เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1115

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1106

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP1Y10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0148

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP1Y11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0854

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1010

ณ วันที่ 3 ก.ค. 2567

SCBCP6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1009

ณ วันที่ 10 ก.ค. 2567

SCBCP6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0992

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 34

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9034

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 35

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0927

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 36

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9685

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 37

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0838

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0076

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 39

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0772

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 40

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9502

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP9M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0406

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP9M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0741

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBCP9M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0285

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0985

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1874

ณ วันที่ 10 ก.ค. 2567

SCBASF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1083

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1209

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1019

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0676

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8469

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8648

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8367

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8356

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8278

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF1YH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YH1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9478

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MU7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1126

ณ วันที่ 3 ก.ค. 2567

SCBASF6MU8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1116

ณ วันที่ 11 ก.ค. 2567

SCBASF6MU9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9629

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9214

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9271

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9093

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9202

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8886

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9002

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8936

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8734

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MV9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9107

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8456

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8526

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8345

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8297

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9084

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.8709

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9521

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBASF6MW8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBGOV3M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0573

ณ วันที่ 1 ก.ค. 2567

SCBGOV3M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0540

ณ วันที่ 1 ก.ค. 2567

SCBGOV3M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0490

ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567

SCBGOV3M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0545

ณ วันที่ 8 ก.ค. 2567

SCBGOV3M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0453

ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567

SCBGOV3M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9854

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0425

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0393

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0348

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0312

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0271

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0239

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0202

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0172

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0129

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0089

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0050

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 21

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0019

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV3M22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 22

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBGOV6M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9580

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9529

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0599

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9858

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0520

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0405

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9312

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0327

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9285

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9236

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0264

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9196

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9545

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0214

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9448

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0138

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.8746

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0061

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0092

ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567

SCBGOV6M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBGOV6M21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 21

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน