29 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2133 +0.0006 +0.01% 7,607,924,576.95 11.2134 11.2133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.7636 +0.0011 +0.01% 4,964,918,493.06 10.7637 10.7578
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.6355 +0.0006 +0.01% 96,259,925.42 10.6356 10.6298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.4506 +0.0005 +0.00% 8,858,282.36 10.4507 10.4506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.7638 +0.0011 +0.01% 5,721,960,891.09 10.7639 10.7638
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ ( SCBSFF ) 20.2240 +0.0011 +0.01% 146,741,930,402.50 20.2241 20.2240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.3026 -0.0017 -0.01% 367,587,857.46 19.3027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ( SCBFP ) 11.8343 -0.0032 -0.03% 76,573,950,800.87 11.8344 11.8343
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.5802 +0.0011 +0.01% 70,615,701,943.65 10.5803 10.5745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.5437 +0.0011 +0.01% 9,750,850,742.49 10.5438 10.5381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.4115 +0.0010 +0.01% 9,022,430,777.40 10.4116 10.4115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.5816 +0.0011 +0.01% 24,572,701,699.56 10.5817 10.5816
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ( SCBSET ) 18.4603 -0.0734 -0.40% 6,178,040,459.60 18.4604 18.4405
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 17.1664 -0.0833 -0.48% 1,589,678,072.65 17.1802 17.1527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 11.4100 -0.0261 -0.23% 869,765,431.73 11.4802 11.4009
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.4931 +0.0229 +0.24% 103,881,586.19 9.5516 9.4855
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ ( SCBSE ) 11.6756 -0.0420 -0.36% 852,437,788.85 11.8006 11.6756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 12.7692 +0.0243 +0.19% 187,187,164.46 12.9059 12.7692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ( SCBDV ) 11.9890 -0.0669 -0.55% 4,716,011,226.79 12.0532 11.9890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 8.1224 -0.0241 -0.30% 148,157,100.60 8.2037 8.0412
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.9755 -0.0308 -0.31% 38,007,726.80 10.0823 9.9755
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง ( SCBMF ) 17.6390 -0.1108 -0.62% 242,801,875.47 17.6390
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 ( SCBMF2 ) 11.6460 -0.0736 -0.63% 235,431,780.13 11.6460
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 ( SCBMF3 ) 9.1069 -0.0644 -0.70% 95,878,183.58 9.1069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 4 ( SCBMF4 ) 9.2646 -0.0588 -0.63% 289,563,295.55 9.2646
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 ( SCBMF5 ) 8.0049 -0.0474 -0.59% 92,435,529.85 8.0049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ ( SCBTS ) 11.9328 -0.0477 -0.40% 389,804,394.10 11.9328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ 2 ( SCBTS2 ) 12.6858 -0.0506 -0.40% 272,626,321.61 12.6858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ 3 ( SCBTS3 ) 14.2403 -0.0569 -0.40% 340,236,659.39 14.2403
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.3515 -0.0354 -0.34% 16,057,084,209.39 10.4070
กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBPF ) 12.1674 -0.0358 -0.29% 67,309,262.64 12.1674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBPG ) 9.7084 -0.0278 -0.29% 151,445,631.03 9.7084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 4 ( SCBTG7-4 ) 10.2132 -0.0483 -0.47% 189,408,827.58 10.2132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.7644 -0.0209 -0.19% 1,184,045,113.23 10.8221 10.7644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.4397 -0.0177 -0.17% 11,083,875.62 10.4957 10.4397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.6138 -0.0325 -0.31% 17,742,787.54 10.6707 10.6138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.4926 -0.0526 -0.50% 6,047,998.21 10.5488 10.4926
25 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.4604 +0.0017 +0.02% 191,413,634.60 10.5165 10.4604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 10.4481 -0.0008 -0.01% 222,965,625.20 10.5041 10.4481
29 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.6769 +0.0149 +0.15% 642,837,363.08 9.7288 9.6769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.1425 -0.0853 -0.76% 90,322,112.62 11.2022 11.1425
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 7.9585 -0.0269 -0.34% 684,816,178.20 8.0502 7.9521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.1945 -0.0301 -0.33% 812,819,289.25 9.3004 9.1871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 9.5446 -0.0439 -0.46% 2,216,066,410.43 9.6544 9.5370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 ( SCBCEH2 ) 9.6667 -0.0445 -0.46% 78,457,890.22 9.6590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 11.9664 +0.2521 +2.15% 2,494,071,156.53 12.0484 11.9485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 10.3606 +0.2183 +2.15% 562,724,915.85 10.4316 10.3451
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 8.1184 -0.0210 -0.26% 275,214,606.94 8.1741 8.1062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ( SCBGOLDH ) 7.5964 -0.0301 -0.39% 1,412,013,554.39 7.6485 7.5850
26 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ( SCBGPLUS ) 10.7208 -0.0012 -0.01% 21,793,364,280.25 10.8930 10.7208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 9.6980 +0.0243 +0.25% 165,187,453.47 9.8538 9.6980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 9.7433 +0.0768 +0.79% 198,309,709.35 9.8477 9.7433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 9.7691 -0.0113 -0.12% 1,223,797,275.61 9.9338 9.7613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 9.7378 -0.0894 -0.91% 529,949,367.62 9.7949 9.7329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 8.9416 -0.1140 -1.26% 341,090,170.04 9.0374 8.9416
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.1866 -0.0463 -0.45% 320,674,358.26 10.3502 10.1866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 10.3319 +0.0535 +0.52% 2,590,284,280.91 10.3925 10.3267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 14.9111 -0.0245 -0.16% 420,834,812.08 15.0059 14.8962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.9695 +0.0050 +0.05% 789,224,205.80 11.1457 10.9695
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ( SCBOIL ) 3.6186 +0.0100 +0.28% 391,223,908.95 3.6417 3.6150
25 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4969 +0.0078 +0.09% 112,019,732.93 8.5425 8.4969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.4305 -0.0492 -0.47% 22,547,786.48 10.4864 10.4305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 10.8193 -0.0204 -0.19% 445,290,403.85 10.9043 10.7923
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.0195 -0.0170 -0.17% 224,074,344.22 10.0982 9.9945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.3760 -0.0085 -0.07% 3,374,733,958.24 12.4423 12.3760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.3761 +12.3761 1,799,134.37 12.4424 12.3761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 10.6998 -0.0011 -0.01% 271,566,263.36 10.8716 10.6998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 10.3783 +0.0152 +0.15% 41,158,847.38 10.5450 10.3783
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 8.1952 +0.0027 +0.03% 118,985,665.25 8.2391 8.1952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 12.8248 -0.1178 -0.91% 463,472,936.85 12.8935 12.8248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 8.7495 -0.0816 -0.92% 3,062,850,085.63 8.8900 8.7495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 10.7565 -0.0307 -0.28% 394,031,146.64 10.8717 10.7565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.4190 -0.0086 -0.16% 8,645,380.93 5.4481 5.4190
29 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.5661 -0.0679 -0.41% 29,750,307,321.99 16.5662 16.5218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 23.6455 -0.1877 -0.79% 6,701,911,179.70 23.6456 23.5822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ ( SCBLT3 ) 24.1170 -0.1371 -0.57% 2,840,602,294.01 24.1171 24.0525
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.7667 -0.0454 -0.38% 1,081,023,232.92 11.7668 11.7352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.7970 -0.0056 -0.04% 1,393,767,124.56 12.7628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.0099 -0.0975 -0.61% 2,144,272,715.62 16.0100 15.9671
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.3448 +0.0002 +0.00% 8,926,145,587.88 13.3449 13.3448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.4147 -0.0035 -0.03% 5,827,144,476.18 13.4148 13.4147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.5720 -0.0735 -0.29% 3,795,772,021.75 25.5721 25.5720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.3352 -0.2623 -0.52% 6,396,971,736.03 50.3353 50.3352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 15.8489 -0.0779 -0.49% 963,009,414.42 15.8490 15.8489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.9143 -0.0315 -0.40% 755,710,781.77 7.9144 7.9143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 8.6518 +0.1808 +2.13% 24,452,902.43 8.6519 8.6518
26 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 9.2430 +0.0465 +0.51% 7,312,100.40 9.2431 9.2430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.7809 +0.0046 +0.04% 44,844,489.34 10.7810 10.7809
25 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 9.4640 -0.0863 -0.90% 46,553,804.73 9.4641 9.4640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.4433 -0.0161 -0.17% 24,893,347.84 9.4434 9.4433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 9.6553 -0.0164 -0.17% 38,409,831.40 9.6554 9.6553
31 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.6733 +0.0775 +0.53% 85,222,538,787.66
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.6255 +0.1828 +1.36% 30,146,241,278.15
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.6532 +0.0883 +0.76% 4,971,721,855.45
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 10.6246 +0.0497 +0.47% 1,870,995,095.54
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 11.0866 +0.0695 +0.63% 4,323,805,641.51
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2926 +0.0519 +0.46% 5,438,969,836.89
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6937 +0.0665 +0.63% 2,400,843,149.36
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ( SPWPF ) 11.0087 +0.0176 +0.16% 2,203,766,741.63
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.4324 +0.2035 +1.99% 5,790,023,603.25
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.4455 +0.0507 +0.44% 1,945,751,074.69
29 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.5651 +0.0229 +0.22% 414,077,076.62
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.9992 +0.0011 +0.01% 3,160,524,552.86
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี ( SCBTG3P3B ) 10.3399 -0.0258 -0.25% 333,977,035.43 10.3399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี ( SCBTG3P3C ) 10.4682 -0.0254 -0.24% 487,442,408.55 10.4682
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 9.7913 -0.0475 -0.48% 559,650,819.31 9.7913
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,544.1500 -5.2600 -0.34%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 982.5300 -4.7600 -0.48%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,206.3200 -7.9600 -0.36%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 34.5800 -0.2000 -0.58%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 96.6500 -0.4500 -0.46%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 33.8000 -0.1000 -0.29%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 17,030.0000 +370.0000 +2.22%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.7378 -0.2735 -0.70%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 33.8608 -0.5508 -1.60%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.1312 -0.2507 -0.95%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.4664 +0.0098 +0.22%
SGLD ( GLD SP Equity ) 126.0000 -0.5100 -0.40%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 34.6430 +0.0800 +0.23%
26 ส.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ส.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 8.9400 +0.0250 +0.28%
SPY ( SPY UP Equity ) 217.2800 -0.3800 -0.17%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2016

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 19/8/2559 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 19/8/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 18/2/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 19/8/2559 0.8000
รวม 3 ครั้ง 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
SCBDV
ครั้งที่ 1. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 14/3/2559 23/3/2559 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 22/8/2559 0.0408
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 19/4/2559 28/4/2559 0.0900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/8/2559 22/8/2559 0.1648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2559 22/6/2559 0.0973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 19/2/2559 0.3000
ครั้งที่ 2. 9/8/2559 22/8/2559 0.1244
รวม 2 ครั้ง 0.4244
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.2400
รวม 2 ครั้ง 0.3400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 12/7/2559 25/7/2559 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.3000
รวม 2 ครั้ง 0.4000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2375
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2380
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2390
รวม 3 ครั้ง 0.7145
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2305
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2788
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2710
รวม 3 ครั้ง 0.7803
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 5/2/2559 23/2/2559 0.2300
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2400
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2209
รวม 3 ครั้ง 0.6909
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.3132
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2033
รวม 2 ครั้ง 0.5165
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2150
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1980
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1930
รวม 3 ครั้ง 0.6060
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2620
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2700
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2565
รวม 3 ครั้ง 0.7885
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2200
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2000
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2000
รวม 3 ครั้ง 0.6200
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
SPWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2825
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2022
รวม 2 ครั้ง 0.4847
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2005
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2005
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2005
รวม 3 ครั้ง 0.6015
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.1450
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1450
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1450
รวม 3 ครั้ง 0.4350