เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

DIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ระดับความเสี่ยง

8

NAV ประจำวัน

15.5629

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

CPNRF

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
รีเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.3431

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

CPNCG

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.0918

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

ERWPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

9.9718

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

CRYSTAL

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
คริสตัล รีเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.9385

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

POPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.2261

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

PPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.6700

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

TGROWTH

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
อินดัสเทรียล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.3573

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

SIRIP

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.7965

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน