ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,801,798 ล้านบาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Gather and analyze related data on debt securities/counterparties and foreign countries with the aim of conduct credit analysis, evaluate internal credit score/rating, key risks/drivers and mitigations for appropriate credit limit/tenor.

 2. Monitor and report daily CDS (Foreign Countries and Banks), rating & outlook (foreign countries, Thai and foreign banks, Thai and foreign corporates), stock price/index (countries, foreign banks and corporates).

 3. Attend company roadshow, analyst meetings and company visit, to study insights and gain direct analysis from the executives.

 4. Conduct credit review in a timely manner and ensure full compliance of approval terms and covenants.

 5. Conduct credit opinion in case of outside SCBAM universe and review credit summary and credit rating.

 6. Prepare credit presentation and make analysis defend to Senior Management and Risk Management Committees.

 7. Work collaboratively with other SCBAM & SCB departments to provide information for credit rating agency (Fitch Rating) and review fitch credit rating report of SCBAM.

 8. Implement investment policy and guidelines and review credit risk management policy.

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economic, Accounting, Engineering

 2. At least 8 year working experience as Credit Analyst, Credit Research Analyst, Fixed Income Analyst.

 3. Self-motivated/hard-working and interested in global economic.

 4. Good analytical, writing and presentation skills and able to handle work in time constraint.

 5. Good communication skill and strong leadership skill.

 6. Good command in English.

 7. Good computer literacy.

 8. Experienced in financial modeling would be an advantage.

Descriptions :

 1. กำกับดูแลงานเกี่ยวกับงานจัดการลงทุนกองทุนรวม  ตรวจสอบอัตราส่วนการลงทุน  ตรวจสอบคุณสมบัติหลักทรัพย์ที่ลงทุน และสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 2. จัดทำและตรวจสอบรายงานการลงทุนของกองทุน หากสามารถจัดทำรายงานผ่านระบบ CRD ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

 4. ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามโครงการ

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษา ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในงานกำกับและควบคุมเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจจัดการกองทุน หรือการลงทุนของ     ผู้ลงทุนสถาบัน หรืองานตรวจสอบการลงทุนของสถาบันการเงิน  อย่างน้อย 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Word  Excel / Power Point  / Data Analytic  ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการตรวจสอบ,  การสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. มีความรู้/ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, formulate strategies, and business plans for the organization

 2. Provide short and long-term corporate strategic plans which identifies key business priorities

 3. Research, analyze, and apply critical thinking to internal & external information of asset management business, such as landscapes, competitor dynamics, and related regulations, in order to develop and implement new initiative for the SCBAM’s business strategies

 4. Work closely with executives to develop, plan, and execute strategy allied with SCBAM vision and business strategy

 5. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations. Develop corporate KPI framework, monitor, follow up business unit strategies, and execution plans to achieve our goals

 6. Ad-hoc and others as may be assigned

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. At least 3 year of experience in related field, especially at consulting firm or in corporate strategy/strategic planning and business strategy in asset management companies or financial institutions

 4. Proficiency in MS-Office

 5. Written, oral, and presentation skills necessary to successfully influence and deliver clear presentations to senior executives

 6. An aptitude, interest, and passion for creative problem solving and business interaction on both a team and individual level

 7. Strategic, think out of the box, and analytical approach; structured thinker

 8. Excellent research skills with experience in market and company analysis

 9. Superior problem identification, structuring, and analysis skills

 10. Service minded, sense of urgency, work-well under pressure, and good team player

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า ให้คำแนะนำการจัด Port การลงทุน (Asset Allocation) ที่เหมาะสมกับลูกค้า

 2. ตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และสาขาของธนาคารที่โทรศัพท์เข้ามา รวมทั้งผู้ที่ติดต่อผ่านทาง Electronic Channel (customerservice.scbam@scb.co.th) 

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ รวมทั้งทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่างๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การเงิน/ เศรษฐศาสตร์ / หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มี Service Mind มีใจรักงานด้านบริการ และมองโลกในแง่ดี

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 7. มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานได้

 8. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดลำดับวางแผนงานได้ดี

 9. สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในขณะเดียวกัน (Multitask)

 10. ใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 

Descriptions :

 1. ยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุน จดทะเบียนกองทุน แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กับ กลต.

 2. จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษา ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน ในธุรกิจจัดการกองทุน อย่างน้อย 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. มีความรู้/ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Analyze global macroeconomics and financial markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance or related fields

 2. Experience at least 1-3 years in investment management or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing CFA or CISA or possessing Fund Manager license will be an advantage

Liaise between stakeholder to control quality of system development to ensure system are responsive to needs of company's goals and future growth.

 

Descriptions :

 1. Establish and verify set of test cases & scripts to ensure that all requested functionalities are met scope of work (SOW) and security standard.

 2. Execute test cases & scripts, analyze result, identify issues, and keep issue/defect logging in a timely manner.

 3. Train and support users during the User Acceptance Test (UAT) including identify issue/defect severity.

 4. Collaborate with user, developer and IT Support for troubleshooting issue and defect fixing to successfully resolve various issues according to the system implementation schedule.

 5. Prepare UAT sign-off document to accept the result of testing and system readiness for implementation. Follow up UAT sign-off document and user privilege request form to confirm production implementation.

 6. Configure test script in automate testing tools to record step-by-step data inputs for testing systems that require repeated data inputs by using the program instead of manual method.

 7. Suggest how to increase system efficiency from various and international system testing experiences to make the developed system flexible to support future changes and secure.

 8. Participate in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to computer system.

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in information technology, computer science, management information systems or related fields.

 2. At least 2-5 years working experience in information technology area; 2 years of experience in software Quality Assurance and automate testing tools.

 3. Good knowledge of information systems technology as well as understanding of developing strategic information requirements.

 4. Understanding of IT architecture and development best practices.

 5. Good listening and questioning skills combined with the ability to interact confidently with user to establish what the problem is and explain the solution.

 6. Understand financial industry or asset management business is preferable.

Descriptions :

 1. Prepare and deliver appropriate presentations on products/services

 2. Gather and analyze product with mutual fund industry to improve services for Investment planner and Selling agents

 3. Review and analyze clients’ risk profile and assist on client asset allocation portfolio

 4. Implement marketing/sales campaigns to boost SCBAM’s AUM and revenues

 5. Regularly visit the Investment planner, Selling agents and clients for tightening relationship

 6. Update economic, fund insights and market trends to Agents, Investment planners and clients on a daily, weekly and monthly basis

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree or higher in finance/marketing

 2. Experienced in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. IC/IP licenses

 4. Excellent in communication skill

First-tier support and monitor system to ensure that all systems are available, reliability as well as responsive to needs of company's goals and future growth. Security operation who involves planning, updating and maintenance of the system security. , Automate, Security sense

 

Descriptions :

 1. Install and configure, diagnosis, troubleshoot and log recording of computer system incidents including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly.

 2. Monitor and maintain computer systems to ensure continuity of service and strong security controls follow the principles of confidentiality, integrity, availability are in line with best practice.

 3. Develop, maintain and guidance Robotic Process Automation (RPA) to internal users to reduce risk form human error and lean operating processes.

 4. Participate in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to computer system.

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in information technology, computer science, management information systems or related fields.

 2. At least 2 years working experience in information technology area.

 3. Good knowledge in computer system including hardware, operating system and software, E-mail, network, security etc.

 4. Automation knowledge or experience will be an advantage i.e. UI Paht, Power Automate, VBA, Python ect.

 5. Excellent listening and questioning skills, combined with the ability to interact confidently with clients to establish what the problem is and explain the solution.

 6. English communication will be an advantage

ผู้สนใจกรุณาส่ง CV มาที่ joinscbam@scb.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 028 1893

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์