3 ต.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.5076 +0.0003 +0.00% 3,969,506,950.86 11.5077 11.5076
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.3113 +0.0004 +0.00% 4,622,585,244.25 11.3114 11.3113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.1060 +0.0004 +0.00% 775,929,506.64 11.1061 11.1060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.3118 +0.0004 +0.00% 6,428,808,777.27 11.3119 11.3118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2979 +0.0004 +0.00% 11.2980 11.2979
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.3313 +0.0005 +0.00% 32,429,511.10 11.3314 11.3313
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.7973 +0.0077 +0.06% 14,022,420,373.17 12.7974 12.7973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.8566 +0.0081 +0.06% 38,624,837.86 12.8567 12.8566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.5355 +0.0018 +0.02% 5,116,858,465.41 10.5356 10.5355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.8183 +0.0004 +0.00% 58,052,749,910.98 20.8184 20.8183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.1238 +0.0141 +0.07% 778,157,766.84 21.1239
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.2415 +0.0001 +0.00% 135,623,013,411.94 11.2416 11.2415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.1567 +0.0002 +0.00% 34,821,836,603.53 11.1568 11.1567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.2429 +0.0002 +0.00% 13,446,415,132.79 11.2430 11.2429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.4257 +0.0005 +0.00% 232,922,039.50 11.4258 11.4257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.2403 +0.0005 +0.00% 2,132,026.29 11.2404 11.2403
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.0257 -0.1064 -1.05% 446,526,865.76 10.0839 10.0177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 11.0134 -0.1168 -1.05% 5,804,078.31 11.0774 11.0046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.0504 -0.1068 -1.05% 10.0585 10.0424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 11.7137 -0.1236 -1.04% 4,175,200.80 11.7232 11.6918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.1522 -0.3430 -1.76% 6,014,627,831.12 19.1676 19.1369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.3914 -0.3463 -1.75% 44,964,265.02 19.4070 19.3759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 19.4960 -0.3482 -1.75% 95,489,387.28 19.5117 19.4804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 9.2968 -0.1904 -2.01% 1,464,550.96 9.2969 9.2968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.0068 -0.1845 -2.01% 4,640,729.11 9.0069 9.0068
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.5498 -0.4206 -2.01% 10,939,653,856.35 20.5499 20.5498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 21.0699 -0.4300 -2.00% 394,507,128.39 21.0700 21.0699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 21.1004 -0.4305 -2.00% 129,230,357.54 21.1005 21.0778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 7.7951 -0.1595 -2.01% 1,122,240,311.55 7.8404 7.7889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 9.9361 -0.2033 -2.01% 161,457,826.98 9.9938 9.9282
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 7.9992 -0.1632 -2.00% 15,971,430.18 8.0057 7.9928
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 10.0814 -0.2058 -2.00% 12,723,403.82 10.0896 10.0625
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.0645 -0.2742 -2.65% 329,247,128.72 10.1652 10.0645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.7407 -0.2167 -1.98% 16,855,941.06 10.8040 10.7350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 10.9689 -0.2207 -1.97% 2,967,808.32 10.9749 10.9513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.1149 -0.1705 -1.84% 11,095,590.68 9.1687 9.1100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.3083 -0.1735 -1.83% 1,212,396.75 9.3134 9.2933
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.1252 -0.1842 -1.98% 14,034,635.28 9.1790 9.1203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.3175 -0.1874 -1.97% 753,073.75 9.3226 9.3025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.5556 -0.2521 -2.33% 2,888,403.37 10.6178 10.5500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.7791 -0.2568 -2.33% 2,030,331.83 10.7850 10.7618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 10.1879 -0.1798 -1.73% 8,438,775.01 10.2480 10.1824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.4026 -0.1829 -1.73% 1,326,328.53 10.4083 10.3859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.0443 -0.2435 -2.62% 51,985,515.38 9.1412 9.0443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.1769 -0.2741 -2.62% 468,902.21 10.2859 10.1769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.0533 -0.2438 -2.62% 9.0534 9.0533
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 10.1038 -0.2617 -2.52% 2,687,623,490.61 10.2120 10.1038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.6986 -0.3289 -2.52% 1,319,174,370.45 12.8346 12.6986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 15.3124 -0.4379 -2.78% 281,189,977.37 15.4763 15.3124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 15.7756 -0.4491 -2.77% 34,500.13 15.7757 15.7756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.9906 -0.2189 -2.38% 7,923,509,908.01 9.0388 8.9906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 9.3855 -0.2285 -2.38% 53,646,564.29 9.4358 9.3855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.0210 -0.2196 -2.38% 9.0211 9.0210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.2901 -0.2788 -2.64% 29,605,246.44 10.2902 10.2901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.4715 -0.3208 -2.51% 1,487,386.17 12.4716 12.4715
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.9400 -0.1950 -1.92% 596,678,837.54 10.0465 9.9400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.5566 -0.2062 -1.92% 15,666,376.95 10.5567 10.5566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.4020 -0.2653 -2.49% 116,257,159.35 10.5134 10.4020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.5266 -0.2676 -2.48% 1,479,199.88 10.5267 10.5266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.9302 -0.3060 -2.50% 1,513,346,822.45 11.9941 11.9302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 16.3513 -0.3284 -1.97% 18,207,419.19 16.5264 16.3513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 28.1223 -0.7598 -2.63% 4,452,630.44 28.4233 28.1223
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 26.5107 -0.6279 -2.31% 2,174,209.26 26.7945 26.5107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.5915 -0.1733 -1.77% 2,041,740.70 9.6942 9.5915
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 14.7805 -0.3570 -2.36% 1,966,473.85 14.9388 14.7805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.3542 -0.2300 -2.40% 321,402.42 9.4544 9.3542
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.1690 -0.2255 -2.40% 827,220.24 9.2672 9.1690
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.4790 -0.0044 -0.04% 12,920,574,722.87 10.5464
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.4792 -0.0044 -0.04% 52,040,659.40 10.5466
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.5868 -0.0043 -0.05% 10,698,101.07 8.7247 8.5868
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.5458 -0.0996 -0.86% 801,317,842.54 11.6077 11.5458
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.6727 -0.0481 -0.49% 315,902,334.90 9.7763 9.6727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.9740 -0.0327 -0.33% 1,312,146,437.92 10.0489 9.9740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2309 -0.0335 -0.33% 1,011,549,371.06 10.3077 10.2309
30 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.2624 -0.0186 -0.20% 1,367,778,262.36 9.3319 9.2624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 9.8802 -0.0142 -0.14% 4,330,799,612.02 9.9437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 8.9821 -0.0087 -0.10% 3,210,668,945.63 9.0543
29 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.4884 -0.0478 -0.50% 152,460,352.33 9.5647 9.4884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 9.4359 -0.0803 -0.84% 341,945,925.52 9.5370 9.4359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 9.5631 -0.1035 -1.07% 43,302,014.14 9.6655 9.5631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.6237 -0.0281 -0.29% 97,438,539.20 9.7268 9.6237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.6603 -0.0378 -0.39% 78,786,636.89 9.7638 9.6603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.0630 -0.0117 -0.11% 19,033,768.33 11.1223 11.0630
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.6676 -0.0667 -0.62% 37,381,539.05 10.7248 10.6676
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 9.7432 -0.1073 -1.09% 15,971,770.04 9.7954 9.7432
3 ต.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.3249 -0.0866 -0.83% 1,660,765,286.38 10.3250 10.3249
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.2650 -0.0870 -0.84% 4,483,220,895.50 10.3749 10.2650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 9.3958 -0.0797 -0.84% 2,626,726,318.02 9.4964 9.3958
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 10.1022 -0.0847 -0.83% 10,092,512.36 10.1023 10.0914
30 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 10.6967 -0.0026 -0.02% 1,377,111,410.42
3 ต.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.5936 -0.0189 -0.18% 49,558,897.91
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.2619 +0.0817 +0.73% 303,468,767.81 11.3223 11.2619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 8.4180 -0.0769 -0.91% 2,271,511.15 8.4653 8.4129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 8.4436 -0.0764 -0.90% 2,883,749.71 8.4488 8.4295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 19.8472 +0.2371 +1.21% 1,123,555,677.19 19.9763 19.8174
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 13.5402 +0.1617 +1.21% 410,943,904.71 13.6283 13.5199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 19.6083 +0.2358 +1.22% 24,836,123.73 19.6378 19.5789
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 19.4642 +0.2341 +1.22% 47,482,702.77 19.4935 19.4142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 5.8907 -0.0246 -0.42% 274,813,060.39 5.9250 5.8860
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 5.9079 -0.0246 -0.41% 5.9127 5.9032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 6.0592 -0.0248 -0.41% 32,068,167.91 6.0641 6.0479
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 6.2688 -0.0794 -1.25% 1,158,487,108.21 6.3052 6.2638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 6.2742 -0.0794 -1.25% 6.2793 6.2692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 6.4670 -0.0813 -1.24% 33,717,092.19 6.4723 6.4549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.0155 -0.0989 -1.22% 5,909,318,111.46
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 8.0270 -0.0990 -1.22% 202,905,603.95
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 8.0342 -0.0990 -1.22%
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 8.7766 -0.1075 -1.21% 166,256,115.05
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 8.7522 -0.0488 -0.55% 2,298,250,161.97 8.8122 8.7391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 10.7250 +0.0253 +0.24% 988,565,095.99 10.7986 10.7089
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 10.8302 +0.0260 +0.24% 25,967,108.92 10.8465 10.8024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 8.8701 -0.0491 -0.55% 28,243,160.56 8.8835 8.8473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 8.7532 -0.0487 -0.55% 8.7664 8.7401
30 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 9.7070 -0.1417 -1.44% 997,732,484.33 9.8707 9.6992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLNA ) 10.1561 -0.1483 -1.44% 219,287,403.10 10.3273 10.1480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLNE ) 10.1188 -0.1475 -1.44% 375,049.81 10.1270 10.0999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 9.7850 -0.1439 -1.45% 9.7929 9.7772
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.2217 +0.0064 +0.07% 265,135,992.33 9.3140 9.2217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.0281 +0.0385 +0.43% 41,777,568.51 9.1007 9.0281
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMBOND ) 7.2120 +0.0050 +0.07% 122,036,126.47 7.2507 7.2120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.0285 +0.0385 +0.43% 2,195,083,061.89 9.1011 9.0285
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 9.7945 -0.0234 -0.24% 1,267,745,295.80 9.8994 9.7945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 9.7943 -0.0234 -0.24% 19,639,084.14 9.8992 9.7943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 8.5188 -0.0485 -0.57% 1,293,753,539.23 8.6101 8.5188
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 9.7403 +0.0125 +0.13% 788,641,895.76 9.8967 9.7403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 9.7397 +0.0126 +0.13% 1,178,923,168.12 9.8961 9.7397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.4755 -0.0045 -0.04% 714,394,443.39 11.6598 11.4755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 9.9197 -0.0058 -0.06% 462,128,477.81 10.0790 9.9197
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 9.9208 -0.0058 -0.06% 114,775,560.39 10.0801 9.9208
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.9429 -0.0556 -0.56% 48,187,424.19 10.1026 9.9429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.9424 -0.0556 -0.56% 706,277,929.63 10.1021 9.9424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDO(A) ) 9.7991 -0.0867 -0.88% 23,240,281.42
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGVALUE(A) ) 8.8786 +0.0593 +0.67% 3,197,429.83 8.9293 8.8724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGVALUE(E) ) 8.9522 +0.0600 +0.67% 255,689.27 8.9586 8.9363
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGQUAL(A) ) 9.5190 +0.0521 +0.55% 3,113,205.38 9.5734 9.5123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGQUAL(E) ) 9.5350 +0.0524 +0.55% 234,464.54 9.5418 9.5181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500A ) 20.7340 -0.3666 -1.74% 770,807,859.90 20.8585 20.7133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 12.7220 -0.0811 -0.63% 370,650,685.96 12.9263 12.7220
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEV(A) ) 7.3477 -0.1277 -1.71% 80,546,916.53 7.4617 7.3440
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEV(E) ) 7.3942 -0.1283 -1.71% 6,801,136.11 7.3980 7.3826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWORLD(A) ) 7.6614 -0.1009 -1.30% 710,416,617.69 7.7036 7.6576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBWORLD(P) ) 7.7137 -0.1014 -1.30% 240,033,845.04 7.7177 7.7098
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(E) ) 7.6922 -0.1011 -1.30% 4,812,207.78 7.6961 7.6802
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJAPAN(A) ) 8.6092 -0.0477 -0.55% 1,473,165,816.98 8.7384 8.6092
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJAPAN(P) ) 8.6929 -0.0479 -0.55% 770,148.96 8.6930 8.6929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDEQ(A) ) 7.9810 +0.1396 +1.78% 205,634,868.31 8.1008 7.9810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUROPE(A) ) 5.9364 +0.0016 +0.03% 799,378,420.18 6.0255 5.9364
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLOC(A) ) 4.8359 +0.0930 +1.96% 366,087,598.59 4.8911 4.8325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLOC(E) ) 4.8954 +0.0944 +1.97% 30,311,994.24 4.8989 4.8868
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLOC(P) ) 4.8404 +0.0931 +1.96% 4.8439 4.8370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNDQ(A) ) 7.1630 -0.1442 -1.97% 1,631,845,454.85 7.1667 7.1594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(E) ) 7.1910 -0.1447 -1.97% 66,352,642.72 7.1947 7.1797
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNDQ(P) ) 7.1660 -0.1442 -1.97% 33,867,371.06 7.1697 7.1624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINNO(A) ) 3.6896 -0.0018 -0.05% 42,234,520.19 3.7266 3.6896
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(E) ) 3.7101 -0.0018 -0.05% 13,596,157.60 3.7102 3.7061
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGENOME(A) ) 4.2488 -0.0267 -0.62% 29,206,485.14 4.2914 4.2488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(E) ) 4.2726 -0.0268 -0.62% 5,269,942.34 4.2727 4.2680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINTECH(A) ) 3.8585 -0.0192 -0.50% 33,694,735.11 3.8972 3.8585
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTECH(E) ) 3.8797 -0.0192 -0.49% 5,333,996.18 3.8798 3.8755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUTO(A) ) 5.9547 -0.0799 -1.32% 26,815,048.71 6.0143 5.9547
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAUTO(P) ) 5.9574 -0.0800 -1.33% 5.9575 5.9574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(E) ) 5.9880 -0.0803 -1.32% 4,004,852.98 5.9881 5.9816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBASHARES(A) ) 6.4313 -0.0340 -0.53% 236,121,182.82 6.5279 6.4313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBASHARES(P) ) 6.4315 -0.0339 -0.52% 6.4316 6.4315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNEXT(A) ) 3.6397 -0.0284 -0.77% 34,170,714.39 3.6762 3.6397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(E) ) 3.6600 -0.0285 -0.77% 7,511,637.11 3.6601 3.6561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 5.1375 -0.0492 -0.95% 618,731,369.90 5.2201 5.1375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCTECHA ) 4.2868 -0.0830 -1.90% 2,096,290,201.93 4.3349 4.2847
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECHE ) 4.3498 -0.0840 -1.89% 61,416,050.92 4.3521 4.3429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 8.8025 -0.1611 -1.80% 466,707,448.54 8.8994 8.7937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 8.9123 -0.1630 -1.80% 20,886,917.75 8.9213 8.8939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDJI(P) ) 8.8070 -0.1612 -1.80% 8.8159 8.7982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUROPE(P) ) 5.9908 +0.0018 +0.03% 358,808.81 5.9909 5.9908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEMI(P) ) 7.2454 +0.0593 +0.83% 7.2455 7.2454
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBIHEALTH(A) ) 5.2697 -0.0080 -0.15% 890,326,599.28 5.3488 5.2697
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBIHEALTH(P) ) 5.2717 -0.0080 -0.15% 5.2718 5.2717
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALTH(E) ) 5.3598 -0.0079 -0.15% 21,521,405.38 5.3599 5.3541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDEQ(P) ) 8.0427 +0.1409 +1.78% 730,791.92 8.0428 8.0427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 7.3834 -0.1611 -2.14% 372,719,267.45 7.4204 7.3834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 7.3941 -0.1611 -2.13% 7.3942 7.3941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 7.5557 -0.1647 -2.13% 25,236,809.07 7.5558 7.5476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.3126 -0.1401 -1.66% 531,524,723.77 8.4461 8.3126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 8.3126 -0.1401 -1.66% 8.3127 8.3126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 9.6571 +0.0755 +0.79% 934,177,424.08 9.7605 9.6571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 9.7692 +0.0768 +0.79% 17,238,222.95 9.7693 9.7692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 7.4373 +0.0682 +0.93% 1,453,408,889.07 7.5170 7.4373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMHP ) 7.4373 +0.0682 +0.93% 7.4374 7.4373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 4.6496 -0.0218 -0.47% 1,460,599,640.70 4.7243 4.6496
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 19.4758 -0.3443 -1.74% 2,774,995,108.85 19.5928 19.4563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 23.0073 -0.4061 -1.73% 378,179,488.99 23.0304 22.9843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 22.8844 -0.4039 -1.73% 353,931,177.37 22.9074 22.8370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEMI(A) ) 7.2415 +0.0593 +0.83% 1,589,201,628.63 7.3191 7.2415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(E) ) 7.3425 +0.0604 +0.83% 67,273,328.59 7.3426 7.3346
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 11.5733 +0.1181 +1.03% 772,450,346.87 11.7592 11.5733
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUSME ) 11.7280 +0.1203 +1.04% 1,586,464.39 11.7281 11.7155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 11.5737 +0.1182 +1.03% 11.5738 11.5737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 10.5667 -0.1240 -1.16% 586,837,656.41 10.7364 10.5667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 12.3996 -0.1455 -1.16% 1,086,992,956.47 12.5987 12.3996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 11.6080 -0.1357 -1.16% 71,751,704.09 11.6081 11.6080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 12.9447 -0.0819 -0.63% 34,427,579.45 12.9448 12.9447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 4.6086 -0.0094 -0.20% 1,197,924,665.09 4.6827 4.6086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 4.6096 -0.0095 -0.21% 4.6097 4.6096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(E) ) 4.6874 -0.0093 -0.20% 15,597,849.60 4.6875 4.6824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 7.1185 -0.0657 -0.91% 1,333,746,408.86 7.2329 7.1185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 7.1797 -0.0660 -0.91% 23,219,372.96 7.1798 7.1797
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 12.0787 +0.1235 +1.03% 306,747,989.14 12.1452 12.0727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDIAA ) 12.8637 +0.1316 +1.03% 51,038,402.10 12.9345 12.8573
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 12.3814 +0.1269 +1.04% 12.3877 12.3752
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 13.5982 +0.1395 +1.04% 64,511,101.87 13.6051 13.5768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 11.3268 +0.1387 +1.24% 647,044,272.22 11.3892 11.3211
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUEQA ) 12.0287 +0.1473 +1.24% 52,258,090.69 12.0949 12.0227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 12.1658 +0.1493 +1.24% 44,118,476.21 12.1720 12.1597
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 13.0520 +0.1602 +1.24% 67,783,046.08 13.0586 13.0315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 7.4325 +0.0866 +1.18% 202,201,679.67 7.5519 7.4325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPROPA ) 8.1556 +0.0950 +1.18% 19,820,578.21 8.2866 8.1556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 8.2980 +0.0970 +1.18% 2,631,770.21 8.2981 8.2980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 5.7546 -0.1400 -2.38% 402,573,967.26 5.7913 5.7488
29 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 11.3816 -0.2358 -2.03% 39,125,108.37 11.5035 11.3816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.1466 -0.0675 -0.66% 94,946,471.21 10.2010 10.1466
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.2116 -0.0339 -0.33% 439,018,789.66 10.2936 10.2116
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCIO(A) ) 9.3448 -0.0713 -0.76% 631,313,781.99 9.4949 9.3448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 11.1996 -0.0632 -0.56% 583,464,733.33 11.2596 11.1996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 11.2017 -0.0632 -0.56% 6,447,267.68 11.2617 11.2017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.2143 -0.0800 -0.86% 3,986,198.11 9.3130 9.2143
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 11.1090 -0.1558 -1.38% 1,187,020,439.21 11.2874 11.1090
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 11.1090 -0.1558 -1.38% 11.1091 11.1090
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 9.8336 -0.0398 -0.40% 401,183,618.88 9.9389 9.8336
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWIPR ) 9.8336 -0.0398 -0.40% 154,122.46 9.9389 9.8336
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBWIPD ) 9.8337 -0.0398 -0.40% 2,248,090.43 9.9390 9.8337
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.2397 -0.0319 -0.44% 139,326,175.37 7.3560 7.2397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOW ) 10.9043 -0.1226 -1.11% 13,529,140.16 10.9627 10.9043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.1328 -0.1168 -1.14% 9,192,879.39 10.1871 10.1328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.7672 -0.1458 -1.34% 995,749,344.96 10.9401 10.7672
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 10.7672 -0.1458 -1.34% 10.7673 10.7672
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.2144 -0.0801 -0.86% 2,073,730,295.86 9.3131 9.2144
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 18.9555 -0.0980 -0.51% 1,010,622,220.55 19.1584 18.9555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGHCA ) 11.1530 -0.1040 -0.92% 132,790,161.80 11.3321 11.1530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTRAVEL(A) ) 6.1634 -0.1968 -3.09% 579,311,129.23 6.2624 6.1634
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.6352 -0.1014 -1.31% 1,161,279,108.20 7.7498 7.6352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.7047 -0.1019 -1.31% 27,460,399.07 7.7048 7.6965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMEGA(A) ) 7.8696 -0.1400 -1.75% 979,808,995.10 7.9960 7.8696
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEX(A) ) 7.7724 -0.1172 -1.49% 3,882,628,021.41 7.8972 7.7724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 8.3022 -0.0288 -0.35% 306,461,838.14 8.3911 8.3022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 6.4230 -0.3713 -5.46% 749,107,770.41 6.5262 6.4230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCLEANP ) 6.4230 -0.3713 -5.46% 6.4231 6.4230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCLEAN(E) ) 6.4467 -0.3723 -5.46% 1,269,562.49 6.4468 6.4398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 8.5219 -0.0537 -0.63% 590,582,298.99 8.6588 8.5219
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEESGP ) 8.5219 -0.0537 -0.63% 8.5220 8.5219
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 12.8944 +0.2888 +2.29% 266,585,681.54 12.9635 12.8944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 15.2628 +0.3419 +2.29% 166,305,225.23 15.3446 15.2628
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 13.7118 +0.3072 +2.29% 13.7119 13.7118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.9635 +0.0296 +0.30% 71,131,538.77 10.1235 9.9635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 12.2101 -0.3406 -2.71% 971,072,292.89 12.4062 12.2101
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 12.2101 -0.3406 -2.71% 12.2102 12.2101
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTRAVEL(P) ) 6.1635 -0.1968 -3.09% 6.1636 6.1635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBTRAVEL(E) ) 6.2100 -0.1980 -3.09% 1,594,683.29 6.2101 6.2034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 7.0514 -0.1382 -1.92% 165,944,821.87 7.0892 7.0514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEMEQA ) 7.0533 -0.1383 -1.92% 6,707,998.75 7.0911 7.0533
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 7.0514 -0.1383 -1.92% 7.0515 7.0514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 19.1423 -0.0985 -0.51% 6,141,962.58 19.1424 19.1423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(E) ) 19.0245 -0.0978 -0.51% 3,559,264.63 19.0246 19.0245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 9.9727 -0.3003 -2.92% 506,847,309.30 10.1329 9.9727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 9.9727 -0.3003 -2.92% 9.9728 9.9727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 10.7302 -0.1001 -0.92% 1,109,327,176.42 10.9025 10.7302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 11.0153 -0.1022 -0.92% 35,077,363.69 11.0154 11.0153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 6.8137 -0.0648 -0.94% 462,327,263.15 6.8503 6.8137
28 มิ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2117 -0.0012 -0.10% 29,585.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0755 -0.0113 -0.37% 2,064,591.98
3 ต.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAXJ(SSF) ) 8.4205 -0.0769 -0.90% 1,385,374.90 8.4257 8.4154
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 8.7442 -0.0487 -0.55% 123,836,257.62 8.7574 8.7311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDH(SSFE) ) 8.7650 -0.0485 -0.55% 1,189,237.60 8.7782 8.7519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.7986 +0.0076 +0.06% 231,409,327.16 12.7987 12.7986
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFP(SSFE) ) 12.8120 +0.0081 +0.06% 420,962.65 12.8121 12.8120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.1035 -0.0330 -0.33% 46,638,118.93 10.1036 10.1035
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSMART2(SSFE) ) 10.0992 -0.0327 -0.32% 25,703.09 10.0993 10.0992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 9.9803 -0.2431 -2.38% 257,344,501.43 9.9804 9.9803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDV(SSFE) ) 9.0527 -0.2194 -2.37% 407,585.58 9.0528 9.0527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 16.7482 -0.3374 -1.97% 1,357,291,112.74 16.7483 16.7482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT1(SSFE) ) 16.4861 -0.3296 -1.96% 85,982.59 16.4862 16.4861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 26.4989 -0.7171 -2.63% 344,206,769.08 26.4990 26.4989
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT2(SSFE) ) 27.9372 -0.7509 -2.62% 39,818.89 27.9373 27.9372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 11.0634 -0.2004 -1.78% 73,756,127.45 11.0635 11.0634
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT4(SSFE) ) 10.8967 -0.1955 -1.76% 98.67 10.8968 10.8967
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 9.7647 -0.0828 -0.84% 59,885,318.90 9.7648 9.7647
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิด SSFE*) ( SCBPIN(SSFE) ) 10.0381 -0.0843 -0.83% 241,563.42 10.0382 10.0381
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 11.8011 -0.2228 -1.85% 1,499,807,378.82 11.8011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 12.6053 -0.3409 -2.63% 892,333,427.48 12.6053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 12.2020 -0.2501 -2.01% 750,073,320.00 12.2020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 11.4637 -0.2969 -2.52% 153,403,725.90 11.4638 11.4637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSE(SSFE) ) 10.7892 -0.2776 -2.51% 65,455.60 10.7893 10.7892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSET50(SSF) ) 19.1595 -0.3432 -1.76% 12,907,245.33 19.1749 19.1442
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50(SSFE) ) 19.1895 -0.3428 -1.76% 1,249,632.29 19.2050 19.1741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 25.2088 -0.5981 -2.32% 61,014,462.58 25.2089 25.2088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT3(SSFE) ) 26.3830 -0.6212 -2.30% 19,109.10 26.3831 26.3830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 15.1274 -0.3660 -2.36% 88,695,111.91 15.1275 15.1274
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTT(SSFE) ) 15.0253 -0.3608 -2.34% 21,708.76 15.0254 15.0253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 9.3029 -0.1905 -2.01% 244,015,021.08 9.3030 9.3029
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTSET(SSFE) ) 9.3210 -0.1904 -2.00% 165,854.47 9.3211 9.3210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCE(SSF) ) 5.9047 -0.0246 -0.41% 2,415,541.06 5.9095 5.9000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCE(SSFE) ) 5.9237 -0.0242 -0.41% 977,228.26 5.9285 5.9190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCHA-SSF ) 8.0251 -0.0990 -1.22% 120,457,515.86
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHA(SSFE) ) 8.0576 -0.0988 -1.21% 1,639,754.68
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.2277 +0.0001 +0.00% 195,405,531.59 11.2278 11.2277
30 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 20.7798 -0.3673 -1.74% 1,183,588,069.23 20.8007 20.7590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500(SSFE) ) 20.3193 -0.3586 -1.73% 8,732,051.49 20.3397 20.2990
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEV(SSF) ) 7.3478 -0.1277 -1.71% 8,444,412.62 7.3516 7.3441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( SCBEV(SSFE) ) 7.3742 -0.1279 -1.70% 448,816.55 7.3780 7.3705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBWORLD(SSF) ) 7.6614 -0.1009 -1.30% 54,366,836.02 7.6653 7.6576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(SSFE) ) 7.6922 -0.1011 -1.30% 2,079,425.83 7.6961 7.6884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBJAPAN(SSF) ) 8.6095 -0.0477 -0.55% 31,190,095.25 8.6096 8.6095
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBJAPAN(SSFE) ) 8.6375 -0.0476 -0.55% 174,219.33 8.6376 8.6375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSEMI(SSF) ) 7.2425 +0.0593 +0.83% 54,832,363.59 7.2426 7.2425
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(SSFE) ) 7.2677 +0.0597 +0.83% 568,743.60 7.2678 7.2677
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNDQ(SSF) ) 7.1529 -0.1440 -1.97% 64,486,540.79 7.1566 7.1493
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(SSFE) ) 7.1699 -0.1442 -1.97% 2,748,313.66 7.1736 7.1663
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBUSA(SSF) ) 4.6103 -0.0093 -0.20% 14,040,024.46 4.6104 4.6103
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(SSFE) ) 4.6311 -0.0092 -0.20% 284,844.34 4.6312 4.6311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDJI(SSF) ) 8.8041 -0.1611 -1.80% 14,598,967.64 8.8130 8.7953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(SSFE) ) 8.8204 -0.1613 -1.80% 439,181.04 8.8293 8.8116
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBASHARES(SSF) ) 6.4319 -0.0339 -0.52% 5,125,106.22 6.4320 6.4319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBASHARE(SSFE) ) 6.4508 -0.0338 -0.52% 1,818,560.70 6.4509 6.4508
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCTECH-SSF ) 4.2880 -0.0830 -1.90% 73,021,031.44 4.2902 4.2859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECH(SSFE) ) 4.3019 -0.0831 -1.90% 480,517.59 4.3042 4.2997
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBINNO(SSF) ) 3.6895 -0.0018 -0.05% 22,236,521.54 3.6896 3.6895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(SSFE) ) 3.6978 -0.0018 -0.05% 122,919.80 3.6979 3.6978
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGENOME(SSF) ) 4.2489 -0.0266 -0.62% 12,723,500.13 4.2490 4.2489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(SSFE) ) 4.2567 -0.0267 -0.62% 200,278.72 4.2568 4.2567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFINTECH(SSF) ) 3.8581 -0.0192 -0.50% 17,650,603.61 3.8582 3.8581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTEC(SSFE) ) 3.8668 -0.0192 -0.49% 49,182.05 3.8669 3.8668
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAUTO(SSF) ) 5.9551 -0.0799 -1.32% 20,325,642.97 5.9552 5.9551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(SSFE) ) 5.9663 -0.0800 -1.32% 86,327.24 5.9664 5.9663
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNEXT(SSF) ) 3.6397 -0.0284 -0.77% 12,463,212.72 3.6398 3.6397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(SSFE) ) 3.6477 -0.0285 -0.78% 78,372.03 3.6478 3.6477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 11.7808 -0.1383 -1.16% 397,174,991.52 11.7809 11.7808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLEQ(SSFE) ) 11.6602 -0.1363 -1.16% 83,297.58 11.6603 11.6602
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEUROPE(SSF) ) 5.9373 +0.0016 +0.03% 19,969,202.51 5.9374 5.9373
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUROPE(SSFE) ) 5.9551 +0.0017 +0.03% 167,861.76 5.9552 5.9551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBIHEALTH(SSF) ) 5.2700 -0.0081 -0.15% 31,843,130.01 5.2701 5.2700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALT(SSFE) ) 5.2972 -0.0079 -0.15% 670,647.76 5.2973 5.2972
29 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBVIET(SSF) ) 7.6353 -0.1013 -1.31% 63,497,196.02 7.6354 7.6353
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(SSFE) ) 7.6726 -0.1015 -1.31% 6,971,986.13 7.6727 7.6726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGEX(SSF) ) 7.7725 -0.1172 -1.49% 3,170,282.58 7.7726 7.7725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 11.2007 -0.0631 -0.56% 48,846,745.48 11.2008 11.2007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGSIF(SSFE) ) 11.2336 -0.0631 -0.56% 87,517.26 11.2337 11.2336
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPGF(SSF) ) 18.9577 -0.0980 -0.51% 1,442,907.23 18.9578 18.9577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(SSFE) ) 19.0143 -0.0978 -0.51% 300,205.22 19.0144 19.0143
3 ต.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 16.3816 -0.3301 -1.98% 23,860,533,778.55 16.3816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 27.8399 -0.7533 -2.63% 7,302,273,063.16 27.8399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 26.2557 -0.6230 -2.32% 2,095,052,234.03 26.2557
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 10.8162 -0.1958 -1.78% 822,317,878.64 10.8162
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 14.9246 -0.3610 -2.36% 3,370,732,528.68 14.9246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.3552 -0.2303 -2.40% 280,472,614.67 9.3552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.1694 -0.2257 -2.40% 248,333,847.76 9.1694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.3009 -0.1905 -2.01% 273,460,625.33 9.3009
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.3012 -0.1905 -2.01% 185,185,384.66 9.3012
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.1666 -0.1170 -0.88% 590,017,824.29 13.1666
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.2857 +0.0022 +0.02% 12,830,428,034.93 14.2858 14.2857
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.2217 +0.0100 +0.07% 8,069,486,179.97 14.2218 14.2217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.4099 -0.4955 -1.91% 4,671,557,637.46 25.4100 25.4099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 54.1247 -1.3460 -2.43% 7,909,719,594.37 54.1248 54.1247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 17.2486 -0.3096 -1.76% 3,021,217,901.28 17.2487 17.2486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCHA ) 7.2595 -0.0875 -1.19% 335,471,782.91
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 8.7980 -0.0492 -0.56% 930,328,483.49 8.7981 8.7980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 13.6102 +0.1650 +1.23% 240,084,374.99 13.6103 13.6102
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.1252 -0.0671 -0.82% 203,866,964.29 8.1253 8.1252
30 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMJAPAN(A) ) 9.0347 -0.0502 -0.55% 5,224,617.22 9.0348 9.0347
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMWORLD(A) ) 8.9538 -0.1189 -1.31% 5,666,838.04 8.9539 8.9538
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMASHARES(A) ) 7.2017 -0.0372 -0.51% 23,389,150.36 7.2018 7.2017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMNDQ(A) ) 7.4173 -0.1454 -1.92% 24,956,832.98 7.4174 7.4173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMUSA(A) ) 10.6712 -0.0252 -0.24% 15,683,629.87 10.6713 10.6712
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCTECH ) 5.1468 -0.1014 -1.93% 222,907,501.13 5.1469 5.1468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 11.0419 +0.0521 +0.47% 794,985,214.88 11.0420 11.0419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 11.8057 +0.1427 +1.22% 192,932,794.91 11.8058 11.8057
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 12.1917 -0.2124 -1.71% 1,158,236,023.07 12.1918 12.1917
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 10.4673 -0.1225 -1.16% 170,320,993.87 10.4674 10.4673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 12.8414 -0.0703 -0.54% 376,490,429.12 12.8415 12.8414
29 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMPGF(A) ) 8.6307 -0.0423 -0.49% 6,961,613.98 8.6308 8.6307
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMVIET(A) ) 7.9309 -0.0984 -1.23% 170,555,759.93 7.9310 7.9309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMCLEAN(A) ) 9.8554 -0.5542 -5.32% 18,635,958.51 9.8555 9.8554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMMLCA ) 8.0052 -0.0275 -0.34% 40,873,033.48 8.0053 8.0052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 13.3741 -0.1248 -0.92% 1,041,299,654.64 13.3742 13.3741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.2859 -0.1043 -1.11% 52,810,582.09 9.2860 9.2859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 9.8496 -0.1129 -1.13% 111,444,157.59 9.8497 9.8496
30 มิ.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.5965 +0.0106 +0.06% 176,449,049,874.53
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.4839 +0.2316 +2.06% 4,899,503,811.39
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.5614 +0.1543 +2.08% 1,331,567,075.78
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 10.9568 -0.0686 -0.62% 5,277,228,811.46
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.9005 +0.0153 +0.14% 2,447,277,804.70
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.0394 +0.1621 +1.49% 1,876,698,515.91
3 ต.ค. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3 ต.ค. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.1418 +0.0004 +0.00% 1,361,960,793.59 10.1419 10.1418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1799 +0.0005 +0.00% 462,008,409.88 10.1800 10.1799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.2200 +0.0046 +0.05% 32,390,386,326.09 10.2201 10.2200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.3402 +0.0050 +0.05% 168,985,525.01 10.3403 10.3402
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 ( SCBCHTG2 ) 6.8995 -0.0007 -0.01% 741,885,602.90
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.5068 -0.2226 -2.29% 12,815,973.54 9.5068
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 8.8879 -0.2103 -2.31% 125,925,154.28 8.8879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YB ) 9.9108 +0.0244 +0.25% 577,474,170.98
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YA ) 9.8970 +0.0339 +0.34% 2,276,179,146.25
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBER1YA ) 9.7285 +0.0571 +0.59% 393,927,745.76
30 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity ( SCBGTO ) 7.3824 -0.0880 -1.18% 120,742,194.90 7.4726 7.3713
29 ก.ย. 2565 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ย. 2565
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ( SCBGTTG2 ) 7.8863 -0.1717 -2.13% 128,420,756.35 7.9708 7.8863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 ( SCBGTTG3 ) 8.1574 -0.0880 -1.07% 90,192,691.07 8.2448 8.1574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 8.9741 -0.0774 -0.86% 91,931,638.95 8.9741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 8.8647 -0.0756 -0.85% 57,983,590.50 8.8647

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2022

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 7/2/2565 17/2/2565 1.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
SCBLTSETD-2020
ครั้งที่ 1. 9/9/2565 21/9/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 7/2/2565 17/2/2565 2.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 7/2/2565 17/2/2565 0.2500
ครั้งที่ 2. 11/5/2565 24/5/2565 0.2500
รวม 2 ครั้ง 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 11/5/2565 24/5/2565 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
SCBLT1-2020
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
SCBLT4-2020
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
SCBLTT-2020
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020)
SCBLTSED-2020
ครั้งที่ 1. 12/4/2565 27/4/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 13/6/2565 24/6/2565 0.3480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 19/4/2565 3/5/2565 0.3500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2565 22/2/2565 0.3450
ครั้งที่ 2. 11/8/2565 25/8/2565 0.3450
รวม 2 ครั้ง 0.6900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 13/6/2565 24/6/2565 0.3424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 19/4/2565 3/5/2565 0.3119
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 15/3/2565 28/3/2565 0.2112
ครั้งที่ 2. 12/9/2565 23/9/2565 0.3125
รวม 2 ครั้ง 0.5237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2565 22/2/2565 0.6179
ครั้งที่ 2. 11/8/2565 25/8/2565 0.1665
รวม 2 ครั้ง 0.7844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 12/9/2565 23/9/2565 0.2289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 12/1/2565 24/1/2565 0.3709
ครั้งที่ 2. 19/4/2565 3/5/2565 0.2500
รวม 2 ครั้ง 0.6209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBGOLDH-SSF
ครั้งที่ 1. 15/3/2565 28/3/2565 0.0139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม)
SCBDV-SSF
ครั้งที่ 1. 11/5/2565 24/5/2565 0.1200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT1-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.4500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT4-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม)
SCBLEQ-SSF
ครั้งที่ 1. 19/4/2565 3/5/2565 0.0051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBEQ-SSFX
ครั้งที่ 1. 12/4/2565 27/4/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
SCBSET-SSFX
ครั้งที่ 1. 11/4/2565 26/4/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLTT-SSF
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2565 20/1/2565 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTSED
ครั้งที่ 1. 12/4/2565 27/4/2565 0.1000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.2610
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.2600
ครั้งที่ 3. 18/8/2565 5/9/2565 0.2600
รวม 3 ครั้ง 0.7810
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 17/2/2565 4/3/2565 0.2222
ครั้งที่ 2. 20/5/2565 6/6/2565 0.2250
ครั้งที่ 3. 18/8/2565 5/9/2565 0.2350
รวม 3 ครั้ง 0.6822
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.2700
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.2544
ครั้งที่ 3. 18/8/2565 5/9/2565 0.2544
รวม 3 ครั้ง 0.7788
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.1750
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.1715
ครั้งที่ 3. 18/8/2565 5/9/2565 0.1700
รวม 3 ครั้ง 0.5165
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2565 4/3/2565 0.0500
ครั้งที่ 2. 19/5/2565 6/6/2565 0.0500
ครั้งที่ 3. 18/8/2565 5/9/2565 0.0500
รวม 3 ครั้ง 0.1500

การใช้และการจัดการคุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
ของท่านให้ดียิ่งขึ้นโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท