19 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3367 +0.0001 +0.00% 3,856,729,488.39 11.3368 11.3367
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.0147 +0.0004 +0.00% 4,795,405,728.84 11.0148 11.0147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.8449 +0.0003 +0.00% 361,826,353.23 10.8450 10.8449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.0151 +0.0003 +0.00% 7,282,049,118.66 11.0152 11.0151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.0279 +0.0003 +0.00% 311,762,067.11 11.0280 11.0279
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.1894 -0.0018 -0.01% 60,483,561,646.42 12.1895 12.1894
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.2410 -0.0016 -0.01% 99,389,244.57 12.2411 12.2410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.0286 -0.0003 -0.00% 1,558,248,088.20 10.0287 10.0286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.5033 +0.0004 +0.00% 77,286,968,418.32 20.5034 20.5033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.9154 -0.0043 -0.02% 631,376,235.45 19.9155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.8726 +0.0001 +0.00% 155,162,690,568.25 10.8727 10.8726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.8174 +0.0001 +0.00% 42,068,931,048.67 10.8175 10.8174
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.8743 +0.0001 +0.00% 18,832,152,354.28 10.8744 10.8743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 10.8800 +0.0002 +0.00% 11,137,476,778.45 10.8801 10.8800
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 11.4655 +0.0688 +0.60% 447,761,384.92 11.5321 11.4563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 11.4655 +0.0688 +0.60% 11.4748 11.4563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 21.3388 +0.0689 +0.32% 5,381,470,374.40 21.3560 21.3217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 21.3388 +0.0689 +0.32% 21.3560 21.3217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 22.1837 +0.0716 +0.32% 13,251,532,240.20 22.1838 22.1837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 22.2457 +0.0723 +0.33% 11,577,420.00 22.2458 22.2457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 12.3786 +0.0062 +0.05% 2,800,919,168.54 12.4505 12.3687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 12.3790 +0.0062 +0.05% 67,212,166.66 12.4509 12.3691
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.3786 +0.0062 +0.05% 12.3886 12.3687
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 13.1069 +0.0198 +0.15% 3,230,585,649.02 13.2472 13.1069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.9539 +0.0212 +0.15% 863,698,141.82 14.1033 13.9539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 13.2769 +0.0205 +0.15% 13.2770 13.2769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 15.5156 +0.0414 +0.27% 997,135,207.99 15.6817 15.5156
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 15.5190 +0.0421 +0.27% 11,509,742.48 15.5191 15.5190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 11.5468 +0.0388 +0.34% 7,999,396,087.65 11.6087 11.5468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 11.5468 +0.0388 +0.34% 11.5469 11.5468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.4965 +0.0160 +0.15% 1,926,430,111.59 10.6089 10.4965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.6615 +0.0169 +0.16% 23,782,093.66 10.6616 10.6615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.3132 +0.0231 +0.20% 634,273,607.56 11.4344 11.3132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.3415 +0.0235 +0.21% 69,145,230.07 11.3416 11.3415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.7540 +0.0401 +0.32% 2,218,514,845.96 12.8223 12.7540
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.8339 +0.0236 +0.24% 143,416,806.31 9.9323 9.8339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.8339 +0.0236 +0.24% 9.8340 9.8339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 11.0709 +0.0152 +0.14% 42,337,896.07 11.1895 11.0709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 11.0709 +0.0152 +0.14% 11.0710 11.0709
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.9813 +0.0006 +0.01% 22,068,326,309.83 11.0402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.9938 +0.0141 +0.14% 9,598,052.14 10.1543 9.9938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.3814 +0.0116 +0.10% 377,315,071.82 11.4424 11.3814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.2969 +0.0024 +0.02% 1,396,330,889.54 10.3521 10.2969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.0214 +0.0013 +0.01% 22,226,966.08 11.0805 11.0214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.6111 +0.0079 +0.07% 60,397,324.43 11.6733 11.6111
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.0302 +0.0160 +0.13% 29,722,117.46 12.0947 12.0302
18 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.2223 -0.0009 -0.01% 8,743,429,600.48 10.2771
17 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.0186 -0.0188 -0.19% 108,017,120.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 10.0156 -0.0205 -0.20% 165,288,013.28
19 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.0833 +0.0253 +0.25% 656,321,544.67 10.1804 10.0672
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.0833 +0.0253 +0.25% 612,881,022.53 10.1804 10.0672
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 10.1980 +0.0144 +0.14% 63,831,422.11 10.2527 10.1980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.2240 -0.0351 -0.38% 687,581,746.62 9.2734 9.2240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 17.1072 +0.1727 +1.02% 1,146,952,270.51 17.2185 17.0815
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.6330 +0.1376 +1.02% 302,512,938.82 13.7217 13.6126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.6169 +0.1118 +1.31% 422,365,545.82 8.6670 8.6100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 11.0371 +0.1823 +1.68% 2,490,074,198.62 11.1012 11.0283
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 8.2715 +0.0785 +0.96% 1,870,452,634.60 8.3196 8.2649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 6.8225 -0.0013 -0.02% 287,402,112.43 6.8693 6.8123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 6.6830 +0.0225 +0.34% 999,853,568.25 6.7289 6.6730
18 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.9194 +0.0017 +0.02% 850,497,468.60 9.9991 9.9194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.9194 +0.0017 +0.02% 27,159,595.48 9.9991 9.9194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.0727 -0.0054 -0.07% 133,568,082.67 8.1160 8.0727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.2534 -0.0014 -0.01% 523,937,938.38 10.3358 10.2534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 9.8888 -0.0082 -0.08% 3,221,459,733.20 9.9947 9.8888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 9.8888 -0.0081 -0.08% 107,692,347.46 9.9947 9.8888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 11.0168 +0.1021 +0.94% 11,917,669,146.42 11.1937 11.0168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.0844 -0.0016 -0.02% 176,786,701.55 10.2464 10.0844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.0840 -0.0016 -0.02% 5,308,278,008.76 10.2459 10.0840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.1084 +0.0264 +0.24% 10,940,945,368.27 11.2868 11.1084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.4450 +0.0145 +0.14% 4,664,869,506.31 10.6127 10.4450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.4453 +0.0145 +0.14% 200,047,752.45 10.6130 10.4453
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.7508 +0.0210 +0.22% 447,717,038.56 9.9074 9.7508
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.7505 +0.0209 +0.21% 13,780,555,868.91 9.9071 9.7505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.4020 +0.0107 +0.10% 3,881,552,579.96 10.5691 10.4020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 10.4498 +0.0113 +0.11% 58,503,573.67 10.4499 10.4498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 10.4479 +0.1370 +1.33% 781,508,505.89 10.5002 10.4479
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 9.7689 +0.1042 +1.08% 285,861,094.15 9.9258 9.7689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 11.0518 +0.0052 +0.05% 3,293,488,905.90 11.1702 11.0518
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.8788 +0.0080 +0.09% 5,685,447,056.52 8.9739 8.8788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 18.5232 +0.0939 +0.51% 1,093,896,092.05 18.6344 18.5047
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 12.6956 +0.0468 +0.37% 933,189,567.17 12.8995 12.6956
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.7336 +0.0627 +0.54% 1,812,516,510.07 11.9220 11.7336
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 11.8721 +0.0634 +0.54% 576,489,970.60 12.0627 11.8721
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.2828 +0.0191 +0.17% 467,976,050.80 11.4640 11.2828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 8.1311 +0.1189 +1.48% 755,087,675.03 8.2617 8.1311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 12.7562 +0.1116 +0.88% 426,226,301.16 12.9712 12.7460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 10.8785 -0.0838 -0.76% 436,749,073.26 10.9384 10.8731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.2960 +0.0165 +0.15% 1,255,510,691.39 11.3582 11.2904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.2943 +0.0308 +0.30% 169,995,515.31 10.4596 10.2943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 5.0519 +0.0644 +1.29% 269,833,654.76 5.0841 5.0468
17 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 9.9092 -0.0422 -0.42% 9,253,749.71 9.9623 9.9092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.4562 -0.0007 -0.01% 413,414,804.58 12.5229 12.4562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.4578 -0.0007 -0.01% 12,514,150.69 12.5245 12.4578
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.6533 +0.0027 +0.03% 62,292,901.82 9.7567 9.6533
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.6533 +0.0027 +0.03% 2,249,063,517.06 9.7567 9.6533
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.1703 +0.0057 +0.06% 352,597,179.21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.8923 -0.0230 -0.19% 31,612,712.90
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.1827 -0.0315 -0.28% 25,370,400.09
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 14.8080 -0.0013 -0.01% 755,016,054.06 14.8873 14.8080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 14.9883 -0.0013 -0.01% 5,569,076.36 15.0686 14.9883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 14.3516 -0.1498 -1.03% 2,449,288,390.85 14.5820 14.3516
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.6449 -0.0835 -0.96% 1,392,109,902.90 8.6913 8.6449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 13.3228 -0.0430 -0.32% 185,952,750.79 13.4655 13.3228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 13.6145 -0.1116 -0.81% 153,235,995.73 13.8331 13.6145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 10.2468 -0.0893 -0.86% 1,469,540,158.81 10.4114 10.2468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.1324 -0.0163 -0.32% 12,769,057.19 5.1600 5.1324
19 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 17.8415 +0.0429 +0.24% 29,473,452,701.21 17.8416 17.8415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 28.7932 +0.1113 +0.39% 7,181,385,060.53 28.7933 28.7932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 29.4321 +0.1124 +0.38% 3,077,384,301.92 29.4322 29.4321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 12.9720 +0.0136 +0.10% 1,113,304,936.28 12.9721 12.9720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 17.8509 +0.0663 +0.37% 3,892,368,550.68 17.8510 17.8509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 10.0213 +0.0218 +0.22% 86,682,216.78 10.0214 10.0213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 10.0213 +0.0218 +0.22% 68,395,178.56 10.0214 10.0213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.5528 +0.0244 +0.18% 903,793,194.87 13.5528
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.6820 -0.0003 -0.00% 9,778,153,798.59 13.6821 13.6820
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.7153 -0.0028 -0.02% 6,168,588,900.80 13.7154 13.7153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 27.2994 +0.0290 +0.11% 4,371,455,390.49 27.2995 27.2994
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 58.2500 +0.0804 +0.14% 7,814,656,381.09 58.2501 58.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 19.3859 +0.0619 +0.32% 1,756,981,846.41 19.3860 19.3859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 6.8665 +0.0234 +0.34% 724,636,930.28 6.8666 6.8665
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 12.0358 +0.1202 +1.01% 56,884,786.27 12.0359 12.0358
18 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.3725 +0.0107 +0.10% 106,951,881.26 10.3726 10.3725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.5839 +0.0144 +0.14% 24,280,250.31 10.5840 10.5839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.0759 +0.0187 +0.17% 125,526,309.91 11.0760 11.0759
17 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 11.4592 -0.0975 -0.84% 105,169,630.28 11.4593 11.4592
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.2660 -0.0203 -0.20% 27,011,046.03
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.6986 -0.0309 -0.29% 45,214,252.95
31 ก.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.9814 -0.0687 -0.46% 144,390,311,316.49
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 10.8567 -0.1468 -1.33% 4,631,930,092.61
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.6606 +0.0317 +0.37% 1,525,138,906.23
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.7762 -0.1034 -0.95% 4,202,738,808.31
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2275 -0.1363 -1.20% 5,407,636,893.35
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6246 -0.1156 -1.08% 2,385,349,689.36
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 12.0089 -0.0966 -0.80% 2,041,526,275.18
19 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.2552 +0.0169 +0.17% 29,386,972.89 10.2552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.8725 +0.0163 +0.17% 403,109,506.95 9.8725
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,749.8000 +5.3800 +0.31%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,155.3500 +3.7600 +0.33%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,568.0400 +9.3900 +0.37%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 37.3550 +0.0150 +0.04%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 108.7000 -0.1000 -0.09%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 33.7500 +0.3500 +1.05%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 24,170.0000 +260.0000 +1.09%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 37.9857 -0.0939 -0.25%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 28.9027 -0.2108 -0.72%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 23.5160 +0.0434 +0.18%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.1383 -0.0169 -0.41%
SGLD ( GLD SP Equity ) 113.9100 +0.4300 +0.38%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 32.4650 -0.1290 -0.40%
18 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 12.8000 +0.1700 +1.35%
SPY ( SPY UP Equity ) 290.9100 +1.5700 +0.54%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2018

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 1.0000
ครั้งที่ 2. 14/8/2561 24/8/2561 0.1000
รวม 2 ครั้ง 1.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.5500
ครั้งที่ 2. 9/5/2561 18/5/2561 0.1500
รวม 2 ครั้ง 0.7000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2561 18/5/2561 0.8000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.3033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2175
ครั้งที่ 2. 14/8/2561 24/8/2561 0.1767
รวม 2 ครั้ง 0.3942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2561 22/6/2561 0.1780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.1302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.1946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2561 22/6/2561 0.1220
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.1890
ครั้งที่ 2. 13/9/2561 25/9/2561 0.1462
รวม 2 ครั้ง 0.3352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2229
ครั้งที่ 2. 14/8/2561 24/8/2561 0.1926
รวม 2 ครั้ง 0.4155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 13/9/2561 25/9/2561 0.2096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/7/2561 20/7/2561 0.1556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6500
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.2450
ครั้งที่ 2. 18/5/2561 5/6/2561 0.3375
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1580
รวม 3 ครั้ง 0.7405
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2472
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2440
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.2440
รวม 3 ครั้ง 0.7352
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1447
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1828
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1638
รวม 3 ครั้ง 0.4913
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2100
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2352
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.2414
รวม 3 ครั้ง 0.6866
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1718
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1718
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1743
รวม 3 ครั้ง 0.5179
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1550
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1560
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1520
รวม 3 ครั้ง 0.4630