ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,623,027 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, and formulate strategies and business plans for the organization.

 2. Analyze industry trends and environments of asset management business, such as competitive landscape and related regulations, in order to develop implications for the organization’s business strategies.

 3. Execute strategies by leading projects and coordinating with related parties to ensure that the projects are delivered on time and the targets are achieved.

 4. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations, provide KPI and monitor progress of the business plans to achieve organization goal.

 5. To keep tracking on business performance, analysis and provide recommendation to business, analyzing full financial performance (including Risks & Opportunity highlighted) identifying gap & assisting with solutions

 6. To conduct budget and current estimate preparation to ensure the soundness of financial forecast plan & assumptions

 7. Aligning focus between segment and product partner to ensure the same direction

 8. Providing transparent analytical information to support business partner in reaching value-maximizing decision

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. Fluent in spoken and written English

 4. At least 3 year of experience in related field, especially in corporate strategy / strategic planning / marketing strategy in asset management companies or financial institutions.

 5. Proficiency in MS-Office.

 6. License CPA / CFA preferred

Descriptions :

 1. Identify test requirements, develop test plans and test cases including manage all activities in the plan to ensure that all the objectives are met and that the solution works as expected.

 2. Liaise between IT security, compliance, risk, internal audit and regulator teams throughout the Information Technology/Cyber Security policies development to ensure that policies and procedures are met best practices and regulatory requirements.

 3. Maintain (Add/Modify/Delete) privileges to user, role and profile of applications to compile with company’s policies and standards. This includes analyzing needs and authorization of privileges request.   

 4. Participates in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to software development.

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in information technology, computer science, management information systems or related fields.

 2. At least 4 years working experience in information technology area; 2+ years of experience in Windows and Web Based development, Quality Assurance or related.

 3. Comprehensive knowledge of information systems technology as well as understanding of quality assurance (QA) requirements of Asset Management business.

 4. Good understanding of IT architecture and development best practices

 5. Effective inter-personal and communication skills to ensure ability to write test cases and communicate bugs to developer        

Descriptions :

 1. Produce ideas for promotional events/ campaigns for SCB Branch ICs.

 2. Organize and communicate the training program for SCB Branch ICs to easily and precisely understand SCBAM product.

 3. Arrange and coordinate on sale target/ key strategy to Head of Sales (SCB Branch Network) to boost up mutual fund inflow

 4. Control mis-selling to ensure SCB Branch ICs follow sales process policy

 5. Establish strong relationship with SCB branches to make SCBAM be No. 1st AM product

 6. Analyze product with mutual fund industry to be competitiveness

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in MBA, Finance and Banking or related fields

 2. Excellent in communication skill, optimistic outlook

 3. Experiences in mutual fund business or related field over 5 years

 4. Excellent strategic thinking ability, consultative skills and problem-solving skills.

 5. Extensive leadership and ability to foster teamwork and motivate colleagues with coaching skills.

 6. Strong presentation and negotiation skills

 7. Requirement of IC License, CFP is a plus

Descriptions :

 1. Manage local multi-asset mutual funds, local private funds and provident funds under asset allocation portfolio structure, and property & infrastructure investment portfolios, with estimated size of approximately Bt14 billion, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks.

 2. Manage the day-to-day liquidity of the funds, in order to ensure sufficient workable cash to meet clients’ redemption demand.

 3. Conduct research on global macroeconomics and global asset markets, including Thai macroeconomics and asset markets to develop asset allocation investment recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 4. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) process for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 5. Participate in key client pitching along with the marketing team in order to raise new investment discretionary mandates for the company.

 6. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client abreast on the activities of portfolio, market performance review, and future market outlook.

 7. Ensure that all of the portfolios under coverage comply with the regulatory requirements of the SEC, BOT & AIMC; and resolve any issue that may arise in regards to regulatory concerns.

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Experience over 3 years in asset allocation or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative

 4. Computer literate in Microsoft Office, good command of written and spoken in Thai/English

 5. Good attitude, eager to learn, and hard working

 6. Be a fast learner and good team player

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing at least one level of CISA/CFA/FRM will be an advantage

Descriptions :

 1. Prepare managerial reports to support executives & managers in decision making and driving business

 2. Responsible for budgeting, forecasting, financial modelling, financial analysis and other financial reports

 3. Monitor key business figures, identify key concerned activities which impact these figures, propose actions / solutions

 4. Preparing standard and ad-hoc reports, and management commentaries.

Qualifications :

 1. Bachelor degree or higher in Accounting / Finance / Economics / Statistics / MIS / MBA major in related fields

 2. Minimum 2 years of relevant experience preferably with Asset Management. Audit / Managerial Accounting background is a plus

 3. Strong analytical skills especially quantitative

 4. Good command in English

 5. Proficient in MS Excel (using formula), PowerPoint, Access, and Power BI

 6. Ability to work well under pressure. Hands-on and proactive with people management and communication skills

Descriptions :

 1. Process preliminary fund selection and maintain ongoing monitoring on foreign fund managers

 2. Operate regular update and review with external fund managers

 3. Prepare and organize new fund launches in a timely manner

 4. Communicate fund information internally in form of written and oral communication

 5. Set up trading account with foreign fund managers on behalf of SCBAM

 6. Produce regular peer comparison analysis to maintain SCBAM competitiveness

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies

 3. Awareness of competitor’s product offerings and current market conditions

 4. Knowledge of SEC regulation

 5. Good interpersonal, presentation and English communication skills

 6. Good computer literacy: MS Office (Especially PowerPoint & KeyNote)

Descriptions :

 1. Apply machine learning techniques with structured and unstructured data to develop forecasting model for stock market, FX and interest rate direction

 2. Explore new modern machine learning techniques and tools that help tackle generalization problem of time series data

 3. Enhance alternative data to investment strategies, e.g. text and graph data, using scraping, vectorization, deep factorization and other related techniques

 4. Design and implement Agile data platform facilitating the whole machine learning process to gain working efficiency and reduce operational risk

 5. Provide insightful visualization and explanation of the machine learning results as well as recommend the next course of actions to decision makers and other functional groups

Qualifications :

 1. Ph.D. or Master Degree specialized in highly analytical field such as Mathematics, Statistics, Operational Research, Financial Engineering, Electrical Engineering, Computer Engineering, Computer Science, or business-related fields

 2. At least 1 year experience in Python programming (Pandas, Numpy, Scipy, BeautifulSoup, Selenium or other related libraries)

 3. Positive attitude, open-minded, fast learning and good communication skills are required

 4. Experience in applying machine learning to develop trading model is a plus

 5. Experience in alternative data source is a plus (data warehouses/SQL, unstructured data environments/PIG, HIVE, Impala, Spark)

 6. Experience in end-to-end project management framework is a plus (Data gathering, UAT, Go-live)

Descriptions :

 1. Measure absolute risk and relative risk, including volatility, VaR, tracking-error, Sharpe ratio, information ratio, and controlling them within limits

 2. Review and propose risk management policy and framework i.e. Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, etc. and all risk budgeting limit

 3. Actively monitor, update and analyze all regulatory changes with related to Asset Management business

 4. Develop tools and methodology for stress testing

 5. Develop automated workflow for data extraction, validation, and transformation to improve report generation time

 6. Provide risk reporting & analysis and provide understanding of risk within portfolios and ways to mitigate them, and optimize risk-return ratio

 7. Ensure the risk reports are accurate and timely reported to management, relevant parties and comply with SEC’s requirement

 8. Analyze and recommend appropriate risk limit to the committee for approval

 9. Develop, test, maintain, and optimize models for estimating market risk, liquidity risk, and credit risk within each investment portfolios

 10. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields

 2. Experience in Asset Management especially in risk area would be advantage

 3. Having background in credit analysis and strong analytical skills especially in investment portfolio, country risk, financial and economic analysis

 4. Advanced skills in Microsoft and VBA programming

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure

 6. Good communication, presentation and writing skills

 7. Good command in both spoken and written in English 

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าโดยแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation

 2. ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์และอีเมล์

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่าง ๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2.  มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า อย่างน้อย 0-2 ปี

 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมีทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

Descriptions :

 1. งานด้านการจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับสำนักงาน ก.ล.ต.

 2. งานสนับสนุนด้านการขายของธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและนอกองค์กร เช่น ทะเบียนสมาชิก ผู้รับฝากทรัพย์สิน

 4. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสำนักงานก.ล.ต. รวมทั้งการประสานงานกับกฎหมายในการร่างข้อบังคับ แก้ไขสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เปลี่ยนแปลง

 5. ชี้แจงและติดตาม ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายงานธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือลูกค้าทราบ

 6. งานเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า (Data Center)

Qualifications :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ทำงานสนับสนุนกองทุนรวม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนส่วนบุคคล อย่างน้อย 0-2 ปี

 3. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ, การแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง และทันเวลา

 6. มี Single License หรือมี IP License        

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์