เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBAF1YA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0729

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBAF1YA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0617

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.5159

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFI6MB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MB5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0609

ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562

SCBFI6MB6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MB6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0609

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2562

SCBFI6MB7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MB7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0626

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0841

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0769

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0735

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YH7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0810

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0742

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0726

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0679

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0575

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0544

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0500

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0529

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0501

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0595

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0605

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0754

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0539

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0635

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0480

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0416

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0411

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0482

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0303

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0332

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0309

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0197

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0007

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0030

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9924

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9935

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9747

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9966

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9862

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YL1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9726

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YL2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9768

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YL3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0010

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YL4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0056

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YL5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0022

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF1YL6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0235

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0052

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0103

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0050

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0111

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9972

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0003

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0023

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0094

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9915

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0022

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF3MD8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0730

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0373

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0452

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0483

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0425

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0244

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0287

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0385

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0253

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0214

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0133

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0089

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0188

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0137

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0033

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0049

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9975

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9896

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0090

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6MK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0051

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6ML1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0024

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBFF6ML2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI3M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0402

ณ วันที่ 11 ต.ค. 2561

SCBAI6M55

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M55 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0811

ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2561

SCBAI6M56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M56 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0811

ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562

SCBAI6M57

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M57 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0783

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBAI6M58

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M58 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0657

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBAI6M59

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M59 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0533

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBAI6M60

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M60 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0345

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBAI6M61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M61 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0381

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBAI6M62

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M62 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0120

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

SCBAI6M63

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M63 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0099

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน