เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0084

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBCP1Y2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9833

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBCP1Y3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9451

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBCP6M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9822

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBCP6M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBASF1YB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0982

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0505

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1077

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0992

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0461

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0810

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0723

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0562

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YB9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YB9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1106

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0897

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YC4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0811

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1158

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1167

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1614

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0839

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1190

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1075

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1287

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YD4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0850

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0818

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0471

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBAS3MA4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0022

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBAS3MA5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0169

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBAS3MA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0212

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBAS3MA7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9699

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MB7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MB7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0129

ณ วันที่ 29 ก.ย. 2565

SCBASF3MB8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MB8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0135

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MB9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MB9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0135

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0105

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MC2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0034

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9697

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MC4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9496

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MC5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9643

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9664

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF3MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF3MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6MO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0288

ณ วันที่ 28 ก.ย. 2565

SCBASF6MO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0128

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MO3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9570

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9940

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MO5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0327

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MO6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0081

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MO7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0775

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MO8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0182

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MO9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9824

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0217

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0172

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0403

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0826

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0277

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0327

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9849

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9437

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MP9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MP9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9799

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MQ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9380

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MQ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9619

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBASF6MQ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6MQ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MQ4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAS6MA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 6MA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0242

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

SCBAS6MA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 6MA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0002

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน