ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อังคาร

17

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

12 พฤษภาคม 2565

SCBCR1YN

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

18 พฤษภาคม 2565

SCBASF6MM2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

25 พฤษภาคม 2565

SCBASF6MM3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล