27 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4761 4,319,834,645.02 11.4762 11.4761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2570 5,562,588,796.28 11.2571 11.2570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0633 784,089,598.73 11.0634 11.0633
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2574 9,667,476,350.63 11.2575 11.2574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2494 +0.0001 +0.00% 125,045.61 11.2495 11.2494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2528 +0.0001 +0.00% 13,837,743.61 11.2529 11.2528
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.7775 -0.0002 -0.00% 23,954,925,670.00 12.7776 12.7775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.7775 -0.0002 -0.00% 12.7776 12.7775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.3790 +0.0001 +0.00% 1,537,736,150.17 10.3791 10.3790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7696 73,950,102,210.54 20.7697 20.7696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 20.8794 +0.0016 +0.01% 622,181,817.65 20.8795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.1740 164,122,931,720.66 11.1741 11.1740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.0988 45,705,191,479.96 11.0989 11.0988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.1759 +0.0001 +0.00% 17,684,318,190.60 11.1760 11.1759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.2724 +0.0002 +0.00% 294,788,098.25 11.2725 11.2724
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 7.9377 -0.0574 -0.72% 764,198,090.36 7.9839 7.9313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 7.9402 -0.0574 -0.72% 7.9467 7.9338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 8.2121 -0.0592 -0.72% 7,301,896.17 8.2188 8.1967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 14.7887 +0.0164 +0.11% 5,461,239,421.02 14.8006 14.7769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 14.8191 +0.0167 +0.11% 6,751,397.20 14.8311 14.8072
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 14.8992 +0.0167 +0.11% 64,714,260.40 14.9112 14.8873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 15.6937 +0.0167 +0.11% 14,040,379,938.09 15.6938 15.6937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 15.8722 +0.0172 +0.11% 635,053,659.39 15.8723 15.8722
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 15.8955 +0.0172 +0.11% 129,895,177.96 15.8956 15.8785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 5.8533 +0.0127 +0.22% 888,899,972.58 5.8874 5.8486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 5.8540 +0.0128 +0.22% 137,091,743.43 5.8881 5.8493
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 5.8535 +0.0127 +0.22% 5.8583 5.8488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 5.8648 +0.0128 +0.22% 7,086,231.17 5.8696 5.8538
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 8.1761 +0.0674 +0.83% 22,079,331.73 8.2243 8.1717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 8.2297 +0.0681 +0.83% 729,391.78 8.2342 8.2165
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 7.2755 +0.0251 +0.35% 4,802,180.74 7.3184 7.2716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 7.3230 +0.0254 +0.35% 515,958.69 7.3270 7.3113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 7.9721 +0.0268 +0.34% 30,447,360.88 8.0192 7.9678
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.0227 +0.0272 +0.34% 757,753.15 8.0271 8.0098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 8.1957 +0.0206 +0.25% 2,790,288.53 8.2440 8.1913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 8.2488 +0.0209 +0.25% 171,160.81 8.2533 8.2356
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 7.3339 +0.0074 +0.10% 40,516,250.14 7.3771 7.3300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 7.3806 +0.0077 +0.10% 707,722.39 7.3846 7.3688
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.1175 +0.0034 +0.04% 4,168,923,727.88 9.2152 9.1175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 10.1067 +0.0038 +0.04% 1,480,386,463.40 10.2149 10.1067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.5296 +0.0042 +0.04% 20,612,651.91 9.5297 9.5296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 12.5243 +0.0602 +0.48% 610,243,589.95 12.6584 12.5243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 12.5280 +0.0606 +0.49% 21,487,750.68 12.5281 12.5280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 7.9946 +0.0128 +0.16% 7,215,413,795.34 8.0375 7.9946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 7.9946 +0.0128 +0.16% 7.9947 7.9946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 7.7780 +0.0116 +0.15% 895,357,161.89 7.8613 7.7780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 8.0908 +0.0122 +0.15% 8,470,576.26 8.0909 8.0908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 8.5020 -0.0055 -0.06% 930,199,170.98 8.5931 8.5020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 8.6092 -0.0052 -0.06% 30,703,871.25 8.6093 8.6092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 9.4319 +0.0210 +0.22% 1,662,743,373.33 9.4825 9.4319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 7.5463 +0.0067 +0.09% 170,496,417.29 7.6219 7.5463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 7.5755 +0.0071 +0.09% 4,807,174.18 7.5756 7.5755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 7.8106 +0.0169 +0.22% 34,835,312.92 7.8943 7.8106
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 7.8106 +0.0169 +0.22% 7.8107 7.8106
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.1314 -0.0036 -0.03% 36,139,216,594.70 11.2030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 11.1316 -0.0036 -0.03% 88,381,915.70 11.2032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.6666 -0.0007 -0.01% 12,033,161.16 9.8219 9.6666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.0221 +0.0075 +0.07% 291,704,793.99 10.0758 10.0221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 8.1052 +0.0059 +0.07% 615,649,561.49 8.1920 8.1052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.6152 +0.0004 +0.00% 2,606,196,598.37 9.6874 9.6152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 9.8628 +0.0005 +0.01% 2,494,200,040.71 9.9369 9.8628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.6434 +0.0013 +0.01% 18,197,201.44 10.7004 10.6434
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.2188 +0.0053 +0.05% 36,117,479.80 10.2736 10.2188
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 9.0880 +0.0073 +0.08% 15,365,822.16 9.1367 9.0880
26 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.6309 -0.0056 -0.06% 5,677,986,641.70 9.7031 9.6309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3706 +0.0094 +0.09% 12,213,071,475.21 10.4373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.4184 -0.0117 -0.12% 9,730,297,178.38 9.4941
22 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.6092 -0.0153 -0.16% 367,172,165.09 9.6865 9.6092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 9.5434 -0.0220 -0.23% 326,995,351.05 9.6456 9.5434
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 9.5382 -0.0284 -0.30% 154,253,769.47 9.6404 9.5382
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.9241 -0.0197 -0.20% 393,192,994.18 9.9773 9.9241
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.5901 -0.0270 -0.28% 183,182,557.84 9.6415 9.5901
27 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.5044 +0.0105 +0.10% 5,882,708,450.03 10.6056 10.4876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.8004 +0.0098 +0.10% 3,815,763,846.97 9.8948 9.7847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.3518 +0.0106 +0.10% 2,371,908,497.93 10.3685 10.3352
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.7209 -0.0265 -0.27% 69,641,252.67 9.7730 9.7209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.2320 -0.0168 -0.18% 413,501,896.33 9.2815 9.2320
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 17.6333 -0.0011 -0.01% 690,414,779.79 17.7481 17.6069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.0872 -0.0009 -0.01% 208,310,126.55 13.1723 13.0676
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 17.0860 -0.0007 -0.00% 12,304,548.99 17.1117 17.0604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 16.9602 -0.0007 -0.00% 5,964,840.51 16.9857 16.9167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.0913 -0.1152 -1.40% 328,991,398.55 8.1384 8.0848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.0920 -0.1152 -1.40% 8.0986 8.0855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.1623 -0.1160 -1.40% 3,584,444.41 8.1689 8.1471
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 10.3921 -0.1316 -1.25% 1,672,042,498.20 10.4525 10.3838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 10.3926 -0.1316 -1.25% 10.4010 10.3843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 10.5140 -0.1329 -1.25% 6,908,505.32 10.5225 10.4944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 10.6282 -0.0984 -0.92% 5,490,971,928.26 10.6899 10.6197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 10.6483 -0.0983 -0.91% 5,072,164.62 10.6569 10.6398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 11.2473 -0.1039 -0.92% 34,918,575.68 11.2564 11.2263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 10.1902 -0.0123 -0.12% 1,254,028,364.18 10.2601 10.1749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 10.2036 -0.0122 -0.12% 14,346,521.36 10.2190 10.1774
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 10.1660 +0.0044 +0.04% 2,836,952,775.97 10.2357 10.1508
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 10.2163 +0.0047 +0.05% 17,813,270.38 10.2317 10.1901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 10.1664 +0.0045 +0.04% 10.1817 10.1512
26 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 15.7332 -0.1984 -1.25% 2,686,687,050.38 15.9984 15.7206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 16.5850 -0.2072 -1.23% 5,238,132.39 16.5984 16.5717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 10.6154 +0.0034 +0.03% 1,088,158,501.55
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 10.6150 +0.0033 +0.03% 25,082,747.21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 9.0080 -0.0090 -0.10% 270,611,073.60
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.2990 -0.0612 -0.59% 138,166,922.40 10.3818 10.2990
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.5388 +0.0064 +0.06% 5,919,720,964.47 10.6517 10.5388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.5387 +0.0064 +0.06% 71,698,462.74 10.6516 10.5387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.5394 -0.0166 -0.16% 376,357,826.97 10.7087 10.5394
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.5388 -0.0166 -0.16% 1,026,126,109.35 10.7080 10.5388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 10.8778 -0.0360 -0.33% 1,744,455,852.84 11.0525 10.8778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.6149 -0.0040 -0.04% 1,090,723,445.76
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.6160 -0.0039 -0.04% 427,691,047.66
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.4333 -0.0248 -0.26% 95,949,902.04 9.5848 9.4333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.4329 -0.0249 -0.26% 1,990,519,708.87 9.5844 9.4329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 10.3037 -0.0249 -0.24% 423,438,702.79 10.3553 10.3037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 10.3062 -0.0238 -0.23% 4,452,164.48 10.3063 10.3062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 10.3419 -0.0240 -0.23% 5,169,490.45 10.3420 10.3308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 9.1531 -0.0664 -0.72% 210,744,375.47
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 9.1531 -0.0664 -0.72%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 12.6367 -0.1024 -0.80% 2,051,216,680.33 12.7720 12.6367
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 12.6968 -0.1005 -0.79% 4,436,015.77 12.6969 12.6968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 10.0327 -0.0843 -0.83% 3,711,106,225.07 10.1402 10.0327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 19.8796 -0.2897 -1.44% 2,682,913,405.05 19.9990 19.8597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 21.2237 -0.3068 -1.42% 100,473,536.17 21.2450 21.2025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 21.1103 -0.3053 -1.43% 52,918,612.53 21.1315 21.0666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 13.8079 -0.0557 -0.40% 620,754,779.51 14.0296 13.8079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 14.2096 -0.0548 -0.38% 36,019,544.24 14.2097 14.2096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.0842 -0.1187 -1.06% 1,430,386,073.61 11.2622 11.0842
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 12.0612 -0.1291 -1.06% 1,543,143,905.48 12.2549 12.0612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 11.5711 -0.1222 -1.05% 11.5712 11.5711
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 11.7303 -0.0427 -0.36% 577,128,355.89 11.9187 11.7303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 11.7303 -0.0427 -0.36% 11.7304 11.7303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 10.6247 -0.1653 -1.53% 875,293,698.86
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 10.6247 -0.1653 -1.53%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 10.4028 -0.1148 -1.09% 369,476,940.92 10.4601 10.3976
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 10.4250 -0.1138 -1.08% 5,314,468.95 10.4303 10.4198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 10.7202 -0.1170 -1.08% 8,182,076.68 10.7257 10.7033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 10.6517 -0.1250 -1.16% 880,291,112.62 10.7104 10.6464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 10.6564 -0.1251 -1.16% 10.6618 10.6511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 11.1911 -0.1301 -1.15% 8,194,461.81 11.1968 11.1735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 8.9531 -0.0853 -0.94% 125,462,316.06 9.0969 8.9531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 8.9531 -0.0853 -0.94% 8.9532 8.9531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 2.7159 -0.1274 -4.48% 858,836,228.01 2.7332 2.7132
22 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 11.9351 +0.0373 +0.31% 20,496,615.08 12.0629 11.9351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.5795 +0.0165 +0.16% 469,256,159.60 10.6362 10.5795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 10.1736 +0.0439 +0.43% 3,473,610,202.16 10.2826 10.1736
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 13.6475 -0.0246 -0.18% 2,284,489,309.76 13.7206 13.6475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 13.6503 -0.0245 -0.18% 9,348,647.19 13.7234 13.6503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 10.1735 +0.0440 +0.43% 23,607,354.29 10.2825 10.1735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 13.5215 -0.0104 -0.08% 3,112,138,984.84 13.7386 13.5215
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 13.5469 -0.0100 -0.07% 12,074,849.52 13.5470 13.5469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 9.9335 -0.0073 -0.07% 318,661,577.68 10.0399 9.9335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.2423 +0.0006 +0.01% 147,180,803.50
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 13.1961 +0.0262 +0.20% 22,167,439.72 13.2668 13.1961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 12.5077 +0.0310 +0.25% 13,299,252.93 12.5747 12.5077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 12.3542 -0.0055 -0.04% 950,747,687.50 12.5526 12.3542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 12.3542 -0.0055 -0.04% 12.3543 12.3542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 15.1140 -0.0333 -0.22% 664,537,999.79 15.1950 15.1140
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 16.4597 -0.0361 -0.22% 352,696,340.41 16.5479 16.4597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 15.5549 -0.0333 -0.21% 15.5550 15.5549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 8.3102 +0.0055 +0.07% 75,355,336.24 8.4437 8.3102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 18.0027 -0.2045 -1.12% 2,996,065,742.13 18.2917 18.0027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 18.2145 -0.2061 -1.12% 35,536,771.93 18.2146 18.2145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 9.2066 -0.0536 -0.58% 702,584,483.19 9.2560 9.2066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 9.2066 -0.0536 -0.58% 9.2067 9.2066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 15.2531 +0.0392 +0.26% 136,407,177.42 15.4164 15.2531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 15.2531 +0.0392 +0.26% 15.2532 15.2531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 11.9962 +0.0286 +0.24% 89,953,916.01 12.1888 11.9962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 11.9962 +0.0286 +0.24% 11.9963 11.9962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 11.6502 +0.1616 +1.41% 1,432,503,561.60 11.8373 11.6502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 11.9436 +0.1662 +1.41% 13,594,800.97 11.9437 11.9436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 4.6563 -0.0147 -0.31% 20,523,169.63 4.6813 4.6563
19 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 10.2273 -0.2893 -2.75% 249,696.23
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGOA ) 9.4549 -0.7486 -7.34% 87,609.74 9.4550 9.4549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 13.9352 -0.0016 -0.01% 9,354,510.22
27 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.7780 -0.0001 -0.00% 13,549,520.28 12.7781 12.7780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.1603 20,038,303.40 11.1604 11.1603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 9.7394 +0.0004 +0.00% 3,631,121.48 9.7395 9.7394
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 7.9950 +0.0128 +0.16% 14,290,396.12 7.9951 7.9950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 9.3669 +0.0036 +0.04% 9,130,078.61 9.3670 9.3669
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 14.6991 +0.0348 +0.24% 65,097,882.20 14.6992 14.6991
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 21.7058 +0.0744 +0.34% 9,453,031.37 21.7059 21.7058
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 20.5699 +0.0692 +0.34% 2,507,131.23 20.5700 20.5699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 9.1855 -0.0099 -0.11% 3,351,397.66 9.1856 9.1855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 7.0696 +0.0072 +0.10% 19,823,497.27 7.0697 7.0696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 10.2344 +0.0103 +0.10% 3,799,404.65 10.2509 10.2180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 10.1691 +0.0045 +0.04% 8,107,977.48 10.1845 10.1538
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 10.5064 +0.0264 +0.25% 1,351,359,482.61 10.5064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 10.7001 +0.0385 +0.36% 761,901,625.58 10.7001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 9.7949 +0.0099 +0.10% 617,710,581.91 9.7949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 12.1810 +0.0243 +0.20% 3,908,877.24 12.1811 12.1810
26 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 19.9301 -0.2904 -1.44% 25,709,554.55 19.9501 19.9102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 11.6944 -0.1253 -1.06% 11,684,388.35 11.6945 11.6944
22 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 13.6487 -0.0246 -0.18% 4,484,864.46 13.6488 13.6487
27 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 14.5705 +0.0345 +0.24% 24,895,258,675.52 14.5705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 21.7055 +0.0744 +0.34% 6,601,277,151.22 21.7055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 20.5640 +0.0692 +0.34% 2,025,889,586.79 20.5640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 9.1848 -0.0099 -0.11% 805,114,211.34 9.1848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 12.1801 +0.0243 +0.20% 3,171,511,743.20 12.1801
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 7.2527 +0.0072 +0.10% 221,701,431.19 7.2527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 7.1791 +0.0071 +0.10% 202,306,329.27 7.1791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 7.0693 +0.0072 +0.10% 218,203,148.77 7.0693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 7.0695 +0.0072 +0.10% 144,835,131.69 7.0695
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.1167 +0.0137 +0.11% 658,055,743.67 12.1167
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.0954 +0.0006 +0.00% 10,669,356,122.76 14.0955 14.0954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.4167 +0.0001 +0.00% 7,446,026,406.24 14.4168 14.4167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 20.1048 +0.0298 +0.15% 3,511,408,169.26 20.1049 20.1048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 41.7913 +0.0392 +0.09% 6,014,567,695.56 41.7914 41.7913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 13.3465 +0.0147 +0.11% 1,957,702,329.71 13.3466 13.3465
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 10.2973 +0.0044 +0.04% 943,661,508.95 10.2974 10.2973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 12.1725 -0.0017 -0.01% 104,450,510.54 12.1726 12.1725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.2767 +0.0088 +0.11% 127,974,342.79 8.2768 8.2767
26 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 12.3166 -0.2019 -1.61% 255,538,605.89 12.3167 12.3166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.2940 -0.1189 -1.14% 45,593,661.95 10.2941 10.2940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 11.4894 -0.1698 -1.46% 133,311,988.12 11.4895 11.4894
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 10.1156 -0.1064 -1.04% 49,780,576.83 10.1157 10.1156
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.6825 -0.0421 -0.36% 229,613,455.63 11.6826 11.6825
22 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 13.6118 +0.1838 +1.37% 356,664,308.62 13.6119 13.6118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 11.3804 +0.0230 +0.20% 37,677,245.06 11.3805 11.3804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 11.9991 +0.0291 +0.24% 77,399,205.47 11.9992 11.9991
30 มิ.ย. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.1974 +0.0064 +0.04% 172,206,050,335.85
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.1792 +0.0171 +0.15% 4,769,510,558.12
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.8613 -0.4835 -5.79% 1,384,379,750.58
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.3651 -0.0900 -0.79% 5,473,886,519.75
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6774 +0.0163 +0.15% 2,397,188,392.01
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.6569 -0.1092 -1.01% 1,811,682,860.91
27 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.0947 +0.0001 +0.00% 865,236,044.82 10.0948 10.0947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1093 +0.0001 +0.00% 61,043,700.29 10.1094 10.1093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1136 +0.0001 +0.00% 42,376,662.60 10.1137 10.1136
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1136 +0.0001 +0.00% 10.1137 10.1136
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.2018 -0.0023 -0.02% 28,034,909,844.56 10.2019 10.2018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.2476 -0.0023 -0.02% 424,576,046.15 10.2477 10.2476
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 7.4327 +0.0115 +0.15% 13,950,554.32 7.4327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 6.9846 +0.0128 +0.18% 145,003,533.34 6.9846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 7.4399 +0.0278 +0.38% 49,560,136.12 7.4399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YE ) 9.9774 -0.0176 -0.18% 2,008,052,319.86
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YF ) 9.9920 -0.0216 -0.22% 2,248,924,428.45
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YG ) 9.9993 1,983,394,875.05
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 10.2676 -0.0123 -0.12% 659,056,980.16
22 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 9.9949 +0.0061 +0.06% 1,251,747,294.16
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 9.9378 +0.0060 +0.06% 534,692,219.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 ( SCBDM3 ) 9.9834 +0.0037 +0.04% 174,950,557.14
15 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YC ) 10.0000 +0.1497 +1.52% 1,251,719,049.03 10.0000
8 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YD ) 10.1033 +0.1219 +1.22% 1,648,218,125.74 10.1033
21 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB ( SCBCR1YB ) 10.0007 +0.0844 +0.85% 6,693,754,921.53 10.0007

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2020

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPIND
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 10/6/2563 22/6/2563 0.3054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.2791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 10/4/2563 22/4/2563 0.1384
ครั้งที่ 2. 8/10/2563 21/10/2563 0.2305
รวม 2 ครั้ง 0.3689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.4833
ครั้งที่ 2. 13/8/2563 25/8/2563 0.3005
รวม 2 ครั้ง 0.7838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2563 22/6/2563 0.3198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 8/10/2563 21/10/2563 0.2280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.1380
ครั้งที่ 2. 13/8/2563 25/8/2563 0.1621
รวม 2 ครั้ง 0.3001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.1033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2563 24/2/2563 0.2549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 12/3/2563 24/3/2563 0.1584
ครั้งที่ 2. 11/9/2563 23/9/2563 0.1695
รวม 2 ครั้ง 0.3279
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 22/1/2563 0.1043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
ครั้งที่ 2. 8/7/2563 17/7/2563 0.1400
รวม 2 ครั้ง 0.2400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2563 21/1/2563 0.1400
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2610
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2005
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2569
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.2107
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2563 3/3/2563 0.1500