เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEZ3M1

กองทุนเปิด SCB Easy 3M1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0249

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBEZ1Y1

กองทุนเปิด SCB Easy 1Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0458

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFI1Y14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y14

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0043

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFI1Y15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y15

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0196

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBAMFC3M1

กองทุนเปิด SCBAM Fund Click 3M1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0549

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBAMFC1Y1

กองทุนเปิด SCBAM Fund Click 1Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0612

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBAF1YA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1662

ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2562

SCBAF1YA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1529

ณ วันที่ 2 ก.ค. 2562

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.7576

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFI6MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MC1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0082

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFI6MC2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MC2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9988

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFI6MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MC3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0074

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1810

ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1710

ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1705

ณ วันที่ 28 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1710

ณ วันที่ 5 ก.ย. 2562

SCBFF1YJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1789

ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562

SCBFF1YJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1810

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1726

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1794

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1812

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1638

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1704

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1471

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1453

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1579

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1486

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1354

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1263

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1478

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1384

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1507

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1390

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1201

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1254

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1207

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0972

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YL9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0956

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0826

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1210

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1029

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0991

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0926

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1004

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0911

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0911

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0871

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0699

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0836

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0710

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0594

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0817

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0659

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0636

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0543

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0321

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0259

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0365

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YO3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0424

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0390

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YO5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0188

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YO6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0004

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF1YO7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9998

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF3MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0443

ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562

SCBFF3MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0439

ณ วันที่ 29 ส.ค. 2562

SCBFF3MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0443

ณ วันที่ 5 ก.ย. 2562

SCBFF3MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0439

ณ วันที่ 12 ก.ย. 2562

SCBFF3MF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0443

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF3MF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0708

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF3MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0368

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF3MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0517

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF3MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0495

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF3MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0312

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6ML5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0887

ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562

SCBFF6ML6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0857

ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562

SCBFF6ML7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0887

ณ วันที่ 29 ส.ค. 2562

SCBFF6ML8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0887

ณ วันที่ 5 ก.ย. 2562

SCBFF6ML9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0887

ณ วันที่ 12 ก.ย. 2562

SCBFF6MM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0913

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0895

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1056

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0989

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1008

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0874

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0740

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0639

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0760

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0686

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0588

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0536

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0699

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0708

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0401

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0201

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0192

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0294

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0278

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MO3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0250

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

SCBFF6MO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0167

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2562

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน