25 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4807 +0.0001 +0.00% 4,305,031,217.03 11.4808 11.4807
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2645 +0.0001 +0.00% 5,076,682,850.04 11.2646 11.2645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0694 +0.0002 +0.00% 720,393,256.84 11.0695 11.0694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2649 +0.0001 +0.00% 7,469,972,773.79 11.2650 11.2649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2540 +0.0002 +0.00% 11.2541 11.2540
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2634 +0.0003 +0.00% 15,941,846.15 11.2635 11.2634
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.8824 +0.0025 +0.02% 27,179,286,324.99 12.8825 12.8824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.8824 +0.0025 +0.02% 12.8825 12.8824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.4517 +0.0017 +0.02% 1,908,676,636.15 10.4518 10.4517
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7752 +0.0001 +0.00% 64,094,610,904.63 20.7753 20.7752
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.0623 +0.0017 +0.01% 671,566,011.56 21.0624
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.1889 +0.0003 +0.00% 162,010,263,440.65 11.1890 11.1889
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.1114 +0.0002 +0.00% 44,589,933,179.31 11.1115 11.1114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.1908 +0.0003 +0.00% 18,226,816,024.37 11.1909 11.1908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.2967 +0.0006 +0.01% 294,033,360.14 11.2968 11.2967
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.2616 +0.0959 +0.94% 819,376,822.20 10.3212 10.2534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.2721 +0.0966 +0.95% 5,884,766.95 10.2804 10.2639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.6334 +0.0999 +0.95% 3,543,262.91 10.6420 10.6135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.2314 +0.0428 +0.24% 6,578,721,352.88 18.2461 18.2168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.2932 +0.0438 +0.24% 13,570,845.95 18.3079 18.2786
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.3919 +0.0440 +0.24% 79,710,008.22 18.4067 18.3772
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.7150 +0.0214 +0.25% 2,180,983.48 8.7151 8.7150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.7152 +0.0214 +0.25% 660,351.16 8.7153 8.7152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.2862 +0.0457 +0.24% 12,115,699,323.96 19.2863 19.2862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 19.5392 +0.0475 +0.24% 716,532,114.16 19.5393 19.5392
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 19.5676 +0.0476 +0.24% 140,630,806.28 19.5677 19.5467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.4930 -0.1267 -1.47% 1,172,990,496.75 8.5424 8.4862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 8.4940 -0.1267 -1.47% 111,268,802.09 8.5434 8.4872
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.5006 -0.1263 -1.46% 5,945,376.85 8.5075 8.4938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 8.5235 -0.1267 -1.46% 8,027,397.66 8.5304 8.5076
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.6966 +0.0883 +0.92% 24,224,034.11 9.7538 9.6914
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.7782 +0.0897 +0.93% 938,109.93 9.7835 9.7625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.2413 -0.0282 -0.30% 7,549,459.24 9.2957 9.2364
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.3188 -0.0279 -0.30% 728,935.03 9.3239 9.3038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.2312 +0.0755 +0.82% 36,402,043.01 9.2856 9.2263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.3070 +0.0767 +0.83% 1,044,294.09 9.3121 9.2920
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.1815 +0.0983 +0.97% 2,899,382.41 10.2415 10.1761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.2664 +0.0998 +0.98% 287,261.78 10.2720 10.2499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.1953 +0.0787 +0.86% 46,623,631.80 9.2495 9.1904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.2709 +0.0799 +0.87% 527,869.90 9.2760 9.2560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.3866 +0.1048 +1.13% 38,310,551.95 9.4871 9.3866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.3866 +0.1048 +1.13% 9.3867 9.3866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 10.9480 +0.1638 +1.52% 4,767,256,373.94 11.0652 10.9480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.1357 +0.1815 +1.52% 1,611,055,819.11 12.2657 12.1357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 11.5022 +0.1740 +1.54% 24,879,418.69 11.5023 11.5022
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 14.2648 +0.1512 +1.07% 489,186,887.60 14.4175 14.2648
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 14.3152 +0.1535 +1.08% 588,554.82 14.3153 14.3152
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 9.7125 +0.0930 +0.97% 8,464,681,333.40 9.7646 9.7125
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 9.7126 +0.0931 +0.97% 9.7127 9.7126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 8.8780 +0.0692 +0.79% 168,798,659.21 8.9669 8.8780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 8.8780 +0.0692 +0.79% 8.8781 8.8780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.4410 +0.0610 +0.65% 984,799,235.41 9.5421 9.4410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.8466 +0.0645 +0.66% 10,308,761.25 9.8467 9.8466
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 9.9897 +0.0367 +0.37% 480,656,409.06 10.0967 9.9897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.1430 +0.0383 +0.38% 473,662.55 10.1431 10.1430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.3553 +0.1187 +1.06% 1,846,017,477.06 11.4162 11.3553
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 17.1062 +0.2074 +1.23% 6,057,296.06 17.2893 17.1062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 27.1105 +0.4306 +1.61% 5,677,645.26 27.4007 27.1105
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 25.1218 +0.2549 +1.03% 680,541.93 25.3907 25.1218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 11.1051 +0.0583 +0.53% 476,444.93 11.2240 11.1051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 14.7700 +0.1602 +1.10% 251,613.65 14.9281 14.7700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 8.7280 +0.1105 +1.28% 169,544.75 8.8215 8.7280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.7287 +0.1104 +1.28% 27,194.41 8.8222 8.7287
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.2520 +0.0062 +0.06% 30,766,866,671.06 11.3243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 11.2522 +0.0062 +0.06% 132,197,153.89 11.3245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.9248 -0.0085 -0.10% 11,835,154.43 9.0681 8.9248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.9507 +0.0356 +0.33% 313,333,023.71 11.0094 10.9507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.3692 +0.0136 +0.15% 649,699,557.82 9.4696 9.3692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.0519 +0.0115 +0.11% 2,319,042,109.25 10.1274 10.0519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.3107 +0.0117 +0.11% 1,940,241,285.86 10.3881 10.3107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.1475 +0.0056 +0.05% 19,371,636.29 11.2072 11.1475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.1909 +0.0115 +0.10% 40,687,424.18 11.2509 11.1909
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.5266 +0.0187 +0.18% 18,680,242.03 10.5830 10.5266
22 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.7935 -0.0152 -0.15% 4,232,456,381.19 9.8670 9.7935
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.4698 -0.0044 -0.04% 10,059,960,945.48 10.5371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.6317 -0.0165 -0.17% 9,954,605,693.83 9.7091
21 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.1311 +0.0061 +0.06% 346,679,479.74 10.2126 10.1311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.4028 +0.0104 +0.10% 210,220,401.46 10.5142 10.4028
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.7649 +0.0159 +0.15% 73,962,320.50 10.8802 10.7649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.5150 +0.0012 +0.01% 237,185,122.04 10.5714 10.5150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.2862 +0.0021 +0.02% 143,203,770.07 10.3413 10.2862
25 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 10.9768 -0.0230 -0.21% 5,619,483,201.47 11.0826 10.9592
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.2411 -0.0215 -0.21% 3,641,088,848.36 10.3398 10.2247
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 10.8441 -0.0219 -0.20% 2,484,705,418.54 10.8616 10.8267
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.0988 -0.0006 -0.01% 74,897,331.73 10.1529 10.0988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 8.8769 +0.0062 +0.07% 291,490,185.47 8.9245 8.8769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 21.4409 +0.1182 +0.55% 664,113,234.08 21.5804 21.4087
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 15.9132 +0.0878 +0.55% 206,458,803.73 16.0168 15.8893
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 20.8268 +0.1165 +0.56% 12,670,937.64 20.8581 20.7956
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 20.6736 +0.1156 +0.56% 11,247,888.80 20.7047 20.6205
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 9.2006 +0.2066 +2.30% 336,399,270.33 9.2541 9.1932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 9.2018 +0.2067 +2.30% 9.2093 9.1944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 9.3045 +0.2097 +2.31% 4,090,919.12 9.3120 9.2871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 12.2619 +0.2679 +2.23% 1,714,944,582.05 12.3331 12.2521
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 12.2627 +0.2678 +2.23% 12.2726 12.2529
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 12.4365 +0.2727 +2.24% 7,964,562.71 12.4465 12.4133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 12.5317 +0.1412 +1.14% 5,220,910,554.89 12.6045 12.5217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 12.5410 +0.1412 +1.14% 12.5511 12.5310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 13.2945 +0.1508 +1.15% 68,443,185.12 13.3052 13.2697
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 9.5318 -0.0398 -0.42% 1,198,140,847.71 9.5972 9.5175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 9.5546 -0.0395 -0.41% 14,794,767.77 9.5690 9.5301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.8840 -0.0460 -0.46% 2,866,227,182.51 9.9518 9.8692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.9435 -0.0459 -0.46% 21,769,539.02 9.9585 9.9180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.8845 -0.0460 -0.46% 9.8994 9.8697
22 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 17.4551 -0.0034 -0.02% 2,378,644,188.10 17.7494 17.4411
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 17.4551 -0.0034 -0.02% 17.4692 17.4411
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 11.0694 -0.0157 -0.14% 6,692,516,944.88 11.1583 11.0694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 11.0690 -0.0157 -0.14% 71,161,120.12 11.1579 11.0690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 9.1468 +0.0004 +0.00% 271,686,955.83 9.1958 9.1468
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.8484 -0.0001 -0.00% 198,514,132.36 10.9356 10.8484
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.9513 -0.0126 -0.11% 3,171,534,980.78 11.0686 10.9513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.9512 -0.0126 -0.11% 59,464,882.58 11.0685 10.9512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 11.1797 -0.0165 -0.15% 322,312,735.42 11.3592 11.1797
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 11.1791 -0.0165 -0.15% 1,163,507,807.53 11.3586 11.1791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.4118 -0.0111 -0.10% 1,560,283,309.80 11.5951 11.4118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 12.0577 -0.1285 -1.05% 938,259,883.99 12.2513 12.0577
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 12.0589 -0.1285 -1.05% 279,610,340.33 12.2525 12.0589
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.9159 -0.0148 -0.15% 88,931,123.09 10.0752 9.9159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.9156 -0.0147 -0.15% 1,965,516,719.66 10.0748 9.9156
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 14.0719 -0.3257 -2.26% 783,450,434.76 14.1424 14.0719
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 14.0734 -0.3257 -2.26% 14.0735 14.0734
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 14.1584 -0.3272 -2.26% 13,567,761.04 14.1585 14.1433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 9.4918 -0.0553 -0.58% 221,931,463.48 9.6442 9.4918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 9.4918 -0.0553 -0.58% 9.4919 9.4918
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 16.3621 -0.0540 -0.33% 1,895,586,315.45 16.5373 16.3621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 16.5054 -0.0537 -0.32% 29,416,332.14 16.5055 16.5054
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 13.0372 -0.0433 -0.33% 3,772,655,531.99 13.1768 13.0372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 21.9660 -0.0746 -0.34% 4,512,854,815.25 22.0979 21.9440
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 23.9078 -0.0805 -0.34% 108,362,474.00 23.9318 23.8839
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 23.7801 -0.0801 -0.34% 82,752,761.76 23.8040 23.7309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 15.4780 -0.1736 -1.11% 1,081,042,091.37 15.7265 15.4780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 15.9899 -0.1787 -1.11% 38,544,543.92 15.9900 15.9899
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.9227 -0.0406 -0.34% 1,215,259,525.39 12.1142 11.9227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 12.9736 -0.0442 -0.34% 1,175,042,759.56 13.1819 12.9736
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 12.4289 -0.0417 -0.33% 12.4290 12.4289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 11.9603 -0.1024 -0.85% 637,282,504.59 12.1524 11.9603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 11.9603 -0.1024 -0.85% 11.9604 11.9603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 10.2600 +0.0402 +0.39% 1,178,825,574.07
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 12.4132 +0.0237 +0.19% 899,462,649.17 12.6125 12.4132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 12.4132 +0.0237 +0.19% 12.4133 12.4132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 12.4614 -0.1769 -1.40% 343,917,906.19 12.5300 12.4552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 12.4743 -0.1772 -1.40% 12.4806 12.4681
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 12.8726 -0.1824 -1.40% 11,481,237.95 12.8791 12.8524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 12.1976 -0.0554 -0.45% 764,425,132.02 12.2648 12.1915
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 12.2068 -0.0554 -0.45% 12.2130 12.2007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 12.8463 -0.0580 -0.45% 11,671,874.43 12.8528 12.8262
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 9.9563 -0.0003 -0.00% 138,034,475.39 10.1162 9.9563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 9.9563 -0.0003 -0.00% 9.9564 9.9563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.5313 -0.0525 -1.46% 709,591,934.87 3.5538 3.5278
21 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 13.0953 -0.0327 -0.25% 18,883,929.02 13.2355 13.0953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.5358 -0.0411 -0.39% 365,115,260.81 10.5923 10.5358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 10.5405 +0.0085 +0.08% 3,931,859,020.96 10.6534 10.5405
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 13.9151 -0.0195 -0.14% 1,473,753,178.28 13.9896 13.9151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 13.9178 -0.0195 -0.14% 9,252,725.50 13.9924 13.9178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 10.5403 +0.0085 +0.08% 20,832,159.33 10.6532 10.5403
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 16.2507 -0.0012 -0.01% 3,087,705,334.51 16.5116 16.2507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 16.3246 -0.0008 -0.00% 24,056,096.19 16.3247 16.3246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 10.0988 -0.0033 -0.03% 289,238,538.51 10.2070 10.0988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.4469 -0.0011 -0.01% 146,991,623.40 7.5587 7.4469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 14.0941 +0.0114 +0.08% 20,769,782.07 14.1696 14.0941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 13.4775 +0.0145 +0.11% 14,069,139.72 13.5497 13.4775
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 13.9131 +0.0153 +0.11% 1,152,702,323.46 14.1365 13.9131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 13.9131 +0.0153 +0.11% 13.9132 13.9131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 11.6214 +0.1271 +1.11% 85,667,543.18 11.7459 11.6214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 10.9475 +0.0566 +0.52% 2,702,539,656.86 11.1233 10.9475
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 16.6224 +0.1808 +1.10% 639,925,320.82 16.7114 16.6224
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 18.1024 +0.1969 +1.10% 235,543,336.74 18.1993 18.1024
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 16.9963 +0.1844 +1.10% 16.9964 16.9963
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 8.3785 +0.0232 +0.28% 61,101,228.10 8.5131 8.3785
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 20.5025 +0.0898 +0.44% 2,579,819,325.82 20.8317 20.5025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 20.8268 +0.0921 +0.44% 11,667,856.45 20.8269 20.8268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 11.2295 -0.0066 -0.06% 855,986,237.80 11.2897 11.2295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 11.2641 -0.0061 -0.05% 5,453,497.70 11.2642 11.2641
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 17.0871 +0.0500 +0.29% 203,819,707.70 17.2700 17.0871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 17.0871 +0.0500 +0.29% 17.0872 17.0871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 16.0667 -0.0079 -0.05% 904,066,642.39 16.3247 16.0667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 16.0865 -0.0072 -0.04% 12,817,573.45 16.0866 16.0865
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 13.0818 -0.0696 -0.53% 1,510,389,758.06 13.2919 13.0818
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 13.4649 -0.0711 -0.53% 14,998,061.94 13.4650 13.4649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.1457 +0.0067 +0.13% 23,616,664.81 5.1733 5.1457
28 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ธ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2211 +0.0198 +1.65% 29,813.29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0798 +0.0450 +1.48% 2,067,451.29
26 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGOA ) 0.7549 -8.7000 -92.02% 6,995.71
25 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.8835 +0.0025 +0.02% 144,303,950.84 12.8836 12.8835
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.1757 +0.0003 +0.00% 72,865,620.29 11.1758 11.1757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.1818 +0.0116 +0.11% 22,679,448.29 10.1819 10.1818
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 9.7159 +0.0931 +0.97% 98,154,813.46 9.7160 9.7159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 11.2488 +0.1683 +1.52% 39,557,198.44 11.2489 11.2488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 17.2269 +0.2078 +1.22% 562,522,525.83 17.2270 17.2269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 27.0038 +0.4278 +1.61% 131,005,360.14 27.0039 27.0038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 25.0227 +0.2528 +1.02% 24,535,299.64 25.0228 25.0227
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 11.0948 +0.0578 +0.52% 33,216,625.25 11.0949 11.0948
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 10.6948 -0.0225 -0.21% 25,936,481.20 10.7120 10.6777
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 12.1552 +0.1287 +1.07% 1,556,300,490.52 12.1552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 13.1307 +0.2000 +1.55% 931,739,814.66 13.1307
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 12.0791 +0.0309 +0.26% 752,764,352.69 12.0791
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 14.7544 +0.1594 +1.09% 28,305,593.04 14.7545 14.7544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 8.7164 +0.0215 +0.25% 114,755,939.50 8.7165 8.7164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 9.8876 -0.0459 -0.46% 49,107,995.95 9.9025 9.8728
22 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 22.3975 -0.0761 -0.34% 314,377,176.38 22.4200 22.3751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 12.5796 -0.0428 -0.34% 189,126,389.52 12.5797 12.5796
21 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 13.9164 -0.0195 -0.14% 41,304,720.61 13.9165 13.9164
25 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 16.8649 +0.2035 +1.22% 28,260,890,395.98 16.8649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 27.0766 +0.4289 +1.61% 8,091,118,367.28 27.0766
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 25.1014 +0.2536 +1.02% 2,406,036,405.91 25.1014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 10.9950 +0.0573 +0.52% 961,442,040.77 10.9950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 14.6126 +0.1578 +1.09% 3,765,301,554.45 14.6126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 8.7683 +0.1107 +1.28% 265,607,797.41 8.7683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 8.6793 +0.1096 +1.28% 242,974,892.18 8.6793
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 8.7150 +0.0214 +0.25% 275,121,077.80 8.7150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 8.7153 +0.0215 +0.25% 179,255,435.94 8.7153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.1278 +0.0087 +0.07% 692,946,115.69 13.1278
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.1749 +0.0013 +0.01% 11,855,256,045.62 14.1750 14.1749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.5153 +0.0004 +0.00% 8,233,661,797.81 14.5154 14.5153
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 24.3344 +0.1560 +0.65% 4,488,029,776.44 24.3345 24.3344
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.4632 +0.6394 +1.28% 7,436,234,845.31 50.4633 50.4632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.4457 +0.0386 +0.24% 2,690,894,683.28 16.4458 16.4457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.9927 -0.0465 -0.46% 990,913,910.97 9.9928 9.9927
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 14.7882 +0.0837 +0.57% 141,119,641.91 14.7883 14.7882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.6486 -0.0179 -0.21% 167,859,483.11 8.6487 8.6486
22 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 14.1021 -0.0580 -0.41% 634,609,373.19 14.1022 14.1021
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 11.7695 -0.0540 -0.46% 60,936,998.52 11.7696 11.7695
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 12.8998 -0.0446 -0.34% 358,520,060.50 12.8999 12.8998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 10.8772 -0.0366 -0.34% 76,941,511.30 10.8773 10.8772
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.9387 -0.1034 -0.86% 261,314,670.90 11.9388 11.9387
21 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 15.2861 -0.0813 -0.53% 795,993,030.37 15.2862 15.2861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 12.1176 +0.0096 +0.08% 53,219,697.06 12.1177 12.1176
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 12.8975 +0.0110 +0.09% 118,454,907.74 12.8976 12.8975
30 ก.ย. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 ก.ย. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.2052 +0.0078 +0.05% 172,289,084,939.27
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.2146 +0.0354 +0.32% 4,784,606,174.83
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.9567 +0.0954 +1.21% 1,401,191,405.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.4065 +0.0414 +0.36% 5,493,838,210.40
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.7108 +0.0334 +0.31% 2,404,686,202.07
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.8876 +0.2307 +2.16% 1,850,904,072.66
25 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.1011 +0.0002 +0.00% 866,182,238.02 10.1012 10.1011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1188 +0.0003 +0.00% 49,293,291.68 10.1189 10.1188
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1334 +0.0001 +0.00% 66,899,239.60 10.1335 10.1334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1334 +0.0001 +0.00% 10.1335 10.1334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.2822 +0.0034 +0.03% 28,500,015,187.57 10.2823 10.2822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.3379 +0.0038 +0.04% 435,750,327.79 10.3380 10.3379
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 8.9159 +0.0962 +1.09% 16,297,806.39 8.9159
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 8.3946 +0.0963 +1.16% 160,162,007.52 8.3946
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 9.0238 +0.0929 +1.04% 58,980,485.41 9.0238
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YE ) 9.9706 +0.0061 +0.06% 2,006,684,589.84
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YF ) 9.9264 +0.0030 +0.03% 2,234,167,907.71
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YG ) 9.9819 +0.0028 +0.03% 1,979,942,603.55
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YH ) 9.9811 +0.0009 +0.01% 509,861,378.22
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YI ) 9.9914 -0.0013 -0.01% 548,186,526.77
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YJ ) 9.9684 +0.0001 +0.00% 618,063,471.47
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YL ) 9.9805 +0.0013 +0.01% 337,035,132.00
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YM ) 9.9750 +0.0011 +0.01% 129,288,234.49
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 10.5368 +0.0034 +0.03% 676,331,010.00
21 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ม.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 10.2958 -0.0033 -0.03% 1,289,438,311.56
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 10.2442 -0.0029 -0.03% 551,181,728.50
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 ( SCBDM3 ) 10.2736 -0.0045 -0.04% 180,036,959.71

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2021

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1400