ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

ศุกร์

24

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤศจิกายน 2560

SCBDIGI

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2560

SCBEUSM

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2560

SCBLEQ

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2560

SCBGLOW

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2560

SCBGPROP

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2560

SCBGLOWP

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2560

SCBPGF

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2560

SCBGLOB

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

3 พฤศจิกายน 2560

SCBGLOWP

Culture Day

ญี่ปุ่น

3 พฤศจิกายน 2560

SCBGLOW

Culture Day

ญี่ปุ่น

3 พฤศจิกายน 2560

SCBSMART4

Culture Day

ญี่ปุ่น

3 พฤศจิกายน 2560

SCBSMART3

Culture Day

ญี่ปุ่น

10 พฤศจิกายน 2560

SCBGEQ

Veteran's Day

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGHC

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBDIGI

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBPOPA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBRMGWP

Thanksgiving / Labor Thanksgiving Day

สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGOLD

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBS&P500

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBEMEQ

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBRMGW

Thanksgiving / Labor Thanksgiving Day

สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGPROP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBRMPOP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBEMBOND

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBCOMP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGOLDHRMF

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGLOWP

Thanksgiving / Labor Thanksgiving Day

สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGOLDH

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBINDIA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBPGF

Thanksgiving / Labor Thanksgiving Day

สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2560

SCBKEQTG

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGLOW

Thanksgiving / Labor Thanksgiving Day

สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2560

SCBSMART4

Thanksgiving / Labor Thanksgiving Day

สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2560

SCBOIL

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBUSSM

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBGEQ

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBLEQ

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

23 พฤศจิกายน 2560

SCBSMART3

Thanksgiving / Labor Thanksgiving Day

สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น

23 พฤศจิกายน 2560

SCBBLN

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา