19 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3279 +0.0002 +0.00% 3,776,370,275.97 11.3280 11.3279
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.9945 +0.0004 +0.00% 5,043,801,526.85 10.9946 10.9945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.8269 +0.0004 +0.00% 334,844,781.25 10.8270 10.8269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.9949 +0.0004 +0.00% 7,023,074,395.83 10.9950 10.9949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.0056 +0.0005 +0.00% 315,296,578.49 11.0057 11.0056
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.1742 -0.0032 -0.03% 68,659,284,968.31 12.1743 12.1742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.2180 -0.0031 -0.03% 88,366,852.14 12.2181 12.2180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.0097 -0.0006 -0.01% 1,561,828,478.13 10.0098 10.0097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.4808 +0.0005 +0.00% 87,410,333,602.74 20.4809 20.4808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.9164 -0.0105 -0.05% 793,259,369.22 19.9165
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.8499 +0.0002 +0.00% 162,846,180,477.43 10.8500 10.8499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.7963 +0.0002 +0.00% 43,145,676,111.94 10.7964 10.7963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.8516 +0.0002 +0.00% 17,043,745,614.09 10.8517 10.8516
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 10.8515 +0.0003 +0.00% 13,120,279,085.96 10.8516 10.8515
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.5944 +0.0927 +0.88% 403,546,258.77 10.6560 10.5859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.5944 +0.0927 +0.88% 10.6030 10.5859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.9064 +0.1387 +0.70% 5,446,642,047.26 19.9224 19.8905
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.9064 +0.1387 +0.70% 19.9224 19.8905
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.7448 +0.1511 +0.73% 12,637,708,964.76 20.7449 20.7448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.7796 +0.1517 +0.74% 32,717,876.77 20.7797 20.7796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.2647 +0.0271 +0.24% 2,657,934,718.44 11.3301 11.2557
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 11.2650 +0.0271 +0.24% 53,022,723.60 11.3304 11.2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.2647 +0.0271 +0.24% 11.2738 11.2557
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 12.0983 +0.0625 +0.52% 2,946,874,050.39 12.2279 12.0983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.8800 +0.0664 +0.52% 740,314,193.27 13.0179 12.8800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.2475 +0.0634 +0.52% 12.2476 12.2475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 14.4920 +0.0834 +0.58% 889,224,671.47 14.6472 14.4920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 14.4920 +0.0834 +0.58% 14.4921 14.4920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 10.7689 +0.0693 +0.65% 7,274,575,855.71 10.8266 10.7689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 10.7689 +0.0693 +0.65% 10.7690 10.7689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.8431 +0.0577 +0.59% 1,887,005,979.56 9.9485 9.8431
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.9615 +0.0590 +0.60% 30,912,128.30 9.9616 9.9615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.5267 +0.0297 +0.28% 429,717,765.29 10.6394 10.5267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.5338 +0.0300 +0.29% 35,712,426.49 10.5339 10.5338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.9042 +0.0655 +0.55% 2,094,310,155.94 11.9680 11.9042
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.1975 +0.0342 +0.37% 135,825,452.59 9.2896 9.1975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.1975 +0.0342 +0.37% 9.1976 9.1975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.3470 +0.0251 +0.24% 41,237,526.82 10.4578 10.3470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.3470 +0.0251 +0.24% 10.3471 10.3470
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.8135 -0.0034 -0.03% 20,437,420,383.99 10.8715
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 10.0177 +0.0215 +0.22% 9,619,762.57 10.1786 10.0177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.0283 +0.0286 +0.26% 368,216,303.03 11.0874 11.0283
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.1054 +0.0073 +0.07% 1,375,487,107.48 10.1596 10.1054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.8429 +0.0098 +0.09% 23,778,404.18 10.9010 10.8429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.2092 +0.0305 +0.27% 59,151,340.22 11.2693 11.2092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.3484 +0.0547 +0.48% 29,758,540.63 11.4092 11.3484
18 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1421 +0.0008 +0.01% 9,109,547,262.08 10.1965
17 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.9224 +0.0024 +0.02% 100,004,249.02 9.9756 9.9224
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.8729 -0.0002 -0.00% 168,542,436.30 9.9258 9.8729
19 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 10.6389 +0.0415 +0.39% 76,140,543.72 10.6959 10.6389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.4731 +0.0273 +0.29% 652,006,753.40 9.5239 9.4731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 16.5249 -0.0078 -0.05% 1,732,968,353.47 16.6324 16.5001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.1690 -0.0062 -0.05% 304,356,741.11 13.2547 13.1492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.7184 +0.0007 +0.01% 447,292,823.81 8.7691 8.7114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 10.8728 -0.0302 -0.28% 2,447,719,066.48 10.9360 10.8641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 8.5467 -0.0391 -0.46% 1,848,967,776.17 8.5963 8.5399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.1249 +0.0015 +0.02% 426,930,331.66 7.1738 7.1142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 6.8071 -0.0179 -0.26% 1,254,673,476.91 6.8538 6.7969
18 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.9120 +0.0005 +0.01% 876,841,577.01 9.9916 9.9120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.9119 +0.0004 +0.00% 28,299,700.25 9.9915 9.9119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.1206 +0.0029 +0.04% 137,726,169.57 8.1641 8.1206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1738 +0.0092 +0.09% 492,338,113.10 10.2555 10.1738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 9.9842 +0.0004 +0.00% 3,338,534,609.45 10.0911 9.9842
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 9.9841 +0.0004 +0.00% 110,744,531.44 10.0910 9.9841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 10.8789 +0.0534 +0.49% 11,933,123,252.17 11.0536 10.8789
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.0314 +0.0099 +0.10% 176,187,521.99 10.1925 10.0314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.0311 +0.0100 +0.10% 5,645,567,471.77 10.1922 10.0311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.3288 +0.0264 +0.23% 11,914,138,444.25 11.5107 11.3288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.4246 -0.0001 -0.00% 4,952,673,234.58 10.5920 10.4246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.4248 -0.0002 -0.00% 192,303,046.06 10.5922 10.4248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.9557 +0.0293 +0.30% 526,806,446.09 10.1156 9.9557
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.9554 +0.0293 +0.30% 14,962,498,179.21 10.1153 9.9554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.6725 +0.0754 +0.71% 3,992,238,341.42 10.8439 10.6725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 10.6924 +0.0761 +0.72% 59,861,845.21 10.6925 10.6924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 10.5418 -0.0350 -0.33% 991,504,495.19 10.5946 10.5418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 10.1531 +0.0434 +0.43% 300,756,671.80 10.3162 10.1531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 11.9038 -0.0107 -0.09% 3,706,990,627.01 12.0313 11.9038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 9.4938 -0.0205 -0.22% 6,057,566,325.07 9.5955 9.4938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 17.9884 +0.0373 +0.21% 1,122,875,935.85 18.0964 17.9704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 12.6086 +0.0336 +0.27% 1,034,625,410.44 12.8111 12.6086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.6332 +0.0361 +0.31% 1,684,195,191.12 11.8200 11.6332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 11.7705 +0.0365 +0.31% 194,155,494.92 11.9595 11.7705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.2160 -0.0258 -0.23% 507,092,994.51 11.3961 11.2160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 9.4269 -0.0355 -0.38% 761,408,240.23 9.5783 9.4269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 12.6555 +0.0207 +0.16% 435,108,803.48 12.8688 12.6454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 11.4209 -0.0647 -0.56% 522,168,001.66 11.4838 11.4152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.6822 +0.0587 +0.51% 2,248,714,227.30 11.7465 11.6764
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.1333 -0.0495 -0.49% 178,130,142.43 10.2960 10.1333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.7287 +0.0448 +0.96% 256,492,983.79 4.7588 4.7240
17 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.0551 +0.0357 +0.36% 8,869,093.40 10.1090 10.0551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.5003 -0.0017 -0.01% 496,629,434.05 12.5673 12.5003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.5017 -0.0017 -0.01% 12,703,470.93 12.5687 12.5017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.6372 -0.0131 -0.14% 62,424,755.24 9.7404 9.6372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.6372 -0.0131 -0.14% 2,170,668,982.81 9.7404 9.6372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.3617 -0.0069 -0.07% 360,462,255.78
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.8687 +0.0314 +0.27% 47,952,630.46 11.9323 11.8687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.1429 +0.0348 +0.31% 28,429,340.51 11.2026 11.1429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 14.6665 -0.0603 -0.41% 806,152,843.14 14.7451 14.6665
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 14.6666 -0.0603 -0.41% 23,669.12 14.7452 14.6666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 15.2388 +0.0696 +0.46% 2,524,846,573.06 15.4835 15.2388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 9.0415 -0.0307 -0.34% 1,486,315,125.86 9.0900 9.0415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 13.5294 +0.0619 +0.46% 431,335,383.00 13.6743 13.5294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 13.5661 +0.0646 +0.48% 109,301,108.37 13.7839 13.5661
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 10.2526 +0.0644 +0.63% 1,814,556,073.24 10.4173 10.2526
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.2046 -0.0008 -0.02% 11,414,106.74 5.2325 5.2046
19 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.8477 +0.0807 +0.48% 27,867,484,802.55 16.8478 16.8477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 26.6292 +0.1662 +0.63% 6,640,567,249.51 26.6293 26.6292
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 27.2227 +0.1686 +0.62% 2,846,991,626.41 27.2228 27.2227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 12.2232 +0.0677 +0.56% 1,050,764,482.14 12.2233 12.2232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.5906 +0.1140 +0.69% 3,570,130,494.24 16.5907 16.5906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.2624 +0.0570 +0.62% 62,764,669.51 9.2625 9.2624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.2624 +0.0570 +0.62% 46,898,490.36 9.2625 9.2624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.2315 +0.0447 +0.34% 888,689,218.27 13.2315
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.6677 -0.0017 -0.01% 9,751,905,387.41 13.6678 13.6677
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.7120 -0.0048 -0.03% 6,182,279,343.92 13.7121 13.7120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.7119 +0.1160 +0.45% 4,111,929,674.19 25.7120 25.7119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 54.6895 +0.2748 +0.51% 7,354,638,152.44 54.6896 54.6895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 18.1067 +0.1256 +0.70% 1,615,252,788.51 18.1068 18.1067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 6.9994 -0.0187 -0.27% 701,779,343.26 6.9995 6.9994
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.6435 -0.0062 -0.05% 51,678,589.39 11.6436 11.6435
18 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.6336 +0.0748 +0.71% 107,165,104.43 10.6337 10.6336
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.7752 +0.0517 +0.48% 29,943,597.16 10.7753 10.7752
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.0095 -0.0269 -0.24% 125,735,072.77 11.0096 11.0095
17 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 11.2537 +0.0713 +0.64% 98,241,858.79 11.2538 11.2537
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.2300 +0.0267 +0.26% 26,891,058.02 10.2301 10.2300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.6617 +0.0333 +0.31% 45,447,583.95 10.6618 10.6617
31 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.9637 -0.5773 -3.71% 144,219,796,428.87
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 10.9096 -0.1537 -1.39% 4,654,492,016.57
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.5971 -0.1329 -1.52% 1,513,955,917.17
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.7375 -0.1236 -1.14% 4,187,661,952.73
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.0532 -0.1378 -1.23% 5,323,666,879.80
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6827 -0.1146 -1.06% 2,398,383,412.39
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 12.0491 -0.1007 -0.83% 2,048,349,294.11
19 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.3442 +0.0030 +0.03% 31,230,185.45 10.3442
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.9503 +0.0028 +0.03% 418,647,529.50 9.9503
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,646.8900 +11.0400 +0.67%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,084.8500 +7.6300 +0.71%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,404.2300 +18.4400 +0.77%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 38.3750 -0.0300 -0.08%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 108.6000 -0.3000 -0.28%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 35.0500 -0.1500 -0.43%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 23,240.0000 -20.0000 -0.09%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.7989 +0.0276 +0.07%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.5791 +0.0749 +0.25%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 24.6456 +0.1189 +0.48%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.2578 +0.0082 +0.19%
SGLD ( GLD SP Equity ) 115.4500 -0.3000 -0.26%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 33.4200 +0.0640 +0.19%
18 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 11.9200 +0.1100 +0.93%
SPY ( SPY UP Equity ) 281.0600 +0.5900 +0.21%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2018

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.5500
ครั้งที่ 2. 9/5/2561 18/5/2561 0.1500
รวม 2 ครั้ง 0.7000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2561 18/5/2561 0.8000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.3033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2561 22/6/2561 0.1780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.1302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.1946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2561 22/6/2561 0.1220
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.1890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2229
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/7/2561 20/7/2561 0.1556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6500
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.2450
ครั้งที่ 2. 18/5/2561 5/6/2561 0.3375
รวม 2 ครั้ง 0.5825
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2472
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2440
รวม 2 ครั้ง 0.4912
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1447
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1828
รวม 2 ครั้ง 0.3275
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2100
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2352
รวม 2 ครั้ง 0.4452
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1718
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1718
รวม 2 ครั้ง 0.3436
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1550
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1560
รวม 2 ครั้ง 0.3110