ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,491,643 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Manage Foreign investment Fund

 2. Recommend Asset Allocation

 3. Monitor investment market

 4. Coordinate in new fund launching

Qualifications :

 1. Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting, Economics or related fields

 2. At least 3 years of experience in Investment Bank, Finance

 3. Excellent interpersonal and high-level presentation skills

 4. Strong awareness of risk/return business opportunities

Descriptions :

 1. Be responsible for the new fund launch process (ex. gather new investment idea, coordinate with SEC filing team to see if the new initiatives is allowed by sec rules and regulations

 2. Coordinate with sales team to justify marketing opportunity for the product initiatives

 3. Work closly with fund management team (foreign and local) to analyze if investment is viable and practical

 4. Liaise with salesperson to make sure they understand SCBAM fund’s investment details

 5. Manage Foreign feeder fund

Qualifications :

 1. Bachelor's Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related field

 2. Experience in related field and mutual fund knowledge will be advantage

 3. Good command in English and Ms-Office skills

 4. Excellent communication and interpersonal skills

Descriptions :

 1. Participate in preparing economic outlook, asset allocation and investment strategies for both internal use and publication

 2. Be responsible for prepare asset allocation model, investment policy and investment strategy for pitching, client visit, seminars and road show

 3. Directly contact with prospects and existing clients

 4. Assist fund manager in managing asset allocation over various asset classes, i.e, Fixed Income, Equity, REIT, commodity and FIF

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative

 3. Computer literate in Microsoft Office, good command of written and spoken in Thai/English

 4. Good attitude, eager to learn, and hard working

 5. Be a fast learner and good team player

 6. Strong presentation and negotiation skills

 7. Experience in related fields or passing at least one level of CISA/CFA will be an advantage

Descriptions :

 1. บริหารพอร์ตการลงทุนและจัดทำกลยุทธ์ในส่วนของ Quantitative Strategy

 2. บริหารพอร์ตการลงทุนส่วนที่เป็น Passive Strategy

 3. บริหารพอร์ทการลงทุนในส่วนของ Security Borrowing and Lending (SBL)

 4. วิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ทการลงทุน

Qualifications :

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Finance, Engineering, Economics หรือด้านที่ต้องใช้ความสามารถในทาง Analytical และ Quantitative

 2. สามารถเขียนโปรแกรมได้ ใช้งานโปรมแกรมทาง สถิติ และ มีสามารถใช้งานใน Microsoft office ได้

 3. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตนเองภายใต้ความกดดันได้ และมีความละเอียดรอบคอบ

 4. มีความรู้เรื่อง Algorithm Trading จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Descriptions :

 1. Approach and maintain good relationship with corporate and institution in order to provide SCBAM good services

 2. Develop market strategy to achieve business growth

 3. Provide procedure/support documents and knowledge sharing data to SCBAM's customers 

 4. Coordinate with support function or related business unit 

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master’s degree in economics, accounting & finance, or related field

 2. Minimum 2 years experience in Provident Fund Marketing or Private fund Marketing

 3. Good in personality, communication and interpersonal skills

Descriptions :

 1. จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุน

 2. บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน

 3. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกองทุนให้กรมสรรพากรและจัดทำรายงานด้านภาษีอากร

 4. ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

 2. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการกองทุน มีใบอนุญาต Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. ผ่านการอบรมตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมสัญญาต่างๆ หรืออบรมการปฏิบัติ การเกี่ยวกับระบบบัญชี และมาตรฐานการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Interested candidates, please submit your resume to somsakul.srithongtim@scb.co.th

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์