ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

พฤหัส

9

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 ธันวาคม 2564

SCBASF6MJ5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 ธันวาคม 2564

SCBCR1YJ

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

7 ธันวาคม 2564

SCBPLUS

AR

วันที่ 9 ธ.ค. 64 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 ธันวาคม 2564

SCBASF6MJ6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

15 ธันวาคม 2564

SCBASF6MJ7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

20 ธันวาคม 2564

SCBEAI1YA

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

22 ธันวาคม 2564

SCBASF6MJ8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 ธันวาคม 2564

SCBCR1YL

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

29 ธันวาคม 2564

SCBASF6MJ9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

30 ธันวาคม 2564

SCBCR1YM

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล