18 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3586 +0.0002 +0.00% 3,022,329,926.96 11.3587 11.3586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.0579 +0.0004 +0.00% 6,093,168,677.21 11.0580 11.0579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.8838 +0.0003 +0.00% 359,159,036.58 10.8839 10.8838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.0583 +0.0003 +0.00% 6,789,580,619.97 11.0584 11.0583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.0755 +0.0004 +0.00% 340,633,215.76 11.0756 11.0755
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.2467 -0.0005 -0.00% 47,501,560,911.28 12.2468 12.2467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.3137 -0.0004 -0.00% 98,683,936.88 12.3138 12.3137
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.0809 -0.0004 -0.00% 1,419,946,640.49 10.0810 10.0809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.5469 +0.0004 +0.00% 70,239,269,231.63 20.5470 20.5469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 20.0593 -0.0005 -0.00% 588,795,612.49 20.0594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.9201 +0.0004 +0.00% 138,866,456,399.98 10.9202 10.9201
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.8618 +0.0004 +0.00% 39,185,812,366.29 10.8619 10.8618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.9218 +0.0004 +0.00% 15,730,512,355.44 10.9219 10.9218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 10.9555 +0.0005 +0.00% 2,536,280.61 10.9556 10.9555
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.3926 +0.1422 +1.39% 510,162,618.74 10.4530 10.3843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.3926 +0.1422 +1.39% 10.4010 10.3843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.6537 +0.0587 +0.30% 8,399,656,897.86 19.6695 19.6380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.6890 +0.0592 +0.30% 60,772,744.35 19.7049 19.6732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.0772 +0.0319 +0.16% 16,907,029,773.41 20.0773 20.0772
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.0772 +0.0319 +0.16% 20.0773 20.0772
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.0889 +0.0323 +0.16% 6,483,681.62 20.0890 20.0674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.1641 -0.2634 -2.30% 2,472,259,583.66 11.2289 11.1552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 11.1647 -0.2633 -2.30% 50,662,423.82 11.2295 11.1558
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.1642 -0.2633 -2.30% 11.1732 11.1553
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 11.9353 +0.0160 +0.13% 3,096,259,099.37 12.0631 11.9353
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.7067 +0.0171 +0.13% 1,008,041,823.50 12.8428 12.7067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.1160 +0.0158 +0.13% 12.1161 12.1160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 12.5477 -0.0628 -0.50% 731,408,629.81 12.6821 12.5477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 12.5477 -0.0628 -0.50% 12.5478 12.5477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 10.2150 +0.0121 +0.12% 7,861,884,655.25 10.2698 10.2150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 10.2150 +0.0121 +0.12% 10.2151 10.2150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.1938 +0.0061 +0.07% 1,525,196,471.59 9.2923 9.1938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.3839 +0.0065 +0.07% 432,639.71 9.3840 9.3839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.0032 +0.0193 +0.19% 504,927,946.63 10.1103 10.0032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.0638 +0.0197 +0.20% 32,120,872.16 10.0639 10.0638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.3584 -0.0004 -0.00% 1,953,203,720.81 11.4193 11.3584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.6861 +0.0129 +0.15% 125,024,293.32 8.7731 8.6861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.6861 +0.0129 +0.15% 8.6862 8.6861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.1108 -0.0032 -0.04% 35,383,914.82 9.2084 9.1108
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.1108 -0.0032 -0.04% 9.1109 9.1108
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 11.0333 +0.0112 +0.10% 21,214,681,798.14 11.0924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.6156 -0.0115 -0.12% 8,997,088.07 9.7700 9.6156
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.9070 +0.0052 +0.05% 365,124,826.01 10.9655 10.9070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.0589 +0.0071 +0.07% 1,345,121,907.62 10.1128 10.0589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.0590 +0.0070 +0.07% 20,935,621.52 10.1129 10.0590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.7351 +0.0022 +0.02% 22,016,154.16 10.7926 10.7351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.8819 +0.0054 +0.05% 54,225,121.04 10.9402 10.8819
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.6987 +0.0089 +0.08% 28,105,678.63 10.7560 10.6987
17 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.2374 +0.0012 +0.01% 6,636,859,421.60 10.2923
16 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.6752 +0.0048 +0.05% 106,977,814.08 9.7271 9.6752
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.6046 +0.0082 +0.09% 159,597,421.54 9.6561 9.6046
18 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.1818 +0.0289 +0.28% 677,054,810.66 10.2799 10.1655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.1818 +0.0289 +0.28% 693,778,498.73 10.2799 10.1655
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.9118 +0.0106 +0.11% 62,993,275.31 9.9649 9.9118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.0598 -0.0128 -0.14% 585,472,952.12 9.1084 9.0598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 15.1547 +0.1813 +1.21% 1,068,411,418.45 15.2533 15.1320
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.0057 +0.1437 +1.21% 261,774,891.49 12.0838 11.9877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 14.4241 +0.1730 +1.21% 11,921,703.18 14.4458 14.4025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.2955 +0.0713 +0.87% 402,795,567.98 8.3437 8.2889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.2955 +0.0713 +0.87% 8.3022 8.2889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 10.8305 +0.1072 +1.00% 2,409,184,244.27 10.8935 10.8218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 10.8305 +0.1072 +1.00% 10.8393 10.8218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.8182 +0.1300 +1.69% 1,692,806,272.14 7.8637 7.8119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 7.8182 +0.1300 +1.69% 7.8246 7.8119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 7.1030 -0.0371 -0.52% 288,096,206.27 7.1518 7.0923
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.0837 -0.0269 -0.38% 1,077,789,170.03 7.1323 7.0731
17 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 10.9416 +0.0795 +0.73% 361,741,951.09 11.1261 10.9328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.7785 -0.0278 -0.28% 765,530,888.79 9.8571 9.7785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.7785 -0.0277 -0.28% 22,988,190.68 9.8571 9.7785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.0931 +0.0079 +0.10% 114,257,213.45 8.1365 8.0931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1373 +0.0085 +0.08% 349,288,522.42 10.2188 10.1373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.0033 -0.0070 -0.07% 2,998,657,855.37 10.1104 10.0033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.0032 -0.0070 -0.07% 101,603,098.74 10.1103 10.0032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 9.8092 +0.0083 +0.08% 145,416,672.84 9.9667 9.8092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 9.8088 +0.0082 +0.08% 4,148,099,324.73 9.9663 9.8088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 10.7785 +0.0142 +0.13% 9,155,214,789.45 10.9516 10.7785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.3796 -0.0010 -0.01% 4,141,741,378.68 10.5463 10.3796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.3799 -0.0011 -0.01% 199,325,460.27 10.5466 10.3799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.4473 +0.0220 +0.23% 393,567,090.04 9.5990 9.4473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.4470 +0.0219 +0.23% 10,947,019,103.39 9.5987 9.4470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 9.5751 +0.0161 +0.17% 530,838,982.52 9.6231 9.5751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.5751 +0.0161 +0.17% 9.5752 9.5751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 7.9939 +0.0598 +0.75% 230,095,046.74 8.1223 7.9939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 10.5277 +0.0173 +0.16% 3,023,174,939.99 10.6404 10.5277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.4758 +0.0135 +0.16% 5,318,928,249.56 8.5666 8.4758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 16.2804 +0.1177 +0.73% 1,064,608,090.74 16.3782 16.2641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 16.2946 +0.1183 +0.73% 38,482,407.39 16.3110 16.2783
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 10.7088 +0.0490 +0.46% 665,574,337.01 10.8808 10.7088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 10.7103 +0.0494 +0.46% 11,420,788.56 10.7104 10.7103
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 10.5507 +0.0593 +0.57% 1,717,062,813.39 10.7201 10.5507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 10.8385 +0.0610 +0.57% 843,778,534.45 11.0126 10.8385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.8654 +0.0447 +0.41% 411,838,284.15 11.0399 10.8654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 7.4721 -0.0030 -0.04% 697,306,058.62 7.5921 7.4721
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 10.7309 +0.0294 +0.27% 363,692,493.90 10.7901 10.7255
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 10.7309 +0.0294 +0.27% 10.7364 10.7255
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 10.5314 +0.0089 +0.08% 1,214,642,037.14 10.5895 10.5261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 10.5417 +0.0092 +0.09% 15,663,043.34 10.5471 10.5364
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 9.7269 +0.0508 +0.53% 154,358,047.24 9.8831 9.7269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.8331 -0.0057 -0.15% 307,457,004.15 3.8575 3.8293
16 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 10.0788 +0.0470 +0.47% 30,686,638.35 10.1867 10.0788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 9.8987 -0.0119 -0.12% 10,126,980.06 9.9518 9.8987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.4629 +0.0027 +0.02% 559,421,129.37 12.5297 12.4629
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.4652 +0.0027 +0.02% 4,579,926.29 12.5320 12.4652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.3664 +0.0485 +0.52% 56,758,815.68 9.4667 9.3664
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.3664 +0.0485 +0.52% 1,955,129,879.42 9.4667 9.3664
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 9.0204 +0.0387 +0.43% 9,164,008,028.35 9.1653 9.0204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.5810 -0.0053 -0.06% 321,467,998.19
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.1379 +0.0094 +0.08% 28,336,305.03 11.1976 11.1379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.3789 +0.0105 +0.10% 20,499,980.75 10.4345 10.3789
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 9.5099 +0.0115 +0.12% 3,501,772,095.10 9.6626 9.5099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 9.5099 +0.0115 +0.12% 9.5100 9.5099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 13.5101 +0.0861 +0.64% 678,173,168.12 13.5825 13.5101
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 13.6746 +0.0871 +0.64% 18,468,401.13 13.7479 13.6746
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.5587 +0.0244 +0.26% 218,598,143.95 9.7122 9.5587
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 13.3534 +0.0508 +0.38% 2,216,145,697.15 13.5678 13.3534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.5814 +0.0442 +0.52% 1,206,857,865.11 8.6274 8.5814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 12.3611 +0.0205 +0.17% 172,154,246.73 12.4935 12.3611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.4952 +0.0763 +0.67% 105,715,343.54 11.6798 11.4952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 9.5933 +0.0039 +0.04% 1,273,060,859.43 9.7474 9.5933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 9.5933 +0.0039 +0.04% 9.5934 9.5933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 4.9291 +0.0060 +0.12% 13,121,534.09 4.9556 4.9291
18 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.2860 -0.0044 -0.03% 28,257,187,762.23 16.2861 16.2860
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 25.6087 +0.0514 +0.20% 6,659,660,916.24 25.6088 25.6087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 26.1837 +0.0526 +0.20% 2,851,085,256.30 26.1838 26.1837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.0957 +0.0135 +0.12% 1,012,000,409.46 11.0958 11.0957
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 15.7497 +0.0084 +0.05% 3,933,349,130.45 15.7498 15.7497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 8.9971 +0.0170 +0.19% 176,830,625.83 8.9972 8.9971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 8.9058 +0.0168 +0.19% 154,075,901.17 8.9059 8.9058
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.0635 +0.0150 +0.17% 137,829,138.07 9.0636 9.0635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.0636 +0.0150 +0.17% 98,223,249.73 9.0637 9.0636
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.0652 +0.0001 +0.00% 847,515,495.52 13.0652
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.7428 +0.0002 +0.00% 10,251,418,111.38 13.7429 13.7428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.7940 -0.0019 -0.01% 6,473,106,055.42 13.7941 13.7940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 23.9828 +0.0179 +0.07% 4,074,256,439.73 23.9829 23.9828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 51.1821 +0.1000 +0.20% 7,393,449,215.16 51.1822 51.1821
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 17.8133 +0.0532 +0.30% 1,989,421,115.93 17.8134 17.8133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.2581 -0.0278 -0.38% 759,167,813.97 7.2582 7.2581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 10.6171 +0.1255 +1.20% 64,684,962.52 10.6172 10.6171
17 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 9.4668 -0.0049 -0.05% 124,742,865.33 9.4669 9.4668
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 9.8308 +0.0018 +0.02% 31,982,002.85 9.8309 9.8308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.6654 +0.0439 +0.41% 128,075,347.45 10.6655 10.6654
16 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.7507 +0.0044 +0.04% 120,680,488.89 10.7508 10.7507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.6076 +0.0093 +0.10% 24,312,239.07 9.6077 9.6076
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 9.9725 +0.0101 +0.10% 40,327,495.25 9.9726 9.9725
1 ธ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ธ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.0689 145,233,779,787.24
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 10.9500 4,671,707,526.05
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.7418 1,539,436,158.22
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.5759 4,124,620,505.73
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2728 5,429,453,805.36
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.7012 2,402,525,937.06
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 12.1614 2,067,452,620.63
18 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.9951 -0.0049 -0.05% 21,679,243.20 9.9951
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.6095 -0.0045 -0.05% 365,908,681.21 9.6095
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 9.5908 311,783,188.26
17 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,580.3000 +2.8900 +0.18%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,057.9200 +2.0300 +0.19%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,318.6000 +3.9600 +0.17%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 34.4850 -0.1150 -0.33%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 106.4000 -0.4000 -0.37%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 31.7500 -0.3000 -0.94%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 21,020.0000 -30.0000 -0.14%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 36.1408 -0.0470 -0.13%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.1471 -0.0528 -0.18%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 22.7159 -0.1029 -0.45%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.0432 +0.0033 +0.08%
SGLD ( GLD SP Equity ) 122.2400 +0.2200 +0.18%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 31.7150 +0.0200 +0.06%
16 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 9.6550 +0.0550 +0.57%
SPY ( SPY UP Equity ) 260.9800 +0.6300 +0.24%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2019

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000