เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEAI1YA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1441

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBAI25M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 25M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.5352

ณ วันที่ 22 มี.ค. 2564

SCBASF1YA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1480

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2201

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2049

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1945

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1955

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2097

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2102

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2151

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1990

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MG9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1974

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1885

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1449

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1379

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1291

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1776

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1611

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1840

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1790

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1695

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1780

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1718

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1645

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1680

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1673

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1772

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1791

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1030

ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564

SCBASF6MI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน