โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหารบริษัท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

Chief Operating Officer
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

Chief Investment Officer
สายการลงทุน

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

Chief Marketing Officer
สายการตลาดและช่องทางการขาย

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

Executive Director
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์

Executive Director
กลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์

Executive Director
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน

ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร

Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุน
Machine Learning

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์การตลาด
และผลิตภัณฑ์การลงทุน

นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข

Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์

Executive Director
กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย

นายวโรฤทธิ์ จีระชน

Executive Director
กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน

นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์

Executive Director
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
กำกับและควบคุม

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้

นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม

Executive Director
กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์
และกองทุนต่างประเทศ

นางสาวกตัญชลี คู่ความดี

Executive Director
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
และ รักษาการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ

Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน

นางกิตติยา โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาลินี วังตาล

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นางกิตติยา โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน : 99.99%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : 0.01%
รวม : 100%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส*
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ*
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์
นายสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์*
นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์*
นายชนาพัทธ์ ภัทราคม
นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล*
นายอิทธิกร ปราการพิลาศ
นายนนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์ 
นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร*
นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์*
นายกฤช จันทร์หนัก
นายณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย*
นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
นายอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์*
นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช*
นายวรุณ บุญรำลึกถนอม*
นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์*
นายชิษณุพงศ์ เตชะวินิจอุดม
นางวิไล ชยางคเสน*
นายอนุตร อัมระนันทน์*
นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม*
นางสาวปาลิดา เครือโสภณ
นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย*
นายวิศรุต เสกสรรพานิช*
นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ*
นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์
นายปกรณ์ เก้าเอี้ยน
นายทศพร โลหะชุนสิริ*
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
นางสาวพีรญา วรรณคีรี
นายนวบูลย์ ทององอาจ
นางสาวสิรยา ศรีเกษมวงศ์
นายกษิดิ์เดช ศิริวิโรจน์สกุล
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
นายนวบูลย์ ทององอาจ

หมายเหตุ : * ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ข้อมูลผู้จัดการกองทุนแยกรายกอง