21 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.2796 +0.0002 +0.00% 5,684,630,092.89 11.2797 11.2796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 10.8832 +0.0004 +0.00% 5,598,446,904.03 10.8833 10.8832
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.7279 +0.0004 +0.00% 107,830,740.38 10.7280 10.7279
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBTMFPLUS-C ) 10.5341 +0.0003 +0.00% 25,020,636.45 10.5342 10.5341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 10.8835 +0.0004 +0.00% 9,465,500,250.29 10.8836 10.8835
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.3640 +0.0006 +0.00% 106,791,601,239.44 20.3641 20.3640
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 19.6301 -0.0040 -0.02% 592,185,884.09 19.6302
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.0118 +0.0011 +0.01% 39,928,155,157.19 12.0119 12.0118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.7177 +0.0006 +0.01% 125,576,259,364.12 10.7178 10.7177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.6732 +0.0005 +0.00% 21,863,928,547.60 10.6733 10.6732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน C) ( SCBSFFPLUS-C ) 10.5348 +0.0005 +0.00% 8,485,211,253.55 10.5349 10.5348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.7192 +0.0006 +0.01% 17,163,032,407.74 10.7193 10.7192
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.2132 -0.0190 -0.10% 7,355,337,052.67 19.2133 19.1926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX ( SCBSET50 ) 17.8727 -0.0073 -0.04% 1,781,530,275.12 17.8871 17.8584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX ( SCBBANKING ) 11.7086 -0.0166 -0.14% 752,696,353.33 11.7807 11.6992
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX ( SCBENERGY ) 9.4885 +0.0448 +0.47% 159,809,080.45 9.5470 9.4809
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap ( SCBMSE ) 13.8867 -0.0354 -0.25% 855,095,109.99 14.0354 13.8867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 11.4486 +0.0070 +0.06% 1,485,288,780.97 11.5712 11.4486
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 11.3909 +0.0017 +0.01% 4,779,321,920.91 11.4519 11.3909
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้ ( SCBTEQ ) 10.7448 +0.0038 +0.04% 1,898,298,115.67 10.8024 10.7448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ ( SCBDA ) 8.6420 -0.0024 -0.03% 206,742,205.87 8.7285 8.5556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง ( SCBPMO ) 9.5178 -0.0062 -0.07% 109,925,664.86 9.6197 9.5178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.4499 +0.0071 +0.06% 4,271,504.15 11.5725 11.4499
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 10.4348 +0.0045 +0.04% 11,503,206,312.75 10.4907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น ( SCBABS ) 9.9670 -0.0087 -0.09% 23,691,044.97 10.1271 9.9670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 10.3097 -0.0009 -0.01% 333,420,586.19 10.3650 10.3097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ( SCBSMART2 ) 10.6011 +0.0018 +0.02% 1,121,804,994.04 10.6579 10.6011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.5737 -0.0011 -0.01% 11,403,624.56 10.6304 10.5737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.7445 -0.0037 -0.03% 17,406,605.15 10.8021 10.7445
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.6885 -0.0067 -0.06% 6,464,792.65 10.7458 10.6885
20 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.0492 +0.0039 +0.04% 7,128,309,238.38 10.1031 10.0492
19 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.0463 +0.0144 +0.14% 134,253,876.45 10.1001 10.0463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 9.9773 +0.0180 +0.18% 135,700,794.03 10.0308 9.9773
21 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ( SCBFST ) 9.3482 -0.0599 -0.64% 910,893,286.29 9.3983 9.3482
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ( SCBAUD ) 11.2762 -0.0743 -0.65% 61,679,241.48 11.3366 11.2762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ( SCBCE ) 8.8386 -0.0964 -1.08% 562,286,875.59 8.9404 8.8315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ( SCBCHA ) 9.9406 +0.0148 +0.15% 1,415,719,154.71 10.0551 9.9326
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ( SCBCEH ) 11.0202 -0.0531 -0.48% 2,397,150,591.08 11.1470 11.0114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 14.4419 -0.0273 -0.19% 1,589,391,609.28 14.5410 14.4202
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.0792 -0.0228 -0.19% 514,940,500.51 12.1620 12.0611
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ( SCBGOLD ) 7.3577 +0.0062 +0.08% 446,618,643.14 7.4082 7.3467
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.1056 +0.0465 +0.66% 1,430,831,334.34 7.1544 7.0949
20 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.1354 +0.0015 +0.01% 2,151,552,554.07 10.2168 10.1354
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4645 +0.0113 +0.13% 133,375,153.14 8.5099 8.4645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.2576 +0.0231 +0.21% 26,751,565,381.43 11.4384 11.2576
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.6524 +0.0179 +0.17% 9,172,181,778.52 10.8235 10.6524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 9.9988 +0.0091 +0.09% 6,207,868,734.40
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.8331 +0.0278 +0.28% 30,622,915,988.48 9.9910 9.8331
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ( SCBAEM ) 12.3726 -0.0040 -0.03% 1,490,397,074.44 12.5051 12.3726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป ( SCBEUSM ) 10.9962 +0.0104 +0.09% 142,078,033.56 11.1728 10.9962
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ( SCBLEQ ) 10.8635 -0.0065 -0.06% 488,270,681.96 11.0380 10.8635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ( SCBGIF ) 11.4080 +0.1488 +1.32% 896,197,255.18 11.5912 11.4080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ( SCBBLN ) 11.1918 +0.0335 +0.30% 371,220,611.20 11.3805 11.1828
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ( SCBINDIA ) 11.5247 -0.0143 -0.12% 287,760,646.34 11.5923 11.5189
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ( SCBKEQTG ) 11.3278 +0.0393 +0.35% 152,385,908.03 11.4491 11.3278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ( SCBS&P500 ) 16.5671 +0.0075 +0.05% 544,972,508.69 16.6724 16.5505
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ( SCBEUEQ ) 11.7265 -0.0480 -0.41% 2,229,228,159.82 11.7952 11.7206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.1298 +0.0298 +0.30% 349,874,526.98 10.2925 10.1298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 3.2897 -0.0315 -0.95% 561,168,825.28 3.3107 3.2864
19 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.0958 +0.0444 +0.44% 10,250,035.20 10.1499 10.0958
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 9.5388 -0.0017 -0.02% 588,729,402.76
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.6298 +0.0287 +0.25% 127,723,702.71 11.7212 11.6007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.8630 +0.0293 +0.27% 48,944,105.28 10.9484 10.8358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.6185 +0.0120 +0.10% 665,429,936.04 12.6861 12.6185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.6190 +0.0120 +0.10% 27,509,429.83 12.6866 12.6190
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล ( SCBDIGI ) 12.9704 +0.0625 +0.48% 1,401,802,587.88 13.1787 12.9704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMEQ ) 9.3650 +0.0573 +0.62% 126,626,147.65 9.4152 9.3650
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ ( SCBGEQ ) 14.5214 -0.0230 -0.16% 1,147,343,610.13 14.5992 14.5214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ( SCBGHC ) 9.4970 +0.0522 +0.55% 2,825,878,019.22 9.6495 9.4970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 13.0333 -0.0004 -0.00% 429,512,862.19 13.1729 13.0333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป ( SCBUSSM ) 11.9652 +0.1256 +1.06% 134,607,356.76 12.1573 11.9652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.3166 +0.0378 +0.72% 13,855,225.81 5.3451 5.3166
21 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.4778 -0.0049 -0.03% 28,592,398,199.92 16.4779 16.4778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 24.0389 -0.0052 -0.02% 6,320,011,522.71 24.0390 24.0389
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 24.6438 -0.0213 -0.09% 2,692,212,070.08 24.6439 24.6438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.8310 -0.0158 -0.13% 1,032,531,833.45 11.8311 11.8310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.8169 -0.0097 -0.08% 1,097,117,584.38 12.8169
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.0286 -0.0021 -0.01% 2,647,369,413.71 16.0287 16.0286
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.5121 +0.0004 +0.00% 9,688,128,200.56 13.5122 13.5121
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.5892 +0.0041 +0.03% 6,087,462,624.01 13.5893 13.5892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.8033 -0.0047 -0.02% 3,958,463,461.76 25.8034 25.8033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 50.9812 -0.0814 -0.16% 6,361,845,066.71 50.9813 50.9812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.3844 -0.0070 -0.04% 1,054,062,012.57 16.3845 16.3844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.3596 +0.0487 +0.67% 778,691,694.85 7.3597 7.3596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 10.2817 -0.0198 -0.19% 28,999,776.88 10.2818 10.2817
20 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.5324 -0.0407 -0.38% 12,523,265.03 10.5325 10.5324
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.2243 +0.1435 +1.30% 106,683,845.90 11.2244 11.2243
19 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.2781 +0.0557 +0.54% 69,444,562.46 10.2782 10.2781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.1025 +0.0250 +0.25% 25,455,729.47 10.1026 10.1025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.4344 +0.0279 +0.27% 41,957,437.72 10.4345 10.4344
31 พ.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 พ.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.4746 +0.0761 +0.49% 89,876,809,850.78
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท ( CPNRF ) 13.2597 -0.1854 -1.38% 29,336,855,861.04
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0313 -0.1515 -1.35% 4,706,416,543.63
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 9.8102 +0.0318 +0.33% 1,727,588,510.09
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.8665 +0.0630 +0.58% 4,237,969,639.77
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.1385 +0.0991 +0.90% 5,364,739,993.83
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.6129 +0.0691 +0.66% 2,382,703,138.80
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท ( TGROWTH ) 10.3068 +0.0742 +0.73% 5,720,304,342.99
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.7585 +0.0543 +0.46% 1,998,956,017.69
21 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 10.7659 -0.0068 -0.06% 103,614,004.88 10.7659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 10.3231 -0.0050 -0.05% 3,262,903,888.79
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี ( SCBTG3P3D ) 10.0008 -0.0043 -0.04% 345,441,053.13 10.0008
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,573.5100 -1.7700 -0.11%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 998.1900 -0.4000 -0.04%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,241.7500 -1.6800 -0.07%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 38.1100 -0.1400 -0.37%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 110.8000 -0.5000 -0.45%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 38.1500 -0.2500 -0.65%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 20,500.0000 -40.0000 -0.19%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 38.9336 +0.2063 +0.53%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 29.9351 -0.0552 -0.18%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 26.4296 -0.2338 -0.88%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.2838 -0.0281 -0.65%
SGLD ( GLD SP Equity ) 118.5400 +0.8700 +0.74%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 33.4510 -0.2190 -0.65%
20 ก.ค. 2560 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20 ก.ค. 2560
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 8.1000 -0.0800 -0.98%
SPY ( SPY UP Equity ) 247.1000 +0.1100 +0.04%

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Call Center
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2017

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.8500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2560 20/2/2560 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2560 19/5/2560 0.6000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
SCBEMBOND
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.1531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.0383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 12/4/2560 26/4/2560 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0720
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่
SCBEMEQ
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.1086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2560 21/6/2560 0.2902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2560 22/2/2560 0.1929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 9/3/2560 21/3/2560 0.0444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 12/7/2560 24/7/2560 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2000
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1200
รวม 2 ครั้ง 0.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 11/1/2560 20/1/2560 0.2500
ครั้งที่ 2. 12/7/2560 24/7/2560 0.1600
รวม 2 ครั้ง 0.4100
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2400
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2420
รวม 2 ครั้ง 0.4820
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNรีเทล โกรท
CPNRF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2930
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2930
รวม 2 ครั้ง 0.5860
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2331
ครั้งที่ 2. 14/5/2560 30/5/2560 0.2400
รวม 2 ครั้ง 0.4731
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1930
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1930
รวม 2 ครั้ง 0.3860
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.2795
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.2800
รวม 2 ครั้ง 0.5595
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1945
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1945
รวม 2 ครั้ง 0.3890
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนอินดัสเทรียล โกรท
TGROWTH
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1950
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1900
รวม 2 ครั้ง 0.3850
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 2/2/2560 23/2/2560 0.1450
ครั้งที่ 2. 5/5/2560 24/5/2560 0.1450
รวม 2 ครั้ง 0.2900