เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0624

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP1Y10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1294

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP1Y6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0907

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP1Y7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0769

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0734

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0528

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 24

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0344

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2566

SCBCP3M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 25

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0361

ณ วันที่ 9 พ.ย. 2566

SCBCP3M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 26

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0361

ณ วันที่ 16 พ.ย. 2566

SCBCP3M27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 27

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0361

ณ วันที่ 23 พ.ย. 2566

SCBCP3M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 28

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0361

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0337

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 30

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0305

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0302

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0273

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0275

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 34

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0239

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 35

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0214

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 36

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0174

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 37

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0164

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 38

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0077

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 39

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0047

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 40

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9974

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M41

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 41

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0599

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M42

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 42

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9894

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP3M43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 43

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP3M44

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 44

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0731

ณ วันที่ 8 พ.ย. 2566

SCBCP6M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0761

ณ วันที่ 22 พ.ย. 2566

SCBCP6M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0801

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0709

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0691

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0610

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0522

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0498

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1725

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0474

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0741

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0375

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 21

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1543

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 22

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0312

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 23

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1498

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 24

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0194

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 25

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0497

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 26

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0474

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 27

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0080

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 28

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9807

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP9M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1692

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP9M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1520

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP9M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0544

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBCP9M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1354

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YD8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1509

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2566

SCBASF1YD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1509

ณ วันที่ 9 พ.ย. 2566

SCBASF1YE1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1505

ณ วันที่ 15 พ.ย. 2566

SCBASF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1655

ณ วันที่ 22 พ.ย. 2566

SCBASF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1805

ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566

SCBASF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2253

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1484

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2461

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1727

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1921

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1945

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1486

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1349

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1858

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1819

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0854

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0861

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1893

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1543

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0952

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1078

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0912

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6MS8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0782

ณ วันที่ 15 พ.ย. 2566

SCBASF6MS9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0832

ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566

SCBASF6MT1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1793

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1211

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1176

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1200

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0880

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1117

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1075

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0974

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MT9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MT9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0907

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MU1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0869

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MU2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0874

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MU3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0780

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MU4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0816

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

SCBASF6MU5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0076

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2566

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน