เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBTFCP6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M38

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0520

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBTFCP6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M39

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0491

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBEFN1Y3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y3

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.2128

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBEFN1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y4

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0589

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBEFN1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y5

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0508

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFI6Y10M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y10M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.0622

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFI6Y9M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

12.9399

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFI7Y

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.2534

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFI7Y1M

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.1568

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFI7Y1M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.0753

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFI7Y1M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

13.0721

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0026

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3M96

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M96

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0388

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3M97

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M97

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0347

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3M98

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M98

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0299

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3M99

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M99

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0341

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0287

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0219

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0166

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9999

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0016

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0057

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0017

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MA9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MA9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0028

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0010

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF3MB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MB2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MA7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0873

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MA8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0707

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MA9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0806

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0569

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0378

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0401

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0309

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0288

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0139

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0290

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0065

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MB9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0140

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0327

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0249

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0159

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0160

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0086

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0051

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0042

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0032

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0009

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBFF6MD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI6M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M25

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1005

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2560

SCBAI6M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M26

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0995

ณ วันที่ 14 ก.พ. 2560

SCBAI6M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M28

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0646

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAI6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M29

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0383

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAI6M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M30

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0513

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAI6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M31

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0442

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAI6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M32

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0424

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAI6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M33

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0222

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAI6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M34

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0164

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAI6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M35

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0033

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAS1Y3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 1Y3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2010

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBAS3Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

11.0076

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF3M97

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 3M97

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0343

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF6MC4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0873

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2560

SCBASF6MC5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0681

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF6MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0736

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF6MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0615

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF6MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0562

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF6MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0541

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF6MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 6MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0461

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBASF1Y31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y31

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1893

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน