29 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2693 +0.0006 +0.01% 5,425,780,195.76 11.2694 11.2693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.8641 +0.0010 +0.01% 5,379,559,032.64 10.8642 10.8641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.7113 +0.0008 +0.01% 126,592,635.04 10.7114 10.7113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.5179 +0.0008 +0.01% 32,265,803.12 10.5180 10.5179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.8644 +0.0011 +0.01% 4,693,308,623.62 10.8645 10.8644
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.3403 +0.0014 +0.01% 115,488,852,130.58 20.3404 20.3403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.5453 +0.0083 +0.04% 441,801,934.78 19.5454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 11.9578 +0.0027 +0.02% 36,024,979,426.14 11.9579 11.9578
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.6940 +0.0013 +0.01% 119,992,265,399.44 10.6941 10.6940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.6508 +0.0012 +0.01% 19,417,281,778.57 10.6509 10.6508
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.5127 +0.0011 +0.01% 8,498,443,337.48 10.5128 10.5127
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.6954 +0.0012 +0.01% 21,499,720,597.38 10.6955 10.6954
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.1859 -0.0121 -0.06% 7,254,972,593.92 19.1860 19.1654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 17.7710 -0.0028 -0.02% 1,840,598,577.90 17.7853 17.7568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 11.7577 -0.0167 -0.14% 804,623,258.81 11.8301 11.7483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.5460 -0.0082 -0.09% 147,603,667.09 9.6048 9.5384
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 13.8740 -0.0014 -0.01% 948,449,737.46 14.0226 13.8740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 11.4415 -0.0066 -0.06% 1,451,445,844.32 11.5640 11.4415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.4415 -0.0067 -0.06% 365,383.87 11.5640 11.4415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ ( SCBTEQ ) 10.6521 -0.0032 -0.03% 1,900,603,702.70 10.7092 10.6521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 11.2859 -0.0022 -0.02% 4,656,704,114.88 11.3464 11.2859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 8.5268 +0.0024 +0.03% 148,411,577.61 8.6122 8.4415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.4383 +0.0118 +0.13% 118,891,334.40 9.5394 9.4383
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.3982 +0.0037 +0.04% 13,352,108,172.45 10.4539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น ( SCBABS ) 9.9517 -0.0058 -0.06% 22,289,402.38 10.1115 9.9517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.2628 -0.0006 -0.01% 338,989,453.09 10.3178 10.2628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.5586 +0.0012 +0.01% 1,035,514,204.33 10.6152 10.5586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.5290 +0.0030 +0.03% 12,417,522.88 10.5854 10.5290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.6773 +0.0052 +0.05% 16,798,887.32 10.7345 10.6773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.5880 +0.0089 +0.08% 6,975,484.29 10.6447 10.5880
26 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0196 -0.0018 -0.02% 5,236,958,203.93 10.0733
25 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.9909 +0.0087 +0.09% 147,956,965.51 10.0445 9.9909
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.9132 +0.0114 +0.12% 135,629,727.17 9.9663 9.9132
29 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.5217 +0.0163 +0.17% 900,810,051.31
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 10.8653 +0.0161 +0.15% 66,972,000.35 10.9235 10.8653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.6304 +0.0353 +0.41% 659,216,959.75 8.7297 8.6235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.2782 +0.0312 +0.34% 751,278,000.67 9.3850 9.2708
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 10.5421 +0.0297 +0.28% 2,414,976,164.79 10.6634 10.5337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 14.1554 -0.0140 -0.10% 1,732,490,824.47 14.2524 14.1342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 11.8396 -0.0117 -0.10% 486,388,570.58 11.9208 11.8218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.6312 +0.0236 +0.31% 426,095,202.15
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.2366 +0.0114 +0.16% 1,427,805,814.27
26 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1241 -0.0017 -0.02% 1,833,827,171.19 10.2054 10.1241
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4325 -0.0060 -0.07% 106,372,252.72 8.4777 8.4325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.9168 -0.0424 -0.43% 29,133,207,037.51 10.0761 9.9168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.4954 -0.0256 -0.24% 5,665,619,268.24 10.6640 10.4954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.3470 -0.0402 -0.35% 30,384,104,597.18 11.5292 11.3470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.4625 +0.0317 +0.28% 1,034,346,723.93 11.6466 11.4625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.7211 +0.0520 +0.49% 412,795,747.69 10.8933 10.7211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 11.0348 +0.0525 +0.48% 53,986,112.55 11.2120 11.0348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 11.8667 +0.1460 +1.25% 814,810,620.15 11.9938 11.8667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 10.9352 +0.0035 +0.03% 421,204,049.85 11.1195 10.9265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 11.1561 +0.0688 +0.62% 281,744,244.41 11.2215 11.1505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 10.9919 +0.0696 +0.64% 161,839,332.13 11.1096 10.9919
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.8808 -0.0223 -0.19% 2,376,950,792.11 11.9504 11.8749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 16.4549 -0.0114 -0.07% 569,850,766.51 16.5595 16.4384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.0988 +0.0178 +0.18% 459,780,716.11 10.2610 10.0988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.4547 +0.0632 +1.86% 434,197,281.35 3.4768 3.4512
25 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.1610 +0.0798 +0.79% 7,895,313.50
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.5181 -0.1077 -1.12% 596,712,656.31
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.3836 +0.0198 +0.17% 131,890,655.40
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.6232 +0.0237 +0.22% 47,252,756.86
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.5325 +0.0116 +0.09% 873,771,576.81 12.5996 12.5325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.5328 +0.0116 +0.09% 18,412,615.99 12.6000 12.5328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 12.5396 -0.0157 -0.13% 856,859,845.62
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.6029 -0.0114 -0.10% 150,818,198.41 11.7892 11.6029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 9.0768 +0.0345 +0.38% 133,104,008.76 9.1255 9.0768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 13.9217 +0.0592 +0.43% 354,424,572.83 13.9963 13.9217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 9.0388 +0.0213 +0.24% 3,052,140,578.22 9.1840 9.0388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 12.5453 +0.0015 +0.01% 412,242,415.85
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.3517 -0.0674 -1.24% 13,420,739.44 5.3804 5.3517
29 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.5447 -0.0100 -0.06% 28,993,577,064.85 16.5448 16.5447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 23.9347 -0.0077 -0.03% 6,362,597,484.46 23.9348 23.9347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 24.2295 +0.0091 +0.04% 2,680,884,767.04 24.2296 24.2295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.9197 +0.0154 +0.13% 1,048,221,885.77 11.9198 11.9197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.8265 -0.0079 -0.06% 1,123,339,740.57 12.8265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.1101 -0.0007 -0.00% 2,645,070,043.42 16.1102 16.1101
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.4750 +0.0015 +0.01% 9,696,673,745.53 13.4751 13.4750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.5260 +0.0017 +0.01% 6,094,830,479.53 13.5261 13.5260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.7213 +0.0077 +0.03% 3,960,423,409.20 25.7214 25.7213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.7276 -0.0295 -0.06% 6,391,842,204.31 50.7277 50.7276
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.3105 -0.0033 -0.02% 1,047,445,679.83 16.3106 16.3105
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.5010 +0.0111 +0.15% 766,637,941.69
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 10.0945 -0.0109 -0.11% 19,002,877.65 10.0946 10.0945
26 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.6859 -0.0197 -0.18% 9,297,109.06 10.6860 10.6859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.2809 +0.0318 +0.28% 101,064,800.62 11.2810 11.2809
25 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 9.7911 +0.0230 +0.24% 62,080,644.10 9.7912 9.7911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.8898 +0.0189 +0.19% 24,916,844.30
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.2093 +0.0224 +0.22% 40,297,578.93
31 มี.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.5629 +1.0296 +7.08% 90,389,519,375.48
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.3431 -0.1318 -0.98% 29,521,286,923.37
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0918 -0.3075 -2.70% 4,732,209,064.93
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 9.9718 -0.3072 -2.99% 1,756,033,835.79
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.9385 -0.0362 -0.33% 4,266,030,390.37
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2261 +0.0675 +0.60% 5,406,964,407.01
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6700 +0.0661 +0.62% 2,395,536,586.16
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.3573 +0.0647 +0.63% 5,748,339,931.98
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.7965 +0.1802 +1.55% 2,005,415,912.30
29 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.7147 -0.0009 -0.01% 142,292,677.38 10.7147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.2421 -0.0006 -0.01% 3,237,287,184.45
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 ( SCBTGGB1 ) 11.2705 +0.0012 +0.01% 65,693,897.07 11.2705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 9.9739 -0.0052 -0.05% 382,610,300.11 9.9739
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,568.1700 -1.1000 -0.07%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 991.8700 -0.1000 -0.01%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,237.5700 -0.7900 -0.04%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 39.3100
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 106.7000 +0.3000 +0.28%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 35.5000 +0.1000 +0.28%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 20,330.0000 -20.0000 -0.10%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.1338 -0.0674 -0.18%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 30.6487 +0.0401 +0.13%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 25.3657 +0.0344 +0.14%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.3766 +0.0071 +0.16%
SGLD ( GLD SP Equity ) 120.5100 +0.1800 +0.15%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 34.1120 +0.0640 +0.19%
26 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 8.5200 +0.1600 +1.91%
SPY ( SPY UP Equity ) 241.7100 -0.0500 -0.02%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2017

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.8500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2560 19/5/2560 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.1531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.0383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2500
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2400
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2420
รวม 2 ครั้ง 0.4820
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2930
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2930
รวม 2 ครั้ง 0.5860
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2331
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2400
รวม 2 ครั้ง 0.4731
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1930
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1930
รวม 2 ครั้ง 0.3860
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2795
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2800
รวม 2 ครั้ง 0.5595
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1945
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1945
รวม 2 ครั้ง 0.3890
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1950
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1900
รวม 2 ครั้ง 0.3850
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1450
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1450
รวม 2 ครั้ง 0.2900