ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อังคาร

21

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

2 พฤษภาคม 2562

SCBAI6M61

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 พฤษภาคม 2562

SCBFF1YH5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 พฤษภาคม 2562

SCBFF6MK3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 พฤษภาคม 2562

SCBFF3MD9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 พฤษภาคม 2562

SCBFINR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2562

SCBINCR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2562

SCBOPPR

AR

วันที่ 21 พ.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 พฤษภาคม 2562

SCBWINR

AR

วันที่ 23 พ.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

9 พฤษภาคม 2562

SCBFF6MK4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 พฤษภาคม 2562

SCBFF3ME1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

15 พฤษภาคม 2562

SCBFF1YH6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

15 พฤษภาคม 2562

SCBFF3ME2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 พฤษภาคม 2562

SCBFF3ME3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

29 พฤษภาคม 2562

SCBFF1YH9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

29 พฤษภาคม 2562

SCBFF1YH8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

29 พฤษภาคม 2562

SCBFF3ME4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

29 พฤษภาคม 2562

SCBFF3ME5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล