ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,522,4111 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Approach and maintain good relationship with corporate and institution in order to provide SCBAM good services

 2. Develop market strategy to achieve business growth

 3. Provide procedure/support documents and knowledge sharing data to SCBAM's customers 

 4. Coordinate with support function or related business unit 

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master’s degree in economics, accounting & finance, or related field

 2. Minimum 2 years experience in Provident Fund Marketing or Private fund Marketing

 3. Good in personality, communication and interpersonal skills

Descriptions :

 1. จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุน

 2. บันทึก/สอบทาน รายการซื้อ ขาย หรือรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุน

 3. ดำเนินการนำส่งภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกองทุนให้กรมสรรพากรและจัดทำรายงานด้านภาษีอากร

 4. ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

 2. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการกองทุน มีใบอนุญาต Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. ผ่านการอบรมตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และธุรกรรมสัญญาต่างๆ หรืออบรมการปฏิบัติ การเกี่ยวกับระบบบัญชี และมาตรฐานการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Descriptions :

 1. Measure absolute risk and relative risk, including volatility, VaR, tracking-error, Sharpe ratio, information ratio, and controlling them within limits

 2. Review and propose risk management policy and framework i.e. Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, etc. and all risk budgeting limit

 3. Actively monitor, update and analyze all regulatory changes with related to Asset Management business

 4. Develop tools and methodology for stress testing

 5. Develop automated workflow for data extraction, validation, and transformation to improve report generation time

 6. Provide risk reporting & analysis and provide understanding of risk within portfolios and ways to mitigate them, and optimize risk-return ratio

 7. Ensure the risk reports are accurate and timely reported to management, relevant parties and comply with SEC’s requirement

 8. Analyze and recommend appropriate risk limit to the committee for approval

 9. Develop, test, maintain, and optimize models for estimating market risk, liquidity risk, and credit risk within each investment portfolios

 10. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Bachelor’s or Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields

 2. Experience in Asset Management especially in risk area would be advantage

 3. Having background in credit analysis and strong analytical skills especially in investment portfolio, country risk, financial and economic analysis

 4. Advanced skills in Microsoft and VBA programming

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure

 6. Good communication, presentation and writing skills

 7. Good command in both spoken and written in English

Descriptions :

 1. Monitor managerial reports to support executives & managers in decision making and driving business

 2. Review and evaluate the budgeting, forecasting, financial modelling, financial analysis and other financial reports

 3. Ensure the timely reporting of all monthly financial information.

 4. Supports budget and forecasting activities.

 5. Monitor key business figures, identify key concerned activities which impact these figures, propose actions / solutions

 6. Preparing standard and ad-hoc reports, and management commentaries.

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master degree in Accounting / Finance / Economics / Statistics / MIS / MBA major in related fields

 3. Minimum 5 years of relevant experience preferably with Asset Management. Strong experience in financial accounting, management accounting, financial analysis, planning, forecasting and management reporting. Audit / Managerial Accounting background is a plus.

 4. Strong analytical and quantitative skills.

 5. Fluent in spoken and written English

 6. Proficient in MS Excel (using formula), PowerPoint, Access, and Power BI

 7. Ability to work well under pressure. Hands-on and proactive with people management and communication skills

 8. Cross functional and team player

 9. Sense of urgency (Ability to handle various jobs and deliver on time and correctly)

Credit Research Analyst is responsible to analyze credit risk of department securities counterparties and foreign countries in conducting credit analysis report. Determine internal credit score rating, credit limit and tenor to seek RMC approval. Monitor and review the credit trends of bond issuers under SCBAM universe. Work collaboratively with other SCBAM internal teams to control debt investments based on Credit Risk Management Policy

Descriptions :

 1. Gather and analyze related data on debt securities counterparties and foreign countries with the aim of Conduct credit analysis. Evaluate internal credit score rating, key risks/drivers and mitigations for appropriate credit limit/tenor
 2. Monitor and report daily CDS (Foreign Countries and Banks), Rating and Outlook (Foreign Countries, Thai and Foreign Banks, Thai and Foreign Corporates), Stock Price Index (Countries, Foreign Banks and Corporates)

 3. Attend company roadshows, company visits, for exposure to insights and gain direct analysis from the executives

 4. Conduct credit reviews in a timely manner ensuring full compliance of approval terms and covenants

 5. Conduct credit opinion in case of outside SCBAM universe and review credit summary and credit ratings

 6. Prepare credit presentation and analysis for senior management and risk management committees

 7. Work collaboratively with other SCBAM & SCB departments in providing information for credit rating agency (Fitch Rating) and review fitch credit rating report of SCBAM

 8. Implement investment policy and guidelines

 9. Review credit risk management policy

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Finance, Economic, Accounting, Engineering or related field

 2. At least 2 years working experience as Credit Analyst, Credit Research Analyst, Fixed Income Analyst

 3. Self-motivated  hard-working and interested in global economic

 4. Good analytical, writing and presentation skills and able to handle work in time constraint environment

 5. Good communication and strong leadership skills

 6. Good command in English both written and spoken

 7. Good computer literacy

 8. Experienced in financial modeling would be an advantage

Descriptions :

 1. Analyze, forecast, and evaluate information relevant to equity investment securities under responsible coverage, which is then proposed equity investment recommendation reports to support important decisions making for equity investment selection and portfolio implementation in precise and timely manners

 2. Monitor, review and analyze up-to-date information relevant to equity investment securities under responsible coverage. Propose equity investment recommendation reports to support important changes in decisions making for equity investment selection and portfolio implementation in precise and timely manners

 3. Produce, collate, and maintain necessary supporting documentation as defined by preemptive work procedures to ensure compliance with related regulations or guidelines

Qualifications :

 1. Bachelor or Master degree in Finance, Accounting, Economics or any related fields

 2. At least 2 years relevant work experience in investment and economics

 3. Knowledgeable in investment principles and regulations

 4. Knowledgeable in equity valuation and financial statement analysis

 5. Extensive economics, capital market, and investment securities analysis

 6. Effective investment ideas with ability to put forward a presentation

 7. Computer literate and proficiency in English (writing and speaking)

 8. Holder of CFA/CISA possession is preferable

Descriptions :

 1. Process preliminary fund selection and maintain ongoing monitoring on foreign fund managers

 2. Operate regular update and review with external fund managers

 3. Prepare and organize new fund launches in a timely manner

 4. Communicate fund information internally in form of written and oral communication

 5. Set up trading account with foreign fund managers on behalf of SCBAM

 6. Produce regular peer comparison analysis to maintain SCBAM competitiveness

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies

 3. Awareness of competitor’s product offerings and current market conditions

 4. Knowledge of SEC regulation

 5. Good interpersonal, presentation and English communication skills

 6. Good computer literacy: MS Office (Especially PowerPoint & KeyNote)

Analyze, design, develop, implement, test, and maintain software applications in support of the achievement of business requirements.  This includes junior team members management to ensure that the desired results are produced.

Descriptions :

 1. Gather, analyst, design and encode business requirements by converting work flow information in functional specifications into computer language to ensure that the desired results are produced

 2. Test code throughout development life cycle to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate

 3. Train and prepares instructional material for end users to ensure that they can operate new or modified programs follow the designed system flows

 4. Diagnosis and troubleshooting of problem programs including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly

 5. Manage, provide guidance and review activities to junior team members to ensure that the desired results are produced

 6. Participates in the evolution of company level best practices, standards, and policies as it related to software development

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in information technology, computer science, management information systems or related fields

 2. At least 5 years working experience in information technology area; 3+ years of experience in Windows and Web Based programming (VB, C#, JAVA etc.)

 3. Comprehensive knowledge of information systems technology as well as understanding of developing strategic information requirements of Asset Management business

 4. Excellent knowledge in relational databases especially SQL Server

 5. Good understanding of IT architecture and development best practices

 6. Effective inter-personal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of users.

ลักษณะงาน :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าโดยแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบAsset Allocation

 2. ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์และอีเมล

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของลูกค้า

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ, จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่าง ๆ ของฝ่าย

คุณสมบัติ :

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า อย่างน้อย 2 ปี

 4. มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมีทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผนที่ดี

Descriptions :

 1. Reconcile fund manager transactions with counterparty’s confirmation to ensure the accuracy and timeliness

 2. Code investment restriction rules in CRD pre-trade system to ensure the compliance with applicable rules and regulations

 3. Setup new securities, new portfolio and new counterparty in the systems to ensure the accuracy and timeliness

 4. Generate investment guidelines to put in provident and private fund client contracts

 5. Prepare fund’s legal document for opening trading/investment account and shareholder voting

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree in Business Administration, Finance, Management or related field

 2. Require 2-3 years experienced in fund management middle office function

 3. Strong communication and problem-solving skills.

 4. Computer literate in Microsoft Office

 5. Good attitude, eager to learn, and hard working

 6. Familiar with CRD, Portia system is preferable

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์