เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

DIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ระดับความเสี่ยง

8

NAV ประจำวัน

14.6191

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

CPNRF

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
รีเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.5561

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

CPNCG

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.4556

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

ERWPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.5268

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

CRYSTAL

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
คริสตัล รีเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.0423

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

POPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.2220

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

PPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.5362

ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560

SPWPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
โรงแรมศรีพันวา

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.3121

ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559

TGROWTH

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
อินดัสเทรียล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.3525

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

SIRIP

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.6576

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน