รวม

จำนวนครั้ง

14 ครั้ง

บาท/หน่วย

0.7362

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

รหัสกองทุน

SCBGSIFR

ครั้งที่

ครั้งที่ 1.

วันปิดสมุดทะเบียน

20/03/2560

วันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

23/03/2560

บาท/หน่วย

0.1594