บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์

ภาพรวมการบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.ไทยพาณิชย์

บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับบริการและสิทธิประโยชน์พิเศษ เฉพาะสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ พร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และรายงานการลงทุนง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง

บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.ไทยพาณิชย์

บริการหลัก

 1. บริการให้คำปรึกษา - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัทฯ ในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนดำเนินการให้กองทุนได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 2. บริการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โดยการนำเงินจากกองทุนไปบริหารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และระดับความเสี่ยงที่อนุมัติให้ลงทุน

 3. บริการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาทิเช่น รายงานแสดงการจัดการการลงทุน รายงานเงินนำส่งประจำเดือน และรายงานยอดเงินกองทุนของสมาชิก โดยจัดส่งให้เป็นรายเดือนและรายปี

 4. บริการจัดทำเช็คและหักภาษี - จัดทำเช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ลาออกเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการกองทุน พร้อมทั้งให้บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสมาชิก เพื่อนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากร

บริการเสริมสำหรับสมาชิกฯ

 1. บริการให้ความรู้ - ให้ความรู้กับสมาชิกเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำแนะนำแก่คณะกรรมการกองทุนในเรื่องการลงทุน การกระจายการลงทุน ทางเลือกของการออมเงิน การลงทุนแบบ "Employee's Choice" เป็นต้น

 2. บริการตรวจสอบยอดเงิน - ให้บริการสมาชิกแต่ละบุคคลในการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์รายบุคคล ผ่านช่องทางเว็บไซต์

 3. บริการตรวจสอบรายงานการลงทุน - ให้บริการแก่คณะกรรมการกองทุนในการตรวจสอบรายงานการลงทุน และยอดเงินนำส่งผ่านเว็บไซต์ของบจล. ไทยพาณิชย์ จำกัด (โดยมีรหัสเฉพาะในการเข้าใช้งานและตรวจสอบข้อมูล)

 4. กิจกรรมสัมพันธ์ - จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุน และสมาชิก อาทิเช่น การจัดอบรมและสัมมนา

 5. บริการเสริมพิเศษ - จัดให้มีบริการเสริมพิเศษแบบครบวงจรจากบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Group) สำหรับสมาชิก เช่น

  1. บริหารความยืดหยุ่นทางการเงิน - ได้แก่ บัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต สินเชื่อเอนกประสงค์ เป็นต้น

  2. บริหารภาษี - ได้แก่ ลงทุนอย่างชาญฉลาดและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกองทุน LTF รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการประกันชีวิต, รับดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิหักลดหย่อนภาษีจากสินเชื่อบ้าน

  3. บริหารอนาคต - ได้แก่ การเตรียมความพร้อมชีวิตหลังเกษียณและรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกองทุน RMF, ประกันชีวิตเพื่อวัยเกษียณ เป็นต้น