รางวัลและการจัดอันดับ

Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2023

รางวัล Best Asset Manager (Index Funds) in Thailand
จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**