เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFF1YP2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2327

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YP3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2414

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YP4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2323

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YP5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2283

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YP6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2010

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YP7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1938

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YP8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2260

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YP9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2116

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YQ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2101

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YQ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2039

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YQ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1702

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YQ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1604

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBFF1YQ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1935

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBAI25M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 25M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.4536

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF1YA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1769

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF1YA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1812

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF1YA4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6ME8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0954

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6ME9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ME9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1018

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0944

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0995

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0867

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0909

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0840

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0815

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0698

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0760

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0736

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0572

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0648

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0443

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9997

ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563

SCBASF6MG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน