ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,777,029 ล้านบาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Actively evaluate information, analyze, and forecast economic/investment factors that are relevant to global investment market across asset classes (fixed income, equities, alternative investment instruments and etc…) and form asset allocation view

 2. Analyze and have deep understanding in SCBAM’s products, in order to estimate impact of different economic/investment factors to products’ performance and risk

 3. Collaborate with other investment departments within Investment Division (e.g., Asset Allocation & Fund of Fund, Fixed Income Investment, Traditional Equity Investment, Machine Learning Investment and etc…) to collate and form SCBAM’s house view

 4. Produce investment strategy reports/contents with investment recommendation and fund conviction on a timely basis

 5. Integrate fundamental and global macro analyses to initiate thematic investing ideas

 6. Create/maintain strong robust relationship with SCBAM’s stakeholders (banks, selling agents and clients) through solid investment ideas and recommendations

 7. Evaluate and analyze investment fund market in Thailand

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master’s degree in Finance, Accounting, Economics or any related fields

 2. At least 5 years of work experience in investment-related fields

 3. Knowledgeable in investment principles and regulations

 4. Knowledgeable in economics, asset allocation, and fund selection

 5. Intellectual curiosity and strong analytical skill

 6. Good communication and presentation skill

 7. Computer literacy and proficiency in English (writing and speaking)

 8. Holder of CFA/CISA is preferable

Descriptions :

 1. Responsible for secretarial tasks (scheduling, appointment, traveling and meeting)

 2. Prepare and distribute agenda and minutes of meeting

 3. Responsible in managing client’s relationship (both external and internal client)

 4. Convey executive message and instructions to the employee to support his/her work

 5. Responsible for administrative tasks (Screening, communications, arranging meeting room and making arrangement for visitors)

 6. Update information in monthly management report, prepare any report assigned by executive

 7. Responsible for the other assignments

Qualifications :

 1. Bachelor or Master in related field

 2. 2-3 years’ experience in Executive Secretary

 3. Good command of English both written and verbal, Computer Literacy

 4. Experience in Asset Management Business will be advantage

 5. Time management skills as well as the ability to work independently

 6. Pleasant personality, good attitude, and service mind

Responsibilities :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าโดยแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation

 2. ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์และอีเมล์

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่าง ๆ ของฝ่าย

Requirements :

 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า อย่างน้อย 2 ปี

 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 6. มีทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

Descriptions :

 1. กำกับดูแลงานเกี่ยวกับงานจัดการลงทุนกองทุนรวม  ตรวจสอบอัตราส่วนการลงทุน  ตรวจสอบคุณสมบัติหลักทรัพย์ที่ลงทุน และสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 2. จัดทำและตรวจสอบรายงานการลงทุนของกองทุน หากสามารถจัดทำรายงานผ่านระบบ CRD ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

 4. ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามโครงการ

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษา ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในงานกำกับและควบคุมเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจจัดการกองทุน หรือการลงทุนของ     ผู้ลงทุนสถาบัน หรืองานตรวจสอบการลงทุนของสถาบันการเงิน  อย่างน้อย 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Word  Excel / Power Point  / Data Analytic  ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการตรวจสอบ,  การสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. มีความรู้/ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

Descriptions:

 1. Approach prospect corporate clients to win their PVD mandates and maintain relationship with existing clients to achieve target AUM and fee income. 

 2. Assist clients in PVD setup / changes in Fund Committee, rules, investment policies, investment plans, agreement amendment etc. and ensure SEC compliant

 3. Assist clients to promote the PVD services and use of online platform

 4. Arrange the fund performance updates or reports (as needed)

 5. Coordinate with internal stakeholders (fund manager, compliance, risk, legal, operation, PVD services dept. etc.) to provide related services 

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master’s degree in economics, marketing, finance, or related field

 2. Minimum 2 years experiences in Provident Fund Marketing or Private fund Marketing

 3. Excellent in presentation and negotiation skills

 4. Good in personality, communication and interpersonal skills

 5. Ability to work efficiently and independently

 6. Ability to multitask and prioritize daily workload

 7. Requirement of IC License, CFP is a plus

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, formulate strategies, and business plans for the organization

 2. Provide short and long-term corporate strategic plans which identifies key business priorities

 3. Research, analyze, and apply critical thinking to internal & external information of asset management business, such as landscapes, competitor dynamics, and related regulations, in order to develop and implement new initiative for the SCBAM’s business strategies

 4. Work closely with executives to develop, plan, and execute strategy allied with SCBAM vision and business strategy

 5. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations. Develop corporate KPI framework, monitor, follow up business unit strategies, and execution plans to achieve our goals

 6. Ad-hoc and others as may be assigned

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. At least 3 year of experience in related field, especially at consulting firm or in corporate strategy/strategic planning and business strategy in asset management companies or financial institutions

 4. Proficiency in MS-Office

 5. Written, oral, and presentation skills necessary to successfully influence and deliver clear presentations to senior executives

 6. An aptitude, interest, and passion for creative problem solving and business interaction on both a team and individual level

 7. Strategic, think out of the box, and analytical approach; structured thinker

 8. Excellent research skills with experience in market and company analysis

 9. Superior problem identification, structuring, and analysis skills

 10. Service minded, sense of urgency, work-well under pressure, and good team player

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า ให้คำแนะนำการจัด Port การลงทุน (Asset Allocation) ที่เหมาะสมกับลูกค้า

 2. ตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และสาขาของธนาคารที่โทรศัพท์เข้ามา รวมทั้งผู้ที่ติดต่อผ่านทาง Electronic Channel (customerservice.scbam@scb.co.th) 

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ รวมทั้งทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่างๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การเงิน/ เศรษฐศาสตร์ / หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มี Service Mind มีใจรักงานด้านบริการ และมองโลกในแง่ดี

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 7. มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานได้

 8. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดลำดับวางแผนงานได้ดี

 9. สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในขณะเดียวกัน (Multitask)

 10. ใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 

Descriptions :

 1. Responsible for managing relationship with existing wealth clients and acquiring new potential wealth clients

 2. Plan, analyze, and assess investment need of customer in portfolio, together with recommend suitable investment solution to each client based on risk appetite and preference

 3. Facilitate investment transaction to clients to ensure smooth and accuracy process are maintained, as well as coordinate with related parties to ensure excellent services is always brought to clients

 4. Provide advice on investment information, portfolio management to support the work of marketing team and Independent Investment Planners (IIP)

Qualifications :

 1. Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting, Economics, and related fields

 2. At least 2-5 years' experience of wealth / financial / Investment products advisory

 3. License required: IP License or IC complex

 4. Skill in Financial Planning, Advisory and Presentation Skill, Sale Strategy is required

 5. Proficiency in English is preferable

Descriptions :

 1. ยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุน จดทะเบียนกองทุน แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กับ กลต.

 2. จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษา ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน ในธุรกิจจัดการกองทุน อย่างน้อย 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. มีความรู้/ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Analyze global macroeconomics and financial markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance or related fields

 2. Experience at least 1-3 years in investment management or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing CFA or CISA or possessing Fund Manager license will be an advantage

ผู้สนใจกรุณาส่ง CV มาที่ joinscbam@scb.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 028 1893

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์