รางวัลและการจัดอันดับ

Morningstar Thailand Fund Awards 2022: กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยมปี

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) (SCBRF)
จัดโดย มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**