เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

DIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

ระดับความเสี่ยง

8

NAV ประจำวัน

15.5362

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

CPNRF

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
รีเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.6225

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

CPNCG

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.0576

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

ERWPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

9.2204

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

CRYSTAL

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
คริสตัล รีเทล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.7981

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

POPF

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.1459

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

PPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.6683

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

TGROWTH

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
อินดัสเทรียล โกรท

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

10.2196

ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560

SIRIP

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.8695

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน