17 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMONEY(A) ) 10.0391 +0.0004 +0.00% 316,644,765.66 10.0392 10.0391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBMONEY(R) ) 10.0390 +0.0004 +0.00% 28,679,146.81 10.0391 10.0390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.7578 +0.0006 +0.01% 3,423,727,143.76 11.7579 11.7578
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.5757 +0.0006 +0.01% 3,042,137,563.13 11.5758 11.5757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.3564 +0.0006 +0.01% 778,456,768.45 11.3565 11.3564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.5763 +0.0006 +0.01% 5,408,640,872.56 11.5764 11.5763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.5578 +0.0003 +0.00% 11.5579 11.5578
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.6167 +0.0007 +0.01% 90,934,395.96 11.6168 11.6167
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDBOND(A) ) 9.9939 +0.0060 +0.06% 3,106,900,855.69 10.0440 9.9939
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 13.2767 +0.0005 +0.00% 12,155,447,263.45 13.2768 13.2767
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.4189 +0.0006 +0.00% 9,603,257.95 13.4190 13.4189
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.8359 +0.0011 +0.01% 4,401,262,991.16 10.8360 10.8359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 21.2060 +0.0010 +0.00% 65,806,412,812.28 21.2061 21.2060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.8637 +0.0049 +0.02% 667,686,256.56 21.8638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.4979 +0.0009 +0.01% 83,605,348,506.79 11.4980 11.4979
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.4052 +0.0008 +0.01% 23,456,755,896.18 11.4053 11.4052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.4990 +0.0008 +0.01% 5,896,387,648.54 11.4991 11.4990
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.7632 +0.0009 +0.01% 251,458,078.27 11.7633 11.7632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.5723 +0.0009 +0.01% 48,750,542.10 11.5724 11.5723
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 8.5665 -0.0362 -0.42% 480,774,775.21 8.6163 8.5596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 9.5044 -0.0402 -0.42% 14,035,421.18 9.5596 9.4968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 8.6047 -0.0364 -0.42% 8.6117 8.5978
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.2166 -0.0430 -0.42% 5,183,433.19 10.2249 10.1975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.1074 +0.0784 +0.43% 6,655,878,814.93 18.1220 18.0929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.4934 +0.0804 +0.44% 8,425,365.69 18.5083 18.4786
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.5929 +0.0808 +0.44% 147,830,447.73 18.6079 18.5780
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.4890 +0.0271 +0.32% 2,711,058.87 8.4891 8.4890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.2243 +0.0263 +0.32% 12,674,387.45 8.2244 8.2243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 18.8162 +0.0601 +0.32% 12,248,361,000.47 18.8163 18.8162
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 19.5150 +0.0628 +0.32% 430,607,239.11 19.5151 19.5150
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 19.5443 +0.0628 +0.32% 163,122,639.35 19.5444 19.5234
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.3866 +0.0061 +0.07% 1,003,556,737.92 8.4353 8.3799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 10.9457 +0.0079 +0.07% 104,310,900.56 11.0093 10.9369
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.5929 +0.0035 +0.04% 8.5999 8.5860
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 11.2243 +0.0083 +0.07% 9,689,322.90 11.2334 11.2033
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(E) ) 9.0459 +0.0186 +0.21% 43,473.53 9.0460 9.0362
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 11.4418 +0.0297 +0.26% 5,613,175.78 11.4419 11.4418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 10.9660 +0.0410 +0.38% 10.9720 10.9601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 9.9920 +0.0135 +0.14% 9.9974 9.9867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLOWBETA(A) ) 10.1500 -0.0315 -0.31% 8,144,813.64 10.2312 10.1449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLOWBETA(SSF) ) 10.1501 -0.0314 -0.31% 439,855.89 10.1553 10.1450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.7940 +0.0384 +0.36% 164,155,831.75 10.9096 10.7940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.8667 +0.0460 +0.47% 260,521,919.42 9.9655 9.8667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 10.8250 +0.0412 +0.38% 8,944,472.91 10.8888 10.8192
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.1896 +0.0428 +0.38% 5,829,927.91 11.1957 11.1716
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 10.0915 +0.1001 +1.00% 18,223,202.00 10.1510 10.0861
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 10.4315 +0.1037 +1.00% 1,601,864.44 10.4372 10.4147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 8.4033 +0.0109 +0.13% 6,661,290.25 8.4529 8.3988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 8.6852 +0.0114 +0.13% 1,722,597.12 8.6899 8.6713
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.3283 +0.0253 +0.27% 1,643,675.55 9.3833 9.3233
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 9.6423 +0.0265 +0.28% 2,231,583.42 9.6476 9.6268
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.9185 +0.0134 +0.14% 11,461,128.06 9.9770 9.9132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.2514 +0.0142 +0.14% 3,356,869.56 10.2570 10.2349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 8.5203 +0.0218 +0.26% 43,981,315.01 8.6116 8.5203
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 9.5874 +0.0246 +0.26% 518,986.04 9.6901 9.5874
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 8.5314 +0.0220 +0.26% 8.5315 8.5314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.2411 +0.0222 +0.24% 2,392,167,531.13 9.3401 9.2411
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 11.8352 +0.0284 +0.24% 774,422,312.63 11.9619 11.8352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.2322 +0.0095 +0.07% 313,959,702.39 13.3739 13.2322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.2322 +0.0095 +0.07% 13.2323 13.2322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.4999 +0.0266 +0.31% 8,061,240,975.84 8.5455 8.4999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 8.8739 +0.0278 +0.31% 415,994,345.52 8.9215 8.8739
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.5625 +0.0268 +0.31% 8.5626 8.5625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.8667 +0.0460 +0.47% 9.8668 9.8667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 9.8118 +0.0237 +0.24% 9.8119 9.8118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 8.9878 +0.0182 +0.20% 364,557,960.74 9.0841 8.9878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.7129 +0.0199 +0.21% 447,811.98 9.7130 9.7129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.7940 +0.0384 +0.36% 10.7941 10.7940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.3254 +0.0290 +0.26% 1,407,297,149.39 11.3861 11.3254
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.2160 +0.0284 +0.19% 16,594,064.51 15.3789 15.2160
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 25.2080 +0.0785 +0.31% 4,303,912.61 25.4778 25.2080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 24.6524 +0.0547 +0.22% 2,347,804.22 24.9163 24.6524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 8.7252 +0.0167 +0.19% 1,682,738.02 8.8187 8.7252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 13.9043 +0.0432 +0.31% 2,117,329.97 14.0532 13.9043
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 8.5395 +0.0180 +0.21% 177,800.31 8.6310 8.5395
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.3705 +0.0176 +0.21% 613,261.46 8.4602 8.3705
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.5179 7,860,732,354.81 10.5855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.5181 42,106,696.80 10.5857
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 7.6258 -0.0242 -0.32% 8,758,109.63 7.7483 7.6258
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.4428 +0.0309 +0.27% 474,555,038.27 11.5041 11.4428
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.4531 +0.0169 +0.18% 215,897,024.51 9.5543 9.4531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8481 +0.0053 +0.05% 946,574,871.82 9.9221 9.8481
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.1017 +0.0054 +0.05% 607,371,353.36 10.1776 10.1017
16 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.3796 -0.0049 -0.05% 804,984,547.72 9.4500 9.3796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 9.9495 -0.0067 -0.07% 2,681,797,760.17 10.0135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.0326 -0.0018 -0.02% 2,026,896,703.67 9.1052
15 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.9357 +0.0290 +0.29% 90,412,494.76 10.0156 9.9357
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.3280 +0.0456 +0.44% 249,772,006.60 10.4386 10.3280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.8070 +0.0598 +0.56% 39,372,449.13 10.9227 10.8070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.8469 +0.0243 +0.25% 84,211,223.34 9.9524 9.8469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.8945 +0.0270 +0.27% 74,097,282.44 10.0005 9.8945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.5469 +0.0418 +0.36% 43,890,143.85 11.6088 11.5469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.9872 +0.0558 +0.51% 20,042,483.31 11.0461 10.9872
17 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 9.8020 -0.0220 -0.22% 250,943,197.54 9.8021 9.8020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 9.5811 -0.0218 -0.23% 3,772,843,780.72 9.6837 9.5811
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.7698 -0.0200 -0.23% 2,028,481,327.57 8.8637 8.7698
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 9.5905 -0.0216 -0.22% 10,839,938.50 9.5906 9.5802
16 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.4299 -0.1233 -1.07% 984,807,892.50
17 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.5081 +0.0426 +0.37% 11.5082 11.5081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.8322 -0.0026 -0.02% 41,932,216.47 10.8903 10.8322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.5081 +0.0426 +0.37% 485,211,500.77 11.5698 11.5081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 10.1930 +0.0477 +0.47% 107,497,460.94 10.1992 10.1869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 10.0340 +0.0467 +0.47% 344,020,109.99 10.0903 10.0280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 10.2283 +0.0478 +0.47% 10,369,158.14 10.2345 10.2113
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.6191 +0.0464 +0.61% 2,055,500,431.38 7.7335 7.6191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.8924 +0.0483 +0.62% 87,915,392.98 7.8925 7.8840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 29.9020 -0.1169 -0.39% 922,138,745.51 30.0965 29.8571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 18.3645 -0.0718 -0.39% 415,310,654.59 18.4839 18.3370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 25.1866 -0.0663 -0.26% 25.2245 25.1488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 29.8062 -0.1157 -0.39% 57,179,814.60 29.8510 29.7296
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 6.7222 +0.1002 +1.51% 498,212,488.20 6.7613 6.7168
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 6.7586 +0.0993 +1.49% 6.7641 6.7532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 7.0280 +0.1049 +1.52% 65,741,016.72 7.0337 7.0149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 7.0452 +0.0833 +1.20% 1,596,396,024.14 7.0861 7.0396
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 7.0559 +0.0834 +1.20% 7.0616 7.0503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 7.3873 +0.0875 +1.20% 54,104,119.56 7.3933 7.3735
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.6571 +0.1067 +1.41% 5,686,085,833.53 7.7016 7.6510
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 7.6682 +0.1069 +1.41% 785,890,142.95 7.7127 7.6621
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 7.6886 +0.1073 +1.42% 25,414,093.11 7.6949 7.6824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 8.5218 +0.1189 +1.41% 230,069,008.19 8.5287 8.5059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 11.7007 -0.0102 -0.09% 2,412,821,723.67 11.7810 11.6831
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 14.4051 +0.0335 +0.23% 1,043,384,995.05 14.5039 14.3835
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 14.6495 +0.0342 +0.23% 51,576,791.41 14.6716 14.6118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 11.9424 -0.0103 -0.09% 30,044,491.58 11.9604 11.9117
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 11.7025 -0.0102 -0.09% 11.7202 11.6849
16 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 13.2936 +0.0061 +0.05% 1,207,508,862.70 13.5131 13.2876
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLNA ) 14.6341 +0.0067 +0.05% 245,540,843.94 14.8757 14.6275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLNE ) 14.8375 +0.0071 +0.05% 4,040,640.30 14.8443 14.8149
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 13.5059 +0.0065 +0.05% 13.5121 13.4998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.3046 +0.0216 +0.23% 256,250,242.36 9.3977 9.3046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.5979 +0.0156 +0.16% 35,687,367.35 9.6750 9.5979
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMBOND ) 7.4796 +0.0204 +0.27% 181,943,340.51 7.5197 7.4796
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.5983 +0.0156 +0.16% 1,812,437,798.29 9.6754 9.5983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINCP ) 10.5178 -0.0357 -0.34% 50,978,295.26 10.5179 10.5178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.5125 -0.0359 -0.34% 1,317,462,041.90 10.6251 10.5125
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.5124 -0.0359 -0.34% 15,762,501.18 10.6250 10.5124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 8.2232 -0.0278 -0.34% 749,721,022.07 8.3113 8.2232
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.7996 +0.0101 +0.09% 562,237,879.34 10.9730 10.7996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.7989 +0.0101 +0.09% 972,002,231.00 10.9723 10.7989
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 12.8736 +0.0158 +0.12% 490,780,728.00 13.0803 12.8736
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.8949 +0.0769 +0.71% 407,993,756.54 11.0699 10.8949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.8961 +0.0769 +0.71% 97,742,974.23 11.0711 10.8961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 11.1864 +0.0374 +0.34% 50,578,329.86 11.3660 11.1864
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 11.2531 +0.0376 +0.34% 519,284,296.21 11.4338 11.2531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBRS2000(E) ) 12.0112 -0.1034 -0.85% 2,629,584.96 12.0167 11.9929
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGQUAL(P) ) 13.6372 +0.0680 +0.50% 19,078,327.95 13.6468 13.6277
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCTECHP ) 3.9352 +0.0444 +1.14% 3.9373 3.9332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBRS2000(P) ) 11.9825 -0.1034 -0.86% 11.9880 11.9771
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 12.5762 -0.0453 -0.36% 652,243,253.52 12.7781 12.5762
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 16.1947 -0.0583 -0.36% 1,357,482,168.75 16.4547 16.1947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBRS2000(SSF) ) 11.9810 -0.1034 -0.86% 8,030,268.26 11.9865 11.9756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRS2000(A) ) 11.9810 -0.1034 -0.86% 42,182,150.67 12.0506 11.9756
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGVALUE(P) ) 11.5478 -0.0400 -0.35% 11.5560 11.5397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGVALUE(A) ) 11.5272 -0.0399 -0.34% 19,119,117.65 11.5930 11.5191
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGVALUE(E) ) 11.8256 -0.0406 -0.34% 1,456,512.41 11.8340 11.8046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGQUAL(A) ) 13.5320 +0.0671 +0.50% 395,534,565.00 13.6093 13.5225
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGQUAL(E) ) 13.7928 +0.0688 +0.50% 13,317,494.57 13.8026 13.7683
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNDQ(A) ) 11.3900 -0.0361 -0.32% 1,945,457,790.28 11.3952 11.3849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(E) ) 11.4844 -0.0363 -0.32% 167,362,851.38 11.4897 11.4669
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDEQ(A) ) 8.3388 +0.0666 +0.81% 240,638,372.77 8.4640 8.3388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 15.4011 +0.1314 +0.86% 881,471,414.88 15.6484 15.4011
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUSME ) 16.0208 +0.1374 +0.87% 3,634,678.27 16.0209 16.0037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 13.3008 +0.0028 +0.02% 194,463,480.01 13.5144 13.3008
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500A ) 29.0228 -0.0958 -0.33% 1,461,178,889.07 29.1811 29.0097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWORLD(A) ) 10.6246 -0.0383 -0.36% 3,451,175,808.80 10.6831 10.6193
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBWORLD(P) ) 10.8724 -0.0389 -0.36% 603,525,805.29 10.8779 10.8670
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(E) ) 10.8422 -0.0388 -0.36% 35,850,779.61 10.8477 10.8252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJAPAN(A) ) 12.6236 +0.1094 +0.87% 382,648,875.00 12.8131 12.6236
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEMI(A) ) 15.8753 +0.1648 +1.05% 2,234,067,755.48 16.0453 15.8753
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(E) ) 16.3790 +0.1705 +1.05% 159,412,141.02 16.3791 16.3615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 32.5578 -0.1065 -0.33% 655,594,623.41 32.5726 32.5083
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEV(A) ) 4.9615 -0.0062 -0.12% 532,530,872.61 5.0385 4.9590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEV(E) ) 5.0804 -0.0062 -0.12% 10,553,859.61 5.0830 5.0725
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJAPAN(P) ) 12.9705 +0.1128 +0.88% 1,149,125.25 12.9706 12.9705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUROPE(A) ) 8.2158 +0.0409 +0.50% 1,174,958,548.33 8.3391 8.2158
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLOC(A) ) 6.7359 +0.0135 +0.20% 794,942,738.56 6.8128 6.7312
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLOC(E) ) 6.9383 +0.0140 +0.20% 49,362,748.30 6.9433 6.9260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLOC(P) ) 6.7474 +0.0135 +0.20% 6.7522 6.7427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNDQ(P) ) 11.3907 -0.0361 -0.32% 11.3959 11.3856
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINNO(A) ) 4.2457 -0.0662 -1.54% 91,369,255.87 4.2883 4.2457
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(E) ) 4.3041 -0.0670 -1.53% 21,237,398.28 4.3042 4.2995
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGENOME(A) ) 3.1444 -0.0500 -1.57% 37,704,691.25 3.1759 3.1444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(E) ) 3.1878 -0.0506 -1.56% 5,697,833.96 3.1879 3.1844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINTECH(A) ) 5.5989 -0.0945 -1.66% 72,896,014.90 5.6550 5.5989
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTECH(E) ) 5.6753 -0.0958 -1.66% 9,572,115.62 5.6754 5.6692
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUTO(A) ) 7.1829 -0.0806 -1.11% 33,298,802.53 7.2548 7.1829
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAUTO(P) ) 7.1912 -0.0806 -1.11% 7.1913 7.1912
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(E) ) 7.2821 -0.0816 -1.11% 5,443,625.64 7.2822 7.2743
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBASHARES(A) ) 5.2618 -0.0232 -0.44% 1,226,413,647.18 5.3408 5.2618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBASHARES(P) ) 5.2636 -0.0231 -0.44% 5.2637 5.2636
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNEXT(A) ) 5.5784 -0.1030 -1.81% 166,371,556.30 5.6343 5.5784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(E) ) 5.6549 -0.1043 -1.81% 20,171,155.06 5.6550 5.6488
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 4.9741 +0.0608 +1.24% 575,405,769.93 5.0540 4.9741
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCTECHA ) 3.9305 +0.0443 +1.14% 2,058,161,716.98 3.9747 3.9285
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECHE ) 4.0583 +0.0459 +1.14% 77,625,123.61 4.0604 4.0520
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 11.7441 -0.0146 -0.12% 210,043,382.22 11.8669 11.7388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 11.9876 -0.0147 -0.12% 21,313,566.36 11.9931 11.9694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDJI(P) ) 11.6943 -0.0140 -0.12% 11.6997 11.6890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUROPE(P) ) 8.4418 +0.0424 +0.50% 26,145,337.19 8.4419 8.4418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEMI(P) ) 15.8084 +0.1631 +1.04% 15.8085 15.8084
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBIHEALTH(A) ) 4.3112 +0.0495 +1.16% 644,853,514.10 4.3760 4.3112
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBIHEALTH(P) ) 4.3183 +0.0497 +1.16% 4.3184 4.3183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALTH(E) ) 4.5009 +0.0519 +1.17% 23,805,978.23 4.5010 4.4961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDEQ(P) ) 8.5506 +0.0685 +0.81% 776,937.86 8.5507 8.5506
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 9.7673 -0.1127 -1.14% 2,216,460,942.92 9.8162 9.7673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.8086 -0.1128 -1.14% 8,191,978.32 9.8087 9.8086
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 10.1599 -0.1168 -1.14% 67,064,995.20 10.1600 10.1490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.7490 -0.0646 -0.73% 398,247,402.44 8.8895 8.7490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 8.7490 -0.0646 -0.73% 8.7491 8.7490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 10.8124 +0.1140 +1.07% 927,732,208.23 10.9282 10.8124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 10.8124 +0.1140 +1.07% 10.8125 10.8124
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.3131 +0.0981 +1.19% 1,448,636,093.34 8.4022 8.3131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMHP ) 8.3131 +0.0981 +1.19% 8.3132 8.3131
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 5.0600 +0.0845 +1.70% 1,392,158,225.36 5.1413 5.0600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 26.3318 -0.0869 -0.33% 2,962,990,488.29 26.4754 26.3200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 32.7328 -0.1071 -0.33% 95,886,881.06 32.7476 32.7181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 15.4036 +0.1315 +0.86% 15.4037 15.4036
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 14.8361 -0.0484 -0.33% 14.8362 14.8361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 13.3008 +0.0028 +0.02% 13.3009 13.3008
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 5.2916 +0.0496 +0.95% 2,081,779,256.09 5.3766 5.2916
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 5.2940 +0.0496 +0.95% 5.2941 5.2940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(E) ) 5.5239 +0.0521 +0.95% 19,376,193.63 5.5240 5.5180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 6.2625 +0.0151 +0.24% 1,283,570,773.02 6.3631 6.2625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDO(A) ) 8.2948 +0.0760 +0.92% 94,875,855.75 8.3434 8.2907
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 6.2625 +0.0151 +0.24% 6.2626 6.2625
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 12.9539 +0.0460 +0.36% 404,404,433.74 13.0253 12.9474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDIAA ) 14.8999 +0.0529 +0.36% 184,423,632.94 14.9820 14.8925
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 13.7927 +0.0546 +0.40% 13.7997 13.7858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 16.0097 +0.0573 +0.36% 90,131,286.06 16.0178 15.9846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 14.3201 -0.0274 -0.19% 629,411,525.86 14.3990 14.3129
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUEQA ) 16.3890 -0.0314 -0.19% 127,388,413.28 16.4792 16.3808
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 14.9409 -0.0282 -0.19% 34,825,071.84 14.9485 14.9334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 18.0759 -0.0341 -0.19% 92,549,828.42 18.0850 18.0476
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 7.0109 -0.0012 -0.02% 175,356,390.10 7.1235 7.0109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPROPA ) 8.6039 -0.0015 -0.02% 29,435,340.97 8.7421 8.6039
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 7.2026 -0.0013 -0.02% 7.2027 7.2026
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 5.7776 +0.0321 +0.56% 518,650,155.97 5.8112 5.7750
15 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 14.7456 +0.0705 +0.48% 50,900,828.69 14.9035 14.7456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.9745 +0.0182 +0.17% 325,390,586.70 11.0627 10.9745
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOB ) 8.8925 +0.0332 +0.37% 387,934,897.42 8.9402 8.8925
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGLOB(P) ) 8.9100 +0.0335 +0.38% 54,713,276.17 8.9101 8.9100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGA(A) ) 10.7308 +0.0701 +0.66% 2,665,573,496.41 10.8457 10.7308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 17.5942 +0.2397 +1.38% 1,691,543,617.19 17.8767 17.5942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 11.7033 +0.0705 +0.61% 1,521,126,288.98 11.7660 11.7033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCIO(A) ) 9.9571 +0.0387 +0.39% 560,179,353.70 10.1170 9.9571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 11.7053 +0.0705 +0.61% 7,823,358.45 11.7680 11.7053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 10.0908 +0.0184 +0.18% 2,874,053.05 10.1989 10.0908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 17.5942 +0.2397 +1.38% 17.5943 17.5942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 9.6974 -0.0049 -0.05% 184,569,372.18 9.8013 9.6974
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWIPR ) 9.6975 -0.0048 -0.05% 432,624.46 9.8014 9.6975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBWIPD ) 9.6976 -0.0048 -0.05% 1,420,707.76 9.8015 9.6976
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.4293 +0.1115 +1.34% 140,588,621.23 8.5647 8.4293
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOW ) 12.1976 +0.0993 +0.82% 11,619,900.80 12.2630 12.1976
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 12.0180 +0.1251 +1.05% 10,198,487.91 12.0824 12.0180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Sustainable Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 14.0014 +0.1695 +1.23% 974,446,788.43 14.2262 14.0014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Sustainable Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 14.0014 +0.1695 +1.23% 14.0015 14.0014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 10.0910 +0.0185 +0.18% 1,574,502,395.32 10.1991 10.0910
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLCA(E) ) 7.3033 -0.0473 -0.64% 1,239,989.19
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 23.7742 -0.1028 -0.43% 645,937,739.36 24.0287 23.7742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(E) ) 24.2532 -0.1043 -0.43% 16,969,672.79 24.2533 24.2532
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 14.8473 +0.0394 +0.27% 273,127,674.58 14.9268 14.8473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 18.8980 +0.0502 +0.27% 178,931,091.57 18.9992 18.8980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 10.3473 +0.1420 +1.39% 535,385,337.08 10.5135 10.3473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGHCA ) 13.2570 +0.2090 +1.60% 198,370,959.81 13.4699 13.2570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 10.8253 -0.0353 -0.33% 85,036,818.34 10.9991 10.8253
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTRAVEL(A) ) 7.6135 +0.0164 +0.22% 561,874,888.76 7.7358 7.6135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBTRAVEL(E) ) 7.8742 +0.0173 +0.22% 3,558,598.27 7.8743 7.8658
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMEGA(A) ) 9.2806 +0.1071 +1.17% 928,167,201.51
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 3.6361 -0.0138 -0.38% 469,876,920.79 3.6946 3.6361
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCLEAN(E) ) 3.7462 -0.0141 -0.37% 5,799,597.19 3.7463 3.7422
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEX(A) ) 10.3712 +0.1215 +1.19% 4,385,537,478.77
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 7.3721 -0.0479 -0.65% 274,943,724.55
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCLEANP ) 3.6374 -0.0138 -0.38% 3.6375 3.6374
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 11.4491 +0.1270 +1.12% 641,478,593.21 11.6330 11.4491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEESGP ) 11.4491 +0.1270 +1.12% 11.4492 11.4491
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 16.2237 +0.0431 +0.27% 16.2238 16.2237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 18.5679 +0.3558 +1.95% 18.5680 18.5679
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTRAVEL(P) ) 7.6151 +0.0164 +0.22% 7.6152 7.6151
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 7.8445 +0.0573 +0.74% 153,910,133.41 7.8866 7.8445
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEMEQA ) 7.8472 +0.0572 +0.73% 11,005,431.81 7.8893 7.8472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 7.8446 +0.0572 +0.73% 7.8447 7.8446
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 18.5679 +0.3558 +1.95% 1,771,781,483.87 18.8660 18.5679
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 23.7749 -0.1028 -0.43% 23.7750 23.7749
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 10.3473 +0.1420 +1.39% 10.3474 10.3473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 12.0675 +0.1902 +1.60% 991,256,875.84 12.2613 12.0675
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 12.2508 +0.1932 +1.60% 12.2509 12.2508
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 6.3125 +0.0629 +1.01% 261,995,988.03 6.3464 6.3125
28 มิ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2117 -0.0012 -0.10% 29,585.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0755 -0.0113 -0.37% 2,064,591.98
17 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLT(SSFE) ) 9.0575 +0.0185 +0.20% 136,549.88 9.0576 9.0575
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBMLT(SSF) ) 9.0000 +0.0182 +0.20% 1,051,537.63 9.0001 9.0000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBLT1(SSFA) ) 15.3443 +0.0283 +0.18% 36,898,622.86 15.3444 15.3443
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAXJ(SSF) ) 10.0369 +0.0466 +0.47% 16,348,113.79 10.0430 10.0309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBVIET(SSF) ) 7.6195 +0.0464 +0.61% 447,480,875.84 7.6196 7.6195
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(SSFE) ) 7.8599 +0.0482 +0.62% 90,079,594.43 7.8600 7.8599
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(SSFA) ) 7.6222 +0.0464 +0.61% 154,066,691.41 7.6223 7.6222
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 11.6907 -0.0102 -0.09% 408,259,942.57 11.7083 11.6732
