รางวัลและการจัดอันดับ

The Asset Benchmark Research Awards 2019: Most Astute Investor Thailand (Rank 1)

ได้แก่ คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2019: Top Investment House Asset Manager Thailand (Rank 2)

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2019 : Best Asset Manager in Thailand จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

3 รางวัล ได้แก่ Best Asset Manager (Money Market Funds), Best Asset Manager (Fixed Income Funds) และ Best Asset Manager (Balanced Fund)

จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 : ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

The Asset Benchmark Research Awards 2018: Top Investment House (Rank 2)

จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2018: Most Astute Investor (Rank 1)

ได้แก่ คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**