เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.7808

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.3721

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBTEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

10.5292

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.7549

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

8.4239

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.3372

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน