ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2565 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,601,496 ล้านบาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน :

 1. จัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประจำวัน (NAV) และส่งไปยังผู้รับฝากทรัพย์สิน

 2. จัดทำบัญชีเงินสดของกองทุนกระทบยอดกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 3. จัดทำข้อมูลกองทุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงาน Back Office

 4. จัดทำงบการเงินรายเดือน บันทึกรายการรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุน

 5. จัดทำและยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากรเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็นรายเดือน

 6. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารภาษี ฯลฯ และจัดเก็บเอกสารเป็นรายสัปดาห์

คุณสมบัติ :

 1. จบการศึกษาด้านบัญชี

 2. มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านบัญชี, บัญชีภาษีอากร ในธุรกิจการเงิน

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Analyze global macroeconomics and financial markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance or related fields

 2. Experience at least 1-3 years in investment management or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing CFA or CISA or possessing Fund Manager license will be an advantage

Descriptions :

 1. Develop and Propose Equity investment selection based on summarized and analyzed information, recommendation, and relevant risks assessment to Equity Investment Managers for making important investment decisions and implementations to achieve targeted and/or competitive performance of portfolios.

 2. Develop and enforce equity analysts to consistently provide sufficient and precise equity investment information and recommendation as well as review and risks assessment of securities under coverage in timely manner thru research reports and/or presentations to support important investment decisions and implementations.

 3. Monitor, Review and improve equity investment database to support immediate investment selection and decisions making in timely manner as well as quickly responsible to any requests from other department for analyzed information or data

 4. Establish and enforce systematic preemptive work procedures and systems for error protection to promote efficient and effective functioning and ensure compliance with related regulations or guidelines.

 5. Delegate jobs and provide supervision to equity analysts in relevant areas to increase analysts’ capabilities and promote more efficient and effective team functioning.

 6. Provide in-house on-the-job training relevant to equity investment research and investment management know-how and capabilities to promote further succession line within the analyst team and potential fund management personnel.

 7. Promote, enhance, and enforce ESG factor investing as a part of equity investment selection by integrating various external and internal ESG related data and/or information into quantitative fundamental securities database and translate into quantitative scoring as a part of model portfolio construction.

Qualifications :

 1. Bachelor or master’s degree in finance, Accounting, Economics and/or related fields is preferable

 2. At least 5 years relevant work experience in investment and economics

 3. Knowledgeable in investment principles and regulations

 4. Extensive economics, capital market, and investment securities analysis

 5. Effective Investment ideas and strategy communication and presentation

 6. Computer literate and proficiency in English (writing and speaking)

 7. Holder of CFA/CISA possession is preferable

Descriptions :

 1. Establish service and marketing platform for selling agents.

 2. Implement marketing and service strategies to increase AUM and revenues targets

 3. Expansion of selling agents to broaden client base

 4. Communicate continuously up-to-date investment insights and top performance funds to help clients for asset allocation portfolio

 5. Create marketing campaigns to boost sales volume and strengthen relationship with selling agents

 6. Update economic, fund insights and market trends to Agents on a daily, weekly, and monthly basis

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in Finance and Banking or related fields

 2. Experiences in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. Excellent strategic thinking ability, consultative skills, and problem-solving skills

 4. Strong Sales skills & Service-minded

 5. Strong presentation and negotiation skills

 6. Can work independently

 7. At least hold IC license, but IP license is preferable.

Descriptions :

 1. Establish and enhance Operational Risk Management (ORM) framework i.e. ORM policies and guidelines, monitoring metrics, communication tools, etc. in alignment with company strategy

 2. Communicate and facilitate enterprise-wide risk assessment and ensure the continuity of risk identification and motoring processes across organization.

 3. Perform in Operations and Governance analysis of the Data Office regarding the compliance with the Personal Data Protection Act (PDPA) and other data regulations as required

 4. Operate Data Governance according to defined framework, policy, and standards for Firm-wide including data privacy control, data access, data usage, data classification, data lifecycle management, cross-border transfer, data exchange with third-party partners

 5. Act as one of DPO office team and perform PDPA-related tasks assigned i.e. personal data flow assessment, data subject rights processing, data protection impact assessment, system implementation etc.

 6. Proactively engage with Privacy Champions to monitor and report the data privacy issues, develop relevant tools/processes, and provide guidance to champions when necessary.

 7. Review and highlight relevant risks or data privacy issues when engaging into new product / new process activities.

 8. Create, maintain, and update related indicators. Review CRAF assessment and Organize internal cyber exercise. Report technology risk status and escalate risk issues to related committees

 9. Review and maintain Technology Risk Management policy, Information Security policy, and IT 3rd Party Risk Management policy. Review related standards, guidelines, and operating procedures

 10. Enhance operational risk monitoring processes including, but not limited to Risk Self-Assessment (RSA), Business Impact Analysis (BIA), Business Continuity Plan (BCP) and Key Risk Indicators (KRIs).

 11. Manage all operational risk incidents including proposing preventive measures, follow-up the progress of preventive/mitigation plans and be able to share best-practices to prevent similar mistakes within organization.

