เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEFN1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y4

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0894

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBEFN1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y5

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0737

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFI6Y10M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y10M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.1756

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFI6Y9M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.0104

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFI7Y1M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.2358

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFI7Y1M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.1438

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFI7Y1M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.1422

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0579

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0221

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0245

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9917

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9978

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9876

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9712

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9830

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0055

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0026

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3MA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0429

ณ วันที่ 20 เม.ย. 2560

SCBFF3MA5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0443

ณ วันที่ 27 เม.ย. 2560

SCBFF3MA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0416

ณ วันที่ 4 พ.ค. 2560

SCBFF3MA7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0388

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560

SCBFF3MA8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0388

ณ วันที่ 18 พ.ค. 2560

SCBFF3MA9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0398

ณ วันที่ 25 พ.ค. 2560

SCBFF3MB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0277

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF3MB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0215

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF3MB3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0295

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF3MB4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0163

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF3MB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9995

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0846

ณ วันที่ 27 เม.ย. 2560

SCBFF6MB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0846

ณ วันที่ 4 พ.ค. 2560

SCBFF6MB3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0814

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2560

SCBFF6MB4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0818

ณ วันที่ 18 พ.ค. 2560

SCBFF6MB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0818

ณ วันที่ 25 พ.ค. 2560

SCBFF6MB6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0792

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MB7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0514

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MB8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0790

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MB9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0607

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0754

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0616

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0608

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0439

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0491

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0390

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0391

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0308

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0279

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0261

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0257

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0010

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0121

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9975

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6MD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0010

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6ME1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0094

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6ME2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9984

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6ME3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0031

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6ME4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9963

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6ME5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0028

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6ME6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0015

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBFF6ME7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M29

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0868

ณ วันที่ 27 เม.ย. 2560

SCBAI6M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M30

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1032

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M31

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0957

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M32

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0999

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M33

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0791

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M34
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0678

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M35
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0568

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M36
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0467

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M37
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0334

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M38 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0209

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M39 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0084

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAI6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M40 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0025

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBAS3Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

11.0617

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBASF1Y33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0381

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

SCBASF1Y36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9962

ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน