ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

ศุกร์

20

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

3 กันยายน 2562

SCBFINR

AR

วันที่ 18 ก.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

3 กันยายน 2562

SCBINCR

AR

วันที่ 18 ก.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

3 กันยายน 2562

SCBOPPR

AR

วันที่ 19 ก.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

5 กันยายน 2562

SCBFF1YJ5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

5 กันยายน 2562

SCBFF6ML8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

5 กันยายน 2562

SCBFF3MF5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

6 กันยายน 2562

SCBPLUS

AR

วันที่ 10 ก.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

10 กันยายน 2562

SCBWINR

AR

วันที่ 24 ก.ย. 62 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

12 กันยายน 2562

SCBFF3MF6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

12 กันยายน 2562

SCBFF6ML9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

18 กันยายน 2562

SCBFF1YJ6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

19 กันยายน 2562

SCBFF1YJ7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

19 กันยายน 2562

SCBFF6MM1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

19 กันยายน 2562

SCBFF3MF7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

26 กันยายน 2562

SCBAI6M65

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

26 กันยายน 2562

SCBFF3MF9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

26 กันยายน 2562

SCBFF3MF8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

26 กันยายน 2562

SCBFF6MM2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล