24 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2621 +0.0006 +0.01% 5,949,862,548.21 11.2622 11.2621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.8513 +0.0011 +0.01% 5,426,046,500.95 10.8514 10.8513
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.7013 +0.0009 +0.01% 123,306,282.19 10.7014 10.7013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.5084 +0.0008 +0.01% 27,601,064.12 10.5085 10.5084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.8515 +0.0011 +0.01% 4,633,548,117.14 10.8516 10.8515
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.3242 +0.0015 +0.01% 123,586,245,533.08 20.3243 20.3242
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.4955 -0.0038 -0.02% 386,769,095.59 19.4956
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ( SCBFP ) 11.9276 -0.0008 -0.01% 36,361,385,143.26 11.9277 11.9276
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.6790 +0.0012 +0.01% 117,919,166,495.01 10.6791 10.6790
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.6367 +0.0011 +0.01% 18,728,468,886.38 10.6368 10.6367
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.4992 +0.0010 +0.01% 9,127,877,453.86 10.4993 10.4992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.6805 +0.0012 +0.01% 23,472,479,287.77 10.6806 10.6805
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ( SCBSET ) 19.0406 -0.0449 -0.24% 6,913,384,047.16 19.0407 19.0202
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 17.7049 -0.0347 -0.20% 1,736,539,752.34 17.7192 17.6907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 11.7272 -0.0548 -0.47% 788,317,458.27 11.7994 11.7178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.5838 -0.0278 -0.29% 141,392,855.90 9.6429 9.5761
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 13.6534 -0.0844 -0.61% 774,625,328.62 13.7996 13.6534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ ( SCBSE ) 11.3713 -0.0286 -0.25% 1,405,139,923.25 11.4931 11.3713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ ( SCBTEQ ) 10.5173 -0.0227 -0.22% 1,884,689,440.44 10.5737 10.5173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ( SCBDV ) 11.7806 -0.0306 -0.26% 4,521,564,258.51 11.8437 11.7806
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 8.4303 -0.0234 -0.28% 146,615,187.23 8.5147 8.4303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.2908 -0.0232 -0.25% 199,852,172.34 9.3903 9.2908
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.3545 -0.0079 -0.08% 13,204,983,947.67 10.4100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.2149 -0.0142 -0.14% 337,701,660.29 10.2697 10.2149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.5436 -0.0079 -0.07% 1,035,980,749.70 10.6001 10.5436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.4969 -0.0089 -0.08% 12,038,577.82 10.5532 10.4969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.6276 -0.0192 -0.18% 16,611,286.41 10.6846 10.6276
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.5185 -0.0315 -0.30% 6,774,408.47 10.5749 10.5185
21 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0111 +0.0035 +0.03% 4,356,537,584.95 10.0648
20 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 9.9660 +0.0057 +0.06% 168,005,546.14 10.0194 9.9660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.8700 +0.0043 +0.04% 139,875,414.90 9.9229 9.8700
24 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.5891 -0.0007 -0.01% 917,376,907.29 9.6405 9.5891
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.1218 +0.0405 +0.37% 70,460,433.96 11.1814 11.1218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.3174 +0.0447 +0.54% 605,528,141.98 8.4132 8.3107
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.1830 -0.0660 -0.71% 721,698,343.83 9.2887 9.1757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 10.0696 +0.0568 +0.57% 2,296,385,794.50 10.1855 10.0615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 13.5803 +0.1648 +1.23% 2,178,919,889.99 13.6735 13.5599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 11.3586 +0.1378 +1.23% 515,593,453.65 11.4365 11.3416
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.7196 -0.0678 -0.87% 423,345,485.95 7.7726 7.7080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ( SCBGOLDH ) 7.2698 -0.0608 -0.83% 1,523,544,508.19 7.3197 7.2589
21 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.3995 +0.0050 +0.06% 109,362,658.86 8.4445 8.3995
ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.0680 1,326,655,763.88 10.1489 10.0680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.9729 +0.0083 +0.08% 25,357,385,576.43 10.1331 9.9729
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.3009 +0.0035 +0.03% 4,153,204,914.67 10.4663 10.3009
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ( SCBGPLUS ) 11.3896 +0.0111 +0.10% 31,472,315,646.34 11.5725 11.3896
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.0831 +0.0180 +0.16% 1,007,433,768.79 11.2611 11.0831
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.3252 -0.0212 -0.20% 364,257,438.20 10.4910 10.3252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 10.5897 +0.0488 +0.46% 82,610,150.16 10.7598 10.5897
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 11.3345 +0.0610 +0.54% 306,126,799.77 11.4559 11.3345
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 10.4322 -0.0411 -0.39% 464,319,566.53 10.6080 10.4239
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 10.6165 -0.0828 -0.77% 330,676,859.82 10.6787 10.6112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 9.8491 +0.0730 +0.75% 298,541,839.61 9.9546 9.8491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.3266 +0.0021 +0.02% 2,273,116,324.14 11.3930 11.3209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 16.0179 -0.0498 -0.31% 625,744,461.19 16.1197 16.0019
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.1229 +0.0188 +0.19% 499,633,130.23 10.2855 10.1229
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ( SCBOIL ) 3.5094 -0.0543 -1.52% 395,212,418.00 3.5318 3.5059
20 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.1275 -0.0087 -0.09% 8,341,179.05 10.1818 10.1275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.7337 -0.0392 -0.40% 610,225,646.38
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.2273 +0.0190 +0.17% 130,330,184.71 11.3156 11.1992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.4575 +0.0208 +0.20% 47,795,868.02 10.5396 10.4314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.4549 -0.0145 -0.12% 1,478,569,744.90 12.5216 12.4549
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.4552 -0.0145 -0.12% 19,856,981.44 12.5219 12.4552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 11.5605 +0.0684 +0.60% 616,582,252.25 11.7461 11.5605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.7003 +0.1571 +1.36% 154,614,139.06 11.8882 11.7003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 8.7248 +0.0226 +0.26% 135,166,033.71 8.7716 8.7248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 13.2869 +0.0207 +0.16% 253,762,495.79 13.3581 13.2869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 8.7316 +0.0667 +0.77% 2,997,643,901.65 8.8718 8.7316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 11.9474 -0.0085 -0.07% 411,488,506.35 12.0753 11.9474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.4031 -0.0133 -0.25% 13,175,468.56 5.4321 5.4031
24 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.4209 -0.0287 -0.17% 28,907,885,582.17 16.4210 16.4209
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 23.6848 -0.0610 -0.26% 6,308,858,263.65 23.6849 23.6848
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 24.0246 -0.0574 -0.24% 2,666,986,225.58 24.0247 24.0246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.8291 -0.0342 -0.29% 1,041,251,458.82 11.8292 11.8291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.8018 -0.0147 -0.11% 1,135,609,589.08 12.8018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 15.8972 -0.0371 -0.23% 2,591,134,651.25 15.8973 15.8972
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.4524 +0.0007 +0.01% 9,737,040,763.94 13.4525 13.4524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.4959 -0.0027 -0.02% 6,108,452,624.88 13.4960 13.4959
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.6050 -0.0410 -0.16% 3,961,300,907.79 25.6051 25.6050
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.6128 -0.1302 -0.26% 6,365,789,287.54 50.6129 50.6128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.2617 -0.0330 -0.20% 1,027,191,830.39 16.2618 16.2617
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.5402 -0.0638 -0.84% 758,791,478.40 7.5403 7.5402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 9.7068 +0.1174 +1.22% 30,896,819.27 9.7069 9.7068
21 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.1929 8,876,320.21 10.1930 10.1929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.9099 +0.0171 +0.16% 94,479,043.16 10.9100 10.9099
20 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 9.4616 +0.0718 +0.76% 58,374,022.09 9.4617 9.4616
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.7538 +0.0164 +0.17% 24,500,816.30 9.7539 9.7538
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.0567 +0.0201 +0.20% 39,675,813.37 10.0568 10.0567
28 ก.พ. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.พ. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.5333 +0.0785 +0.54% 84,409,862,427.86
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.4749 +0.1065 +0.80% 29,813,059,319.26
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.3993 +0.0916 +0.81% 4,863,396,014.71
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 10.2790 +0.0498 +0.49% 1,810,145,574.32
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.9747 +0.0627 +0.57% 4,280,160,339.45
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.1586 +0.1074 +0.97% 5,374,433,143.18
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6039 +0.0677 +0.64% 2,380,696,191.47
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.2926 +0.0679 +0.66% 5,712,411,409.60
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.6163 +0.0506 +0.44% 1,974,772,146.40
31 ต.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ต.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ( SPWPF ) 11.3121 -0.1303 -1.14% 2,264,491,834.24
24 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.6544 -0.0091 -0.09% 185,677,978.94 10.6544
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.1645 -0.0054 -0.05% 3,212,754,600.93
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1 ( SCBTGGB1 ) 11.2569 +0.0011 +0.01% 65,615,078.06 11.2569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 9.9215 -0.0261 -0.26% 381,489,766.38 9.9215
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,564.6600 -5.3600 -0.34%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 992.5100 -3.3200 -0.33%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,234.4600 -8.5200 -0.38%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 38.7300 +0.7900 +2.08%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 101.7000 +0.6000 +0.59%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 35.1000 -0.2500 -0.71%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 19,490.0000 +250.0000 +1.30%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 37.3099 +0.4472 +1.21%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 31.2160 -0.2636 -0.84%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.0097 +0.1043 +0.40%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.4189 -0.0028 -0.06%
SGLD ( GLD SP Equity ) 121.0000 -1.0500 -0.86%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 34.3680 -0.0140 -0.04%
21 เม.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 เม.ย. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 8.6600 -0.1400 -1.59%
SPY ( SPY UP Equity ) 234.5900 -0.7500 -0.32%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2017

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.8500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.1531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.0383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2500
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2400
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2930
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2331
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1930
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2795
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1945
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1950
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1450