ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พุธ

20

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤศจิกายน 2562

SCBSPICYA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBRMLEQ

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBGINA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤศจิกายน 2562

SCBDIGI

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBGINR

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤศจิกายน 2562

SCBPOPA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBGPLUS

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤศจิกายน 2562

SCBMILDA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBLEQA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBCLASSICA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBGLOB

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBLEQ

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBWINA

All Saints Day

ลักเซมเบิร์ก

4 พฤศจิกายน 2562

SCBGLOW

Culture Day (obs)

ญี่ปุ่น

4 พฤศจิกายน 2562

SCBGLOWP

Culture Day (obs)

ญี่ปุ่น

11 พฤศจิกายน 2562

SCBLEQA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBUSSM

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBGLOWP

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBCLASSICA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBRMPOP

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBGOLDH

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBLEQ

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBRMS&P500

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBWINA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBGOLD

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBSPICYA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBGOLDHRMF

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBRMLEQ

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBGINA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBS&P500

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBEMBOND

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBDIGI

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBGMLA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBSMART3

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBSMART4

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBPOPA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

11 พฤศจิกายน 2562

SCBKEQTG

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBPOPP

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

11 พฤศจิกายน 2562

SCBGLOW

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBCOMP

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBINCA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBOIL

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

11 พฤศจิกายน 2562

SCBMILDA

Veterans' Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBS&P500

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBDIGI

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBGMLA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBSMART3

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBSMART4

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBPOPA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBKEQTG

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBGLOW

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBFINA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

28 พฤศจิกายน 2562

SCBCOMP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBINCA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBOIL

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBMILDA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBLEQA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBFINR

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

28 พฤศจิกายน 2562

SCBUSSM

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBGLOWP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBCLASSICA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBRMPOP

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBGOLDH

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBLEQ

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBRMS&P500

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBWINA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBEMBOND

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBSPICYA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBGOLD

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBGOLDHRMF

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBRMLEQ

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา

28 พฤศจิกายน 2562

SCBGINA

Thanksgiving

สหรัฐอเมริกา