ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พฤหัส

23

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

14 กุมภาพันธ์ 2560

SCBAI6M26

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

16 กุมภาพันธ์ 2560

SCBAI6M25

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

16 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGPLUS

AR

วันที่ 2 มี.ค. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

16 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGINR

AR

วันที่ 2 มี.ค. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

16 กุมภาพันธ์ 2560

SCBASF6MC4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 กุมภาพันธ์ 2560

SCBFF6MA7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 กุมภาพันธ์ 2560

SCBFF3M96

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล