ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

อังคาร

26

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

6 กันยายน 2560

SCBPLUS

AR

วันที่ 8 ก.ย. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

8 กันยายน 2560

SCBWINR

AR

วันที่ 22 ก.ย. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

18 กันยายน 2560

SCBGPLUS

AR

วันที่ 28 ก.ย. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

18 กันยายน 2560

SCBGINR

AR

วันที่ 28 ก.ย. 60 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

28 กันยายน 2560

SCBAI6M37

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล