ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,883,239 ล้านบาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Gather and analyze related data on debt securities/counterparties and foreign countries with the aim of Conduct Credit Analysis, Evaluate Internal Credit Score/Rating, Key risks/drivers and Mitigations for appropriate credit limit/tenor.

 2. Monitor and report daily CDS (Foreign Countries and Banks), Rating & Outlook (Foreign Countries, Thai and Foreign Banks, Thai and Foreign Corporates), Stock Price/Index. (Countries, Foreign Banks and Corporates)

 3. Attend company roadshow, analyst meetings and company visit, to study insights and gain direct analysis from the executives.

 4. Conduct Credit Review in a timely manner and ensure full compliance of approval terms and covenants.

 5. Conduct Credit Opinion in case of outside SCBAM universe and Review Credit Summary and Credit Rating.

 6. Prepare credit presentation and make analysis defend to Senior Management and Risk Management Committees.

 7. Work collaboratively with other SCBAM & SCB departments to provide information for Credit Rating Agency (Fitch Rating) and Review Fitch Credit Rating Report of SCBAM.

 8. Implement Investment Policy and Guidelines and Review Credit Risk Management Policy.

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economic, Accounting, Engineering.

 2. At least 2 year working experience as Credit Analyst, Credit Research Analyst, Fixed Income Analyst.

 3. Self-motivated/hard-working and interested in global economic.

 4. Good analytical, writing and presentation skills and able to handle work in time constraint.

 5. Good communication skills and strong leadership skill.

 6. Good command in English.

 7. Good computer literacy.

 8. Experienced in financial modeling would be an advantage.

Descriptions :

 1. Manage medium to long-term fixed income funds to outperform benchmark and/or peers.

 2. Estimate and Manage cash inflows and outflows for Mutual Funds / Provident Fund / Private Funds

 3. Constantly monitor bond and interest rate movement and adjust investment portfolios to achieve short term and long-term alpha performance.

 4. Contribute to the fundamental analysis, investment process and idea generation in the team.

 5. Provide fixed income insight to existing clients and maintain client relationships.

 6. Liaise and support internal cross functional departments as well as external counterparties.

 7. Conduct market research to identify trends that may lead to future business opportunities

Qualifications :

 1. Bachelor or Graduates degree in any subject, though business studies, management, statistics, finance, mathematics, accounting or economics can be helpful, as can an MBA or similar professional qualifications

 2. Must possess Fund Manager license

 3. Extensive experience in fixed income investing preferred

 4. Pass CFA level 1 exam or CISA level 1 exam.

 5. Strong presentation skills

 6. Able to communicate technical information to senior management level

Descriptions :

 1. Prepare and control budget transferring processes among departments. To ensure that it complies with our budget policies

 2. Conduct the management reports in Excel and Power BI (Daily, Weekly, Monthly)

 3. Handling routine and other ad-hoc tasks for both strategy & FP&A sides

 4. Communicate and work closely with related parties (Accounting team, Secretaries, and Management)

 5. Monitor OPEX and CAPEX spending against budget

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree, Major in Accounting or Finance

 2. New grad or 1-3 yrs. of experience in area of Account Payable, Account Receivable, Tax Accounting, Finance Admin, and Support Roles

 3. Proficient in Excel and Power Point

 4. Good interpersonal, communication, and negotiation skills

 5. Outstanding attention to detail, accuracy, problem solving, handle multi-tasking, and prioritize in a demanding environment skills

 6. Good written and spoken English

Descriptions :

 1. Analyze, select, monitor and maintain relationship with foreign fund managers.

 2. Operate regular update and review with external fund managers.

 3. Prepare and organize new fund launches in a timely manner.

 4. Communicate fund information internally and externally in form of written and oral communication.

 5. Set up trading account with foreign fund managers on behalf of SCBAM.

 6. Produce regular peer comparison analysis to maintain SCBAM competitiveness.

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics, or related fields.

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies.

 3. Awareness of competitor’s product offerings and cSEurrent market conditions.

 4. Good interpersonal, presentation and English communication skills.

 5. Have knowledge of SEC regulation.

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, formulate strategies, and business plans for the organization

 2. Provide short and long-term corporate strategic plans which identifies key business priorities

 3. Research, analyze, and apply critical thinking to internal & external information of asset management business, such as landscapes, competitor dynamics, and related regulations, in order to develop and implement new initiative for the SCBAM’s business strategies

 4. Work closely with executives to develop, plan, and execute strategy allied with SCBAM vision and business strategy

 5. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations. Develop corporate KPI framework, monitor, follow up business unit strategies, and execution plans to achieve our goals

 6. Ad-hoc and others as may be assigned

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. At least 3 year of experience in related field, especially at consulting firm or in corporate strategy/strategic planning and business strategy in asset management companies or financial institutions

 4. Proficiency in MS-Office

 5. Written, oral, and presentation skills necessary to successfully influence and deliver clear presentations to senior executives

 6. An aptitude, interest, and passion for creative problem solving and business interaction on both a team and individual level

 7. Strategic, think out of the box, and analytical approach; structured thinker

 8. Excellent research skills with experience in market and company analysis

 9. Superior problem identification, structuring, and analysis skills

 10. Service minded, sense of urgency, work-well under pressure, and good team player

Descriptions :

 1. ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า ให้คำแนะนำการจัด Port การลงทุน (Asset Allocation) ที่เหมาะสมกับลูกค้า

 2. ตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และสาขาของธนาคารที่โทรศัพท์เข้ามา รวมทั้งผู้ที่ติดต่อผ่านทาง Electronic Channel (customerservice.scbam@scb.co.th) 

 3. ตรวจสอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของตัวแทนขาย ผ่านกระบวนการ Call Back และสรุปผลการติดต่อเป็นรายวัน

 4. ทำรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ทางโทรศัพท์ รวมทั้งทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์

 5. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดทำรายงานสรุปเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสถิติของการบริการ In bound call, การให้บริการเรื่องต่างๆ ของฝ่าย

Qualifications :

 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การเงิน/ เศรษฐศาสตร์ / หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. มี Single License หรือมี IP License

 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกองทุนรวมหรืองานด้านบริการลูกค้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 4. ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี

 5. มี Service Mind มีใจรักงานด้านบริการ และมองโลกในแง่ดี

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 7. มีไหวพริบดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานได้

 8. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถจัดลำดับวางแผนงานได้ดี

 9. สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในขณะเดียวกัน (Multitask)

 10. ใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 

Descriptions :

 1. ยื่นขออนุมัติจัดตั้งกองทุน จดทะเบียนกองทุน แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กับ กลต.

 2. จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวกับกองทุนสำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

Qualifications :

 1. สำเร็จการศึกษา ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน ในธุรกิจจัดการกองทุน อย่างน้อย 2 ปี

 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office: Word  Excel และ Power Point ได้ดี

 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร,  และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 5. มีความละเอียดรอบคอบ ความแม่นยำ การแก้ปัญหา การจัดการงานได้ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

 6. มีความรู้/ทักษะทางภาษาอังกฤษดี

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Analyze global macroeconomics and financial markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance or related fields

 2. Experience at least 1-3 years in investment management or related fields

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing CFA or CISA or possessing Fund Manager license will be an advantage

Descriptions :

 1. Prepare and deliver appropriate presentations on products/services

 2. Gather and analyze product with mutual fund industry to improve services for Investment planner and Selling agents

 3. Review and analyze clients’ risk profile and assist on client asset allocation portfolio

 4. Implement marketing/sales campaigns to boost SCBAM’s AUM and revenues

 5. Regularly visit the Investment planner, Selling agents and clients for tightening relationship

 6. Update economic, fund insights and market trends to Agents, Investment planners and clients on a daily, weekly and monthly basis

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree or higher in finance/marketing

 2. Experienced in mutual fund business or related field over 3-5 years

 3. IC/IP licenses

 4. Excellent in communication skill

ผู้สนใจกรุณาส่ง CV มาที่ joinscbam@scb.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 028 1893

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์