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDH(SSFE) ) 11.8018 -0.0102 -0.09% 21,620,789.02 11.8196 11.7841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 13.2781 +0.0004 +0.00% 522,618,841.64 13.2782 13.2781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFP(SSFE) ) 13.3723 +0.0006 +0.00% 28,228,070.43 13.3724 13.3723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 9.9759 +0.0053 +0.05% 78,109,235.98 9.9760 9.9759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSMART2(SSFE) ) 10.0591 +0.0056 +0.06% 2,224,892.15 10.0592 10.0591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 9.4358 +0.0295 +0.31% 482,672,312.37 9.4359 9.4358
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDV(SSFE) ) 8.7335 +0.0276 +0.32% 5,602,998.61 8.7336 8.7335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 15.5472 +0.0287 +0.18% 2,108,364,258.89 15.5473 15.5472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT1(SSFE) ) 15.8787 +0.0301 +0.19% 3,604,685.89 15.8788 15.8787
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 23.4390 +0.0727 +0.31% 469,562,561.35 23.4391 23.4390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT2(SSFE) ) 25.5864 +0.0808 +0.32% 2,066,485.03 25.5865 25.5864
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 10.0472 +0.0191 +0.19% 100,929,748.07 10.0473 10.0472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT4(SSFE) ) 10.3751 +0.0203 +0.20% 806,489.23 10.3752 10.3751
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 9.1141 -0.0208 -0.23% 82,896,303.03 9.1142 9.1141
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิด SSFE*) ( SCBPIN(SSFE) ) 9.3855 -0.0211 -0.22% 2,731,001.48 9.3856 9.3855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 11.0322 +0.0184 +0.17% 1,391,071,363.98 11.0322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 11.2383 +0.0264 +0.24% 790,208,445.18 11.2383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 11.1512 +0.0356 +0.32% 686,422,828.10 11.1512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 10.5965 +0.0255 +0.24% 206,095,718.41 10.5966 10.5965
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSE(SSFE) ) 10.4049 +0.0255 +0.25% 1,575,481.42 10.4050 10.4049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSET50(SSF) ) 18.0258 +0.0781 +0.44% 263,740,191.85 18.0403 18.0114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50(SSFE) ) 18.2106 +0.0792 +0.44% 40,784,654.18 18.2253 18.1960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 23.1251 +0.0509 +0.22% 93,017,610.73 23.1252 23.1251
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT3(SSFE) ) 25.0591 +0.0567 +0.23% 565,194.05 25.0592 25.0591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 14.4377 +0.0446 +0.31% 159,532,711.48 14.4378 14.4377
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTT(SSFE) ) 14.8439 +0.0468 +0.32% 1,602,554.20 14.8440 14.8439
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 8.4987 +0.0271 +0.32% 408,124,614.13 8.4988 8.4987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTSET(SSFE) ) 8.6147 +0.0276 +0.32% 4,310,133.41 8.6148 8.6147
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCE(SSF) ) 6.7384 +0.1004 +1.51% 60,280,404.85 6.7439 6.7330
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCE(SSFE) ) 6.8711 +0.1026 +1.52% 21,859,921.50 6.8767 6.8656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCHA-SSF ) 7.6664 +0.1068 +1.41% 302,678,782.32 7.6726 7.6603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHA(SSFE) ) 7.8240 +0.1092 +1.42% 38,489,494.07 7.8304 7.8177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.4838 +0.0009 +0.01% 690,563,576.60 11.4839 11.4838
16 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 14.9080 -0.0536 -0.36% 666,138,519.59 14.9081 14.9080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLEQ(SSFE) ) 15.1470 -0.0539 -0.35% 5,804,390.32 15.1471 15.1470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNDQ(SSF) ) 11.3321 -0.0359 -0.32% 340,531,965.31 11.3373 11.3270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(SSFE) ) 11.4537 -0.0362 -0.32% 94,083,871.36 11.4590 11.4485
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBWORLD(SSF) ) 10.6253 -0.0383 -0.36% 187,048,776.95 10.6307 10.6200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(SSFE) ) 10.8425 -0.0388 -0.36% 35,125,166.98 10.8480 10.8371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBJAPAN(SSF) ) 12.3975 +0.1074 +0.87% 101,913,850.29 12.3976 12.3975
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBJAPAN(SSFE) ) 12.6613 +0.1100 +0.88% 8,545,660.96 12.6614 12.6613
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500(SSFA) ) 28.4738 -0.0940 -0.33% 305,795,128.61 28.4867 28.4610
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 28.6519 -0.0945 -0.33% 2,837,630,082.73 28.6649 28.6390
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500(SSFE) ) 27.9731 -0.0915 -0.33% 227,672,617.68 27.9858 27.9605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSEMI(SSF) ) 15.0983 +0.1567 +1.05% 298,718,674.51 15.0984 15.0983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(SSFE) ) 15.4141 +0.1605 +1.05% 36,082,666.23 15.4142 15.4141
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEV(SSF) ) 4.9617 -0.0062 -0.12% 56,563,844.85 4.9643 4.9592
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( SCBEV(SSFE) ) 5.0670 -0.0062 -0.12% 7,918,629.91 5.0696 5.0645
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBUSA(SSF) ) 5.2931 +0.0496 +0.95% 45,552,736.86 5.2932 5.2931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(SSFE) ) 5.4579 +0.0515 +0.95% 4,615,298.50 5.4580 5.4579
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDJI(SSF) ) 11.3793 -0.0141 -0.12% 47,081,895.97 11.3845 11.3742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(SSFE) ) 11.4967 -0.0140 -0.12% 6,416,360.58 11.5020 11.4915
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBASHARES(SSF) ) 5.2630 -0.0231 -0.44% 77,763,290.48 5.2631 5.2630
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBASHARE(SSFE) ) 5.3649 -0.0234 -0.43% 22,151,728.32 5.3650 5.3649
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCTECH-SSF ) 3.9318 +0.0443 +1.14% 164,609,167.87 3.9339 3.9298
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECH(SSFE) ) 4.0146 +0.0454 +1.14% 10,992,219.18 4.0167 4.0126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBINNO(SSF) ) 4.2461 -0.0662 -1.54% 64,857,673.89 4.2462 4.2461
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(SSFE) ) 4.2906 -0.0668 -1.53% 4,774,792.69 4.2907 4.2906
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGENOME(SSF) ) 3.1444 -0.0500 -1.57% 18,886,444.04 3.1445 3.1444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(SSFE) ) 3.1761 -0.0504 -1.56% 1,041,173.57 3.1762 3.1761
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFINTECH(SSF) ) 5.5996 -0.0946 -1.66% 47,189,498.49 5.5997 5.5996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTEC(SSFE) ) 5.6810 -0.0959 -1.66% 2,438,407.88 5.6811 5.6810
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAUTO(SSF) ) 7.1843 -0.0806 -1.11% 47,278,291.82 7.1844 7.1843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(SSFE) ) 7.2561 -0.0813 -1.11% 1,766,493.29 7.2562 7.2561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNEXT(SSF) ) 5.5786 -0.1030 -1.81% 77,963,008.05 5.5787 5.5786
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(SSFE) ) 5.6371 -0.1040 -1.81% 4,780,626.87 5.6372 5.6371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEUROPE(SSF) ) 8.2175 +0.0410 +0.50% 56,438,087.27 8.2176 8.2175
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUROPE(SSFE) ) 8.3873 +0.0421 +0.50% 6,696,019.90 8.3874 8.3873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBIHEALTH(SSF) ) 4.3118 +0.0496 +1.16% 69,770,914.96 4.3119 4.3118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALT(SSFE) ) 4.4486 +0.0513 +1.17% 6,559,125.96 4.4487 4.4486
15 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMLCA(SSFE) ) 7.4194 -0.0480 -0.64% 600,760.40
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBMLCA(SSF) ) 7.3729 -0.0479 -0.65% 4,497,445.32
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPGF(SSF) ) 23.5426 -0.1018 -0.43% 43,243,478.82 23.5427 23.5426
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(SSFE) ) 24.0073 -0.1032 -0.43% 11,621,727.70 24.0074 24.0073
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 11.7045 +0.0705 +0.61% 88,867,625.57 11.7046 11.7045
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGSIF(SSFE) ) 11.9158 +0.0720 +0.61% 11,239,486.00 11.9159 11.9158
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGEX(SSF) ) 10.3719 +0.1215 +1.19% 9,730,016.35
17 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 15.2041 +0.0281 +0.19% 18,902,794,657.69 15.2041
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 24.7430 +0.0767 +0.31% 5,702,820,316.75 24.7430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 24.2082 +0.0534 +0.22% 1,647,866,772.81 24.2082
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 9.7771 +0.0186 +0.19% 648,046,101.82 9.7771
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 14.2421 +0.0441 +0.31% 2,789,486,425.66 14.2421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 8.5039 +0.0179 +0.21% 235,442,304.53 8.5039
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 8.3350 +0.0176 +0.21% 210,281,715.15 8.3350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 8.4968 +0.0272 +0.32% 237,583,339.76 8.4968
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 8.4970 +0.0271 +0.32% 158,944,135.57 8.4970
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.5925 +0.0085 +0.07% 494,477,621.56 12.5925
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMVIET(A) ) 7.9109 +0.0467 +0.59% 659,455,014.02 7.9110 7.9109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.6981 +0.0031 +0.02% 15,771,403,365.56 14.6982 14.6981
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.7283 +0.0019 +0.01% 8,901,566,875.99 14.7284 14.7283
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 22.8037 +0.0470 +0.21% 4,584,122,539.45 22.8038 22.8037
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 49.7401 +0.1683 +0.34% 8,399,878,048.07 49.7402 49.7401
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.2840 +0.0705 +0.43% 4,020,005,304.89 16.2841 16.2840
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCHA ) 6.9487 +0.0969 +1.41% 689,069,450.74 6.9488 6.9487
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 11.6556 -0.0107 -0.09% 1,422,281,653.34 11.6557 11.6556
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 20.4594 -0.0804 -0.39% 412,037,260.50 20.4595 20.4594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 7.6160 -0.0174 -0.23% 214,189,217.84 7.6161 7.6160
16 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMNDQ(A) ) 11.6591 -0.0372 -0.32% 343,965,799.99 11.6592 11.6591
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMJAPAN(A) ) 13.2908 +0.1135 +0.86% 39,158,598.06 13.2909 13.2908
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMWORLD(A) ) 12.4020 -0.0457 -0.37% 126,764,046.67 12.4021 12.4020
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMASHARES(A) ) 5.8726 -0.0268 -0.45% 126,332,654.04 5.8727 5.8726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 13.7882 -0.0524 -0.38% 316,538,039.45 13.7883 13.7882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMUSA(A) ) 12.4737 +0.1166 +0.94% 44,564,549.49 12.4738 12.4737
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCTECH ) 4.7904 +0.0534 +1.13% 461,799,733.78 4.7905 4.7904
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Sustainable Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 14.4269 +0.0268 +0.19% 1,095,491,369.35 14.4270 14.4269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 16.1673 -0.0299 -0.18% 302,931,379.08 16.1674 16.1673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 17.0470 -0.0563 -0.33% 2,959,644,711.34 17.0471 17.0470
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 13.5464 +0.0035 +0.03% 479,162,527.31 13.5465 13.5464
15 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMPGF(A) ) 10.8932 -0.0455 -0.42% 56,785,676.70 10.8933 10.8932
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMDIGI(A) ) 15.3146 +0.2930 +1.95% 94,517,181.89 15.3147 15.3146
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 16.0371 +0.2526 +1.60% 1,544,903,044.85 16.0372 16.0371
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMCLEAN(A) ) 5.6563 -0.0252 -0.44% 52,455,092.05 5.6564 5.6563
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMMLCA ) 7.0939 -0.0454 -0.64% 55,382,883.55
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 10.4510 +0.0844 +0.81% 67,136,282.35 10.4511 10.4510
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 11.7205 +0.1255 +1.08% 140,031,792.77 11.7206 11.7205
17 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) ( SCBTA(ThaiESGA) ) 10.0316 +0.0573 +0.57% 142,621,834.51 10.0317 10.0316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) ( SCBTA(ThaiESG) ) 10.0316 +0.0573 +0.57% 181,767,400.09 10.0317 10.0316
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) ( SCBTM(ThaiESG) ) 10.0689 +0.0260 +0.26% 461,494,451.56 10.0690 10.0689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) ( SCBTM(ThaiESGA) ) 10.0689 +0.0260 +0.26% 248,325,450.91 10.0690 10.0689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) ( SCBTP(ThaiESG) ) 10.0004 +0.0169 +0.17% 237,796,346.08 10.0005 10.0004
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า) ( SCBTP(ThaiESGA) ) 10.0003 +0.0168 +0.17% 197,123,762.73 10.0004 10.0003
31 มี.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.0460 +0.0260 +0.16% 170,595,682,583.47
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 10.0154 -0.1881 -1.84% 4,272,997,808.94
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.4415 -0.0528 -0.62% 1,486,560,807.18
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 10.0699 -0.2607 -2.52% 4,850,093,498.95
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 11.0846 +0.0106 +0.10% 2,488,606,660.70
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.0302 -0.1506 -1.35% 1,875,144,215.70
17 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.3887 +0.0007 +0.01% 1,704,849,464.76 10.3888 10.3887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.3887 +0.0007 +0.01% 10.3888 10.3887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.6207 +0.0005 +0.00% 37,892,516,225.15 10.6208 10.6207
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.8107 +0.0007 +0.01% 160,164,417.20 10.8108 10.8107
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3 ( SCBTG3 ) 9.3673 +0.0256 +0.27% 250,553,887.10 9.4142 9.3673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 ( SCBCHTG2 ) 6.0266 +0.0879 +1.48% 531,584,085.15 6.0912 6.0266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 8.7416 +0.0257 +0.29% 9,662,235.13 8.7416
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 8.1530 +0.0251 +0.31% 91,516,655.59 8.1530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YK ) 9.7876 +0.0221 +0.23% 525,979,517.21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YJ ) 9.7570 +0.0187 +0.19% 550,903,355.89
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YI ) 9.7380 +0.0165 +0.17% 1,408,005,654.21
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YD ) 10.0107 -0.0328 -0.33% 393,339,855.25
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK1YA ) 10.0908 -0.0381 -0.38% 637,763,563.45
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YC ) 9.9007 -0.0143 -0.14% 430,747,447.47
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YB ) 10.1329 -0.0128 -0.13% 411,382,721.67
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YA ) 10.2670 -0.0124 -0.12% 940,561,361.31
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBTHOR2YA ) 9.9392 +0.0020 +0.02% 1,219,341,831.15
16 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity ( SCBGTO ) 9.0636 -0.1194 -1.30% 107,867,296.25 9.1743 9.0500
15 พ.ค. 2567 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2567
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ( SCBGTTG2 ) 8.9201 +0.0687 +0.78% 114,549,960.06 9.0156 8.9201
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 9.6778 +0.0290 +0.30% 75,895,522.28 9.6778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 9.5443 +0.0263 +0.28% 51,525,190.08 9.5443
21 ธ.ค. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21 ธ.ค. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 ( SCBGTTG3 ) 10.7110 -0.0009 -0.01% 35,884,203.41 10.8257 10.7110

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2024

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 11/3/2567 22/3/2567 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART4
ครั้งที่ 1. 11/3/2567 22/3/2567 0.0900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 10/4/2567 26/4/2567 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2567 22/2/2567 0.3500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 10/4/2567 26/4/2567 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 11/3/2567 22/3/2567 0.3400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 9/2/2567 22/2/2567 0.3400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 11/3/2567 22/3/2567 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 9/1/2567 22/1/2567 0.4800
ครั้งที่ 2. 10/4/2567 26/4/2567 0.1500
รวม 2 ครั้ง 0.6300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม)
SCBLEQ-SSF
ครั้งที่ 1. 10/4/2567 26/4/2567 0.4700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLEQ(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/4/2567 26/4/2567 0.4000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม)
SCBSEMI(SSF)
ครั้งที่ 1. 13/5/2567 27/5/2567 0.7500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBSEMI(SSFE)
ครั้งที่ 1. 13/5/2567 27/5/2567 0.7700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBDJI(SSF)
ครั้งที่ 1. 10/4/2567 26/4/2567 0.3600
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBDJI(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/4/2567 26/4/2567 0.3600
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 12/2/2567 4/3/2567 0.2264
ครั้งที่ 2. 16/5/2567 7/6/2567 0.2222
รวม 2 ครั้ง 0.4486
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 15/2/2567 1/3/2567 0.2559
ครั้งที่ 2. 21/5/2567 4/6/2567 0.0778
รวม 2 ครั้ง 0.3337
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ERWPF
ครั้งที่ 1. 12/2/2567 28/2/2567 0.1365
ครั้งที่ 2. 28/5/2567 11/6/2567 1.1876
รวม 2 ครั้ง 1.3241
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 12/2/2567 28/2/2567 0.1658
ครั้งที่ 2. 21/5/2567 4/6/2567 0.0243
รวม 2 ครั้ง 0.1901
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 12/2/2567 28/2/2567 0.2005
ครั้งที่ 2. 31/5/2567 13/6/2567 0.2814
ครั้งที่ 3. 31/5/2567 14/6/2567 0.7500
รวม 3 ครั้ง 1.2319
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 12/2/2567 28/2/2567 0.0800
ครั้งที่ 2. 16/5/2567 4/6/2567 0.0800
รวม 2 ครั้ง 0.1600

การใช้และการจัดการคุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
ของท่านให้ดียิ่งขึ้นโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท