เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2602

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1815

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1545

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1544

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0949

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0971

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1297

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1078

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1218

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1247

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1376

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1242

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1310

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1311

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1193

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1092

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1215

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1184

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1071

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1106

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1053

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0873

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0990

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0822

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0887

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0673

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0743

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0664

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0696

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0690

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0892

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF1YH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0682

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF3MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0727

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0640

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0715

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0621

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0536

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0614

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0569

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0515

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0476

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0481

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0502

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0650

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0381

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0317

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0312

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0242

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0106

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0157

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0120

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0023

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9989

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBFF6MH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0003

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBAI6M43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M43 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0958

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBAI6M44

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M44 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0795

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBAI6M45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M45 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0689

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBAI6M46

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M46 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0508

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBAI6M47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M47 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0285

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBAI6M48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M48 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0122

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBAI6M49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M49 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0105

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBASF1Y33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1655

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

SCBASF1Y36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1469

ณ วันที่ 16 ม.ค. 2561

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน