รางวัลและการจัดอันดับ

The Asset Benchmark Research Awards 2022: Top Investment House, Asset Manager (Rank 2)

จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

SET Awards 2022: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม ด้านความยั่งยืน

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

SET Awards 2022: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2022 - Thailand

รางวัล Best Overall Asset & Fund Manager
จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2022 - Thailand

รางวัล Best Risk-adjusted Returns (ESG Principal Investment only)
จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

Money and Banking Award 2022: กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภท กลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออมตราสารทุน

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอสเอ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBS&P500-SSF)
จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร

Money and Banking Award 2022: กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี ประเภท กลุ่มกองทุนรวมเพื่อการออมตราสารหนี้

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBSFFPLUS-SSF)
จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร

Morningstar Thailand Fund Awards 2022: กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยมปี

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (SCBRF)
จัดโดย มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**