เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBTFCP6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M39

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0601

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBEFN1Y3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y3

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.2292

ณ วันที่ 20 มี.ค. 2560

SCBEFN1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y4

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0650

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBEFN1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y5

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0523

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFI6Y10M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y10M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.1089

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFI6Y9M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

12.9620

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFI7Y

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.2610

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFI7Y1M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.2376

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFI7Y1M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.1067

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFI7Y1M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.1076

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0198

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9998

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0035

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3MA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0316

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0105

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MA5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0110

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0042

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MA7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0092

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MA8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0107

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MA9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0069

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0028

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9974

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MB3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0053

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MB4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0038

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF3MB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0026

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0542

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0491

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0575

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0435

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0380

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0271

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0245

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0240

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MB9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0406

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0323

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0329

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0214

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0203

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0164

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0161

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0132

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0092

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0065

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0053

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9998

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9941

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0036

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0024

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0004

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFF6MD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI6M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M28

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0823

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M29

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0593

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M30

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0697

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M31

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0649

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M32

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0648

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M33

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0433

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M34
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0339

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M35
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0240

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M36
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0081

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAI6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M37
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0008

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAS3Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

11.0274

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBASF3M97

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 3M97

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0466

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2560

SCBASF6MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0642

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBASF6MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0517

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBASF6MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0603

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBASF1Y31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y31

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2044

ณ วันที่ 22 มี.ค. 2560

SCBASF1Y33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9881

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBASF1Y36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0006

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน