ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

ศุกร์

20

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

2 กันยายน 2562

SCBGOLD

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

2 กันยายน 2562

SCBPOPA

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

2 กันยายน 2562

SCBGLOWP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

2 กันยายน 2562

SCBINCA

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

2 กันยายน 2562

SCBCOMP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

2 กันยายน 2562

SCBEMBOND

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

2 กันยายน 2562

SCBOIL

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

2 กันยายน 2562

SCBFINA

Labor Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

2 กันยายน 2562

SCBGLOW

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

13 กันยายน 2562

SCBCHEQA

Mid-autumn Festival

สวิตเซอร์แลนด์

16 กันยายน 2562

SCBGLOW

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

16 กันยายน 2562

SCBGLOWP

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

23 กันยายน 2562

SCBGLOW

Autumnal Equinox Day

ญี่ปุ่น

23 กันยายน 2562

SCBGLOWP

Autumnal Equinox Day

ญี่ปุ่น