ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

เสาร์

18

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

8 พฤศจิกายน 2560

SCBWINR

AR

วันที่ 22 พ.ย. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

15 พฤศจิกายน 2560

SCBEFN1Y4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

15 พฤศจิกายน 2560

SCBEFN1Y5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

16 พฤศจิกายน 2560

SCBAI6M39

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

16 พฤศจิกายน 2560

SCBFF6ME4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

22 พฤศจิกายน 2560

SCBFF6ME5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 พฤศจิกายน 2560

SCBAI6M40

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 พฤศจิกายน 2560

SCBFF6ME6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล