24 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.5002 3,735,074,539.91 11.5003 11.5002
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2996 4,586,179,961.60 11.2997 11.2996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0966 +0.0001 +0.00% 661,465,729.82 11.0967 11.0966
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.3001 +0.0001 +0.00% 6,097,426,298.43 11.3002 11.3001
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2879 +0.0001 +0.00% 11.2880 11.2879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.3151 +0.0001 +0.00% 25,678,211.61 11.3152 11.3151
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.7744 -0.0015 -0.01% 16,724,842,114.57 12.7745 12.7744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.8164 -0.0014 -0.01% 38,504,071.36 12.8165 12.8164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.5235 +0.0062 +0.06% 7,317,463,932.70 10.5236 10.5235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.8027 +0.0001 +0.00% 58,008,892,756.49 20.8028 20.8027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.0474 +0.0097 +0.05% 827,461,414.52 21.0475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.2313 +0.0001 +0.00% 151,174,278,676.18 11.2314 11.2313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.1478 +0.0001 +0.00% 39,179,031,361.61 11.1479 11.1478
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.2327 +0.0001 +0.00% 14,606,965,695.15 11.2328 11.2327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.3987 +0.0002 +0.00% 225,304,602.65 11.3988 11.3987
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.1212 -0.0634 -0.62% 483,009,039.08 10.1800 10.1131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.1182 -0.0696 -0.62% 4,494,010.32 11.1828 11.1093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.1412 -0.0635 -0.62% 10.1494 10.1331
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 11.7973 -0.0736 -0.62% 3,978,284.07 11.8068 11.7753
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.8474 -0.1492 -0.75% 6,458,006,362.05 19.8634 19.8315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 20.0564 -0.1505 -0.74% 43,459,344.30 20.0725 20.0404
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 20.1646 -0.1514 -0.75% 89,067,447.55 20.1808 20.1485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 9.6460 -0.0631 -0.65% 1,642,398.05 9.6461 9.6460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.4436 -0.0619 -0.65% 3,282,464.40 9.4437 9.4436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 21.2940 -0.1403 -0.65% 11,487,857,980.67 21.2941 21.2940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 21.7770 -0.1431 -0.65% 462,331,487.28 21.7771 21.7770
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 21.8085 -0.1432 -0.65% 135,825,506.57 21.8086 21.7852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 7.8969 -0.1040 -1.30% 1,108,445,656.44 7.9428 7.8906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 10.0658 -0.1326 -1.30% 119,957,805.70 10.1243 10.0577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.0839 -0.1062 -1.30% 8.0905 8.0774
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 10.1889 -0.1340 -1.30% 12,754,091.96 10.1972 10.1698
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.9588 -0.0270 -0.25% 17,814,006.35 11.0234 10.9529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.1614 -0.0272 -0.24% 4,499,473.98 11.1675 11.1435
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.7455 -0.0066 -0.07% 12,402,730.67 9.8029 9.7403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.9253 -0.0065 -0.07% 1,277,093.58 9.9307 9.9094
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.3686 -0.0792 -0.84% 19,599,093.03 9.4238 9.3636
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.5401 -0.0805 -0.84% 4,884,036.08 9.5453 9.5248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 11.3095 -0.0571 -0.50% 3,242,810.08 11.3762 11.3034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 11.5177 -0.0580 -0.50% 2,340,208.58 11.5240 11.4992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 10.4517 -0.0713 -0.68% 14,142,731.39 10.5133 10.4461
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.6430 -0.0724 -0.68% 987,626.00 10.6488 10.6259
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.5540 -0.0615 -0.64% 50,833,765.52 9.6563 9.5540
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.7504 -0.0693 -0.64% 503,556.55 10.8655 10.7504
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.5644 -0.0616 -0.64% 9.5645 9.5644
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 10.6920 -0.0709 -0.66% 3,597,227,571.50 10.8065 10.6920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.4379 -0.0890 -0.66% 1,363,003,509.98 13.5818 13.4379
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 13.0975 -0.0860 -0.65% 1,562,044.80 13.0976 13.0975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 16.8116 -0.0295 -0.18% 383,404,269.26 16.9916 16.8116
