เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBAI6M65

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M65 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAF1YA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1007

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBAF1YA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอไอ 1YA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0841

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFI3Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.5643

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFI6MB5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MB5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0609

ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562

SCBFI6MB6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MB6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0609

ณ วันที่ 17 ม.ค. 2562

SCBFI6MB7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MB7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0684

ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562

SCBFF1YH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1122

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1129

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1074

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YH7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1055

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1034

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0981

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0976

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0929

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0864

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0728

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0737

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0712

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0770

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0777

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1000

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0770

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0855

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0701

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0614

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0571

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0689

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0586

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0491

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0511

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0505

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0375

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0251

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0231

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0130

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0134

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9936

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0115

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9985

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9955

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9968

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0146

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0174

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0039

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9887

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9954

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9907

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YL9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9992

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9768

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0001

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF1YM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3MD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0357

ณ วันที่ 6 มี.ค. 2562

SCBFF3MD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0357

ณ วันที่ 14 มี.ค. 2562

SCBFF3MD4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0267

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3MD5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0272

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3MD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0162

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3MD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0211

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3MD8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0143

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3MD9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0133

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0071

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0099

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0013

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0068

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0052

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9961

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0003

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF3ME8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3ME8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0735

ณ วันที่ 7 มี.ค. 2562

SCBFF6MJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0731

ณ วันที่ 13 มี.ค. 2562

SCBFF6MJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0694

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0608

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0619

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0406

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0429

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0537

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0452

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0339

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0267

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0217

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0185

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0290

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0178

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0167

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0046

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0133

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0138

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0126

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9939

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9916

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9888

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6ML9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9862

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0003

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBFF6MM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBAI6M58

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M58 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0868

ณ วันที่ 7 มี.ค. 2562

SCBAI6M59

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M59 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0806

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBAI6M60

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M60 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0701

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBAI6M61

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M61 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0707

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBAI6M62

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M62 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0428

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

SCBAI6M63

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M63 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0404

ณ วันที่ 19 มี.ค. 2562

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน