เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEFN1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y4

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.1076

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBEFN1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y5

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0997

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0690

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFI6Y9M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.0415

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1045

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0565

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0659

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0597

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0669

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0190

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0282

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0236

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0383

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0382

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0221

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0124

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0133

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9938

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9855

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0009

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0037

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0011

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0900

ณ วันที่ 13 ก.ค. 2560

SCBFF6MC4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0868

ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560

SCBFF6MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0771

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0690

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0539

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0604

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0506

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0553

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0518

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0402

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0305

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0285

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0247

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0195

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0181

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0214

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0312

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0256

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0122

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0166

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0223

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0017

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6ME9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0068

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9994

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9879

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0036

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0015

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0010

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBFF6MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI3M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0015

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M33

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1094

ณ วันที่ 20 ก.ค. 2560

SCBAI6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M34
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0969

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M35
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0862

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M36
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0720

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M37
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0608

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M38 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0593

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M39 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0411

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M40 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0285

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M41

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M41 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0274

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M42

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M42 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0203

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAI6M43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M43 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0041

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBAS3Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

11.0870

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBASF1Y33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0669

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBASF1Y36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0238

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน