บริการของเรา

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่บลจ.ไทยพาณิชย์บริหารจัดการ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 31/07/62
ส่วนแบ่งการตลาด 19.54% 19.34% 18.34% 19.64% 19.70% 21.00% 20.52% 19.76% 20.72% 20.95%
อันดับ 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

ธุรกิจกองทุนรวม

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 31/07/62
ส่วนแบ่งการตลาด 23.36% 23.19% 21.27% 21.76% 20.81% 19.70% 18.55% 17.82% 18.84% 18.55%
อันดับ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 31/07/62
ส่วนแบ่งการตลาด 3.80% 10.81% 12.00% 19.00% 22.26% 41.48% 43.39% 43.32% 42.26% 46.08%
อันดับ 8 3 2 2 1 1 1 1 1 1

ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 31/07/62
ส่วนแบ่งการตลาด 13.64% 10.69% 10.29% 11.29% 13.17% 13.31% 12.34% 10.47% 10.29% 11.77%
อันดับ 2 5 5 4 4 4 4 5 4 4