ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,645,950 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Conduct research on global macroeconomics and global asset markets, as well as Thai macroeconomics and asset markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance or related fields

 2. Experience at least 2 years in investment management or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing at least one level of CFA or CISA will be an advantage

Job descriptions :

 1. To manage quantitative fund to achieve the designed target return and risk

 2. To develop quantitative model for quantitative portfolio

Responsibilities :

 1. Develop quantitative investment platform including alpha signal generation, back-testing, portfolio construction, performance attribution, quantitative trading strategy.

 2. Do new research in big data and explore anomaly in macro/micro market structure to create opportunist investment strategy  

 3. Manage active portfolio to achieve the designed target return and risk

 4. Study price volume relation in equity market to forecast market direction and implement investment strategy

Qualifications :

 1. Ph.D. or master’s degree in economics, finance, mathematics, statistics, computer science or another quantitative field

 2. 3+ years’ experience with quantitative investment, machine learning and big data with deep knowledge in Quantitative Equity Fund and Asset Management Business

 3. Proficiency in the use of Microsoft Office and Programming skills in Python, R or MATLAB

 4. A passion for learning new development in data analysis and modelling

 5. FM License and Derivative License

Descriptions :

 1. Establish service and marketing platform for selling agents.

 2. Implement marketing and service strategies to increase AUM and revenues targets

 3. Expansion of selling agents to broaden client base

 4. Communicate continuously up-to-date investment insights and top performance funds to help clients for asset allocation portfolio

 5. Create marketing campaigns to boost sales volume and strengthen relationship with selling agents

 6. Update economic, fund insights and market trends to Agents on a daily, weekly, and monthly basis

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in Finance and Banking or related fields

 2. Experiences in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. Excellent strategic thinking ability, consultative skills, and problem-solving skills

 4. Strong Sales skills & Service-minded

 5. Strong presentation and negotiation skills

 6. Can work independently

 7. At least hold IC license, but IP license is preferable.

Descriptions :

 1. Prepare and control budget transferring processes among departments. To ensure that it complies with our budget policies

 2. Conduct the management reports in Excel and Power BI (Daily, Weekly, Monthly)

 3. Handling routine and other ad-hoc tasks for both strategy & FP&A sides

 4. Communicate and work closely with related parties (Accounting team, Secretaries, and Management)

 5. Monitor OPEX and CAPEX spending against budget

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree, Major in Accounting or Finance

 2. New grad or 0-3 yrs. of experience in area of Account Payable, Account Receivable, Tax Accounting, Finance Admin, and Support Roles

 3. Proficient in Excel and Power Point

 4. Good interpersonal, communication, and negotiation skills

 5. Outstanding attention to detail, accuracy, problem solving, handle multi-tasking, and prioritize in a demanding environment skills

 6. Good written and spoken English

Strategize SCBAM product offering and direction

Develop locally managed portfolio and source offshore funds

 

Descriptions :

 1. Bring new and innovative products to the market

 2. Plan and make sure to launch product in a timely manner

 3. Study and analyze the competitive landscape

 4. Monitor current product quality and recommend substitution if necessary

 5. Distribute product information to sales and distributions

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in MBA, Finance and Banking or related fields

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies

 3. Experiences in mutual fund business or related field over 5 years

 4. Knowledge of SEC regulation is a plus

 5. Excellent strategic thinking ability, consultative skills and problem-solving skills.

 6. Extensive leadership and ability to foster teamwork and motivate colleagues with coaching skills.

 7. Excellent communication and teamwork skills

Descriptions :

 1. Manage term funds and local Accredited Investors funds.

 2. Manage foreign fixed income portion of mutual funds and private funds, including currency and foreign investment for SCBAM private fund platform clients.

 3. Manage complex or structured mutual funds such as mutual fund with embedded optionality or credit derivatives.

 4. Regularly meet with various counterparties to study and evaluate new financial products that will enhance SCBAM investment capability.

 5. Build legal infrastructure by negotiating financial investment contracts such as ISDA, ISMA, Credit Derivative, Financial Term sheets with counterparties. With the goal of gaining the most contractual advantage while giving up the least.

 6. Ensure all of the portfolios under coverage comply with the investment policies, restriction and regulatory requirements e.g. SEC, BOT, AIMC; and resolve any issue that may arise in regard to regulatory concerns.

 7. Constantly seek to establish new investment relationships and trading infrastructures (e.g. contracts, platforms, investment accounts) with foreign and local counterparties.

 8. Lead a team to introduce new investment to enhance return of open-end fund, targeting to achieve superior return over the benchmark and/or meet client objections

Qualifications :

 1. Master degree in finance or relate field.

 2. Must possess Fund Manager license

 3. 3-5 years’ work experience in financial industry.

 4. Ability to work under tight deadlines

 5. Deep understanding of fixed income and currency markets

 6. Excellent with logics, good with mathematics

 7. Detailed-oriented and thorough with your work e.g. check then double-check

 8. Excellent English communication skills

 9. Able to communicate technical information to senior management level

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าโดยแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation

 2. ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์และอีเมล

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่าง ๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า อย่างน้อย 0-2 ปี

 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 6. มีทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

Descriptions :

 1. Manage mutual funds, private funds, and provident funds, targeting to achieve superior return over the peers or fund’s benchmarks

 2. Manage the day-to-day liquidity of the funds ensuring sufficient workable cash to meet clients’ redemption demand

 3. Ensure all of the portfolios under coverage comply with the investment policies, restriction and regulatory requirements e.g. SEC, BOT, AIMC; and resolve any issue that may arise in regard to regulatory concerns

 4. Participate in new client’s pitching along with the marketing team

 5. Attend regular client’s portfolio reviews to keep client well-informed on the activities of the portfolio, fund’s performance, and future market outlook

 6. Conduct research analysis on global and local macroeconomics and markets outlook, as well as other investment related analysis as requested by Group Head and Head of Department

Qualifications :

 1. Bachelor or Graduates degree in any subject, though business studies, management, statistics, finance, mathematics, accounting, or economics can be helpful, as can an MBA or similar professional qualifications

 2. Must possess Fund Manager license

 3. Extensive experience in fixed income investing preferred

 4. Being CFA, FRM, CAIA Charter holder is preferable

 5. Strong presentation skills

 6. Able to communicate technical information to senior management level

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์