ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พฤหัส

21

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

4 มกราคม 2564

SCBINCR

AR

วันที่ 20 ม.ค. 64 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

4 มกราคม 2564

SCBFINR

AR

วันที่ 20 ม.ค. 64 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

4 มกราคม 2564

SCBOPPR

AR

วันที่ 21 ม.ค. 64 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 มกราคม 2564

SCBWINR

AR

วันที่ 22 ม.ค. 64 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

21 มกราคม 2564

SCBFF1YQ5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

28 มกราคม 2564

SCBFF1YQ6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

28 มกราคม 2564

SCBASF6ME8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล