ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อาทิตย์

23

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

4 กันยายน 2561

SCBFINR

AR

วันที่ 19 ก.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

4 กันยายน 2561

SCBINCR

AR

วันที่ 19 ก.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

4 กันยายน 2561

SCBOPPR

AR

วันที่ 20 ก.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

6 กันยายน 2561

SCBFF1YG4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

6 กันยายน 2561

SCBPLUS

AR

วันที่ 10 ก.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

10 กันยายน 2561

SCBWINR

AR

วันที่ 24 ก.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

12 กันยายน 2561

SCBFF1YG5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

13 กันยายน 2561

SCBAI6M52

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

13 กันยายน 2561

SCBFI6MA3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

20 กันยายน 2561

SCBFF1YG6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

20 กันยายน 2561

SCBFI6MA5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

20 กันยายน 2561

SCBFI6MA4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 กันยายน 2561

SCBFF1YG7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล