ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พุธ

20

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 มีนาคม 2562

SCBFINR

AR

วันที่ 19 มี.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 มีนาคม 2562

SCBINCR

AR

วันที่ 19 มี.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 มีนาคม 2562

SCBOPPR

AR

วันที่ 21 มี.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

6 มีนาคม 2562

SCBFF3MD2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

6 มีนาคม 2562

SCBPLUS

AR

วันที่ 8 มี.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

7 มีนาคม 2562

SCBAI6M58

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

7 มีนาคม 2562

SCBFF6MJ4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

8 มีนาคม 2562

SCBWINR

AR

วันที่ 22 มี.ค. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

13 มีนาคม 2562

SCBFF6MJ5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

14 มีนาคม 2562

SCBFF3MD3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 มีนาคม 2562

SCBAI6M59

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 มีนาคม 2562

SCBFF6MJ6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

21 มีนาคม 2562

SCBFF3MD4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

28 มีนาคม 2562

SCBFF6MJ7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

28 มีนาคม 2562

SCBFF3MD5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล