เกี่ยวกับ กองทุนส่วนบุคคล

ภาพรวมการบริการกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล คือ การบริหารจัดการเงินลงทุนของลูกค้า ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล ที่มอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน โดยลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้า โดยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าตามที่ได้คาดหวังไว้ โดยบริษัทจัดการจะเข้ามามีส่วนรวมในการจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ และการจับจังหวะการลงทุนของตลาดตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบและข้อจำกัดการลงทุนที่ได้ตกลงสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับลูกค้า รูปแบบการลงทุนจะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเงินกองทุนจะเป็นของลูกค้า อยู่ภายใต้ชื่อของลูกค้า โดยมีการระบุชื่อของบริษัทจัดการควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการบอกถึงสิทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของลูกค้า

ทั้งนี้ ภาษีที่เกิดจากการลงทุนจะเป็นไปตามฐานภาษีตามประเภทของลูกค้า ด้านบริษัทจัดการลงทุนเมื่อรับบริหารเงินลงทุนแล้ว ต้องดำเนินการแต่งตั้ง “ผู้รับฝากทรัพย์สิน” (Custodian) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนั้น

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้

ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาลงทุนใน เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทต่างๆ หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Management Fee)

 2. ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee)

 3. ค่าธรรมเนียมอื่น เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าผู้ตรวจสอบบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม

 1. กองทุนส่วนบุคคล: กองทุนที่เกิดจากผู้ลงทุน (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล) นำเงินและทรัพย์สินมามอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทน ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะมีความยืดหยุ่นมาก สามารถปรับนโยบายการลงทุนได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 2. กองทุนรวม: การระดมเงินจากผู้ลงทุนรายย่อย มารวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นบริษัทจัดการจะนำเงินที่ระดมทุนได้ ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น
  ผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับ “หน่วยลงทุน” (Unit Trust) เพื่อเป็นหลักฐานในความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล

 1. กำหนดนโยบายการลงทุนได้ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ โดยการหารือร่วมกับผู้จัดการกองทุน เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุน และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ

 2. ลดภาระในการดำเนินงาน ผู้ลงทุนสะดวกและประหยัดเวลาในการติดตามการลงทุน ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ และการลงบัญชีทรัพย์สินด้วยตนเอง

 3. บริหารเงินลงทุนโดยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์การลงทุนและเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและทันต่อเหตุการณ์

 4. พอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง ที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

 5. ช่องทางการเข้าถึงประเภทหลักทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือการลงทุนใหม่ๆ

 6. อำนาจในการต่อรองที่สูงขึ้น จากที่บริษัทจัดการบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ย่อมเอื้อสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนได้มากกว่า

 7. การบริหารจัดการลงทุนที่เป็นระบบ มีความเที่ยงตรง และสามารถจัดทำรายงานการลงทุนได้ทุกวัน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างใกล้ชิด