26 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2805 +0.0001 +0.00% 5,600,816,904.77 11.2806 11.2805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.8849 +0.0004 +0.00% 5,546,801,570.43 10.8850 10.8849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.7294 +0.0003 +0.00% 105,347,574.94 10.7295 10.7294
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.5356 +0.0003 +0.00% 25,028,922.66 10.5357 10.5356
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.8851 +0.0003 +0.00% 9,131,574,431.42 10.8852 10.8851
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.3659 +0.0004 +0.00% 101,782,809,091.03 20.3660 20.3659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.6401 +0.0007 +0.00% 594,167,823.36 19.6402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.0135 -0.0022 -0.02% 40,116,782,039.83 12.0136 12.0135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.7198 +0.0004 +0.00% 125,450,223,480.74 10.7199 10.7198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.6751 +0.0003 +0.00% 22,075,499,034.39 10.6752 10.6751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.5368 +0.0004 +0.00% 8,473,010,595.81 10.5369 10.5368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.7213 +0.0004 +0.00% 17,396,220,720.89 10.7214 10.7213
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.3272 +0.0175 +0.09% 7,379,994,804.28 19.3273 19.3065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 18.0328 +0.0307 +0.17% 1,780,363,415.47 18.0473 18.0184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 11.7187 +0.0232 +0.20% 766,703,331.20 11.7909 11.7093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.6458 +0.0304 +0.32% 159,548,848.80 9.7052 9.6381
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 13.9477 -0.0122 -0.09% 864,208,214.12 14.0970 13.9477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 11.5305 -0.0006 -0.01% 1,496,328,959.04 11.6540 11.5305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 11.4654 +0.0128 +0.11% 4,815,427,621.83 11.5268 11.4654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ ( SCBTEQ ) 10.8176 +0.0181 +0.17% 1,909,521,694.00 10.8756 10.8176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 8.6972 -0.0065 -0.07% 226,982,181.80 8.7843 8.6102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.5879 -0.0091 -0.09% 93,782,331.88 9.6906 9.5879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.5317 -0.0006 -0.01% 4,974,470.62 11.6552 11.5317
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.4483 +0.0077 +0.07% 11,538,573,831.80 10.5043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น ( SCBABS ) 9.9571 -0.0135 -0.14% 23,765,673.88 10.1170 9.9571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.3350 -0.0028 -0.03% 334,256,380.42 10.3904 10.3350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.6065 -0.0004 -0.00% 1,134,369,382.19 10.6633 10.6065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.5834 -0.0020 -0.02% 11,407,145.33 10.6401 10.5834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.7631 -0.0051 -0.05% 17,541,333.83 10.8208 10.7631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.7199 -0.0074 -0.07% 6,465,965.13 10.7774 10.7199
25 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0487 +0.0011 +0.01% 7,102,628,278.82 10.1026
24 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.0529 +0.0069 +0.07% 134,293,020.28 10.1068 10.0529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.9828 +0.0070 +0.07% 136,043,336.65 10.0363 9.9828
26 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.3612 +0.0129 +0.14% 912,360,350.28 9.4114 9.3612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.3027 -0.0238 -0.21% 62,173,068.34 11.3633 11.3027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.8547 +0.0321 +0.36% 561,089,945.97 8.9566 8.8476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.8484 -0.0880 -0.89% 1,674,607,830.44 9.9618 9.8405
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 11.0310 +0.0313 +0.28% 2,396,605,525.82 11.1579 11.0222
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 14.4072 +0.0584 +0.41% 1,606,861,455.60 14.5060 14.3856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.0502 +0.0488 +0.41% 514,969,093.14 12.1329 12.0321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.3557 -0.0331 -0.45% 446,659,895.83 7.4062 7.3447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.0956 -0.0396 -0.55% 1,426,227,355.59 7.1443 7.0850
25 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1329 +0.0019 +0.02% 2,140,016,831.99 10.2143 10.1329
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4538 -0.0141 -0.17% 133,218,858.13 8.4991 8.4538
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.1921 -0.0065 -0.06% 26,458,965,239.85 11.3718 11.1921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.6586 -0.0032 -0.03% 9,170,101,282.23 10.8298 10.6586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.0029 +0.0093 +0.09% 6,272,767,926.89 10.1635 10.0029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.7646 -0.0024 -0.02% 30,415,563,085.84 9.9214 9.7646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 12.3810 +0.0020 +0.02% 1,504,988,000.81 12.5136 12.3810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 10.9720 +0.1168 +1.08% 149,830,882.69 11.1482 10.9720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.8138 -0.0026 -0.02% 470,039,963.66 10.9875 10.8138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.3368 +0.0141 +0.12% 872,559,269.11 11.5189 11.3368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 11.2340 +0.0391 +0.35% 368,427,435.64 11.4234 11.2250
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 11.5982 -0.0010 -0.01% 285,859,695.76 11.6662 11.5924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 11.3476 -0.0702 -0.61% 138,073,123.22 11.4691 11.3476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 16.5804 +0.0387 +0.23% 543,201,212.90 16.6858 16.5638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.6314 +0.0584 +0.50% 2,210,139,394.28 11.6995 11.6256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.0890 +0.0017 +0.02% 347,919,551.86 10.2510 10.0890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.3349 +0.0787 +2.42% 563,157,262.25 3.3561 3.3316
24 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.1030 +0.0009 +0.01% 10,269,197.60 10.1572 10.1030
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.5681 -0.0035 -0.04% 590,533,350.71
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.6283 -0.0003 -0.00% 127,694,622.43 11.7197 11.5992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.8609 -0.0005 -0.00% 48,954,597.12 10.9463 10.8337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.6345 -0.0089 -0.07% 711,650,182.43 12.7022 12.6345
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.6350 -0.0089 -0.07% 27,544,324.09 12.7027 12.6350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 12.9867 +0.0196 +0.15% 1,362,990,639.05 13.1952 12.9867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 9.4116 +0.0353 +0.38% 128,812,813.69 9.4621 9.4116
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 14.5491 -0.0129 -0.09% 1,144,806,450.67 14.6270 14.5491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 9.5995 +0.0265 +0.28% 2,829,761,706.51 9.7537 9.5995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 12.9809 -0.0752 -0.58% 429,024,018.19 13.1199 12.9809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.8986 -0.0007 -0.01% 133,628,173.76 12.0897 11.8986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.2485 -0.0139 -0.26% 13,677,706.91 5.2767 5.2485
26 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.5509 +0.0077 +0.05% 28,690,412,081.21 16.5510 16.5509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 24.1822 +0.0257 +0.11% 6,349,136,290.72 24.1823 24.1822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 24.8186 +0.0035 +0.01% 2,709,711,963.17 24.8187 24.8186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.8894 -0.0086 -0.07% 1,038,220,953.09 11.8895 11.8894
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.8546 +0.0081 +0.06% 1,099,105,875.04 12.8546
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.1318 +0.0136 +0.08% 2,667,429,433.19 16.1319 16.1318
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.5157 +0.0013 +0.01% 9,687,912,189.70 13.5158 13.5157
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.5893 -0.0025 -0.02% 6,085,031,282.77 13.5894 13.5893
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.8574 -0.0199 -0.08% 3,965,279,346.84 25.8575 25.8574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 51.3047 +0.0015 +0.00% 6,394,695,141.08 51.3048 51.3047
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.5291 +0.0278 +0.17% 1,062,098,320.87 16.5292 16.5291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.3481 -0.0415 -0.56% 775,769,826.66 7.3482 7.3481
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 10.2522 +0.0396 +0.39% 33,721,197.02 10.2523 10.2522
25 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.4482 +0.0524 +0.50% 12,690,127.00 10.4483 10.4482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.1549 +0.0146 +0.13% 106,687,850.97 11.1550 11.1549
24 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.3884 +0.0287 +0.28% 71,468,624.89 10.3885 10.3884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.1032 +0.0001 +0.00% 25,457,415.64 10.1033 10.1032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.4318 -0.0006 -0.01% 41,988,430.29 10.4319 10.4318
30 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.5525 +0.0779 +0.50% 90,329,259,984.63
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 9.8410 +0.0308 +0.31% 1,733,000,276.50
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.9317 +0.0652 +0.60% 4,263,382,850.13
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2448 +0.1063 +0.95% 5,415,934,815.15
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6768 +0.0639 +0.60% 2,397,056,605.13
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.3747 +0.0679 +0.66% 5,757,960,381.90
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.8437 +0.0852 +0.72% 2,013,439,922.50
31 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.2597 -0.1854 -1.38% 29,336,855,861.04
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0313 -0.1515 -1.35% 4,706,416,543.63
26 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.7588 -0.0177 -0.16% 103,443,713.61 10.7588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.3189 -0.0172 -0.17% 3,261,580,486.89
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 10.0476 -0.0054 -0.05% 345,797,960.89 10.0476
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,583.1700 +1.7500 +0.11%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,007.2800 +1.7500 +0.17%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,259.8300 +3.1800 +0.14%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 38.1600 +0.2200 +0.58%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 110.9000 +0.3000 +0.27%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 37.7500 -0.4000 -1.05%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 20,450.0000 +90.0000 +0.44%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.9586 -0.0123 -0.03%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.9525 -0.1298 -0.43%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.4419 -0.1007 -0.38%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.2888 +0.0045 +0.11%
SGLD ( GLD SP Equity ) 118.3600 -0.7000 -0.59%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 33.4960 +0.0460 +0.14%
25 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 8.2200 +0.2000 +2.49%
SPY ( SPY UP Equity ) 247.4200 +0.6000 +0.24%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2017

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.8500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2560 19/5/2560 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.1531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.0383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
SCBEMEQ
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.1086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 12/7/2560 24/7/2560 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2500
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1600
รวม 2 ครั้ง 0.4100
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2400
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2420
รวม 2 ครั้ง 0.4820
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2930
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2930
รวม 2 ครั้ง 0.5860
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2331
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2400
รวม 2 ครั้ง 0.4731
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1930
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1930
รวม 2 ครั้ง 0.3860
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2795
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2800
รวม 2 ครั้ง 0.5595
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1945
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1945
รวม 2 ครั้ง 0.3890
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1950
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1900
รวม 2 ครั้ง 0.3850
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1450
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1450
รวม 2 ครั้ง 0.2900