5 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4856 +0.0001 +0.00% 3,334,370,849.37 11.4857 11.4856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2756 3,616,765,338.94 11.2757 11.2756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0774 +0.0001 +0.00% 512,481,423.24 11.0775 11.0774
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2761 +0.0001 +0.00% 5,020,148,172.37 11.2762 11.2761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2647 +0.0001 +0.00% 100,014.60 11.2648 11.2647
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2811 +0.0001 +0.00% 12,942,599.68 11.2812 11.2811
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.9552 +0.0092 +0.07% 25,178,934,749.05 12.9553 12.9552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.9592 +0.0093 +0.07% 40,109,676.37 12.9593 12.9592
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.5175 +0.0021 +0.02% 8,490,017,222.85 10.5176 10.5175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7823 61,268,681,430.30 20.7824 20.7823
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.2675 +0.0124 +0.06% 916,511,608.95 21.2676
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.2066 +0.0001 +0.00% 161,312,972,748.47 11.2067 11.2066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.1265 +0.0001 +0.00% 41,777,716,878.92 11.1266 11.1265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.2084 +0.0001 +0.00% 13,298,093,286.99 11.2085 11.2084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.3371 +0.0002 +0.00% 452,181,803.33 11.3372 11.3371
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 9.8029 -0.1319 -1.33% 652,978,919.73 9.8598 9.7951
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 9.8050 -0.1319 -1.33% 9.8129 9.7972
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.1933 -0.1369 -1.33% 3,653,256.24 10.2016 10.1742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 17.8728 -0.2754 -1.52% 6,005,905,290.32 17.8872 17.8585
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 17.9838 -0.2769 -1.52% 8,193,239.39 17.9983 17.9694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.0809 -0.2784 -1.52% 81,951,648.85 18.0955 18.0664
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.8767 -0.1106 -1.23% 1,310,307.53 8.8768 8.8767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.8768 -0.1106 -1.23% 1,237,708.64 8.8769 8.8768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.6526 -0.2496 -1.25% 11,349,426,488.94 19.6527 19.6526
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 19.9847 -0.2534 -1.25% 303,432,378.04 19.9848 19.9847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.0135 -0.2539 -1.25% 141,087,843.71 20.0136 19.9921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 7.8545 -0.1062 -1.33% 1,077,905,196.22 7.9002 7.8482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 7.8555 -0.1062 -1.33% 99,449,908.31 7.9012 7.8492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 7.8550 -0.1062 -1.33% 7.8614 7.8487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 7.9099 -0.1069 -1.33% 8,815,612.84 7.9163 7.8951
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.1257 -0.1467 -1.43% 8,885,274.07 10.1854 10.1203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 10.2513 -0.1482 -1.43% 1,152,301.19 10.2569 10.2348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.0476 -0.1093 -1.19% 4,494,071.02 9.1009 9.0428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.1596 -0.1104 -1.19% 1,033,831.74 9.1646 9.1449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.7058 -0.1150 -1.17% 29,828,749.95 9.7630 9.7006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.8244 -0.1161 -1.17% 636,581.70 9.8298 9.8086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.4962 -0.1358 -1.28% 4,363,576.04 10.5581 10.4906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.6256 -0.1372 -1.27% 1,717,732.50 10.6314 10.6085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.3860 -0.1268 -1.33% 28,267,089.11 9.4413 9.3810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.5006 -0.1282 -1.33% 480,262.62 9.5058 9.4853
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.0397 -0.1298 -1.28% 38,227,357.11 10.1472 10.0397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.0397 -0.1298 -1.28% 10.0398 10.0397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 10.8476 -0.1165 -1.06% 4,127,029,398.05 10.9638 10.8476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.5671 -0.1350 -1.06% 1,486,189,862.70 12.7017 12.5671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.0440 -0.1287 -1.06% 631,290.64 12.0441 12.0440
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 15.8709 -0.1151 -0.72% 672,302,142.55 16.0408 15.8709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 16.0566 -0.1157 -0.72% 25,797,850.95 16.0567 16.0566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 9.0618 -0.1163 -1.27% 7,773,035,928.47 9.1104 9.0618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.0742 -0.1164 -1.27% 9.0743 9.0742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.6130 -0.1360 -1.40% 335,950,656.51 9.7092 9.6130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.6358 -0.1359 -1.39% 12,934,305.18 9.6359 9.6358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.8164 -0.1092 -1.10% 892,105,467.69 9.9215 9.8164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.2960 -0.1142 -1.10% 26,500,442.70 10.2961 10.2960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.3077 -0.1379 -1.32% 270,834,391.42 10.4181 10.3077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.3077 -0.1379 -1.32% 10.3078 10.3077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.8060 -0.1510 -1.26% 1,769,536,581.54 11.8693 11.8060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 16.7688 -0.1282 -0.76% 10,596,949.13 16.9483 16.7688
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 28.2938 -0.3069 -1.07% 7,252,205.03 28.5966 28.2938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 25.8514 -0.3390 -1.29% 1,814,367.91 26.1281 25.8514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.7973 -0.0964 -0.97% 515,902.13 9.9022 9.7973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 14.4482 -0.1777 -1.21% 388,649.80 14.6029 14.4482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.1357 -0.1086 -1.17% 1,189,898.46 9.2336 9.1357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.1363 -0.1085 -1.17% 455,604.47 9.2342 9.1363
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.3908 +0.0073 +0.06% 23,087,735,042.37 11.4640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 11.3910 +0.0073 +0.06% 84,754,631.83 11.4642
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.1327 +0.0204 +0.22% 11,189,732.90 9.2794 9.1327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.3673 -0.0676 -0.59% 297,050,190.83 11.4282 11.3673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.6354 463,949,242.35 9.7386 9.6354
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1263 -0.0193 -0.19% 1,716,119,956.49 10.2023 10.1263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.3870 -0.0199 -0.19% 1,427,314,893.47 10.4650 10.3870
4 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.9343 +0.0056 +0.06% 2,922,287,794.59 10.0088 9.9343
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.6241 +0.0009 +0.01% 7,706,413,262.81 10.6924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.8264 +0.0075 +0.08% 5,829,743,797.39 9.9054
3 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.5401 +0.0152 +0.14% 136,525,161.26 10.6248 10.5401
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.9882 +0.0262 +0.24% 119,082,444.78 11.1059 10.9882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.4971 +0.0315 +0.27% 35,108,544.86 11.6202 11.4971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.5709 +0.0244 +0.23% 161,992,682.07 10.6276 10.5709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.4992 +0.0301 +0.29% 114,036,947.56 10.5555 10.4992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.2855 +0.0064 +0.06% 21,227,162.06 11.3460 11.2855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.7097 +0.0370 +0.32% 39,867,721.10 11.7724 11.7097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.3313 +0.0541 +0.48% 20,086,953.02 11.3920 11.3313
5 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.5672 -0.0020 -0.02% 5,509,551,389.06 11.6786 11.5487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.7918 -0.0020 -0.02% 3,371,620,076.81 10.8958 10.7745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.4909 -0.0017 -0.01% 2,300,141,066.40 11.5094 11.4725
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.6355 +0.0144 +0.14% 97,776,414.06 10.6925 10.6355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.8191 +0.0295 +0.30% 214,418,724.51 9.8717 9.8191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 20.8021 +0.1010 +0.49% 1,417,189,079.11 20.9374 20.7709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 15.1662 +0.0737 +0.49% 365,002,751.71 15.2648 15.1435
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 20.3133 +0.0993 +0.49% 34,822,049.08 20.3439 20.2828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 20.1639 +0.0985 +0.49% 26,214,746.90 20.1942 20.1121
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.0190 -0.0600 -0.74% 285,429,152.02 8.0656 8.0126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.0267 -0.0600 -0.74% 8.0332 8.0203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.1526 -0.0608 -0.74% 17,765,216.67 8.1592 8.1374
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 9.7075 -0.1006 -1.03% 1,541,813,143.49 9.7639 9.6997
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 9.7101 -0.1007 -1.03% 9.7180 9.7023
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.8980 -0.1024 -1.02% 21,864,852.83 9.9060 9.8795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 10.8175 -0.0034 -0.03% 8,202,444,805.27 10.8804 10.8088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 10.8321 -0.0034 -0.03% 10.8409 10.8234
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 11.7071 -0.0034 -0.03% 148,695,863.95 11.7166 11.6852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 10.2492 +0.0150 +0.15% 1,138,754,683.45 10.3195 10.2338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 10.2974 +0.0152 +0.15% 14,293,850.29 10.3129 10.2710
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.6894 -0.0130 -0.13% 2,719,653,499.07 9.7558 9.6749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.7702 -0.0130 -0.13% 22,810,203.85 9.7850 9.7450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.6902 -0.0130 -0.13% 9.7048 9.6757
4 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 19.7520 +0.0932 +0.47% 1,794,643,189.58 20.0849 19.7362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 20.2923 +0.0964 +0.48% 182,254,727.36 20.3086 20.2761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.9856 +0.0109 +0.11% 330,391,954.74 10.0856 9.9856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 11.1799 -0.0035 -0.03% 6,975,716,920.81 11.2697 11.1799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 11.1794 -0.0036 -0.03% 66,118,929.99 11.2692 11.1794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 9.1479 +0.0133 +0.15% 225,549,385.20 9.1969 9.1479
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 11.0828 -0.0266 -0.24% 1,138,807,048.64 11.1718 11.0828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 11.1574 +0.0010 +0.01% 1,662,773,957.00 11.2769 11.1574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 11.1572 +0.0010 +0.01% 47,229,572.26 11.2767 11.1572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 9.9663 +0.0163 +0.16% 1,986,107,837.96 10.0730 9.9663
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 11.7006 +0.0184 +0.16% 608,592,866.75 11.8885 11.7006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 11.6999 +0.0184 +0.16% 1,330,670,105.27 11.8878 11.6999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 12.4868 +0.0388 +0.31% 1,204,854,069.86 12.6873 12.4868
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 12.3362 +0.0755 +0.62% 754,957,915.29 12.5343 12.3362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 12.3375 +0.0755 +0.62% 203,004,055.92 12.5356 12.3375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 10.8793 +0.0320 +0.30% 71,222,978.59 11.0540 10.8793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.8788 +0.0319 +0.29% 1,334,574,270.35 11.0535 10.8788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 8.5033 -0.0225 -0.26% 702,724,204.56 8.6399 8.5033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCTECHA ) 8.5978 +0.1977 +2.35% 1,046,195,323.98 8.6925 8.5892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECHE ) 8.6169 +0.1984 +2.36% 56,933,095.05 8.6256 8.5991
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 10.4728 -0.0939 -0.89% 2,137,758,228.97 10.5881 10.4623
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 10.5425 -0.0944 -0.89% 27,786,746.70 10.5531 10.5207
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDJI(P) ) 10.4737 -0.0939 -0.89% 10.4843 10.4632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUROPE(A) ) 10.2187 +0.0796 +0.79% 848,288,253.23 10.3721 10.2187
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEMI(A) ) 10.8369 +0.2198 +2.07% 2,423,178,795.77 10.9530 10.8369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(E) ) 10.8531 +0.2205 +2.07% 49,053,616.54 10.8532 10.8415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBIHEALTH(A) ) 10.2314 +0.1574 +1.56% 1,142,771,549.74 10.3850 10.2314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBIHEALTH(P) ) 10.2369 +0.1580 +1.57% 21,502,975.86 10.2370 10.2369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 14.1027 +0.2072 +1.49% 506,052,165.68 14.1733 14.1027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 14.1099 +0.2074 +1.49% 14.1100 14.1099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 14.2652 +0.2100 +1.49% 23,555,615.65 14.2653 14.2499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 9.6535 -0.1038 -1.06% 211,757,307.33 9.8085 9.6535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 9.6535 -0.1038 -1.06% 9.6536 9.6535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 15.0166 +0.1947 +1.31% 1,529,556,482.76 15.1774 15.0166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 15.0166 +0.1947 +1.31% 15.0167 15.0166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 11.7152 +0.1496 +1.29% 2,945,627,618.06 11.8407 11.7152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMHP ) 11.7390 +0.1505 +1.30% 14,495,126.08 11.7391 11.7390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 7.1126 +0.1094 +1.56% 2,422,510,152.57 7.2269 7.1126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 24.9874 -0.1208 -0.48% 3,865,572,298.71 25.1374 24.9624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 27.7549 -0.1334 -0.48% 274,327,998.66 27.7828 27.7271
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 27.6067 -0.1327 -0.48% 217,904,920.48 27.6344 27.5496
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 19.4856 +0.0333 +0.17% 1,788,463,236.13 19.7984 19.4856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 20.3027 +0.0356 +0.18% 117,138,151.12 20.3028 20.3027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 13.3653 +0.0056 +0.04% 834,687,403.67 13.5799 13.3653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 14.8402 +0.0061 +0.04% 582,804,898.66 15.0785 14.8402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 13.9992 +0.0045 +0.03% 13.9993 13.9992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 13.6897 +0.0178 +0.13% 799,492,386.66 13.9095 13.6897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 13.6897 +0.0178 +0.13% 13.6898 13.6897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 11.3950 +0.0778 +0.69% 2,332,822,062.12 11.5780 11.3950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 11.4206 +0.0785 +0.69% 133,957,229.73 11.4207 11.4206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 11.2206 +0.1168 +1.05% 1,206,861,818.18 11.4008 11.2206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 11.2206 +0.1168 +1.05% 11.2207 11.2206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 13.7938 +0.0472 +0.34% 307,014,205.34 13.8698 13.7869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 13.8601 +0.0481 +0.35% 13.8671 13.8532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 14.4894 +0.0499 +0.35% 33,966,013.92 14.4967 14.4667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 14.2511 +0.0811 +0.57% 1,834,696,086.54 14.3296 14.2440
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 14.2693 +0.0823 +0.58% 14.2765 14.2622
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 15.0894 +0.0863 +0.58% 43,116,477.65 15.0970 15.0658
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 11.9490 +0.0593 +0.50% 396,523,872.47 12.1409 11.9490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 11.9490 +0.0593 +0.50% 11.9491 11.9490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.7619 -0.1570 -3.19% 423,396,711.54 4.7923 4.7571
3 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 15.2937 +0.0841 +0.55% 49,800,370.34 15.4574 15.2937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.6918 +0.0350 +0.33% 257,104,831.76 10.7491 10.6918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 14.1082 +0.0142 +0.10% 806,945,869.89 14.1838 14.1082
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 14.1110 +0.0143 +0.10% 9,389,182.50 14.1866 14.1110
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 10.8810 +0.0270 +0.25% 4,754,145,359.94 10.9975 10.8810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 10.8808 +0.0270 +0.25% 16,437,478.17 10.9973 10.8808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 17.3563 -0.0649 -0.37% 2,249,887,105.75 17.6350 17.3563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 17.3563 -0.0649 -0.37% 17.3564 17.3563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 10.4524 +0.0035 +0.03% 103,928,725.80 10.5643 10.4524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.8625 +0.0990 +1.13% 178,722,250.73 9.0048 8.8625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 13.9123 +0.1294 +0.94% 19,718,690.81 13.9868 13.9123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 13.2822 +0.1300 +0.99% 25,134,046.70 13.3534 13.2822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 15.1294 +0.0059 +0.04% 1,324,439,523.90 15.3723 15.1294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 15.1294 +0.0059 +0.04% 15.1295 15.1294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEX(A) ) 10.9234 +0.0501 +0.46% 1,808,966,312.87 11.0988 10.9234
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 10.8755 +0.1804 +1.69% 362,942,420.64 10.9920 10.8755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 9.8632 +0.1025 +1.05% 605,007,091.29 10.0216 9.8632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 11.8732 -0.0417 -0.35% 1,044,752,059.08 12.0639 11.8732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEESGP ) 11.8905 -0.0412 -0.35% 31,875,143.01 11.8906 11.8905
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 18.0419 +0.0313 +0.17% 582,885,386.31 18.1385 18.0419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 20.0448 +0.0348 +0.17% 198,481,440.66 20.1521 20.0448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 18.5118 +0.0322 +0.17% 18.5119 18.5118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.1690 +0.0304 +0.33% 60,352,290.93 9.3163 9.1690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 20.9223 -0.1828 -0.87% 1,856,830,227.31 21.2582 20.9223
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 20.9223 -0.1828 -0.87% 20.9224 20.9223
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTRAVEL(A) ) 8.9308 -0.1577 -1.74% 322,481,169.94 9.0742 8.9308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 10.8261 +0.0770 +0.72% 317,240,726.58 10.8841 10.8261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 10.8261 +0.0770 +0.72% 10.8262 10.8261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 20.2463 +0.0183 +0.09% 559,275,199.52 20.4630 20.2463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 20.2463 +0.0183 +0.09% 20.2464 20.2463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 16.7120 -0.0430 -0.26% 1,022,899,200.87 16.9803 16.7120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 16.7120 -0.0430 -0.26% 16.7121 16.7120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 13.0502 +0.0644 +0.50% 1,548,860,593.08 13.2598 13.0502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 13.0629 +0.0650 +0.50% 35,774,470.13 13.0630 13.0629
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 6.2032 -0.0297 -0.48% 145,221,646.40 6.2365 6.2032
28 มิ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2117 -0.0012 -0.10% 29,585.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0755 -0.0113 -0.37% 2,064,591.98
5 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.9564 +0.0092 +0.07% 152,429,596.41 12.9565 12.9564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.1933 +0.0001 +0.00% 91,322,073.13 11.1934 11.1933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.2572 -0.0196 -0.19% 27,457,371.29 10.2573 10.2572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 9.8705 -0.1266 -1.27% 131,452,751.72 9.8706 9.8705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 11.4541 -0.1230 -1.06% 53,765,158.33 11.4542 11.4541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 17.3156 -0.1326 -0.76% 692,432,503.16 17.3157 17.3156
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 27.2311 -0.2958 -1.07% 166,573,777.23 27.2312 27.2311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 24.9603 -0.3276 -1.30% 31,933,521.99 24.9604 24.9603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 11.3550 -0.1119 -0.98% 43,571,681.31 11.3551 11.3550
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 11.2701 -0.0020 -0.02% 36,251,556.93 11.2882 11.2521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 11.9291 -0.0933 -0.78% 1,523,964,856.27 11.9291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 12.8037 -0.1421 -1.10% 912,410,863.01 12.8037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 11.8304 -0.1496 -1.25% 727,686,926.42 11.8304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 14.8723 -0.1831 -1.22% 36,945,352.09 14.8724 14.8723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 8.8794 -0.1106 -1.23% 145,316,536.60 8.8795 8.8794
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCHA-SSF ) 10.8302 -0.0035 -0.03% 21,602,538.41 10.8390 10.8215
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 9.6931 -0.0130 -0.13% 65,805,314.74 9.7077 9.6786
4 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 25.6136 -0.1237 -0.48% 488,426,637.01 25.6393 25.5880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 14.3897 +0.0060 +0.04% 241,903,920.79 14.3898 14.3897
3 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 14.1096 +0.0143 +0.10% 46,427,347.28 14.1097 14.1096
5 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 16.9410 -0.1298 -0.76% 27,472,585,850.16 16.9410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 28.1808 -0.3060 -1.07% 8,137,454,069.05 28.1808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 25.7594 -0.3381 -1.30% 2,350,010,148.59 25.7594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 11.1035 -0.1094 -0.98% 940,606,034.50 11.1035
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 14.6760 -0.1807 -1.22% 3,668,218,921.40 14.6760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.1649 -0.1089 -1.17% 273,768,836.89 9.1649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.0719 -0.1078 -1.17% 255,117,381.93 9.0719
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 8.8778 -0.1106 -1.23% 271,052,654.75 8.8778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 8.8780 -0.1106 -1.23% 182,319,013.00 8.8780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.1086 -0.0705 -0.53% 659,524,692.14 13.1086
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.2542 +0.0020 +0.01% 11,777,818,853.81 14.2543 14.2542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.5963 +0.0179 +0.12% 8,068,945,114.15 14.5964 14.5963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.2542 -0.2727 -1.07% 4,534,121,544.47 25.2543 25.2542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 52.7780 -0.6252 -1.17% 7,518,715,663.01 52.7781 52.7780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.1123 -0.2482 -1.52% 2,604,981,626.59 16.1124 16.1123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCHA ) 9.7389 -0.0037 -0.04% 89,115,730.03 9.7390 9.7389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.7822 -0.0132 -0.13% 948,005,899.56 9.7823 9.7822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 14.2800 +0.0700 +0.49% 181,373,566.06 14.2801 14.2800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 9.1222 -0.0034 -0.04% 195,916,169.30 9.1223 9.1222
4 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 15.4589 +0.0503 +0.33% 782,006,759.81 15.4590 15.4589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 13.7534 +0.0764 +0.56% 155,114,526.60 13.7535 13.7534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 14.8971 -0.0722 -0.48% 583,463,341.58 14.8972 14.8971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 12.4775 +0.0052 +0.04% 107,761,120.16 12.4776 12.4775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 13.7123 +0.0177 +0.13% 314,616,954.35 13.7124 13.7123
3 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 15.5539 +0.0763 +0.49% 874,951,706.77 15.5540 15.5539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 11.9407 +0.1068 +0.90% 57,026,408.35 11.9408 11.9407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 12.7419 +0.1257 +1.00% 121,681,564.83 12.7420 12.7419
31 มี.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.4235 +0.0171 +0.10% 174,609,430,435.91
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.2098 -0.0401 -0.36% 4,782,546,154.07
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.4827 -0.0048 -0.06% 1,317,710,321.88
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2737 -0.1131 -0.99% 5,429,886,763.04
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.7907 -0.0021 -0.02% 2,422,638,357.36
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.8688 -0.0155 -0.14% 1,847,707,431.89
5 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.1116 888,198,879.53 10.1117 10.1116
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1357 +0.0001 +0.00% 192,185,577.43 10.1358 10.1357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1498 +0.0002 +0.00% 89,430,023.33 10.1499 10.1498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1498 +0.0002 +0.00% 10.1499 10.1498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.3475 +0.0063 +0.06% 29,988,672,086.90 10.3476 10.3475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.4240 +0.0064 +0.06% 363,050,465.02 10.4241 10.4240
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 ( SCBCHTG2 ) 9.6268 -0.1136 -1.17% 1,144,664,867.60
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.2982 -0.1189 -1.26% 16,418,620.53 9.2982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 8.7209 -0.1108 -1.25% 144,144,669.92 8.7209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 9.3613 -0.1197 -1.26% 55,156,054.77 9.3613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YE ) 10.0961 +0.0312 +0.31% 2,031,939,656.28
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YF ) 10.0811 +0.0285 +0.28% 2,268,984,371.80
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YG ) 10.1057 +0.0288 +0.29% 2,004,494,897.74
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YH ) 10.1113 +0.0249 +0.25% 516,510,882.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YI ) 10.1712 +0.0208 +0.20% 558,052,870.36
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YJ ) 10.0924 +0.0236 +0.23% 625,757,689.29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YL ) 10.0839 +0.0255 +0.25% 340,529,593.48
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YM ) 10.0768 +0.0252 +0.25% 130,607,012.47
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YN ) 10.0872 +0.0193 +0.19% 109,862,592.23
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 11.0317 +0.0205 +0.19% 708,102,960.36
4 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity ( SCBGTO ) 9.7961 -0.1070 -1.08% 193,238,696.40
3 ส.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ส.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger ( SCBGTTG ) 10.1286 +0.0412 +0.41% 285,893,472.80
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ( SCBGTTG2 ) 10.1142 +0.0646 +0.64% 193,071,847.08
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 10.2539 +0.0552 +0.54% 980,382,208.87 10.2539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 10.1842 +0.0511 +0.50% 547,953,407.43
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 ( SCBDM3 ) 10.2192 +0.0512 +0.50% 179,083,665.51

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2021

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2564 19/2/2564 0.2500
ครั้งที่ 2. 11/5/2564 20/5/2564 0.2500
รวม 2 ครั้ง 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 11/5/2564 20/5/2564 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
SCBLT1-2020
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
SCBLT4-2020
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 2.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
SCBLTT-2020
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.1574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.4131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 5/5/2564 0.2854
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 11/2/2564 24/2/2564 0.3300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.3613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEMEQ
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.2149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 5/5/2564 0.2545
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 11/2/2564 24/2/2564 0.1877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.1509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.2006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 5/5/2564 0.2500
ครั้งที่ 2. 9/7/2564 21/7/2564 0.1145
รวม 2 ครั้ง 0.3645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม)
SCBDV-SSF
ครั้งที่ 1. 11/5/2564 20/5/2564 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBSE-SSF
ครั้งที่ 1. 9/2/2564 19/2/2564 0.1000
ครั้งที่ 2. 11/5/2564 20/5/2564 0.1000
รวม 2 ครั้ง 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT1-SSF
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0750
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.9000
รวม 2 ครั้ง 0.9750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0900
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.7500
รวม 2 ครั้ง 0.8400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT4-SSF
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 0.3500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBS&P500-SSF
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.2401
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCB70-SSFX
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 30/4/2564 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBEQ-SSFX
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 30/4/2564 0.9000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBSET-SSFX
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 30/4/2564 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLTT-SSF
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.2100
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
รวม 2 ครั้ง 0.7100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1000
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
รวม 2 ครั้ง 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1400
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.5500
รวม 2 ครั้ง 0.6900
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 25/2/2564 22/3/2564 0.2610
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.2610
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.2610
รวม 3 ครั้ง 0.7830
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.2650
ครั้งที่ 2. 20/5/2564 7/6/2564 0.2515
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.2450
รวม 3 ครั้ง 0.7615
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.3100
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.2470
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.2470
รวม 3 ครั้ง 0.8040
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.1908
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.1750
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.1750
รวม 3 ครั้ง 0.5408
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.0800
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.0500
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.0550
รวม 3 ครั้ง 0.1850