21 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2235 +0.0003 +0.00% 7,036,922,661.68 11.2236 11.2235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.7823 +0.0003 +0.00% 4,208,006,614.77 10.7824 10.7823
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.6476 +0.0002 +0.00% 91,907,947.38 10.6477 10.6476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.4593 +0.0002 +0.00% 10,395,746.36 10.4594 10.4593
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.7825 +0.0003 +0.00% 5,024,971,244.10 10.7826 10.7825
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ ( SCBSFF ) 20.2447 +0.0004 +0.00% 130,338,421,598.75 20.2448 20.2447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.3546 +0.0043 +0.02% 371,204,841.84 19.3547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ( SCBFP ) 11.8631 +0.0014 +0.01% 61,004,911,505.13 11.8632 11.8631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.6016 +0.0004 +0.00% 74,363,821,992.14 10.6017 10.6016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.5638 +0.0003 +0.00% 12,040,717,399.67 10.5639 10.5638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.4305 +0.0004 +0.00% 8,920,597,767.99 10.4306 10.4305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.6030 +0.0004 +0.00% 23,072,946,684.98 10.6031 10.6030
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ( SCBSET ) 17.9795 +0.0937 +0.52% 6,398,864,719.10 17.9796 17.9603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 16.6247 +0.0433 +0.26% 1,538,301,539.32 16.6381 16.6114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 10.6862 +0.0170 +0.16% 827,064,900.62 10.7520 10.6777
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.7013 -0.0179 -0.18% 118,393,117.73 9.7611 9.6935
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ ( SCBTEQ ) 10.0404 +0.0493 +0.49% 1,889,166,181.64 10.0942 10.0404
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ ( SCBSE ) 11.6821 +0.0610 +0.52% 950,211,703.58 11.8072 11.6821
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 13.1099 +0.1489 +1.15% 239,338,286.95 13.2503 13.1099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ( SCBDV ) 11.7998 +0.0575 +0.49% 4,505,105,469.79 11.8630 11.7998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 7.9429 +0.0272 +0.34% 219,002,365.90 8.0224 7.8635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.0821 +0.0716 +0.79% 138,859,996.94 9.1794 9.0821
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.4049 +0.0077 +0.07% 23,668,049,248.75 10.4607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.0291 +0.0264 +0.26% 392,254,782.42 10.0829 10.0291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.4951 +0.0108 +0.10% 1,122,368,501.50 10.5513 10.4951
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.3764 +0.0104 +0.10% 12,163,698.16 10.4320 10.3764
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.4477 +0.0198 +0.19% 18,793,148.03 10.5037 10.4477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.2514 +0.0294 +0.29% 7,660,427.40 10.3063 10.2514
19 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.8787 +0.0165 +0.17% 171,803,157.40 9.9317 9.8787
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.7496 +0.0173 +0.18% 152,007,726.63 9.8019 9.7496
21 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.8009 +0.0394 +0.40% 699,875,224.75 9.8534 9.8009
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.4167 -0.0136 -0.12% 87,923,938.15 11.4779 11.4167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.2300 +0.0320 +0.39% 685,512,041.74
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.2286 +0.0025 +0.03% 766,351,537.01
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 9.7241 -0.0009 -0.01% 2,329,525,847.58
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 12.3931 -0.0119 -0.10% 2,385,783,864.42 12.4781 12.3745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 10.6413 -0.0103 -0.10% 552,242,438.77 10.7143 10.6253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.8868 -0.0058 -0.07% 246,571,953.42 7.9409 7.8750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ( SCBGOLDH ) 7.2728 -0.0339 -0.46% 1,502,107,101.85 7.3227 7.2619
20 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ( SCBGPLUS ) 10.9920 +0.0535 +0.49% 22,708,147,661.09 11.1685 10.9920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 9.5935 -0.0210 -0.22% 152,984,767.19 9.7476 9.5935
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 10.2622 +0.0725 +0.71% 186,271,581.81 10.3721 10.2622
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 9.6525 +0.0044 +0.05% 1,163,217,109.91 9.8152 9.6448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 10.0368 +0.0234 +0.23% 436,731,476.31 10.0956 10.0318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 9.0722 -0.0701 -0.77% 316,992,985.59 9.1694 9.0722
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 9.9464 -0.0339 -0.34% 333,601,329.44 10.1061 9.9464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 10.3705 +0.0447 +0.43% 2,470,419,507.76 10.4313 10.3653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 14.7433 -0.0262 -0.18% 355,281,274.00 14.8370 14.7286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 9.9515 +0.0600 +0.61% 546,784,315.17 10.1113 9.9515
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.7713 +0.0561 +0.52% 866,573,253.29 10.9443 10.7713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ( SCBOIL ) 3.7344 -0.0628 -1.65% 392,351,100.53 3.7582 3.7307
19 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.5443 +0.0289 +0.34% 117,582,120.29 8.5901 8.5443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.3499 -0.0104 -0.10% 20,402,206.56 10.4054 10.3499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 10.8020 +0.0273 +0.25% 185,514,830.36 10.8869 10.7750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 9.9743 +0.0256 +0.26% 109,069,570.16 10.0527 9.9494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.3734 +0.0118 +0.10% 3,741,396,229.40 12.4397 12.3734
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.3736 +0.0118 +0.10% 23,982,017.22 12.4399 12.3736
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 10.9157 +0.0467 +0.43% 352,844,725.75 11.0910 10.9157
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 10.3881 +0.0380 +0.37% 23,985,405.67 10.5549 10.3881
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 8.3388 +0.0580 +0.70% 121,003,520.69 8.3835 8.3388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 12.4427 +0.1158 +0.94% 480,595,393.71 12.5094 12.4427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 8.3140 -0.0619 -0.74% 2,929,906,175.80 8.4475 8.3140
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 10.7429 -0.0180 -0.17% 385,304,391.70 10.8580 10.7429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.5586 +0.0148 +0.27% 10,360,378.26 5.5884 5.5586
21 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.2587 +0.0673 +0.42% 29,576,632,562.53 16.2588 16.2587
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 22.9701 +0.1024 +0.45% 6,582,869,731.99 22.9702 22.9701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ ( SCBLT3 ) 23.4995 +0.1191 +0.51% 2,787,679,150.95 23.4996 23.4995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.5893 +0.0385 +0.33% 1,072,227,833.56 11.5894 11.5893
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.6530 +0.0327 +0.26% 1,329,265,594.61 12.6530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 15.6165 +0.0780 +0.50% 2,213,968,375.69 15.6166 15.6165
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.3666 +0.0003 +0.00% 8,998,956,967.62 13.3667 13.3666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.4328 -0.0005 -0.00% 5,845,255,928.84 13.4329 13.4328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.2724 +0.0429 +0.17% 3,786,436,853.24 25.2725 25.2724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 48.9013 +0.2467 +0.51% 6,315,895,479.80 48.9014 48.9013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 15.3302 +0.0394 +0.26% 963,498,478.30 15.3303 15.3302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.5678 -0.0340 -0.45% 719,679,099.88 7.5679 7.5678
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 8.9214 -0.0094 -0.11% 21,088,439.36 8.9215 8.9214
20 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 9.2544 +0.0381 +0.41% 6,472,558.58 9.2545 9.2544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.5876 +0.0553 +0.53% 50,261,693.24 10.5877 10.5876
19 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 8.9960 -0.0675 -0.74% 45,223,992.15 8.9961 8.9960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.4070 +0.0228 +0.24% 24,219,390.12 9.4071 9.4070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 9.6203 +0.0284 +0.30% 39,056,581.17 9.6204 9.6203
31 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.5179 -0.1554 -1.06% 84,319,984,063.73
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.4638 -0.1617 -1.19% 29,788,417,027.47
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.5147 -0.1385 -1.19% 4,912,638,420.26
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 10.6743 +0.0497 +0.47% 1,879,759,925.25
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.9596 -0.1270 -1.15% 4,274,279,150.53
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.1155 -0.1771 -1.57% 5,353,651,896.74
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.5615 -0.1322 -1.24% 2,371,170,531.01
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ( SPWPF ) 11.0476 +0.0389 +0.35% 2,211,554,890.78
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.3191 -0.1133 -1.09% 5,727,122,368.04
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.3539 -0.0916 -0.80% 1,930,165,919.64
21 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.6860 +0.0270 +0.25% 418,818,225.01
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.0988 +0.0222 +0.22% 3,191,991,163.15
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 ( SCBTGGB1 ) 11.1866 +0.0003 +0.00% 65,317,092.09 11.1866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี ( SCBTG3P3B ) 10.1999 +0.0282 +0.28% 268,694,047.59 10.1999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี ( SCBTG3P3C ) 10.3693 +0.0295 +0.29% 462,628,250.62 10.3693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 9.6597 +0.0513 +0.53% 525,865,210.06 9.6597
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,500.3700 +7.6400 +0.51%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 947.0100 +2.4900 +0.26%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,129.4200 +8.7200 +0.41%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 34.4700 +0.0200 +0.06%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 17,620.0000 -20.0000 -0.11%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.2487 -0.1495 -0.39%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 33.8424 +0.1168 +0.35%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.8575 +0.0546 +0.20%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.5295 +0.0202 +0.45%
SGLD ( GLD SP Equity ) 120.6200 -0.5000 -0.41%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 35.1410 +0.1590 +0.45%
20 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 98.7000 +0.4000 +0.41%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 34.0000 +0.5000 +1.49%
DBO ( DBO UP Equity ) 9.2220 -0.1580 -1.68%
SPY ( SPY UP Equity ) 213.8800 -0.4000 -0.19%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2016

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 19/8/2559 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 19/8/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 18/2/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 19/8/2559 0.8000
รวม 3 ครั้ง 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
SCBDV
ครั้งที่ 1. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
SCBPMO
ครั้งที่ 1. 10/10/2559 19/10/2559 0.8100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 14/3/2559 23/3/2559 0.1500
ครั้งที่ 2. 12/9/2559 22/9/2559 0.2800
รวม 2 ครั้ง 0.4300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.5200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.6200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 22/8/2559 0.0408
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 19/4/2559 28/4/2559 0.0900
ครั้งที่ 2. 11/10/2559 21/10/2559 0.0870
รวม 2 ครั้ง 0.1770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/9/2559 22/9/2559 0.0300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 11/10/2559 21/10/2559 0.1300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 22/8/2559 0.1648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2559 22/6/2559 0.0973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 19/2/2559 0.3000
ครั้งที่ 2. 9/8/2559 22/8/2559 0.1244
รวม 2 ครั้ง 0.4244
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.2400
รวม 2 ครั้ง 0.3400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 12/7/2559 25/7/2559 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.3000
รวม 2 ครั้ง 0.4000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2375
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2380
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2390
รวม 3 ครั้ง 0.7145
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2305
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2788
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2710
รวม 3 ครั้ง 0.7803
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 5/2/2559 23/2/2559 0.2300
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2400
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2209
รวม 3 ครั้ง 0.6909
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.3132
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2033
รวม 2 ครั้ง 0.5165
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2150
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1980
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1930
รวม 3 ครั้ง 0.6060
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2620
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2700
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2565
รวม 3 ครั้ง 0.7885
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2200
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2000
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2000
รวม 3 ครั้ง 0.6200
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
SPWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2825
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2022
รวม 2 ครั้ง 0.4847
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2005
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2005
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2005
รวม 3 ครั้ง 0.6015
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.1450
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1450
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1450
รวม 3 ครั้ง 0.4350