29 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2076 +0.0002 +0.00% 7,649,463,467.48 11.2077 11.2076
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.7529 +0.0003 +0.00% 3,964,047,381.69 10.7530 10.7471
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.6288 +0.0002 +0.00% 114,604,245.27 10.6289 10.6231
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.4458 +0.0002 +0.00% 16,912,980.55 10.4459 10.4458
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.7531 +0.0003 +0.00% 4,637,151,684.81 10.7532 10.7531
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ ( SCBSFF ) 20.2122 +0.0005 +0.00% 145,142,471,754.17 20.2123 20.2122
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.2763 +0.0039 +0.02% 357,102,040.13 19.2764
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส ( SCBFP ) 11.8256 +0.0003 +0.00% 82,488,592,551.91 11.8257 11.8256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.5679 +0.0003 +0.00% 68,708,671,036.95 10.5680 10.5622
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.5322 +0.0003 +0.00% 8,814,806,613.36 10.5323 10.5266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.4006 +0.0002 +0.00% 8,073,749,229.41 10.4007 10.4006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.5693 +0.0003 +0.00% 24,592,058,928.19 10.5694 10.5693
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ( SCBSET ) 18.1650 -0.0166 -0.09% 6,348,658,900.59 18.1651 18.1456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 16.7570 -0.0462 -0.27% 1,611,902,121.20 16.7705 16.7436
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 11.6559 +0.0443 +0.38% 902,022,901.00 11.7277 11.6466
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.3376 -0.0753 -0.80% 106,021,177.10 9.3952 9.3301
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ ( SCBSE ) 12.5123 -0.0065 -0.05% 888,610,996.87 12.6463 12.5123
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 12.9266 +0.0592 +0.46% 178,640,084.93 13.0650 12.9266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ( SCBDV ) 11.8750 +0.0173 +0.15% 4,886,363,136.03 11.9386 11.8750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 8.1579 -0.0027 -0.03% 153,208,967.18 8.2396 8.0763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 10.0155 -0.0037 -0.04% 38,741,415.88 10.1228 10.0155
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง ( SCBMF ) 17.4676 -0.0008 -0.00% 243,660,232.49 17.4676
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 2 ( SCBMF2 ) 11.5381 -0.0004 -0.00% 236,525,065.05 11.5381
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 3 ( SCBMF3 ) 9.0437 +0.0151 +0.17% 96,849,138.18 9.0437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 4 ( SCBMF4 ) 9.1809 292,781,696.08 9.1809
กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์มั่นคง 5 ( SCBMF5 ) 7.9236 +0.0351 +0.44% 92,275,216.72 7.9236
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ ( SCBTS ) 11.8826 +0.0033 +0.03% 395,107,349.75 11.8826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ 2 ( SCBTS2 ) 12.6327 +0.0034 +0.03% 275,779,951.86 12.6327
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทวีทรัพย์ 3 ( SCBTS3 ) 14.1821 +0.0034 +0.02% 344,481,528.69 14.1821
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.3348 +0.0176 +0.17% 16,031,180,851.31 10.3902
กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBPF ) 12.0993 -0.0108 -0.09% 68,784,831.40 12.0993
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBPG ) 9.6554 -0.0086 -0.09% 151,553,068.29 9.6554
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 4 ( SCBTG7-4 ) 10.2709 +0.0089 +0.09% 237,881,202.75 10.2709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.7431 +0.0066 +0.06% 1,181,574,801.02 10.8007 10.7431
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.4047 -0.0065 -0.06% 10,451,307.36 10.4605 10.4047
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.5488 -0.0115 -0.11% 16,327,785.27 10.6053 10.5488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.3995 -0.0167 -0.16% 6,270,111.18 10.4552 10.3995
27 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.3754 +0.0308 +0.30% 210,776,107.06 10.4310 10.3754
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 10.3568 +0.0298 +0.29% 261,318,817.25 10.4123 10.3568
29 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.7387 -0.0079 -0.08% 648,369,264.60 9.7909 9.7387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.1270 -0.0645 -0.58% 87,449,781.63 11.1866 11.1270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 7.5881 -0.1077 -1.40% 658,765,200.38 7.6755 7.5820
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 8.9285 -0.0535 -0.60% 808,173,915.92 9.0312 8.9214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 9.0402 -0.1203 -1.31% 2,088,361,494.64 9.1442 9.0330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2 ( SCBCEH2 ) 9.1542 -0.1219 -1.31% 75,111,837.06 9.1469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 11.8596 +0.0707 +0.60% 2,523,344,566.55 11.9409 11.8418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 10.2681 +0.0612 +0.60% 550,754,940.37 10.3385 10.2527
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 8.2478 -0.0731 -0.88% 266,904,382.57 8.3044 8.2354
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ( SCBGOLDH ) 7.6678 -0.0624 -0.81% 1,434,904,744.19 7.7204 7.6563
28 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ( SCBGPLUS ) 10.7941 -0.0366 -0.34% 19,330,079,349.89 10.9674 10.7941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 9.5016 +0.0699 +0.74% 195,732,384.97 9.6542 9.5016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 9.6550 +0.0214 +0.22% 196,139,518.80 9.7584 9.6550
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 9.8351 +0.0124 +0.13% 1,287,147,899.90 10.0010 9.8272
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 9.9770 +0.0184 +0.18% 615,324,120.86 10.0355 9.9720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 8.8004 -0.0018 -0.02% 346,368,603.63 8.8947 8.8004
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.3207 +0.0093 +0.09% 330,842,177.18 10.4864 10.3207
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 10.3163 -0.1100 -1.06% 2,769,294,856.97 10.3768 10.3111
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 14.8953 +0.0195 +0.13% 495,777,169.53 14.9900 14.8804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 10.9980 -0.0322 -0.29% 570,189,287.07 11.1746 10.9980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ( SCBOIL ) 3.2323 -0.0475 -1.45% 365,492,823.21 3.2529 3.2291
27 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.3392 -0.0008 -0.01% 95,920,963.09 8.3839 8.3392
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.4375 -0.0050 -0.05% 19,936,582.66 10.4934 10.4375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 10.7614 +0.0128 +0.12% 496,692,592.79 10.8460 10.7345
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 9.9681 +0.0110 +0.11% 232,719,304.81 10.0464 9.9432
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ ( SCBGSIF ) 12.3113 +0.0334 +0.27% 1,264,969,871.43 12.3773 12.3113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 10.5118 +0.0055 +0.05% 146,988,523.51 10.6806 10.5118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 10.2744 -0.0019 -0.02% 42,152,855.49 10.4394 10.2744
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 8.0730 +0.0421 +0.52% 117,866,676.49 8.1163 8.0730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 12.8004 +0.0745 +0.59% 511,566,825.71 12.8690 12.8004
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 8.9402 +0.0640 +0.72% 2,989,685,095.36 9.0838 8.9402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 10.6128 +0.1431 +1.37% 402,643,098.20 10.7265 10.6128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.2958 -0.0332 -0.62% 7,312,408.98 5.3242 5.2958
29 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.3462 -0.0028 -0.02% 29,861,962,229.38 16.3463 16.3025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 23.5217 +0.0334 +0.14% 6,785,626,231.38 23.5218 23.4588
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ ( SCBLT3 ) 23.8716 +0.1004 +0.42% 2,856,447,463.82 23.8717 23.8077
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.6271 -0.0225 -0.19% 1,085,702,021.20 11.6272 11.5960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.7270 -0.0163 -0.13% 1,436,907,939.81 12.6930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 15.8830 +0.0049 +0.03% 2,146,361,229.80 15.8831 15.8405
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.3342 +0.0006 +0.00% 8,844,029,034.27 13.3343 13.3342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.4047 +0.0006 +0.00% 5,835,899,043.92 13.4048 13.4047
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.4433 -0.0247 -0.10% 3,803,733,894.45 25.4434 25.4433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.0305 +0.0019 +0.00% 6,506,935,446.54 50.0306 50.0305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 15.4853 -0.0432 -0.28% 952,571,130.98 15.4854 15.4853
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.9934 -0.0652 -0.81% 766,773,968.42 7.9935 7.9934
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 8.5856 +0.0485 +0.57% 24,572,073.23 8.5857 8.5856
28 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 9.0863 -0.0953 -1.04% 7,236,328.64 9.0864 9.0863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 10.8075 -0.0324 -0.30% 38,117,222.62 10.8076 10.8075
27 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 9.6739 +0.0692 +0.72% 44,146,273.30 9.6740 9.6739
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.4295 +0.0121 +0.13% 24,751,607.24 9.4296 9.4295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 9.6066 +0.0106 +0.11% 37,957,378.91 9.6067 9.6066
30 มิ.ย. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 14.5958 +0.0597 +0.41% 84,772,899,949.25
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.4427 +0.0997 +0.75% 29,741,684,619.07
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.5649 +0.0839 +0.73% 4,934,075,838.22
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 10.5749 +0.0490 +0.47% 1,862,243,920.33
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 11.0171 +0.1044 +0.96% 4,296,674,105.49
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2407 +0.0479 +0.43% 5,413,970,048.19
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6272 +0.0673 +0.64% 2,385,926,603.24
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ( SPWPF ) 10.9911 +0.0755 +0.69% 2,200,247,002.90
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.2289 +0.0703 +0.69% 5,677,085,439.96
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.3948 +0.0528 +0.47% 1,937,121,411.24
29 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.7378 +0.0061 +0.06% 420,846,495.14
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี ( SCBTG3P3B ) 10.4245 -0.0048 -0.05% 553,220,595.17 10.4245
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี ( SCBTG3P3C ) 10.5661 -0.0047 -0.04% 618,368,313.65 10.5661
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 9.8494 +0.0079 +0.08% 592,369,263.04 9.8494
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ อี ( SCBTG3P3E ) 10.7287 -0.0003 -0.00% 281,642,682.27 10.7287
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,524.0700 -0.5100 -0.03%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 964.4400 -2.7000 -0.28%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,172.0900 -4.6400 -0.21%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 34.4000 +0.1900 +0.56%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 91.3500 -1.2500 -1.35%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 32.5500 -0.2000 -0.61%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 16,850.0000 +80.0000 +0.48%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.6585 -0.0467 -0.12%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 33.6441 +0.3397 +1.02%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.1293 -0.1674 -0.64%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.4950 -0.0005 -0.01%
SGLD ( GLD SP Equity ) 127.1200 -1.0400 -0.81%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 34.8620 -0.0030 -0.01%
28 ก.ค. 2559 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 ก.ค. 2559
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 7.9600 -0.1200 -1.49%
SPY ( SPY UP Equity ) 216.8000 +0.2900 +0.13%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2016

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 18/2/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
รวม 2 ครั้ง 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
SCBDV
ครั้งที่ 1. 13/5/2559 25/5/2559 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2
SCBSMART2
ครั้งที่ 1. 14/3/2559 23/3/2559 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 19/4/2559 28/4/2559 0.0900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 10/6/2559 22/6/2559 0.0973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2559 19/2/2559 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.2400
รวม 2 ครั้ง 0.3400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 12/7/2559 25/7/2559 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 12/1/2559 21/1/2559 0.1000
ครั้งที่ 2. 12/7/2559 25/7/2559 0.3000
รวม 2 ครั้ง 0.4000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2375
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2380
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2390
รวม 3 ครั้ง 0.7145
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2305
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2788
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2710
รวม 3 ครั้ง 0.7803
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 5/2/2559 23/2/2559 0.2300
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2400
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2209
รวม 3 ครั้ง 0.6909
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.3132
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2033
รวม 2 ครั้ง 0.5165
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2150
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1980
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1930
รวม 3 ครั้ง 0.6060
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2620
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2700
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2565
รวม 3 ครั้ง 0.7885
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2200
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2000
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2000
รวม 3 ครั้ง 0.6200
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
SPWPF
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2825
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2022
รวม 2 ครั้ง 0.4847
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.2005
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.2005
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.2005
รวม 3 ครั้ง 0.6015
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 4/2/2559 23/2/2559 0.1450
ครั้งที่ 2. 10/5/2559 24/5/2559 0.1450
ครั้งที่ 3. 9/8/2559 23/8/2559 0.1450
รวม 3 ครั้ง 0.4350