ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

เสาร์

17

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤศจิกายน 2561

SCBDIGI

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBPGF

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOW

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOWP

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBPOPA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBWINA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBLEQ

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBLEQA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBGPROP

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOB

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBGINA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

6 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART4

Deepavali

สิงคโปร์

6 พฤศจิกายน 2561

SCBGOLD

Deepavali

สิงคโปร์

6 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART3

Deepavali

สิงคโปร์

6 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOW

Deepavali

สิงคโปร์

6 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOWP

Deepavali

สิงคโปร์

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOW

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOWP

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBINCR

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBLEQA

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBRMGW

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGOLDH

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGEQA

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBINCA

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBUSSM

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBFST

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGINA

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBRMPOP

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBMPLUSA

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBBLN

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBDIGI

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBEMBOND

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART4

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGOLDHRMF

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGPROP

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBPOPA

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBKEQTG

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBPOPP

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBWINA

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBINDIA

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBCOMP

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBROBOA

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBS&P500

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBLEQ

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBOIL

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBGOLD

Veterans' Day Obs

สหรัฐอเมริกา

12 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART3

Veterans' Day (obs)

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART4

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBGOLDHRMF

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBDIGI

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBPOPA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBGPROP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBKEQTG

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBWINA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBCOMP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBS&P500

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBLEQ

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBOIL

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART3

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBGOLD

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOW

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOWP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBPGF

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBLEQA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBGOLDH

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBINCA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBUSSM

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBGINA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBRMPOP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBBLN

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

22 พฤศจิกายน 2561

SCBEMBOND

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART4

Labor Thanksgiving Day

ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2561

SCBSMART3

Labor Thanksgiving Day

ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOW

Labor Thanksgiving Day

ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2561

SCBGLOWP

Labor Thanksgiving Day

ญี่ปุ่น