24 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3199 +0.0001 +0.00% 3,965,876,558.25 11.3200 11.3199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.9766 +0.0002 +0.00% 5,335,589,386.55 10.9767 10.9766
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.8109 +0.0002 +0.00% 232,308,101.31 10.8110 10.8109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.9770 +0.0002 +0.00% 7,320,526,476.38 10.9771 10.9770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 10.9857 +0.0003 +0.00% 259,365,762.91 10.9858 10.9857
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.1483 -0.0065 -0.05% 74,210,834,751.01 12.1484 12.1483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.1850 -0.0064 -0.05% 138,874,112.92 12.1851 12.1850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.4620 +0.0004 +0.00% 94,167,957,546.85 20.4621 20.4620
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.8761 -0.0145 -0.07% 929,177,301.49 19.8762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.8310 +0.0001 +0.00% 161,577,817,720.65 10.8311 10.8310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.7788 +0.0001 +0.00% 42,332,559,054.42 10.7789 10.7788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.8326 18,827,268,165.24 10.8327 10.8326
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 10.8273 +0.0001 +0.00% 13,868,036,443.92 10.8274 10.8273
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 11.1211 -0.3324 -2.90% 355,349,577.03 11.1857 11.1122
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 20.9189 -0.2966 -1.40% 4,287,688,969.55 20.9357 20.9022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 21.7786 -0.2540 -1.15% 11,121,015,829.68 21.7787 21.7786
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 21.7931 -0.2538 -1.15% 20,884,976.04 21.7932 21.7931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 20.9189 -0.2966 -1.40% 20.9357 20.9022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.3264 -0.0908 -0.80% 2,602,834,416.10 11.3922 11.3173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 11.3266 -0.0908 -0.80% 20,114,231.11 11.3924 11.3175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.3264 -0.0908 -0.80% 11.3356 11.3173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 11.1211 -0.3324 -2.90% 11.1301 11.1122
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 12.7796 -0.2061 -1.59% 2,584,930,141.81 12.9164 12.7796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 11.4473 -0.1522 -1.31% 6,853,666,234.47 11.5086 11.4473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 15.6210 -0.2290 -1.44% 939,522,387.31 15.7882 15.6210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 15.6210 -0.2290 -1.44% 15.6211 15.6210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 13.2809 -0.1760 -1.31% 13,497,727.46 13.2810 13.2809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.5205 -0.1426 -1.34% 1,897,878,716.03 10.6332 10.5205
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.6121 -0.1432 -1.33% 34,076,968.03 10.6122 10.6121
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.7965 -0.1458 -1.33% 309,430,258.19 10.9121 10.7965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.6054 -0.2194 -1.59% 494,617,807.98 13.7511 13.6054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 13.7926 -0.2216 -1.58% 16,778,359.04 13.7927 13.7926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.6002 -0.1681 -1.32% 2,239,510,465.88 12.6677 12.6002
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.6740 -0.1169 -1.19% 145,839,149.04 9.7708 9.6740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.6740 -0.1169 -1.19% 9.6741 9.6740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.8404 -0.1618 -1.47% 42,071,526.48 10.9565 10.8404
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.8404 -0.1618 -1.47% 10.8405 10.8404
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.8549 -0.0070 -0.06% 19,198,170,383.32 10.9131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 10.0350 -0.0413 -0.41% 9,720,157.55 10.1962 10.0350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.3043 -0.0730 -0.64% 367,160,216.79 11.3649 11.3043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.2537 -0.0345 -0.34% 1,360,686,114.62 10.3087 10.2537
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.0118 -0.0381 -0.34% 25,895,906.78 11.0708 11.0118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.5926 -0.0812 -0.70% 58,694,482.73 11.6547 11.5926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.0420 -0.1421 -1.17% 27,254,081.25 12.1065 12.0420
23 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1848 +0.0021 +0.02% 9,310,907,346.10 10.2394
22 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.0730 -0.0133 -0.13% 101,994,759.57
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 10.0830 -0.0147 -0.15% 169,354,131.97
24 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 10.4717 +0.0098 +0.09% 67,864,858.82 10.5278 10.4717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.0497 -0.0216 -0.24% 646,462,365.33 9.0982 9.0497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 16.2891 -0.1798 -1.09% 1,804,631,583.90 16.3950 16.2647
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.9813 -0.1433 -1.09% 301,242,464.98 13.0658 12.9618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 9.3787 +0.0242 +0.26% 520,358,360.69 9.4332 9.3712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.6178 +0.0439 +0.46% 2,145,306,345.72 9.6737 9.6101
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 12.2319 +0.0569 +0.47% 2,812,338,655.22 12.3030 12.2221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.2748 -0.0020 -0.03% 460,410,035.69 7.3247 7.2639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.2608 +0.0158 +0.22% 1,323,690,852.98 7.3106 7.2499
23 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.8737 -0.0022 -0.02% 879,493,374.76 9.9530 9.8737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.8737 -0.0022 -0.02% 28,072,016.58 9.9530 9.8737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.0183 +0.0155 +0.19% 141,573,418.88 8.0613 8.0183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.0937 +0.0001 +0.00% 493,414,913.82 10.1748 10.0937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 9.9268 +0.0077 +0.08% 3,309,816,570.07 10.0331 9.9268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 9.9268 +0.0078 +0.08% 111,801,449.08 10.0331 9.9268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 11.3653 -0.0699 -0.61% 12,869,045,613.66 11.5478 11.3653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.0239 -0.0173 -0.17% 173,298,011.07 10.1849 10.0239
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.0235 -0.0173 -0.17% 6,015,528,357.48 10.1845 10.0235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.3871 -0.0182 -0.16% 13,731,883,978.16 11.5700 11.3871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.8580 -0.0423 -0.39% 5,652,435,322.92 11.0324 10.8580
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.8583 -0.0423 -0.39% 199,158,384.71 11.0327 10.8583
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.9889 -0.0062 -0.06% 33,194,656.98 10.1493 9.9889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.9888 -0.0062 -0.06% 17,202,592,907.71 10.1492 9.9888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.5327 -0.1320 -1.24% 4,262,042,988.58 10.7019 10.5327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 11.8342 +0.1185 +1.01% 1,218,607,453.46 11.8935 11.8342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 12.9607 -0.1269 -0.97% 4,278,790,432.08 13.0995 12.9607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 17.6496 +0.0504 +0.29% 997,671,539.82 17.7555 17.6320
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 10.3884 -0.1026 -0.98% 6,737,932,104.90 10.4997 10.3884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 12.4366 -0.0816 -0.65% 1,612,948,583.23 12.6363 12.4366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 11.4073 -0.0092 -0.08% 7,955,840.09 11.5905 11.4073
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.2744 -0.0090 -0.08% 1,485,806,261.58 11.4555 11.2744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.8447 -0.0532 -0.49% 506,231,586.74 11.0189 10.8447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 12.4279 +0.0778 +0.63% 481,219,132.35 12.6374 12.4180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 10.8137 -0.0383 -0.35% 514,125,216.87 10.8733 10.8083
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.7862 -0.1209 -1.02% 2,409,712,051.50 11.8511 11.7803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.0742 +0.0116 +0.12% 205,685,047.65 10.2360 10.0742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 5.0036 -0.0109 -0.22% 301,549,952.40 5.0355 4.9986
22 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 9.9673 +0.0394 +0.40% 8,755,094.69 10.0207 9.9673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.8264 -0.0202 -0.21% 2,192,909,603.00 9.9316 9.8264
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.8264 -0.0202 -0.21% 64,022,546.75 9.9316 9.8264
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.4028 -0.0011 -0.01% 565,256,750.95 12.4693 12.4028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.4040 -0.0011 -0.01% 12,580,036.06 12.4705 12.4040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.8744 -0.0078 -0.08% 386,678,952.78
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.8719 +0.0002 +0.00% 53,494,708.01
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.1568 +0.0016 +0.01% 28,680,598.29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 14.1575 +0.0164 +0.12% 794,745,190.13 14.2333 14.1575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 14.3274 -0.0310 -0.22% 2,726,147,145.30 14.5575 14.3274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 9.5969 +0.0314 +0.33% 1,650,607,427.01 9.6483 9.5969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 13.6560 +0.0023 +0.02% 436,918,110.63
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 13.1035 -0.1271 -0.96% 106,609,600.91 13.3139 13.1035
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 9.7613 +0.0001 +0.00% 2,146,522,575.23 9.9181 9.7613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.7573 +0.0233 +0.41% 11,716,032.08 5.7882 5.7573
24 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 17.6432 -0.1942 -1.09% 28,775,334,450.50 17.6433 17.6432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 28.3091 -0.3369 -1.18% 6,953,940,973.58 28.3092 28.3091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 28.9740 -0.3470 -1.18% 2,972,875,396.48 28.9741 28.9740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 12.9369 -0.1784 -1.36% 1,097,167,146.65 12.9370 12.9369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 17.7824 -0.2520 -1.40% 3,647,623,685.55 17.7825 17.7824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.7380 -0.1242 -1.26% 29,122,681.55 9.7381 9.7380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.7380 -0.1242 -1.26% 21,114,037.04 9.7381 9.7380
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.4297 -0.0762 -0.56% 916,667,941.14 13.4297
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.6456 -0.0030 -0.02% 9,905,485,341.12 13.6457 13.6456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.6749 -0.0053 -0.04% 6,235,038,694.13 13.6750 13.6749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 27.3261 -0.3312 -1.20% 4,324,709,175.62 27.3262 27.3261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 58.3375 -0.7566 -1.28% 7,574,584,579.96 58.3376 58.3375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 19.0484 -0.2703 -1.40% 1,569,025,320.62 19.0485 19.0484
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.4763 +0.0161 +0.22% 759,071,512.18 7.4764 7.4763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.5015 -0.1266 -1.09% 55,435,931.77 11.5016 11.5015
23 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.4939 -0.1314 -1.24% 97,950,566.41 10.4940 10.4939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.8860 -0.1102 -1.00% 34,638,518.31 10.8861 10.8860
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.6520 -0.0518 -0.48% 120,950,670.96 10.6521 10.6520
22 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.7211 -0.0011 -0.01% 95,367,824.01 10.7212 10.7211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.2381 +0.0001 +0.00% 28,136,546.48
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.6755 +0.0016 +0.01% 44,655,081.81
31 มี.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.7868 +0.2990 +1.93% 91,689,933,346.11
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 10.9741 -0.0293 -0.27% 4,681,990,949.46
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.6979 -0.4647 -5.07% 1,531,699,488.33
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.7961 +0.1406 +1.32% 4,210,488,912.29
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.0970 +0.0230 +0.21% 5,344,786,323.95
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.7415 +0.0550 +0.51% 2,411,592,230.94
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 12.0954 +0.1646 +1.38% 2,056,229,968.34
24 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.3792 -0.0503 -0.48% 36,126,316.00 10.3792
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.9874 -0.0484 -0.48% 439,078,571.52 9.9874
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,732.5100 -21.0900 -1.20%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,139.9100 -16.2700 -1.41%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,531.8400 -34.7700 -1.35%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 39.3550 +0.0900 +0.23%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 122.9000 +0.6000 +0.49%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 39.1000 +0.2000 +0.51%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 23,240.0000 -260.0000 -1.11%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 37.6313 -0.0157 -0.04%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.2833 +0.0655 +0.22%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 24.2702 +0.0770 +0.32%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.0904 -0.0045 -0.11%
SGLD ( GLD SP Equity ) 122.8600 +0.2800 +0.23%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 32.0970 -0.0470 -0.15%
23 พ.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 12.6100 -0.0300 -0.24%
SPY ( SPY UP Equity ) 273.3600 +0.7500 +0.28%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2018

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.5500
ครั้งที่ 2. 9/5/2561 18/5/2561 0.1500
รวม 2 ครั้ง 0.7000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2561 18/5/2561 0.8000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.3033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.1302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.1946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.1890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2229
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6500
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.2450
ครั้งที่ 2. 18/5/2561 5/6/2561 0.3375
รวม 2 ครั้ง 0.5825
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2472
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2440
รวม 2 ครั้ง 0.4912
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1447
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1828
รวม 2 ครั้ง 0.3275
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2100
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2352
รวม 2 ครั้ง 0.4452
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1718
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1718
รวม 2 ครั้ง 0.3436
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1550
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1560
รวม 2 ครั้ง 0.3110