เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBAF1YA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1492

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBAF1YA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1278

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.6201

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1329

ณ วันที่ 17 เม.ย. 2562

SCBFF1YH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1454

ณ วันที่ 2 พ.ค. 2562

SCBFF1YH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1482

ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562

SCBFF1YH7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1454

ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562

SCBFF1YH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1491

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1421

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1502

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1464

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1470

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1189

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1158

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1265

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1159

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1288

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1356

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1304

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1325

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1175

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1085

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1012

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1012

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1001

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0876

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0924

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0910

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0766

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0767

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0642

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0567

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0650

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0500

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0489

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0375

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0577

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0476

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0595

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0525

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0355

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0352

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0328

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9779

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YL9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0160

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0039

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0203

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0139

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0053

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0080

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0070

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0017

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0085

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9985

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF1YN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3MD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2562

SCBFF3MD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 18 เม.ย. 2562

SCBFF3MD8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 25 เม.ย. 2562

SCBFF3MD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 2 พ.ค. 2562

SCBFF3ME1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0404

ณ วันที่ 9 พ.ค. 2562

SCBFF3ME2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0408

ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562

SCBFF3ME3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0580

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3ME4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0347

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3ME5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0295

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3ME6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0260

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3ME7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0260

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3ME8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0148

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3ME9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0220

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3MF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0213

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3MF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0087

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0057

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF3MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0811

ณ วันที่ 4 เม.ย. 2562

SCBFF6MJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0811

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2562

SCBFF6MK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0785

ณ วันที่ 25 เม.ย. 2562

SCBFF6MK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0828

ณ วันที่ 24 เม.ย. 2562

SCBFF6MK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0761

ณ วันที่ 2 พ.ค. 2562

SCBFF6MK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0811

ณ วันที่ 9 พ.ค. 2562

SCBFF6MK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0669

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0725

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0714

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0667

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0559

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0511

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0549

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0525

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0538

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0492

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0448

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0248

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0301

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6ML9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0254

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0169

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0102

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0230

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0225

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0159

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0105

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0075

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

SCBFF6MM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9962

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน