เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEFN1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y4

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.1703

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBEFN1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y5

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.1590

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1361

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1566

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1132

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1156

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0460

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1062

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0906

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0662

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0683

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0977

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0752

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0789

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0740

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0718

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0623

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0550

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0581

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0558

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0475

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0425

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0355

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0156

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0202

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0249

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0219

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9932

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9975

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0725

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0735

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0702

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0685

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0741

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0722

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0622

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0597

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0561

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0608

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0576

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0583

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6ME9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0516

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0479

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0352

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0441

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0434

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0286

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0348

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0299

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0090

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0154

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0168

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0139

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0053

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBFF6MG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9978

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI3M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0298

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI3M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M37
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0883

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M38 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0906

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M39 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0684

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M40 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0665

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M41

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M41 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0618

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M42

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M42 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0544

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M43 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0416

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M44

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M44 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0261

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBAI6M45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M45 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0108

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBASF1Y33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1328

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

SCBASF1Y36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0975

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน