กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุนประจำวัน

พฤหัส

27

รายชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
ราคา
เสนอขาย
ราคา
รับซื้อคืน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
วันจัดตั้ง
กราฟ
ตาราง

หมายเหตุ

  1. SCBSFFPLUS-A , SCBSFFPLUS-B, SCBTMFPLUS-A และ SCBTMFPLUS-B ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน เมื่อเป็นไปตามมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำหรือระยะเวลาการถือ ครองหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและหนังสือชี้ชวน
รายชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
ราคา
เสนอขาย
ราคา
รับซื้อคืน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
วันจัดตั้ง
รายชื่อ Reference
Reference Code
ณ วันที่
ระดับดัชนี / ระดับราคา
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
กราฟ
ตาราง
Property & Infra Fund
Code
ณ วันที่
มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
ราคา
เสนอขาย
ราคา
รับซื้อคืน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
วันจัดตั้ง