บริการของเรา

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่บลจ.ไทยพาณิชย์บริหารจัดการ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 29/02/2567
ส่วนแบ่งการตลาด 21.00% 20.52% 19.76% 20.72% 21.43% 19.48% 18.97% 19.58% 20.62% 20.84%
อันดับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ธุรกิจกองทุนรวม

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 29/02/2567
ส่วนแบ่งการตลาด 19.70% 18.55% 17.82% 18.84% 18.96% 18.70% 17.57% 18.29% 18.56% 18.58%
อันดับ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 29/02/2567
ส่วนแบ่งการตลาด 41.48% 43.39% 43.32% 42.26% 43.43% 25.41% 26.45% 27.25% 29.85% 29.92%
อันดับ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 29/02/2567
ส่วนแบ่งการตลาด 13.31% 12.34% 10.47% 10.29% 12.08% 13.14% 13.14% 13.25% 13.96% 13.93%
อันดับ 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3