วิสัยทัศน์และปรัชญา

The Most Advanced Technology & Trusted Partner AMC

ปรัชญาแห่งการลงทุน


แนวทางการบริหารการลงทุนของ บลจ. ไทยพาณิชย์เป็นการบริหารทั้งแบบจากบนสู่ล่าง (Top Down) ผ่านการกำหนดกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในแต่ละประเภทสินทรัพย์ (Strategic and Tactical Asset Allocation) และจากล่างสู่บน (Bottom Up) ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ ยึดหลักการบริหารงานเป็นทีม (Team Approach) โดยมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นศูนย์กลางการบริหารการลงทุน กระบวนการบริหารการลงทุนเน้นหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และการมีวินัยในการลงทุน (Disciplined Investment) ผู้จัดการกองทุนยึดหลักความรอบคอบระมัดระวัง (Prudence) และการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

การบริหารกองทุนตราสารหนี้เน้นการกลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (Active Management) ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์เครดิต (Credit Process) ที่เข้มงวด เกณฑ์การกระจายความเสี่ยง (Portfolio Diversification) กระบวนการจัดสรรความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Budgeting and Monitoring Process) และด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk Management) ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ของแต่ละกองทุน ส่วนการบริหารกองทุนตราสารทุนใช้ทั้งกลยุทธ์เชิงรุก (Active Management) และกลยุทธ์เชิงรับ (Passive Management)