เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEZ3M1

กองทุนเปิด SCB Easy 3M1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBEZ1Y1

กองทุนเปิด SCB Easy 1Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAMFC3M1

กองทุนเปิด SCBAM Fund Click 3M1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0014

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBAMFC1Y1

กองทุนเปิด SCBAM Fund Click 1Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0178

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBAF1YA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1662

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2562

SCBAF1YA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1529

ณ วันที่ 2 ก.ค. 2562

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.6810

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1376

ณ วันที่ 2 ก.ค. 2562

SCBFF1YI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1376

ณ วันที่ 9 ก.ค. 2562

SCBFF1YI6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1408

ณ วันที่ 11 ก.ค. 2562

SCBFF1YI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1408

ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562

SCBFF1YI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1523

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1789

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1651

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1690

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1514

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1426

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1376

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1445

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1420

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1294

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1365

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1365

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1200

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1182

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1079

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1017

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1073

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0915

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0944

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0819

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0902

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0866

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1017

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1007

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0858

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0829

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0759

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0616

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YL9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0690

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0490

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0592

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0553

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0534

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0552

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0610

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0533

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0481

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0471

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0360

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0448

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0360

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0262

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0379

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0277

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0094

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0048

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0040

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9998

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF1YO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3ME9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0439

ณ วันที่ 10 ก.ค. 2562

SCBFF3MF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0421

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0358

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0343

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0303

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0287

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0251

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0224

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0184

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0115

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0020

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9982

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF3MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0039

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0862

ณ วันที่ 11 ก.ค. 2562

SCBFF6ML1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0862

ณ วันที่ 18 ก.ค. 2562

SCBFF6ML2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0816

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6ML3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0831

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6ML4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0823

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6ML5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0790

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6ML6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0645

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6ML7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0652

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6ML8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0615

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6ML9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0609

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0534

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0540

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0589

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0556

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0485

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0474

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0436

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0329

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0377

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0340

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0232

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0206

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0300

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0098

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0075

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9958

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

SCBFF6MN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0034

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2562

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน