โครงสร้างการบริหารงาน

คณะผู้บริหารบริษัท

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์

Chief Operating Officer
สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส

Chief Investment Officer
สายการลงทุน และ รักษาการ
ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และ
กองทุนต่างประเทศ

นายอาชวิณ อัศวโภคิน

Chief Marketing Officer
สายการตลาดและช่องทางการขาย

นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว

Executive Director
กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน

นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม

Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวคุณากร จิรานุกรสกุล

Executive Director
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนภารัตน์ กาญจนสมวงศ์

Executive Director
กลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายสมพงษ์ หิรัญขจรโรจน์

Executive Director
กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน

ดร.พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร

Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุน
Machine Learning

นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน

นางสาวอรอุมา ชีพเป็นสุข

Executive Director
กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน

นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์

Executive Director
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน

นางสาวอรวี อุดมพาณิชย์

Executive Director
กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายวโรฤทธิ์ จีระชน

Executive Director
กลุ่มวิเคราะห์การลงทุน

นายปราโมทย์ เล้าสมบูรณ์

Executive Director
กลุ่มบริหารความเสี่ยง

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร

Executive Director,
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้

นางกิตติยา โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาลินี วังตาล

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชลิตติ เนื่องจำนงค์

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปฏิภาณ เลิศประเสริฐศิริ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นางกิตติยา โตธนะเกษม

ประธานกรรมการบริษัท
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน : 99.99%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย : 0.01%
รวม : 100%

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส*
นางสุทธินีย์ ลิมปพัทธ์
นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
นางสาวนิภาพร ทิพย์อาภรณ์
นายสมหวัง จิรัฐิติอำไพวงศ์*
นายณัฐดนัย ประทานพรทิพย์*
นายชนาพัทธ์ ภัทราคม
นายฉัตรชัย สิริเทวัญกุล*
นายอิทธิกร ปราการพิลาศ
นายพูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร*
นายไพริชน์ นิตยานุภาพ
นายสถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์*
นายกฤช จันทร์หนัก
นายณัฐวุฒิ เดชบดินทร์
นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร*
นางธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวนภาพรรณ ลาภวรกิจชัย*
นางสาววัชรา สถิตพรอำนวย
นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์
นายชานน อารยสมบูรณ์
นายอดิภัทร์ กัมมารพัฒน์
นางสาวกัลยดา ณ พัทลุง
นายเอกลักษณ์ กระแสเศียร
นางสาวทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช*
นายวรุณ บุญรำลึกถนอม*
นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์*
นางวิไล ชยางคเสน*
นายอนุตร อัมระนันทน์*
นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม*
นางสาวปาลิดา เครือโสภณ
นางสาวนรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย*
นายวิศรุต เสกสรรพานิช*
นางสาวนภาพรรณ จึงจินต์เจริญ*
นายวีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล
นายเฉลิมเดช เตชะโต
นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่
นางสาวอมรรัตน์ ธาราพรทิพย์
นางสาวกันต์รพี ปธานราษฎร์
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม
นางสาวพีรญา วรรณคีรี
นายนวบูลย์ ทององอาจ
นายเภรี อิชยพฤกษ์
นางสาวสิรยา ศรีเกษมวงศ์
ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

หมายเหตุ : * ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ข้อมูลผู้จัดการกองทุนแยกรายกอง