ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

จันทร์

3

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

6 ตุลาคม 2565

SCBASF3MB8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

6 ตุลาคม 2565

SCBASF1YB1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

6 ตุลาคม 2565

SCBASF1YB2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

6 ตุลาคม 2565

SCBASF6MO2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

6 ตุลาคม 2565

SCBER1YA

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

12 ตุลาคม 2565

SCBASF3MB9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

12 ตุลาคม 2565

SCBASF1YB3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

12 ตุลาคม 2565

SCBASF6MO3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

19 ตุลาคม 2565

SCBASF6MO4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

19 ตุลาคม 2565

SCBASF1YB4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

20 ตุลาคม 2565

SCBASF3MC1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

26 ตุลาคม 2565

SCBASF1YB5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

27 ตุลาคม 2565

SCBASF6MO5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล