รางวัลและการจัดอันดับ

กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large-Cap)

จัดโดย มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**