23 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2977 +0.0001 +0.00% 4,763,389,928.37 11.2978 11.2977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.9224 +0.0003 +0.00% 5,401,197,689.47 10.9225 10.9224
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.7629 +0.0003 +0.00% 114,959,954.45 10.7630 10.7629
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.5685 +0.0002 +0.00% 33,130,920.76 10.5686 10.5685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.9227 +0.0002 +0.00% 7,366,377,036.37 10.9228 10.9227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 10.9250 +0.0003 +0.00% 219,132,906.38 10.9251 10.9250
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.4077 +0.0003 +0.00% 102,866,650,519.07 20.4078 20.4077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.7719 -0.0017 -0.01% 732,734,987.75 19.7720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.1014 -0.0023 -0.02% 58,169,423,434.32 12.1015 12.1014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.1155 -0.0022 -0.02% 151,280,990.33 12.1156 12.1155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.7673 +0.0003 +0.00% 137,945,169,978.16 10.7674 10.7673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.7197 +0.0004 +0.00% 26,271,133,380.13 10.7198 10.7197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.5808 +0.0004 +0.00% 8,148,599,622.56 10.5809 10.5808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.7689 +0.0004 +0.00% 16,554,346,440.21 10.7690 10.7689
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 21.0732 -0.0623 -0.29% 8,491,182,550.86 21.0733 21.0507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 21.0732 -0.0623 -0.29% 21.0733 21.0732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.6881 -0.0472 -0.24% 2,891,206,865.29 19.7040 19.6723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.6881 -0.0472 -0.24% 19.7040 19.6723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 12.4438 -0.0341 -0.27% 1,258,780,960.70 12.5205 12.4338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.4564 -0.0338 -0.27% 10,849,299.81 12.4665 12.4464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.5837 -0.0254 -0.24% 178,133,595.51 10.6489 10.5752
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.5837 -0.0254 -0.24% 10.5923 10.5752
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 13.0119 -0.0553 -0.42% 1,822,434,645.09 13.1512 13.0119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 11.9927 -0.0543 -0.45% 5,329,729,051.80 12.0570 11.9927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 12.9422 -0.0581 -0.45% 24,798,110.79 12.9423 12.9422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.3760 -0.0339 -0.33% 454,428,904.62 10.4871 10.3760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 16.5589 -0.1501 -0.90% 901,574,919.13 16.7362 16.5589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 16.6392 -0.1502 -0.89% 13,146,614.55 16.6393 16.6392
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.1636 -0.0559 -0.42% 68,461,009.17 13.3046 13.1636
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 13.2054 -0.0553 -0.42% 13,730,927.64 13.2055 13.2054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.2407 -0.0617 -0.50% 2,067,118,968.36 12.3063 12.2407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.6597 -0.0306 -0.32% 263,484,542.07 9.7564 9.6597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.7112 -0.0303 -0.31% 24,855,971.36 9.7113 9.7112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.5606 -0.0436 -0.41% 46,840,660.20 10.6737 10.5606
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.5606 -0.0436 -0.41% 10.5607 10.5606
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.7165 -0.0042 -0.04% 12,801,476,447.94 10.7739
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 10.3350 +0.0037 +0.04% 21,725,090.31 10.5010 10.3350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.9866 -0.0224 -0.20% 345,709,786.82 11.0455 10.9866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.4018 -0.0114 -0.11% 1,466,123,668.12 10.4576 10.4018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.8982 -0.0139 -0.13% 24,758,353.68 10.9566 10.8982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.3829 -0.0326 -0.29% 25,968,127.46 11.4439 11.3829
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.7487 -0.0563 -0.48% 9,418,775.38 11.8117 11.7487
22 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1898 +0.0076 +0.07% 8,758,219,901.14 10.2444
21 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.1544 +0.0004 +0.00% 144,901,450.90 10.2088 10.1544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 10.1669 +0.0010 +0.01% 183,327,413.73 10.2214 10.1669
23 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 10.7260 +0.0379 +0.35% 64,862,445.65 10.7835 10.7260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.1620 -0.0126 -0.14% 861,794,076.61
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 9.3444 -0.1744 -1.83% 559,273,047.37 9.4520 9.3369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 10.6572 -0.3424 -3.11% 1,773,519,249.44 10.7798 10.6487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 11.9235 -0.2050 -1.69% 2,448,552,657.11 12.0607 11.9140
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 16.2159 +0.0052 +0.03% 1,399,555,935.02
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.2360 +0.0043 +0.03% 345,673,957.81
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.4179 +0.0181 +0.24% 429,790,743.41
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.3043 +0.0257 +0.35% 1,414,277,296.68
22 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.3830 +0.0065 +0.08% 106,015,258.92 8.4279 8.3830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1713 +0.0081 +0.08% 1,592,727,006.64 10.2530 10.1713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 11.5791 +0.0240 +0.21% 8,642,176,788.26 11.7650 11.5791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.0969 +0.0098 +0.09% 21,491,988,143.16 11.2751 11.0969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.1390 +0.0080 +0.08% 7,522,444,000.95 10.3018 10.1390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.7228 +0.0092 +0.09% 26,962,382,288.89 9.8790 9.7228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.8755 +0.0432 +0.40% 8,076,312,610.54 11.0502 10.8755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.1362 -0.0476 -0.47% 3,088,475,623.30 10.2990 10.1362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 12.2185 +0.0464 +0.38% 136,164,893.96 12.3493 12.2185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 13.2449 +0.0453 +0.34% 2,543,522,049.34 13.3867 13.2449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 10.6153 +0.0366 +0.35% 1,334,114,869.10 10.7290 10.6153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 11.4134 -0.0084 -0.07% 1,612,234,889.59 11.5967 11.4134
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.9728 -0.0221 -0.20% 781,653,530.43 11.1490 10.9728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.4093 +0.0241 +0.21% 724,848,403.18 11.5925 11.4093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 11.7693 -0.0139 -0.12% 366,345,711.96 11.9677 11.7599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 11.6685 +0.0071 +0.06% 455,534,028.63 11.7368 11.6627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 17.3611 -0.0185 -0.11% 702,343,967.50 17.4715 17.3437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.6192 -0.0323 -0.28% 2,344,034,102.96 11.6873 11.6134
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.1393 +0.0251 +0.25% 254,111,716.75 10.3021 10.1393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.9301 +0.0550 +1.42% 341,542,457.44 3.9551 3.9262
21 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.1197 -0.0086 -0.08% 6,303,459.00 10.1739 10.1197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.7389 +0.0186 +0.15% 679,379,221.44 12.8072 12.7389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.7397 +0.0187 +0.15% 21,946,474.40 12.8080 12.7397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 10.1634 -0.0008 -0.01% 599,329,984.16
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.9391 +0.0465 +0.39% 62,908,956.42 12.0329 11.9093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.1921 +0.0463 +0.42% 30,585,395.83 11.2801 11.1641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 13.8322 +0.1053 +0.77% 1,415,624,279.52 14.0543 13.8322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 9.6697 +0.0653 +0.68% 345,569,360.23 9.7215 9.6697
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 14.3257 -0.0461 -0.32% 1,276,667,728.98 14.4024 14.3257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 13.4714 +0.0908 +0.68% 444,131,713.46 13.6156 13.4714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 12.4918 +0.1181 +0.95% 192,875,572.92 12.6924 12.4918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 9.0858 +0.0744 +0.83% 2,374,931,090.85 9.2317 9.0858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.5200 +0.0155 +0.28% 10,757,857.29 5.5496 5.5200
23 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 18.0298 -0.0612 -0.34% 30,080,382,385.85 18.0299 18.0298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 18.1957 -0.0861 -0.47% 3,165,331,844.88 18.1958 18.1957
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 27.1429 -0.1051 -0.39% 6,861,486,567.13 27.1430 27.1429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 27.8991 -0.1182 -0.42% 2,959,588,800.72 27.8992 27.8991
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 13.2485 -0.0536 -0.40% 1,130,943,360.56 13.2486 13.2485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.2760 -0.0118 -0.09% 1,030,862,243.53 13.2760
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.5872 -0.0007 -0.01% 9,770,181,173.32 13.5873 13.5872
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.6671 -0.0024 -0.02% 6,128,187,212.28 13.6672 13.6671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 27.4625 -0.0612 -0.22% 4,200,030,802.67 27.4626 27.4625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 57.3639 -0.2424 -0.42% 7,072,211,321.49 57.3640 57.3639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 17.9944 -0.0437 -0.24% 1,247,969,795.41 17.9945 17.9944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.5490 +0.0266 +0.35% 766,601,455.21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.4882 +0.0027 +0.02% 38,053,604.42
22 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.1307 -0.0494 -0.49% 22,640,923.49 10.1308 10.1307
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.6297 -0.0289 -0.27% 22,157,979.34 10.6298 10.6297
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.2178 +0.0236 +0.21% 119,739,261.91 11.2179 11.2178
21 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.0005 +0.0780 +0.79% 81,829,877.57 10.0006 10.0005
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.3484 +0.0400 +0.39% 26,913,293.13 10.3485 10.3484
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.7329 +0.0438 +0.41% 47,773,710.79 10.7330 10.7329
31 ต.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.4028 -0.2197 -1.61% 29,653,462,340.57
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.2196 +0.0619 +0.61% 5,671,901,554.29
30 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.5362 +0.0786 +0.51% 90,234,596,139.20
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0576 +0.0852 +0.78% 4,717,634,162.99
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 9.2204 +0.0316 +0.34% 1,623,723,951.93
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.7981 -0.0564 -0.52% 4,211,275,142.73
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.1459 -0.0033 -0.03% 5,368,293,411.80
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6683 +0.0601 +0.57% 2,395,153,047.49
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.8695 +0.0599 +0.51% 2,017,828,253.32
23 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.9338 +0.0045 +0.04% 49,468,250.64 10.9338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.5168 +0.0045 +0.04% 857,477,284.75 10.5168
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,707.3800 -5.7500 -0.34%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,090.3000 -2.6400 -0.24%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,454.7600 -8.0200 -0.33%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 38.1300 -0.0100 -0.03%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 118.8000 -2.1000 -1.74%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 41.6000 -1.3500 -3.14%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.7047 +0.1894 +0.49%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.3832 +0.1659 +0.57%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 24.8782 +0.1139 +0.46%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.1852 -0.0051 -0.12%
SGLD ( GLD SP Equity ) 122.4500 +0.4500 +0.37%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 32.6900 -0.0390 -0.12%
22 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 9.7600 +0.1400 +1.46%
SPY ( SPY UP Equity ) 259.7600 -0.2300 -0.09%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 23,140.0000 +100.0000 +0.43%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2017

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 8/8/2560 18/8/2560 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.8500
ครั้งที่ 2. 8/8/2560 18/8/2560 0.2000
รวม 2 ครั้ง 1.0500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.2500
ครั้งที่ 2. 8/11/2560 17/11/2560 0.1500
รวม 2 ครั้ง 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2560 19/5/2560 0.6000
ครั้งที่ 2. 8/11/2560 17/11/2560 0.9000
รวม 2 ครั้ง 1.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPMO
ครั้งที่ 1. 9/10/2560 19/10/2560 0.1800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 13/9/2560 25/9/2560 0.4300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 13/9/2560 25/9/2560 0.2400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 13/9/2560 25/9/2560 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.1531
ครั้งที่ 2. 12/9/2560 22/9/2560 0.1575
รวม 2 ครั้ง 0.3106
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.1500
ครั้งที่ 2. 18/10/2560 31/10/2560 0.2500
รวม 2 ครั้ง 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.0383
ครั้งที่ 2. 10/8/2560 23/8/2560 0.0494
รวม 2 ครั้ง 0.0877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.3000
ครั้งที่ 2. 18/10/2560 31/10/2560 0.3100
รวม 2 ครั้ง 0.6100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0720
ครั้งที่ 2. 12/9/2560 22/9/2560 0.0974
รวม 2 ครั้ง 0.1694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
SCBEMEQ
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.1086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1551
ครั้งที่ 2. 10/8/2560 23/8/2560 0.2316
รวม 2 ครั้ง 0.3867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1929
ครั้งที่ 2. 10/8/2560 23/8/2560 0.2913
รวม 2 ครั้ง 0.4842
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0444
ครั้งที่ 2. 12/9/2560 22/9/2560 0.1613
รวม 2 ครั้ง 0.2057
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 12/7/2560 24/7/2560 0.1000
ครั้งที่ 2. 18/10/2560 31/10/2560 0.1500
รวม 2 ครั้ง 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2500
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1600
รวม 2 ครั้ง 0.4100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2400
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2420
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2460
รวม 3 ครั้ง 0.7280
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2930
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2930
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2683
รวม 3 ครั้ง 0.8543
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2331
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2400
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2400
รวม 3 ครั้ง 0.7131
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1930
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1930
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1930
รวม 3 ครั้ง 0.5790
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2795
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2800
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2805
รวม 3 ครั้ง 0.8400
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1945
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1945
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1945
รวม 3 ครั้ง 0.5835
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1950
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1900
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1900
รวม 3 ครั้ง 0.5750
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1450
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1450
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1411
รวม 3 ครั้ง 0.4311