ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,579,638 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Produce ideas for promotional events/ campaigns for SCB Branch ICs.

 2. Organize and communicate the training program for SCB Branch ICs to easily and precisely understand SCBAM product.

 3. Arrange and coordinate on sale target/ key strategy to Head of Sales (SCB Branch Network) to boost up mutual fund inflow

 4. Control mis-selling to ensure SCB Branch ICs follow sales process policy

 5. Establish strong relationship with SCB branches to make SCBAM be No. 1st AM product

 6. Analyze product with mutual fund industry to be competitiveness

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in MBA, Finance and Banking or related fields

 2. Excellent in communication skill, optimistic outlook

 3. Experiences in mutual fund business or related field over 5 years

 4. Excellent strategic thinking ability, consultative skills and problem-solving skills.

 5. Extensive leadership and ability to foster teamwork and motivate colleagues with coaching skills.

 6. Strong presentation and negotiation skills

 7. Requirement of IC License, CFP is a plus

Descriptions :

 1. Manage local multi-asset mutual funds, local private funds and provident funds under asset allocation portfolio structure, and property & infrastructure investment portfolios, with estimated size of approximately Bt14 billion, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks.

 2. Manage the day-to-day liquidity of the funds, in order to ensure sufficient workable cash to meet clients’ redemption demand.

 3. Conduct research on global macroeconomics and global asset markets, including Thai macroeconomics and asset markets to develop asset allocation investment recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 4. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) process for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 5. Participate in key client pitching along with the marketing team in order to raise new investment discretionary mandates for the company.

 6. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client abreast on the activities of portfolio, market performance review, and future market outlook.

 7. Ensure that all of the portfolios under coverage comply with the regulatory requirements of the SEC, BOT & AIMC; and resolve any issue that may arise in regards to regulatory concerns.

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Experience over 3 years in asset allocation or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative

 4. Computer literate in Microsoft Office, good command of written and spoken in Thai/English

 5. Good attitude, eager to learn, and hard working

 6. Be a fast learner and good team player

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing at least one level of CISA/CFA/FRM will be an advantage

Descriptions :

 1. Prepare managerial reports to support executives & managers in decision making and driving business

 2. Responsible for budgeting, forecasting, financial modelling, financial analysis and other financial reports

 3. Monitor key business figures, identify key concerned activities which impact these figures, propose actions / solutions

 4. Preparing standard and ad-hoc reports, and management commentaries.

Qualifications :

 1. Bachelor degree or higher in Accounting / Finance / Economics / Statistics / MIS / MBA major in related fields

 2. Minimum 2 years of relevant experience preferably with Asset Management. Audit / Managerial Accounting background is a plus

 3. Strong analytical skills especially quantitative

 4. Good command in English

 5. Proficient in MS Excel (using formula), PowerPoint, Access, and Power BI

 6. Ability to work well under pressure. Hands-on and proactive with people management and communication skills

Descriptions :

 1. Prepare and submit IPO mutual fund’s information before IPO period promptly

 2. Update mutual fund’s sale kits regularly for SCB Branch ICs and team members

 3. Liaise with fund manager and SCB Branch ICs to easily understand SCBAM product

 4. Analyze and monitor clearly and keep in track of market opportunities and trends in world product

 5. Examining and assessing economic and market trends, and various indicators to determine suitable investment strategies

 6. Explore investment instruments option and present risk & opportunities

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in MBA, Finance and Banking or related fields

 2. Experiences 2-3 years in mutual fund business or related field

 3. Excellent in communication skill, optimistic outlook, past experienced in mutual fund industry

 4. Strong numeric skills

 5. Strong presentation and negotiation skills

 6. Requirement of IC License, CFP is a plus

Descriptions :

 1. Process preliminary fund selection and maintain ongoing monitoring on foreign fund managers

 2. Operate regular update and review with external fund managers

 3. Prepare and organize new fund launches in a timely manner

 4. Communicate fund information internally in form of written and oral communication

 5. Set up trading account with foreign fund managers on behalf of SCBAM

 6. Produce regular peer comparison analysis to maintain SCBAM competitiveness

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies

 3. Awareness of competitor’s product offerings and current market conditions

 4. Knowledge of SEC regulation

 5. Good interpersonal, presentation and English communication skills

 6. Good computer literacy: MS Office (Especially PowerPoint & KeyNote)

Descriptions :

 1. Apply machine learning techniques with structured and unstructured data to develop forecasting model for stock market, FX and interest rate direction

 2. Explore new modern machine learning techniques and tools that help tackle generalization problem of time series data

 3. Enhance alternative data to investment strategies, e.g. text and graph data, using scraping, vectorization, deep factorization and other related techniques

 4. Design and implement Agile data platform facilitating the whole machine learning process to gain working efficiency and reduce operational risk

 5. Provide insightful visualization and explanation of the machine learning results as well as recommend the next course of actions to decision makers and other functional groups

Qualifications :

 1. Ph.D. or Master Degree specialized in highly analytical field such as Mathematics, Statistics, Operational Research, Financial Engineering, Electrical Engineering, Computer Engineering, Computer Science, or business-related fields

 2. At least 1 year experience in Python programming (Pandas, Numpy, Scipy, BeautifulSoup, Selenium or other related libraries)

 3. Positive attitude, open-minded, fast learning and good communication skills are required

 4. Experience in applying machine learning to develop trading model is a plus

 5. Experience in alternative data source is a plus (data warehouses/SQL, unstructured data environments/PIG, HIVE, Impala, Spark)

 6. Experience in end-to-end project management framework is a plus (Data gathering, UAT, Go-live)

Descriptions :

 1. Measure absolute risk and relative risk, including volatility, VaR, tracking-error, Sharpe ratio, information ratio, and controlling them within limits

 2. Review and propose risk management policy and framework i.e. Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, etc. and all risk budgeting limit

 3. Actively monitor, update and analyze all regulatory changes with related to Asset Management business

 4. Develop tools and methodology for stress testing

 5. Develop automated workflow for data extraction, validation, and transformation to improve report generation time

 6. Provide risk reporting & analysis and provide understanding of risk within portfolios and ways to mitigate them, and optimize risk-return ratio

 7. Ensure the risk reports are accurate and timely reported to management, relevant parties and comply with SEC’s requirement

 8. Analyze and recommend appropriate risk limit to the committee for approval

 9. Develop, test, maintain, and optimize models for estimating market risk, liquidity risk, and credit risk within each investment portfolios

 10. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields

 2. Experience in Asset Management especially in risk area would be advantage

 3. Having background in credit analysis and strong analytical skills especially in investment portfolio, country risk, financial and economic analysis

 4. Advanced skills in Microsoft and VBA programming

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure

 6. Good communication, presentation and writing skills

 7. Good command in both spoken and written in English 

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าโดยแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation

 2. ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์และอีเมล์

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่าง ๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2.  มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า อย่างน้อย 0-2 ปี

 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมีทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

Descriptions :

 1. Analyze, forecast, and evaluate information relevant to equity investment securities under responsible coverage, which is then proposed equity investment recommendation reports to support important decisions making for equity investment selection and portfolio implementation in precise and timely manners

 2. Monitor, review and analyze up-to-date information relevant to equity investment securities under responsible coverage. Propose equity investment recommendation reports to support important changes in decisions making for equity investment selection and portfolio implementation in precise and timely manners

 3. Produce, collate, and maintain necessary supporting documentation as defined by preemptive work procedures to ensure compliance with related regulations or guidelines

Qualifications :

 1. Bachelor or Master degree in Finance, Accounting, Economics or any related fields

 2. At least 2 years relevant work experience in investment and economics

 3. Knowledgeable in investment principles and regulations

 4. Knowledgeable in equity valuation and financial statement analysis

 5. Extensive economics, capital market, and investment securities analysis

 6. Effective investment ideas with ability to put forward a presentation

 7. Computer literate and proficiency in English (writing and speaking)

 8. Holder of CFA/CISA possession is preferable          

Descriptions :

 1. งานด้านการจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต.

 2. งานสนับสนุนด้านการขายของธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกองค์กร เช่น ทะเบียนสมาชิก ผู้รับฝากทรัพย์สิน

 4. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสำนักงานก.ล.ต. รวมทั้งการประสานงานกับกฎหมายในการร่างข้อบังคับ แก้ไขสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เปลี่ยนแปลง

 5. ชี้แจงและติดตาม ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายงานธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือลูกค้าทราบ

 6. งานเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า (Data Center)

Qualifications :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ทำงานสนับสนุนกองทุนรวม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล อย่างน้อย 0-2 ปี

 3. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ, การแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง และทันเวลา

 6. มี Single License หรือมี IP License        

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์