3 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4913 3,631,665,821.21 11.4914 11.4913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2853 +0.0001 +0.00% 3,643,670,476.21 11.2854 11.2853
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0851 +0.0001 +0.00% 501,216,955.74 11.0852 11.0851
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2858 +0.0001 +0.00% 4,856,928,210.38 11.2859 11.2858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2743 +0.0002 +0.00% 11.2744 11.2743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2949 +0.0001 +0.00% 20,252,360.18 11.2950 11.2949
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.9251 22,959,118,685.28 12.9252 12.9251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.9449 +0.0001 +0.00% 40,065,475.31 12.9450 12.9449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.5237 +0.0002 +0.00% 10,345,083,887.56 10.5238 10.5237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7901 +0.0001 +0.00% 63,999,304,020.43 20.7902 20.7901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.2274 +0.0030 +0.01% 893,139,664.11 21.2275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.2187 +0.0001 +0.00% 161,113,417,502.70 11.2188 11.2187
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.1372 +0.0001 +0.00% 41,832,455,427.43 11.1373 11.1372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.2204 +0.0001 +0.00% 11,046,439,463.61 11.2205 11.2204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.3644 +0.0002 +0.00% 259,225,821.89 11.3645 11.3644
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.2794 -0.0365 -0.35% 611,525,230.62 10.3391 10.2712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 10.2835 -0.0364 -0.35% 5,512,143.93 10.3432 10.2753
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.2826 -0.0365 -0.35% 10.2909 10.2744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.8779 -0.0384 -0.35% 3,442,566.21 10.8867 10.8576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.6709 -0.0778 -0.41% 6,045,849,426.52 18.6859 18.6560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.8200 -0.0781 -0.41% 8,574,174.72 18.8352 18.8049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.9216 -0.0785 -0.41% 86,348,117.23 18.9368 18.9065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 9.2792 -0.0234 -0.25% 1,557,964.10 9.2793 9.2792
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.0846 -0.0229 -0.25% 2,526,658.09 9.0847 9.0846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.4984 -0.0513 -0.25% 11,215,561,472.03 20.4985 20.4984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.8935 -0.0518 -0.25% 425,441,785.90 20.8936 20.8935
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.9236 -0.0520 -0.25% 138,596,641.93 20.9237 20.9012
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.3226 -0.0028 -0.03% 1,230,855,487.64 9.3768 9.3151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 9.5677 -0.0028 -0.03% 122,888,165.34 9.6233 9.5600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.3469 -0.0028 -0.03% 9.3545 9.3394
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 9.6549 -0.0027 -0.03% 11,652,444.00 9.6627 9.6369
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.5845 -0.0369 -0.35% 8,281,258.47 10.6469 10.5788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 10.7422 -0.0371 -0.34% 1,853,168.45 10.7480 10.7250
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.6165 +0.0025 +0.03% 2,429,151.09 9.6731 9.6114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.7595 +0.0028 +0.03% 1,126,973.71 9.7648 9.7439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.2320 -0.0348 -0.38% 19,905,631.58 9.2864 9.2271
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.3679 -0.0351 -0.37% 4,740,099.82 9.3730 9.3529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.9390 -0.0263 -0.24% 3,117,542.07 11.0035 10.9331
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.1011 -0.0266 -0.24% 2,186,960.06 11.1071 11.0833
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.7829 -0.0318 -0.32% 11,834,347.00 9.8405 9.7777
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.9269 -0.0321 -0.32% 606,695.05 9.9323 9.9110
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.3328 -0.0439 -0.47% 49,323,701.48 9.4328 9.3328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.5015 -0.0494 -0.47% 308,960.02 10.6140 10.5015
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.3393 -0.0439 -0.47% 9.3394 9.3393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 11.1292 -0.0530 -0.47% 4,313,305,672.64 11.2484 11.1292
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.3713 -0.0637 -0.47% 1,337,959,040.89 13.5145 13.3713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.9039 -0.0607 -0.47% 49,120,063.10 12.9040 12.9039
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 16.5641 -0.0667 -0.40% 337,086,539.79 16.7414 16.5641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 16.8443 -0.0671 -0.40% 567,533.47 16.8444 16.8443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 9.4432 -0.0302 -0.32% 8,065,802,545.24 9.4938 9.4432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 9.6031 -0.0307 -0.32% 2,498,708.90 9.6546 9.6031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.4600 -0.0301 -0.32% 9.4601 9.4600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.0694 -0.0402 -0.40% 322,262,508.74 10.1702 10.0694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.1498 -0.0401 -0.39% 26,258,578.44 10.1499 10.1498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.9959 -0.0367 -0.37% 688,626,923.08 10.1030 9.9959
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.5218 -0.0383 -0.36% 963,061.26 10.5219 10.5218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.1432 -0.0307 -0.27% 457,178,359.36 11.2625 11.1432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.1765 -0.0305 -0.27% 62,493,566.22 11.1766 11.1765
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.3880 -0.0449 -0.36% 1,885,763,574.59 12.4544 12.3880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 17.4825 -0.0345 -0.20% 13,668,215.78 17.6697 17.4825
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.9953 -0.1029 -0.34% 8,505,635.56 30.3164 29.9953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 27.1269 -0.1007 -0.37% 1,963,457.15 27.4173 27.1269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.9703 -0.0260 -0.26% 2,225,559.53 10.0771 9.9703
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 15.2397 -0.0594 -0.39% 717,415.91 15.4029 15.2397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.7577 -0.0426 -0.43% 332,459.68 9.8622 9.7577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.6597 -0.0421 -0.43% 559,505.36 9.7632 9.6597
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.3507 +0.0099 +0.09% 20,465,197,160.14 11.4237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 11.3509 +0.0099 +0.09% 73,178,409.19 11.4239
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.8257 -0.0272 -0.31% 11,634,027.45 8.9675 8.8257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.6175 -0.0137 -0.12% 281,383,018.70 11.6798 11.6175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.6040 -0.0082 -0.09% 410,973,164.70 9.7069 9.6040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1929 -0.0022 -0.02% 1,467,520,328.18 10.2694 10.1929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.4554 -0.0022 -0.02% 1,139,397,892.53 10.5339 10.4554
2 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.8754 -0.0054 -0.05% 2,180,088,787.78 9.9495 9.8754
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.5847 -0.0079 -0.07% 6,420,322,154.22 10.6528
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.7275 -0.0105 -0.11% 5,187,211,079.16 9.8057
1 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.4150 -0.0031 -0.03% 110,173,195.26 10.4987 10.4150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.7942 -0.0192 -0.18% 574,191,529.62 10.9098 10.7942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.2393 -0.0353 -0.31% 53,975,594.47 11.3597 11.2393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.2838 +0.0146 +0.14% 147,934,101.95 10.3939 10.2838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.5334 +0.0184 +0.17% 102,391,341.86 10.6462 10.5334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.2793 +0.0003 +0.00% 20,611,268.01 11.3397 11.2793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.6975 +0.0041 +0.04% 41,177,251.60 11.7602 11.6975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 11.3236 +0.0119 +0.11% 17,812,039.94 11.3843 11.3236
3 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.3292 +0.0684 +0.61% 5,161,449,373.19 11.4505 11.3292
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.3699 +0.0626 +0.61% 3,147,204,781.96 10.4810 10.3699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.2942 +0.0685 +0.61% 2,178,847,761.24 11.2943 11.2942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 11.0504 +0.0670 +0.61% 3,766,070.11 11.0505 11.0386
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.3516 -0.0809 -0.78% 60,477,772.14 10.4071 10.3516
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.0192 -0.0073 -0.07% 160,695,312.94 10.0729 10.0192
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 21.0677 +0.1901 +0.91% 1,264,021,521.73 21.2047 21.0361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 14.7375 +0.1330 +0.91% 389,436,338.65 14.8334 14.7154
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 20.6406 +0.1868 +0.91% 79,287,696.44 20.6717 20.6096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 20.4889 +0.1854 +0.91% 55,289,660.69 20.5197 20.4363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 7.4390 -0.0487 -0.65% 292,094,841.82 7.4823 7.4330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 7.4499 -0.0488 -0.65% 7.4560 7.4439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 7.5880 -0.0495 -0.65% 23,571,203.14 7.5942 7.5738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 8.8563 -0.0515 -0.58% 1,493,839,461.16 8.9078 8.8492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 8.8598 -0.0516 -0.58% 8.8670 8.8527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 9.0600 -0.0525 -0.58% 26,716,622.52 9.0673 9.0431
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 10.5896 +0.0962 +0.92% 7,863,835,477.44 10.6511 10.5811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 10.6044 +0.0963 +0.92% 56,598,664.66 10.6660 10.5959
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 10.6067 +0.0964 +0.92% 10.6153 10.5982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 11.4984 +0.1048 +0.92% 164,233,041.89 11.5077 11.4769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 10.2120 -0.0107 -0.10% 905,092,368.23 10.2820 10.1967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 10.2747 -0.0106 -0.10% 15,711,797.61 10.2902 10.2483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.4402 -0.0045 -0.05% 2,668,264,781.81 9.5050 9.4260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.5326 -0.0044 -0.05% 23,749,158.58 9.5470 9.5081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.4410 -0.0046 -0.05% 9.4553 9.4268
2 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 18.3641 +0.3765 +2.09% 1,725,016,798.19 18.6736 18.3494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLNA ) 18.4076 +0.3775 +2.09% 323,033,042.63 18.7178 18.3929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 18.9333 +0.3888 +2.10% 65,335,527.68 18.9485 18.9182
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.9895 +0.0014 +0.01% 353,025,248.35 10.0895 9.9895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 11.1381 +0.0168 +0.15% 7,238,693,767.58 11.2276 11.1381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 11.1377 +0.0168 +0.15% 73,177,574.16 11.2272 11.1377
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMBOND ) 9.0147 +0.0173 +0.19% 191,040,465.79 9.0630 9.0147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 11.0579 +0.0074 +0.07% 715,361,327.67 11.1467 11.0579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 11.0430 +0.0053 +0.05% 1,898,406,535.17 11.1613 11.0430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 11.0428 +0.0053 +0.05% 28,541,654.98 11.1611 11.0428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 9.8419 +0.0432 +0.44% 1,799,754,124.48 9.9473 9.8419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 11.5363 -0.0179 -0.15% 901,874,433.91 11.7216 11.5363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 11.5356 -0.0178 -0.15% 1,433,123,127.98 11.7208 11.5356
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 12.4970 +0.0016 +0.01% 1,026,666,751.71 12.6977 12.4970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 11.9602 +0.0574 +0.48% 660,014,112.86 12.1523 11.9602
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 11.9615 +0.0575 +0.48% 144,646,525.72 12.1536 11.9615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 10.8345 -0.0118 -0.11% 75,658,465.99 11.0085 10.8345
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.8341 -0.0117 -0.11% 1,138,338,677.52 11.0081 10.8341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWORLD(A) ) 9.9736 +0.1365 +1.39% 88,983,569.84
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJAPAN(A) ) 10.2838 -0.1320 -1.27% 2,105,115,905.85 10.4382 10.2838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJAPAN(P) ) 10.2899 -0.1318 -1.26% 33,343,919.13 10.2900 10.2899
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLOC(A) ) 10.0644 -0.4694 -4.46% 782,594,042.99 10.1792 10.0574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLOC(E) ) 10.0983 -0.4707 -4.45% 41,888,975.72 10.1055 10.0804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLOC(P) ) 10.0679 -0.4693 -4.45% 6,952,553.83 10.0750 10.0609
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNEXT(A) ) 9.1884 +0.0285 +0.31% 23,182,680.30 9.2804 9.1884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(E) ) 9.2016 +0.0287 +0.31% 7,336,567.30 9.2017 9.1918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNDQ(A) ) 10.4105 +0.0686 +0.66% 157,393,348.97 10.4314 10.4053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(E) ) 10.4245 +0.0689 +0.67% 45,320,779.88 10.4298 10.4081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINNO(A) ) 8.6935 -0.0275 -0.32% 36,147,209.17 8.7805 8.6935
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(E) ) 8.7060 -0.0274 -0.31% 12,776,273.07 8.7061 8.6967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGENOME(A) ) 7.6791 +0.1156 +1.53% 20,528,707.98 7.7560 7.6791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(E) ) 7.6901 +0.1157 +1.53% 5,465,252.56 7.6902 7.6819
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINTECH(A) ) 8.4197 +0.0915 +1.10% 30,195,075.02 8.5040 8.4197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTECH(E) ) 8.4318 +0.0917 +1.10% 5,832,843.24 8.4319 8.4228
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUTO(A) ) 10.2227 +0.1400 +1.39% 42,849,424.09 10.3250 10.2227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAUTO(P) ) 10.2239 +0.1400 +1.39% 10.2240 10.2239
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(E) ) 10.2374 +0.1402 +1.39% 4,843,916.68 10.2375 10.2264
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBASHARES(A) ) 9.9372 +0.0149 +0.15% 106,286,202.14 10.0864 9.9372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 7.7432 +0.0336 +0.44% 708,995,452.34 7.8676 7.7432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCTECHA ) 7.6221 -0.0685 -0.89% 3,090,581,337.38 7.7076 7.6183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECHE ) 7.6659 -0.0687 -0.89% 75,357,968.44 7.6698 7.6539
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 10.5023 +0.1937 +1.88% 487,160,491.12 10.6179 10.4918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 10.5896 +0.1956 +1.88% 25,865,709.58 10.6003 10.5677
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDJI(P) ) 10.5067 +0.1938 +1.88% 10.5173 10.4962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUROPE(A) ) 10.1930 -0.2134 -2.05% 1,559,994,049.12 10.3460 10.1930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUROPE(P) ) 10.1948 -0.2132 -2.05% 17,771,540.17 10.1949 10.1948
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEMI(A) ) 11.8911 -0.5335 -4.29% 2,073,077,626.18 12.0184 11.8911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEMI(P) ) 11.8956 -0.5333 -4.29% 7,099,186.95 11.8957 11.8956
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(E) ) 11.9507 -0.5358 -4.29% 78,085,882.60 11.9508 11.9379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBIHEALTH(A) ) 8.3261 -0.3399 -3.92% 1,390,141,826.15 8.4511 8.3261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBIHEALTH(P) ) 8.3266 -0.3398 -3.92% 8.3267 8.3266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALTH(E) ) 8.3567 -0.3407 -3.92% 19,966,456.05 8.3568 8.3478
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDEQ(A) ) 9.6981 +0.0798 +0.83% 239,799,679.31 9.8437 9.6981
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 12.1704 +0.2708 +2.28% 621,857,974.25 12.2314 12.1704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 12.1793 +0.2711 +2.28% 12.1794 12.1793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 12.3514 +0.2751 +2.28% 32,664,084.91 12.3515 12.3382
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 9.5201 -0.1569 -1.62% 724,763,138.36 9.6730 9.5201
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 9.5201 -0.1569 -1.62% 9.5202 9.5201
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 14.4415 +0.0788 +0.55% 1,324,113,251.05 14.5961 14.4415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 14.4415 +0.0788 +0.55% 14.4416 14.4415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 11.2369 +0.0600 +0.54% 2,399,430,015.96 11.3572 11.2369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMHP ) 11.2369 +0.0600 +0.54% 11.2370 11.2369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 6.8299 -0.0043 -0.06% 2,260,091,170.64 6.9396 6.8299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 26.0523 +0.3889 +1.52% 4,319,473,493.74 26.2088 26.0262
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500A ) 26.3818 +0.3938 +1.52% 372,172,845.77 26.5402 26.3554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 29.0331 +0.4341 +1.52% 219,136,645.15 29.0622 29.0041
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 28.8781 +0.4319 +1.52% 318,144,760.47 28.9071 28.8183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 19.2878 -0.1772 -0.91% 2,485,857,978.59 19.5975 19.2878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 20.2032 -0.1847 -0.91% 76,920,425.93 20.2033 20.2032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 13.0952 +0.1422 +1.10% 806,390,098.49 13.3055 13.0952
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 14.9944 +0.1627 +1.10% 799,724,218.68 15.2352 14.9944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 14.0184 +0.1527 +1.10% 49,111,823.12 14.0185 14.0184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 13.6138 -0.0288 -0.21% 609,737,310.19 13.8324 13.6138
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 13.6687 -0.0282 -0.21% 1,511,314.72 13.6688 13.6687
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 10.6132 -0.5935 -5.30% 1,496,003,367.65 10.7836 10.6132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 10.6932 -0.5975 -5.29% 61,012,515.62 10.6933 10.6932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(E) ) 10.6521 -0.5952 -5.29% 13,364,097.64 10.6522 10.6407
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 10.2640 -0.1115 -1.07% 1,119,760,334.67 10.4288 10.2640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 10.2640 -0.1115 -1.07% 10.2641 10.2640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 14.2954 +0.3292 +2.36% 379,603,514.06 14.3741 14.2883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDIAA ) 14.6281 +0.3369 +2.36% 45,663,052.31 14.7086 14.6208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 14.4502 +0.3334 +2.36% 14.4575 14.4430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 15.3352 +0.3536 +2.36% 61,643,206.32 15.3430 15.3111
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 14.0150 -0.1703 -1.20% 1,173,068,913.00 14.0922 14.0080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUEQA ) 14.0438 -0.1706 -1.20% 33,480,036.53 14.1211 14.0368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 14.0863 -0.1707 -1.20% 43,455,225.36 14.0934 14.0793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 15.1124 -0.1832 -1.20% 67,608,649.32 15.1201 15.0886
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 11.3621 -0.1272 -1.11% 322,344,261.66 11.5446 11.3621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPROPA ) 11.7859 -0.1319 -1.11% 45,949,600.51 11.9752 11.7859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 11.8330 -0.1319 -1.10% 7,646,161.20 11.8331 11.8330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.8191 +0.1285 +2.74% 447,370,247.24 4.8498 4.8143
1 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 14.8193 -0.1676 -1.12% 51,651,080.36 14.9780 14.8193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.7524 -0.0043 -0.04% 179,687,404.81 10.8100 10.7524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 13.7627 +0.0114 +0.08% 576,728,321.83 13.8364 13.7627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 13.7653 +0.0114 +0.08% 7,994,597.56 13.8390 13.7653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 10.7805 +0.0146 +0.14% 5,614,619,534.01 10.8960 10.7805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 10.7802 +0.0145 +0.13% 22,207,120.29 10.8956 10.7802
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 17.7391 -0.0257 -0.14% 2,254,572,817.65 18.0239 17.7391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 17.7986 -0.0252 -0.14% 70,642,507.69 17.7987 17.7986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 10.4347 +0.0082 +0.08% 217,215,306.64 10.5465 10.4347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.6984 +0.0331 +0.38% 211,429,957.83 8.8381 8.6984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOW ) 13.8040 -0.0977 -0.70% 19,287,906.80 13.8780 13.8040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 13.0936 -0.0949 -0.72% 15,327,717.83 13.1638 13.0936
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 15.4281 +0.2310 +1.52% 1,435,525,666.04 15.6758 15.4281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 15.4281 +0.2310 +1.52% 15.4282 15.4281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEX(A) ) 10.9305 -0.0447 -0.41% 5,853,375,900.95 11.1060 10.9305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 10.2290 +0.0195 +0.19% 372,410,925.41 10.3386 10.2290
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 9.8660 -0.2980 -2.93% 677,046,415.98 10.0245 9.8660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCLEANP ) 9.8660 -0.2980 -2.93% 9.8661 9.8660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 12.1569 -0.0142 -0.12% 881,209,548.13 12.3521 12.1569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEESGP ) 12.1569 -0.0142 -0.12% 12.1570 12.1569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 16.9797 -0.2449 -1.42% 555,405,872.46 17.0706 16.9797
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 19.2462 -0.2776 -1.42% 187,282,801.03 19.3493 19.2462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 17.4994 -0.2525 -1.42% 17.4995 17.4994
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.2593 +0.0203 +0.22% 57,077,057.60 9.4080 9.2593
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 19.3093 -0.1669 -0.86% 1,702,203,878.18 19.6193 19.3093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 19.3093 -0.1669 -0.86% 19.3094 19.3093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTRAVEL(A) ) 8.0153 -0.1887 -2.30% 730,244,429.83 8.1440 8.0153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTRAVEL(P) ) 8.0153 -0.1887 -2.30% 8.0154 8.0153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 10.3212 +0.1813 +1.79% 288,311,090.27 10.3765 10.3212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEMEQA ) 10.3240 +0.1813 +1.79% 5,817,783.34 10.3793 10.3240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 10.3212 +0.1812 +1.79% 10.3213 10.3212
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 19.9503 -0.0786 -0.39% 851,633,837.11 20.1639 19.9503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 19.9805 -0.0782 -0.39% 18,128,572.16 19.9806 19.9805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 15.6022 -0.6252 -3.85% 632,201,670.19 15.8527 15.6022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 15.6022 -0.6252 -3.85% 15.6023 15.6022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 12.0458 -0.0787 -0.65% 1,308,676,949.17 12.2392 12.0458
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGHCA ) 12.2757 -0.0801 -0.65% 130,836,005.23 12.4728 12.2757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 12.0664 -0.0786 -0.65% 12.0665 12.0664
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 6.1632 -0.0507 -0.82% 297,001,137.84 6.1963 6.1632
28 มิ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2117 -0.0012 -0.10% 29,585.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0755 -0.0113 -0.37% 2,064,591.98
3 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.9264 -0.0001 -0.00% 176,800,536.12 12.9265 12.9264
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.2053 +0.0001 +0.00% 107,281,986.16 11.2054 11.2053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.3247 -0.0022 -0.02% 33,243,013.41 10.3248 10.3247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 10.3286 -0.0331 -0.32% 170,456,925.11 10.3287 10.3286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 12.0708 -0.0575 -0.47% 82,338,845.43 12.0709 12.0708
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 18.0096 -0.0359 -0.20% 903,649,754.68 18.0097 18.0096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 28.8191 -0.0993 -0.34% 226,776,901.08 28.8192 28.8191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 26.1480 -0.0974 -0.37% 41,171,756.84 26.1481 26.1480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 11.5355 -0.0303 -0.26% 54,244,506.33 11.5356 11.5355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 10.7769 +0.0650 +0.61% 42,545,699.09 10.7770 10.7769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 12.3066 -0.0238 -0.19% 1,566,816,283.20 12.3066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 13.4891 -0.0411 -0.30% 961,660,063.55 13.4891
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 12.3535 -0.0314 -0.25% 759,964,203.70 12.3535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 15.6602 -0.0613 -0.39% 54,072,153.13 15.6603 15.6602
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 9.2829 -0.0234 -0.25% 177,472,716.28 9.2830 9.2829
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCHA-SSF ) 10.6022 +0.0964 +0.92% 57,718,578.28 10.6108 10.5937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 9.4437 -0.0046 -0.05% 77,827,271.48 9.4580 9.4295
2 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBWORLD(SSF) ) 9.9736 +0.1365 +1.39% 8,583,853.67
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBJAPAN(SSF) ) 10.2840 -0.1320 -1.27% 13,703,589.68 10.2841 10.2840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNEXT(SSF) ) 9.1885 +0.0286 +0.31% 8,531,074.05 9.1886 9.1885
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNDQ(SSF) ) 10.4121 +0.0686 +0.66% 17,040,460.97 10.4174 10.4069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBINNO(SSF) ) 8.6935 -0.0275 -0.32% 11,481,913.32 8.6936 8.6935
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGENOME(SSF) ) 7.6791 +0.1155 +1.53% 5,789,735.39 7.6792 7.6791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFINTECH(SSF) ) 8.4197 +0.0915 +1.10% 10,397,517.55 8.4198 8.4197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAUTO(SSF) ) 10.2230 +0.1400 +1.39% 13,198,216.37 10.2231 10.2230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCTECH-SSF ) 7.6241 -0.0686 -0.89% 28,629,602.41 7.6280 7.6203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDJI(SSF) ) 10.5042 +0.1938 +1.88% 3,139,965.53 10.5148 10.4937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 26.7063 +0.3987 +1.52% 729,076,540.36 26.7331 26.6796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 14.2513 +0.1547 +1.10% 295,441,129.58 14.2514 14.2513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEUROPE(SSF) ) 10.1944 -0.2135 -2.05% 8,835,011.43 10.1945 10.1944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSEMI(SSF) ) 11.8926 -0.5336 -4.29% 16,954,927.35 11.8927 11.8926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBIHEALTH(SSF) ) 8.3264 -0.3398 -3.92% 10,587,247.35 8.3265 8.3264
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBUSA(SSF) ) 10.6154 -0.5937 -5.30% 6,154,435.14 10.6155 10.6154
1 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 13.7640 +0.0114 +0.08% 49,128,844.82 13.7641 13.7640
3 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 17.6199 -0.0351 -0.20% 28,043,725,872.67 17.6199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 29.8241 -0.1027 -0.34% 8,504,324,447.40 29.8241
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 26.9837 -0.1006 -0.37% 2,407,316,733.77 26.9837
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 11.2800 -0.0296 -0.26% 937,448,182.47 11.2800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 15.4532 -0.0605 -0.39% 3,806,331,661.57 15.4532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.7803 -0.0427 -0.43% 292,793,091.15 9.7803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.6813 -0.0422 -0.43% 271,678,921.49 9.6813
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.2811 -0.0234 -0.25% 279,964,139.41 9.2811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.2813 -0.0233 -0.25% 191,440,230.81 9.2813
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.2602 -0.0073 -0.06% 649,535,269.16 13.2602
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.2639 +0.0002 +0.00% 12,024,764,035.16 14.2640 14.2639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.4707 +0.0014 +0.01% 8,041,771,527.21 14.4708 14.4707
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.6717 -0.0919 -0.36% 4,635,049,534.33 25.6718 25.6717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 56.3725 -0.2388 -0.42% 8,086,692,115.05 56.3726 56.3725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.8272 -0.0698 -0.41% 2,774,727,172.74 16.8273 16.8272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCHA ) 9.5417 +0.0859 +0.91% 199,433,399.36 9.5418 9.5417
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.5240 -0.0046 -0.05% 934,907,619.50 9.5241 9.5240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 14.3970 +0.1252 +0.88% 215,500,117.71 14.3971 14.3970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.9496 +0.0526 +0.59% 204,192,559.24 8.9497 8.9496
2 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCTECH ) 9.1262 -0.0818 -0.89% 130,203,908.86 9.1263 9.1262
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 15.5159 -0.2210 -1.40% 911,311,355.26 15.5160 15.5159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 13.7301 -0.1659 -1.19% 199,877,583.44 13.7302 13.7301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 15.5225 +0.2303 +1.51% 858,277,733.02 15.5226 15.5225
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 12.6114 +0.1355 +1.09% 141,783,159.42 12.6115 12.6114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 13.6711 -0.0284 -0.21% 340,582,632.90 13.6712 13.6711
1 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMMLCA ) 9.8070 +0.0178 +0.18% 23,670,173.00 9.8071 9.8070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 14.6674 -0.0952 -0.64% 921,389,305.81 14.6675 14.6674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 11.8320 -0.0830 -0.70% 58,996,353.35 11.8321 11.8320
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 12.6260 -0.0931 -0.73% 128,194,490.95 12.6261 12.6260
30 ก.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.4553 +0.0159 +0.10% 174,947,454,791.32
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.1450 -0.0206 -0.18% 4,754,909,972.23
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.4095 +0.0961 +1.31% 1,304,822,606.63
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.1096 -0.0133 -0.12% 5,350,813,213.93
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.8228 +0.0180 +0.17% 2,429,845,339.73
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.7193 -0.3249 -2.94% 1,822,296,569.55
3 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.1194 949,581,135.52 10.1195 10.1194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1475 375,007,320.69 10.1476 10.1475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1603 -0.0003 -0.00% 28,077,481.20 10.1604 10.1603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1603 -0.0003 -0.00% 10.1604 10.1603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.3226 +0.0009 +0.01% 30,717,106,974.16 10.3227 10.3226
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.4117 +0.0010 +0.01% 170,153,525.14 10.4118 10.4117
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 ( SCBCHTG2 ) 9.4739 +0.0319 +0.34% 1,126,489,156.24
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.7343 -0.0360 -0.37% 14,225,780.21 9.7343
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.1318 -0.0347 -0.38% 143,639,548.48 9.1318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YL ) 10.0562 -0.0148 -0.15% 339,592,069.01
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YM ) 10.0457 -0.0160 -0.16% 130,204,503.33
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YN ) 10.0519 -0.0307 -0.30% 109,477,939.22
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBER1YA ) 9.8674 -0.0167 -0.17% 399,551,365.17
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 11.0301 -0.0086 -0.08% 707,997,112.75
2 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity ( SCBGTO ) 9.5115 +0.1992 +2.14% 187,625,604.88
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YJ ) 10.0278 -0.0267 -0.27% 621,746,504.47 10.0278
1 ธ.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1 ธ.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ( SCBGTTG2 ) 10.0964 -0.1215 -1.19% 185,379,895.17
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 10.2864 -0.0147 -0.14% 147,316,448.89 10.2864
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 10.1321 -0.0243 -0.24% 91,800,632.80 10.1321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 ( SCBDM3 ) 10.2956 -0.0263 -0.25% 38,843,584.60 10.2956
18 พ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18 พ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YI ) 10.0000 +0.1102 +1.11% 548,654,747.20 10.0000

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2021

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 9/8/2564 19/8/2564 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
SCBLTSETD-2020
ครั้งที่ 1. 8/9/2564 17/9/2564 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 9/8/2564 19/8/2564 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPMO
ครั้งที่ 1. 11/10/2564 21/10/2564 1.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2564 19/2/2564 0.2500
ครั้งที่ 2. 11/5/2564 20/5/2564 0.2500
ครั้งที่ 3. 9/8/2564 19/8/2564 0.2500
ครั้งที่ 4. 8/11/2564 17/11/2564 0.1500
รวม 4 ครั้ง 0.9000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 11/5/2564 20/5/2564 1.0000
ครั้งที่ 2. 8/11/2564 17/11/2564 0.1500
รวม 2 ครั้ง 1.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
SCBLT1-2020
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
SCBLT4-2020
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 2.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
SCBLTT-2020
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
SCBLTSED-2020
ครั้งที่ 1. 11/10/2564 21/10/2564 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.1574
ครั้งที่ 2. 8/9/2564 20/9/2564 0.3265
รวม 2 ครั้ง 0.4839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPIND
ครั้งที่ 1. 9/8/2564 19/8/2564 0.1354
ครั้งที่ 2. 9/11/2564 19/11/2564 0.0694
รวม 2 ครั้ง 0.2048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.4131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 5/5/2564 0.2854
ครั้งที่ 2. 12/10/2564 26/10/2564 0.6330
รวม 2 ครั้ง 0.9184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 11/2/2564 24/2/2564 0.3300
ครั้งที่ 2. 10/8/2564 23/8/2564 0.3573
รวม 2 ครั้ง 0.6873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.3613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEMEQ
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.2149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 5/5/2564 0.2545
ครั้งที่ 2. 12/10/2564 26/10/2564 0.3977
รวม 2 ครั้ง 0.6522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 11/2/2564 24/2/2564 0.1877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.1509
ครั้งที่ 2. 10/9/2564 22/9/2564 0.2591
รวม 2 ครั้ง 0.4100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 10/8/2564 23/8/2564 0.2122
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.2006
ครั้งที่ 2. 10/9/2564 22/9/2564 0.2480
รวม 2 ครั้ง 0.4486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 5/5/2564 0.2500
ครั้งที่ 2. 9/7/2564 21/7/2564 0.1145
ครั้งที่ 3. 12/10/2564 26/10/2564 0.4128
รวม 3 ครั้ง 0.7773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม)
SCBDV-SSF
ครั้งที่ 1. 11/5/2564 20/5/2564 0.1500
ครั้งที่ 2. 8/11/2564 17/11/2564 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.2700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBSE-SSF
ครั้งที่ 1. 9/2/2564 19/2/2564 0.1000
ครั้งที่ 2. 11/5/2564 20/5/2564 0.1000
ครั้งที่ 3. 8/11/2564 17/11/2564 0.1200
รวม 3 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT1-SSF
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0750
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.9000
รวม 2 ครั้ง 0.9750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0900
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.7500
รวม 2 ครั้ง 0.8400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT4-SSF
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 0.3500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBS&P500-SSF
ครั้งที่ 1. 10/6/2564 22/6/2564 0.2401
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม)
SCBLEQ-SSF
ครั้งที่ 1. 12/10/2564 26/10/2564 0.2800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม)
SCBPIN-SSF
ครั้งที่ 1. 9/8/2564 19/8/2564 0.1414
ครั้งที่ 2. 9/11/2564 19/11/2564 0.1266
รวม 2 ครั้ง 0.2680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCB70-SSFX
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 30/4/2564 0.6000
ครั้งที่ 2. 11/10/2564 21/10/2564 0.1000
รวม 2 ครั้ง 0.7000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBEQ-SSFX
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 30/4/2564 0.9000
ครั้งที่ 2. 11/10/2564 21/10/2564 0.1000
รวม 2 ครั้ง 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBSET-SSFX
ครั้งที่ 1. 21/4/2564 30/4/2564 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLTT-SSF
ครั้งที่ 1. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.2100
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
รวม 2 ครั้ง 0.7100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1000
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.5000
รวม 2 ครั้ง 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1400
ครั้งที่ 2. 8/7/2564 19/7/2564 0.5500
รวม 2 ครั้ง 0.6900
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 25/2/2564 22/3/2564 0.2610
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.2610
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.2610
ครั้งที่ 4. 15/11/2564 3/12/2564 0.2610
รวม 4 ครั้ง 1.0440
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.2650
ครั้งที่ 2. 20/5/2564 7/6/2564 0.2515
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.2450
ครั้งที่ 4. 17/11/2564 3/12/2564 0.2400
รวม 4 ครั้ง 1.0015
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.3100
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.2470
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.2470
ครั้งที่ 4. 15/11/2564 3/12/2564 0.2470
รวม 4 ครั้ง 1.0510
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.1908
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.1750
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.1750
ครั้งที่ 4. 15/11/2564 3/12/2564 0.1750
รวม 4 ครั้ง 0.7158
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 17/2/2564 5/3/2564 0.0800
ครั้งที่ 2. 14/5/2564 4/6/2564 0.0500
ครั้งที่ 3. 13/8/2564 3/9/2564 0.0550
ครั้งที่ 4. 15/11/2564 3/12/2564 0.0511
รวม 4 ครั้ง 0.2361

การใช้และการจัดการคุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
ของท่านให้ดียิ่งขึ้นโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท