การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ของ บลจ. ไทยพาณิชย์

ภาพรวมการบริการกองทุนส่วนบุคคล
โดย บลจ.ไทยพาณิชย์

ในธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ไทยพาณิชย์ ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ครองส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 29.96% ของอุตสาหกรรมธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 688,386 ล้านบาท โดยให้บริการกับลูกค้าสถาบันในหลากหลายธุรกิจ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ธุรกิจประกัน มูลนิธิ สหกรณ์ออมทรัพย์ และ บริษัทเอกชนต่างๆ ตลอดจนลูกค้าบุคคลธรรมดา

 

การทำงานของกองทุนส่วนบุคคล โดย บลจ. ไทยพาณิชย์

 

ทำไมต้องลงทุนกองทุนส่วนบุคคลกับ บลจ. ไทยพาณิชย์

 • ความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางกระบวนการจัดการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีรางวัลยืนยันความสำเร็จ Fitch Ratings
 • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิขนาดใหญ่ส่งผลให้มีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่า เพื่อให้ได้ราคาที่เป็น Best Execution โดยเอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน
 • ความพร้อมด้านบุคลากรและระบบงาน มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงจากหลากหลายสาขาความรู้ รวมถึงมีระบบฐานข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการลงทุนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง เข้าถึงการลงทุนที่หลากหลายและครบวงจรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความแข็งแกร่งของ SCBX GROUP และ Partner
 • การบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน มีการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ครอบคลุมถึงกระบวนการทดสอบความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤต

การให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์

 • บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับมอบหมายลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนและ ข้อจำกัดการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • มีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ ทำหน้าที่แนะนำการลงทุน ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • มีการจัดส่งรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคลประจำเดือนให้กับลูกค้า ประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงาน รายงานแสดงรายละเอียดสินทรัพย์สุทธิ รายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และรายงานงบการเงิน สำหรับลูกค้าสถาบัน เป็นต้น
 • บริการ SCBAM Private Fund Online: ลูกค้าสามารถดูข้อมูลผลการดำเนินงานและรายงานการจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ทุกวัน

รูปแบบการลงทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงและข้อจำกัดในการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งรูปแบบการจัดสรรพอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ ซึ่งมีการให้บริการ 3 รูปแบบ

 1. Tailor-Made Mandate คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์และข้อจำกัดต่างๆ โดยลูกค้าสามารถกำหนดข้อจำกัดทางการลงทุนต่างๆได้อย่างเฉพาะเจาะจง อาทิ ข้อจำกัดด้านสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภท อุตสาหกรรมที่ยกเว้นไม่ให้ลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุนได้ หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการที่มีอำนาจกำกับดูแลได้ให้กรอบการลงทุนไว้ เพื่อตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

 2. Fund of Funds Platform คือ การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลผ่านกองทุนรวมของ บลจ.ไทยพาณิชย์ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนให้ชนะตัวชี้วัดการลงทุน (benchmark) โดยมีแผนการลงทุนให้ลูกค้าเลือกตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ โดยบริหารจัดการและปรับน้ำหนักการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การลงทุน อีกทั้งลดภาระของลูกค้าในด้านการติดตามสภาวะตลาด
   
 3. Structured Product & Offshore Investment คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อน หรือนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ผ่านทางคู่ค้าต่างประเทศ และบลจ.ระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับ บลจ.ไทยพาณิชย์

  ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน และยกระดับการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า อีกทั้งการลงทุนใน Structured Product & Offshore Investment ผ่านทางกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ลูกค้าจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่การลงทุนทางตรงในสินทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถให้ได้

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน SCBAM Client Relations 0 2777 7777 หรือส่งอีเมลมายัง กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน email: am_inst.scbam@scb.co.th

คำเตือน: ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