7 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4712 4,735,349,075.22 11.4713 11.4712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2502 +0.0001 +0.00% 6,023,388,170.99 11.2503 11.2502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0579 +0.0001 +0.00% 889,773,887.46 11.0580 11.0579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2506 +0.0001 +0.00% 13,198,740,818.59 11.2507 11.2506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2418 +0.0003 +0.00% 11.2419 11.2418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2432 +0.0001 +0.00% 16,843,059.24 11.2433 11.2432
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.7232 +0.0014 +0.01% 29,940,207,417.04 12.7233 12.7232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.7232 +0.0014 +0.01% 12.7233 12.7232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.3553 -0.0010 -0.01% 2,163,868,482.13 10.3554 10.3553
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7630 +0.0001 +0.00% 82,047,766,651.14 20.7631 20.7630
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 20.8044 +0.0014 +0.01% 662,042,453.63 20.8045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.1608 +0.0001 +0.00% 158,894,832,627.94 11.1609 11.1608
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.0877 +0.0001 +0.00% 44,729,410,021.53 11.0878 11.0877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.1627 +0.0002 +0.00% 24,897,539,138.32 11.1628 11.1627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.2507 +0.0002 +0.00% 335,060,151.12 11.2508 11.2507
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.4292 -0.0524 -0.55% 955,218,550.39 9.4839 9.4217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.4447 -0.0523 -0.55% 5,920,799.46 9.4524 9.4371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 9.7410 -0.0539 -0.55% 2,017,846.80 9.7489 9.7228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 16.6108 -0.1376 -0.82% 6,060,365,267.52 16.6242 16.5975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 16.6252 -0.1376 -0.82% 7,574,256.52 16.6386 16.6119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 16.7151 -0.1383 -0.82% 61,110,243.81 16.7286 16.7017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 17.3644 -0.1229 -0.70% 16,167,495,133.87 17.3645 17.3644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 17.5347 -0.1238 -0.70% 773,227,070.39 17.5348 17.5347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 17.5605 -0.1240 -0.70% 135,923,904.53 17.5606 17.5417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 6.3978 -0.0327 -0.51% 1,108,431,466.17 6.4350 6.3927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 6.3984 -0.0328 -0.51% 126,919,280.55 6.4356 6.3933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 6.3978 -0.0328 -0.51% 6.4030 6.3927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 6.4010 -0.0326 -0.51% 4,578,426.66 6.4062 6.3891
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 8.5545 -0.0867 -1.00% 23,006,935.87 8.6050 8.5499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 8.5962 -0.0870 -1.00% 577,281.44 8.6009 8.5824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 7.9625 -0.0273 -0.34% 4,862,017.93 8.0095 7.9582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 8.0012 -0.0273 -0.34% 530,405.24 8.0056 7.9883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.5101 -0.0331 -0.39% 39,264,561.77 8.5603 8.5055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.5499 -0.0331 -0.39% 768,741.61 8.5546 8.5362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.9118 -0.0446 -0.50% 2,673,976.20 8.9644 8.9070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.9546 -0.0447 -0.50% 177,926.50 8.9595 8.9402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 8.3443 -0.0755 -0.90% 52,531,664.14 8.3935 8.3398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 8.3835 -0.0756 -0.89% 559,634.47 8.3881 8.3700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 10.1217 -0.0579 -0.57% 4,789,558,584.50 10.2301 10.1217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.2199 -0.0641 -0.57% 1,766,409,921.91 11.3401 11.2199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 10.5300 -0.0596 -0.56% 22,776,619.35 10.5301 10.5300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.1359 -0.0042 -0.03% 504,340,380.31 13.2766 13.1359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.1359 -0.0042 -0.03% 13.1360 13.1359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.8600 -0.0563 -0.63% 8,038,625,437.67 8.9075 8.8600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.8600 -0.0563 -0.63% 8.8601 8.8600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.4459 -0.0344 -0.41% 1,029,861,992.16 8.5364 8.4459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 8.7648 -0.0355 -0.40% 9,176,206.41 8.7649 8.7648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 9.1492 -0.0536 -0.58% 1,151,651,142.34 9.2472 9.1492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 9.2426 -0.0539 -0.58% 32,962,925.88 9.2427 9.2426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 10.1851 -0.0519 -0.51% 1,836,614,265.72 10.2397 10.1851
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.1557 -0.0498 -0.61% 175,946,096.05 8.2374 8.1557
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.1564 -0.0495 -0.60% 5,175,849.81 8.1565 8.1564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.5439 -0.0476 -0.55% 38,166,836.63 8.6354 8.5439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.5439 -0.0476 -0.55% 8.5440 8.5439
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.3331 -0.0189 -0.17% 45,435,550,762.20 11.4060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 11.3333 -0.0188 -0.17% 71,364,000.13 11.4062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.2543 +0.0249 +0.27% 11,580,077.50 9.4029 9.2543
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.5421 -0.0343 -0.32% 312,332,342.73 10.5986 10.5421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 8.5941 -0.0419 -0.49% 782,629,541.75 8.6862 8.5941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8067 -0.0184 -0.19% 3,095,517,458.43 9.8804 9.8067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.0593 -0.0188 -0.19% 3,053,904,391.93 10.1348 10.0593
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.8041 -0.0120 -0.11% 18,424,069.62 10.8620 10.8041
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.5303 -0.0295 -0.28% 36,849,276.55 10.5867 10.5303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 9.5819 -0.0466 -0.48% 16,116,020.66 9.6333 9.5819
6 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.6803 -0.0025 -0.03% 5,740,576,403.28 9.7529 9.6803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.4846 -0.0121 -0.12% 15,158,171,598.32 10.5520
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.5545 -0.0049 -0.05% 10,861,341,045.09 9.6313
5 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.6531 +0.0293 +0.30% 405,713,442.84 9.7307 9.6531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 9.5308 +0.0465 +0.49% 346,910,939.53 9.6329 9.5308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 9.5042 +0.0581 +0.62% 171,195,387.73 9.6060 9.5042
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.0954 +0.0243 +0.24% 445,027,519.10 10.1495 10.0954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.8235 +0.0318 +0.32% 187,502,714.18 9.8762 9.8235
7 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.1081 -0.1022 -0.91% 6,740,165,227.12 11.2151 11.0903
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.3636 -0.0954 -0.91% 4,346,429,754.28 10.4635 10.3470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.9227 -0.1002 -0.91% 2,502,715,017.20 10.9403 10.9052
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.8315 +0.0515 +0.53% 64,657,242.24 9.8842 9.8315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.1866 +0.0168 +0.18% 455,872,533.15 9.2358 9.1866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 16.7692 -0.0553 -0.33% 1,114,742,373.81 16.8783 16.7440
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.6658 -0.0419 -0.33% 239,319,557.32 12.7482 12.6468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 16.2127 -0.0530 -0.33% 13,667,121.91 16.2371 16.1884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 16.0933 -0.0527 -0.33% 4,714,071.08 16.1175 16.0520
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.1238 -0.0780 -0.95% 336,754,821.29 8.1710 8.1173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.1242 -0.0780 -0.95% 8.1308 8.1177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.1769 -0.0783 -0.95% 2,916,800.36 8.1835 8.1617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 10.4674 -0.1156 -1.09% 1,695,037,752.26 10.5282 10.4590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 10.4677 -0.1156 -1.09% 10.4762 10.4593
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 10.5666 -0.1164 -1.09% 5,502,378.29 10.5752 10.5468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 10.8862 -0.1372 -1.24% 3,963,077,405.36 10.9494 10.8775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 10.8894 -0.1375 -1.25% 10.8982 10.8807
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 11.3232 -0.1424 -1.24% 30,098,118.80 11.3324 11.3020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 11.0053 +0.0840 +0.77% 1,373,612,081.77 11.0808 10.9888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 11.0092 +0.0842 +0.77% 13,168,387.63 11.0258 10.9809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 11.0103 +0.0670 +0.61% 2,213,852,298.72 11.0858 10.9938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 11.0540 +0.0673 +0.61% 10,762,738.34 11.0707 11.0256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 11.0105 +0.0669 +0.61% 11.0271 10.9940
6 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 15.1554 +0.0897 +0.60% 730,493,319.30 15.4108 15.1433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 15.9379 +0.0948 +0.60% 14,883,454.21 15.9508 15.9251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 10.6503 +0.0117 +0.11% 150,154,088.11 10.7359 10.6503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 10.6501 +0.0117 +0.11% 15,219,840.87 10.7357 10.6501
