ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

อาทิตย์

26

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 มกราคม 2563

SCBRMGIF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBBLNP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBUSSMP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBGOLDHRMF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2563

SCBEMBOND

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2563

SCBGOLDHE

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2563

SCBGHC

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBGSIFR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBGOLDH

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2563

SCBKEQTGE

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBFINR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2563

SCBRMGWP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBSMART4

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBLEQP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBRMS&P500

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBJPSMA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBS&P500

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBROBOP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBGINR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBPGFP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBJPSMP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBROBOA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBBLN

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBUSSM

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBGEARA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBGEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBINDIAP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBNK225

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2563

SCBEUSM

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBRMPOP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBSPICYA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBPOPP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2563

SCBGINA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBGPROP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBUSHYA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBCE

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2563

SCBPOPA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2563

SCBWINR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBEUEQP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2563

SCBRMEU

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2563

SCBGOLDE

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2563

SCBCLASSICA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBGOLD

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2563

SCBINDIAE

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBDIGIP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBLEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBRMJP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2563

SCBOPPR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBAEMHA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBGLOW

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBCHAP

วันขึ้นปีใหม่

จีน/ฮ่องกง/ไทย

1 มกราคม 2563

SCBNK225P

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2563

SCBCEP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2563

SCBWINA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBCOMP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBCHA

วันขึ้นปีใหม่

จีน/ฮ่องกง/ไทย

1 มกราคม 2563

SCBPGF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBGEQP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBGPROPP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBDIGI

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBINDIA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBSMART3

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBGSIF

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBRMLEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBFINA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2563

SCBINCA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBGOLDHP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2563

SCBLEQA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBOPPA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBAEMP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBMPLUSA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBEMEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBCHEQP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง/จีน

1 มกราคม 2563

SCBS&P500P

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBEUSMP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBOIL

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBRMGW

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBEUEQ

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2563

SCBGLOWP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBGEQA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBRMGHC

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBNK225D

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2563

SCBMILDA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2563

SCBINCR

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2563

SCBKEQTGP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBAEM

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBGLOB

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBGPLUS

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBCHEQA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง/จีน

1 มกราคม 2563

SCBGMLA

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2563

SCBS&P500E

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2563

SCBCEH

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2563

SCBEMEQP

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2563

SCBKEQTG

วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

2 มกราคม 2563

SCBGLOWP

Market Holiday

ญี่ปุ่น

2 มกราคม 2563

SCBGLOW

Market Holiday

ญี่ปุ่น

3 มกราคม 2563

SCBGLOW

Market Holiday

ญี่ปุ่น

3 มกราคม 2563

SCBGLOWP

Market Holiday

ญี่ปุ่น

13 มกราคม 2563

SCBGLOWP

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

13 มกราคม 2563

SCBGLOW

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

20 มกราคม 2563

SCBCOMP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBGPROPP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

20 มกราคม 2563

SCBINCA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBSPICYA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBGLOW

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBOIL

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBCLASSICA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBGMLA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBKEQTG

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBUSSMP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

20 มกราคม 2563

SCBGLOWP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBEMBOND

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBGOLDH

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBRMS&P500

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBS&P500

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBUSSM

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

20 มกราคม 2563

SCBMILDA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBLEQA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBRMPOP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBGPROP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

20 มกราคม 2563

SCBPOPA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBWINR

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

20 มกราคม 2563

SCBGOLD

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

20 มกราคม 2563

SCBWINA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

24 มกราคม 2563

SCBMILDA

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

24 มกราคม 2563

SCBSMART4

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

24 มกราคม 2563

SCBGOLD

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

24 มกราคม 2563

SCBSPICYA

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

24 มกราคม 2563

SCBGLOW

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

24 มกราคม 2563

SCBCLASSICA

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

24 มกราคม 2563

SCBGLOWP

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

24 มกราคม 2563

SCBRMGW

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

24 มกราคม 2563

SCBSMART3

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์/ฮ่องกง

27 มกราคม 2563

SCBGLOW

Lunar New Year

สิงคโปร์/ฮ่องกง

27 มกราคม 2563

SCBCLASSICA

Lunar New Year

สิงคโปร์/ฮ่องกง

27 มกราคม 2563

SCBGLOWP

Lunar New Year

สิงคโปร์/ฮ่องกง

27 มกราคม 2563

SCBSMART3

Lunar New Year

สิงคโปร์/ฮ่องกง

27 มกราคม 2563

SCBMILDA

Lunar New Year

สิงคโปร์/ฮ่องกง

27 มกราคม 2563

SCBSMART4

Lunar New Year

สิงคโปร์/ฮ่องกง

27 มกราคม 2563

SCBSPICYA

Lunar New Year

สิงคโปร์/ฮ่องกง

28 มกราคม 2563

SCBGLOW

Lunar New Year

ฮ่องกง

28 มกราคม 2563

SCBGLOWP

Lunar New Year

ฮ่องกง