ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อังคาร

22

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 พฤษภาคม 2561

SCBEUSM

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day / May Day

Labour Day / Labour Day / May Day

2 พฤษภาคม 2561

SCBFF3MC2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 พฤษภาคม 2561

SCBFINR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2561

SCBINCR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 พฤษภาคม 2561

SCBWINR

AR

วันที่ 24 เม.ย. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

9 พฤษภาคม 2561

SCBFF1YE5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 พฤษภาคม 2561

SCBFF1YE6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

9 พฤษภาคม 2561

SCBFF3MC3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 พฤษภาคม 2561

SCBFF6MG9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 พฤษภาคม 2561

SCBFF6MH1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

24 พฤษภาคม 2561

SCBFF1YE7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

24 พฤษภาคม 2561

SCBFF1YE8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

29 พฤษภาคม 2561

SCBEUSM

วันวิสาขบูชา

Wisaha Bucha Day

30 พฤษภาคม 2561

SCBFF6MH2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

31 พฤษภาคม 2561

SCBAI6M47

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

31 พฤษภาคม 2561

SCBFF1YE9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล