ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

ศุกร์

24

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

2 พฤษภาคม 2567

SCBCP3M50

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 พฤษภาคม 2567

SCBINCR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 67 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2567

SCBWIPR

AR

วันที่ 21 พ.ค. 67 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2567

SCBFINR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 67 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2567

SCBOPPR

AR

วันที่ 20 พ.ค. 67 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

7 พฤษภาคม 2567

SCBWINR

AR

วันที่ 24 พ.ค. 67 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 พฤษภาคม 2567

SCBCP6M24

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 พฤษภาคม 2567

SCBCP1Y7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 พฤษภาคม 2567

SCBCP3M51

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

10 พฤษภาคม 2567

SCBCP6M25

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

10 พฤษภาคม 2567

SCBCP6M26

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

16 พฤษภาคม 2567

SCBCP3M52

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 พฤษภาคม 2567

SCBGPLUS

AR

วันที่ 31 พ.ค. 67 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

21 พฤษภาคม 2567

SCBGINR

AR

วันที่ 31 พ.ค. 67 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

23 พฤษภาคม 2567

SCBCP6M27

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 พฤษภาคม 2567

SCBCP3M53

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 พฤษภาคม 2567

SCBASF1YF6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 พฤษภาคม 2567

SCBCP6M28

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 พฤษภาคม 2567

SCBCP3M55

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล