1 ก.พ. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.พ. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.5287 +0.0002 +0.00% 3,676,408,366.84 11.5288 11.5287
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.3356 +0.0002 +0.00% 4,761,217,858.82 11.3357 11.3356
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.1281 +0.0002 +0.00% 784,227,917.24 11.1282 11.1281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.3362 +0.0003 +0.00% 5,000,379,943.09 11.3363 11.3362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.3203 +0.0004 +0.00% 11.3204 11.3203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.3598 +0.0003 +0.00% 40,946,587.94 11.3599 11.3598
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.9749 +0.0059 +0.05% 13,442,609,828.23 12.9750 12.9749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.0512 +0.0061 +0.05% 19,215,322.50 13.0513 13.0512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.5819 +0.0008 +0.01% 4,878,201,357.60 10.5820 10.5819
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.8519 +0.0003 +0.00% 54,963,084,646.76 20.8520 20.8519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.3215 +0.0049 +0.02% 744,071,413.18 21.3216
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.2656 +0.0002 +0.00% 125,115,702,132.16 11.2657 11.2656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.1793 +0.0001 +0.00% 31,954,403,703.32 11.1794 11.1793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.2668 +0.0001 +0.00% 9,334,222,351.17 11.2669 11.2668
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.4656 +0.0003 +0.00% 147,960,371.54 11.4657 11.4656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.2796 +0.0003 +0.00% 21,349,381.65 11.2797 11.2796
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.2775 +0.0766 +0.75% 439,784,626.06 10.3372 10.2693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.2900 +0.0841 +0.75% 5,301,212.58 11.3556 11.2810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.3049 +0.0769 +0.75% 10.3132 10.2967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 12.0340 +0.0899 +0.75% 4,927,381.28 12.0437 12.0115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 20.4121 +0.1905 +0.94% 5,682,138,336.47 20.4285 20.3958
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 20.7038 +0.1936 +0.94% 11,131,017.74 20.7205 20.6872
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 20.8154 +0.1946 +0.94% 108,761,116.78 20.8322 20.7987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 10.0486 +0.0869 +0.87% 2,091,088.98 10.0487 10.0486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.7352 +0.0843 +0.87% 3,704,531.21 9.7353 9.7352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 22.2235 +0.1907 +0.87% 11,748,858,172.67 22.2236 22.2235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 22.8396 +0.1964 +0.87% 472,046,777.51 22.8397 22.8396
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 22.8727 +0.1966 +0.87% 132,103,511.34 22.8728 22.8482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.4439 +0.0584 +0.70% 1,142,604,049.73 8.4930 8.4371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 10.7631 +0.0745 +0.70% 207,764,347.58 10.8256 10.7545
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.6839 +0.0603 +0.70% 17,943,366.63 8.6909 8.6770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 10.9443 +0.0759 +0.70% 12,292,007.30 10.9532 10.9238
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 10.9908 +0.1234 +1.14% 10.9968 10.9849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.9721 +0.0817 +0.75% 410,574,629.35 11.0819 10.9721
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.6265 +0.1214 +1.06% 8,047,821.03 11.6950 11.6203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.9030 +0.1245 +1.06% 3,213,892.54 11.9095 11.8839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.8862 +0.0268 +0.27% 11,849,937.49 9.9445 9.8809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.1210 +0.0276 +0.27% 1,225,810.77 10.1265 10.1048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.7675 +0.0685 +0.71% 14,626,372.02 9.8251 9.7623
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.9981 +0.0704 +0.71% 802,168.21 10.0035 9.9821
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 11.4026 +0.1094 +0.97% 3,012,773.73 11.4698 11.3965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.6730 +0.1122 +0.97% 2,586,473.85 11.6793 11.6543
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 10.9576 +0.1229 +1.13% 13,345,592.70 11.0222 10.9517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 11.2164 +0.1261 +1.14% 2,011,313.73 11.2225 11.1984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.7366 +0.1033 +1.07% 54,389,650.17 9.8409 9.7366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.9559 +0.1162 +1.07% 623,539.52 11.0732 10.9559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.7489 +0.1034 +1.07% 9.7490 9.7489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 10.7874 +0.1121 +1.05% 3,051,417,132.81 10.9029 10.7874
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.5577 +0.1408 +1.05% 1,457,977,655.83 13.7029 13.5577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 16.1298 +0.1003 +0.63% 290,133,451.49 16.3025 16.1298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 16.7029 +0.1045 +0.63% 36,528.05 16.7030 16.7029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 9.7571 +0.1009 +1.04% 8,700,279,169.45 9.8094 9.7571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 10.1858 +0.1054 +1.05% 57,858,133.70 10.2404 10.1858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.8097 +0.1018 +1.05% 35,275,570.16 9.8098 9.8097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 11.2813 +0.0846 +0.76% 32,457,087.11 11.2814 11.2813
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 13.4085 +0.1400 +1.06% 1,599,133.51 13.4086 13.4085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.7630 +0.0968 +0.91% 559,138,829.01 10.8783 10.7630
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 11.4713 +0.1035 +0.91% 17,023,831.82 11.4714 11.4713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.6704 +0.0939 +0.81% 206,945,658.60 11.7954 11.6704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.8522 +0.0957 +0.81% 14,901,800.34 11.8523 11.8522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.8699 +0.1346 +1.06% 1,614,011,602.59 12.9389 12.8699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 17.1537 +0.1486 +0.87% 18,572,816.97 17.3373 17.1537
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 30.4642 +0.3431 +1.14% 4,863,960.14 30.7903 30.4642
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 28.4817 +0.2696 +0.96% 2,661,939.38 28.7866 28.4817
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 10.1575 +0.0884 +0.88% 1,983,885.29 10.2663 10.1575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 15.3414 +0.1506 +0.99% 2,222,573.59 15.5057 15.3414
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.9222 +0.1031 +1.05% 244,067.58 10.0285 9.9222
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.7259 +0.1011 +1.05% 691,114.17 9.8301 9.7259
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.7026 +0.0032 +0.03% 12,431,812,389.41 10.7714
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.7028 +0.0032 +0.03% 57,532,176.79 10.7716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.4963 +0.0158 +0.19% 10,443,836.44 8.6328 8.4963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 12.0665 +0.0508 +0.42% 650,824,775.17 12.1312 12.0665
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.9650 +0.0386 +0.39% 279,544,863.38 10.0717 9.9650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.2297 +0.0217 +0.21% 1,264,300,485.76 10.3065 10.2297
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.4932 +0.0224 +0.21% 913,774,408.73 10.5720 10.4932
31 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.3813 +0.0085 +0.09% 1,284,455,843.64 9.4517 9.3813
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0627 +0.0062 +0.06% 4,055,544,285.18 10.1274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.1519 +0.0093 +0.10% 3,271,569,995.03 9.2255
30 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.8026 -0.0231 -0.24% 143,678,888.61 9.8814 9.8026
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 9.9347 -0.0381 -0.38% 355,778,774.93 10.0411 9.9347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.2008 -0.0520 -0.51% 46,366,512.21 10.3100 10.2008
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.9363 -0.0210 -0.21% 94,840,956.07 10.0427 9.9363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.0564 -0.0278 -0.28% 81,075,128.69 10.1641 10.0564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.1788 -0.0064 -0.06% 18,485,432.98 11.2387 11.1788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.1479 -0.0392 -0.35% 39,331,177.35 11.2076 11.1479
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.4874 -0.0616 -0.58% 17,133,367.75 10.5436 10.4874
1 ก.พ. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.พ. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.9733 +0.0160 +0.15% 1,765,064,942.00 10.9734 10.9733
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.8716 +0.0155 +0.14% 4,636,229,857.54 10.9880 10.8716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.9511 +0.0143 +0.14% 2,726,625,618.95 10.0577 9.9511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.7366 +0.0157 +0.15% 11,545,048.12 10.7367 10.7251
31 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 10.7893 +0.0003 +0.00% 1,015,065,693.85
1 ก.พ. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.พ. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.1187 +0.0627 +0.62% 47,410,105.25 10.1729 10.1187
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.8074 -0.0379 -0.38% 224,951,261.31 9.8600 9.8074
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 10.0655 +0.1121 +1.13% 9,593,040.17 10.0716 10.0595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 10.0369 +0.1115 +1.12% 76,930,498.87 10.0932 10.0309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 10.1008 +0.1125 +1.13% 6,785,705.89 10.1070 10.0839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 20.6204 +0.0395 +0.19% 988,214,000.12 20.7545 20.5895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.5904 +0.0260 +0.19% 432,127,155.24 13.6789 13.5700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 20.4402 +0.0397 +0.19% 17,086,455.00 20.4710 20.4095
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 20.2900 +0.0395 +0.20% 47,731,623.57 20.3205 20.2379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 6.5092 +0.0886 +1.38% 316,595,694.09 6.5470 6.5040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 6.5327 +0.0889 +1.38% 6.5380 6.5275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 6.7178 +0.0916 +1.38% 41,045,190.48 6.7233 6.7052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 7.7122 +0.1261 +1.66% 1,450,278,476.71 7.7571 7.7060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 7.7205 +0.1263 +1.66% 7.7268 7.7143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 7.9826 +0.1307 +1.66% 47,071,235.07 7.9891 7.9677
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.7561 +0.0382 +0.44% 6,742,865,053.80 8.8070 8.7491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 8.7687 +0.0384 +0.44% 435,964,125.89 8.8196 8.7617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 8.7849 +0.0387 +0.44% 48,986,917.67 8.7920 8.7779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 9.6195 +0.0423 +0.44% 218,175,445.69 9.6273 9.6015
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.8827 +0.0867 +0.89% 2,813,746,747.56 9.9505 9.8679
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 10.6860 +0.0629 +0.59% 523,427,908.68 10.7593 10.6700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 10.8064 +0.0638 +0.59% 24,077,696.06 10.8227 10.7786
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 10.0303 +0.0881 +0.89% 32,002,986.93 10.0454 10.0046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.8837 +0.0867 +0.88% 9.8986 9.8689
31 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 10.7415 +0.1509 +1.42% 1,084,225,965.06 10.9226 10.7329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLNA ) 11.2386 +0.1580 +1.43% 244,749,057.99 11.4281 11.2296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLNE ) 11.2379 +0.1583 +1.43% 571,950.40 11.2470 11.2169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 10.8299 +0.1518 +1.42% 10.8387 10.8212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.5649 -0.0085 -0.09% 271,800,901.96 9.6607 9.5649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.6071 -0.0003 -0.00% 43,026,173.36 9.6843 9.6071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMBOND ) 7.6204 -0.0055 -0.07% 149,620,440.87 7.6613 7.6204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.6075 -0.0003 -0.00% 2,265,382,703.70 9.6847 9.6075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.3324 +0.0265 +0.26% 1,449,595,390.00 10.4431 10.3324
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.3322 +0.0265 +0.26% 16,612,770.65 10.4429 10.3322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 8.6588 +0.0350 +0.41% 1,270,897,097.31 8.7516 8.6588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.3928 -0.0122 -0.12% 812,363,737.01 10.5597 10.3928
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.3921 -0.0122 -0.12% 1,208,171,195.37 10.5590 10.3921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 12.2928 -0.0085 -0.07% 671,709,373.18 12.4902 12.2928
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.7724 -0.0694 -0.64% 480,654,355.13 10.9454 10.7724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.7735 -0.0695 -0.64% 142,484,128.04 10.9465 10.7735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 10.5998 -0.0388 -0.36% 49,848,072.76 10.7700 10.5998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.6631 -0.0389 -0.36% 705,234,101.66 10.8343 10.6631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBRS2000(P) ) 11.1498 +0.2547 +2.34% 10,261,056.03 11.1555 11.1442
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.4333 +0.0953 +0.84% 634,383,504.28 11.6169 11.4333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 13.6996 +0.1142 +0.84% 1,207,076,745.14 13.9196 13.6996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBRS2000(SSF) ) 11.1372 +0.2541 +2.33% 1,912,070.52 11.1429 11.1316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRS2000(A) ) 11.1371 +0.2541 +2.33% 51,968,832.56 11.2024 11.1315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGVALUE(A) ) 10.4939 -0.0106 -0.10% 2,422,299.64 10.5538 10.4866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGVALUE(E) ) 10.6192 -0.0104 -0.10% 599,426.87 10.6267 10.6004
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGQUAL(A) ) 10.7032 -0.0063 -0.06% 4,261,087.32 10.7643 10.6957
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGQUAL(E) ) 10.7600 -0.0060 -0.06% 2,329,612.68 10.7676 10.7410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500A ) 23.2295 +0.3058 +1.33% 693,416,379.07 23.3689 23.2063
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 13.4666 -0.0924 -0.68% 360,610,012.62 13.6828 13.4666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNDQ(A) ) 7.7773 +0.1072 +1.40% 1,486,311,952.88 7.7813 7.7734
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(E) ) 7.8147 +0.1078 +1.40% 82,671,148.06 7.8187 7.8024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEV(A) ) 7.8958 +0.1163 +1.49% 105,583,226.19 8.0182 7.8919
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEV(E) ) 7.9745 +0.1177 +1.50% 9,027,787.94 7.9786 7.9620
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWORLD(A) ) 8.8546 +0.0967 +1.10% 1,167,211,378.53 8.9034 8.8502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBWORLD(P) ) 8.9451 +0.0979 +1.11% 442,849,802.84 8.9497 8.9406
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(E) ) 8.9202 +0.0976 +1.11% 8,770,783.33 8.9248 8.9062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJAPAN(A) ) 9.3395 -0.1126 -1.19% 1,441,196,519.45 9.4797 9.3395
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJAPAN(P) ) 9.4643 -0.1139 -1.19% 838,495.73 9.4644 9.4643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDEQ(A) ) 7.3347 -0.0136 -0.19% 185,809,749.94 7.4448 7.3347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUROPE(A) ) 6.9005 -0.0095 -0.14% 854,573,848.23 7.0041 6.9005
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLOC(A) ) 4.9632 -0.0432 -0.86% 365,336,590.61 5.0199 4.9597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLOC(E) ) 5.0424 -0.0437 -0.86% 31,550,298.94 5.0460 5.0335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLOC(P) ) 4.9694 -0.0433 -0.86% 4.9730 4.9659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNDQ(P) ) 7.7781 +0.1072 +1.40% 7.7821 7.7742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINNO(A) ) 3.7981 +0.1123 +3.05% 53,599,304.19 3.8362 3.7981
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(E) ) 3.8257 +0.1132 +3.05% 16,620,934.78 3.8258 3.8216
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGENOME(A) ) 4.1165 +0.1036 +2.58% 29,335,373.87 4.1578 4.1165
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(E) ) 4.1466 +0.1045 +2.59% 6,514,905.60 4.1467 4.1422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINTECH(A) ) 4.3331 +0.1023 +2.42% 40,087,024.58 4.3765 4.3331
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTECH(E) ) 4.3642 +0.1031 +2.42% 7,262,049.35 4.3643 4.3595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUTO(A) ) 6.6082 +0.1473 +2.28% 36,386,826.14 6.6744 6.6082
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAUTO(P) ) 6.6117 +0.1475 +2.28% 6.6118 6.6117
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(E) ) 6.6564 +0.1485 +2.28% 4,651,384.71 6.6565 6.6493
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBASHARES(A) ) 7.4392 -0.0547 -0.73% 852,211,788.07 7.5189 7.4392
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBASHARES(P) ) 7.4400 -0.0547 -0.73% 7.4401 7.4400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNEXT(A) ) 3.9073 +0.1244 +3.29% 42,691,521.92 3.9465 3.9073
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(E) ) 3.9357 +0.1254 +3.29% 9,241,543.40 3.9358 3.9315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 6.1252 -0.0994 -1.60% 711,090,477.68 6.1908 6.1252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCTECHA ) 5.4661 -0.0342 -0.62% 2,734,174,351.32 5.5274 5.4634
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECHE ) 5.5664 -0.0347 -0.62% 89,436,458.15 5.5693 5.5576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 10.3181 +0.1089 +1.07% 460,760,937.71 10.4317 10.3078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 10.4645 +0.1107 +1.07% 23,702,326.65 10.4751 10.4428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDJI(P) ) 10.3251 +0.1090 +1.07% 10.3355 10.3148
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUROPE(P) ) 6.9890 -0.0094 -0.13% 418,588.86 6.9891 6.9890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEMI(P) ) 8.8319 +0.0018 +0.02% 8.8320 8.8319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBIHEALTH(A) ) 5.5696 -0.1350 -2.37% 927,704,993.21 5.6532 5.5696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBIHEALTH(P) ) 5.5727 -0.1352 -2.37% 5.5728 5.5727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALTH(E) ) 5.6955 -0.1379 -2.36% 23,982,286.28 5.6956 5.6894
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDEQ(P) ) 7.4181 -0.0136 -0.18% 674,039.16 7.4182 7.4181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 9.5732 -0.0655 -0.68% 486,120,110.84 9.6212 9.5732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.5897 -0.0656 -0.68% 9.5898 9.5897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 9.8299 -0.0670 -0.68% 34,303,387.24 9.8300 9.8194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.6172 -0.0522 -0.60% 522,418,603.36 8.7556 8.6172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 8.6172 -0.0522 -0.60% 8.6173 8.6172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 11.3112 -0.1623 -1.41% 1,157,019,915.66 11.4323 11.3112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 11.5064 -0.1645 -1.41% 19,667,698.13 11.5065 11.5064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.7424 -0.1300 -1.47% 1,728,511,130.42 8.8360 8.7424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMHP ) 8.7424 -0.1300 -1.47% 8.7425 8.7424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 5.3070 -0.0341 -0.64% 1,660,801,304.89 5.3923 5.3070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 21.4983 +0.2830 +1.33% 2,825,056,903.08 21.6274 21.4768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 25.8634 +0.3411 +1.34% 180,292,565.09 25.8894 25.8375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 25.7252 +0.3393 +1.34% 444,641,573.35 25.7510 25.6720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEMI(A) ) 8.8254 +0.0018 +0.02% 1,939,461,596.96 8.9199 8.8254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(E) ) 8.9808 +0.0021 +0.02% 88,276,446.15 8.9809 8.9712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 14.3073 -0.0579 -0.40% 919,452,056.37 14.5370 14.3073
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUSME ) 14.5773 -0.0583 -0.40% 1,948,031.78 14.5774 14.5617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 14.3079 -0.0578 -0.40% 14.3080 14.3079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 12.8948 +0.1081 +0.85% 102,250,521.21 12.8949 12.8948
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 13.7770 -0.0938 -0.68% 12,276,640.81 13.7771 13.7770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 4.4635 -0.0592 -1.31% 1,287,035,897.68 4.5352 4.4635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 4.4649 -0.0591 -1.31% 4.4650 4.4649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(E) ) 4.5644 -0.0603 -1.30% 16,962,588.60 4.5645 4.5595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 8.5693 -0.1216 -1.40% 1,524,746,243.90 8.6611 8.5693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDO(A) ) 9.2481 -0.0234 -0.25% 64,419,136.98 9.3023 9.2435
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 8.6898 -0.1230 -1.40% 6,359,209.90 8.6899 8.6898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 12.2652 +0.0527 +0.43% 312,441,448.72 12.3327 12.2591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDIAA ) 13.0622 +0.0561 +0.43% 58,165,791.06 13.1341 13.0557
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 12.5904 +0.0541 +0.43% 12.5968 12.5841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 13.8549 +0.0599 +0.43% 67,743,837.54 13.8619 13.8332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 13.2027 -0.0322 -0.24% 717,132,365.88 13.2754 13.1961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUEQA ) 14.0208 -0.0343 -0.24% 47,347,483.84 14.0980 14.0138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 14.2288 -0.0344 -0.24% 46,738,016.10 14.2360 14.2217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 15.2652 -0.0368 -0.24% 74,987,081.97 15.2729 15.2413
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 7.9422 -0.0542 -0.68% 207,534,365.36 8.0698 7.9422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPROPA ) 8.9461 -0.0611 -0.68% 23,022,119.24 9.0898 8.9461
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 9.1518 -0.0621 -0.67% 2,902,565.43 9.1519 9.1518
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 5.6682 +0.0845 +1.51% 440,728,035.44 5.7043 5.6625
30 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 12.5170 -0.1181 -0.93% 42,008,943.11 12.6510 12.5170
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 9.5516 -0.0256 -0.27% 110,543,217.29 9.6028 9.5516
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.5760 -0.0188 -0.18% 412,758,357.93 10.6610 10.5760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCIO(A) ) 9.6069 -0.0609 -0.63% 714,683,681.26 9.7098 9.6069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 11.6454 -0.0308 -0.26% 934,036,466.16 11.7078 11.6454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 11.6476 -0.0307 -0.26% 7,122,993.33 11.7100 11.6476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.8127 -0.0145 -0.15% 4,174,556.90 9.9178 9.8127
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 12.9731 -0.0923 -0.71% 1,365,680,966.26 13.1814 12.9731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 12.9731 -0.0923 -0.71% 12.9732 12.9731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 9.7256 -0.0139 -0.14% 366,937,496.68 9.8298 9.7256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWIPR ) 9.7256 -0.0140 -0.14% 170,278.91 9.8298 9.7256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBWIPD ) 9.7258 -0.0139 -0.14% 1,231,377.74 9.8300 9.7258
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.4449 -0.0488 -0.65% 143,275,345.64 7.5645 7.4449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOW ) 11.5554 -0.0746 -0.64% 14,181,261.23 11.6173 11.5554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.7675 -0.0832 -0.77% 9,308,589.90 10.8252 10.7675
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 12.1784 -0.0733 -0.60% 1,043,829,383.03 12.3740 12.1784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 12.1784 -0.0733 -0.60% 12.1785 12.1784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.8128 -0.0146 -0.15% 2,028,454,011.97 9.9179 9.8128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 22.2181 -0.1701 -0.76% 1,009,067,673.16 22.4559 22.2181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(E) ) 22.3746 -0.1695 -0.75% 7,777,741.28 22.3747 22.3746
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGHCA ) 12.2075 -0.0915 -0.74% 120,402,115.87 12.4035 12.2075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 10.0746 -0.0260 -0.26% 46,836,577.26 10.2364 10.0746
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTRAVEL(A) ) 7.3268 -0.1066 -1.43% 699,852,457.09 7.4445 7.3268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMEGA(A) ) 8.3485 -0.0906 -1.07% 998,093,892.28 8.4826 8.3485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEX(A) ) 8.4784 -0.0738 -0.86% 4,174,771,505.45 8.6146 8.4784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 8.0599 -0.1029 -1.26% 305,215,084.62 8.1462 8.0599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 6.4418 -0.0989 -1.51% 733,963,668.90 6.5453 6.4418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCLEANP ) 6.4420 -0.0989 -1.51% 6.4421 6.4420
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCLEAN(E) ) 6.5007 -0.0989 -1.50% 2,385,140.45 6.5008 6.4937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 9.6204 -0.0216 -0.22% 671,161,461.11 9.7749 9.6204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEESGP ) 9.6204 -0.0216 -0.22% 9.6205 9.6204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 13.9804 -0.0086 -0.06% 288,676,269.57 14.0553 13.9804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 16.5484 -0.0101 -0.06% 201,475,008.64 16.6370 16.5484
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 14.9329 -0.0096 -0.06% 14.9330 14.9329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 13.5655 -0.2355 -1.71% 1,075,002,327.20 13.7833 13.5655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 13.5655 -0.2355 -1.71% 13.5656 13.5655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTRAVEL(P) ) 7.3272 -0.1066 -1.43% 7.3273 7.3272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBTRAVEL(E) ) 7.4223 -0.1070 -1.42% 3,228,475.34 7.4224 7.4144
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.4414 -0.0656 -0.77% 202,695,046.32 8.4867 8.4414
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEMEQA ) 8.4438 -0.0657 -0.77% 8,986,459.28 8.4891 8.4438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 8.4415 -0.0656 -0.77% 8.4416 8.4415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 22.5131 -0.1705 -0.75% 4,185,358.62 22.5132 22.5131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 10.6556 -0.1880 -1.73% 427,718,976.63 10.8267 10.6556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 10.6556 -0.1880 -1.73% 10.6557 10.6556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 11.7447 -0.0880 -0.74% 1,125,501,095.98 11.9333 11.7447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 12.1223 -0.0893 -0.73% 13,861,591.16 12.1224 12.1223
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.0652 -0.0804 -1.13% 1,593,389,677.92 7.1713 7.0652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.1682 -0.0806 -1.11% 59,588,350.84 7.1683 7.1605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 6.7779 -0.0537 -0.79% 642,683,735.72 6.8143 6.7779
28 มิ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2117 -0.0012 -0.10% 29,585.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0755 -0.0113 -0.37% 2,064,591.98
1 ก.พ. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.พ. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBLT1(SSFA) ) 17.4610 +0.1509 +0.87% 22,292,743.14 17.4611 17.4610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAXJ(SSF) ) 10.0400 +0.1115 +1.12% 6,391,889.45 10.0461 10.0340
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 9.8737 +0.0866 +0.88% 196,545,612.71 9.8886 9.8589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDH(SSFE) ) 9.9119 +0.0870 +0.89% 5,504,393.01 9.9269 9.8970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.9764 +0.0059 +0.05% 328,733,363.06 12.9765 12.9764
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFP(SSFE) ) 13.0059 +0.0060 +0.05% 12,768,012.82 13.0060 13.0059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.3625 +0.0221 +0.21% 66,207,874.26 10.3626 10.3625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSMART2(SSFE) ) 10.3767 +0.0222 +0.21% 1,718,366.17 10.3768 10.3767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 10.8313 +0.1120 +1.04% 410,377,576.42 10.8314 10.8313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDV(SSFE) ) 9.8654 +0.1024 +1.05% 2,547,274.95 9.8655 9.8654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 17.6920 +0.1529 +0.87% 1,904,838,545.12 17.6921 17.6920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT1(SSFE) ) 17.6556 +0.1535 +0.88% 1,646,478.61 17.6557 17.6556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 28.5188 +0.3208 +1.14% 460,776,282.34 28.5189 28.5188
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT2(SSFE) ) 30.2881 +0.3424 +1.14% 1,352,584.82 30.2882 30.2881
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 11.7758 +0.1023 +0.88% 96,617,838.13 11.7759 11.7758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT4(SSFE) ) 11.8308 +0.1035 +0.88% 462,871.74 11.8309 11.8308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 10.3417 +0.0148 +0.14% 75,140,726.32 10.3418 10.3417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิด SSFE*) ( SCBPIN(SSFE) ) 10.6687 +0.0156 +0.15% 1,390,353.34 10.6688 10.6687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 12.4683 +0.0997 +0.81% 1,581,363,408.77 12.4683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 13.6018 +0.1495 +1.11% 963,013,425.80 13.6018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 13.1943 +0.1142 +0.87% 811,676,897.23 13.1943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 12.2393 +0.1272 +1.05% 193,886,920.60 12.2394 12.2393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSE(SSFE) ) 11.6000 +0.1211 +1.05% 687,124.38 11.6001 11.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSET50(SSF) ) 20.3194 +0.1897 +0.94% 90,165,195.47 20.3358 20.3031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50(SSFE) ) 20.3871 +0.1906 +0.94% 11,511,612.04 20.4035 20.3708
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 26.8987 +0.2542 +0.95% 83,466,299.75 26.8988 26.8987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT3(SSFE) ) 28.3584 +0.2696 +0.96% 173,473.05 28.3585 28.3584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 16.0382 +0.1572 +0.99% 134,007,028.66 16.0383 16.0382
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTT(SSFE) ) 16.0426 +0.1582 +1.00% 449,070.51 16.0427 16.0426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 10.0562 +0.0870 +0.87% 373,106,117.61 10.0563 10.0562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTSET(SSFE) ) 10.0998 +0.0876 +0.87% 1,996,044.78 10.0999 10.0998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCE(SSF) ) 6.5248 +0.0888 +1.38% 19,380,904.31 6.5301 6.5196
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCE(SSFE) ) 6.5677 +0.0895 +1.38% 7,103,370.83 6.5731 6.5624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCHA-SSF ) 8.7667 +0.0384 +0.44% 225,830,697.60 8.7738 8.7597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHA(SSFE) ) 8.8317 +0.0389 +0.44% 14,585,126.70 8.8389 8.8246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.2518 +0.0002 +0.00% 359,180,015.47 11.2519 11.2518
31 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 13.0160 +0.1085 +0.84% 490,668,788.55 13.0161 13.0160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLEQ(SSFE) ) 12.9547 +0.1086 +0.85% 1,785,222.80 12.9548 12.9547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500(SSFA) ) 22.7878 +0.3000 +1.33% 60,928,397.68 22.8107 22.7650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNDQ(SSF) ) 7.7602 +0.1069 +1.40% 112,582,887.39 7.7642 7.7563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(SSFE) ) 7.7919 +0.1074 +1.40% 19,795,986.72 7.7959 7.7880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 23.2808 +0.3064 +1.33% 1,704,530,169.13 23.3042 23.2575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500(SSFE) ) 22.5452 +0.2974 +1.34% 62,618,346.74 22.5678 22.5227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEV(SSF) ) 7.8960 +0.1163 +1.49% 25,659,593.01 7.9000 7.8921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( SCBEV(SSFE) ) 7.9530 +0.1174 +1.50% 3,886,693.68 7.9571 7.9490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBWORLD(SSF) ) 8.8546 +0.0966 +1.10% 93,299,348.39 8.8591 8.8502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(SSFE) ) 8.9204 +0.0977 +1.11% 11,230,807.85 8.9250 8.9159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBJAPAN(SSF) ) 9.3399 -0.1126 -1.19% 42,894,146.89 9.3400 9.3399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBJAPAN(SSFE) ) 9.4047 -0.1131 -1.19% 2,123,086.02 9.4048 9.4047
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSEMI(SSF) ) 8.8267 +0.0018 +0.02% 90,207,767.59 8.8268 8.8267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(SSFE) ) 8.8895 +0.0020 +0.02% 3,739,230.52 8.8896 8.8895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBUSA(SSF) ) 4.4651 -0.0592 -1.31% 24,956,222.91 4.4652 4.4651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(SSFE) ) 4.5098 -0.0595 -1.30% 1,594,586.14 4.5099 4.5098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDJI(SSF) ) 10.3203 +0.1090 +1.07% 28,070,991.04 10.3307 10.3100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(SSFE) ) 10.3568 +0.1095 +1.07% 3,209,873.03 10.3673 10.3464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBASHARES(SSF) ) 7.4401 -0.0547 -0.73% 50,751,217.79 7.4402 7.4401
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBASHARE(SSFE) ) 7.4870 -0.0549 -0.73% 13,915,215.71 7.4871 7.4870
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCTECH-SSF ) 5.4678 -0.0342 -0.62% 134,236,753.60 5.4706 5.4651
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECH(SSFE) ) 5.5060 -0.0343 -0.62% 3,403,172.29 5.5089 5.5032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBINNO(SSF) ) 3.7981 +0.1124 +3.05% 36,624,708.89 3.7982 3.7981
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(SSFE) ) 3.8132 +0.1129 +3.05% 1,052,289.49 3.8133 3.8132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGENOME(SSF) ) 4.1166 +0.1036 +2.58% 14,946,232.75 4.1167 4.1166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(SSFE) ) 4.1312 +0.1040 +2.58% 536,342.27 4.1313 4.1312
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFINTECH(SSF) ) 4.3327 +0.1023 +2.42% 26,088,900.89 4.3328 4.3327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTEC(SSFE) ) 4.3642 +0.1031 +2.42% 619,832.11 4.3643 4.3642
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAUTO(SSF) ) 6.6087 +0.1474 +2.28% 30,140,824.71 6.6088 6.6087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(SSFE) ) 6.6324 +0.1479 +2.28% 426,485.37 6.6325 6.6324
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNEXT(SSF) ) 3.9073 +0.1244 +3.29% 21,297,968.51 3.9074 3.9073
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(SSFE) ) 3.9227 +0.1250 +3.29% 548,178.83 3.9228 3.9227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEUROPE(SSF) ) 6.9017 -0.0094 -0.14% 30,252,877.59 6.9018 6.9017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUROPE(SSFE) ) 6.9475 -0.0094 -0.14% 1,039,223.08 6.9476 6.9475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBIHEALTH(SSF) ) 5.5700 -0.1351 -2.37% 62,148,312.35 5.5701 5.5700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALT(SSFE) ) 5.6292 -0.1363 -2.36% 4,412,886.56 5.6293 5.6292
30 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPGF(SSF) ) 22.2208 -0.1702 -0.76% 15,476,155.41 22.2209 22.2208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(SSFE) ) 22.3660 -0.1694 -0.75% 4,025,824.95 22.3661 22.3660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGEX(SSF) ) 8.4785 -0.0738 -0.86% 4,508,148.11 8.4786 8.4785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 11.6465 -0.0308 -0.26% 64,335,303.29 11.6466 11.6465
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGSIF(SSFE) ) 11.7171 -0.0300 -0.26% 3,047,277.36 11.7172 11.7171
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBVIET(SSF) ) 7.0653 -0.0805 -1.13% 278,488,633.97 7.0654 7.0653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(SSFE) ) 7.1384 -0.0803 -1.11% 48,413,215.03 7.1385 7.1384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(SSFA) ) 7.0679 -0.0804 -1.12% 85,622,672.59 7.0680 7.0679
1 ก.พ. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.พ. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 17.3017 +0.1496 +0.87% 24,019,744,789.96 17.3017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 30.1057 +0.3386 +1.14% 7,586,512,817.59 30.1057
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 28.1587 +0.2662 +0.95% 2,137,914,629.64 28.1587
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 11.4595 +0.0996 +0.88% 837,743,118.43 11.4595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 15.8211 +0.1551 +0.99% 3,438,457,635.01 15.8211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.9146 +0.1029 +1.05% 294,783,666.55 9.9146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.7177 +0.1009 +1.05% 263,571,541.41 9.7177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 10.0540 +0.0870 +0.87% 292,701,924.12 10.0540
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 10.0543 +0.0870 +0.87% 199,222,868.72 10.0543
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.4694 +0.0557 +0.42% 581,663,994.45 13.4694
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.3374 +0.0007 +0.00% 14,291,044,019.90 14.3375 14.3374
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.4732 +0.0098 +0.07% 8,676,119,840.52 14.4733 14.4732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 27.5113 +0.2469 +0.91% 5,348,641,674.65 27.5114 27.5113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 57.3399 +0.6026 +1.06% 8,863,122,963.35 57.3400 57.3399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 18.3758 +0.1720 +0.94% 3,649,853,409.44 18.3759 18.3758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCHA ) 7.9337 +0.0350 +0.44% 574,253,505.96 7.9338 7.9337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.9205 +0.0899 +0.91% 1,098,713,976.41 9.9206 9.9205
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 14.1294 +0.0308 +0.22% 266,474,722.95 14.1295 14.1294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.6143 +0.0110 +0.13% 224,832,907.50 8.6144 8.6143
31 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMNDQ(A) ) 8.0141 +0.1135 +1.44% 65,922,494.42 8.0142 8.0141
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMJAPAN(A) ) 9.8251 -0.1265 -1.27% 7,188,096.63 9.8252 9.8251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMWORLD(A) ) 10.3228 +0.1124 +1.10% 21,188,091.28 10.3229 10.3228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMASHARES(A) ) 8.3093 -0.0601 -0.72% 102,123,897.75 8.3094 8.3093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 11.6028 +0.0997 +0.87% 218,239,662.94 11.6029 11.6028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMUSA(A) ) 10.3761 -0.1369 -1.30% 23,159,839.41 10.3762 10.3761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCTECH ) 6.5890 -0.0405 -0.61% 429,837,038.98 6.5891 6.5890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 12.4231 -0.0173 -0.14% 945,044,045.37 12.4232 12.4231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 13.7757 -0.0335 -0.24% 233,470,493.04 13.7758 13.7757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 13.6419 +0.1813 +1.35% 1,708,605,871.80 13.6420 13.6419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 13.6555 -0.0899 -0.65% 483,825,569.21 13.6556 13.6555
30 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMPGF(A) ) 10.1319 -0.0785 -0.77% 21,344,702.89 10.1320 10.1319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMDIGI(A) ) 11.0791 -0.1903 -1.69% 14,917,006.81 11.0792 11.0791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMVIET(A) ) 7.3850 -0.0809 -1.08% 466,036,973.13 7.3851 7.3850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 14.6554 -0.1130 -0.77% 1,308,194,927.95 14.6555 14.6554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMCLEAN(A) ) 9.9183 -0.1465 -1.46% 48,480,991.91 9.9184 9.9183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMMLCA ) 7.7627 -0.0981 -1.25% 48,853,710.22 7.7628 7.7627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.8361 -0.0640 -0.65% 62,739,856.16 9.8362 9.8361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.4676 -0.0803 -0.76% 120,751,897.74 10.4677 10.4676
30 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.6059 +0.0094 +0.06% 176,548,679,924.69
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.4846 +0.0007 +0.01% 4,899,809,481.38
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.6577 +0.0963 +1.27% 1,348,532,266.08
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 10.9636 +0.0068 +0.06% 5,280,534,290.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.9118 +0.0113 +0.10% 2,449,825,762.79
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.9679 -0.0715 -0.65% 1,864,550,501.24
1 ก.พ. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ก.พ. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.1642 +0.0002 +0.00% 1,267,312,626.64 10.1643 10.1642
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.2063 +0.0003 +0.00% 432,885,420.79 10.2064 10.2063
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.3602 +0.0050 +0.05% 33,545,542,513.99 10.3603 10.3602
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.4950 +0.0052 +0.05% 201,173,145.35 10.4951 10.4950
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 ( SCBCHTG2 ) 6.8596 +0.0533 +0.78% 718,988,279.30 6.9331 6.8596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.2078 +0.0945 +0.93% 13,511,032.41 10.2078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.5289 +0.0883 +0.94% 125,022,746.43 9.5289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YD ) 9.9059 -0.0137 -0.14% 851,369,430.14
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBTHOR2YA ) 9.9809 -0.0172 -0.17% 1,242,478,295.48
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YE ) 9.9627 -0.0129 -0.13% 631,483,441.57
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YC ) 9.9710 -0.0184 -0.18% 959,202,273.86
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YB ) 9.9265 -0.0073 -0.07% 578,391,786.94
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YA ) 9.9564 +0.0086 +0.09% 2,289,849,563.58
31 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity ( SCBGTO ) 7.9842 +0.1569 +2.00% 128,463,868.71 8.0817 7.9722
30 ม.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ม.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ( SCBGTTG2 ) 8.1809 -0.0863 -1.04% 127,667,294.46 8.2685 8.1809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 ( SCBGTTG3 ) 8.2572 -0.0605 -0.73% 88,610,386.57 8.3457 8.2572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 8.9582 -0.0416 -0.46% 87,218,410.50 8.9582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 8.8419 -0.0399 -0.45% 56,836,993.69 8.8419

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2023

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
SCBLT1-2020
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
SCBLT4-2020
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
SCBLTT-2020
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 11/1/2566 24/1/2566 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT1-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLT2(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT4-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLT3(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLTT-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLTT(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400

การใช้และการจัดการคุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
ของท่านให้ดียิ่งขึ้นโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท