ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

อังคาร

30

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤษภาคม 2560

SCBINDIA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBCE

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2560

SCBRMGW

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

เยอรมนี/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

เยอรมนี/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBEMEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2560

SCBPGF

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2560

SCBOIL

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

เยอรมนี/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBMPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBKEQTG

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBAEM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2560

SCBRMJP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBCHA

วันแรงงานแห่งชาติ

จีน/ฮ่องกง/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGOLDHRMF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2560

SCBS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBSMART4

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGINR

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGLOB

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGPROP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2560

SCBNK225D

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBDIGI

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2560

SCBSMART3

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBRMEU

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBRMGHC

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2560

SCBEUSM

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGHC

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2560

SCBGOLD

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2560

SCBCEH

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2560

SCBUSHYA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2560

SCBEMBOND

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBGIF

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBBLN

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2560

SCBRMGIF

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBUSSM

วันแรงงานแห่งชาติ / May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2560

SCBGEQ

วันแรงงานแห่งชาติ / May Bank Holiday

ไอร์แลนด์/ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2560

SCBGPLUS

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2560

SCBGOLDH

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2560

SCBCOMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBRMGWP

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

เยอรมนี/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBEUEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

เยอรมนี/ไทย

1 พฤษภาคม 2560

SCBFST

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

3 พฤษภาคม 2560

SCBCEH

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBLEQ

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBRMGWP

Constitution Day / Buddha's Birthday

ญี่ปุ่น/ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBCE

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBRMGW

Constitution Day / Buddha's Birthday

ญี่ปุ่น/ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

Constitution Day / Buddha's Birthday

ญี่ปุ่น/ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

Constitution Day / Buddha's Birthday

ญี่ปุ่น/ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBCHA

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBSMART4

Constitution Day / Buddha's Birthday

ญี่ปุ่น/ฮ่องกง

3 พฤษภาคม 2560

SCBSMART3

Constitution Day / Buddha's Birthday

ญี่ปุ่น/ฮ่องกง

4 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

Greenery Day

ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2560

SCBSMART4

Greenery Day

ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2560

SCBSMART3

Greenery Day

ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

Greenery Day

ญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

Children's Day

ญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

Children's Day

ญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2560

SCBSMART4

Children's Day

ญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2560

SCBSMART3

Children's Day

ญี่ปุ่น

10 พฤษภาคม 2560

SCBRMGHC

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBEUSM

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBGHC

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBGOLD

วันวิสาขบูชา

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBSMART4

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBUSHYA

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBEMBOND

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBCHA

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBBLN

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBUSSM

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBSMART3

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBGEQ

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBGOLDH

วันวิสาขบูชา

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBEUEQ

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBCOMP

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBINDIA

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBCEH

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBEMEQ

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBLEQ

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBRMGWP

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBOIL

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBKEQTG

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBRMGW

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBGOLDHRMF

วันวิสาขบูชา

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBPGF

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBS&P500

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

10 พฤษภาคม 2560

SCBCE

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBGLOB

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBGPROP

วันวิสาขบูชา

ไทย

10 พฤษภาคม 2560

SCBDIGI

วันวิสาขบูชา

ไทย

25 พฤษภาคม 2560

SCBGLOB

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2560

SCBGPROP

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2560

SCBEUSM

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2560

SCBDIGI

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2560

SCBPGF

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2560

SCBLEQ

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

29 พฤษภาคม 2560

SCBOIL

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBKEQTG

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBGSIFR

Memorial Day / Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

29 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBPGF

Memorial Day / Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

29 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBGPROP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBDIGI

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBGHC

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBSMART4

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBGOLD

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBEMBOND

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBBLN

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBUSSM

Memorial Day / Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

29 พฤษภาคม 2560

SCBSMART3

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBGEQ

Memorial Day / Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

29 พฤษภาคม 2560

SCBS&P500

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBCOMP

Memorial Day / Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

29 พฤษภาคม 2560

SCBINDIA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBGSIF

Memorial Day / Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

29 พฤษภาคม 2560

SCBEMEQ

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2560

SCBLEQ

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

30 พฤษภาคม 2560

SCBSMART3

Tuen Ng Festival

ฮ่องกง

30 พฤษภาคม 2560

SCBCE

Tuen Ng Festival

ฮ่องกง

30 พฤษภาคม 2560

SCBLEQ

Tuen Ng Festival

ฮ่องกง

30 พฤษภาคม 2560

SCBGLOWP

Tuen Ng Festival

ฮ่องกง

30 พฤษภาคม 2560

SCBCHA

Tuen Ng Festival

จีน/ฮ่องกง

30 พฤษภาคม 2560

SCBGLOW

Tuen Ng Festival

ฮ่องกง

30 พฤษภาคม 2560

SCBSMART4

Tuen Ng Festival

ฮ่องกง

30 พฤษภาคม 2560

SCBCEH

Tuen Ng Festival

ฮ่องกง