ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,486,486 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Approach and maintain good relationship with corporate and institution in order to provide SCBAM good services

 2. Develop market strategy to achieve business growth

 3. Provide procedure/support documents and knowledge sharing data to SCBAM's customers 

 4. Coordinate with support function or related business unit 

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master’s degree in economics, accounting & finance, or related field

 2. Minimum 2 years experience in Provident Fund Marketing or Private fund Marketing

 3. Good in personality, communication and interpersonal skills

Descriptions :

 1. จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุน

 2. บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน

 3. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกองทุนให้กรมสรรพากรและจัดทำรายงานด้านภาษีอากร

 4. ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

 2. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการกองทุน มีใบอนุญาต Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. ผ่านการอบรมตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมสัญญาต่างๆ หรืออบรมการปฏิบัติ การเกี่ยวกับระบบบัญชี และมาตรฐานการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Descriptions :

 1. Measure absolute risk and relative risk, including volatility, VaR, tracking-error, Sharpe ratio, information ratio, and controlling them within limits

 2. Review and propose risk management policy and framework i.e. Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, etc. and all risk budgeting limit

 3. Actively monitor, update and analyze all regulatory changes with related to Asset Management business

 4. Develop tools and methodology for stress testing

 5. Develop automated workflow for data extraction, validation, and transformation to improve report generation time

 6. Provide risk reporting & analysis and provide understanding of risk within portfolios and ways to mitigate them, and optimize risk-return ratio

 7. Ensure the risk reports are accurate and timely reported to management, relevant parties and comply with SEC’s requirement

 8. Analyze and recommend appropriate risk limit to the committee for approval

 9. Develop, test, maintain, and optimize models for estimating market risk, liquidity risk, and credit risk within each investment portfolios

 10. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields

 2. Experience in Asset Management especially in risk area would be advantage

 3. Having background in credit analysis and strong analytical skills especially in investment portfolio, country risk, financial and economic analysis

 4. Advanced skills in Microsoft and VBA programming

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure

 6. Good communication, presentation and writing skills

 7. Good command in both spoken and written in English

Descriptions :

 1. Monitor managerial reports to support executives & managers in decision making and driving business

 2. Review and evaluate the budgeting, forecasting, financial modelling, financial analysis and other financial reports

 3. Ensure the timely reporting of all monthly financial information.

 4. Supports budget and forecasting activities.

 5. Monitor key business figures, identify key concerned activities which impact these figures, propose actions / solutions

 6. Preparing standard and ad-hoc reports, and management commentaries.

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master degree in Accounting / Finance / Economics / Statistics / MIS / MBA major in related fields

 3. Minimum 5 years of relevant experience preferably with Asset Management. Strong experience in financial accounting, management accounting, financial analysis, planning, forecasting and management reporting. Audit / Managerial Accounting background is a plus.

 4. Strong analytical and quantitative skills.

 5. Fluent in spoken and written English

 6. Proficient in MS Excel (using formula), PowerPoint, Access, and Power BI

 7. Ability to work well under pressure. Hands-on and proactive with people management and communication skills

 8. Cross functional and team player

 9. Sense of urgency (Ability to handle various jobs and deliver on time and correctly)

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์