โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหารบริษัท

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager

ประวัติการทำงาน:

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทกองทุนรวมไทยพาณิชย์

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2549-2554 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2549 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด

2538-2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอื่นๆ:

 • หลักสูตรนักวางแผนการเงิน: CFP

ประวัติการทำงาน:

2550-2552 ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, San Francisco State University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2555-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2550-2554 ผู้จัดการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2548-2550 ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวจารุภัทร ทองลงยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรการลงทุนตราสารทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดสรรการลงทุนตราสารทุน
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration in Finance, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2554 หัวหน้างาน สำนักบริหารความเสี่ยง บลจ.กสิกรไทย จำกัด

2537-2551 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน บลจ.กสิกรไทย จำกัด

2530-2535 หัวหน้าส่วน ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บงล.ภัทรธนกิจ จำกัด

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

วุฒิการศึกษา:

 • Bachelor of Science in Economics. Magna Cum Laude. The Wharton School, University of Pennsylvania
 • Bachelor of Science in Engineering. Magna Cum Laude. School of Engineering & Applied Science, University of Pennsylvania

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License 
 • Derivatives Fund Manager License
 • CFA level III Candidate

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้จัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2545-2548 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน Bank Thai Public Company Limited

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Art in Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2550-2556 ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2552-2553 ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทีมบัญชีกลุ่มบริษัท 1 สายบริหารบัญชีกลาง กลุ่มการเงินและบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2549-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2537-2549 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฏฐ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Business Administration in Finance, SASIN Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
 • ปริญญาตรี Bachelor of Science, Business Administration, PEPPERDINE University, USA

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2552-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

2549-2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด บลจ.ทหารไทย จำกัด

2542-2549 รองผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารสินเชื่อพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
นางสาว พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Business Administration, University of California at Berkeley, Haas School of Business, U.S.A.
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ภาคการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certificate:

 • ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 • ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2558-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556-2557 ผู้อำนวยการ แผนก Wealth Strategy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554-2556 ผู้อำนวยการ แผนก Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2554 MBA Finance Leadership Program, Amazon.com, Seattle, U.S.A

2547-2549 ที่ปรึกษา บริษัท สเติร์น สจ๊วต จำกัด

2545-2547 ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท เชอร์ชิลล์ ไพรซ์ จำกัด

นางสาววริษา ลพานุกรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจเครือข่าย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มธุรกิจเครือข่าย
นางสาววริษา ลพานุกรม

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท Master of Science in Financial Management (Merit Award), University of Exeter, UK
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน:

2560–ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2557-2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2556-2557 ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าสหบรรษัท ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2551-2556 ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคลเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล

Certificate:

 • Fund Manager License
 • CISA Level I
 • Single License

ประวัติการทำงาน:

2560-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2555-2560 ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2553-2554 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2551-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2548-2551 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ประธานกรรมการ
นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

วุฒิการศึกษา:

 • Master’s Degree in Business Administration (Finance) from University of Chicago, USA
 • Bachelor’s Degree in Finance & Marketing from San Francisco State University, USA
 • CFA Charter holder, CFA Institute

ประวัติการทำงาน:

2558-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2542-2558 General Manager & Chief Investment Officer บริษัทเอไอเอ จำกัด สาขาประเทศไทย

2541-2542 ผู้ช่วยเลขาธิการ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2551-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายปฏิบัติการลูกค้าบุคคล สายปฏิบัติการลูกค้าบุคคล กลุ่มเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2550-2551 ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน แผนกปฏิบัติการ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)

กรรมการ
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. in Electrical Engineering from Stanford University, California, USA
 • Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering from Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA
 • Bachelor’s Degree in Electrical and Computer Engineering from Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA

ประวัติการทำงาน:

ปัจจุบัน SEVP, รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2558-2560  FEVP, รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2556-2558  FEVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2554-2556  EVP, ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554  FSVP, ผู้จัดการสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวศรัณยา เวชากุล

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศรัณยา เวชากุล

วุฒิการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ข้อมูลการบริหารและ Client Services กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2552 Manager of Finance, Consumer Financial Services, GE Capital (Thailand)

2549-2551 VP, Financial Planning & Analysis, GE Capital (Thailand)

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, Management and Policy from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Bachelor of Arts in Applied Mathematics from Harvard University, USA

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2548-2551 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), USA

2545-2548 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Juris Doctor, Lewis & Clark Law School, USA
 • Bachelor of Arts (Economics), University of Hawaii, USA
 • ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:

2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการธุรกรรมตลาดทุน ทีม 2 สายธุรกรรมสินเชื่อ 1 และธุรกรรมตลาดทุน กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2547-2555 Senior Associate, Corporate Finance & Capital Markets บริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จำกัด

นายสมิทธ์ พนมยงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2557-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์

วุฒิการศึกษา:

 • Doctor of Philosophy in Economics, Management and Policy from Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), USA
 • Bachelor of Arts in Applied Mathematics from Harvard University, USA

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิจัย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2548-2551 นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), USA

2545-2548 ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กรรมการ
ม.ล. จีรเดช จักรพันธุ์

วุฒิการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน:

2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2552 - 2553 ผู้จัดการสายลูกค้าขนาดใหญ่ 2, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นายสมิทธ์ พนมยงค์

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science (Economics), The London School of Economics and Political Science, University of London, UK
 • Bachelor of Arts (Economics), Reed College, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

2554-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้จัดการสายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวางแผนและกลยุทธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2553 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านการซื้อขายเครดิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศฮ่องกง

2549-2551 ผู้อำนวยการ บริหารงานด้านงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ธนาคารซิตี้กรุ๊ป สำนักงานประเทศไทย

กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Economics, Western Michigan University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager

ประวัติการทำงาน:

2551-2553 รองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด

2548-2551 ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

2542-2548 หัวหน้าผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2538-2542 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทกองทุนรวมไทยพาณิชย์

2537-2538 นักค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์วอล์เบิร์กพรีเมียร์

2536-2537 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ธนสยาม

กรรมการ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน

วุฒิการศึกษา:

 • Bachelor of Science in Economics. Magna Cum Laude. The Wharton School, University of Pennsylvania
 • Bachelor of Science in Engineering. Magna Cum Laude. School of Engineering & Applied Science, University of Pennsylvania

หลักสูตรอื่นๆ:

 • Fund Manager License 
 • Derivatives Fund Manager License
 • CFA level III Candidate

ประวัติการทำงาน:

2559-ปัจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน ผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2554-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2548-2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้จัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2545-2548 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน Bank Thai Public Company Limited

กรรมการ
นายจิตติคุณ กุลจิตติเวช

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science in Finance from University of Stirling, UK
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน:

2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

2559-2560 ผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2558-2559 ผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ – ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2557-2558 รองผู้อำนวยการ การตลาดและงานขายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2555-2557 Vice President, ทีมอาเซียน 1, งานบรรษัทธุรกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นายกฤษฎา สุขทิศ

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Science in Laser and Applied Optics, Imperial College London, UK
 • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:

2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง SCBAM กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2551-2555 Associate Director, Financial Services Risk Management Advisory, Ernst & Young

ผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน : 99.99%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : 0.01%
รวม : 100%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายสมิทธ์ พนมยงค์
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส*
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร
นายศุภกร ตุลยธัญ
นายอาชวิณ อัศวโภคิน*
นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์
นายสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์*
นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์*
นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
นายชนาพัทธ์ ภัทราคม
นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร*
นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
นางสาวนันทรัตน์ ยอดยิ่ง*
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาววรารัตน์ จันทร์ชื่น*
นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์*
นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์*
นายพฤทธิ์ มงคลโกศล
นางวิไล ชยางคเสน*
นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข
นายศุภจักร เอิบประสาทสุข
นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
นายชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง*
นายวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
นายอนุตร อัมระนันทน์*
นางสาวอภิญญา องค์คุณารักษ์*
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
นายสมิทธ์ พนมยงค์   
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
นางสาวพีรญา วรรณคีรี
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
นายกรวิภพ มณฑารพ
นางสาวอริศรา คงสว่าง
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
นายสมิทธ์ พนมยงค์   
นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
นายกรวิภพ มณฑารพ
นายกิติกร ติวาพร

หมายเหตุ : * ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ข้อมูลผู้จัดการกองทุนแยกรายกอง