โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหารบริษัท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ม.ค.2561-ก.ค.2561 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-ธ.ค.2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2558-ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2554-มิ.ย.2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

Chief Operating Officer
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
Chief Operating Officer
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Fundamental Investment Analyst on Securities License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2563-ปัจจุบัน Chief Operations Officer สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2561-ธ.ค.2562​ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ ผู้บริหารสายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์และวางแผน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2551-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2549-ส.ค.2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้าสายงาน สายงานธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2549 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

2538-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

Chief Investment Officer
สายการลงทุน
Chief Investment Officer
สายการลงทุน
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, San Francisco State University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License
 • Derivatives Fund Manager License
 • Investment Planner License
 • CFA
 • FRM

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2563-ปัจจุบัน Chief Investment Officer สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ต.ค.2561-ธ.ค.2562​ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2561-ก.ย.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-มิ.ย.2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-ส.ค.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2555-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2550-2554 ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2548-2550 ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

Chief Marketing Officer
สายการตลาดและช่องทางการขาย
Chief Marketing Officer
สายการตลาดและช่องทางการขาย
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

วุฒิการศึกษา:

 • Bachelor of Science in Economics. Magna Cum Laude. The Wharton School, University of Pennsylvania
 • Bachelor of Science in Engineering. Magna Cum Laude. School of Engineering & Applied Science, University of Pennsylvania

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License 
 • Derivatives Fund Manager License
 • CFA level III Candidate
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2563-ปัจจุบัน​ Chief Marketing Officer สายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ต.ค.2561 - ธ.ค.2562​ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด สายการตลาดและช่องทางการขาย

ม.ค.2561 - ก.ย.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศโดยตรง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ

2545 - 2548 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน ธนาคารไทยธนาคาร

2542 - 2544 Research Analyst, Quantitative Strategies, Goldman Sachs L.L.C., New York.

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

Executive Director
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
Executive Director
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Computer Information Systems, Assumption University (ABAC)
 • Bachelor of Accounting, Assumption University (ABAC)

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Securities Investment Consultant License
 • Investment Planner License
 • Certified Financial Planner Program: CFP®
 • Financial Advisor: FA

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2563-ปัจจุบัน Executive Director กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน สายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2561-ธ.ค.2562 รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน สายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

เม.ย.2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2549-มี.ค. 2552 ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

2542-2549 FVP, Investment Banking, TMB Bank PCL.

2540-2542 AVP, Treasury, FRA

2535-2540 Section Head, Investment Banking, Asia Credit

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Property Fund Manager License
 • Securities Investment Consultant License

ประวัติการทำงาน :

ม.ค.2563-​ปัจจุบัน Executive Director กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2558-มิ.ย.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2556-ธ.ค.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2553-มิ.ย.2556 ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ.2550-ธ.ค.2552 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2546-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)

2542-2546 ผู้ดูแลการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

Executive Director
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ
Executive Director
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์ และกองทุนต่างประเทศ
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

Certificate:

 • Fund Manager License
 • CISA Level I 2011
 • Investment Planner License
 • Bond Trader License

ประวัติการทำงาน:

เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน Executive Director กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2563-เม.ย.2564 Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ สายการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2561-ธ.ค.2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2560-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-มิ.ย.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2555-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มิ.ย.2553-ธ.ค.2554 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ.2551-พ.ค.2553 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

พ.ค.2548-ม.ค.2551 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

Executive Director
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Securities Investment Consultant License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน Executive Director กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2561 - ธ.ค.2562​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มิ.ย. 2554 - ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ค. 2552 - พ.ค. 2554 รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร Capital Market Solution กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2549 - เม.ย. 2552 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ค. 2546 - เม.ย. 2549 รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์

Executive Director
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Executive Director
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, Eastern Michigan University
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2563-ปัจจุบัน Executive Director กลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2561-ธ.ค.2562​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร กลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2557-ก.ย.2561 ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ก.ค.2555-ก.ย.2557 ผู้จัดการทั่วไป ด้านนโยบายและงานทรัพยากรบุคคลมาตรฐานโลก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ส.ค.2549-มิ.ย.2555 ผู้จัดการทั่วไป สำนักนโยบายและกลยุทธ์งานบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

มี.ค.2548-ก.ค.2549 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ เชคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด

ส.ค.2546-ก.พ.2548 ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บริษัท พีดับเบิลยูเอส คอนซัลติ้ง จำกัด

ก.ค.2543-ก.ค.2546 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ส.ค.2541-มิ.ย.2543 เจ้าหน้าที่ส่งออก บริษัท เคียงหล้า จำกัด

มิ.ย.2536-พ.ค.2537 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ที.เค.ที. จำกัด

นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์

Executive Director
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
Executive Director
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2563-ปัจจุบัน​ Executive Director กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ต.ค.2561-ธ.ค.2562​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน 

เม.ย. - ก.ย.2561 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกองรวม

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (รักษาการ)

2557 - 2559 ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน

2549 - 2557 ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2542 - 2549 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2535 - 2542 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการกองทุน

ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร

Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุน
Machine Learning
Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุน
Machine Learning
ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาเอก Ph.D.Electrial Engineering, University of Southern California
 • ปริญญาโท M.S Electrial Engineer, University of Southern California
 • ปริญญาโท M.S. Mathematical Finance, University of Southern California
 • ปริญญาโท M.A., University of Southern California
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • CAIA
 • CFA
 • FRM

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2563-ปัจจุบัน​ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ต.ค.2561–ธ.ค.2562​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุน Machine Learning บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2558-ก.ย.2561 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุนเชิงปริมาณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ส.ค.2555-มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2555-ก.ค.2555 ผู้อำนวยการ  ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2553 - 2554 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2549 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน
นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาตรี Bachelor of Arts in Economics (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2563-ปัจจุบัน Executive Director ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2561-2562 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2560 รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ ไทยพาณิชย์ จำกัด

2555-2558 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2555 Wealth Manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

2553-2554 นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2550-2553 นักวิเคราะห์ ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข

Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (สาขาการเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Certified Investment and Securities Analyst I (CISA Level I : 2010)  
 • Investment Planner License
 • Complex Type 2 Investment Consultant

ประวัติการทำงาน:

2563 – ปัจจุบัน  Executive Director กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2561 – 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด                                

2558 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554 – 2558 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 (กองทุนส่วนบุคคล) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2553 – 2554 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการ

2551 – 2552 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการ

2546 – 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์

นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์

Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Finance and Investments, University of Edinburgh
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • CFA Level I
 • CISA Level I

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2564-ปัจจุบัน​ Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2562 - ธ.ค.2563 Director ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

มิ.ย.2559 - ธ.ค.2561 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2558 - พ.ค.2559 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ย.2552 - ก.ค.2558 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารทุนในประเทศ บลจ.เอ็มเอฟซีจำกัด(มหาชน)

ต.ค.2549 - ม.ค.2551 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่าย Private Equity บลจ.เอ็มเอฟซีจำกัด(มหาชน)

เม.ย.2548 - ต.ค.2549 นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน บลจ.เอ็มเอฟซีจำกัด(มหาชน)

นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์

Executive Director
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Executive Director
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana-Champaign
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • CFA

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน Executive Director, กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

มิ.ย. 2563 - ธ.ค. 2563 Director, ผู้บริหารฝ่าย Digital Transformation และ รักษาการผู้บริหารกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2563 - มิ.ย. 2563 Director, ผู้บริหารฝ่าย Digital Transformation บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย Digital Transformation บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ค. 2559 - ต.ค. 2561 ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556 - พ.ค. 2559 รองผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2553-2556 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ- ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2549-2551 ผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายวโรฤทธิ์ จีระชน

Executive Director
กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
Executive Director
กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน
นายวโรฤทธิ์ จีระชน

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Finance, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

หลักสูตรอื่นๆ:

 • CFA Level I
 • Fundamental Investment Analyst on Securities
 • Complex Type 1 Investment Consultant

ประวัติการทำงาน:

ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน Executive Director กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ. 2562 - ส.ค. 2564 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2556 - ก.พ. 2562 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค. 2556 - พ.ย. 2556 วาณิชธนากร ฝ่ายวาณิชธนกิจ, บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ก.ย. 2553 - ก.พ. 2556 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน, บริษัหหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด

นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์

Executive Director
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
Executive Director
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท MBA - TEXAS A&M University, Texas USA
 • ปริญญาโท MA in Applied Economics - Southern Methodist University, Texas USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ

 • Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM)- Principle
 • Data Protection Officer Certificate - Bureau Veritas
 • หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ประวัติการทำงาน:

ต.ค.2564 - ปัจจุบัน Executive Director, ผู้บริหารกลุ่มบริหารความเสี่ยง, บลจ. ไทยพาณิชย์

