1 มี.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 มี.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2513 +0.0002 +0.00% 6,349,719,416.05 11.2514 11.2513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.8313 +0.0004 +0.00% 5,574,064,111.05 10.8314 10.8313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.6857 +0.0003 +0.00% 112,975,026.71 10.6858 10.6857
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.4940 +0.0003 +0.00% 21,948,406.03 10.4941 10.4940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.8315 +0.0003 +0.00% 4,443,498,398.14 10.8316 10.8315
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.3008 +0.0004 +0.00% 114,158,765,584.63 20.3009 20.3008
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.4159 -0.0053 -0.03% 360,699,839.81 19.4160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ( SCBFP ) 11.8950 -0.0040 -0.03% 38,836,221,071.68 11.8951 11.8950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.6552 +0.0004 +0.00% 96,018,200,886.40 10.6553 10.6552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.6142 +0.0003 +0.00% 14,785,860,293.32 10.6143 10.6142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.4779 +0.0003 +0.00% 8,471,150,578.28 10.4780 10.4779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.6566 +0.0003 +0.00% 21,557,857,168.83 10.6567 10.6566
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ( SCBSET ) 18.8848 +0.0993 +0.53% 6,797,119,811.44 18.8849 18.8646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 17.3774 +0.1318 +0.76% 1,621,284,587.15 17.3914 17.3635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 11.7438 +0.1196 +1.03% 854,767,986.41 11.8161 11.7344
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.4665 +0.0497 +0.53% 136,026,754.00 9.5248 9.4589
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ ( SCBTEQ ) 10.4358 +0.0657 +0.63% 1,897,099,204.98 10.4917 10.4358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ ( SCBSE ) 11.4863 +0.0458 +0.40% 1,180,939,243.01 11.6093 11.4863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 13.8115 +0.0260 +0.19% 698,779,948.86 13.9594 13.8115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ( SCBDV ) 11.6251 +0.0792 +0.69% 4,448,821,638.61 11.6874 11.6251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 8.3369 +0.0571 +0.69% 168,167,278.83 8.4204 8.3369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.3404 +0.0486 +0.52% 225,198,118.53 9.4404 9.3404
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.3546 +0.0026 +0.03% 20,537,439,234.11 10.4101
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.2142 +0.0199 +0.20% 337,092,773.96 10.2689 10.2142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.5302 +0.0059 +0.06% 975,524,032.44 10.5866 10.5302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.4945 +0.0110 +0.10% 11,910,248.20 10.5507 10.4945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.6305 +0.0246 +0.23% 17,561,502.33 10.6875 10.6305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.5433 +0.0455 +0.43% 6,644,323.77 10.5998 10.5433
28 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0070 +0.0001 +0.00% 2,742,853,772.12 10.0606
27 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.9262 -0.0001 -0.00% 170,115,532.59 9.9794 9.9262
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.8283 -0.0039 -0.04% 137,605,349.82 9.8810 9.8283
1 มี.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 มี.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.7480 +0.0242 +0.25% 626,020,126.97 9.8003 9.7480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.4355 +0.0171 +0.15% 75,696,253.50 11.4968 11.4355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.6583 +0.0188 +0.22% 627,140,218.47 8.7579 8.6514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.2966 +0.0381 +0.41% 718,392,749.10 9.4036 9.2892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 10.2793 +0.0012 +0.01% 2,255,625,235.67 10.3976 10.2711
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 13.8501 +0.1895 +1.39% 2,040,512,310.51 13.9451 13.8293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 11.8923 +0.1627 +1.39% 517,743,862.58 11.9738 11.8745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.7119 -0.0142 -0.18% 251,244,972.24 7.7649 7.7003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ( SCBGOLDH ) 7.1306 -0.0290 -0.41% 1,392,114,847.37 7.1795 7.1199
28 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4912 -0.0001 -0.00% 114,601,122.81 8.5367 8.4912
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.0041 +0.0053 +0.05% 9,603,424,850.95 10.1648 10.0041
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.1671 -0.0144 -0.14% 3,258,425,084.52 10.3304 10.1671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ( SCBGPLUS ) 11.4160 +0.0028 +0.02% 30,921,473,866.04 11.5993 11.4160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 9.9566 +0.0471 +0.48% 141,663,137.77 10.1165 9.9566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 10.9233 +0.0237 +0.22% 197,060,684.67 11.0403 10.9233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 10.5388 -0.0288 -0.27% 625,288,156.45 10.7164 10.5304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 10.1857 -0.0109 -0.11% 422,978,233.76 10.2454 10.1806
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 9.5084 -0.0134 -0.14% 307,877,209.93 9.6102 9.5084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.4816 -0.0390 -0.37% 331,046,522.09 10.6499 10.4816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.0050 +0.0127 +0.12% 2,308,835,935.94 11.0695 10.9995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 16.0959 -0.0420 -0.26% 661,701,813.52 16.1982 16.0798
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.1279 -0.0052 -0.05% 535,318,754.06 10.2906 10.1279
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.7773 +0.0784 +0.73% 1,129,616,105.35 10.9504 10.7773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ( SCBOIL ) 3.7726 +0.0200 +0.53% 411,051,439.85 3.7967 3.7688
27 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.0700 -0.0298 -0.30% 9,434,228.06 10.1240 10.0700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.9974 -0.0014 -0.01% 611,454,216.92
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.1495 -0.0207 -0.19% 141,290,824.43 11.2372 11.1216
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.3851 -0.0225 -0.22% 99,517,951.07 10.4668 10.3591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.3529 -0.0170 -0.14% 2,492,084,666.95 12.4191 12.3529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.3531 -0.0171 -0.14% 27,527,624.79 12.4193 12.3531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 11.3013 -0.0407 -0.36% 422,933,513.66 11.4828 11.3013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.9771 +0.0643 +0.54% 145,148,102.88 12.1694 11.9771
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 8.7512 -0.0289 -0.33% 126,292,037.05 8.7981 8.7512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 13.1232 -0.0291 -0.22% 271,324,135.39 13.1935 13.1232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 8.8349 +0.1129 +1.29% 3,173,773,714.77 8.9768 8.8349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 12.1127 -0.0488 -0.40% 419,753,901.49 12.2424 12.1127
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.5817 -0.0349 -0.62% 13,092,610.76 5.6117 5.5817
1 มี.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 มี.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.3568 +0.0822 +0.51% 29,151,624,090.82 16.3569 16.3568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 23.6598 +0.1684 +0.72% 6,399,715,562.29 23.6599 23.6598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 24.0927 +0.1393 +0.58% 2,716,378,419.00 24.0928 24.0927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.8241 +0.0674 +0.57% 1,057,540,241.76 11.8242 11.8241
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.7588 +0.0283 +0.22% 1,149,083,578.49 12.7588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 15.8216 +0.1051 +0.67% 2,580,615,990.63 15.8217 15.8216
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.4192 -0.0011 -0.01% 9,750,175,102.57 13.4193 13.4192
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.4658 -0.0055 -0.04% 6,137,943,817.02 13.4659 13.4658
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.6076 +0.0722 +0.28% 3,995,858,122.80 25.6077 25.6076
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.3254 +0.2565 +0.51% 6,408,576,708.34 50.3255 50.3254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 15.9811 +0.1217 +0.77% 1,015,510,633.54 15.9812 15.9811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.4080 -0.0307 -0.41% 760,334,991.89 7.4081 7.4080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 9.8967 +0.1291 +1.32% 20,790,437.17 9.8968 9.8967
28 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 9.9147 +0.0113 +0.11% 8,490,185.15 9.9148 9.9147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.6144 +0.0760 +0.72% 91,958,404.12 10.6145 10.6144
27 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 9.5272 +0.1210 +1.29% 59,689,502.37 9.5273 9.5272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.6947 -0.0185 -0.19% 24,804,634.29 9.6948 9.6947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 9.9910 -0.0215 -0.21% 39,670,095.63 9.9911 9.9910
31 ม.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.4548 -0.1643 -1.12% 83,953,877,515.01
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.3684 -0.1877 -1.38% 29,577,339,866.10
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.3077 -0.1479 -1.29% 4,824,328,798.96
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 10.2292 -0.2976 -2.83% 1,801,361,759.82
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.9120 -0.1303 -1.18% 4,255,697,704.67
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.0512 -0.1708 -1.52% 5,322,721,326.97
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.5362 -0.1278 -1.20% 2,365,499,699.10
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.2247 -0.1278 -1.23% 5,674,730,547.73
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.5657 -0.0919 -0.79% 1,966,179,179.35
31 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ( SPWPF ) 11.3121 -0.1303 -1.14% 2,264,491,834.24
1 มี.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 มี.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.7191 -0.0064 -0.06% 396,258,336.81 10.7191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.1581 -0.0037 -0.04% 3,210,747,399.03
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 ( SCBTGGB1 ) 11.2365 -0.0002 -0.00% 65,608,339.78 11.2365
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 9.9584 +0.0442 +0.45% 387,932,611.80 9.9584
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,567.1900 +7.6300 +0.49%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 985.9400 +7.4800 +0.76%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,223.8900 +15.9600 +0.72%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 37.4600 +0.4900 +1.33%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 103.7000
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 35.2500 +0.1500 +0.43%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 19,910.0000 +280.0000 +1.43%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 36.8893 -0.0404 -0.11%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 30.8165 -0.2262 -0.73%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.8203 +0.0372 +0.14%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.5067 +0.0113 +0.25%
SGLD ( GLD SP Equity ) 118.6500 -0.5600 -0.47%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 34.9860 +0.0940 +0.27%
28 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 9.3100 +0.0500 +0.54%
SPY ( SPY UP Equity ) 236.4700 -0.6400 -0.27%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2017

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.8500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.0383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2500
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2400
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2930
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2331
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1930
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2795
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1945
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1950
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1450