ติดต่อเรา บลจ. ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

SCBAM Client Relations

02 777 7777 
โทรศัพท์: 02 949 1500
โทรสาร: 02 949 1501
อีเมล: advisory.scbam@scb.co.th

ติดต่อเรา

ท่านสะดวกให้ติดต่อกลับทาง

กรุณาระบุช่องทางการติดต่อ
กรุณาระบุหัวข้อที่ติดต่อ
 
 

ในการให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อแจ้งปัญหา แนะนำ ร้องเรียน หรือติดต่อกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ไทยพาณิชย์ จะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ www.scbam.com/th/privacy-notice และ/หรือ ช่องทางที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ กำหนด หรือตามที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า และแจ้งให้ท่านทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือ ช่องทางที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์