ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,549,658 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Manage local multi-asset mutual funds, local private funds and provident funds under asset allocation portfolio structure, and property & infrastructure investment portfolios, with estimated size of approximately Bt14 billion, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks.

 2. Manage the day-to-day liquidity of the funds, in order to ensure sufficient workable cash to meet clients’ redemption demand.

 3. Conduct research on global macroeconomics and global asset markets, including Thai macroeconomics and asset markets to develop asset allocation investment recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 4. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) process for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 5. Participate in key client pitching along with the marketing team in order to raise new investment discretionary mandates for the company.

 6. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client abreast on the activities of portfolio, market performance review, and future market outlook.

 7. Ensure that all of the portfolios under coverage comply with the regulatory requirements of the SEC, BOT & AIMC; and resolve any issue that may arise in regards to regulatory concerns.

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Experience over 3 years in asset allocation or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative

 4. Computer literate in Microsoft Office, good command of written and spoken in Thai/English

 5. Good attitude, eager to learn, and hard working

 6. Be a fast learner and good team player

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing at least one level of CISA/CFA/FRM will be an advantage

Descriptions :

 1. Gather and analyze related data on debt securities/counterparties both domestic and overseas with the aim of conduct credit analysis, evaluate internal credit score/rating, key risks/drivers and mitigations for appropriate credit limit/tenor

 2. Monitor and report daily CDS (sovereign and Foreign banks and corporates), rating & outlook (sovereign, local and foreign Banks, local and foreign Corporates)

 3. Attend company roadshow, analyst meetings, and company visits for in-depth understandings of companies and industries

 4. Conduct credit review and business/industry outlook in a timely manner and ensure full compliance of credit limits, tenor, and covenants based on Credit Risk Management Policy

 5. Conduct credit opinion in case of outside SCBAM universe and review credit quality, outlook, and rating

 6. Prepare credit analysis, and presentation to propose to Senior Management and Risk Management Committees (RMC) on monthly basis

 7. Review Credit Risk Management Policy and Investment Management Policy

Qualifications :

 1. Master Degree in Finance, Economic, Accounting, Engineering

 2. At least 3 year working experience as Credit Analyst, Credit Research Analyst, Fixed Income Analyst, Equity Analyst, Assistant Fund Manager

 3. Self-motivated/hard-working and interested in global economy regarding foreign investments

 4. Good analytical, and credit-write up skills

 5. Strong written and oral communication skills

 6. Good multitasking and prioritizing skills and able to handle work in time constraint

 7. Good command in English

 8. Good computer literacy especially Microsoft Excel and Power Point

 9. Experience in financial modeling and advanced Microsoft Excel skill would be advantageous

Descriptions :

 1. Monitor managerial reports to support executives & managers in decision making and driving business

 2. Review and evaluate the budgeting, forecasting, financial modelling, financial analysis and other financial reports

 3. Ensure the timely reporting of all monthly financial information.

 4. Supports budget and forecasting activities.

 5. Monitor key business figures, identify key concerned activities which impact these figures, propose actions / solutions

 6. Preparing standard and ad-hoc reports, and management commentaries.

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master degree in Accounting / Finance / Economics / Statistics / MIS / MBA major in related fields

 3. Minimum 5 years of relevant experience preferably with Asset Management. Strong experience in financial accounting, management accounting, financial analysis, planning, forecasting and management reporting. Audit / Managerial Accounting background is a plus.

 4. Strong analytical and quantitative skills.

 5. Fluent in spoken and written English

 6. Proficient in MS Excel (using formula), PowerPoint, Access, and Power BI

 7. Ability to work well under pressure. Hands-on and proactive with people management and communication skills

 8. Cross functional and team player

 9. Sense of urgency (Ability to handle various jobs and deliver on time and correctly)

Descriptions :

 1. Process preliminary fund selection and maintain ongoing monitoring on foreign fund managers

 2. Operate regular update and review with external fund managers

 3. Prepare and organize new fund launches in a timely manner

 4. Communicate fund information internally in form of written and oral communication

 5. Set up trading account with foreign fund managers on behalf of SCBAM

 6. Produce regular peer comparison analysis to maintain SCBAM competitiveness

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies

 3. Awareness of competitor’s product offerings and current market conditions

 4. Knowledge of SEC regulation

 5. Good interpersonal, presentation and English communication skills

 6. Good computer literacy: MS Office (Especially PowerPoint & KeyNote)

We are looking for a Media Planner to shape and execute effective advertising campaigns on Fund-related products. Your job will be to identify and reach target audiences, as well as evaluate campaign success. To succeed in this role, you should be a skilled communicator and decision-maker who can collaborate well with various teams. Knowledge of market research and a willingness to follow media trends are essential. Your goal will be to optimize media marketing campaigns to increase brand awareness and help achieve business goals.

 

Descriptions :

 1. Collect and analyze market data

 2. Identify target audiences and understand their behavior and habits

 3. Determine the best media outlet mix for our campaigns

 4. Optimize advertising campaigns according to geographic exposure, frequency, time spans and more

 5. Allocate budgets and monitor costs

 6. Follow media trends of online and offline outlets

 7. Evaluate the success of media strategies and campaigns

Qualifications :

 1. Proven experience as a Media Planner; experience in digital media is preferred

 2. Broad knowledge of media channels

 3. Familiarity with campaign evaluation metrics and media buying

 4. Working knowledge of analytics tools

 5. Excellent communication and teamwork skills

 6. An analytical mind with an aptitude for statistics and math

 7. Strong decision-making skills

Descriptions :

 1. Apply machine learning techniques with structured and unstructured data to develop forecasting model for stock market, FX and interest rate direction

 2. Explore new modern machine learning techniques and tools that help tackle generalization problem of time series data

 3. Enhance alternative data to investment strategies, e.g. text and graph data, using scraping, vectorization, deep factorization and other related techniques

 4. Design and implement Agile data platform facilitating the whole machine learning process to gain working efficiency and reduce operational risk

 5. Provide insightful visualization and explanation of the machine learning results as well as recommend the next course of actions to decision makers and other functional groups

Qualifications :

 1. Ph.D. or Master Degree specialized in highly analytical field such as Mathematics, Statistics, Operational Research, Financial Engineering, Electrical Engineering, Computer Engineering, Computer Science, or business-related fields

 2. At least 1 year experience in Python programming (Pandas, Numpy, Scipy, BeautifulSoup, Selenium or other related libraries)

 3. Positive attitude, open-minded, fast learning and good communication skills are required

 4. Experience in applying machine learning to develop trading model is a plus

 5. Experience in alternative data source is a plus (data warehouses/SQL, unstructured data environments/PIG, HIVE, Impala, Spark)

 6. Experience in end-to-end project management framework is a plus (Data gathering, UAT, Go-live)

Descriptions :

 1. Measure absolute risk and relative risk, including volatility, VaR, tracking-error, Sharpe ratio, information ratio, and controlling them within limits

 2. Review and propose risk management policy and framework i.e. Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, etc. and all risk budgeting limit

 3. Actively monitor, update and analyze all regulatory changes with related to Asset Management business

 4. Develop tools and methodology for stress testing

 5. Develop automated workflow for data extraction, validation, and transformation to improve report generation time

 6. Provide risk reporting & analysis and provide understanding of risk within portfolios and ways to mitigate them, and optimize risk-return ratio

 7. Ensure the risk reports are accurate and timely reported to management, relevant parties and comply with SEC’s requirement

 8. Analyze and recommend appropriate risk limit to the committee for approval

 9. Develop, test, maintain, and optimize models for estimating market risk, liquidity risk, and credit risk within each investment portfolios

 10. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields

 2. Experience in Asset Management especially in risk area would be advantage

 3. Having background in credit analysis and strong analytical skills especially in investment portfolio, country risk, financial and economic analysis

 4. Advanced skills in Microsoft and VBA programming

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure

 6. Good communication, presentation and writing skills

 7. Good command in both spoken and written in English 

Descriptions :

 1. Produce ideas for promotional events/ campaigns for SCB Branch ICs.

 2. Organize and communicate the training program for SCB Branch ICs to easily and precisely understand SCBAM product.

 3. Arrange and coordinate on sale target/ key strategy to Head of Sales (SCB Branch Network) to boost up mutual fund inflow

 4. Control mis-selling to ensure SCB Branch ICs follow sales process policy

 5. Establish strong relationship with SCB branches to make SCBAM be No. 1st AM product

 6. Analyze product with mutual fund industry to be competitiveness

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in MBA, Finance and Banking or related fields

 2. Excellent in communication skill, optimistic outlook

 3. Experiences in mutual fund business or related field over 5 years

 4. Excellent strategic thinking ability, consultative skills and problem-solving skills.

 5. Extensive leadership and ability to foster teamwork and motivate colleagues with coaching skills.

 6. Strong presentation and negotiation skills

 7. Requirement of IC License, CFP is a plus

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าโดยแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation

 2. ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์และอีเมล์

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่าง ๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2.  มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า อย่างน้อย 0-2 ปี

 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมีทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์