ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,617,204 ล้านบาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Conduct research on global macroeconomics and global asset markets, as well as Thai macroeconomics and asset markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance, or related fields

 2. Experience at least 3 years as a fund manager (Possess Fund Manager license)

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing at least one level of CFA or CISA will be an advantage

Descriptions :

 1. Support and coordinate marketing staff to prepare information, store documents and check the sales process correctly

 2. Prepare sales reports and calculate promotional payments.

 3. Coordinate and assist customers received from departments within the company

 4. Arrange orientation and monthly meetings for Independent Investment Planner together with marketing staff.

 5. Distribute daily, weekly and monthly update on fund data, fund recommendation and economic comments to Independent Investment Planner and clients

Qualifications :

 1. Bachelor’s or master’s degree in economics, marketing, finance, or related field

 2. Experienced in mutual fund business or related field over 1-3 years

 3. Proficient in Microsoft Office: Excel and Power Point

 4. Self-developed, enthusiastic, performing well under stress, and good teamwork

 5. English communication will be an advantage

 6. IC License is required

Descriptions :

 1. จัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประจำวัน (NAV) และส่งไปยังผู้รับฝากทรัพย์สิน

 2. จัดทำบัญชีเงินสดของกองทุนกระทบยอดกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 3. จัดทำข้อมูลกองทุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงาน Back Office

 4. จัดทำงบการเงินรายเดือน บันทึกรายการรายได้ ค่าใช้จ่ายของกองทุน

 5. จัดทำและยื่นแบบภาษีต่อกรมสรรพากรเกี่ยวกับกองทุนรวมเป็นรายเดือน

 6. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารภาษี ฯลฯ และจัดเก็บเอกสารเป็นรายสัปดาห์

Qualifications :

 1. จบการศึกษาด้านบัญชี

 2. มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านบัญชี, บัญชีภาษีอากร ในธุรกิจการเงิน

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

Descriptions :

 1. Provide daily/ weekly/ monthly sale volume report

 2. Analyze and keep track sales volume, market opportunities and trends in the Industry

 3. Forecast sales/clients' campaign to urge mutual fund inflow
 4. Identify business opportunities, formulate strategies and business plan

Qualifications :

 1. Bachelor’s or master’s degree in economics, marketing, finance, or related field

 2. Experienced in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. Excellent in analytical skill, ability to work effectively, independently and in a team environment and ability to work in cross-functional teams

 4. Proficient in Microsoft Office: Excel and Power Point

 5. Self-developed, enthusiastic, performing well under stress

 6. English communication will be an advantage

 7. At least hold IC license, but IP license is preferable.

Descriptions :

 1. ประสานงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกับ Central Administration และหน่วยงาน Outsource ให้มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น งานจัดส่งเอกสาร งานบริการรถยนต์
  งานบริการของแม่บ้าน งานจัดหาอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ หรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน

 2. ดูแลงานด้านการจัดหา จัดซื้อ ควบคุมคลังสินค้า และ การทำจ่าย

 3. ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน และดูแลการรักษาความปลอดภัยในสำนักงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนด

 4. สอบทานและตรวจสอบจัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางบริษัทให้มีความถูกต้องและควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

 5. ดูแล ติดตามให้มีการต่ออายุสัญญางานบริการ เช่น  ค่าสาธารณูปโภค/ การเก็บเอกสารที่คลังสินค้า/พื้นที่อาคารงานบำรุงรักษา เป็นต้น

Qualifications :

 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานจัดซื้อ และงานธุรการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง

 3. สามารถบริหารจัดการ และจัดลำดับวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และมีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 4. มีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมี Service mind

 5. สามารถประสานงานและสื่อสาร/สร้างความเข้าใจกับทีม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

 6. สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Pivot Table, Photoshop) ได้เป็นอย่างดี

 7. ทักษะภาษาอังกฤษดี

Descriptions :

 1. Establish service and marketing platform for selling agents.

 2. Implement marketing and service strategies to increase AUM and revenues targets

 3. Expansion of selling agents to broaden client base

 4. Communicate continuously up-to-date investment insights and top performance funds to help clients for asset allocation portfolio

 5. Create marketing campaigns to boost sales volume and strengthen relationship with selling agents

 6. Update economic, fund insights and market trends to Agents on a daily, weekly, and monthly basis

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in Finance and Banking or related fields

