19 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3725 +0.0003 +0.00% 2,952,798,036.07 11.3726 11.3725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.0830 +0.0004 +0.00% 5,583,371,043.51 11.0831 11.0830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.9068 +0.0004 +0.00% 364,453,982.74 10.9069 10.9068
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.0835 +0.0005 +0.00% 6,350,447,001.17 11.0836 11.0835
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.1030 +0.0005 +0.00% 43,563,010.73 11.1031 11.1030
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.2747 +0.0016 +0.01% 46,332,689,070.14 12.2748 12.2747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.3494 +0.0017 +0.01% 407,111,979.72 12.3495 12.3494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.1064 -0.0008 -0.01% 1,323,364,059.60 10.1065 10.1064
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.5724 +0.0005 +0.00% 68,436,545,814.72 20.5725 20.5724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 20.1188 +0.0083 +0.04% 569,619,321.45 20.1189
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.9451 +0.0005 +0.00% 127,972,001,728.60 10.9452 10.9451
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.8852 +0.0005 +0.00% 37,121,233,257.66 10.8853 10.8852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.9468 +0.0005 +0.00% 13,000,139,847.92 10.9469 10.9468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 10.9865 +0.0005 +0.00% 25,376,542.14 10.9866 10.9865
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.7238 +0.1315 +1.24% 631,063,821.07 10.7861 10.7152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.7241 +0.1318 +1.24% 5,234,657.98 10.7328 10.7155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 20.2389 +0.1788 +0.89% 8,616,703,061.27 20.2552 20.2227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 20.2931 +0.1797 +0.89% 60,747,184.90 20.3094 20.2769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.8139 +0.1621 +0.78% 17,554,713,266.22 20.8140 20.8139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.8170 +0.1625 +0.79% 8,216,427.52 20.8171 20.8170
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.8479 +0.1627 +0.79% 22,865,359.28 20.8480 20.8256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.4333 +0.0781 +0.69% 2,463,727,440.67 11.4997 11.4242
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 11.4339 +0.0782 +0.69% 53,904,626.97 11.5003 11.4248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.4333 +0.0781 +0.69% 11.4425 11.4242
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 12.3203 +0.1041 +0.85% 3,200,825,307.05 12.4522 12.3203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.1166 +0.1108 +0.85% 1,210,087,576.30 13.2570 13.1166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.5462 +0.1068 +0.86% 28,989,636.61 12.5463 12.5462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.2256 +0.1212 +0.92% 759,875,069.74 13.3672 13.2256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.2256 +0.1212 +0.92% 13.2257 13.2256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 10.6482 +0.0888 +0.84% 8,454,783,023.12 10.7053 10.6482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 10.6482 +0.0888 +0.84% 10.6483 10.6482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.4702 +0.0907 +0.97% 1,542,069,223.06 9.5716 9.4702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.6829 +0.0930 +0.97% 446,426.61 9.6830 9.6829
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.2830 +0.0759 +0.74% 361,327,170.47 10.3931 10.2830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.2830 +0.0759 +0.74% 10.2831 10.2830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.7642 +0.1066 +0.91% 1,998,983,555.10 11.8272 11.7642
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.9586 +0.0543 +0.61% 127,851,028.54 9.0483 8.9586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.9586 +0.0543 +0.61% 8.9587 8.9586
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.5143 +0.0854 +0.91% 37,403,730.54 9.6162 9.5143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.5143 +0.0854 +0.91% 9.5144 9.5143
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 11.1862 +0.0050 +0.04% 31,572,833,687.01 11.2461
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.6049 -0.0065 -0.07% 8,989,841.57 9.7592 9.6049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.0418 +0.0370 +0.34% 366,190,751.71 11.1010 11.0418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1667 +0.0240 +0.24% 1,793,454,694.91 10.2212 10.1667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.1670 +0.0240 +0.24% 448,462,053.34 10.2215 10.1670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.8311 +0.0264 +0.24% 22,523,278.67 10.8891 10.8311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.0498 +0.0558 +0.51% 54,788,840.21 11.1090 11.0498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.9436 +0.0933 +0.86% 28,143,636.66 11.0022 10.9436
18 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.3606 +0.0046 +0.04% 6,522,193,778.83 10.4161
15 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.8834 -0.0005 -0.01% 106,678,377.92 9.9364 9.8834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.8710 +0.0001 +0.00% 162,259,805.91 9.9239 9.8710
19 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.7192 +0.0221 +0.21% 980,222,613.22 10.8225 10.7020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.4848 +0.0217 +0.21% 850,708,781.00 10.5858 10.4680
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.8197 -0.0174 -0.18% 63,307,371.81 9.8723 9.8197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.0972 -0.0029 -0.03% 579,580,716.58 9.1460 9.0972
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 15.8085 -0.0185 -0.12% 1,161,083,691.43 15.9113 15.7848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.5232 -0.0146 -0.12% 279,378,683.45 12.6047 12.5044
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 15.0714 -0.0172 -0.11% 9,760,638.91 15.0941 15.0488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 9.0697 -0.0116 -0.13% 420,875,018.68 9.1224 9.0624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 9.0697 -0.0116 -0.13% 9.0771 9.0624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 11.8223 -0.0094 -0.08% 2,551,863,235.39 11.8910 11.8128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 11.8295 -0.0091 -0.08% 5,737,133.21 11.8391 11.8200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 9.3830 -0.0485 -0.51% 1,753,881,264.16 9.4375 9.3755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 9.3830 -0.0485 -0.51% 9.3906 9.3755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 7.1853 +0.0041 +0.06% 271,534,352.33 7.2346 7.1745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.1476 +0.0064 +0.09% 1,081,284,925.93 7.1966 7.1369
18 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 11.5243 +0.0427 +0.37% 371,945,673.76 11.7186 11.5151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 10.0350 +0.0142 +0.14% 724,447,798.76 10.1156 10.0350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 10.0349 +0.0141 +0.14% 23,435,366.00 10.1155 10.0349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.2950 +0.0402 +0.49% 134,138,295.65 8.3395 8.2950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.2776 +0.0086 +0.08% 232,413,336.41 10.3602 10.2776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.1945 -0.0007 -0.01% 2,254,156,505.88 10.3037 10.1945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.1944 -0.0007 -0.01% 77,214,646.97 10.3036 10.1944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.1534 +0.0254 +0.25% 138,586,416.05 10.3165 10.1534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.1530 +0.0254 +0.25% 3,613,978,811.42 10.3161 10.1530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.1655 +0.0300 +0.27% 7,716,549,370.72 11.3448 11.1655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.8432 +0.0675 +0.63% 3,390,178,133.21 11.0173 10.8432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.8436 +0.0675 +0.63% 228,267,887.13 11.0177 10.8436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.7599 +0.0187 +0.19% 356,056,931.41 9.9166 9.7599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.7596 +0.0187 +0.19% 9,794,166,109.40 9.9163 9.7596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 9.6933 +0.0274 +0.28% 468,585,242.73 9.7419 9.6933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.6933 +0.0274 +0.28% 9.6934 9.6933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.3949 +0.0023 +0.03% 237,460,251.67
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 11.3948 +0.1213 +1.08% 3,200,975,005.15 11.5168 11.3948
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 9.1735 +0.0973 +1.07% 5,675,083,028.23 9.2718 9.1735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 17.4512 +0.0619 +0.36% 1,224,564,393.60 17.5561 17.4337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 17.4952 +0.0635 +0.36% 39,313,532.85 17.5128 17.4777
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 11.9899 -0.0032 -0.03% 690,406,169.77 12.1824 11.9899
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 12.0234 -0.0016 -0.01% 25,376,528.04 12.0235 12.0234
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.2358 +0.0519 +0.46% 1,750,868,011.94 11.4162 11.2358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 11.5423 +0.0534 +0.46% 897,564,084.83 11.7277 11.5423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.9154 +0.0465 +0.39% 407,901,212.43 12.1067 11.9154
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 8.6503 +0.2079 +2.46% 810,031,298.91 8.7892 8.6503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 11.4547 +0.1260 +1.11% 383,029,140.38 11.5178 11.4490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 11.4547 +0.1260 +1.11% 11.4605 11.4490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 11.4632 +0.0213 +0.19% 1,174,157,228.74 11.5263 11.4575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 11.4934 +0.0223 +0.19% 21,324,310.38 11.4992 11.4877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.4266 +0.0333 +0.32% 146,908,628.97 10.5940 10.4266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.1478 +0.0195 +0.47% 323,542,475.70 4.1742 4.1437
15 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 10.5866 +0.0962 +0.92% 25,453,816.55 10.7000 10.5866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 9.9948 -0.0113 -0.11% 13,673,686.01 10.0484 9.9948
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.7776 +0.0245 +0.19% 494,484,441.75 12.8461 12.7776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.7801 +0.0245 +0.19% 4,684,485.97 12.8486 12.7801
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 9.9559 +0.0695 +0.70% 10,030,913,645.91 10.1158 9.9559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.6679 +0.1413 +1.66% 316,636,147.29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.5044 +0.0566 +0.49% 29,281,721.90 11.5660 11.5044
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.7963 +0.0581 +0.54% 23,563,996.06 10.8542 10.7963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.3616 +0.0822 +0.80% 3,647,613,016.74 10.5280 10.3616
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 10.3616 +0.0822 +0.80% 10.3617 10.3616
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 14.3282 +0.0732 +0.51% 714,655,072.23 14.4050 14.3282
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 14.7017 +0.0750 +0.51% 20,487,786.31 14.7805 14.7017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.4416 +0.0327 +0.35% 215,047,309.53 9.5932 9.4416
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 14.2534 +0.0778 +0.55% 2,265,991,820.95 14.4823 14.2534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.8912 +0.0842 +0.96% 1,195,797,132.66 8.9389 8.8912
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 12.6555 +0.0521 +0.41% 160,601,847.49 12.7910 12.6555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.9949 +0.0165 +0.14% 102,712,790.60 12.1875 11.9949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 10.1842 +0.0625 +0.62% 1,259,526,124.21 10.3478 10.1842
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 10.1842 +0.0625 +0.62% 10.1843 10.1842
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.0609 +0.0150 +0.30% 13,455,006.37 5.0881 5.0609
14 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.6176 +0.0184 +0.19% 54,368,453.08 9.7206 9.6176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.6176 +0.0184 +0.19% 1,841,879,800.30 9.7206 9.6176
19 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.6911 +0.1102 +0.66% 28,321,942,195.97 16.6912 16.6911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 26.5226 +0.2577 +0.98% 6,756,892,835.46 26.5227 26.5226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 27.1621 +0.2680 +1.00% 2,895,497,476.89 27.1622 27.1621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.4975 +0.1172 +1.03% 1,031,668,249.93 11.4976 11.4975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.3367 +0.1443 +0.89% 4,017,594,445.55 16.3368 16.3367
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.3175 +0.0800 +0.87% 184,077,833.71 9.3176 9.3175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.2230 +0.0792 +0.87% 164,849,677.92 9.2231 9.2230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.3903 +0.0735 +0.79% 151,449,966.05 9.3904 9.3903
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.3904 +0.0735 +0.79% 107,443,352.69 9.3905 9.3904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.2253 +0.0356 +0.27% 844,028,731.34 13.2253
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.7700 +0.0006 +0.00% 10,200,840,863.34 13.7701 13.7700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.8330 +0.0014 +0.01% 6,431,389,955.16 13.8331 13.8330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 24.6685 +0.2437 +1.00% 4,158,752,605.10 24.6686 24.6685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 52.8941 +0.4409 +0.84% 7,591,066,017.60 52.8942 52.8941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 18.3252 +0.1618 +0.89% 2,064,846,609.92 18.3253 18.3252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.3190 +0.0065 +0.09% 759,441,921.62 7.3191 7.3190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.0375 -0.0129 -0.12% 60,853,584.36 11.0376 11.0375
18 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.2689 -0.0248 -0.24% 135,375,484.78 10.2690 10.2689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.6774 +0.0196 +0.18% 28,682,854.59 10.6775 10.6774
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.6883 +0.0456 +0.39% 137,325,315.20 11.6884 11.6883
15 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 11.4050 +0.0700 +0.62% 127,792,938.93 11.4051 11.4050
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.9202 +0.0505 +0.51% 24,462,594.21 9.9203 9.9202
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.3718 +0.0566 +0.55% 41,902,537.15 10.3719 10.3718
31 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ม.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.9825 -0.1731 -1.14% 144,401,021,842.93
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 10.9136 -0.1253 -1.14% 4,656,188,455.77
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.7774 +0.0319 +0.36% 1,545,712,880.23
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.5253 +0.0151 +0.14% 4,104,888,207.15
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.0624 -0.1715 -1.53% 5,328,104,634.06
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6817 -0.1100 -1.02% 2,398,154,158.79
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.3140 -0.0813 -0.71% 1,923,388,134.40
19 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.9864 -0.0110 -0.11% 21,561,404.25 9.9864
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.5938 -0.0104 -0.11% 360,193,030.49 9.5938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 9.6951 +0.0035 +0.04% 313,678,231.47 9.6951
18 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,617.5700 -8.0000 -0.49%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,074.6300 -5.3800 -0.50%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,367.2800 -12.9500 -0.54%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 37.6700 +0.0500 +0.13%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 118.1000 +1.4000 +1.20%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 39.3000 +1.1500 +3.01%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 22,250.0000 +130.0000 +0.59%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 35.9366 +0.0375 +0.10%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 28.4004 +0.0053 +0.02%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 22.5439 +0.0596 +0.27%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.0339 -0.0053 -0.13%
SGLD ( GLD SP Equity ) 123.1800 +0.1400 +0.11%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 31.6650 -0.0410 -0.13%
15 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 10.4400 -0.0200 -0.19%
SPY ( SPY UP Equity ) 281.3100 +0.1500 +0.05%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2019

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPIND
ครั้งที่ 1. 12/2/2562 25/2/2562 0.2286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2562 25/2/2562 0.1888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2562 22/3/2562 0.1604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.2600
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.2204
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.0480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.2843
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.1743
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.1382