รางวัลและการจัดอันดับ

เกียรติบัตรรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ปี 2566

จัดโดย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

The Asset Benchmark Research Awards 2023: Top Investment House, Asset Manager Thailand (Rank 2)

จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2023: Most Astute Investor, Thai Baht Bond (Rank 2)

ได้แก่ คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร Executive Director ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2023: Most Astute Investor, Thai Baht Bond (Highly Commended)

ได้แก่ คุณวรุณ บุญรำลึกถนอม Director, ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2023: Most Astute Investor, Thai Baht Bond (Highly Commended)

ได้แก่ คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์ Associate Director, ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้, กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2023

รางวัล Best Asset Manager (Index Funds) in Thailand
จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**