ขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1

เปิดใบคำขอใช้บริการกองทุน (Application Form)

บุคคลธรรมดา

เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

 • สำเนาเอกสารแสดงตน
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันธนาคารไทยพาณิชย์
 • อื่นๆ (ถ้ามี)
นิติบุคคล

เอกสารที่ใช้ประกอบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร

 • นิติบุคคลทั่วไป - หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • นิติบุคคลต่างประเทศ – เอกสารการเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • ส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น
  นิติบุคคล :
  - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม
  - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ
 • สหกรณ์มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน :
  - หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม
  - หนังสือแสดงการจดทะเบียน
  - หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ
 • ตัวอย่างตราประทับ (ถ้ามี)
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 • ภพ. 20 (ถ้ามี)
 • รายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/บมจ.006) / รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้เปิดบัญชี (ถ้ามี)
 • งบการเงิน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ เช่น รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

2

ศึกษารายละเอียดกองทุนที่สนใจ (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป)

3

กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน" (Purchase Order) พร้อมทั้งแสดงสำเนาเอกสารแสดงตน

4

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

 

 1. เงินโอน

 2. ชำระดัวยเช็ค / แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย (สำหรับธนาคาร)

 3. ชำระดัวยเช็ค / แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย (สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์ /ตัวแทนขายอื่น)

 4. ชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (สำหรับกองทุน RMF & SSF เท่านั้น)
 5. สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Planning Order)

รายละเอียด
 • กรณีเป็นกองทุนเปิด (ไม่มีอายุโครงการ) สั่งจ่าย "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน...(ระบุชื่อกองทุน)" หรือ "บัญชีซื้อกองทุนเปิด (ระบุชื่อกองทุน) เพื่อ (ระบุชื่อผู้ลงทุน)"
 • กรณีเป็นกองทุนที่เสนอขายครั้งแรก สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์... (ระบุชื่อกองทุน) เพื่อ...(ระบุชื่อผู้ลงทุน)"
  หมายเหตุ: เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย ต้องอยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารที่รับใบซื้อเท่านั้น
 • กรณีเป็นกองทุนเปิด (ไม่มีอายุโครงการ) สั่งจ่าย "บัญชีซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"
 • กรณีเป็นกองทุนที่เสนอขายครั้งแรก สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด"
  หมายเหตุ: เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย ต้องอยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารที่รับใบซื้อเท่านั้น
 • ชื่อของผู้ซื้อและผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน
 • สามารถทำผ่านช่องทางธนาคาร และ SCB Easy App
 • ตัดเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
 • สามารถทำคำสั่งผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5

การรับหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน

กองทุนที่มีบริการ Fund Book
 1. SCBSFF / SCBTMF สามารถเลือกรับ Fund Book หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน (เอกสารแสดงสิทธิ์) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้าที่ขอรับ Fund Book แล้ว จะไม่มีการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ

 2. กองทุน SSF / RMF สามารถเลือกรับ Fund Book หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน (เอกสารแสดงสิทธิ์) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้าที่ขอรับ Fund Book แล้ว จะไม่มีการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ

กองทุนฯ อื่นๆ ไม่มีบริการ Fund Book

สำหรับกองทุนเปิดทั่วไป ลูกค้าจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ (หลังจากที่ทำรายการ)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับเงินสดหรือโอนเงินเพื่อชำระไปยังบัญชีอื่นที่มิได้เปิดในนามบัญชีซื้อกองทุนบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Client Relations โทร 02-777-7777

ขั้นตอนการขายคืนหน่วยลงทุน

1

กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งขายคืน" (Redemption Order Form)

2

เอกสารที่ใช้ประกอบ

บุคคลธรรมดา
 • สำเนาเอกสารแสดงตน
 • หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการ ถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
นิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

3

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

 1. นำเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่น ดังนี้

  - ธนาคารกสิกรไทย

  - ธนาคารกรุงเทพ

  - ธนาคารทหารไทย

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 2. รับเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หมายเหตุ: การรับเงินค่าขายคืนบัญชีหรือเป็นเช็คจะเป็นไปตามที่ระบุในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือตามที่ผู้สนับสนุนการขายกำหนด

ขั้นตอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้ บลจ. เดียวกัน

บุคคลธรรมดา
 • กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยน" (Fund Switching Form)
 • เอกสารที่ใช้ประกอบ: สำเนาเอกสารแสดงตน, หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
นิติบุคคล
 • กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยน" (Fund Switching Form)
 • เอกสารที่ใช้ประกอบ: หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงนาม / หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) / หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน หรือ รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการโอนย้ายหน่วยลงทุน (เฉพาะกองทุน RMF / LTF)

1

กรณีโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น

วิธีการ
 • ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ปลายทางเพื่อกรอกใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุน และรับสำเนาเพื่อติดต่อ บลจ. ต้นทาง (SCBAM)
 • ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ต้นทาง (SCBAM) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งสับเปลี่ยน" โดยใช้ใบคำสั่งรับโอนหน่วยลงทุนของ บลจ. ปลายทางเป็นหลักฐานประกอบ
เอกสารที่ใช้ประกอบ
 • สำเนาเอกสารแสดงตน, หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2

กรณีรับโอนหน่วยลงทุนมาจาก บลจ. อื่น

วิธีการ
 • ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. (SCBAM) เพื่อกรอกแบบฟอร์มสับเปลี่ยนเข้า และรับสำเนาสับเปลี่ยน สำหรับไปติดต่อ บลจ. ต้นทาง
 • ดำเนินการติดต่อที่ บลจ. ต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุน โดยใช้ แบบฟอร์มสับเปลี่ยนของ บลจ. SCBAM เป็นหลักฐานประกอบ
 • สำเนาเอกสารแสดงตน
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันธนาคารไทยพาณิชย์
 • อื่นๆ (ถ้ามี)
เอกสารที่ใช้ประกอบ
 • หนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน / รายงานการถือครองหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ :
 • ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี ควรดำเนินการติดต่อ บลจ. ต้นทาง และปลายทาง ภายในวันเดียวกัน
 • รับโอน RMF ได้เฉพาะกองทุนภายในประเทศเท่านั้น

ตารางสรุปช่วงเวลาการซื้อขาย

ดาวน์โหลดตาราง

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ

บริการ “ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจำนวนเท่าๆ กัน เป็นประจำ  หรือ Purchase Planning Order เป็นการสร้างวินัยในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงของการลงทุนจากความผันผวนการขึ้นและลงของราคาหลักทรัพย์ (DCA) โดยกำหนดการซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกเดือนและทุกกองทุนอย่างสม่ำเสมอ

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)