กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุนประจำวัน

พุธ

26

รายชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
ราคา
เสนอขาย
ราคา
รับซื้อคืน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
วันจัดตั้ง
กราฟ
ตาราง
หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
รายชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ณ วันที่
มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
ราคา
เสนอขาย
ราคา
รับซื้อคืน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
วันจัดตั้ง
รายชื่อ Reference
Reference Code
ณ วันที่
ระดับดัชนี / ระดับราคา
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
Property & Infra Fund
Code
ณ วันที่
มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง (บาท)
เปลี่ยนแปลง (%)
ราคา
เสนอขาย
ราคา
รับซื้อคืน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
วันจัดตั้ง