โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหารบริษัท

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager

ประวัติการทำงาน:

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทกองทุนรวมไทยพาณิชย์

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ:

 • หลักสูตรนักวางแผนการเงิน: CFP

ประวัติการทำงาน:

2550-2552 ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2549-2554 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2549 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

2538-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, San Francisco State University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2555-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2550-2554 ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2548-2550 ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวจารุภัทร ทองลงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration in Finance, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2554 หัวหน้างาน สำนักบริหารความเสี่ยง บลจ.กสิกรไทย จำกัด

2537-2551 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.กสิกรไทย จำกัด

2530-2535 หัวหน้าส่วน ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บงล.ภัทรธนกิจ จำกัด

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

วุฒิการศึกษา:

 • Bachelor of Science in Economics. Magna Cum Laude. The Wharton School, University of Pennsylvania
 • Bachelor of Science in Engineering. Magna Cum Laude. School of Engineering & Applied Science, University of Pennsylvania

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License 
 • Derivatives Fund Manager License
 • CFA level III Candidate

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้จัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2545-2548 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน Bank Thai Public Company Limited

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Art in Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2550-2556 ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2552-2553 ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทีมบัญชีกลุ่มบริษัท 1 สายบริหารบัญชีกลาง กลุ่มการเงินและบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2549-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2537-2549 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration in Finance, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science, Business Administration, PEPPERDINE University, USA

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2552-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2549-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด บลจ.ทหารไทย จำกัด

2542-2549 รองผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Business Administration, University of California at Berkeley, Haas School of Business, U.S.A.
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ภาคการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certificate:

 • ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 • ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556-2557 ผู้อำนวยการ แผนก Wealth Strategy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554-2556 ผู้อำนวยการ แผนก Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2554 MBA Finance Leadership Program, Amazon.com, Seattle, U.S.A

2547-2549 ที่ปรึกษา บริษัท สเติร์น สจ๊วต จำกัด

2545-2547 ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เชอร์ชิลล์ ไพรซ์ จำกัด

นางสาววริษา ลพานุกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
นางสาววริษา ลพานุกรม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Financial Management (Merit Award), University of Exeter, UK
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน:

2560–ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2557-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556-2557 ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าสหบรรษัท ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2551-2556 ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

Certificate:

 • Fund Manager License
 • CISA Level I
 • Single License

ประวัติการทำงาน:

2560-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2555-2560 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2553-2554 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2548-2551 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ประธานกรรมการ
นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

วุฒิการศึกษา:

 • Master’s Degree in Business Administration (Finance) from University of Chicago, USA
 • Bachelor’s Degree in Finance & Marketing from San Francisco State University, USA
 • CFA Charter holder, CFA Institute

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2542-2558 General Manager & Chief Investment Officer บริษัทเอไอเอ จำกัด สาขาประเทศไทย

2541-2542 ผู้ช่วยเลขาธิการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการลูกค้าบุคคล สายปฏิบัติการลูกค้าบุคคล กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2550-2551 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน แผนกปฏิบัติการ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)

กรรมการ
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. in Electrical Engineering from Stanford University, California, USA
 • Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering from Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA
 • Bachelor’s Degree in Electrical and Computer Engineering from Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA

ประวัติการทำงาน:

ปัจจุบัน SEVP, รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2558-2560  FEVP, รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2556-2558  FEVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554-2556  EVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554  FSVP, ผู้จัดการสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศรัณยา เวชากุล

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ข้อมูลการบริหารและ Client Services กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2552 Manager of Finance, Consumer Financial Services, GE Capital (Thailand)

2549-2551 VP, Financial Planning & Analysis, GE Capital (Thailand)

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, Management and Policy from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Bachelor of Arts in Applied Mathematics from Harvard University, USA

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2548-2551 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), USA

2545-2548 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Juris Doctor, Lewis & Clark Law School, USA
 • Bachelor of Arts (Economics), University of Hawaii, USA
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการธุรกรรมตลาดทุน ทีม 2 สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2547-2555 Senior Associate, Corporate Finance & Capital Markets บริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, Management and Policy from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Bachelor of Arts in Applied Mathematics from Harvard University, USA

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2548-2551 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), USA

2545-2548 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กรรมการ
ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ์

วุฒิการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน:

2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2553 ผู้จัดการสายลูกค้าขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นางสาวเอเลน นอราห์ ไรอัน

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy, Physiological Sciences, University of Oxford, UK
 • Bachelor of Science, Physiology (First Class Honours), Bedford College, University of London, UK

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Group Risk Strategy, Group Risk Strategy Chief Risk Office, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

2553-2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและการดำเนินงาน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2542-2549 ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริหารความเสี่ยงและการจัดการ/การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, Credit Suisse Group ประเทศสิงคโปร์

กรรมการ
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager

ประวัติการทำงาน:

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทกองทุนรวมไทยพาณิชย์

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

กรรมการ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

วุฒิการศึกษา:

 • Bachelor of Science in Economics. Magna Cum Laude. The Wharton School, University of Pennsylvania
 • Bachelor of Science in Engineering. Magna Cum Laude. School of Engineering & Applied Science, University of Pennsylvania

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License 
 • Derivatives Fund Manager License
 • CFA level III Candidate

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้จัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2545-2548 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน Bank Thai Public Company Limited

กรรมการ
นายจิตติคุณ กุลจิตติเวช

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science in Finance from University of Stirling, UK
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน:

2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

2559-2560 ผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2558-2559 ผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ – ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2557-2558 รองผู้อำนวยการ การตลาดและงานขายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2555-2557 Vice President, ทีมอาเซียน 1, งานบรรษัทธุรกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นายกฤษฎา สุขทิศ

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science in Laser and Applied Optics, Imperial College London, UK
 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง SCBAM กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2555 Associate Director, Financial Services Risk Management Advisory, Ernst & Young

ผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน : 99.99%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : 0.01%
รวม : 100%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายสมิทธ์ พนมยงค์
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส*
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
นายศุภกร ตุลยธัญ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน*
นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์
นายสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์
นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์*
นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
นายชนาพัทธ์ ภัทราคม
นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร*
นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
นางสาวนันทรัตน์ ยอดยิ่ง*
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาววรารัตน์ จันทร์ชื่น*
นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์*
นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์*
นายพฤทธิ์ มงคลโกศล
นางวิไล ชยางคเสน*
นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข
นายศุภจักร เอิบประสาทสุข
นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
นาย กรวิภพ มณฑารพ
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
นายสมิทธ์ พนมยงค์   
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
นางสาวพีรญา วรรณคีรี
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
นายกรวิภพ มณฑารพ
นางสาวอริศรา คงสว่าง
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
นายสมิทธ์ พนมยงค์   
นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
นายกรวิภพ มณฑารพ
นายกิติกร ติวาพร

หมายเหตุ : * ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ข้อมูลผู้จัดการกองทุนแยกรายกอง