ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อาทิตย์

20

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

2 มกราคม 2562

SCBFINR

AR

วันที่ 17 ม.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 มกราคม 2562

SCBINCR

AR

วันที่ 17 ม.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 มกราคม 2562

SCBOPPR

AR

วันที่ 18 ม.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

10 มกราคม 2562

SCBAI6M56

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

10 มกราคม 2562

SCBFI6MB5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 มกราคม 2562

SCBFI6MB6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

22 มกราคม 2562

SCBFF3MC6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

31 มกราคม 2562

SCBFI6MB7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล