บริการของเรา

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่บลจ.ไทยพาณิชย์บริหารจัดการ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 30/11/60
ส่วนแบ่งการตลาด 18.03% 19.30% 19.54% 19.34% 18.34% 19.64% 19.70% 21.00% 20.52% 19.90%
อันดับ 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

ธุรกิจกองทุนรวม

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 30/11/60
ส่วนแบ่งการตลาด 21.97% 22.67% 23.36% 23.19% 21.27% 21.76% 20.81% 19.70% 18.55% 18.00%
อันดับ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 30/11/60
ส่วนแบ่งการตลาด 3.62% 2.47% 3.80% 10.81% 12.00% 19.00% 22.26% 41.48% 43.39% 43.45%
อันดับ 6 9 8 3 2 2 1 1 1 1

ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 30/11/60
ส่วนแบ่งการตลาด 11.61% 14.29% 13.64% 10.69% 10.29% 11.29% 13.17% 13.31% 12.34% 10.43%
อันดับ 4 1 2 5 5 4 4 4 4 5