16 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3462 +0.0002 +0.00% 3,344,737,265.41 11.3463 11.3462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.0344 +0.0004 +0.00% 5,639,054,869.90 11.0345 11.0344
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.8626 +0.0003 +0.00% 319,888,965.99 10.8627 10.8626
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.0349 +0.0004 +0.00% 6,194,374,164.49 11.0350 11.0349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.0498 +0.0004 +0.00% 314,084,864.68 11.0499 11.0498
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.2033 -0.0011 -0.01% 53,391,379,187.48 12.2034 12.2033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.2622 -0.0009 -0.01% 91,162,351.60 12.2623 12.2622
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.0497 -0.0001 -0.00% 1,314,923,628.38 10.0498 10.0497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.5224 +0.0003 +0.00% 71,250,706,850.14 20.5225 20.5224
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.9412 +0.0016 +0.01% 599,170,815.74 19.9413 19.9412
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.8933 +0.0004 +0.00% 147,180,671,432.04 10.8934 10.8933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.8366 +0.0004 +0.00% 40,518,440,862.74 10.8367 10.8366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.8951 +0.0005 +0.00% 14,530,492,867.41 10.8952 10.8951
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 10.9063 +0.0005 +0.00% 3,142,297,392.17 10.9064 10.9063
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.5861 -0.0079 -0.07% 481,661,998.20 10.6476 10.5776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.5861 -0.0079 -0.07% 10.5947 10.5776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 20.0672 -0.0329 -0.16% 7,593,169,012.39 20.0834 20.0511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 20.0846 -0.0326 -0.16% 47,509,830.06 20.1008 20.0685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.7151 -0.0511 -0.25% 15,680,157,273.92 20.7152 20.7151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.7151 -0.0511 -0.25% 20.7152 20.7151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.8597 -0.0069 -0.06% 2,665,596,238.45 11.9286 11.8502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 11.8601 -0.0070 -0.06% 53,196,680.75 11.9290 11.8506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.8597 -0.0069 -0.06% 11.8693 11.8502
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 12.2861 -0.0179 -0.15% 3,116,732,063.42 12.4177 12.2861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.0801 -0.0190 -0.15% 937,171,519.35 13.2202 13.0801
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.4609 -0.0178 -0.14% 12.4610 12.4609
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.7734 -0.0806 -0.58% 869,994,884.72 13.9209 13.7734
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.8103 -0.0803 -0.58% 10,242,473.26 13.8104 13.8103
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 10.5963 -0.0218 -0.21% 7,922,096,142.53 10.6531 10.5963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 10.5963 -0.0218 -0.21% 10.5964 10.5963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.6723 -0.0331 -0.34% 1,735,931,200.81 9.7759 9.6723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.8529 -0.0334 -0.34% 21,978,464.26 9.8530 9.8529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.4522 -0.0228 -0.22% 496,029,362.74 10.5641 10.4522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.4961 -0.0226 -0.21% 42,618,482.75 10.4962 10.4961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.8291 -0.0234 -0.20% 2,050,269,384.94 11.8925 11.8291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.1124 -0.0085 -0.09% 131,064,949.75 9.2036 9.1124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.1124 -0.0085 -0.09% 9.1125 9.1124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.6168 -0.0167 -0.17% 37,054,164.39 9.7198 9.6168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.6168 -0.0167 -0.17% 9.6169 9.6168
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.9786 +0.0051 +0.05% 21,889,747,457.09 11.0374
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.7492 -0.0368 -0.38% 8,989,834.66 9.9058 9.7492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.0144 -0.0105 -0.10% 371,206,457.79 11.0734 11.0144
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1332 -0.0036 -0.04% 1,356,268,812.89 10.1875 10.1332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.1333 -0.0036 -0.04% 16,029,438.91 10.1876 10.1333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.8296 -0.0045 -0.04% 21,928,380.19 10.8876 10.8296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.1638 -0.0138 -0.12% 58,421,990.02 11.2236 11.1638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.2161 -0.0245 -0.22% 29,386,423.42 11.2762 11.2161
15 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.1980 -0.0100 -0.10% 7,401,623,987.93 10.2527
14 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.8067 -0.0174 -0.18% 106,952,441.82 9.8593 9.8067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.7660 -0.0208 -0.21% 161,980,771.74 9.8183 9.7660
16 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.0093 +0.0253 +0.25% 707,719,683.76 10.1057 9.9933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.0093 +0.0253 +0.25% 696,723,515.43 10.1057 9.9933
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 10.4106 -0.0013 -0.01% 65,614,514.33 10.4664 10.4106
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.4042 +0.0096 +0.10% 657,780,263.56 9.4546 9.4042
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 15.8674 -0.0735 -0.46% 1,093,142,545.61 15.9706 15.8436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.5706 -0.0582 -0.46% 269,322,523.23 12.6525 12.5517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 15.0839 -0.0695 -0.46% 47,216,063.05 15.1066 15.0613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.6416 +0.0382 +0.44% 425,352,417.08 8.6918 8.6347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.6416 +0.0382 +0.44% 8.6486 8.6347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 10.8682 +0.0401 +0.37% 2,425,873,624.95 10.9313 10.8595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 10.8682 +0.0401 +0.37% 10.8770 10.8595
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.1472 +0.0353 +0.44% 1,907,633,589.45 8.1945 8.1407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 8.1472 +0.0353 +0.44% 8.1538 8.1407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 6.9974 +0.0195 +0.28% 336,665,644.20 7.0454 6.9869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 6.7369 +0.0121 +0.18% 1,012,830,649.54 6.7831 6.7268
15 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.7875 -0.0236 -0.24% 790,476,931.00 9.8661 9.7875
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.7875 -0.0236 -0.24% 24,719,261.91 9.8661 9.7875
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 7.9333 +0.0244 +0.31% 111,976,712.67 7.9758 7.9333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1142 +0.0002 +0.00% 453,591,366.07 10.1955 10.1142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 9.8849 -0.0067 -0.07% 3,051,213,004.90 9.9908 9.8849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 9.8848 -0.0067 -0.07% 103,314,085.30 9.9907 9.8848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 9.4924 +0.0799 +0.85% 9,879,133,872.98 9.6449 9.4924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 9.8822 -0.0268 -0.27% 173,202,875.72 10.0409 9.8822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 9.8818 -0.0268 -0.27% 4,766,225,152.72 10.0405 9.8818
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 10.8877 -0.0243 -0.22% 10,030,667,785.41 11.0625 10.8877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.1998 +0.0530 +0.52% 4,315,163,780.31 10.3636 10.1998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.2001 +0.0530 +0.52% 197,422,727.44 10.3639 10.2001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.5619 -0.0054 -0.06% 433,164,558.98 9.7155 9.5619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.5616 -0.0054 -0.06% 12,619,298,434.05 9.7152 9.5616
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 9.5060 +0.2345 +2.53% 753,805,937.77 9.5536 9.5060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.5060 +0.2345 +2.53% 9.5061 9.5060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.9555 +0.0533 +0.60% 260,107,298.82 9.0993 8.9555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 10.4596 +0.1275 +1.23% 3,039,303,122.50 10.5716 10.4596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.3919 +0.1020 +1.23% 5,258,037,689.11 8.4818 8.3919
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 17.4396 +0.1770 +1.03% 1,068,030,031.79 17.5443 17.4222
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 17.4396 +0.1770 +1.03% 17.4571 17.4222
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 11.2329 -0.1533 -1.35% 758,310,429.90 11.4133 11.2329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 11.2329 -0.1533 -1.35% 11.2330 11.2329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 10.9486 +0.0687 +0.63% 1,812,598,805.95 11.1244 10.9486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 11.2472 +0.0706 +0.63% 762,773,583.50 11.4278 11.2472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.7673 -0.1440 -1.32% 412,282,937.44 10.9402 10.7673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 7.6459 +0.1316 +1.75% 716,917,011.14 7.7687 7.6459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 11.5147 +0.1756 +1.55% 437,177,566.57 11.7088 11.5055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 10.4333 +0.1223 +1.19% 429,971,378.94 10.4908 10.4281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 10.4333 +0.1223 +1.19% 10.4386 10.4281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 10.7177 -0.1108 -1.02% 1,243,943,963.71 10.7768 10.7123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 10.7177 -0.1108 -1.02% 10.7232 10.7123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 9.7215 -0.1250 -1.27% 155,119,953.46 9.8776 9.7215
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.1801 +0.0036 +0.09% 233,807,783.85 4.2068 4.1759
14 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 9.7690 -0.0162 -0.17% 8,655,639.04 9.8214 9.7690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.3650 -0.0037 -0.03% 367,787,111.09 12.4313 12.3650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.3670 -0.0037 -0.03% 4,585,514.86 12.4333 12.3670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.5091 -0.0209 -0.22% 58,160,579.74 9.6109 9.5091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.5091 -0.0209 -0.22% 2,109,181,452.08 9.6109 9.5091
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.7089 -0.0019 -0.02% 330,506,287.81
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.3857 -0.0357 -0.31% 28,972,451.99 11.4467 11.3857
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.6055 -0.0418 -0.39% 22,688,274.48 10.6623 10.6055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 9.6379 -0.0795 -0.82% 3,589,234,193.07 9.7927 9.6379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 9.7064 -0.0797 -0.81% 54,342,009.73 9.7065 9.7064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 14.0547 -0.0304 -0.22% 708,096,158.89 14.1300 14.0547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 14.2261 -0.0308 -0.22% 11,115,999.60 14.3023 14.2261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.8086 -0.0562 -0.57% 218,773,830.42 9.9661 9.8086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 13.2542 +0.1743 +1.33% 2,266,349,850.83 13.4670 13.2542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.3644 -0.0027 -0.03% 1,195,943,975.23 8.4093 8.3644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 12.4897 +0.0031 +0.02% 175,210,880.71 12.6234 12.4897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 12.0970 -0.0821 -0.67% 113,486,729.41 12.2913 12.0970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 9.5927 -0.1351 -1.39% 1,298,382,726.20 9.7468 9.5927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 9.5927 -0.1351 -1.39% 9.5928 9.5927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.2244 +0.1441 +2.84% 12,851,147.25 5.2525 5.2244
16 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.9341 -0.0247 -0.15% 28,339,199,469.56 16.9342 16.9341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 26.7541 -0.0648 -0.24% 6,787,387,172.60 26.7542 26.7541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 27.3472 -0.0663 -0.24% 2,897,551,274.52 27.3473 27.3472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.9175 -0.0037 -0.03% 1,037,124,301.31 11.9176 11.9175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.5635 -0.0365 -0.22% 3,762,374,722.22 16.5636 16.5635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.3234 -0.0181 -0.19% 118,144,984.63 9.3235 9.3234
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.2288 -0.0179 -0.19% 98,416,851.01 9.2289 9.2288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.3519 -0.0234 -0.25% 63,553,904.11 9.3520 9.3519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.3520 -0.0234 -0.25% 39,522,863.21 9.3521 9.3520
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.1937 -0.0291 -0.22% 866,026,468.75 13.1937
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.7045 +0.0008 +0.01% 9,748,050,709.17 13.7046 13.7045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.7326 +0.0012 +0.01% 6,166,783,668.58 13.7327 13.7326
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.2717 -0.0459 -0.18% 4,110,129,455.31 25.2718 25.2717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 53.7256 -0.1182 -0.22% 7,407,485,362.36 53.7257 53.7256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 18.2093 -0.0302 -0.17% 1,779,856,988.22 18.2094 18.2093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 6.9135 +0.0121 +0.18% 743,279,360.04 6.9136 6.9135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.1352 -0.0521 -0.47% 65,225,286.11 11.1353 11.1352
15 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 9.5927 +0.0104 +0.11% 108,213,075.38 9.5928 9.5927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.0319 -0.1041 -1.03% 25,432,233.92 10.0320 10.0319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.5690 -0.1411 -1.32% 122,513,759.83 10.5691 10.5690
14 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.7339 -0.1527 -1.40% 105,185,221.32 10.7340 10.7339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.8187 -0.0305 -0.31% 26,229,802.79 9.8188 9.8187
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.1791 -0.0378 -0.37% 42,774,841.53 10.1792 10.1791
30 ก.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.1563 +0.0871 +0.58% 146,076,276,278.36
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0375 +0.0861 +0.79% 4,709,040,854.53
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.7638 +0.0714 +0.82% 1,543,315,587.81
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.6260 -0.2112 -1.95% 4,144,143,635.42
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.3049 -0.0276 -0.24% 5,444,913,278.44
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.7482 +0.0634 +0.59% 2,413,086,885.87
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 12.2096 +0.1525 +1.26% 2,075,642,373.70
16 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.1169 -0.0287 -0.28% 24,531,879.49 10.1169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.7305 -0.0283 -0.29% 385,193,095.90 9.7305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 9.6382 -0.0317 -0.33% 313,324,262.20
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,635.0000 -3.8300 -0.23%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,084.5400 -1.7800 -0.16%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,393.1100 -6.0200 -0.25%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 35.5000 +0.1050 +0.30%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 107.2000 +0.4000 +0.37%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 33.4000 +0.1500 +0.45%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 22,320.0000 -110.0000 -0.49%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 37.4430 +0.1457 +0.39%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.1015 +0.0479 +0.16%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 23.9839 -0.0050 -0.02%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.2117 +0.0033 +0.08%
SGLD ( GLD SP Equity ) 115.0700 +0.2100 +0.18%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 32.9880 +0.0340 +0.10%
15 พ.ย. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ย. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 10.6000 +0.0100 +0.09%
SPY ( SPY UP Equity ) 273.0200 +2.8200 +1.04%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2018

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 1.0000
ครั้งที่ 2. 14/8/2561 24/8/2561 0.1000
รวม 2 ครั้ง 1.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.5500
ครั้งที่ 2. 9/5/2561 18/5/2561 0.1500
รวม 2 ครั้ง 0.7000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2561 18/5/2561 0.8000
ครั้งที่ 2. 9/11/2561 20/11/2561 0.1000
รวม 2 ครั้ง 0.9000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPMO
ครั้งที่ 1. 8/10/2561 18/10/2561 0.6300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.3033
ครั้งที่ 2. 9/10/2561 22/10/2561 0.0810
รวม 2 ครั้ง 0.3843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2175
ครั้งที่ 2. 14/8/2561 24/8/2561 0.1767
รวม 2 ครั้ง 0.3942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2561 22/6/2561 0.1780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 17/4/2561 27/4/2561 0.1302
ครั้งที่ 2. 9/10/2561 22/10/2561 0.1736
รวม 2 ครั้ง 0.3038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.1946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2561 22/6/2561 0.1220
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 15/3/2561 27/3/2561 0.1890
ครั้งที่ 2. 13/9/2561 25/9/2561 0.1462
รวม 2 ครั้ง 0.3352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2229
ครั้งที่ 2. 14/8/2561 24/8/2561 0.1926
รวม 2 ครั้ง 0.4155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 13/9/2561 25/9/2561 0.2096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/7/2561 20/7/2561 0.1556
ครั้งที่ 2. 9/10/2561 22/10/2561 0.0840
รวม 2 ครั้ง 0.2396
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTSED
ครั้งที่ 1. 8/10/2561 18/10/2561 0.1000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.2450
ครั้งที่ 2. 18/5/2561 5/6/2561 0.3375
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1580
ครั้งที่ 4. 21/11/2561 4/12/2561 0.2600
รวม 4 ครั้ง 1.0005
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2472
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2440
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.2440
ครั้งที่ 4. 21/11/2561 4/12/2561 0.2502
รวม 4 ครั้ง 0.9854
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1447
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1828
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1638
ครั้งที่ 4. 21/11/2561 4/12/2561 0.0623
รวม 4 ครั้ง 0.5536
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2100
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.2352
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.2414
ครั้งที่ 4. 21/11/2561 4/12/2561 0.2414
รวม 4 ครั้ง 0.9280
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1718
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1718
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1743
ครั้งที่ 4. 21/11/2561 4/12/2561 0.1743
รวม 4 ครั้ง 0.6922
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1550
ครั้งที่ 2. 17/5/2561 1/6/2561 0.1560
ครั้งที่ 3. 3/8/2561 22/8/2561 0.1520
ครั้งที่ 4. 21/11/2561 4/12/2561 0.1470
รวม 4 ครั้ง 0.6100