ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พฤหัส

30

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

6 มีนาคม 2560

SCBPLUS

AR

วันที่ 8 มี.ค. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

16 มีนาคม 2560

SCBGINR

AR

วันที่ 30 มี.ค. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

16 มีนาคม 2560

SCBGPLUS

AR

วันที่ 30 มี.ค. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

20 มีนาคม 2560

SCBEFN1Y3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

22 มีนาคม 2560

SCBASF1Y31

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 มีนาคม 2560

SCBASF3M97

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 มีนาคม 2560

SCBASF6MC8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

31 มีนาคม 2560

SCBFI7Y

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์/เช็ค

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล