ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

จันทร์

23

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

2 กรกฎาคม 2561

SCBINCR

AR

วันที่ 18 ก.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 กรกฎาคม 2561

SCBOPPR

AR

วันที่ 19 ก.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

3 กรกฎาคม 2561

SCBFINR

AR

วันที่ 19 ก.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

5 กรกฎาคม 2561

SCBAI6M49

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

5 กรกฎาคม 2561

SCBFF1YF4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

5 กรกฎาคม 2561

SCBFF1YF5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

10 กรกฎาคม 2561

SCBWINR

AR

วันที่ 24 ก.ค. 61 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

12 กรกฎาคม 2561

SCBFF6MH8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

18 กรกฎาคม 2561

SCBFF1YF6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

25 กรกฎาคม 2561

SCBFF6MH9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

26 กรกฎาคม 2561

SCBFF1YF7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

27 กรกฎาคม 2561

SCBEUSM

วันอาสาฬหบูชา

Asarnha Bucha Day

30 กรกฎาคม 2561

SCBEUSM

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

H.M. The King Vajiralongkorn's Birthday (obs)

31 กรกฎาคม 2561

SCBAI6M50

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล