ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

จันทร์

19

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 พฤศจิกายน 2561

SCBFF6MI2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

1 พฤศจิกายน 2561

SCBFI6MA9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

1 พฤศจิกายน 2561

SCBFINR

AR

วันที่ 19 พ.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 พฤศจิกายน 2561

SCBINCR

AR

วันที่ 19 พ.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 พฤศจิกายน 2561

SCBOPPR

AR

วันที่ 20 พ.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

6 พฤศจิกายน 2561

SCBFF1YH3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 พฤศจิกายน 2561

SCBFI6MB1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

28 พฤศจิกายน 2561

SCBFF6MI3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

29 พฤศจิกายน 2561

SCBFI6MB2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล