ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พุธ

20

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 พฤศจิกายน 2562

SCBFINR

AR

วันที่ 19 พ.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 พฤศจิกายน 2562

SCBINCR

AR

วันที่ 19 พ.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 พฤศจิกายน 2562

SCBOPPR

AR

วันที่ 20 พ.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

7 พฤศจิกายน 2562

SCBAI6M67

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

7 พฤศจิกายน 2562

SCBFF1YK4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

7 พฤศจิกายน 2562

SCBFF6MM7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

14 พฤศจิกายน 2562

SCBFF1YK5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

14 พฤศจิกายน 2562

SCBEZ3M1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 พฤศจิกายน 2562

SCBFF1YK6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 พฤศจิกายน 2562

SCBFF6MM8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

27 พฤศจิกายน 2562

SCBFF1YK7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

27 พฤศจิกายน 2562

SCBFF1YK8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

27 พฤศจิกายน 2562

SCBFF6MM9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล