PROVIDENT FUND

ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินให้ลูกจ้างใช้จ่ายตอนเกษียณอายุแล้วและถือว่าเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่นายจ้างมีให้แก่ลูกจ้าง

SCBAM PROVIDENT FUND

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ. ไทยพาณิชย์

บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับบริการและสิทธิประโยชน์พิเศษ เฉพาะสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และรายงานการลงทุนง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง

บริการหลัก
บริการเสริมสำหรับสมาชิกฯ