ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,637,578 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Primary focus, in terms of portfolio management, is to strategize and manage investment portfolios investing in property funds, REITs & infrastructure funds, in order to achieve outperformance over the funds’ applicable benchmarks.

 2. Secondary focus for portfolio management is to strategize and manage funds with both global and local asset allocation investment mandate, in order to achieve outperformance over the fund’s applicable benchmarks.

 3. Conduct research on global macroeconomics and global asset markets, as well as Thai macroeconomics and asset markets to develop asset allocation investment recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 4. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 5. Participate in key client pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 6. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Minimum experience of 2 to 3 years as a fund manager or senior fund manager from an asset management company

 3. Bachelor’s Degree applicants with at least 5 to 6 years as a fund manager or senior fund manager will also be considered

 4. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 5. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 6. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 7. Good command of written and spoken in English

 8. Strong presentation and negotiation skills

 9. Passing at least one level of CFA or CISA will be an advantage

Descriptions :

 1. Actively monitor performance and risk measures including, but not limited to, Value-at-Risk (VaR), Tracking Error, Risk-Adjusted Return and ensure all risk exposures are within limits

 2. Lead team to develop, validate and optimize risk models for an extensive measurement of market risk, liquidity risk and credit risk exposures

 3. Develop and formulate Stress Testing scenarios and able to express its implications to investment management process

 4. Analyses overall risk exposures on both firm-wide perspective and fund level perspective and recommend necessary actions required to senior management

 5. Review Risk Management Framework on regular basis and able to recommend appropriate level of risk limits with strong rationales.

 6. Enhance workflow automation for data extraction, validation, and transformation to improve risk control and monitoring processes

 7. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields.

 2. Experiences of 5-7 years in Investment Management, Risk Management or related field.

 3. Strong leadership and coaching skills, ability to foster teamwork and motivate colleagues.

 4. Advanced skills in computer programming i.e. VBA, Python, SQL, R would be an advantage.

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 6. Strong presentation skills. Able to communicate technical information to senior management level

 7. Good command in both spoken and written in English.

Descriptions :

 1. Perform periodic and ad-hoc tasks for performance and risk reporting using pre-specified performance attribution and risk models

 2. Quantify and analyses performance and risk measures including Value-at-Risk (VaR), Tracking Error, Risk-Adjusted Return, etc.

 3. Develop and maintain risk indicators from both internal and external factors for effective risk monitoring

 4. Develop and formulate Stress Testing scenarios useful for investment management process

 5. Continuously improve workflow processes for data extraction, validation, quantification and data analysis 

 6. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields.

 2. Experiences in Investment Management, Risk Management or related field. Possess knowledges in fixed-income and equity derivatives would be an advantage.

 3. Strong analytical skills and quantitative skills with ability to handle intensive numerical data.

 4. Advanced skills in computer programming i.e. VBA, Python, SQL, R would be a plus.

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 6. Good communication, presentation and writing skills.

 7. Good command in both spoken and written in English. 

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, and formulate strategies and business plans for the organization.

 2. Analyze industry trends and environments of asset management business, such as competitive landscape and related regulations, in order to develop implications for the organization’s business strategies.

 3. Execute strategies by leading projects and coordinating with related parties to ensure that the projects are delivered on time and the targets are achieved.

 4. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations, provide KPI and monitor progress of the business plans to achieve organization goal.

 5. To keep tracking on business performance, analysis and provide recommendation to business, analyzing full financial performance (including Risks & Opportunity highlighted) identifying gap & assisting with solutions

 6. To conduct budget and current estimate preparation to ensure the soundness of financial forecast plan & assumptions

 7. Aligning focus between segment and product partner to ensure the same direction

 8. Providing transparent analytical information to support business partner in reaching value-maximizing decision

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. Fluent in spoken and written English

 4. At least 3 year of experience in related field, especially in corporate strategy / strategic planning / marketing strategy in asset management companies or financial institutions.

 5. Proficiency in MS-Office.

 6. License CPA / CFA preferred

We are looking for a Product Analytics Manager to join our Product Development Department with main responsibility of accurate data collection, processing, modeling and analysis. The ideal candidate should possess an ability for seeing solutions in extensive data sets and the business mindset to convert insights into strategic opportunities for our product offering direction. The Product Analytics Manager will work closely with other functions across product, marketing and sales to support and implement high-quality, data-driven decisions.

Descriptions :

 1. Lead cross-functional projects using data modeling and analysis techniques to discover insights that will guide strategic decisions and uncover optimization opportunities

 2. Build, develop and maintain data models, reporting systems, data automation systems, dashboards and performance metrics to support key business decisions

 3. Examine, interpret and report results of analytical initiatives to management, product, marketing and sales team

Qualifications :

 1. Working knowledge of data mining principles: predictive analytics, mapping, collecting data from multiple data systems

 2. Understanding of and experience using analytical concepts and statistical techniques: analyzing data, drawing conclusions, and developing actionable recommendations for business units

 3. Strong decision-making skills, problem solving, quantitative and analytical abilities

 4. Strong ability to plan and manage numerous processes, people and projects simultaneously

 5. Excellent communication and teamwork skills

Descriptions :

Analyze, design, develop, implement, test, and maintain software applications in support of the achievement of business requirements. This includes junior team members management to ensure that the desired results are produced.

 1. Gather, analyst, design and encode business requirements by converting work flow information in functional specifications into computer language to ensure that the desired results are produced

 2. Test code throughout development life cycle to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate

 3. Train and prepares instructional material for end users to ensure that they can operate new or modified programs follow the designed system flows

 4. Diagnosis and troubleshooting of problem programs including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly

 5. Manage, provide guidance and review activities to junior team members to ensure that the desired results are produced

 6. Participates in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to software development

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in information technology, computer science, management information systems or related fields

 2. At least 5 years working experience in information technology area; 3+ years of experience in Windows and Web Based programming (VB, C#, JAVA etc.)

 3. Comprehensive knowledge of information systems technology as well as understanding of developing strategic information requirements of Asset Management business

 4. Excellent knowledge in relational databases especially SQL Server

 5. Good understanding of IT architecture and development best practices

 6. Effective inter-personal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of users.

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์