SCBAM FUND CLICK
เปิดบัญชีกองทุน SCBAM Fund Click E-Account Opening | คลิก
ฟรี ค่าธรรมเนียม
ครบทุกสินทรัพย์ทั่วโลก
ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท
สูงสุด 1 ล้านบาท/ผู้ลงทุน*
(*นับรวม SSF e-class ที่ลงทุนได้สูงสุด 2 แสนบาท/ผู้ลงทุน)

ชนิด e-class ปกติ : ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อ และการจัดการ

ชนิด SSF e-class : ฟรีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการ

รายชื่อกองทุนกลุ่ม e-class ทั้งหมด
คลิกเพื่อขยาย ภาพตารางกองทุน e-class

คำเตือน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com

 • คู่มือการลงทุน
 • วิธีการเปิดบัญชี SCBAM Fund Click

  การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
  SCBAM Fund Click E-Account Opening

  ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

  สมัครผ่าน
  ธนาคาร Mobile App Internet Banking ตู้ ATM
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  สมัครผ่าน SCB Easy App
  คลิกดูการสมัคร

  สมัครผ่าน SCB Easy Net
  คลิกดูการสมัคร

  คลิกดูการสมัคร
  ธนาคารกสิกรไทย
  คลิกดูการสมัคร
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  สมัครผ่าน KMA App
  คลิกดูการสมัคร

  สมัครผ่าน Krungsri Online
  คลิกดูการสมัคร

  คลิกดูการสมัคร
  ธนาคารกรุงไทย
  คลิกดูการสมัคร
  ธนาคารกรุงเทพ
  สมัครผ่าน Bualuang iBanking
  คลิกดูการสมัคร

  คลิกดูการสมัคร
  ธนาคารทหารไทยธนชาต
  คลิกดูการสมัคร

  ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID

  คําถามที่พบบ่อย (FAQ)

  กองทุนอาจมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามลักษณะพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น

  • ชนิด a-class นำผลตอบแทนกลับไปลงทุนในกองทุนโดยอัตโนมัติ
  • ชนิด d-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยเป็นเงินปันผล
  • ชนิด r-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยด้วยการขายหน่วยลงทุนบางส่วนโดยอัตโนมัติ
  • ชนิด e-class ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
  • ชนิด i-class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
  • ชนิด p-class สำหรับผู้ลงทุนกองทุนส่วนบุคคล

  ไม่ต่างกัน โดยการแบ่ง share class ไม่ใช่การสร้างกองทุนใหม่ทุก share class ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเดียวกัน และมีสัดส่วนในการลงทุนในตราสารที่เท่ากัน

  e-class คือชนิดหน่วยลงทุนที่ บลจ.ไทยพาณิชย์จัดตั้งขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่มาก ลักษณะสำคัญของ e-class คือ

  • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุน (Front-end Fee)
  • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
  • เริ่มต้นลงทุนได้ ตั้งแต่ 1 บาท
  • สะดวก ลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถทำการลงทุนแบบเฉลี่ย (Dollar Cost Average : DCA) ได้ (บนช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น)
  • มีกองทุนหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงกองทุน money market ให้ลงทุนบนช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น
  • จำกัดมูลค่าลงทุนรวมทุกกองทุนไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อผู้ลงทุน

  สามารถค้นหากองทุน e-class เพิ่มเติมได้ที่ คลิก

  มีกอง SSF e-class โดยจำกัดการลงทุนที่ 200,000 บาท ต่อผู้ลงทุน และเมื่อรวมทุกกองทุนประเภท e-class จำกัดการลงทุนที่ 1 ล้านบาท

  SSF e-class จำกัดการลงทุนที่ 200,000 บาท ต่อผู้ลงทุน และเมื่อรวมทุกกองทุนประเภท e-class จำกัดการลงทุนที่ 1 ล้านบาท

  • ชนิด e-class ปกติ จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมซื้อ และการจัดการ ไปตลอด
  • ชนิด SSF e-class จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมซื้อ ขาย และการจัดการ ไปตลอด

  มูลค่าลงทุนใน SCBS&P500E (ชนิด e-class) มูลค่าลงทุนใน SCBBANKINGE (ชนิด e-class) มูลค่าลงทุนใน SCBS&P500(SSFE) (ชนิด e-class) มูลค่า e-class ที่ยังลงทุนได้
  200,000 บาท 500,000 บาท 100,000 บาท ลงทุนได้อีก 200,000 บาท
  ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 300,000 บาท 500,000 บาท 100,000 บาท ลงทุนได้อีก 100,000 บาท
  ตลาดหุ้นปรับตัวลง มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 100,000 บาท 500,000 บาท 100,000 บาท ลงทุนได้อีก 300,000 บาท

  SSF e-class จะจำกัดการลงทุนที่ 200,000 บาท เมื่อรวมทุกกองทุนประเภท SSF e-class

  • สามารถสับเปลี่ยน e-class ไปยังชนิด e-class และที่ไม่ใช่ e-class (เช่น d-class หรือ r-class) ของกองทุนอื่นๆได้ทุกกอง หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
  • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนได้
  • ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น
  การสับเปลี่ยน กองทุนปลายทาง
  กองทุนรวมปกติ ชนิดอื่น ชนิด e-class ปกติ ชนิด SSF ปกติ ชนิด SSF e-class
  กองทุนต้นทาง กองทุนรวมปกติ ชนิดอื่น
  (เช่น สะสมมูลค่า / ปันผล)
  ชนิด e-class ปกติ
  ชนิด SSF ปกติ
  ชนิด SSF e-class

  หมายเหตุ: ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น

  • สับเปลี่ยนจาก SCBNDQ(SSF) ไปยัง SCBWORLD(SSFE)
  • สับเปลี่ยนจาก SCBWORLD(SSF) ไปยัง SCBWORLD(SSFE)
  • สับเปลี่ยนจาก SCBNDQ(E) ไปยัง SCBWORLD(A)
  • สับเปลี่ยนจาก SCBIHEALTH(A) ไปยัง SCBIHEALTH(E)

  • สามารถทำ DCA ได้หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
  • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้

  บลจ.จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน e-class แต่อย่างใด แม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นเกิน 1,000,000 แล้วก็ตาม ดังนั้นจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้ง 1,500,000 บาท หรือมูลค่าใดๆก็ตามที่เงินลงทุนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในอนาคต

  เอกสารที่ท่านต้องใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

  • บัตรประชาชน ที่แสดงวันเดือนปีเกิด และต้องไม่หมดอายุ
  • หน้าแรกสมุดคู่ฝาก หรือ หน้าจอ Digital Banking ที่ระบุชื่อสกุลและเลขบัญชีครบถ้วน
  • หลักฐานการยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
  • ภาพถ่ายลายเซ็น บนพื้นกระดาษสีขาว

  เมื่อท่านทำรายการซื้อกองทุนในแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ทางบลจ.จะสามารถหักเงินได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้ โดยก่อนทำรายการให้ท่านเลือก Payment Type เป็น ATS จากนั้นท่านสามารถเลือกหมายเลขบัญชีที่ท่านต้องการใช้ซื้อกองทุนได้

  ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการหักบัญชีอัตโนมัติการแต่ละธนาคารได้ที่นี่ คลิก

  • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีโดยตรงกับบลจ. สามารถทำการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
  • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆของบลจ. เช่น สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) อื่นๆ จะต้องเปิดบัญชีใหม่
  • โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ว่าต้องเปิดบัญชีใหม่หรือไม่จากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านได้ที่ : https://onlineaccount-fundclick.scbam.com
  • นักลงทุน (ภายใต้ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน) สามารถเปิดบัญชี SCBAM Fund Click ได้ 1 บัญชีเท่านั้น

  ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคารได้ดังนี้ คลิก

  ท่านสามารถสอบถามกับธนาคารได้โดยตรง ผ่านทาง Call center ตามหมายเลขด้านล่าง

  1. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
  2. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
  3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
  4. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
  5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร 02-165-5555
  6. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร 02-626-7777
  7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 02-645-9000
  8. ธนาคารทหารไทยธนชาต โทร 02 299 1558
  9. ธนาคารออมสิน โทร 02 299 8000

  ท่านสามารถกลับมาเลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID กับธนาคารอื่นได้ หลังจากที่ยืนยันครั้งก่อนหน้า 60 นาที โดยท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านทางดิจิตอลได้ไม่เกินจำนวนครั้งที่กำหนด กรณีที่เกินจำนวนครั้งที่กำหนด ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนด้วยตนเอง

  ท่านจะต้องอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. ภาพถ่ายบัตรประชาชน
  2. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร หรือ หน้าจอผ่านแอปพลิเคชัน
  3. ภาพถ่ายลายเซ็น บนพื้นกระดาษสีขาว
  4. หลักฐานการยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

  หมายเหตุ : กรณีที่ท่านได้ยินยอมหักบัญชีผ่านบริการ KPLUS แล้ว ไม่ต้องอัพโหลดหลักฐาน ATS

  ให้ท่านตรวจสอบการกรอกข้อมูล 5 อย่างได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด (ค.ศ.), เลขที่บัตรประชาชน, เลข Laser Code

  • ชื่อ - ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ และ ต้องไม่มีช่องว่าง หน้าชื่อและหลังชื่อ
  • นามสกุล - ต้องไม่มีช่องว่าง หน้านามสกุลและหลังนามสกุล
  • หมายเลขบัตรประชาชน - ใส่หมายเลขบัตร 13 หลักให้ครบถ้วน
  • วันเดือนปีเกิด (ตรวจสอบปีเกิด ให้ระบุเป็น ค.ศ.)
  • เลข Laser Coder (หลังบัตรประชาชน โดยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวแรก จากนั้นใส่เป็นตัวเลขให้ครบหลัก)

  ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเปิดกล้องเบื้องต้นได้ดังนี้

  สำหรับ Android

  1. ไปที่ setting ของเครื่อง
  2. ไปที่ apps
  3. หาแอปพลิเคชัน Chrome
  4. เลือก Permission
  5. เลือก Camera และกด allow

  หลังจากตั้งค่าตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ไปที่หน้า Chrome ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. เลือก จุดสามจุด
  2. เลือก setting
  3. เลือก site setting
  4. เลือก camera
  5. เปิดปุ่มที่ให้ถามทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งานกล้อง
  6. ไปที่แอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click กด Open New Account และทำตามการสมัครต่อ

  สำหรับ iPhone

  1. ไปที่ ตั้งค่า/Setting ของเครื่อง
  2. หาเมนู Safari
  3. เลื่อนหาคำว่า กล้อง
  4. กดอนุญาต ให้ใช้งานกล้องได้
  5. ไปที่แอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click กด Open New Account และดำเนินการสมัครต่อ

  ท่านสามารถใช้ภาพหน้าจอผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารได้ โดยต้องมี คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล ตรงกับบัตรประชาชน และ เลขบัญชีธนาคารที่แสดงตัวเลขครบถ้วน

  สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ SCB Easy App ได้ โดยท่านจำเป็นต้องปิด masking เลขบัญชี ใน menu setting ของ SCB Easy App ให้แสดงเลขบัญชีที่ครบถ้วนก่อน จากนั้นจึงดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • Click ‘หน้ารวมบัญชี’
  • เลือกบัญชีที่ถูกต้อง (Ex. 123-45002-9)
  • แตะยอดรวมบัญชี ใต้เลขบัญชี
  • Click ลูกศรชี้ลงตรง ‘ประเภทบัญชี’
  • Capture หน้าจอเลขบัญชีที่แสดงครบถ้วน พร้อมทั้งชื่อบัญชี ที่แสดงชื่อ-สกุล
  • อัพโหลด Screenshot มาที่ SCBAM Fund Click App

  ท่านจะได้รับ

  1. SMS “ท่านได้สมัครเปิดบัญชี SCBAM Fund Click เรียบร้อยแล้ว กรุณารอผลการพิจารณาทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ”
   รูปตัวอย่าง SMS ที่ท่านจะได้รับ
  2. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th “SCBAM Fund Click : เราได้รับใบสมัครใช้บริการของท่านเรียบร้อยแล้ว”
   รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ

  กรุณารอการพิจารณาใบสมัครของท่านจาก บลจ. ภายใน 3 วันทำการ

  ท่านจะได้รับ

  1. SMS "การเปิดบัญชี SCBAM Fund Click เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณารอรับรหัสผ่านทางอีเมล"
   รูปตัวอย่าง SMS ที่ท่านจะได้รับ
  2. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th “SCBAM Fund Click : ใบสมัครใช้บริการของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว”
   รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ
  3. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th ภายใน 2 วันทำการ ให้ท่านตั้ง password ดังภาพ
   รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ

  หากท่านไม่พบ E-mail ใน inbox กรุณาตรวจสอบใน spam mail หรือ junk mail

  ท่านจะได้รับ

  1. SMS "ท่านต้องทำการแก้ไขใบสมัคร SCBAM Fund Click กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทางอีเมล"
   รูปตัวอย่าง SMS ที่ท่านจะได้รับ
  2. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th “SCBAM Fund Click : กรุณาแก้ไขข้อมูลสมัครใช้บริการของท่าน”
   รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ

  ท่านสามารถแก้ไขใบสมัครได้ในกรณีที่อยู่ระหว่างการเปิดบัญชีเท่านั้น

  จากนั้นระบุหมายเลขบัตรประชาชน ท่านจะได้รับ OTP ทาง SMS เพื่อยืนยันตัวตนในการแก้ไขข้อมูล ระบบจะตรวจสอบว่าท่านมีใบสมัครเปิดบัญชีอยู่ในระบบ ให้ท่านคลิกยืนยันการดำเนินการแก้ไข

  ทางบลจ.ไม่สามารถแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านได้ บลจ.จำเป็นต้องลบใบสมัครที่มีอยู่ในระบบของท่านออก โดยท่านจะต้องแจ้งความประสงค์มาที่ fundclick.scbam@scb.co.th เพื่อทำการยืนยันตัวตนและลบใบสมัครของท่าน

  ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. กดเมนู “เข้าสู่ระบบ”
  2. ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / E-mail และ E-mail OTP)
  3. ตั้ง “รหัส PIN” 6 หลัก
  4. ยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง
  5. แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และกด “ต่อไป”
  6. ลงทะเบียนสำเร็จ และกด “เริ่มต้นใช้งาน”
  รูปตัวอย่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

  ท่านสามารถทำรายการซื้อได้ดังนี้

  1. กดไอคอน “ซื้อ-ขาย” จาก ข้อมูลกองทุน หรือเมนูหลัก
  2. เลือกแท็บ “ซื้อ” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด “ส่งคำสั่งซื้อ”
  3. อ่านข้อมูล Fund Fact Sheet / Presentation / แบบลงนามยอมรับความเสี่ยง / เงื่อนไข และกด “ต่อไป/ยอมรับ”
  4. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”
  5. ระบุ “รหัส PIN” 6 หลัก
  6. สรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อ
  รูปตัวอย่างขั้นตอนการซื้อกองทุน

  ท่านสามารถทำรายการขายได้ดังนี้

  1. กดไอคอน “ซื้อ-ขาย” จาก ข้อมูลกองทุน หรือเมนูหลัก
  2. เลือกแท็บ “ขาย” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด “ส่งคำสั่งขาย”
  3. อ่านเงื่อนไขและกด “ยอมรับ”
  4. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”
  5. ระบุ “รหัส PIN” 6 หลัก
  6. สรุปรายละเอียดคำสั่งขาย
  รูปตัวอย่างขั้นตอนการขายกองทุน

  ท่านสามารถทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนได้ดังนี้

  1. กดไอคอน “ซื้อ-ขาย” จาก ข้อมูลกองทุน หรือเมนูหลัก
  2. เลือกแท็บ “สับเปลี่ยน” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด “ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน”
  3. อ่านข้อมูล Fund Fact Sheet / Presentation / แบบลงนามยอมรับความเสี่ยง / เงื่อนไข และกด “ต่อไป/ยอมรับ”
  4. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”
  5. ระบุ “รหัส PIN” 6 หลัก
  6. สรุปรายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยน
  รูปตัวอย่างขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน

  ท่านสามารถทำรายการ DCA ได้ดังนี้

  1. กดไอคอน “ซื้อ/ขายกองทุน” จาก ข้อมูลกองทุน หรือเมนูหลัก
  2. กรณีกดจากเมนู “ซื้อ/ขายกองทุน” เลือกองทุนที่ต้องการทำรายการ
  3. เลือกแท็บ “DCA” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด “ส่งคำสั่ง DCA”
  4. อ่านข้อมูล Fund Fact Sheet และกด “ต่อไป”
  5. อ่านเงื่อนไขการซื้อกองทุน กด “ยอมรับ”
  6. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”
  7. ระบุ “รหัส PIN” 6 หลัก
  8. สรุปรายละเอียดคำสั่ง DCA กด “กลับหน้าซื้อ-ขาย” หรือ “ดูสถานะคำสั่ง” เพื่อทำรายการเพิ่มเติม หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  รูปตัวอย่างขั้นตอนการทำรายการ DCA

  ทำรายการซื้อกองทุนมากกว่า 1 กองทุนอย่างไร

  1. กดทำรายการจากไอคอน “รถเข็น” ที่มุมขวาบน
  2. เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ (สูงสุด 5 กองทุน) และกด “ซื้อกองทุน”
  3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด “ส่งคำสั่งซื้อ”
  4. อ่านข้อมูล Fund Fact Sheet และกด “ต่อไป” ให้ครบทุกกองทุน
  5. อ่านเงื่อนไขกด “ยอมรับ” ให้ครบทุกกองทุน
  6. ตรวจสอบรายละเอียด และกด “ยืนยัน”
  7. ระบุ “รหัส PIN” 6 หลัก
  8. สรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อ
  รูปตัวอย่างขั้นตอนการทำรายการซื้อกองทุนมากกว่า 1 กองทุนอย่างไร

  หมายเหตุ : ท่านสามารถยกเลิกการทำรายการได้ก่อนเวลา cut-off time ของกองทุนที่ท่านประสงค์จะยกเลิกเท่านั้น โดยท่านสามารถทำรายการยกเลิก ได้ดังนี้

  1. กดไอคอน “สถานะคำสั่ง” จากเมนูหลัก
  2. เลือกแท็บ “รอดำเนินการ”
  3. กดรูป “ถังขยะ” มุมขวาล่าง ในรายการที่ต้องการยกเลิก
  4. ยืนยันการทำรายการ
  รูปตัวอย่างขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อกองทุน

  ท่านสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. กดข้อความ “ลืมรหัส PIN?” ที่หน้าใส่รหัส PIN
  2. ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / E-mail และ E-mail OTP)
  3. ตั้ง “รหัส PIN” 6 หลัก
  4. ยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง
  5. ตั้งรหัส PIN สำเร็จ
  รูปตัวอย่างขั้นตอนเมื่อลืมรหัส PIN 6 หลัก

  ให้ท่านแจ้งความประสงค์มาที่ fundclick.scbam@scb.co.th โดยแนบหลักฐานดังนี้

  • สำเนาสมุดบัญชี
  • ภาพหลักฐานการยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติ

  โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้ที่ Payment Type (ATS) ในแอพพลิเคชัน SCBAM Fund Click ภายใน 5 วันทำการ