ก.ย.2560-ก.ย.2564-​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยง, บลจ. ยูโอบี ประเทศไทย

ม.ค.2558 - ส.ค.2560- Team lead, Principal Performance Analyst A, Investment Reporting and Performance Measurement, NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) – เนเธอร์แลนด์

มิ.ย.2556 - ธ.ค.2558- Team lead, Principal Analyst -Portfolio Analytics and Attribution, Investment Risk Management, NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) – เนเธอร์แลนด์           

ก.ค.2553 - พ.ค.2556- Regional Manager, Performance Measurement Analytics, ING Investment Management Asia Pacific Ltd. ฮ่องกง

ต.ค.2551 - มิ.ย.2553- นักวิเคราะห์เชิง Quantitative , Quantitative Investment Department, ING Investment Management Asia Pacific Ltd.  ฮ่องกง

ก.พ.2551 - ก.ย.2551- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บลจ. ไอเอ็นจี ประเทศไทย

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

Executive Director,
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
Executive Director,
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ :

 • CFA Level III
 • Fund Manager License
 • Derivatives Fund Manager License

ประวัติการทำงาน:

ก.ค. 2565-ปัจจุบัน  Executive Director, ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

เม.ย. 2564 - ม.ค. 2565​ Director, รักษาการผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค. 2563 - เม.ย. 2564 Director, ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2563 - มี.ค.2563 Director, ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2561 - ธ.ค. 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ระยะยาว บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

ต.ค. 2545 - ก.พ. 2559 ผู้อำนวยการ ส่วนลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ก.ย. 2544 - ก.ย. 2545 นักวิเคราะห์ Investment Baking บริษัท Access Capital (Thailand)

นางกิตติยา โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางกิตติยา โตธนะเกษม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Illinois, Champaign–Urbana, USA
 • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2559-2561 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2548-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน, ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2546-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง, ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2540-2546 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ , ผู้บริหารสายงานปรับโครงสร้างหนี้, ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2538-2540 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท ซับไมครอน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

2534-2538 รองประธานและผู้จัดการฝ่ายวิเทศธนกิจ Bank of America NT& SA (สาขากรุงเทพฯ)

2532-2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ, บริษัท พาวเวอร์รัน (ประทศไทย) จากัด

2525-2532 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย, ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นางสาลินี วังตาล

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาลินี วังตาล

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตเกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.B.A. Finance & International Business Columbia University, U.S.A
 • Advance Management Program, Harvard University, U.S.A.

ประวัติการทำงาน:

2561-ปัจจุบัน ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการองค์การคลังสินค้า , ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2558-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2558-2560 ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2557-2559 ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2554-2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท.

2547-2553 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท.

2546-2547 ผู้อำนวยการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท.

2544-2546 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Master Degree, Standford University
 • Bachelor of Science in Economics, from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA

ประวัติการทำงาน:

2565-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth

2561-2565 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC), บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

2554-2561 ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553-2554 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552-2550 Team Executive, Capital Account & BOP Policy, ธนาคารแห่งประเทศไทย

2540-2547 Senior Economist, Macroeconomics, ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Juris Doctor, Lewis & Clark Law School, USA
 • Bachelor of Arts (Economics), University of Hawaii, USA
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการธุรกรรมตลาดทุน ทีม 2 สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2547-2555 Senior Associate, Corporate Finance & Capital Markets บริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ม.ค.2561-ก.ค.2561 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-ธ.ค.2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2558-ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2554-มิ.ย.2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

กรรมการ
นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท MSc-Finance , Lancaster University
 • ปริญญาโท MBA-การเงิน/การคลัง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่น ๆ:

 • CPA License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายจัดการและควบคุมรายงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายจัดการและควบคุมรายงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายรายงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2558 - มิ.ย. 2558 ผู้จัดการรายงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มี.ค. 2557 - พ.ค. 2558 ผู้จัดการกระบวนการทางบัญชีและบัญชีการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 Executive Officer, ฝ่ายจัดการและควบคุมบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2553 - ต.ค. 2556 ผู้จัดการโครงการ International Financial Reporting Standard Convergence (IFRS) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2551 - มี.ค. 2553 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2545 - ก.ย. 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี - บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

นางกิตติยา โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางกิตติยา โตธนะเกษม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Illinois, Champaign–Urbana, USA
 • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2559-2561 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Financial Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

