24 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4556 +0.0004 +0.00% 2,234,256,604.85 11.4557 11.4556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2253 +0.0008 +0.01% 6,042,613,693.04 11.2254 11.2253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0365 +0.0007 +0.01% 280,107,647.94 11.0366 11.0365
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2258 +0.0009 +0.01% 5,829,797,715.01 11.2259 11.2258
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2211 +0.0009 +0.01% 11.2212 11.2211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2129 +0.0009 +0.01% 7,093,425.85 11.2130 11.2129
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.7535 +0.0052 +0.04% 36,802,935,372.44 12.7536 12.7535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.7598 +0.0056 +0.04% 25,666,818.53 12.7599 12.7598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.3690 +0.0051 +0.05% 5,934,721,559.39 10.3691 10.3690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7360 +0.0010 +0.00% 64,375,259,844.17 20.7361 20.7360
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 20.9111 +0.0113 +0.05% 873,021,520.98 20.9112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.1178 +0.0011 +0.01% 141,473,946,046.51 11.1179 11.1178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.0487 +0.0010 +0.01% 38,664,286,643.75 11.0488 11.0487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.1195 +0.0011 +0.01% 12,813,156,716.79 11.1196 11.1195
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.1933 +0.0014 +0.01% 281,954,432.65 11.1934 11.1933
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.1189 -0.3571 -3.41% 810,322,823.92 10.1777 10.1108
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.1195 -0.3571 -3.41% 10.1277 10.1114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.4223 -0.3672 -3.40% 1,523,689.97 10.4307 10.4028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.3664 -0.7741 -4.04% 6,494,157,083.63 18.3812 18.3517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.3668 -0.7741 -4.04% 18.3816 18.3521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.4372 -0.7763 -4.04% 36,556,743.37 18.4520 18.4225
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 18.5775 -0.7787 -4.02% 17,109,709,537.20 18.5776 18.5775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 18.7007 -0.7828 -4.02% 991,531,722.28 18.7008 18.7007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 18.7283 -0.7839 -4.02% 122,670,646.21 18.7284 18.7083
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.6652 -0.3354 -3.73% 1,308,869,825.52 8.7155 8.6583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 8.6660 -0.3354 -3.73% 106,966,903.09 8.7163 8.6591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.6652 -0.3355 -3.73% 8.6722 8.6583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 8.6438 -0.3341 -3.72% 1,361,720.77 8.6508 8.6277
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.3179 -0.4157 -4.27% 25,315,394.38 9.3729 9.3129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.3316 -0.4157 -4.26% 157,521.99 9.3367 9.3166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.1718 -0.3671 -3.85% 6,578,117.30 9.2259 9.1669
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.1852 -0.3670 -3.84% 73,798.68 9.1902 9.1705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.4535 -0.3236 -3.31% 46,215,962.51 9.5093 9.4484
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.4656 -0.3235 -3.30% 294,926.24 9.4708 9.4504
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.9071 -0.4453 -4.76% 3,817,854.15 8.9597 8.9023
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.9194 -0.4453 -4.76% 24,735.89 8.9243 8.9051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.1077 -0.3741 -3.95% 63,022,043.46 9.1614 9.1028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.1192 -0.3740 -3.94% 55,623.39 9.1242 9.1045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 11.1127 -0.4860 -4.19% 5,372,553,010.49 11.2317 11.1127
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.3182 -0.5387 -4.19% 2,044,093,357.03 12.4501 12.3182
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 11.4517 -0.4988 -4.17% 22,684,511.17 11.4518 11.4517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 12.3203 -0.5698 -4.42% 628,465,271.12 12.4522 12.3203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 12.3203 -0.5698 -4.42% 12.3204 12.3203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 9.9299 -0.4598 -4.43% 9,047,711,063.67 9.9831 9.9299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.9299 -0.4598 -4.43% 9.9300 9.9299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.1449 -0.3806 -4.00% 1,253,720,844.46 9.2429 9.1449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.4446 -0.3922 -3.99% 10,043,865.97 9.4447 9.4446
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 9.8878 -0.4166 -4.04% 1,405,443,149.80 9.9937 9.8878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 9.9406 -0.4179 -4.03% 30,219,738.79 9.9407 9.9406
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.4081 -0.4893 -4.11% 2,201,664,371.61 11.4692 11.4081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.6218 -0.3955 -4.39% 197,980,712.29 8.7081 8.6218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.6218 -0.3955 -4.39% 8.6219 8.6218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.2712 -0.3797 -3.93% 48,277,689.21 9.3705 9.2712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.2712 -0.3797 -3.93% 9.2713 9.2712
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.7758 -0.0340 -0.29% 59,210,269,637.08 11.8515
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.6110 -0.0135 -0.14% 11,513,858.30 9.7654 9.6110
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.9002 -0.2634 -2.36% 336,083,919.25 10.9586 10.9002
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.2167 -0.2736 -2.88% 1,054,543,674.00 9.3154 9.2167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1317 -0.0835 -0.82% 4,063,053,841.86 10.2078 10.1317
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.3926 -0.0856 -0.82% 4,429,405,054.48 10.4706 10.3926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.9171 -0.0798 -0.73% 18,330,488.57 10.9756 10.9171
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.8288 -0.1858 -1.69% 47,462,174.86 10.8868 10.8288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.2793 -0.3147 -2.97% 18,358,808.52 10.3344 10.2793
21 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 10.0286 +0.0024 +0.02% 2,696,657,672.29 10.1038 10.0286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.8251 -0.0089 -0.08% 19,419,220,500.80 10.8947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 10.0248 -0.0021 -0.02% 7,305,424,180.35 10.1054
20 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.1223 -0.0048 -0.05% 562,013,093.09 10.2037 10.1223
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.0159 -0.0117 -0.12% 400,797,886.60 10.1232 10.0159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 9.9337 -0.0161 -0.16% 218,858,308.93 10.0401 9.9337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.3443 -0.0166 -0.16% 519,459,056.07 10.3997 10.3443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.1105 -0.0316 -0.31% 222,781,737.34 10.1647 10.1105
24 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 12.6792 -0.1670 -1.30% 8,031,881,871.20 12.8014 12.6589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 11.8295 -0.1558 -1.30% 4,707,410,311.04 11.9434 11.8106
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 12.4116 -0.1625 -1.29% 1,656,656,005.75 12.4316 12.3917
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.2027 +0.0245 +0.27% 68,173,191.04 9.2520 9.2027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.3404 +0.0263 +0.28% 593,878,112.94 9.3905 9.3404
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 17.5263 +0.0014 +0.01% 919,129,729.76
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.4050 +0.0011 +0.01% 196,209,057.08
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 16.8680 +0.0028 +0.02% 10,414,890.43
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 16.7437 +0.0027 +0.02% 3,936,847.61
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.4542 -0.1390 -1.62% 380,596,156.83 8.5034 8.4474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.4543 -0.1390 -1.62% 8.4612 8.4475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.4708 -0.1385 -1.61% 1,704,853.80 8.4777 8.4549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 10.8646 -0.2119 -1.91% 1,939,742,664.60 10.9277 10.8559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 10.8647 -0.2120 -1.91% 10.8735 10.8560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 10.9177 -0.2121 -1.91% 4,238,365.16 10.9265 10.8973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 9.4986 -0.1626 -1.68% 3,261,355,618.58 9.5538 9.4910
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 9.5000 -0.1626 -1.68% 9.5077 9.4924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 9.8353 -0.1675 -1.67% 13,778,744.49 9.8433 9.8169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 9.1505 +0.2790 +3.14% 381,724,977.73 9.2133 9.1368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 9.1356 +0.2790 +3.15% 3,915,305.92 9.1494 9.1121
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.0559 +0.2658 +3.02% 1,938,994,058.70 9.1180 9.0423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.0738 +0.2666 +3.03% 6,640,139.31 9.0875 9.0505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.0560 +0.2658 +3.02% 9.0697 9.0424
21 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 14.0435 -0.1774 -1.25% 352,844,462.21 14.2802 14.0323
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 14.3706 -0.1811 -1.24% 12,389,845.20 14.3822 14.3591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 10.6521 +0.0123 +0.12% 158,162,962.76 10.7377 10.6521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 10.6519 +0.0123 +0.12% 24,554,532.37 10.7375 10.6519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 9.2214 +0.0322 +0.35% 273,110,704.07 9.2708 9.2214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.6464 +0.0030 +0.03% 146,585,970.83 10.7319 10.6464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.6793 +0.0111 +0.10% 6,656,059,550.81 10.7937 10.6793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.6792 +0.0112 +0.10% 100,115,967.29 10.7936 10.6792
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.9055 -0.0063 -0.06% 558,357,325.43 11.0806 10.9055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.9050 -0.0062 -0.06% 1,371,668,790.88 11.0801 10.9050
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.9709 -0.0250 -0.21% 2,817,316,911.47 12.1631 11.9709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.9450 -0.0182 -0.17% 1,411,616,842.38 11.1208 10.9450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.9459 -0.0183 -0.17% 492,905,144.33 11.1217 10.9459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 10.4247 -0.0161 -0.15% 145,782,332.54 10.5921 10.4247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.4243 -0.0161 -0.15% 2,883,300,949.08 10.5917 10.4243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 9.1448 -0.1114 -1.20% 376,946,738.30 9.1906 9.1448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.1506 -0.1111 -1.20% 8,045,141.48 9.1507 9.1506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 9.1162 -0.1107 -1.20% 1,715,579.70 9.1163 9.1064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.7016 -0.0670 -0.76% 208,096,964.18 8.8414 8.7016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 8.7016 -0.0670 -0.76% 8.7017 8.7016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 11.7289 -0.1109 -0.94% 2,547,572,733.36 11.8545 11.7289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 11.7289 -0.1109 -0.94% 11.7290 11.7289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 9.3838 -0.1029 -1.08% 4,350,792,449.14 9.4843 9.3838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 19.8764 -0.2044 -1.02% 2,832,744,696.85 19.9958 19.8565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 20.7230 -0.2126 -1.02% 107,560,406.72 20.7438 20.7023
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 20.6123 -0.2114 -1.02% 22,698,162.46 20.6330 20.5696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 14.6029 +0.0108 +0.07% 572,805,930.09 14.8374 14.6029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 14.8646 +0.0116 +0.08% 35,552,061.71 14.8647 14.8646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 12.1321 -0.0659 -0.54% 1,992,146,064.25 12.3269 12.1321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 12.9384 -0.0703 -0.54% 2,113,426,923.88 13.1462 12.9384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 12.5342 -0.0704 -0.56% 12.5343 12.5342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 13.9888 -0.0120 -0.09% 767,498,321.95 14.2134 13.9888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 14.0074 -0.0113 -0.08% 11,581,130.86 14.0075 14.0074
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 9.3273 -0.0701 -0.75% 858,209,940.15 9.4771 9.3273
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 9.3953 -0.0702 -0.74% 32,934,685.92 9.3954 9.3953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 11.1902 -0.0061 -0.05% 316,600,737.43 11.2519 11.1846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 11.1918 -0.0060 -0.05% 11.1975 11.1862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 11.3239 -0.0058 -0.05% 3,806,724.04 11.3297 11.3061
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 12.7229 -0.0431 -0.34% 977,045,236.07 12.7930 12.7165
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 13.0373 -0.0438 -0.33% 11,403,913.42 13.0439 13.0308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 13.2763 -0.0447 -0.34% 3,546,294.59 13.2830 13.2555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 11.2078 +0.0850 +0.76% 183,549,925.02 11.3878 11.2078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 11.2078 +0.0850 +0.76% 11.2079 11.2078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.6421 -0.0398 -1.08% 431,793,496.59 3.6653 3.6385
20 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 12.0349 -0.0303 -0.25% 24,562,167.73 12.1638 12.0349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.4817 -0.0117 -0.11% 52,186,087.01 10.5379 10.4817
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 10.8585 +0.0187 +0.17% 2,422,163,348.53 10.9748 10.8585
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 13.9305 +0.0267 +0.19% 2,500,744,354.33 14.0051 13.9305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 13.9333 +0.0268 +0.19% 19,862,163.58 14.0079 13.9333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 10.8584 +0.0187 +0.17% 22,413,183.73 10.9747 10.8584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 11.5296 +0.0295 +0.26% 7,883,501,031.33 11.7148 11.5296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 11.5296 +0.0295 +0.26% 11.5297 11.5296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 12.7443 -0.0162 -0.13% 23,501,224.63 12.8126 12.7443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.9913 -0.0206 -0.17% 15,654,170.50 12.0556 11.9913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 11.7805 -0.1081 -0.91% 1,145,984,682.28 11.9697 11.7805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 11.7805 -0.1081 -0.91% 11.7806 11.7805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 15.9956 +0.0477 +0.30% 656,846,818.60 16.0813 15.9956
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 17.0814 +0.0510 +0.30% 369,967,647.18 17.1729 17.0814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 16.3705 +0.0412 +0.25% 16.3706 16.3705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 8.4768 -0.0200 -0.24% 106,622,294.71 8.6130 8.4768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 16.3210 +0.0048 +0.03% 1,420,562,165.49 16.5831 16.3210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 16.3361 +0.0055 +0.03% 5,640,876.13 16.3362 16.3361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.6476 -0.0899 -1.03% 894,761,874.03 8.6940 8.6476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 8.6476 -0.0899 -1.03% 8.6477 8.6476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 13.4847 +0.0300 +0.22% 106,655,326.92 13.6291 13.4847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 13.4847 +0.0300 +0.22% 13.4848 13.4847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 12.5500 +0.0802 +0.64% 115,892,025.99 12.7515 12.5500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 12.5939 +0.0810 +0.65% 8,310,109.69 12.5940 12.5939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 11.3636 -0.0595 -0.52% 905,777,402.39 11.5461 11.3636
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 11.3636 -0.0595 -0.52% 11.3637 11.3636
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 4.7725 -0.0112 -0.23% 14,992,465.00 4.7981 4.7725
19 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.1199 -0.0067 -0.08% 218,284,477.45
24 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.5439 -0.5011 -2.94% 28,895,357,826.30 16.5440 16.5439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 26.0664 -1.1443 -4.21% 8,196,801,963.06 26.0665 26.0664
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 24.8746 -1.0605 -4.09% 2,549,881,356.59 24.8747 24.8746
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 10.8916 -0.4614 -4.06% 968,469,143.96 10.8917 10.8916
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 15.1330 -0.6972 -4.40% 4,037,842,460.21 15.1331 15.1330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 8.7914 -0.3741 -4.08% 272,179,803.52 8.7915 8.7914
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 8.7022 -0.3702 -4.08% 247,523,061.54 8.7023 8.7022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 8.3286 -0.3559 -4.10% 258,791,421.92 8.3287 8.3286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 8.3288 -0.3560 -4.10% 164,626,811.75 8.3289 8.3288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.8389 -0.1707 -1.31% 732,644,200.81 12.8389
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.0366 +0.0036 +0.03% 10,700,508,247.36 14.0367 14.0366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.6432 +0.0172 +0.12% 7,550,642,328.85 14.6433 14.6432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 23.7513 -1.0024 -4.05% 4,114,716,637.97 23.7514 23.7513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.3676 -2.1592 -4.11% 7,329,810,668.60 50.3677 50.3676
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.5941 -0.7015 -4.06% 2,254,269,585.08 16.5942 16.5941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.2280 +0.2690 +3.00% 979,482,761.61 9.2281 9.2280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 12.1376 +0.0025 +0.02% 91,163,780.49
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 9.8953 -0.1255 -1.25% 142,205,433.93 9.8954 9.8953
21 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 11.5517 -0.0193 -0.17% 208,774,739.54 11.5518 11.5517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 12.2873 -0.0419 -0.34% 54,415,203.45 12.2874 12.2873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 11.1351 -0.1170 -1.04% 54,330,999.24 11.1352 11.1351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 10.7978 -0.0585 -0.54% 39,832,794.72 10.7979 10.7978
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 13.8194 -0.0103 -0.07% 283,982,573.57 13.8195 13.8194
20 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 12.7559 -0.0654 -0.51% 252,849,326.14 12.7560 12.7559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.9998 -0.0163 -0.15% 32,093,928.99 10.9999 10.9998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 11.5344 -0.0244 -0.21% 64,512,702.54 11.5345 11.5344
31 ธ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ธ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.2482 +0.6879 +4.42% 172,746,003,459.26
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0290 +0.0840 +0.77% 4,705,432,281.87
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.3800 -0.3037 -3.50% 1,475,728,936.86
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2175 +0.0220 +0.20% 5,402,792,314.89
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6866 -0.0998 -0.93% 2,399,248,371.22
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.4043 -0.4319 -3.65% 1,938,746,577.25
30 ก.ย. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.1796 -0.1455 -1.41% 3,970,055,606.68
24 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.0636 +0.0007 +0.01% 817,087,590.14 10.0637 10.0636
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.0699 +0.0008 +0.01% 38,657,657.01 10.0700 10.0699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1123 +0.0035 +0.03% 29,213,425.49 10.1124 10.1123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1123 +0.0035 +0.03% 10.1124 10.1123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.1902 +0.0076 +0.07% 26,177,468,657.43 10.1903 10.1902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.2104 +0.0079 +0.08% 407,742,710.79 10.2105 10.2104
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 8.9461 -0.3711 -3.98% 17,001,719.15 8.9461
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 8.5304 -0.3601 -4.05% 228,406,912.44 8.5304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 8.8118 -0.3789 -4.12% 162,446,742.80 8.8118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB ( SCBCR1YB ) 10.0922 +0.0161 +0.16% 6,755,059,931.52
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YC ) 10.1416 +0.0369 +0.37% 1,269,443,818.88
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YD ) 10.1572 +0.0321 +0.32% 1,657,021,678.54
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 10.5784 +0.0217 +0.21% 679,006,427.27
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,435.5600 -59.5300 -3.98%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 962.2500 -41.2600 -4.11%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,109.9900 -91.1000 -4.14%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 40.8200 -1.4850 -3.51%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 107.1000 -2.0000 -1.83%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 41.3000 -0.7000 -1.67%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 34.2940 +0.1331 +0.39%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 28.4408 +0.1534 +0.54%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 20.8982 +0.0580 +0.28%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.0646 +0.0090 +0.22%
SGLD ( GLD SP Equity ) 158.1500 +4.5300 +2.95%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 31.6760 +0.0880 +0.28%
21 ก.พ. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.พ. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 9.1300 -0.1000 -1.08%
SPY ( SPY UP Equity ) 333.4800 -3.4700 -1.03%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 24,100.0000 -110.0000 -0.45%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2020

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPIND
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.4833
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.2549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 22/1/2563 0.1043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1400
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2610
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2005
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2569
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2107
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.1500