เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอื่นๆ

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBST555A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.6544

ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560

SCBST555B

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

10.1645

ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560

SCBTGGB1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
พันธบัตรรัฐบาลไทย
ทริกเกอร์ 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

11.2569

ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560

SCBTG3P3D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

9.9215

ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน