ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อาทิตย์

18

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 มีนาคม 2561

SCBEUSM

วันมาฆบูชา

Makha Bucha Day

6 มีนาคม 2561

SCBPLUS

AR

วันที่ 8 มี.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

15 มีนาคม 2561

SCBASF1Y33

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

22 มีนาคม 2561

SCBFF1YD6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

22 มีนาคม 2561

SCBFF6MG4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล