ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อาทิตย์

26

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

2 มกราคม 2563

SCBFINR

AR

วันที่ 17 ม.ค. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 มกราคม 2563

SCBINCR

AR

วันที่ 17 ม.ค. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 มกราคม 2563

SCBOPPR

AR

วันที่ 21 ม.ค. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 มกราคม 2563

SCBWINR

AR

วันที่ 23 ม.ค. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

9 มกราคม 2563

SCBAI6M69

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 มกราคม 2563

SCBFF6MN5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 มกราคม 2563

SCBFF6MN6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 มกราคม 2563

SCBFF1YL4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

16 มกราคม 2563

SCBFF6MN7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

16 มกราคม 2563

SCBFF1YL5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

20 มกราคม 2563

SCBGPLUS

AR

วันที่ 30 ม.ค. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

20 มกราคม 2563

SCBGINR

AR

วันที่ 30 ม.ค. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

22 มกราคม 2563

SCBFF6MN8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 มกราคม 2563

SCBFF1YL6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 มกราคม 2563

SCBFF6MO1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 มกราคม 2563

SCBFF6MN9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล