เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEZ6M1

กองทุนเปิด SCB Easy 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0187

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP1Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0593

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP1Y2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0490

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0556

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP1Y6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0027

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP1Y7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0103

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP3M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0284

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2566

SCBCP3M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0284

ณ วันที่ 18 พ.ค. 2566

SCBCP3M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0298

ณ วันที่ 25 พ.ค. 2566

SCBCP3M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0290

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0256

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0234

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0212

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0191

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0169

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0134

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0097

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0062

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0043

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0018

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP3M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP3M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0293

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP6M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0248

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP6M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0145

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP6M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0103

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP6M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0031

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP6M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0032

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP6M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0047

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBCP6M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBASF1YD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0614

ณ วันที่ 3 พ.ค. 2566

SCBASF1YD4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0612

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2566

SCBASF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0610

ณ วันที่ 24 พ.ค. 2566

SCBASF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1362

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YD8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9988

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8928

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1819

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0677

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9931

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9909

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0944

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9115

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1106

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9788

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YE9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9988

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8464

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9456

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8852

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9868

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9652

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF3ME6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3ME6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0278

ณ วันที่ 2 พ.ค. 2566

SCBASF6MQ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0576

ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566

SCBASF6MQ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0555

ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566

SCBASF6MQ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0555

ณ วันที่ 17 พ.ค. 2566

SCBASF6MR1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0663

ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566

SCBASF6MR2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0227

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MR3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9871

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MR4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8905

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MR5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1043

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MR6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8980

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MR7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0540

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MR8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9744

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MR9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MR9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9478

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9765

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8723

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9312

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0199

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9022

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8638

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8477

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9620

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2566

SCBASF6MS9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MS9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน