ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อาทิตย์

20

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

1 กันยายน 2563

SCBINCR

AR

วันที่ 17 ก.ย. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 กันยายน 2563

SCBFINR

AR

วันที่ 17 ก.ย. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

1 กันยายน 2563

SCBOPPR

AR

วันที่ 18 ก.ย. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

3 กันยายน 2563

SCBFF1YO6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

3 กันยายน 2563

SCBASF3MA1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

3 กันยายน 2563

SCBASF6ME4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

8 กันยายน 2563

SCBPLUS

AR

วันที่ 10 ก.ย. 63 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 กันยายน 2563

SCBDM3

Start IPO

10 กันยายน 2563

SCBASF6ME5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

10 กันยายน 2563

SCBASF3MA2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

14 กันยายน 2563

SCBDM3

End IPO

17 กันยายน 2563

SCBFI1Y15

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 กันยายน 2563

SCBASF3MA3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 กันยายน 2563

SCBASF6ME6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

23 กันยายน 2563

SCBASF3MA4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

24 กันยายน 2563

SCBFF1YO7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

24 กันยายน 2563

SCBASF3MA5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

24 กันยายน 2563

SCBASF6ME7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล