เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.8867

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.4486

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.3909

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBTEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

10.7448

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

8.6420

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.5178

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.4499

ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน