ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พฤหัส

27

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

18 กรกฎาคม 2560

SCBGPLUS

AR

วันที่ 31 ก.ค. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

18 กรกฎาคม 2560

SCBGINR

AR

วันที่ 31 ก.ค. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

20 กรกฎาคม 2560

SCBAI6M33

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

27 กรกฎาคม 2560

SCBFF6MC6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล