ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พุธ

24

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 กรกฎาคม 2562

SCBINCR

AR

วันที่ 18 ก.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 กรกฎาคม 2562

SCBOPPR

AR

วันที่ 19 ก.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 กรกฎาคม 2562

SCBAMFC1Y1

End IPO

1 กรกฎาคม 2562

SCBAMFC3M1

End IPO

2 กรกฎาคม 2562

SCBAF1YA3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 กรกฎาคม 2562

SCBFF1YI4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 กรกฎาคม 2562

SCBFINR

AR

วันที่ 18 ก.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 กรกฎาคม 2562

SCBAMFC1Y1

RD

2 กรกฎาคม 2562

SCBAMFC3M1

RD

9 กรกฎาคม 2562

SCBWINR

AR

วันที่ 24 ก.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

9 กรกฎาคม 2562

SCBFF1YI5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

10 กรกฎาคม 2562

SCBFF3ME9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

11 กรกฎาคม 2562

SCBFF1YI6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

11 กรกฎาคม 2562

SCBFF6MK9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 กรกฎาคม 2562

SCBGPLUS

AR

วันที่ 31 ก.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

17 กรกฎาคม 2562

SCBGINR

AR

วันที่ 31 ก.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

18 กรกฎาคม 2562

SCBFF1YI7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

18 กรกฎาคม 2562

SCBFF6ML1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

24 กรกฎาคม 2562

SCBEZ1Y1

Start IPO

24 กรกฎาคม 2562

SCBEZ3M1

Start IPO

25 กรกฎาคม 2562

SCBFF3MF1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

25 กรกฎาคม 2562

SCBFF1YI8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

25 กรกฎาคม 2562

SCBFF6ML2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล