ช่องทางการซื้อขายกองทุน

ช่องทางการซื้อ-ขายกองทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุน ผ่านช่องทางการจำหน่าย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถเลือกทำธุรกรรมผ่านบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวท่านเอง

1

ท่านสามารถทำธุรกรรมทางออนไลน์ด้วยตนเองที่แอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2

ท่านสามารถทำธุรกรรมทางออนไลน์ด้วยตนเองที่แอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3

ท่านสามารถติดต่อและทำธุรกรรมได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ ค้นหาสาขาธนาคารได้ที่นี่

4

ท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการกองทุนได้ที่ SCBAM Client Relations ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. โทร. 0 2777 7777

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)