เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0784

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP1Y6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1559

ณ วันที่ 4 เม.ย. 2567

SCBCP1Y7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1425

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1414

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0765

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP1Y10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9897

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP1Y11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0427

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 47

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0547

ณ วันที่ 4 เม.ย. 2567

SCBCP3M48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 48

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0490

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 49

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0457

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 50

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0392

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M51

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 51

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0358

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M52

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 52

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9748

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M53

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 53

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9442

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M54

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 54

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9416

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M55

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 55

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0236

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 56

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9658

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M57

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 57

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0196

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M58

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 58

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9342

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP3M59

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 59

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0161

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1036

ณ วันที่ 10 เม.ย. 2567

SCBCP6M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1065

ณ วันที่ 10 เม.ย. 2567

SCBCP6M21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 21

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1025

ณ วันที่ 10 เม.ย. 2567

SCBCP6M22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 22

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1036

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 23

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0944

ณ วันที่ 10 เม.ย. 2567

SCBCP6M24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 24

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0895

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 25

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0258

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 26

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0209

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 27

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0808

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 28

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0582

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9990

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 30

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0633

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0554

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9635

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0500

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 34

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0751

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 35

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0412

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 36

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9446

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 37

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0322

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9617

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 39

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0248

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 40

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9317

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP9M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0334

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP9M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0098

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP9M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0257

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBCP9M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9946

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YAA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1738

ณ วันที่ 3 เม.ย. 2567

SCBASF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0781

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1093

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1006

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0795

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0914

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0985

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0681

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0491

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0060

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6MU1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1078

ณ วันที่ 2 เม.ย. 2567

SCBASF6MU2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0393

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MU3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0596

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MU4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0336

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MU5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0453

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MU6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0770

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MU7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0342

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MU8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0377

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MU9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0509

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0849

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0602

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0254

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0240

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0367

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0148

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0094

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0123

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBASF6MV9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9615

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9416

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0119

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9328

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0086

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9591

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0063

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9247

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0007

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9329

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV3M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBGOV6M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9339

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV6M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9271

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV6M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0120

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV6M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9009

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV6M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0026

ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567

SCBGOV6M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน