บริการของเรา

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่บลจ.ไทยพาณิชย์บริหารจัดการ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 31/10/64
ส่วนแบ่งการตลาด 18.34% 19.64% 19.70% 21.00% 20.52% 19.76% 20.72% 21.43% 19.48% 18.84%
อันดับ 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

ธุรกิจกองทุนรวม

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนมีนาคม 2535 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0112/2535

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 31/10/64
ส่วนแบ่งการตลาด 21.27% 21.76% 20.81% 19.70% 18.55% 17.82% 18.84% 18.96% 18.70% 17.57%
อันดับ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 31/10/64
ส่วนแบ่งการตลาด 12.00% 19.00% 22.26% 41.48% 43.39% 43.32% 42.26% 43.43% 25.41% 25.70%
อันดับ 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2

ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เริ่มประกอบธุรกิจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 0026/2540

  2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 31/10/64
ส่วนแบ่งการตลาด 10.29% 11.29% 13.17% 13.31% 12.34% 10.47% 10.29% 12.08% 13.14% 13.07%
อันดับ 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3