เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEFN1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y4

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.1942

ณ วันที่ 15 พ.ย. 2560

SCBEFN1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์
โน้ตต่างประเทศ 1Y5

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.1869

ณ วันที่ 15 พ.ย. 2560

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1914

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0805

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1328

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1332

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9064

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9091

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1033

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9951

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0608

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0677

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0524

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0817

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0978

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0959

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0833

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0725

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0828

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0796

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0691

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0630

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0603

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0367

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0522

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0479

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0465

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0159

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0257

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0195

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0170

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0394

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0470

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF1YH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0257

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6ME4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0763

ณ วันที่ 16 พ.ย. 2560

SCBFF6ME5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0710

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6ME6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0794

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6ME7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0792

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6ME8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0801

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6ME9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0646

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0654

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0492

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0610

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0601

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0461

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0597

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0479

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0278

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0341

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0361

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0322

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0247

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0230

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0289

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0451

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0153

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0168

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0113

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0009

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBFF6MH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI3M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0265

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M39 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0974

ณ วันที่ 16 พ.ย. 2560

SCBAI6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M40 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0939

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M41

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M41 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0871

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M42

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M42 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0818

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M43 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.0704

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M44

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M44 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0535

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M45 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0405

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M46

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M46 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0164

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBAI6M47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M47 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1Y33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1489

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

SCBASF1Y36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ
เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1177

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน