สังเกตไหมครับว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในด้านความแม่นยำในการทำงาน ความเร็ว และการลดต้นทุน ทำให้ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เราเห็นได้จ่ากการปรับตัวตอบรับจากภาคการศึกษาที่หลายโรงเรียนได้เพิ่มวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เรียนตั้งแต่ประถมศึกษา ซึ่งสิ่งนี้ควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

จับตาการประชุมการประชุม Fed และการประชุม European Council ในช่วงอาทิตย์นี้ ซึ่งตลาดคาดว่า Fed จะส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้น โดยจับตาการปรับลดขนาดงบดุลซึ่งอาจส่งสัญญาณชะลอการปรับลด ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อสภาพคล่องในตลาดทุน

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)