ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

อาทิตย์

20

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 มกราคม 2562

SCBBLN

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBRMPOP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBGHC

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBGSIF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBUSSM

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBGOLDHRMF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBCOMP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBNK225D

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2562

SCBGSIFR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBINDIA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBGEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBINDIAP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBCEH

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2562

SCBS&P500P

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBWINR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBEMBOND

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2562

SCBROBOA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBS&P500

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBGLOW

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/สหราชอาณาจักร/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBGHCP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBGLOWP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/สหราชอาณาจักร/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBGMTA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBOIL

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBPOPP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBWINA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBEMEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBPOPA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBEUSMP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBGPLUS

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2562

SCBUSHYA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBJPSMA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBPGF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2562

SCBNK225

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2562

SCBEUSM

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBGPROP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBOPPR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBOPPA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBCHA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 มกราคม 2562

SCBEUEQP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2562

SCBFINR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2562

SCBGOLDH

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBGINR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2562

SCBGIF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBNK225P

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2562

SCBRMGIF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBGLOB

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBDIGI

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBAEMHA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBEUEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2562

SCBINCR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBGMLA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2562

SCBCE

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2562

SCBCEP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2562

SCBGOLD

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBGINA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2562

SCBGEARA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBLEQA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง

1 มกราคม 2562

SCBRMJP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2562

SCBRMEU

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2562

SCBRMGHC

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBCHEQA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBAEM

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2562

SCBSMART3

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/สหราชอาณาจักร/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBINCA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBFINA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2562

SCBSMART4

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/สหราชอาณาจักร/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBKEQTG

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBKEQTGP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBGEQA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2562

SCBMPLUSA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2562

SCBCHAP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 มกราคม 2562

SCBRMGW

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/สหราชอาณาจักร/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBRMGWP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/สหราชอาณาจักร/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 มกราคม 2562

SCBLEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง

2 มกราคม 2562

SCBSMART3

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

2 มกราคม 2562

SCBSMART4

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

2 มกราคม 2562

SCBGLOW

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

2 มกราคม 2562

SCBGLOWP

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

3 มกราคม 2562

SCBGLOW

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

3 มกราคม 2562

SCBGLOWP

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

3 มกราคม 2562

SCBSMART3

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

3 มกราคม 2562

SCBSMART4

Bank Holiday

ญี่ปุ่น

14 มกราคม 2562

SCBSMART3

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

14 มกราคม 2562

SCBSMART4

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

14 มกราคม 2562

SCBGLOW

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

14 มกราคม 2562

SCBGLOWP

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

21 มกราคม 2562

SCBDIGI

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBGMLA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBGOLD

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBLEQA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBINCA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBFINA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

21 มกราคม 2562

SCBKEQTG

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBBLN

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBRMPOP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBUSSM

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBCOMP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBSMART3

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBSMART4

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBEMBOND

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBS&P500

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBOIL

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBPOPA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBPGF

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBGLOW

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBGLOWP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBGPROP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

21 มกราคม 2562

SCBFINR

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

21 มกราคม 2562

SCBGOLDH

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา