ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,801,384 ล้านบาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Analyze, select, monitor and maintain relationship with foreign fund managers.

 2. Operate regular update and review with external fund managers.

 3. Prepare and organize new fund launches in a timely manner.

 4. Communicate fund information internally and externally in form of written and oral communication.

 5. Set up trading account with foreign fund managers on behalf of SCBAM.

 6. Produce regular peer comparison analysis to maintain SCBAM competitiveness.

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics, or related fields.

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies.

 3. Awareness of competitor’s product offerings and cSEurrent market conditions.

 4. Good interpersonal, presentation and English communication skills.

 5. Have knowledge of SEC regulation.

Descriptions :

 1. Analyze, forecast, and evaluate information relevant to equity investment securities under responsible coverage - focusing the whole sector, which is then proposed equity investment recommendation reports to support important decisions making for equity investment selection and portfolio implementation in precise and timely manners

 2. Monitor, Review and analyze up-to-date information relevant to equity investment securities under responsible coverage - focusing the whole sector, which is also to attend the events and to summarize the key investment highlights that support the decisions making for equity investment selection and portfolio implementation in precise and timely manners. Able to handle more than one sector if needed.

 3. Support director to establish systematic preemptive work procedures and systems for error protection to promote efficient and effective functioning and ensure compliance with related regulations or guidelines.

 4. Support director to monitor, review and improve equity investment database to support immediate investment selection and decisions making in timely manner as well as quickly responsible to any requests from other department for analyzed information or data.

 5. Provide on-the-job training and support team as mentor for equity research analysts on relevant skills and capabilities to sustain efficient and effective team functioning to ensure all assignments meet required standards

 6. Take initiative roles to develop ESG database of equity investment securities under responsible coverage and integrate into quantitative scoring, investment recommendation and model portfolio construction.

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics and/or related fields is preferable

 2. At least 3 years relevant work experience in investment and economics

 3. Knowledgeable in investment principles and regulations

 4. Knowledgeable in equity valuation and financial statement analysis

 5. Knowledgeable in financial modeling and be able to analyze the financial model

 6. Experience in sector analysis with basic knowledge for factors driven sector performance

 7. Extensive economics, capital market, and investment securities analysis

 8. Effective Investment ideas and strategy communication and presentation

 9. Computer literate and proficiency in English (writing and speaking)

 10. CFA/CISA possession is preferable

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, formulate strategies, and business plans for the organization

 2. Provide short and long-term corporate strategic plans which identifies key business priorities

 3. Research, analyze, and apply critical thinking to internal & external information of asset management business, such as landscapes, competitor dynamics, and related regulations, in order to develop and implement new initiative for the SCBAM’s business strategies

 4. Work closely with executives to develop, plan, and execute strategy allied with SCBAM vision and business strategy

 5. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations. Develop corporate KPI framework, monitor, follow up business unit strategies, and execution plans to achieve our goals

 6. Ad-hoc and others as may be assigned

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. At least 3 year of experience in related field, especially at consulting firm or in corporate strategy/strategic planning and business strategy in asset management companies or financial institutions

 4. Proficiency in MS-Office

 5. Written, oral, and presentation skills necessary to successfully influence and deliver clear presentations to senior executives

 6. An aptitude, interest, and passion for creative problem solving and business interaction on both a team and individual level

 7. Strategic, think out of the box, and analytical approach; structured thinker

 8. Excellent research skills with experience in market and company analysis

 9. Superior problem identification, structuring, and analysis skills

 10. Service minded, sense of urgency, work-well under pressure, and good team player

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า ให้คำแนะนำการจัด Port การลงทุน (Asset Allocation) ที่เหมาะสมกับลูกค้า

 2. ตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และสาขาของธนาคารที่โทรศัพท์เข้ามา รวมทั้งผู้ที่ติดต่อผ่านทาง Electronic Channel (customerservice.scbam@scb.co.th) 

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ รวมทั้งทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่างๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การเงิน/ เศรษฐศาสตร์ / หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มี Service Mind มีใจรักงานด้านบริการ และมองโลกในแง่ดี

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 7. มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานได้

 8. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดลำดับวางแผนงานได้ดี

 9. สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในขณะเดียวกัน (Multitask)

 10. ใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 

Descriptions :

 1. ยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุน จดทะเบียนกองทุน แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กับ กลต.

 2. จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษา ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน ในธุรกิจจัดการกองทุน อย่างน้อย 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. มีความรู้/ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Analyze global macroeconomics and financial markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance or related fields

 2. Experience at least 1-3 years in investment management or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing CFA or CISA or possessing Fund Manager license will be an advantage

Descriptions :

 1. Prepare and deliver appropriate presentations on products/services

 2. Gather and analyze product with mutual fund industry to improve services for Investment planner and Selling agents

 3. Review and analyze clients’ risk profile and assist on client asset allocation portfolio

 4. Implement marketing/sales campaigns to boost SCBAM’s AUM and revenues

 5. Regularly visit the Investment planner, Selling agents and clients for tightening relationship

 6. Update economic, fund insights and market trends to Agents, Investment planners and clients on a daily, weekly and monthly basis

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree or higher in finance/marketing

 2. Experienced in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. IC/IP licenses

 4. Excellent in communication skill

Descriptions :

 1. จัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประจำวัน (NAV) และส่งไปยังผู้รับฝากทรัพย์สิน

 2. จัดทำบัญชีเงินสดของกองทุนกระทบยอดกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 3. จัดทำข้อมูลกองทุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงาน Back Office

 4. จัดทำงบการเงินรายเดือน บันทึกรายการรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุน

 5. จัดทำและยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากรเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็นรายเดือน

 6. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารภาษี ฯลฯ และจัดเก็บเอกสารเป็นรายสัปดาห์

Qualifications :

 1. จบการศึกษาด้านบัญชี

 2. มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านบัญชี, บัญชีภาษีอากร ในธุรกิจการเงิน

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจกรุณาส่ง CV มาที่ joinscbam@scb.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 028 1893

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์