โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหารบริษัท

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่น ๆ:

 • Fund Manager License
 • Property Fund Manager License
 • Infrastructure Fund Manager License
 • Securities Investment Consultant License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License

ประวัติการทำงาน:

2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
สายการลงทุน
กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
สายการลงทุน
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-ธ.ค.2560 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2558-ส.ค. 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2554-มิ.ย.2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

รองกรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Fundamental Investment Analyst on Securities License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ ผู้บริหารสายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์และวางแผน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2551-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2549-ส.ค.2551 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้าสายงาน สายงานธุรกิจกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2549 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

2538-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
สายการตลาดและช่องทางการขาย
รองกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
สายการตลาดและช่องทางการขาย
นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Computer Information Systems, Assumption University (ABAC)
 • Bachelor of Accounting, Assumption University (ABAC)

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Securities Investment Consultant License
 • Investment Planner License
 • Certified Financial Planner Program: CFP®
 • Financial Advisor: FA

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2561-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน สายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

เม.ย.2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

2549-มี.ค. 2552 ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

2542-2549 FVP, Investment Banking, TMB Bank PCL.

2540-2542 AVP, Treasury, FRA

2535-2540 Section Head, Investment Banking, Asia Credit

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
สายการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
สายการลงทุน
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, San Francisco State University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License
 • Derivatives Fund Manager License
 • Investment Planner License
 • CFA
 • FRM

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-มิ.ย.2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-ส.ค.2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2555-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2550-2554 ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2548-2550 ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวจารุภัทร ทองลงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
สายการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
สายการลงทุน
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Fund Manager License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค. 2558 - ม.ค. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มิ.ย. 2554 - มิ.ย. 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551 - พ.ค. 2554 หัวหน้างาน สำนักบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

2537 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

2530 - 2535 หัวหน้าส่วน ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
สายการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
สายการลงทุน
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

วุฒิการศึกษา:

 • Bachelor of Science in Economics. Magna Cum Laude. The Wharton School, University of Pennsylvania
 • Bachelor of Science in Engineering. Magna Cum Laude. School of Engineering & Applied Science, University of Pennsylvania

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License 
 • Derivatives Fund Manager License
 • CFA level III Candidate
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศโดยตรง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548 - 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ

2545 - 2548 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน ธนาคารไทยธนาคาร

2542 - 2544 Research Analyst, Quantitative Strategies, Goldman Sachs L.L.C., New York.

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Property Fund Manager License
 • Securities Investment Consultant License

ประวัติการทำงาน :

ก.ค.2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2558-มิ.ย.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2556-ธ.ค.2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2553-มิ.ย.2556 ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ.2550-ธ.ค.2552 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2546-2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทแนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)

2542-2546 ผู้ดูแลการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ส.ค.2558-มิ.ย.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ค.2552-เม.ย.2553 ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทีมบัญชีกลุ่มบริษัท 1 สายบริหารบัญชีกลาง กลุ่มการเงินและบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ต.ค.2549-เม.ย.2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ.2537-ก.ย.2549 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สายการตลาดและช่องทางการขาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สายการตลาดและช่องทางการขาย
นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration in Finance, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science, Business Administration, PEPPERDINE University, USA

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Securities Investment Consultant License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2560​ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ต.ค.2558-มิ.ย.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ค.2552-ก.ย.2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2549 - 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

2542 - 2549 รองผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Business Administration, University of California at Berkeley, Haas School of Business, U.S.A.
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ภาคการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Property Fund Manager License
 • Infrastructure Fund Manager License

ประวัติการทำงาน:

ก.ค.2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2557-มิ.ย.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

เม.ย.2556-ส.ค.2557ผู้อำนวยการ แผนก Wealth Strategy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค.2554-มี.ค.2556 ผู้อำนวยการ แผนก Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551- ธ.ค.2553 MBA Finance Leadership Program, Amazon.com, Seattle, U.S.A.

2547-2549 ที่ปรึกษา บริษัท สเติร์น สจ๊วต จำกัด

2545-2547 ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เชอร์ชิลล์ ไพรซ์ จำกัด

นางสาววริษา ลพานุกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจเครือข่าย
สายการตลาดและช่องทางการขาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจเครือข่าย
สายการตลาดและช่องทางการขาย
นางสาววริษา ลพานุกรม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Financial Management (Merit Award), University of Exeter, UK
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Securities Investment Consultant License
 • Investment Planner License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจเครือข่าย สายการตลาดและช่องทางการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2560-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ย.2558-ธ.ค.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2558-ส.ค.2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสถาบัน กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มี.ค.2557-มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสถาบัน กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556-2557 ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าสหบรรษัท ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2551-2556 ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
สายการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
สายการลงทุน
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

Certificate:

 • Fund Manager License
 • CISA Level I 2011
 • Investment Planner License
 • Bond Trader License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค.2561-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2560-ธ.ค.2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2559-ธ.ค.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.ค.2557-มิ.ย.2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค.2555-มิ.ย.2557 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้และบริหารเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มิ.ย.2553-ธ.ค.2554 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ก.พ.2551-พ.ค.2553 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

พ.ค.2548-ม.ค.2551 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ
นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ :

 • Securities Investment Consultant License

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ม.ค. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