 2. Experiences in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. Excellent strategic thinking ability, consultative skills, and problem-solving skills

 4. Strong Sales skills & Service-minded

 5. Strong presentation and negotiation skills

 6. Can work independently

 7. At least hold IC license, but IP license is preferable.

Descriptions :

 1. Prepare and control budget transferring processes among departments. To ensure that it complies with our budget policies

 2. Conduct the management reports in Excel and Power BI (Daily, Weekly, Monthly)

 3. Handling routine and other ad-hoc tasks for both strategy & FP&A sides

 4. Communicate and work closely with related parties (Accounting team, Secretaries, and Management)

 5. Monitor OPEX and CAPEX spending against budget

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree, Major in Accounting or Finance

 2. New grad or 0-3 yrs. of experience in area of Account Payable, Account Receivable, Tax Accounting, Finance Admin, and Support Roles

 3. Proficient in Excel and Power Point

 4. Good interpersonal, communication, and negotiation skills

 5. Outstanding attention to detail, accuracy, problem solving, handle multi-tasking, and prioritize in a demanding environment skills

 6. Good written and spoken English

Analyze, design, develop, implement, test, and maintain software applications in support of the achievement of business requirements. This includes junior team members management to ensure that the desired results are produced in responsive of company's goals and future growth.

 

Descriptions :

 1. Gather, analyst, design and encode business requirements by converting workflow information in functional specifications into computer language to ensure that the desired results are produced.

 2. Unit test code throughout development life cycle to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate. This also include system integration test (SIT) to verify the proper interfacing between other components/system.

 3. Train and prepare instructional material for end users to ensure that they can operate new or modified programs follow the designed system flows.

 4. Diagnosis and troubleshooting of problem programs including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly.

 5. Manage, provide guidance and review activities to junior team members to ensure that the desired results are produced.

 6. Participate in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to software development.

Qualifications :

 1. Comprehensive knowledge of information systems technology as well as understanding of developing strategic information requirements of Asset Management business.

 2. 3-5 years in Asset Management or Securities Brokerage preferred.

 3. Financial production knowledge including Equity, Fixed Income, Derivative, Mutual Fund etc.

 4. At least 5 years working experience in information technology area; 3+ years of experience in Windows and Web Based programming (C#.NET, WCF, REST API)

 5. Excellent knowledge in relational databases especially SQL Server.

 6. Good understanding of IT architecture and development best practices.

 7. Effective inter-personal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of users.

 8. English communication will be an advantage

Descriptions :

 1. Develop and Propose Equity investment selection based on summarized and analyzed information, recommendation, and relevant risks assessment to Equity Investment Managers for making important investment decisions and implementations to achieve targeted and/or competitive performance of portfolios.

 2. Develop and enforce equity analysts to consistently provide sufficient and precise equity investment information and recommendation as well as review and risks assessment of securities under coverage in timely manner thru research reports and/or presentations to support important investment decisions and implementations.

 3. Monitor, Review and improve equity investment database to support immediate investment selection and decisions making in timely manner as well as quickly responsible to any requests from other department for analyzed information or data

 4. Establish and enforce systematic preemptive work procedures and systems for error protection to promote efficient and effective functioning and ensure compliance with related regulations or guidelines.

 5. Delegate jobs and provide supervision to equity analysts in relevant areas to increase analysts’ capabilities and promote more efficient and effective team functioning.

 6. Provide in-house on-the-job training relevant to equity investment research and investment management know-how and capabilities to promote further succession line within the analyst team and potential fund management personnel.

 7. Promote, enhance, and enforce ESG factor investing as a part of equity investment selection by integrating various external and internal ESG related data and/or information into quantitative fundamental securities database and translate into quantitative scoring as a part of model portfolio construction.

Qualifications :

 1. Bachelor or master’s degree in finance, Accounting, Economics and/or related fields is preferable

 2. At least 5 years relevant work experience in investment and economics

 3. Knowledgeable in investment principles and regulations

 4. Extensive economics, capital market, and investment securities analysis

 5. Effective Investment ideas and strategy communication and presentation

 6. Computer literate and proficiency in English (writing and speaking)

 7. Holder of CFA/CISA possession is preferable

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์