26 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4669 +0.0001 +0.00% 5,204,212,669.87 11.4670 11.4669
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2441 +0.0001 +0.00% 6,124,708,743.89 11.2442 11.2441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0529 909,638,441.71 11.0530 11.0529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2445 +0.0001 +0.00% 13,296,022,609.65 11.2446 11.2445
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2356 +0.0002 +0.00% 11.2357 11.2356
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2346 +0.0001 +0.00% 17,246,499.80 11.2347 11.2346
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.6970 -0.0021 -0.02% 29,658,739,689.98 12.6971 12.6970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.7168 -0.0019 -0.01% 1,027,667.83 12.7169 12.7168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.3509 -0.0008 -0.01% 2,557,285,670.69 10.3510 10.3509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7563 +0.0001 +0.00% 77,074,892,368.92 20.7564 20.7563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 20.7661 -0.0157 -0.08% 706,077,756.85 20.7662
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.1464 +0.0001 +0.00% 139,922,346,451.97 11.1465 11.1464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.0751 +0.0001 +0.00% 40,389,967,102.07 11.0752 11.0751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.1482 +0.0001 +0.00% 20,246,706,770.89 11.1483 11.1482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.2287 +0.0003 +0.00% 210,941,661.73 11.2288 11.2287
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.4813 +0.0547 +0.58% 1,046,711,011.65 9.5364 9.4737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.4845 +0.0549 +0.58% 9,308,440.94 9.4922 9.4769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 9.7818 +0.0566 +0.58% 2,177,821.51 9.7897 9.7635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 17.2101 +0.2059 +1.21% 6,105,585,170.82 17.2240 17.1963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 17.2108 +0.2058 +1.21% 17.2247 17.1970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 17.2998 +0.2072 +1.21% 50,570,005.93 17.3137 17.2860
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 17.6529 +0.2066 +1.18% 16,127,429,303.87 17.6530 17.6529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 17.8011 +0.2086 +1.19% 870,629,851.99 17.8012 17.8011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 17.8273 +0.2089 +1.19% 133,149,066.76 17.8274 17.8082
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 6.6096 +0.1187 +1.83% 945,585,119.36 6.6480 6.6043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 6.6102 +0.1186 +1.83% 78,343,472.62 6.6487 6.6049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 6.6096 +0.1186 +1.83% 6.6150 6.6043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 6.6042 +0.1187 +1.83% 1,735,176.42 6.6096 6.5918
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 8.7208 +0.1290 +1.50% 23,583,531.06 8.7723 8.7161
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 8.7502 +0.1295 +1.50% 636,755.35 8.7550 8.7361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 7.9499 +0.1150 +1.47% 4,156,630.41 7.9968 7.9456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 7.9765 +0.1155 +1.47% 311,771.97 7.9809 7.9637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.1067 +0.0754 +0.94% 40,487,520.04 8.1545 8.1024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.1324 +0.0758 +0.94% 737,570.36 8.1369 8.1193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.8175 +0.1308 +1.51% 2,056,124.89 8.8695 8.8128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.8465 +0.1314 +1.51% 321,872.13 8.8513 8.8323
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 8.5339 +0.0985 +1.17% 60,142,636.33 8.5843 8.5293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 8.5611 +0.0990 +1.17% 241,492.36 8.5658 8.5473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 10.0702 +0.0774 +0.77% 4,763,893,831.99 10.1781 10.0702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.1627 +0.0859 +0.78% 1,737,005,897.57 11.2822 11.1627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 10.4325 +0.0808 +0.78% 22,565,759.25 10.4326 10.4325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 11.9837 +0.0828 +0.70% 525,736,040.56 12.1120 11.9837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 11.9837 +0.0828 +0.70% 11.9838 11.9837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.9889 +0.0794 +0.89% 8,103,495,181.02 9.0371 8.9889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.9889 +0.0794 +0.89% 8.9890 8.9889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.3985 +0.0817 +0.98% 1,093,455,861.01 8.4885 8.3985
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 8.6971 +0.0849 +0.99% 9,105,333.98 8.6972 8.6971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 9.2007 +0.0917 +1.01% 1,275,387,018.24 9.2992 9.2007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 9.2748 +0.0927 +1.01% 38,764,397.38 9.2749 9.2748
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.2214 +0.0852 +0.84% 1,924,220,162.72 10.2762 10.2214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.1171 +0.0585 +0.73% 167,977,291.97 8.1984 8.1171
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.1171 +0.0585 +0.73% 8.1172 8.1171
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.4730 +0.0700 +0.83% 37,965,148.63 8.5638 8.4730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.4730 +0.0700 +0.83% 8.4731 8.4730
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.5082 +0.0166 +0.14% 47,582,651,758.31 11.5822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.2178 -0.0202 -0.22% 11,839,382.32 9.3658 9.2178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.5583 +0.0621 +0.59% 326,620,136.30 10.6149 10.5583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 8.9403 +0.0758 +0.86% 878,627,090.49 9.0361 8.9403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.9539 +0.0294 +0.30% 3,561,780,743.89 10.0287 9.9539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2102 +0.0302 +0.30% 3,803,499,378.94 10.2869 10.2102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.8697 +0.0226 +0.21% 18,256,131.71 10.9280 10.8697
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.6899 +0.0523 +0.49% 37,100,036.82 10.7472 10.6899
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 9.8616 +0.0799 +0.82% 17,136,547.36 9.9145 9.8616
25 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.4598 -0.0041 -0.04% 3,809,610,920.15
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.5511 +0.0023 +0.02% 15,514,118,838.09
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.3220 -0.0032 -0.03% 10,460,638,166.87
22 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.2422 -0.0166 -0.18% 401,681,030.09 9.3165 9.2422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 8.9578 -0.0218 -0.24% 332,957,753.95 9.0537 8.9578
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 8.8176 -0.0308 -0.35% 164,069,009.15 8.9120 8.8176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.8853 -0.0231 -0.23% 454,883,756.03 9.9383 9.8853
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.5738 -0.0300 -0.31% 195,397,689.89 9.6251 9.5738
26 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.2474 +0.2026 +1.83% 7,178,668,915.32 11.3558 11.2294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.4936 +0.1890 +1.83% 4,444,664,760.02 10.5947 10.4768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.0378 +0.1991 +1.84% 2,079,757,850.71 11.0556 11.0201
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.2581 +0.0918 +1.00% 67,227,731.29 9.3077 9.2581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.4059 -0.0276 -0.29% 521,056,656.27 9.4563 9.4059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 15.9955 +0.3897 +2.50% 788,100,951.92 16.0996 15.9715
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.0815 +0.2943 +2.50% 194,588,971.73 12.1601 12.0634
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 15.4338 +0.3765 +2.50% 5,875,255.04 15.4571 15.4106
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 15.3201 +0.3737 +2.50% 4,730,277.48 15.3432 15.2807
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.7760 +0.0855 +1.11% 321,392,322.21 7.8212 7.7698
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 7.7763 +0.0855 +1.11% 7.7826 7.7701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 7.8111 +0.0860 +1.11% 2,268,709.32 7.8174 7.7965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 9.8351 +0.1293 +1.33% 1,680,170,573.13 9.8923 9.8272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 9.8353 +0.1293 +1.33% 9.8433 9.8274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.9083 +0.1304 +1.33% 4,602,314.50 9.9163 9.8898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.9993 +0.1287 +1.45% 3,639,092,241.32 9.0516 8.9921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 9.0157 +0.1294 +1.46% 1,048,173.54 9.0230 9.0085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 9.3419 +0.1339 +1.45% 16,158,017.93 9.3495 9.3244
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 9.4648 -0.0701 -0.74% 1,235,509,920.09 9.5297 9.4506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 9.4598 -0.0700 -0.73% 9,738,777.14 9.4741 9.4355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.2791 -0.0441 -0.47% 1,625,555,424.14 9.3427 9.2652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.3078 -0.0441 -0.47% 3,900,731.19 9.3219 9.2838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.2791 -0.0441 -0.47% 9.2931 9.2652
25 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 13.1535 +0.0005 +0.00% 359,075,890.98
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 13.4973 +0.0016 +0.01% 11,636,920.05
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 10.1882 +0.0002 +0.00% 139,580,987.71
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 10.1880 +0.0002 +0.00% 15,183,547.30
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.5135 +0.0072 +0.08% 265,531,649.50
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 9.6280 +0.0002 +0.00% 113,809,216.13
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 9.9354 +0.0005 +0.01% 6,492,657,465.34
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 9.9353 +0.0005 +0.01% 75,262,469.41
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 9.9584 +0.0254 +0.26% 461,849,917.36
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 9.9579 +0.0254 +0.26% 1,090,957,703.65
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 10.6665 +0.0390 +0.37% 1,981,875,713.05
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 9.5606 +0.0437 +0.46% 1,126,089,893.13
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 9.5615 +0.0437 +0.46% 391,135,078.44
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.2375 +0.0342 +0.37% 106,081,942.71
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.2372 +0.0342 +0.37% 2,108,244,539.07
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 8.0311 +0.0028 +0.03% 340,515,820.45
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 8.0414 +0.0035 +0.04% 3,737,803.02
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 8.0269 +0.0035 +0.04% 2,779,525.40
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 7.5611 +0.0258 +0.34% 188,760,701.08
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 7.5611 +0.0258 +0.34%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 10.2279 +0.1303 +1.29% 2,009,374,347.24
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 10.2279 +0.1303 +1.29%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.1065 +0.1009 +1.26% 3,430,532,212.90
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 17.6102 +0.0005 +0.00% 2,542,636,262.34
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 18.4075 +0.0019 +0.01% 91,780,220.71
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 18.3092 +0.0019 +0.01% 34,070,466.31
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 11.6870 +0.1801 +1.57% 352,421,330.64 11.8747 11.6870
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 11.9458 +0.1856 +1.58% 16,147,231.74 11.9459 11.9458
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 10.3789 +0.0026 +0.03% 1,581,458,172.49
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 11.0687 +0.0028 +0.03% 1,718,406,034.22
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 10.7271 +0.0031 +0.03%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 11.5604 +0.2153 +1.90% 654,515,687.76 11.7460 11.5604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 11.6238 +0.2180 +1.91% 14,835,601.54 11.6239 11.6238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 8.6889 +0.0012 +0.01% 710,440,546.76
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 8.6889 +0.0012 +0.01%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 7.9215 +0.0021 +0.03% 287,135,149.26
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 7.9236 +0.0023 +0.03%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 8.1287 +0.0028 +0.03% 3,010,684.41
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 10.3181 +0.2034 +2.01% 548,932,967.04 10.3750 10.3129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 10.3370 +0.2046 +2.02% 14,133,545.50 10.3423 10.3318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 10.7949 +0.2136 +2.02% 3,510,471.14 10.8004 10.7779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 8.3515 +0.0883 +1.07% 111,224,479.21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 8.3515 +0.0883 +1.07%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 2.4969 +0.0002 +0.01% 923,753,493.83
22 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 10.2495 +0.0166 +0.16% 19,863,024.89 10.3593 10.2495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 10.0847 +0.0344 +0.34% 134,222.49 10.0848 10.0847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGOA ) 10.0134 +0.0165 +0.17% 124,236.03 10.0135 10.0134
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 11.7905 +0.1462 +1.26% 1,526,625.37 11.7906 11.7905
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.5311 -0.0513 -0.48% 241,235,538.21 10.5875 10.5311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.4183 -0.0069 -0.07% 2,062,466,254.90 9.5192 9.4183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 13.1147 +0.0197 +0.15% 2,480,406,757.92 13.1850 13.1147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 13.1173 +0.0197 +0.15% 14,778,158.99 13.1876 13.1173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.4181 -0.0070 -0.07% 28,945,974.13 9.5190 9.4181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 11.0637 +0.0229 +0.21% 7,091,683,239.34 11.2414 11.0637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 11.0637 +0.0229 +0.21% 11.0638 11.0637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.3047 +0.0014 +0.02% 174,234,542.43
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.9781 +0.0033 +0.03% 20,057,322.82 12.0423 11.9781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.1739 -0.0037 -0.03% 11,003,800.35 11.2338 11.1739
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.4641 -0.0313 -0.30% 1,003,631,472.73 10.6322 10.4641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 10.4641 -0.0313 -0.30% 10.4642 10.4641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 13.6582 -0.0816 -0.59% 560,432,335.59 13.7314 13.6582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 14.5854 -0.0872 -0.59% 295,277,235.18 14.6635 14.5854
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 13.9674 -0.0828 -0.59% 199,850.11 13.9675 13.9674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 7.9030 -0.0127 -0.16% 82,360,441.86 8.0299 7.9030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 15.0749 +0.0039 +0.03% 1,944,390,354.93 15.3170 15.0749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 15.1501 +0.0046 +0.03% 35,468,555.53 15.1502 15.1501
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 6.9828 -0.1583 -2.22% 638,975,865.80 7.0203 6.9828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 6.9828 -0.1583 -2.22% 6.9829 6.9828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 13.3492 -0.0032 -0.02% 110,970,311.10 13.4921 13.3492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 13.3492 -0.0032 -0.02% 13.3493 13.3492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 9.4767 +0.0314 +0.33% 55,103,212.08 9.6289 9.4767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 9.4767 +0.0314 +0.33% 9.4768 9.4767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 10.6536 +0.0558 +0.53% 1,644,558,713.48 10.8247 10.6536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 10.6847 +0.0564 +0.53% 26,456,089.51 10.6848 10.6847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 3.8623 -0.0149 -0.38% 14,201,904.13 3.8831 3.8623
26 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 10.8969 +0.0459 +0.42% 294,908,002.29 10.8970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 11.3168 +0.0657 +0.58% 129,453,433.23 11.3169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 11.0716 +0.1256 +1.15% 139,011,080.49 11.0717
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 15.7620 +0.0746 +0.48% 27,255,692,483.35 15.7621 15.7620
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 24.0183 +0.1674 +0.70% 7,414,755,351.52 24.0184 24.0183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 22.6173 +0.2049 +0.91% 2,274,813,836.94 22.6174 22.6173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 9.7719 +0.0958 +0.99% 855,904,255.64 9.7720 9.7719
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 13.6688 +0.1387 +1.03% 3,621,086,341.93 13.6689 13.6688
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 8.0634 +0.0776 +0.97% 247,444,604.89 8.0635 8.0634
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 7.9815 +0.0768 +0.97% 225,875,728.43 7.9816 7.9815
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 7.9099 +0.0966 +1.24% 243,168,118.46 7.9100 7.9099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 7.9101 +0.0965 +1.24% 161,063,150.47 7.9102 7.9101
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.6881 +0.0498 +0.39% 705,270,685.60 12.6881
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.0517 -0.0010 -0.01% 10,646,212,559.67 14.0518 14.0517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.4837 -0.0156 -0.11% 7,519,283,930.98 14.4838 14.4837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 21.7599 +0.2058 +0.95% 3,786,939,648.24 21.7600 21.7599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 46.4228 +0.4425 +0.96% 6,712,764,174.13 46.4229 46.4228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 15.5366 +0.1857 +1.21% 2,165,091,419.45 15.5367 15.5366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.4291 -0.0439 -0.46% 881,476,353.61 9.4292 9.4291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.0559 +0.2702 +2.51% 77,947,911.51 11.0560 11.0559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.8447 +0.1632 +1.88% 131,943,354.68 8.8448 8.8447
25 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.5174 +0.1563 +1.51% 192,269,341.27
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 9.9618 +0.1904 +1.95% 41,183,782.38 9.9619 9.9618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 9.9890 +0.0001 +0.00% 77,019,318.30
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 9.2646 +0.0024 +0.03% 32,057,234.35
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.5053 +0.2248 +1.99% 220,073,454.61 11.5054 11.5053
22 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 12.2494 +0.0651 +0.53% 263,978,304.08 12.2495 12.2494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.3750 +0.0059 +0.06% 31,128,410.20 10.3751 10.3750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.7145 -0.0012 -0.01% 56,983,642.40 10.7146 10.7145
31 มี.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.1910 -0.0572 -0.35% 172,137,263,741.70
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.1621 +0.1331 +1.21% 4,762,211,039.08
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.3448 -0.0352 -0.42% 1,469,523,267.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.4551 +0.2376 +2.12% 5,517,226,188.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6611 -0.0255 -0.24% 2,393,542,303.81
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.7661 -0.6382 -5.60% 1,830,248,456.13
26 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.0812 +0.0001 +0.00% 872,802,001.24 10.0813 10.0812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.0907 +0.0001 +0.00% 109,154,903.85 10.0908 10.0907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1124 +0.0001 +0.00% 51,624,873.68 10.1125 10.1124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1124 +0.0001 +0.00% 10.1125 10.1124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.1260 -0.0034 -0.03% 26,618,114,435.34 10.1261 10.1260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.1556 -0.0033 -0.03% 344,008,202.13 10.1557 10.1556
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 8.1430 +0.0704 +0.87% 15,437,185.56 8.1430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 7.6494 +0.0646 +0.85% 170,117,016.88 7.6494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 8.0732 +0.0809 +1.01% 59,504,467.37 8.0732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YC ) 10.0252 +0.0223 +0.22% 1,254,881,594.82
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YD ) 9.9766 +0.0146 +0.15% 1,627,548,350.84
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 9.7221 -0.0149 -0.15% 624,040,774.01
21 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB ( SCBCR1YB ) 10.0007 +0.0844 +0.85% 6,693,754,921.53 10.0007

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2020

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPIND
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.2791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 10/4/2563 22/4/2563 0.1384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.4833
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.1033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.2549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.1584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 22/1/2563 0.1043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1400
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2610
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2005
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2569
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2107
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.1500