2548-2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน, ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2546-2548 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง, ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2540-2546 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ , ผู้บริหารสายงานปรับโครงสร้างหนี้, ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2538-2540 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน, บริษัท ซับไมครอน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

2534-2538 รองประธานและผู้จัดการฝ่ายวิเทศธนกิจ Bank of America NT& SA (สาขากรุงเทพฯ)

2532-2534 ผู้ช่วยผู้จัดการ, บริษัท พาวเวอร์รัน (ประทศไทย) จากัด

2525-2532 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย, ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

กรรมการ
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Master Degree, Standford University
 • Bachelor of Science in Economics, from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA

ประวัติการทำงาน:

2565-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth

2561-2565 รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC), บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

2554-2561 ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน, ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553-2554 ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552-2550 Team Executive, Capital Account & BOP Policy, ธนาคารแห่งประเทศไทย

2540-2547 Senior Economist, Macroeconomics, ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ
ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ์

วุฒิการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน:

2560-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2559-2560 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2558-2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2552-2553 ผู้จัดการสายลูกค้าขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นายศักดา ดำนาคแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science in Banking and Finance, Loughborough University (UK)
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2552-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส สายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2549-2552 ผู้อำนวยการ ฝ่ายความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ม.ค.2561-ก.ค.2561 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-ธ.ค.2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2558-ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2554-มิ.ย.2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

กรรมการ
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, San Francisco State University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License
 • Derivatives Fund Manager License
 • Investment Planner License
 • CFA
 • FRM

ประวัติการทำงาน:

ต.ค.2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2561-ก.ย.2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-มิ.ย.2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-ส.ค.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2555-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2550-2554 ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2548-2550 ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Fundamental Investment Analyst on Securities License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ ผู้บริหารสายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์และวางแผน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2551-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2549-ส.ค.2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้าสายงาน สายงานธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2549 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

2538-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

กรรมการ
คุณจินดา ชอบพัฒนา

วุฒิการศึกษา:

 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2564-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Portfolio Analytics & Measurement บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

2558-2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย Portfolio Analytics & Measurement บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

นาย ปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
นาย ปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท MBA - TEXAS A&M University, Texas USA
 • ปริญญาโท MA in Applied Economics - Southern Methodist University, Texas USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ

 • Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM)- Principle
 • Data Protection Officer Certificate - Bureau Veritas
 • หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ประวัติการทำงาน:

ต.ค.2564 - ปัจจุบัน Executive Director, ผู้บริหารกลุ่มบริหารความเสี่ยง, บลจ. ไทยพาณิชย์

ก.ย.2560-ก.ย.2564-​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยง, บลจ. ยูโอบี ประเทศไทย

ม.ค.2558 - ส.ค.2560- Team lead, Principal Performance Analyst A, Investment Reporting and Performance Measurement, NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) – เนเธอร์แลนด์

มิ.ย.2556 - ธ.ค.2558- Team lead, Principal Analyst -Portfolio Analytics and Attribution, Investment Risk Management, NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) – เนเธอร์แลนด์           

ก.ค.2553 - พ.ค.2556- Regional Manager, Performance Measurement Analytics, ING Investment Management Asia Pacific Ltd. ฮ่องกง

ต.ค.2551 - มิ.ย.2553- นักวิเคราะห์เชิง Quantitative , Quantitative Investment Department, ING Investment Management Asia Pacific Ltd.  ฮ่องกง

ก.พ.2551 - ก.ย.2551- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง, บลจ. ไอเอ็นจี ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน : 99.99%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : 0.01%
รวม : 100%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส*
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์
นายสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์*
นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์*
นายชนาพัทธ์ ภัทราคม
นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล*
นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร*
นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์*
นายกฤช จันทร์หนัก
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย
นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*
นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช*
นายวรุณ บุญรำลึกถนอม*
นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์*
นางวิไล ชยางคเสน*
นายอนุตร อัมระนันทน์*
นางสาวนิสารัตน์ ชมภูพงษ์
นางสาวปาลิดา เครือโสภณ
นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย
นายวิศรุต เสกสรรพานิช*
นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ*
นายวีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล
นางสาวอมรรัตน์ ธาราพรทิพย์
นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
นางสาวพีรญา วรรณคีรี
นายนวบูลย์ ทององอาจ
นายเภรี อิชยพฤกษ์
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

หมายเหตุ : * ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ข้อมูลผู้จัดการกองทุนแยกรายกอง