มิ.ย. 2554 - ธ.ค. 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ค. 2552 - พ.ค. 2554 รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร Capital Market Solution กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2549 - เม.ย. 2552 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

พ.ค. 2546 - เม.ย. 2549 รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ประธานกรรมการ
นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

วุฒิการศึกษา:

 • Master’s Degree in Business Administration (Finance) from University of Chicago, USA
 • Bachelor’s Degree in Finance & Marketing from San Francisco State University, USA
 • CFA Charter holder, CFA Institute

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2542-2558 General Manager & Chief Investment Officer บริษัทเอไอเอ จำกัด สาขาประเทศไทย

2541-2542 ผู้ช่วยเลขาธิการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการลูกค้าบุคคล สายปฏิบัติการลูกค้าบุคคล กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2550-2551 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน แผนกปฏิบัติการ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)

กรรมการ
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. in Electrical Engineering from Stanford University, California, USA
 • Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering from Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA
 • Bachelor’s Degree in Electrical and Computer Engineering from Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA

ประวัติการทำงาน:

ปัจจุบัน SEVP, รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2558-2560  FEVP, รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2556-2558  FEVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554-2556  EVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554  FSVP, ผู้จัดการสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศรัณยา เวชากุล

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ข้อมูลการบริหารและ Client Services กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2552 Manager of Finance, Consumer Financial Services, GE Capital (Thailand)

2549-2551 VP, Financial Planning & Analysis, GE Capital (Thailand)

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, Management and Policy from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Bachelor of Arts in Applied Mathematics from Harvard University, USA

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2548-2551 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), USA

2545-2548 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Juris Doctor, Lewis & Clark Law School, USA
 • Bachelor of Arts (Economics), University of Hawaii, USA
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการธุรกรรมตลาดทุน ทีม 2 สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2547-2555 Senior Associate, Corporate Finance & Capital Markets บริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่น ๆ:

 • Fund Manager License
 • Property Fund Manager License
 • Infrastructure Fund Manager License
 • Securities Investment Consultant License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License

ประวัติการทำงาน:

2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, Management and Policy from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Bachelor of Arts in Applied Mathematics from Harvard University, USA

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2548-2551 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), USA

2545-2548 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กรรมการ
ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ์

วุฒิการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน:

2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2553 ผู้จัดการสายลูกค้าขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นายศักดา ดำนาคแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science in Banking and Finance, Loughborough University (UK)
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2552-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส สายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2549-2552 ผู้อำนวยการ ฝ่ายความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

กรรมการ
นายชินรัตน์ บุญมหานาค

วุฒิการศึกษา:

 • Bachelor of Business Administration from Texas A&M University, USA 

ประวัติการทำงาน:

2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน, Chief Risk Office, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2555-2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายตรวจสอบ 1 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2554-2555 นักวิเคราะห์หุ้น, บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) 

2553-2554 Sales, PYN Fund Management Oy

2549-2552 นักวิเคราะห์หุ้น, บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย)

2536-2549 Director, PricewaterhouseCoopers

กรรมการ
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่น ๆ:

 • Fund Manager License
 • Property Fund Manager License
 • Infrastructure Fund Manager License
 • Securities Investment Consultant License
 • Fundamental Investment Analyst on Securities License

ประวัติการทำงาน:

2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager

ประวัติการทำงาน:

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทกองทุนรวมไทยพาณิชย์

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

นางปุณยนุช คลังทรัพย์

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
นางปุณยนุช คลังทรัพย์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Business Economics (MBE), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Bachelor of Business Administration, Finance (First- Class Honors), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการผู้บริหารสายบริหารความเสี่ยง SCBAM, Group Risk Strategy, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2554-2560 ผู้อำนวยการอาวุโส, ผู้บริหารสูงสุด Counterparty Risk & Country Risk and Market Risk Measurement, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2550-2554 สายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ( Financial Institution-Bank/Non Bank, Sovereign, Logistic &Transportations Industry), บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2548-2550 ผู้จัดการ, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาฮ่องกง)

2545-2548 Deputy General Manager, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาสิงคโปร์)

2541-2545 ผู้บริหารสูงสุด Treasury Sales, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2539-2541 ผู้บริหารสูงสุด Money Market (Treasury), บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน : 99.99%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : 0.01%
รวม : 100%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายสมิทธ์ พนมยงค์
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส*
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
นายศุภกร ตุลยธัญ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน*
นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์
นายสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์*
นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์*
นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
นายชนาพัทธ์ ภัทราคม
นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร*
นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
นางสาวนันทรัตน์ ยอดยิ่ง*
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาววรารัตน์ จันทร์ชื่น*
นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์*
นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์*
นายพฤทธิ์ มงคลโกศล
นางวิไล ชยางคเสน*
นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข
นายศุภจักร เอิบประสาทสุข
นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง*
นายอนุตร อัมระนันทน์*
นางสาวอภิญญา องค์คุณารักษ์*
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
นายสมิทธ์ พนมยงค์   
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
นางสาวพีรญา วรรณคีรี
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
นายกรวิภพ มณฑารพ
นางสาวอริศรา คงสว่าง
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
นายสมิทธ์ พนมยงค์   
นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
นายกรวิภพ มณฑารพ

หมายเหตุ : * ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ข้อมูลผู้จัดการกองทุนแยกรายกอง