แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทธ/น/ข. 47/2553) โดยมีสาระสำคัญ คือ บริษัทจัดการกองทุนต้องจัดให้มีคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ลงทุนโดยพิจารณาให้ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ซึ่งมีผลทำให้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 บริษัทจะต้องจัดให้มี “การทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน” ก่อนที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในการเลือกลงทุนใน กองทุนที่เหมาะสมกับท่านได้มากยิ่งขึ้น

 

ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถทำแบบประเมิน หรือทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนได้ที่ช่องทางบริการด้านล่างนี้

 

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

  • ผู้ที่เปิดบัญชีกองทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB Easy App
    ทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนได้ที่ SCB Easy App หรือติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

  • ผู้ที่เปิดบัญชีกองทุน SCBAM Fund Click หรือ เปิดผ่านนักวางแผนการลงทุนอิสระ ท่านสามารถทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนได้ ตามช่องทางนี้

1. ช่องทางแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click 

 

2. ช่องทาง SCBAM e-Service

 

3. LINE OA @SCBAM

 

4. ดาวน์โหลด แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถส่งให้กับตัวแทนผู้สนับสนุนการขายของท่าน เพื่อดำเนินการต่อไป

 

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ดาวน์โหลด แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน สำหรับลูกค้านิติบุคคล เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถส่งให้กับตัวแทนผู้สนับสนุนการขายของท่าน เพื่อดำเนินการต่อไป