 12. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Risk Management, or related fields.

 2. Experiences in PDPA-related tasks and IT security risk assessment would be an advantage.

 3. Strong interpersonal skills with ability to influence, negotiate and motivate others.

 4. Strong analytical skills and problem-solving skills

 5. Ability to quickly interpret and summary key risk issues from various functional business units’ requirements or concerns.

 6. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 7. Refined communication, presentation and writing capabilities

 8. Good command in both spoken and written in English.

Descriptions :

 1. Manage medium to long-term fixed income funds to outperform benchmark and/or peers.

 2. Estimate and Manage cash inflows and outflows for Mutual Funds / Provident Fund / Private Funds

 3. Constantly monitor bond and interest rate movement and adjust investment portfolios to achieve short term and long-term alpha performance. 

 4. Contribute to the fundamental analysis, investment process and idea generation in the team.

 5. Provide fixed income insight to existing clients and maintain client relationships.

 6. Liaise and support internal cross functional departments as well as external counterparties.

 7. Conduct market research to identify trends that may lead to future business opportunities

Qualifications :

 1. Bachelor or Graduates degree in any subject, though business studies, management, statistics, finance, mathematics, accounting or economics can be helpful, as can an MBA or similar professional qualifications

 2. Must possess Fund Manager license

 3. Extensive experience in fixed income investing preferred

 4. Pass CFA level 1 exam or CISA level 1 exam.

 5. Strong presentation skills

 6. Able to communicate technical information to senior management level

Descriptions :

 1. ยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุน จดทะเบียนกองทุน แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กับ กลต.

 2. จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษา ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน ในธุรกิจจัดการกองทุน อย่างน้อย 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. มีความรู้/ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

We are looking for a Marketing Data Scientist to join our Marketing Strategy Department with main responsibility of accurate data collection, processing, modeling, and analysis. The ideal candidate should possess an ability for seeing solutions in extensive data sets and the business mindset to convert insights into strategic opportunities for our product & marketing offering direction. This position will work closely with other functions across product, marketing, and sales to support and implement high-quality, data-driven decisions.

 

Responsibilities :

 1. Lead cross-functional projects using data modeling and analysis techniques to discover insights that will guide strategic decisions and uncover optimization opportunities

 2. Build, develop and maintain data models, reporting systems, data automation systems, dashboards and performance metrics to support key business decisions

 3. Examine, interpret and report results of analytical initiatives to management, product, marketing and sales team

Requirements :

 1. Working knowledge of data mining principles: predictive analytics, mapping, collecting data from multiple data systems

 2. Understanding of and experience using analytical concepts and statistical techniques: analyzing data, drawing conclusions, and developing actionable recommendations for business units

 3. Strong decision-making skills, problem solving, quantitative and analytical abilities

 4. Strong ability to plan and manage numerous processes, people, and projects simultaneously

 5. Experience in financial & asset management industry would be an advantage

 6. Excellent communication and teamwork skills

Descriptions :

 1. Provide daily/ weekly/ monthly sale volume report

 2. Analyze and keep track sales volume, market opportunities and trends in the Industry

 3. Forecast sales/clients' campaign to urge mutual fund inflow
 4. Identify business opportunities, formulate strategies and business plan

Qualifications :

 1. Bachelor’s or master’s degree in economics, marketing, finance, or related field

 2. Experienced in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. Excellent in analytical skill, ability to work effectively, independently and in a team environment and ability to work in cross-functional teams

 4. Proficient in Microsoft Office: Excel and Power Point

 5. Self-developed, enthusiastic, performing well under stress

 6. English communication will be an advantage

 7. At least hold IC license, but IP license is preferable.

Analyze, design, develop, implement, test, and maintain software applications in support of the achievement of business requirements. This includes junior team members management to ensure that the desired results are produced in responsive of company's goals and future growth.

 

Descriptions :

 1. Gather, analyst, design and encode business requirements by converting workflow information in functional specifications into computer language to ensure that the desired results are produced.

 2. Unit test code throughout development life cycle to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate. This also include system integration test (SIT) to verify the proper interfacing between other components/system.

 3. Train and prepare instructional material for end users to ensure that they can operate new or modified programs follow the designed system flows.

 4. Diagnosis and troubleshooting of problem programs including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly.

 5. Manage, provide guidance and review activities to junior team members to ensure that the desired results are produced.

 6. Participate in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to software development.

Qualifications :

 1. Comprehensive knowledge of information systems technology as well as understanding of developing strategic information requirements of Asset Management business.

 2. 3-5 years in Asset Management or Securities Brokerage preferred.

 3. Financial production knowledge including Equity, Fixed Income, Derivative, Mutual Fund etc.

 4. At least 5 years working experience in information technology area; 3+ years of experience in Windows and Web Based programming (C#.NET, WCF, REST API)

 5. Excellent knowledge in relational databases especially SQL Server.

 6. Good understanding of IT architecture and development best practices.

 7. Effective inter-personal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of users.

 8. English communication will be an advantage

ผู้สนใจกรุณาส่ง CV มาที่ people.scbam@scb.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-949-1781

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์