29 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2192 +0.0003 +0.00% 7,571,824,436.37 11.2193 11.2192
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.7745 +0.0004 +0.00% 4,714,154,792.52 10.7746 10.7745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.6426 +0.0003 +0.00% 113,666,906.32 10.6427 10.6426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.4557 +0.0002 +0.00% 11,092,188.00 10.4558 10.4557
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.7747 +0.0004 +0.00% 4,420,531,885.26 10.7748 10.7747
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ ( SCBSFF ) 20.2361 +0.0005 +0.00% 132,864,467,976.18 20.2362 20.2361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.3319 +0.0038 +0.02% 370,238,178.44 19.3320
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ( SCBFP ) 11.8514 -0.0007 -0.01% 64,182,276,003.58 11.8515 11.8514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.5927 +0.0004 +0.00% 73,616,866,014.83 10.5928 10.5927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.5554 +0.0004 +0.00% 11,055,147,192.49 10.5555 10.5554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.4226 +0.0004 +0.00% 9,039,432,576.16 10.4227 10.4226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.5941 +0.0004 +0.00% 25,036,224,155.22 10.5942 10.5941
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ( SCBSET ) 17.8928 +0.1419 +0.80% 6,341,442,054.48 17.8929 17.8737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 16.6772 +0.1494 +0.90% 1,603,462,334.98 16.6906 16.6639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 10.9305 +0.0335 +0.31% 833,993,113.91 10.9978 10.9218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.3881 +0.1943 +2.11% 106,933,590.22 9.4459 9.3806
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ ( SCBTEQ ) 9.9253 +0.0756 +0.77% 1,885,779,773.28 9.9785 9.9253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ ( SCBSE ) 11.3857 +0.0761 +0.67% 861,969,519.66 11.5076 11.3857
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 12.3943 +0.0880 +0.72% 201,099,539.76 12.5270 12.3943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ( SCBDV ) 11.7105 +0.1074 +0.93% 4,507,451,806.57 11.7733 11.7105
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 7.8804 +0.0614 +0.79% 142,554,459.11 7.9593 7.8016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.7287 +0.0898 +0.93% 36,978,823.03 9.8329 9.7287
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.3803 +0.0022 +0.02% 23,612,101,156.53 10.4359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 9.9362 +0.0365 +0.37% 392,613,504.16 9.9895 9.9362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.4781 +0.0086 +0.08% 1,274,449,164.37 10.5343 10.4781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.3444 +0.0231 +0.22% 12,151,898.41 10.3998 10.3444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.4088 +0.0458 +0.44% 18,824,832.88 10.4646 10.4088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.1761 +0.0661 +0.65% 6,186,540.15 10.2306 10.1761
27 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.8911 +0.0064 +0.06% 172,522,000.01 9.9441 9.8911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.7681 +0.0069 +0.07% 152,463,282.71 9.8205 9.7681
29 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.6786 +0.0059 +0.06% 715,319,220.84 9.7305 9.6786
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.3115 +0.0054 +0.05% 87,659,809.04 11.3721 11.3115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.2035 +0.0562 +0.69% 695,189,221.84 8.2980 8.1969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.0307 +0.0230 +0.26% 788,008,843.11 9.1346 9.0235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 9.8272 +0.0626 +0.64% 2,372,941,571.17 9.9404 9.8193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 12.0247 +0.1626 +1.37% 2,466,067,806.77 12.1071 12.0067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 10.4111 +0.1408 +1.37% 558,368,688.39 10.4825 10.3955
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 8.1303 -0.0079 -0.10% 228,751,328.01 8.1861 8.1181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ( SCBGOLDH ) 7.6007 -0.0109 -0.14% 1,540,198,135.19 7.6529 7.5893
28 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ( SCBGPLUS ) 10.7462 +0.0402 +0.38% 23,613,810,131.31 10.9188 10.7462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 9.7436 +0.0905 +0.94% 156,322,261.47 9.9001 9.7436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 9.8186 +0.0167 +0.17% 200,151,708.00 9.9238 9.8186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 9.7435 +0.0127 +0.13% 1,180,373,497.72 9.9078 9.7357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 10.1200 +0.1095 +1.09% 453,782,523.65 10.1793 10.1149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 9.3319 +0.0622 +0.67% 336,591,114.40 9.4319 9.3319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.2274 +0.0667 +0.66% 334,065,162.04 10.3917 10.2274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 10.3085 +0.0744 +0.73% 2,485,645,817.42 10.3690 10.3033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 14.9301 +0.0730 +0.49% 368,891,543.45 15.0250 14.9152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.9850 +0.0066 +0.06% 872,376,996.66 11.1614 10.9850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ( SCBOIL ) 3.5065 +0.1513 +4.51% 402,476,536.11 3.5289 3.5030
27 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4507 +0.0149 +0.18% 115,164,180.63 8.4960 8.4507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.4273 +0.0373 +0.36% 21,124,262.88 10.4832 10.4273
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 10.8281 +0.0397 +0.37% 306,003,077.87 10.9132 10.8010
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.0121 +0.0472 +0.47% 118,664,216.20 10.0908 9.9871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.4024 +0.0126 +0.10% 3,652,238,186.22 12.4689 12.4024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.4026 +0.0126 +0.10% 35,505,970.95 12.4691 12.4026
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 11.0208 +0.0803 +0.73% 365,853,061.51 11.1978 11.0208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 10.3084 +0.0335 +0.33% 41,236,246.57 10.4740 10.3084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 8.2651 +0.0181 +0.22% 120,446,950.22 8.3094 8.2651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 12.6811 -0.1052 -0.82% 449,142,135.77 12.7490 12.6811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 8.9055 +0.0512 +0.58% 3,163,433,942.92 9.0485 8.9055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 10.8336 +0.1103 +1.03% 395,873,355.21 10.9496 10.8336
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.3692 -0.0422 -0.78% 10,081,284.84 5.3980 5.3692
29 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.2149 +0.0830 +0.51% 29,248,174,436.73 16.2150 16.1715
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 22.7941 +0.1770 +0.78% 6,482,831,981.44 22.7942 22.7331
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ ( SCBLT3 ) 23.2036 +0.2157 +0.94% 2,742,502,293.75 23.2037 23.1415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.5054 +0.0705 +0.62% 1,055,845,335.31 11.5055 11.4746
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.6375 +0.0521 +0.41% 1,347,400,585.19 12.6037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 15.4572 +0.1249 +0.81% 2,129,024,978.36 15.4573 15.4159
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.3577 +0.0005 +0.00% 8,958,458,281.04 13.3578 13.3577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.4291 +0.0001 +0.00% 5,824,965,875.54 13.4292 13.4291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.2023 +0.0902 +0.36% 3,753,902,421.99 25.2024 25.2023
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 48.6594 +0.3706 +0.77% 6,253,957,898.35 48.6595 48.6594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 15.3851 +0.1380 +0.91% 944,388,012.11 15.3852 15.3851
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.9124 -0.0115 -0.15% 757,022,040.84 7.9125 7.9124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 8.6689 +0.1176 +1.38% 22,355,767.01 8.6690 8.6689
28 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 9.2116 +0.0627 +0.69% 7,333,930.20 9.2117 9.2116
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.7998 +0.0067 +0.06% 49,915,493.32 10.7999 10.7998
27 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 9.6315 +0.0552 +0.58% 48,211,740.82 9.6316 9.6315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.4452 +0.0306 +0.33% 24,916,573.65 9.4453 9.4452
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 9.6592 +0.0389 +0.40% 40,188,390.50 9.6593 9.6592
31 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.5179 -0.1554 -1.06% 84,319,984,063.73
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.4638 -0.1617 -1.19% 29,788,417,027.47
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.5147 -0.1385 -1.19% 4,912,638,420.26
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 10.6743 +0.0497 +0.47% 1,879,759,925.25
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.9596 -0.1270 -1.15% 4,274,279,150.53
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.1155 -0.1771 -1.57% 5,353,651,896.74
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.5615 -0.1322 -1.24% 2,371,170,531.01
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ( SPWPF ) 11.0476 +0.0389 +0.35% 2,211,554,890.78
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.3191 -0.1133 -1.09% 5,727,122,368.04
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.3539 -0.0916 -0.80% 1,930,165,919.64
29 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.5296 +0.0167 +0.16% 412,687,971.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.9611 +0.0137 +0.14% 3,148,481,278.65
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 ( SCBTGGB1 ) 11.1769 -0.0007 -0.01% 65,260,397.27 11.1769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี ( SCBTG3P3B ) 10.0355 +0.0823 +0.83% 307,648,352.31 10.0355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี ( SCBTG3P3C ) 10.2071 +0.0834 +0.82% 464,622,372.33 10.2071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 9.5007 +0.0727 +0.77% 518,022,349.24 9.5007
28 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,479.5800 -9.8100 -0.66%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 941.3000 -6.2800 -0.66%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,107.3500 -14.4400 -0.68%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 34.2100 +0.2200 +0.65%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 99.0500 -0.2500 -0.25%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 33.1500 +0.1000 +0.30%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 16,860.0000 -100.0000 -0.59%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.7344 -0.1512 -0.39%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 34.3514 -0.0280 -0.08%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.5659 +0.0165 +0.06%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.4633 +0.0062 +0.14%
SGLD ( GLD SP Equity ) 126.3000 -1.0600 -0.83%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 34.6090 +0.0440 +0.13%
27 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 8.2800 -0.2200 -2.59%
SPY ( SPY UP Equity ) 215.5700 +1.3300 +0.62%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2016

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 19/8/2559 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 19/8/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 18/2/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 19/8/2559 0.8000
รวม 3 ครั้ง 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
SCBDV
ครั้งที่ 1. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 14/3/2559 23/3/2559 0.1500
ครั้งที่ 2. 12/9/2559 22/9/2559 0.2800
รวม 2 ครั้ง 0.4300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.5200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.6200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 22/8/2559 0.0408
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 19/4/2559 28/4/2559 0.0900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.0300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 22/8/2559 0.1648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2559 22/6/2559 0.0973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 19/2/2559 0.3000
ครั้งที่ 2. 9/8/2559 22/8/2559 0.1244
รวม 2 ครั้ง 0.4244
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.2400
รวม 2 ครั้ง 0.3400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 12/7/2559 25/7/2559 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.3000
รวม 2 ครั้ง 0.4000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2375
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2380
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2390
รวม 3 ครั้ง 0.7145
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2305
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2788
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2710
รวม 3 ครั้ง 0.7803
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 5/2/2559 23/2/2559 0.2300
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2400
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2209
รวม 3 ครั้ง 0.6909
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.3132
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2033
รวม 2 ครั้ง 0.5165
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2150
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1980
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1930
รวม 3 ครั้ง 0.6060
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2620
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2700
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2565
รวม 3 ครั้ง 0.7885
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2200
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2000
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2000
รวม 3 ครั้ง 0.6200
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
SPWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2825
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2022
รวม 2 ครั้ง 0.4847
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2005
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2005
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2005
รวม 3 ครั้ง 0.6015
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.1450
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1450
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1450
รวม 3 ครั้ง 0.4350