ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อังคาร

30

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

4 พฤษภาคม 2560

SCBFF6MB2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

4 พฤษภาคม 2560

SCBFF3MA6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

11 พฤษภาคม 2560

SCBFF6MB3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

11 พฤษภาคม 2560

SCBFF3MA7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 พฤษภาคม 2560

SCBGINR

AR

วันที่ 1 มิ.ย. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

17 พฤษภาคม 2560

SCBGPLUS

AR

วันที่ 1 มิ.ย. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

18 พฤษภาคม 2560

SCBFF6MB4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

18 พฤษภาคม 2560

SCBFF3MA8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

25 พฤษภาคม 2560

SCBFF6MB5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

25 พฤษภาคม 2560

SCBFF3MA9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 พฤษภาคม 2560

SCBAI6M30

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล