23 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3098 4,268,481,258.02 11.3099 11.3098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.9511 +0.0003 +0.00% 5,280,705,523.02 10.9512 10.9511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.7884 +0.0003 +0.00% 128,600,850.32 10.7885 10.7884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.5936 +0.0002 +0.00% 38,733,590.10 10.5937 10.5936
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.9515 +0.0003 +0.00% 7,729,849,186.65 10.9516 10.9515
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 10.9570 +0.0004 +0.00% 221,783,514.81 10.9571 10.9570
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.4377 +0.0003 +0.00% 96,923,041,713.15 20.4378 20.4377
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.9034 901,688,414.08 19.9035
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.1741 +0.0007 +0.01% 67,927,083,041.55 12.1742 12.1741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.1998 +0.0009 +0.01% 145,755,713.37 12.1999 12.1998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.8040 +0.0004 +0.00% 151,573,998,496.30 10.8041 10.8040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.7541 +0.0005 +0.00% 30,619,637,806.33 10.7542 10.7541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.6147 +0.0005 +0.00% 7,361,225,499.19 10.6148 10.6147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.8056 +0.0005 +0.00% 22,641,307,863.25 10.8057 10.8056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 10.7919 +0.0006 +0.01% 20,011,616,209.47 10.7920 10.7919
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 12.3780 +0.0847 +0.69% 2,771,494,080.24 12.4499 12.3681
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 11.5960 +0.1084 +0.94% 286,737,295.87 11.6634 11.5867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 22.3056 +0.2389 +1.08% 9,933,302,126.25 22.3057 22.3056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 22.3056 +0.2389 +1.08% 22.3057 22.3056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 21.3901 +0.2149 +1.01% 3,475,213,780.39 21.4073 21.3730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 21.3901 +0.2149 +1.01% 21.4073 21.3730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 12.8103 +0.0879 +0.69% 4,904,531.34 12.8206 12.8001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 11.5960 +0.1084 +0.94% 11.6054 11.5867
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.9410 +0.1235 +1.14% 1,677,914,505.28 11.0582 10.9410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.9782 +0.1246 +1.15% 5,651,110.12 10.9783 10.9782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 17.3338 +0.3018 +1.77% 961,214,024.33 17.5194 17.3338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 13.8128 +0.1865 +1.37% 2,272,763,230.75 13.9607 13.8128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 12.7605 +0.1673 +1.33% 6,604,958,682.23 12.8289 12.7605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 13.8146 +0.1817 +1.33% 56,547,299.21 13.8147 13.8146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.0925 +0.1029 +0.94% 315,529,191.56 11.2113 11.0925
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 17.3338 +0.3018 +1.77% 17.3339 17.3338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 14.5402 +0.1963 +1.37% 251,057,383.29 14.6959 14.5402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 14.6639 +0.1988 +1.37% 30,102,183.96 14.6640 14.6639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 13.2438 +0.1681 +1.29% 2,360,637,702.71 13.3148 13.2438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.1884 +0.1340 +1.33% 176,784,633.17 10.2904 10.1884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.2868 +0.1358 +1.34% 4,891,811.20 10.2869 10.2868
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 11.4114 +0.1305 +1.16% 46,575,917.15 11.5336 11.4114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 11.4114 +0.1305 +1.16% 11.4115 11.4114
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.8720 -0.0001 -0.00% 15,573,369,268.25 10.9303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 10.2200 +0.0256 +0.25% 16,343,516.50 10.3841 10.2200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.4809 +0.0615 +0.54% 373,119,887.12 11.5424 11.4809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.5868 +0.0249 +0.24% 1,369,195,540.24 10.6435 10.5868
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.1368 +0.0326 +0.29% 30,440,195.39 11.1965 11.1368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.8751 +0.0674 +0.57% 45,537,648.27 11.9387 11.8751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 12.5857 +0.1228 +0.99% 13,262,676.61 12.6531 12.5857
22 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.2479 +0.0010 +0.01% 9,680,785,983.57 10.3028
21 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.3520 -0.0055 -0.05% 115,354,293.83 10.4075 10.3520
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 10.4060 -0.0042 -0.04% 172,576,543.52 10.4618 10.4060
23 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 10.6261 -0.0244 -0.23% 63,553,929.18 10.6831 10.6261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 8.8503 -0.0408 -0.46% 677,722,550.78 8.8977 8.8503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 9.6654 +0.1008 +1.05% 531,138,630.70 9.7215 9.6577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 10.2577 +0.0439 +0.43% 2,048,235,492.04 10.3173 10.2495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 12.7820 +0.1799 +1.43% 2,951,241,466.03 12.8562 12.7718
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 15.7963 +0.1119 +0.71% 1,843,730,624.16 15.8991 15.7726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.8934 +0.0913 +0.71% 313,298,907.54 12.9773 12.8741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.3412 +0.0070 +0.10% 468,730,103.51 7.3916 7.3302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.4826 +0.0398 +0.53% 1,370,520,908.29 7.5339 7.4714
22 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.2141 -0.0131 -0.16% 150,283,340.01 8.2581 8.2141
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1346 -0.0003 -0.00% 774,728,161.61 10.2160 10.1346
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 11.7066 +0.0035 +0.03% 11,448,822,348.67 11.8946 11.7066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.1100 -0.0180 -0.18% 126,569,979.84 10.2724 10.1100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.1096 -0.0181 -0.18% 6,653,156,235.77 10.2720 10.1096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 10.9388 -0.0375 -0.34% 16,832,821,884.33 11.1145 10.9388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.9617 -0.0568 -0.52% 6,674,579,100.33 11.1377 10.9617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.9619 -0.0568 -0.52% 109,176,352.36 11.1379 10.9619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.5570 -0.0143 -0.15% 4,316,114.43 9.7105 9.5570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.5570 -0.0143 -0.15% 20,512,164,295.28 9.7105 9.5570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.5410 -0.0152 -0.14% 4,186,261,229.11 10.7103 10.5410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 11.6218 -0.0038 -0.03% 1,102,671,079.39 11.6800 11.6218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 13.3687 -0.1608 -1.19% 4,385,770,294.77 13.5118 13.3687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 10.7193 -0.1295 -1.19% 6,052,616,816.87 10.8341 10.7193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 11.6277 +0.0079 +0.07% 1,739,684,416.54 11.8144 11.6277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 11.2446 +0.0046 +0.04% 1,250,919,637.44 11.4252 11.2446
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.6619 -0.0878 -0.82% 530,568,938.46 10.8331 10.6619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 11.8837 +0.0043 +0.04% 380,638,903.06 12.0840 11.8742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 11.4824 -0.0176 -0.15% 496,136,094.22 11.5456 11.4767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 17.4602 +0.0230 +0.13% 907,229,502.17 17.5651 17.4427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.2348 -0.0187 -0.17% 2,287,057,756.68 11.2967 11.2292
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 9.7246 -0.0701 -0.72% 216,166,335.39 9.8808 9.7246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.2533 +0.0541 +1.29% 316,096,508.98 4.2805 4.2490
21 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.0782 -0.0057 -0.06% 7,737,193.71 10.1322 10.0782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.5194 -0.0136 -0.11% 616,898,094.29 12.5865 12.5194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.5204 -0.0135 -0.11% 13,553,529.95 12.5875 12.5204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 10.1057 +0.0001 +0.00% 468,808,404.86
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 12.0324 +0.0005 +0.00% 56,263,492.51 12.1270 12.0023
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.3385 +0.0029 +0.03% 29,117,682.16 11.4276 11.3102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 14.4945 -0.0600 -0.41% 779,948,548.40 14.5721 14.4945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 14.5394 -0.0016 -0.01% 2,478,324,787.98 14.7729 14.5394
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 10.2553 +0.1227 +1.21% 1,522,911,543.68 10.3103 10.2553
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 13.6225 -0.0111 -0.08% 433,787,609.76 13.7684 13.6225
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 12.5070 +0.0274 +0.22% 114,116,670.79 12.7078 12.5070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 9.5562 +0.0070 +0.07% 2,218,688,216.49 9.7097 9.5562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.5881 +0.0160 +0.29% 9,085,855.02 5.6181 5.5881
23 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 18.4075 +0.1858 +1.02% 30,144,050,583.87 18.4076 18.4075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 13.6689 +0.1718 +1.27% 1,158,617,681.07 13.6690 13.6689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 18.6573 +0.2557 +1.39% 3,730,510,559.85 18.6574 18.6573
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 30.1933 +0.4254 +1.43% 3,096,755,845.18 30.1934 30.1933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 29.4421 +0.4146 +1.43% 7,218,855,239.24 29.4422 29.4421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.5656 +0.0441 +0.33% 947,087,147.90 13.5656
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.6379 +0.0006 +0.00% 10,173,448,960.39 13.6380 13.6379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.7351 +0.0016 +0.01% 6,408,715,392.26 13.7352 13.7351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 28.7293 +0.3165 +1.11% 4,540,994,308.60 28.7294 28.7293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 61.5502 +0.8069 +1.33% 7,833,838,703.47 61.5503 61.5502
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 19.5138 +0.1957 +1.01% 1,497,953,346.29 19.5139 19.5138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.7134 +0.0408 +0.53% 749,801,507.58 7.7135 7.7134
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.2069 +0.0763 +0.69% 60,707,127.76 11.2070 11.2069
22 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.5078 -0.0148 -0.14% 90,673,907.36 10.5079 10.5078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.4338 -0.0177 -0.17% 29,144,181.36 10.4339 10.4338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.4710 -0.0863 -0.82% 121,196,910.33 10.4711 10.4710
21 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.5038 +0.0076 +0.07% 89,740,646.64 10.5039 10.5038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.3881 +0.0001 +0.00% 29,571,598.58 10.3882 10.3881
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.8466 +0.0023 +0.02% 46,141,824.54 10.8467 10.8466
31 ม.ค. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.8007 +0.0547 +0.51% 2,424,868,045.69
31 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ธ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.5630 +0.0809 +0.52% 90,390,430,532.57
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0819 +0.0907 +0.83% 4,727,977,376.37
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 9.2322 +0.0310 +0.34% 1,625,790,335.20
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.7447 +0.0273 +0.25% 4,190,442,870.01
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.0684 -0.0369 -0.33% 5,330,972,514.73
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.9814 +0.1541 +1.30% 2,036,845,305.18
23 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.6861 +0.0256 +0.24% 40,196,653.28 10.6861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.2821 +0.0302 +0.29% 493,266,925.19 10.2821
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,808.0600 +19.4300 +1.09%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,183.4700 +12.0200 +1.03%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,630.5100 +30.2900 +1.16%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 37.3500 -0.0150 -0.04%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 128.3000 +1.9000 +1.50%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 41.3500 +0.2000 +0.49%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 22,500.0000 +160.0000 +0.72%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.7610 -0.0708 -0.18%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.4580 -0.0085 -0.03%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 24.6355 -0.0517 -0.21%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.0226 -0.0171 -0.42%
SGLD ( GLD SP Equity ) 126.1000 +0.7000 +0.56%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 31.4670 -0.1450 -0.46%
22 ก.พ. 2561 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.พ. 2561
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 10.6500 +0.1400 +1.33%
SPY ( SPY UP Equity ) 270.4000 +0.3500 +0.13%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2018

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2561 20/2/2561 0.5500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.1946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2561 23/2/2561 0.2229
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2561 19/1/2561 0.6500
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.2450
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2472
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1447
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 16/2/2561 2/3/2561 0.2100
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1718
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 15/2/2561 2/3/2561 0.1550