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 9.0862 +0.0308 +0.34% 332,793,682.55 9.1349 9.0862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.2442 +0.0179 +0.18% 68,262,046.22 10.3265 10.2442
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.4167 +0.0007 +0.01% 6,406,644,155.70 10.5283 10.4167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.4165 +0.0006 +0.01% 75,903,651.78 10.5281 10.4165
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.4837 +0.0096 +0.09% 390,356,227.70 10.6521 10.4837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.4831 +0.0095 +0.09% 1,056,375,660.47 10.6515 10.4831
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.1451 +0.0300 +0.27% 1,918,691,807.79 11.3241 11.1451
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.5465 +0.0213 +0.20% 1,200,075,824.71 10.7159 10.5465
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.5475 +0.0213 +0.20% 411,798,599.09 10.7169 10.5475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.6576 +0.0252 +0.26% 109,263,960.32 9.8127 9.6576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.6572 +0.0252 +0.26% 2,127,085,669.44 9.8123 9.6572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 9.8850 +0.1213 +1.24% 367,523,432.02 9.9345 9.8850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.8851 +0.1212 +1.24% 9.8852 9.8851
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 9.8996 +0.1217 +1.24% 3,767,896.67 9.8997 9.8890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 7.9657 +0.0409 +0.52% 389,524,070.25 8.0937 7.9657
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 7.9657 +0.0409 +0.52% 7.9658 7.9657
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 12.4496 +0.0079 +0.06% 2,305,318,095.25 12.5829 12.4496
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 12.4631 +0.0084 +0.07% 4,354,374.75 12.4632 12.4631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 9.8787 +0.0056 +0.06% 3,850,138,637.21 9.9845 9.8787
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 19.5445 +0.1290 +0.66% 2,693,265,256.64 19.6618 19.5250
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 20.8198 +0.1380 +0.67% 108,568,350.03 20.8407 20.7990
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 20.7086 +0.1373 +0.67% 39,189,870.28 20.7294 20.6657
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 12.8471 +0.1382 +1.09% 482,742,919.82 13.0534 12.8471
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 13.1738 +0.1423 +1.09% 24,426,316.55 13.1739 13.1738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.3357 +0.0537 +0.48% 1,614,588,360.10 11.5177 11.3357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 12.0891 +0.0573 +0.48% 1,817,550,939.70 12.2832 12.0891
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 11.7226 +0.0573 +0.49% 11.7227 11.7226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 11.9344 -0.0958 -0.80% 592,839,120.20 12.1260 11.9344
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 11.9344 -0.0958 -0.80% 11.9345 11.9344
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 10.7139 -0.0365 -0.34% 638,457,085.05 10.8860 10.7139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 10.7139 -0.0365 -0.34% 10.7140 10.7139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 9.8763 +0.1088 +1.11% 353,398,700.39 9.9307 9.8714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 9.8808 +0.1090 +1.12% 9.8858 9.8759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 10.1550 +0.1122 +1.12% 5,887,154.70 10.1602 10.1390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 10.8325 -0.0652 -0.60% 894,789,616.55 10.8922 10.8271
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 10.8740 -0.0652 -0.60% 16,676,958.09 10.8795 10.8686
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 11.3558 -0.0680 -0.60% 5,734,349.50 11.3616 11.3379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 9.1727 -0.0374 -0.41% 132,491,188.80 9.3200 9.1727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 9.1727 -0.0374 -0.41% 9.1728 9.1727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.0126 +0.0048 +0.16% 853,585,288.43 3.0318 3.0096
5 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 11.5229 +0.0557 +0.49% 19,580,075.67 11.6463 11.5229
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 10.5039 +0.0649 +0.62% 337,369.16 10.5040 10.5039
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGOA ) 10.2803 +0.0346 +0.34% 121,958.56 10.2804 10.2803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 12.0160 +0.1100 +0.92% 8,236,185.69 12.0161 12.0160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.5857 -0.1001 -0.94% 509,530,077.20 10.6424 10.5857
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.8809 +0.0213 +0.22% 2,175,428,138.49 9.9867 9.8809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 13.7016 -0.0024 -0.02% 2,951,532,788.42 13.7750 13.7016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 13.7044 -0.0024 -0.02% 9,845,036.72 13.7778 13.7044
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.8808 +0.0213 +0.22% 19,814,466.43 9.9866 9.8808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 12.6763 +0.1251 +1.00% 4,646,476,398.38 12.8799 12.6763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 12.6763 +0.1251 +1.00% 12.6764 12.6763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 9.9991 -0.0061 -0.06% 143,495,643.84
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.3542 -0.0017 -0.02% 163,090,922.12
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 13.0605 +0.0368 +0.28% 23,314,561.36 13.1305 13.0605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 12.3310 +0.0468 +0.38% 12,112,536.89 12.3971 12.3310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 11.7495 +0.0559 +0.48% 908,867,360.63 11.9382 11.7495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 11.7495 +0.0559 +0.48% 11.7496 11.7495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 15.1716 +0.0886 +0.59% 652,272,650.87 15.2529 15.1716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 16.2015 +0.0946 +0.59% 321,418,593.97 16.2883 16.2015
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 15.4968 +0.0836 +0.54% 15.4969 15.4968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 8.1472 +0.0045 +0.06% 74,380,873.26 8.2781 8.1472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 17.5828 +0.1341 +0.77% 2,417,767,167.31 17.8651 17.5828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 17.7288 +0.1360 +0.77% 34,589,254.12 17.7289 17.7288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.6384 +0.0957 +1.12% 746,364,708.17 8.6847 8.6384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 8.6384 +0.0957 +1.12% 8.6385 8.6384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 14.5295 +0.1449 +1.01% 122,869,130.33 14.6851 14.5295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 14.5295 +0.1449 +1.01% 14.5296 14.5295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 11.3226 +0.2989 +2.71% 174,804,432.33 11.5044 11.3226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 11.3226 +0.2989 +2.71% 11.3227 11.3226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 11.4965 +0.0967 +0.85% 2,290,935,383.68 11.6811 11.4965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 11.5680 +0.0978 +0.85% 25,515,639.86 11.5681 11.5680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 4.4622 +0.0409 +0.93% 18,958,836.56 4.4862 4.4622
7 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.7235 +0.0014 +0.01% 2,062,370.18 12.7236 12.7235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.1468 +0.0001 +0.00% 1,679,827.06 11.1469 11.1468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 9.9333 -0.0186 -0.19% 702,927.80 9.9334 9.9333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 8.8603 -0.0563 -0.63% 2,757,683.99 8.8604 8.8603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 10.3984 -0.0594 -0.57% 1,017,156.87 10.3985 10.3984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 15.6438 -0.0615 -0.39% 7,890,436.94 15.6439 15.6438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 23.7669 -0.1219 -0.51% 1,704,022.02 23.7670 23.7669
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 22.6065 -0.1293 -0.57% 306,209.47 22.6066 22.6065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 9.9514 -0.0314 -0.31% 662,807.73 9.9515 9.9514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 13.4192 -0.0858 -0.64% 550,730.74 13.4193 13.4192
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 7.8112 -0.0557 -0.71% 3,152,253.96 7.8113 7.8112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 10.8224 -0.0996 -0.91% 903,657.14 10.8398 10.8051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 11.0112 +0.0671 +0.61% 1,339,126.44 11.0278 10.9947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 11.1606 -0.0457 -0.41% 1,439,210,975.30
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 11.6742 -0.0672 -0.57% 833,075,177.64
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 10.8521 -0.0783 -0.72% 686,440,504.91
6 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 19.5928 +0.1294 +0.66% 3,435,193.47 19.6125 19.5732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 11.7214 +0.0556 +0.48% 1,376,640.84 11.7215 11.7214
5 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 13.7027 -0.0024 -0.02% 900,329.09 13.7028 13.7027
7 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 15.5071 -0.0610 -0.39% 26,609,334,634.13 15.5072 15.5071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 23.7667 -0.1219 -0.51% 7,268,136,470.51 23.7668 23.7667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 22.6047 -0.1306 -0.57% 2,244,073,053.21 22.6048 22.6047
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 9.9512 -0.0314 -0.31% 869,462,114.04 9.9513 9.9512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 13.4186 -0.0862 -0.64% 3,514,131,065.52 13.4187 13.4186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 8.0381 -0.0494 -0.61% 247,022,943.95 8.0382 8.0381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 7.9565 -0.0490 -0.61% 226,432,728.76 7.9566 7.9565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 7.8109 -0.0557 -0.71% 240,934,881.85 7.8110 7.8109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 7.8111 -0.0557 -0.71% 160,588,066.62 7.8112 7.8111
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.5880 -0.0402 -0.32% 689,388,799.70 12.5880
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.0739 +0.0005 +0.00% 10,635,378,177.36 14.0740 14.0739
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.4080 -0.0068 -0.05% 7,467,644,216.32 14.4081 14.4080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 21.8466 -0.0894 -0.41% 3,802,547,583.04 21.8467 21.8466
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 46.2870 -0.2858 -0.61% 6,609,953,049.10 46.2871 46.2870
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 14.9921 -0.1246 -0.82% 2,142,982,802.30 14.9922 14.9921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 11.1620 +0.0663 +0.60% 1,014,036,070.03 11.1621 11.1620
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.5633 -0.0378 -0.33% 92,905,473.71 11.5634 11.5633
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.7446 -0.0788 -0.89% 133,156,663.72 8.7447 8.7446
6 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 11.8386 -0.0208 -0.18% 223,317,642.15 11.8387 11.8386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.4643 -0.0635 -0.60% 41,155,835.44 10.4644 10.4643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 11.3002 +0.0748 +0.67% 94,080,109.04 11.3003 11.3002
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 10.1250 +0.0475 +0.47% 39,330,840.34 10.1251 10.1250
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.8894 -0.0948 -0.79% 228,263,819.82 11.8895 11.8894
5 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 13.2252 +0.1100 +0.84% 320,762,002.91 13.2253 13.2252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 11.2929 +0.0313 +0.28% 35,573,282.20 11.2930 11.2929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 11.8004 +0.0449 +0.38% 66,500,950.76 11.8005 11.8004
31 มี.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.1910 -0.0572 -0.35% 172,137,263,741.70
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.1621 +0.1331 +1.21% 4,762,211,039.08
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.3448 -0.0352 -0.42% 1,469,523,267.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.4551 +0.2376 +2.12% 5,517,226,188.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6611 -0.0255 -0.24% 2,393,542,303.81
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.7661 -0.6382 -5.60% 1,830,248,456.13
7 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.0881 +0.0001 +0.00% 850,882,405.62 10.0882 10.0881
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1000 +0.0001 +0.00% 219,212,028.45 10.1001 10.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1033 +0.0001 +0.00% 39,286,226.64 10.1034 10.1033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1033 +0.0001 +0.00% 10.1034 10.1033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.1582 +0.0030 +0.03% 26,985,971,744.68 10.1583 10.1582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.1955 +0.0031 +0.03% 241,812,488.09 10.1956 10.1955
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 8.1026 -0.0451 -0.55% 15,284,308.00 8.1026
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 7.5953 -0.0386 -0.51% 160,244,345.35 7.5953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 8.1350 -0.0456 -0.56% 55,015,564.97 8.1350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YC ) 9.9576 +0.0092 +0.09% 1,246,413,597.77
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YD ) 10.0366 +0.0013 +0.01% 1,637,340,678.64
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 10.1789 +0.0098 +0.10% 653,359,738.64
5 ส.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 10.0429 +0.0020 +0.02% 1,257,762,353.52
21 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB ( SCBCR1YB ) 10.0007 +0.0844 +0.85% 6,693,754,921.53 10.0007

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2020

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPIND
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 10/6/2563 22/6/2563 0.3054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.2791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 10/4/2563 22/4/2563 0.1384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.4833
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2563 22/6/2563 0.3198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.1033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.2549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.1584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 22/1/2563 0.1043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
ครั้งที่ 2. 8/7/2563 17/7/2563 0.1400
รวม 2 ครั้ง 0.2400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1400
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2610
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2005
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2569
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2107
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.1500