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 17.2204 -0.0295 -0.17% 3,291,695.09 17.2205 17.2204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 9.4645 -0.0732 -0.77% 8,090,726,336.61 9.5152 9.4645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 9.8801 -0.0764 -0.77% 32,017,298.64 9.9331 9.8801
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.4931 -0.0734 -0.77% 9.4932 9.4931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.5893 -0.0755 -0.71% 388,768,907.92 10.6953 10.5893
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.7603 -0.0763 -0.70% 30,958,132.04 10.7604 10.7603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 10.2102 -0.0560 -0.55% 636,320,760.62 10.3196 10.2102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.8017 -0.0590 -0.54% 16,030,106.53 10.8018 10.8017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.2466 -0.0800 -0.71% 110,149,440.04 11.3670 11.2466
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.3373 -0.0803 -0.70% 1,593,127.43 11.3374 11.3373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.5902 -0.1069 -0.84% 1,709,255,928.86 12.6577 12.5902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 17.0448 -0.1122 -0.65% 19,279,427.96 17.2273 17.0448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 29.8168 -0.2645 -0.88% 4,757,813.65 30.1359 29.8168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 27.8120 -0.1996 -0.71% 2,333,066.07 28.1097 27.8120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.9472 -0.0318 -0.32% 2,023,026.31 10.0537 9.9472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 15.4100 -0.1275 -0.82% 1,909,719.49 15.5750 15.4100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.9485 -0.0687 -0.69% 357,547.26 10.0551 9.9485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.7516 -0.0673 -0.69% 631,999.12 9.8560 9.7516
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.7391 -0.0032 -0.03% 15,753,673,383.42 10.8081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.7393 -0.0032 -0.03% 63,577,078.47 10.8083
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.8186 -0.0241 -0.27% 11,076,587.02 8.9602 8.8186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.6554 -0.0529 -0.45% 867,200,375.22 11.7179 11.6554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.7747 -0.0228 -0.23% 358,460,610.46 9.8794 9.7747
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.0945 -0.0109 -0.11% 1,441,264,913.62 10.1703 10.0945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.3545 -0.0111 -0.11% 1,069,517,977.90 10.4323 10.3545
23 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.4648 +0.0045 +0.05% 1,611,569,898.68 9.5358 9.4648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0979 +0.0010 +0.01% 5,025,277,806.90 10.1628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.2487 +0.0012 +0.01% 3,962,844,802.61 9.3231
20 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.9737 +0.0362 +0.36% 151,317,044.37 10.0539 9.9737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.0454 +0.0515 +0.52% 402,020,396.24 10.1530 10.0454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.2545 +0.0679 +0.67% 46,337,895.62 10.3643 10.2545
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.8896 +0.0336 +0.34% 128,842,381.01 9.9955 9.8896
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.0285 +0.0456 +0.46% 92,079,669.79 10.1359 10.0285
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.1342 +0.0095 +0.09% 19,096,480.59 11.1939 11.1342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.0607 +0.0358 +0.32% 38,492,939.97 11.1200 11.0607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.3669 +0.0545 +0.53% 16,950,217.19 10.4225 10.3669
24 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.9724 -0.0299 -0.27% 2,227,525,238.44 10.9725 10.9724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.9511 -0.0301 -0.27% 5,058,754,782.69 11.0684 10.9511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.0238 -0.0276 -0.27% 2,931,233,069.89 10.1312 10.0238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.7357 -0.0292 -0.27% 9,322,944.82 10.7358 10.7242
23 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 10.0183 -0.1697 -1.67% 686,302,733.21
24 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.4194 -0.0819 -0.78% 52,499,879.32 10.4752 10.4194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 10.1130 -0.0247 -0.24% 163,379,997.71 10.1672 10.1130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 9.8245 -0.2030 -2.02% 1,950,546.89
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 20.1943 -0.1638 -0.80% 1,371,735,317.34 20.3257 20.1640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.7770 -0.1117 -0.80% 422,737,261.83 13.8667 13.7563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 19.8789 -0.1606 -0.80% 22,021,173.25 19.9088 19.8491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 19.7327 -0.1595 -0.80% 56,699,748.81 19.7624 19.6820
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 6.0474 -0.1335 -2.16% 269,495,543.60 6.0825 6.0426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 6.0617 -0.1337 -2.16% 6.0666 6.0569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 6.1979 -0.1365 -2.15% 28,946,568.90 6.2030 6.1863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 7.1973 -0.1444 -1.97% 1,279,659,781.24 7.2392 7.1915
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 7.2023 -0.1446 -1.97% 7.2082 7.1965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 7.3978 -0.1483 -1.97% 33,761,768.55 7.4038 7.3840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.4310 -0.1651 -1.92% 6,206,010,787.09 8.4800 8.4243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 8.4430 -0.1653 -1.92% 98,134,042.95 8.4921 8.4362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 8.4484 -0.1654 -1.92% 8.4553 8.4416
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 9.1980 -0.1799 -1.92% 159,097,316.12 9.2055 9.1808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 10.7980 +0.0238 +0.22% 728,895,287.46 10.8721 10.7818
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 10.8867 +0.0241 +0.22% 20,839,528.23 10.9031 10.8588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.8471 +0.0471 +0.48% 2,377,339,394.08 9.9147 9.8323
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.9640 +0.0478 +0.48% 27,648,133.86 9.9790 9.9384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.8480 +0.0472 +0.48% 9.8629 9.8332
23 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 11.0618 +0.0856 +0.78% 1,096,258,303.71 11.2482 11.0530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLNA ) 11.2017 +0.0867 +0.78% 227,342,759.19 11.3906 11.1927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLNE ) 11.1178 +0.0870 +0.79% 224,527.49 11.1268 11.0970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 11.0855 +0.0857 +0.78% 11.0945 11.0766
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.6337 +0.0121 +0.13% 299,108,584.25 9.7301 9.6337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.9823 +0.0138 +0.14% 48,406,753.71 10.0625 9.9823
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMBOND ) 7.7555 +0.0115 +0.15% 141,378,063.37 7.7971 7.7555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.4570 -0.0308 -0.29% 476,252,271.90 10.5410 10.4570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.9827 +0.0138 +0.14% 2,911,488,604.47 10.0629 9.9827
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.2556 +0.0187 +0.18% 1,615,996,090.60 10.3654 10.2556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.2554 +0.0186 +0.18% 26,226,875.25 10.3652 10.2554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 9.0494 -0.0195 -0.22% 1,445,501,389.71 9.1463 9.0494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.4877 +0.0035 +0.03% 905,111,793.92 10.6561 10.4877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.4870 +0.0035 +0.03% 1,297,990,069.92 10.6554 10.4870
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 12.1521 +0.0103 +0.08% 833,325,003.03 12.3472 12.1521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 11.1277 -0.0092 -0.08% 558,170,230.11 11.3064 11.1277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 11.1289 -0.0092 -0.08% 129,937,160.49 11.3076 11.1289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 10.5298 +0.0195 +0.19% 51,045,692.90 10.6989 10.5298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.5293 +0.0195 +0.19% 885,160,456.85 10.6984 10.5293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEV(A) ) 8.5477 +0.0803 +0.95% 65,099,360.29 8.6803 8.5434
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEV(E) ) 8.5691 +0.0812 +0.96% 4,776,830.29 8.5735 8.5556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWORLD(A) ) 8.7774 +0.1496 +1.73% 579,794,602.10 8.8258 8.7730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBWORLD(P) ) 8.8060 +0.1509 +1.74% 209,593,623.36 8.8105 8.8016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJAPAN(A) ) 8.8577 +0.0786 +0.90% 1,633,669,810.15 8.9907 8.8577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJAPAN(P) ) 8.9083 +0.0799 +0.91% 789,233.23 8.9084 8.9083
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDEQ(A) ) 7.6813 +0.0006 +0.01% 234,786,133.23 7.7966 7.6813
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUROPE(A) ) 6.7869 -0.0453 -0.66% 1,064,492,377.32 6.8888 6.7869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLOC(A) ) 6.1192 +0.0974 +1.62% 473,240,316.08 6.1891 6.1149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLOC(E) ) 6.1708 +0.0987 +1.63% 35,768,670.54 6.1752 6.1599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLOC(P) ) 6.1228 +0.0975 +1.62% 6.1272 6.1185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNEXT(A) ) 4.3306 -0.0119 -0.27% 22,397,946.67 4.3740 4.3306
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(E) ) 4.3470 -0.0118 -0.27% 7,414,427.38 4.3471 4.3423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNDQ(A) ) 7.8621 +0.1249 +1.61% 1,822,145,686.18 7.8661 7.8582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(E) ) 7.8853 +0.1254 +1.62% 62,661,979.35 7.8893 7.8730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNDQ(P) ) 7.8661 +0.1251 +1.62% 5,908,319.95 7.8701 7.8622
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINNO(A) ) 4.1103 -0.0091 -0.22% 30,884,063.28 4.1515 4.1103
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(E) ) 4.1259 -0.0089 -0.22% 12,178,007.07 4.1260 4.1215
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGENOME(A) ) 4.1427 -0.0062 -0.15% 23,787,897.45 4.1842 4.1427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(E) ) 4.1585 -0.0060 -0.14% 4,175,127.92 4.1586 4.1541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINTECH(A) ) 4.5338 +0.0550 +1.23% 25,209,849.08 4.5792 4.5338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTECH(E) ) 4.5511 +0.0554 +1.23% 5,632,316.19 4.5512 4.5462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUTO(A) ) 6.9191 +0.0580 +0.85% 31,424,894.75 6.9884 6.9191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAUTO(P) ) 6.9213 +0.0582 +0.85% 6.9214 6.9213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(E) ) 6.9455 +0.0586 +0.85% 4,450,254.84 6.9456 6.9381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBASHARES(A) ) 7.3911 -0.0671 -0.90% 190,104,808.16 7.5021 7.3911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBASHARES(P) ) 7.3911 -0.0671 -0.90% 7.3912 7.3911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCTECHA ) 5.2361 -0.0368 -0.70% 2,424,772,409.23 5.2948 5.2335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECHE ) 5.2928 -0.0368 -0.69% 68,135,880.46 5.2955 5.2845
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 9.7607 +0.1993 +2.08% 440,371,209.17 9.8682 9.7509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 9.8649 +0.2018 +2.09% 21,785,761.79 9.8749 9.8444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDJI(P) ) 9.7654 +0.1995 +2.09% 9.7753 9.7556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUROPE(P) ) 6.8231 -0.0449 -0.65% 408,657.40 6.8232 6.8231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEMI(P) ) 9.0280 +0.1949 +2.21% 9.0281 9.0280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBIHEALTH(A) ) 5.1150 +0.0093 +0.18% 861,574,879.14 5.1918 5.1150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBIHEALTH(P) ) 5.1161 +0.0092 +0.18% 5.1162 5.1161
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALTH(E) ) 5.1727 +0.0100 +0.19% 18,682,517.48 5.1728 5.1672
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDEQ(P) ) 7.7113 +0.0013 +0.02% 700,674.56 7.7114 7.7113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 10.4805 +0.1541 +1.49% 530,931,580.63 10.5330 10.4805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 10.4920 +0.1543 +1.49% 10.4921 10.4920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 10.6869 +0.1580 +1.50% 31,976,433.11 10.6870 10.6755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.0454 +0.1084 +1.37% 591,118,187.91 8.1746 8.0454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 8.0454 +0.1084 +1.37% 8.0455 8.0454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 11.4812 -0.0517 -0.45% 1,137,453,685.07 11.6041 11.4812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 11.5464 -0.0504 -0.43% 21,294,275.98 11.5465 11.5464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.9204 -0.0413 -0.46% 1,786,587,474.68 9.0159 8.9204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMHP ) 8.9204 -0.0413 -0.46% 8.9205 8.9204
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 4.8931 -0.0770 -1.55% 1,575,586,902.40 4.9717 4.8931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 21.9572 +0.4093 +1.90% 3,791,974,188.34 22.0891 21.9352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500A ) 23.0044 +0.4288 +1.90% 659,633,413.81 23.1425 22.9814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 25.4359 +0.4763 +1.91% 480,837,482.39 25.4614 25.4105
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 25.3000 +0.4737 +1.91% 350,632,237.55 25.3254 25.2476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEMI(A) ) 9.0247 +0.1947 +2.20% 2,058,754,028.86 9.1214 9.0247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(E) ) 9.1157 +0.1974 +2.21% 78,758,363.82 9.1158 9.1059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 14.6205 -0.0175 -0.12% 1,223,602,128.36 14.8553 14.6205
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUSME ) 14.7311 -0.0157 -0.11% 1,840,917.43 14.7312 14.7153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 14.6207 -0.0175 -0.12% 14.6208 14.6207
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.7708 +0.2122 +1.84% 820,100,448.05 11.9598 11.7708
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 13.8126 +0.2491 +1.84% 1,033,740,986.16 14.0344 13.8126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 12.8568 +0.2335 +1.85% 62,314,811.93 12.8569 12.8568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 14.8066 +0.0669 +0.45% 74,119,134.62 14.8067 14.8066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 4.6780 -0.2577 -5.22% 1,063,158,798.85 4.7532 4.6780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 4.6786 -0.2578 -5.22% 4.6787 4.6786
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(E) ) 4.7308 -0.2600 -5.21% 11,843,666.36 4.7309 4.7257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 7.9827 -0.0464 -0.58% 1,043,857,746.90 8.1109 7.9827
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 8.0055 -0.0455 -0.57% 26,437,628.80 8.0056 8.0055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 12.5434 +0.0959 +0.77% 320,109,221.15 12.6125 12.5371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDIAA ) 13.0430 +0.0997 +0.77% 50,777,698.38 13.1148 13.0365
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 12.7630 +0.0981 +0.77% 12.7695 12.7566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 13.7383 +0.1061 +0.78% 63,602,947.39 13.7453 13.7167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 12.7837 +0.1714 +1.36% 916,343,349.77 12.8541 12.7773
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUEQA ) 13.4011 +0.1798 +1.36% 63,435,837.93 13.4749 13.3944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 13.5054 +0.1822 +1.37% 58,178,005.77 13.5123 13.4986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 14.4892 +0.1955 +1.37% 73,619,416.67 14.4965 14.4665
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 9.1515 -0.0166 -0.18% 240,779,536.79 9.2985 9.1515
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPROPA ) 10.0419 -0.0182 -0.18% 42,771,480.79 10.2032 10.0419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 14.6355 +0.0642 +0.44% 620,504,473.08 14.8705 14.6355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 10.1587 -0.0171 -0.17% 6,564,313.32 10.1588 10.1587
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 7.1448 +0.0513 +0.72% 250,648,940.03 7.1902 7.1377
20 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 12.7297 +0.0032 +0.03% 48,112,690.36 12.8660 12.7297
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.3267 -0.0247 -0.24% 160,770,252.44 10.3820 10.3267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCIO(A) ) 9.7654 +0.0238 +0.24% 416,937,625.62 9.9222 9.7654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.0396 +0.0282 +0.23% 450,473,421.29 12.1041 12.0396
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.0419 +0.0282 +0.23% 6,839,905.78 12.1064 12.0419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.9850 +0.0064 +0.06% 4,206,128.65 10.0919 9.9850
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 12.9426 +0.1818 +1.42% 1,421,280,913.31 13.1504 12.9426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 12.9426 +0.1818 +1.42% 12.9427 12.9426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 9.8482 -0.0217 -0.22% 426,402,810.14 9.9537 9.8482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWIPR ) 9.8482 -0.0217 -0.22% 128,194.25 9.9537 9.8482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBWIPD ) 9.8483 -0.0217 -0.22% 2,269,440.33 9.9538 9.8483
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.9056 +0.0062 +0.08% 153,785,968.44 8.0326 7.9056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOW ) 12.1898 +0.0138 +0.11% 15,237,459.31 12.2551 12.1898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 11.4470 +0.0150 +0.13% 11,464,236.60 11.5083 11.4470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 11.7371 -0.0888 -0.75% 1,115,821,446.68 11.9256 11.7371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 11.7371 -0.0888 -0.75% 11.7372 11.7371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.9852 +0.0064 +0.06% 3,215,326,032.27 10.0921 9.9852
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 8.5211 -0.1166 -1.35% 657,102,438.43 8.6490 8.5211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 8.5488 -0.1167 -1.35% 14,146,031.88 8.5489 8.5397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMEGA(A) ) 8.7299 +0.0113 +0.13% 1,129,719,168.02 8.8701 8.7299
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEX(A) ) 8.5277 +0.0381 +0.45% 4,361,455,611.74 8.6647 8.5277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 6.1454 +0.1703 +2.85% 636,139,691.57 6.2441 6.1454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 8.3535 +0.1632 +1.99% 314,032,496.90 8.4430 8.3535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 6.5880 +0.0339 +0.52% 638,585,440.25 6.6938 6.5880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCLEANP ) 6.5880 +0.0339 +0.52% 6.5881 6.5880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 9.6289 +0.1609 +1.70% 694,944,471.13 9.7835 9.6289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEESGP ) 9.6289 +0.1609 +1.70% 9.6290 9.6289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 14.8278 +0.0782 +0.53% 449,294,722.14 14.9072 14.8278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 17.1552 +0.0904 +0.53% 184,908,120.69 17.2471 17.1552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 15.4384 +0.0814 +0.53% 15.4385 15.4384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.7693 -0.0321 -0.33% 58,200,765.00 9.9262 9.7693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 13.9623 +0.2560 +1.87% 1,134,932,606.57 14.1865 13.9623
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 13.9623 +0.2560 +1.87% 13.9624 13.9623
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTRAVEL(A) ) 7.3839 -0.0181 -0.24% 727,645,713.15 7.5025 7.3839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTRAVEL(P) ) 7.3839 -0.0181 -0.24% 7.3840 7.3839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBTRAVEL(E) ) 7.3965 -0.0178 -0.24% 733,810.98 7.3966 7.3886
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.3627 +0.0223 +0.27% 212,534,978.45 8.4075 8.3627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEMEQA ) 8.3650 +0.0223 +0.27% 8,189,233.75 8.4099 8.3650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 8.3627 +0.0222 +0.27% 8.3628 8.3627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 21.6647 +0.3019 +1.41% 1,389,504,431.22 21.8966 21.6647
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 21.7990 +0.3043 +1.42% 22,645,158.32 21.7991 21.7990
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 9.4015 -0.0162 -0.17% 379,227,396.73 9.5525 9.4015
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 9.4015 -0.0162 -0.17% 9.4016 9.4015
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 11.1949 +0.1501 +1.36% 1,123,709,142.31 11.3747 11.1949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGHCA ) 11.4085 +0.1529 +1.36% 156,250,004.62 11.5917 11.4085
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 11.2353 +0.1512 +1.36% 54,709,576.90 11.2354 11.2353
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 8.3673 -0.0495 -0.59% 649,245,118.23 8.4122 8.3673
28 มิ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2117 -0.0012 -0.10% 29,585.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0755 -0.0113 -0.37% 2,064,591.98
24 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAXJ(SSF) ) 9.8245 -0.2030 -2.02% 365,743.26
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 9.8380 +0.0471 +0.48% 120,014,198.31 9.8529 9.8232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.7758 -0.0015 -0.01% 223,233,731.48 12.7759 12.7758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.2176 +0.0001 +0.00% 182,945,690.79 11.2177 11.2176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.2255 -0.0110 -0.11% 44,962,763.79 10.2256 10.2255
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 10.5063 -0.0812 -0.77% 240,535,566.08 10.5064 10.5063
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 12.1311 -0.0803 -0.66% 154,590,429.57 12.1312 12.1311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 17.5045 -0.1156 -0.66% 1,324,940,004.66 17.5046 17.5045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 28.1490 -0.2500 -0.88% 342,133,745.89 28.1491 28.1490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 26.4964 -0.1906 -0.71% 60,134,404.05 26.4965 26.4964
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 11.4955 -0.0369 -0.32% 72,984,363.64 11.4956 11.4955
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 10.4173 -0.0287 -0.27% 60,742,652.27 10.4174 10.4173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 12.3067 -0.0717 -0.58% 1,566,101,216.85 12.3067
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 13.3788 -0.1117 -0.83% 949,718,910.64 13.3788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 12.6594 -0.0829 -0.65% 778,405,490.80 12.6594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSET50(SSF) ) 19.8531 -0.1493 -0.75% 1,429,727.73 19.8691 19.8372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 15.8014 -0.1309 -0.82% 86,438,870.02 15.8015 15.8014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 9.6511 -0.0632 -0.65% 234,317,522.78 9.6512 9.6511
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCE(SSF) ) 6.0616 -0.1338 -2.16% 50,976.00 6.0665 6.0568
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCHA-SSF ) 8.4411 -0.1652 -1.92% 108,601,264.09 8.4480 8.4343
23 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 23.0552 +0.4299 +1.90% 1,185,675,924.10 23.0784 23.0321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEV(SSF) ) 8.5478 +0.0803 +0.95% 5,747,834.67 8.5522 8.5435
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBWORLD(SSF) ) 8.7775 +0.1497 +1.74% 54,007,251.56 8.7820 8.7731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBJAPAN(SSF) ) 8.8580 +0.0787 +0.90% 29,352,903.35 8.8581 8.8580
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSEMI(SSF) ) 9.0259 +0.1947 +2.20% 63,963,983.77 9.0260 9.0259
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNDQ(SSF) ) 7.8575 +0.1247 +1.61% 60,068,229.04 7.8615 7.8536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBUSA(SSF) ) 4.6790 -0.2578 -5.22% 11,743,045.45 4.6791 4.6790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDJI(SSF) ) 9.7625 +0.1993 +2.08% 13,920,461.00 9.7724 9.7527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBASHARES(SSF) ) 7.3913 -0.0671 -0.90% 1,642,522.12 7.3914 7.3913
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCTECH-SSF ) 5.2375 -0.0369 -0.70% 78,790,275.05 5.2402 5.2349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBINNO(SSF) ) 4.1102 -0.0092 -0.22% 20,521,369.31 4.1103 4.1102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGENOME(SSF) ) 4.1427 -0.0062 -0.15% 9,642,880.61 4.1428 4.1427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFINTECH(SSF) ) 4.5338 +0.0549 +1.23% 18,635,628.38 4.5339 4.5338
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAUTO(SSF) ) 6.9194 +0.0581 +0.85% 21,924,493.89 6.9195 6.9194
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNEXT(SSF) ) 4.3306 -0.0119 -0.27% 13,092,008.58 4.3307 4.3306
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 13.1234 +0.2367 +1.84% 428,005,335.31 13.1235 13.1234
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEUROPE(SSF) ) 6.7880 -0.0452 -0.66% 20,630,186.59 6.7881 6.7880
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBIHEALTH(SSF) ) 5.1152 +0.0092 +0.18% 26,283,613.17 5.1153 5.1152
20 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBVIET(SSF) ) 8.5211 -0.1166 -1.35% 17,959,085.36 8.5212 8.5211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGEX(SSF) ) 8.5278 +0.0380 +0.45% 2,632,385.96 8.5279 8.5278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 12.0408 +0.0282 +0.23% 50,302,825.68 12.0409 12.0408
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPGF(SSF) ) 21.6668 +0.3019 +1.41% 14,392.63 21.6669 21.6668
24 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 17.1214 -0.1131 -0.66% 25,562,919,589.71 17.1214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 29.5735 -0.2627 -0.88% 7,893,567,574.09 29.5735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 27.5968 -0.1985 -0.71% 2,263,617,602.99 27.5968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 11.2386 -0.0361 -0.32% 868,446,175.32 11.2386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 15.5898 -0.1292 -0.82% 3,583,250,720.45 15.5898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.9591 -0.0689 -0.69% 299,871,949.13 9.9591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.7613 -0.0675 -0.69% 266,957,143.51 9.7613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.6492 -0.0632 -0.65% 284,537,832.70 9.6492
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.6495 -0.0631 -0.65% 195,916,195.91 9.6495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.4235 -0.0344 -0.26% 620,739,460.83 13.4235
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.2675 +0.0047 +0.03% 12,823,608,961.80 14.2676 14.2675
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.2206 +0.0059 +0.04% 8,137,542,176.16 14.2207 14.2206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 26.1528 -0.1411 -0.54% 4,816,219,244.77 26.1529 26.1528
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 57.5311 -0.3959 -0.68% 8,397,732,655.31 57.5312 57.5311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 17.8795 -0.1345 -0.75% 3,093,267,768.64 17.8796 17.8795
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCHA ) 7.6109 -0.1488 -1.92% 306,841,076.52 7.6110 7.6109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.9152 +0.0475 +0.48% 1,006,241,268.31 9.9153 9.9152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 13.7782 -0.1145 -0.82% 240,331,054.60 13.7783 13.7782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.6529 -0.0243 -0.28% 215,839,842.80 8.6530 8.6529
23 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMASHARES(A) ) 8.2867 -0.0741 -0.89% 10,957,572.80 8.2868 8.2867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMNDQ(A) ) 8.1838 +0.1290 +1.60% 16,836,649.34 8.1839 8.1838
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCTECH ) 6.3027 -0.0441 -0.69% 253,032,427.58 6.3028 6.3027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 12.1874 +0.1993 +1.66% 867,167,591.79 12.1875 12.1874
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 13.1013 +0.1611 +1.24% 225,293,051.73 13.1014 13.1013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 13.5375 +0.2456 +1.85% 1,185,537,605.68 13.5376 13.5375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 11.6433 +0.2102 +1.84% 185,076,894.08 11.6434 11.6433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 14.7281 +0.0614 +0.42% 415,119,083.73 14.7282 14.7281
20 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMVIET(A) ) 8.8107 -0.1088 -1.22% 83,689,792.20 8.8108 8.8107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMCLEAN(A) ) 10.0293 +0.0513 +0.51% 10,539,640.51 10.0294 10.0293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMMLCA ) 8.0603 +0.1556 +1.97% 38,077,630.59 8.0604 8.0603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 13.6411 +0.1805 +1.34% 1,050,894,257.63 13.6412 13.6411
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.4006 +0.0119 +0.11% 58,941,390.77 10.4007 10.4006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 11.0652 +0.0151 +0.14% 123,928,374.16 11.0653 11.0652
31 มี.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.5859 +0.0113 +0.07% 176,336,109,322.52
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.2523 -0.0404 -0.36% 4,800,682,257.47
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.4071 -0.0731 -0.98% 1,304,391,002.35
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.0254 -0.0695 -0.63% 5,310,293,496.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.8852 +0.0149 +0.14% 2,443,841,892.01
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.8773 -0.0115 -0.11% 1,849,144,421.13
24 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.1313 +0.0001 +0.00% 1,226,898,416.93 10.1314 10.1313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1650 +0.0001 +0.00% 428,639,593.39 10.1651 10.1650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1646 +0.0011 +0.01% 41,868,703.96 10.1647 10.1646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1646 +0.0011 +0.01% 10.1647 10.1646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.2084 +0.0005 +0.00% 31,172,835,317.25 10.2085 10.2084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.3146 +0.0006 +0.01% 168,566,516.05 10.3147 10.3146
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 ( SCBCHTG2 ) 7.2184 -0.2033 -2.74% 800,251,042.11 7.2957 7.2184
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.9740 -0.0718 -0.71% 13,495,683.38 9.9740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.3218 -0.0681 -0.73% 136,585,885.91 9.3218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBER1YA ) 9.6942 -0.0006 -0.01% 392,538,688.23
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 10.6941 -0.0139 -0.13% 686,427,464.77
23 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity ( SCBGTO ) 7.7654 +0.0842 +1.10% 139,124,997.37 7.8602 7.7538
20 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ( SCBGTTG2 ) 8.6386 -0.0304 -0.35% 143,969,646.35 8.7311 8.6386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 ( SCBGTTG3 ) 8.5901 -0.0928 -1.07% 97,110,595.53
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 9.3866 +0.0047 +0.05% 100,307,539.85 9.3866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 9.2598 -0.0023 -0.02% 64,648,539.97 9.2598
12 พ.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 พ.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YN ) 10.0366 -0.1026 -1.01% 109,311,146.05 10.0366

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2022

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 7/2/2565 17/2/2565 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 7/2/2565 17/2/2565 2.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 7/2/2565 17/2/2565 0.2500
ครั้งที่ 2. 11/5/2565 24/5/2565 0.2500
รวม 2 ครั้ง 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 11/5/2565 24/5/2565 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
SCBLT1-2020
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
SCBLT4-2020
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
SCBLTT-2020
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
SCBLTSED-2020
ครั้งที่ 1. 12/4/2565 27/4/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 19/4/2565 3/5/2565 0.3500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2565 22/2/2565 0.3450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 19/4/2565 3/5/2565 0.3119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 15/3/2565 28/3/2565 0.2112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2565 22/2/2565 0.6179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 12/1/2565 24/1/2565 0.3709
ครั้งที่ 2. 19/4/2565 3/5/2565 0.2500
รวม 2 ครั้ง 0.6209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBGOLDH-SSF
ครั้งที่ 1. 15/3/2565 28/3/2565 0.0139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม)
SCBDV-SSF
ครั้งที่ 1. 11/5/2565 24/5/2565 0.1200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT1-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.4500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT4-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม)
SCBLEQ-SSF
ครั้งที่ 1. 19/4/2565 3/5/2565 0.0051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBEQ-SSFX
ครั้งที่ 1. 12/4/2565 27/4/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBSET-SSFX
ครั้งที่ 1. 11/4/2565 26/4/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLTT-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTSED
ครั้งที่ 1. 12/4/2565 27/4/2565 0.1000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.2610
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.2600
รวม 2 ครั้ง 0.5210
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 17/2/2565 4/3/2565 0.2222
ครั้งที่ 2. 20/5/2565 6/6/2565 0.2250
รวม 2 ครั้ง 0.4472
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.2700
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.2544
รวม 2 ครั้ง 0.5244
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.1750
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.1715
รวม 2 ครั้ง 0.3465
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.0500
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.0500
รวม 2 ครั้ง 0.1000

การใช้และการจัดการคุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
ของท่านให้ดียิ่งขึ้นโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท