ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พุธ

17

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 มกราคม 2561

SCBEUSM

วันขึ้นปีใหม่

New Year's Day

2 มกราคม 2561

SCBEUSM

ชดเชยวันสิ้นปี

New Year's Eve (obs)

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล