25 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2899 +0.0004 +0.00% 5,296,324,726.28 11.2900 11.2899
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.9045 +0.0010 +0.01% 5,582,699,230.32 10.9046 10.9045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.7469 +0.0008 +0.01% 117,081,523.92 10.7470 10.7469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.5529 +0.0009 +0.01% 31,462,725.55 10.5530 10.5529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.9048 +0.0010 +0.01% 8,451,142,158.62 10.9049 10.9048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 10.9050 +0.0011 +0.01% 113,559,238.82 10.9051 10.9050
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.3878 +0.0009 +0.00% 100,695,656,443.26 20.3879 20.3878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.7250 +0.0046 +0.02% 685,843,911.46 19.7251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.0931 +0.0068 +0.06% 51,701,574,206.38 12.0932 12.0931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.0999 +0.0072 +0.06% 242,171,750.19 12.1000 12.0999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.7450 +0.0012 +0.01% 133,179,152,982.81 10.7451 10.7450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.6988 +0.0011 +0.01% 24,666,778,782.83 10.6989 10.6988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.5601 +0.0011 +0.01% 8,586,576,424.07 10.5602 10.5601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.7465 +0.0012 +0.01% 17,213,514,426.10 10.7466 10.7465
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.5353 +0.1080 +0.53% 7,809,542,933.52 20.5354 20.5133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.5353 +0.1080 +0.53% 20.5354 20.5353
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.2848 +0.1107 +0.58% 2,263,862,220.95 19.3003 19.2694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 12.0589 +0.0878 +0.73% 766,294,094.00 12.1331 12.0493
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.0589 +0.0878 +0.73% 12.0686 12.0493
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.2326 +0.1138 +1.12% 151,873,345.70 10.2956 10.2244
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.2326 +0.1138 +1.12% 10.2409 10.2244
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.0149 +0.0724 +0.73% 389,186,593.05 10.1222 10.0149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 15.0641 +0.1897 +1.28% 804,872,016.92 15.2254 15.0641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 15.0994 +0.1921 +1.29% 20,620,601.41 15.0995 15.0994
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 12.4713 +0.0990 +0.80% 1,394,219,760.17 12.6048 12.4713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.4728 +0.0990 +0.80% 19,156,348.74 12.6064 12.4728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 12.3129 +0.0840 +0.69% 5,010,388,672.40 12.3789 12.3129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 12.3363 +0.0854 +0.70% 27,924,782.47 12.3364 12.3363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.5941 +0.0781 +0.68% 1,996,194,275.50 11.6562 11.5941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.2717 +0.0659 +0.72% 282,264,442.83 9.3645 9.2717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.2955 +0.0673 +0.73% 29,643,888.43 9.2956 9.2955
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.1963 +0.0765 +0.76% 43,913,360.76 10.3055 10.1963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.2245 +0.0783 +0.77% 4,261,496.43 10.2246 10.2245
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.6159 +0.0148 +0.14% 10,344,193,938.07 10.6728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.9487 +0.0150 +0.15% 23,315,217.85 10.1085 9.9487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.7194 +0.0380 +0.36% 327,680,052.93 10.7768 10.7194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.3111 +0.0108 +0.10% 1,032,557,692.13 10.3664 10.3111
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.7644 +0.0163 +0.15% 11,495,046.12 10.8221 10.7644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.1074 +0.0321 +0.29% 20,695,354.19 11.1669 11.1074
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.2706 +0.0544 +0.49% 7,369,895.61 11.3310 11.2706
22 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0970 +0.0105 +0.10% 7,630,007,611.06 10.1511
21 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.9994 129,532,776.29 10.0530 9.9994
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.9934 -0.0001 -0.00% 150,109,825.64 10.0470 9.9934
25 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.2590 +0.0243 +0.22% 59,790,672.38 11.3193 11.2590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.2649 -0.0013 -0.01% 938,055,231.58 9.3146 9.2649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.8452 -0.1494 -1.66% 544,933,334.96 8.9470 8.8381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 10.0499 -0.0807 -0.80% 2,112,995,553.77 10.1655 10.0419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 11.1613 -0.1756 -1.55% 2,430,444,566.88 11.2897 11.1524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 14.6123 +0.0588 +0.40% 1,588,581,709.30 14.7125 14.5904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.2218 +0.0493 +0.41% 488,851,986.39 12.3056 12.2035
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.7384 +0.1710 +2.26% 421,071,494.21 7.7915 7.7268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.5380 +0.1659 +2.25% 1,400,116,261.57 7.5897 7.5267
22 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4040 +0.0086 +0.10% 99,258,694.14 8.4491 8.4040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1598 -0.0004 -0.00% 2,035,741,117.73 10.2414 10.1598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.1169 +0.0138 +0.12% 22,877,672,095.16 11.2954 11.1169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.6208 -0.0058 -0.05% 9,277,286,616.61 10.7914 10.6208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.0504 -0.0004 -0.00% 7,459,924,702.29 10.2118 10.0504
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.7288 +0.0055 +0.06% 29,014,087,033.88 9.8850 9.7288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 10.3527 -0.0255 -0.25% 2,804,125,856.59 10.5190 10.3527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 12.5344 -0.1476 -1.16% 2,416,124,408.65 12.6686 12.5344
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 10.0445 -0.1182 -1.16% 873,647,003.39 10.1521 10.0445
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 11.3489 +0.0145 +0.13% 484,438,764.99 11.5312 11.3489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.9035 +0.0315 +0.29% 620,453,557.47 11.0786 10.9035
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.3013 -0.0522 -0.46% 773,528,554.03 11.4828 11.3013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 11.2477 +0.0151 +0.13% 341,097,019.26 11.4373 11.2387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 11.2578 -0.1500 -1.31% 364,180,745.62 11.3237 11.2522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 11.0235 -0.0577 -0.52% 149,147,663.90 11.1416 11.0235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 16.7497 +0.0021 +0.01% 634,414,527.93 16.8561 16.7330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.5056 +0.0038 +0.03% 2,287,131,401.07 11.5731 11.4998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.1572 -0.0198 -0.19% 271,444,506.94 10.3203 10.1572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.5109 -0.0082 -0.23% 413,034,113.04 3.5333 3.5074
21 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.1317 -0.0131 -0.13% 7,225,725.76 10.1860 10.1317
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.7043 +0.0004 +0.00% 23,973,585.15 12.7724 12.7043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.7037 +0.0005 +0.00% 814,184,132.45 12.7718 12.7037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.8529 +0.0024 +0.02% 597,845,513.41
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.7792 -0.0182 -0.15% 82,859,334.98 11.8717 11.7498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.0101 -0.0183 -0.17% 50,514,652.43 11.0966 10.9826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 13.1638 -0.0592 -0.45% 1,240,560,794.35 13.3752 13.1638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 9.5913 -0.0158 -0.16% 194,712,949.13 9.6427 9.5913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 14.3588 -0.1003 -0.69% 1,303,607,004.45 14.4357 14.3588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 13.3467 +0.0158 +0.12% 440,366,366.51 13.4896 13.3467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.8985 -0.0049 -0.04% 119,497,437.44 12.0896 11.8985
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 9.3902 -0.0130 -0.14% 2,467,176,881.50 9.5410 9.3902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.4060 -0.0457 -0.84% 13,572,988.73 5.4350 5.4060
25 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 17.4907 +0.0798 +0.46% 29,508,435,754.53 17.4908 17.4907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 25.8458 +0.1391 +0.54% 6,578,542,733.31 25.8459 25.8458
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 26.4961 +0.1449 +0.55% 2,813,056,523.85 26.4962 26.4961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 12.6914 +0.0915 +0.73% 1,080,659,374.59 12.6915 12.6914
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.1539 +0.0055 +0.04% 1,068,098,041.53 13.1539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 17.3710 +0.1202 +0.70% 2,864,689,891.75 17.3711 17.3710
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.5581 +0.0020 +0.01% 9,730,245,969.07 13.5582 13.5581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.6766 +0.0108 +0.08% 6,130,067,199.37 13.6767 13.6766
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 26.7980 +0.1104 +0.41% 4,070,808,282.01 26.7981 26.7980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 54.7814 +0.4087 +0.75% 6,679,002,822.42 54.7815 54.7814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 17.6529 +0.1010 +0.58% 1,173,772,743.06 17.6530 17.6529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.7966 +0.1706 +2.24% 762,007,043.07 7.7967 7.7966
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 10.3790 +0.0391 +0.38% 28,685,215.65 10.3791 10.3790
22 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.5547 +0.0028 +0.03% 20,536,419.36 10.5548 10.5547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.1165 -0.0504 -0.45% 109,489,940.32 11.1166 11.1165
21 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.3316 -0.0140 -0.14% 74,839,631.47 10.3317 10.3316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.2180 -0.0161 -0.16% 26,231,348.01 10.2181 10.2180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.5710 -0.0177 -0.17% 44,773,474.34 10.5711 10.5710
31 ส.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ส.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 9.1888 +0.0317 +0.35% 1,618,151,979.74
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.8545 +0.0582 +0.54% 4,233,255,932.04
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.1492 +0.0866 +0.78% 5,369,928,432.57
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6082 +0.0623 +0.59% 2,381,652,239.45
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.1025 -0.1479 -1.44% 5,606,921,219.99
31 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.3828 -0.1697 -1.09% 89,343,423,332.75
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.7054 +0.0988 +0.73% 30,323,012,433.82
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.1219 +0.0890 +0.81% 4,745,056,433.71
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.7576 -0.0861 -0.73% 1,998,797,919.13
25 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.7612 +0.0032 +0.03% 66,617,670.25 10.7612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.3427 +0.0011 +0.01% 1,285,596,390.53 10.3427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 10.7154 +0.0259 +0.24% 223,449,269.14 10.7154
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,667.5900 +8.5400 +0.51%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,067.4100 +6.2500 +0.59%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,395.9300 +14.0900 +0.59%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 37.7900 +0.0700 +0.19%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 110.8000 -1.8000 -1.60%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 38.9500 -0.3000 -0.76%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 20,790.0000 +90.0000 +0.43%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 39.4083 -0.2833 -0.71%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.4811 -0.0698 -0.24%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.3362 +0.0142 +0.05%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.2357 -0.0029 -0.07%
SGLD ( GLD SP Equity ) 126.2000 +2.8700 +2.33%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 33.0940 -0.0030 -0.01%
22 ก.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 8.6900 -0.0200 -0.23%
SPY ( SPY UP Equity ) 249.4400 +0.0500 +0.02%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2017

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 8/8/2560 18/8/2560 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.8500
ครั้งที่ 2. 8/8/2560 18/8/2560 0.2000
รวม 2 ครั้ง 1.0500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2560 19/5/2560 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 13/9/2560 25/9/2560 0.4300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 13/9/2560 25/9/2560 0.2400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 13/9/2560 25/9/2560 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.1531
ครั้งที่ 2. 12/9/2560 22/9/2560 0.1575
รวม 2 ครั้ง 0.3106
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.0383
ครั้งที่ 2. 10/8/2560 23/8/2560 0.0494
รวม 2 ครั้ง 0.0877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0720
ครั้งที่ 2. 12/9/2560 22/9/2560 0.0974
รวม 2 ครั้ง 0.1694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
SCBEMEQ
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.1086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1551
ครั้งที่ 2. 10/8/2560 23/8/2560 0.2316
รวม 2 ครั้ง 0.3867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1929
ครั้งที่ 2. 10/8/2560 23/8/2560 0.2913
รวม 2 ครั้ง 0.4842
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0444
ครั้งที่ 2. 12/9/2560 22/9/2560 0.1613
รวม 2 ครั้ง 0.2057
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 12/7/2560 24/7/2560 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2500
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1600
รวม 2 ครั้ง 0.4100
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2400
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2420
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2460
รวม 3 ครั้ง 0.7280
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2930
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2930
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2683
รวม 3 ครั้ง 0.8543
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2331
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2400
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2400
รวม 3 ครั้ง 0.7131
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1930
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1930
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1930
รวม 3 ครั้ง 0.5790
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2795
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2800
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.2805
รวม 3 ครั้ง 0.8400
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1945
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1945
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1945
รวม 3 ครั้ง 0.5835
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1950
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1900
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1900
รวม 3 ครั้ง 0.5750
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1450
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1450
ครั้งที่ 3. 16/8/2560 30/8/2560 0.1411
รวม 3 ครั้ง 0.4311