เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBTEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

10.4104

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.5373

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.8449

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.5951

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

8.3228

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.3224

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน