26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.6189 +0.0005 +0.00% 3,465,303,884.01 11.6190 11.6189
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.4328 +0.0006 +0.01% 4,975,823,249.37 11.4329 11.4328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.2198 +0.0005 +0.00% 801,709,364.77 11.2199 11.2198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.4334 +0.0006 +0.01% 4,955,452,383.37 11.4335 11.4334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.4172 +0.0007 +0.01% 11.4173 11.4172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.4653 +0.0006 +0.01% 59,175,933.39 11.4654 11.4653
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.9594 -0.0039 -0.03% 12,155,280,675.93 12.9595 12.9594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 13.0671 -0.0038 -0.03% 17,500,302.31 13.0672 13.0671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.6841 +0.0007 +0.01% 4,574,786,785.56 10.6842 10.6841
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.9902 +0.0008 +0.00% 50,200,921,929.89 20.9903 20.9902
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.4038 +0.0038 +0.02% 653,727,426.06 21.4039
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.3524 +0.0004 +0.00% 92,156,318,281.80 11.3525 11.3524
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.2631 +0.0004 +0.00% 25,536,786,688.99 11.2632 11.2631
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.3536 +0.0005 +0.00% 7,475,900,768.51 11.3537 11.3536
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.5844 +0.0006 +0.01% 281,586,651.39 11.5845 11.5844
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSFFPLU(SSFE) ) 11.3964 +0.0006 +0.01% 25,994,012.10 11.3965 11.3964
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 8.9025 -0.0528 -0.59% 487,265,940.20 8.9542 8.8954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBENERGYA ) 9.8772 -0.0586 -0.59% 13,020,303.55 9.9346 9.8693
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 8.9397 -0.0530 -0.59% 8.9470 8.9325
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.5729 -0.0626 -0.59% 5,168,684.75 10.5815 10.5531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 19.0480 -0.1262 -0.66% 6,266,314,809.36 19.0633 19.0328
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 19.3874 -0.1282 -0.66% 34,680,778.91 19.4030 19.3719
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 19.4919 -0.1289 -0.66% 130,142,242.90 19.5076 19.4763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 8.9984 -0.0799 -0.88% 2,465,468.93 8.9985 8.9984
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 8.7178 -0.0774 -0.88% 12,984,421.09 8.7179 8.7178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.9372 -0.1769 -0.88% 12,507,861,212.81 19.9373 19.9372
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.5843 -0.1822 -0.88% 464,398,766.04 20.5844 20.5843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.6146 -0.1826 -0.88% 157,522,973.96 20.6147 20.5925
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 8.3488 -0.1170 -1.38% 1,074,552,736.11 8.3973 8.3421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 10.8965 -0.1527 -1.38% 107,653,285.83 10.9598 10.8878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 8.5482 -0.1143 -1.32% 8.5551 8.5414
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 11.1271 -0.1557 -1.38% 10,612,113.90 11.1361 11.1063
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTEQP ) 11.9393 -0.0827 -0.69% 4,628,789.84 11.9394 11.9393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBQUALITYP ) 11.1033 -0.0852 -0.76% 11.1093 11.0974
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLARGEP ) 10.5072 -0.0305 -0.29% 10.5129 10.5016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 10.0943 -0.0776 -0.76% 339,274,862.48 10.1953 10.0943
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 11.0194 -0.0847 -0.76% 10,317,920.72 11.0844 11.0135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 11.3361 -0.0869 -0.76% 3,828,007.54 11.3423 11.3179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.1490 -0.1089 -1.18% 11,112,455.80 9.2029 9.1441
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.4120 -0.1118 -1.17% 1,077,284.93 9.4171 9.3969
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.1739 -0.1178 -1.27% 8,766,829.56 9.2280 9.1690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.4364 -0.1209 -1.27% 1,275,644.19 9.4415 9.4213
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 9.7923 -0.1084 -1.09% 2,803,699.23 9.8500 9.7871
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.0734 -0.1113 -1.09% 2,316,388.87 10.0789 10.0572
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 10.4579 -0.0305 -0.29% 12,992,959.32 10.5196 10.4523
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 10.7571 -0.0312 -0.29% 2,634,628.47 10.7630 10.7398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.1003 -0.0644 -0.70% 48,353,033.35 9.1978 9.1003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPMOA ) 10.2399 -0.0725 -0.70% 567,019.31 10.3496 10.2399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.1120 -0.0646 -0.70% 9.1121 9.1120
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 9.8137 -0.0724 -0.73% 2,818,038,543.33 9.9188 9.8137
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.5685 -0.0927 -0.73% 1,522,625,164.37 12.7031 12.5685
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.6033 -0.1016 -0.74% 316,168,782.97 13.7490 13.6033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.6033 -0.1016 -0.74% 13.6034 13.6033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 8.8469 -0.0608 -0.68% 8,379,449,690.83 8.8943 8.8469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDVA ) 9.2359 -0.0635 -0.68% 368,362,644.81 9.2854 9.2359
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 8.9018 -0.0620 -0.69% 8.9019 8.9018
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 10.4938 -0.0802 -0.76% 30,191,403.42 10.4939 10.4938
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 10.6565 -0.0781 -0.73% 10.6566 10.6565
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.9581 -0.0654 -0.65% 558,991,235.06 10.0648 9.9581
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.6878 -0.0700 -0.65% 11,325,123.68 10.6879 10.6878
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 11.0671 -0.0802 -0.72% 310,859,213.51 11.1856 11.0671
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 11.3179 -0.0816 -0.72% 36,666,163.84 11.3180 11.3179
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.9133 -0.0830 -0.69% 1,512,768,773.23 11.9771 11.9133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 15.7080 -0.0691 -0.44% 16,971,282.42 15.8762 15.7080
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 26.6742 -0.2029 -0.75% 4,669,292.32 26.9597 26.6742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 26.1240 -0.1881 -0.71% 2,494,665.40 26.4036 26.1240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 9.4667 -0.0520 -0.55% 1,885,296.64 9.5681 9.4667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 14.3267 -0.1076 -0.75% 2,107,821.52 14.4801 14.3267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.0495 -0.0649 -0.71% 189,336.48 9.1464 9.0495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 8.8704 -0.0636 -0.71% 712,730.67 8.9654 8.8704
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 10.2467 -0.0232 -0.23% 9,089,680,062.43 10.3126
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 10.2469 -0.0233 -0.23% 44,478,137.90 10.3128
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 8.1449 -0.0172 -0.21% 9,740,273.30 8.2757 8.1449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.6702 -0.0339 -0.29% 499,342,525.82 11.7327 11.6702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.5437 -0.0292 -0.31% 236,558,857.95 9.6459 9.5437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 9.8883 -0.0141 -0.14% 1,080,731,815.93 9.9626 9.8883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.1430 -0.0144 -0.14% 738,106,953.16 10.2192 10.1430
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.1164 -0.0218 -0.24% 922,227,152.35 9.1848 9.1164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 9.6686 -0.0233 -0.24% 3,011,830,996.23 9.7308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 8.7902 -0.0180 -0.20% 2,271,593,411.39 8.8609
22 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 9.5460 +0.0055 +0.06% 134,027,411.01 9.6228 9.5460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 9.7221 +0.0062 +0.06% 293,654,443.27 9.8262 9.7221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 10.0042 +0.0095 +0.10% 48,498,263.94 10.1113 10.0042
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 9.6423 +0.0108 +0.11% 86,432,367.03 9.7456 9.6423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 9.6562 +0.0113 +0.12% 77,135,065.24 9.7596 9.6562
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.1924 +0.0013 +0.01% 17,848,753.40 11.2524 11.1924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 10.9804 +0.0082 +0.07% 39,738,120.65 11.0392 10.9804
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.2866 +0.0101 +0.10% 17,289,325.67 10.3417 10.2866
26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 9.8971 -0.0317 -0.32% 190,014,827.36 9.8972 9.8971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 9.7385 -0.0315 -0.32% 4,038,217,008.48 9.8428 9.7385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 8.9139 -0.0288 -0.32% 2,278,989,601.36 9.0094 8.9139
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPIN(E) ) 9.6835 -0.0310 -0.32% 10,765,028.46 9.6836 9.6731
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assetsห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPA(A) ) 11.2081 -0.0045 -0.04% 883,383,575.60
26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFSTP ) 11.2027 +0.0703 +0.63% 11.2028 11.2027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.2863 +0.0538 +0.53% 46,900,564.32 10.3414 10.2863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 11.2027 +0.0703 +0.63% 285,694,227.71 11.2627 11.2027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAXJ(P) ) 9.0355 +0.0015 +0.02% 16,145,806.64 9.0410 9.0301
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAXJ(A) ) 8.9516 +0.0012 +0.01% 64,617,071.26 9.0019 8.9462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAXJ(E) ) 9.0670 +0.0015 +0.02% 8,625,684.83 9.0725 9.0519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 24.5881 -0.2483 -1.00% 652,864,464.29 24.7480 24.5512
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 15.6290 -0.1578 -1.00% 337,061,275.56 15.7306 15.6056
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 20.6925 -0.2100 -1.00% 20.7236 20.6615
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 24.3524 -0.2452 -1.00% 38,338,925.46 24.3890 24.2898
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 5.9063 -0.0625 -1.05% 348,005,593.35 5.9406 5.9016
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 5.9325 -0.0626 -1.04% 5.9373 5.9278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 6.1355 -0.0647 -1.04% 44,992,278.04 6.1405 6.1240
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 6.2393 -0.1070 -1.69% 1,480,855,463.16 6.2756 6.2343
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 6.2465 -0.1071 -1.69% 6.2516 6.2415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 6.5003 -0.1113 -1.68% 43,417,110.67 6.5056 6.4881
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 7.7551 -0.0615 -0.79% 6,021,686,626.17 7.8002 7.7489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHAA ) 7.7663 -0.0616 -0.79% 594,227,654.92 7.8114 7.7601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 7.7790 -0.0617 -0.79% 7.7853 7.7728
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 8.5755 -0.0678 -0.78% 212,464,916.60 8.5825 8.5594
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.6241 -0.0305 -0.32% 2,717,825,475.17 9.6901 9.6097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 11.6904 +0.0355 +0.30% 566,741,599.10 11.7705 11.6729
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 11.8557 +0.0362 +0.31% 26,443,561.99 11.8736 11.8252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.7955 -0.0309 -0.31% 32,260,517.46 9.8103 9.7703
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.6254 -0.0305 -0.32% 9.6399 9.6110
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 11.5117 +0.0369 +0.32% 1,124,316,127.74 11.7058 11.5025
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLNA ) 12.4341 +0.0399 +0.32% 233,066,524.04 12.6437 12.4242
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLNE ) 12.5205 +0.0413 +0.33% 1,659,014.60 12.5306 12.4971
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 11.6612 +0.0376 +0.32% 11.6706 11.6519
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABOND(A) ) 9.0199 -0.0078 -0.09% 282,369,425.99 9.1102 9.0199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 9.0777 -0.0183 -0.20% 35,556,475.43 9.1506 9.0777
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMBOND ) 7.2135 -0.0139 -0.19% 126,877,075.38 7.2522 7.2135
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 9.0781 -0.0182 -0.20% 1,872,037,496.78 9.1511 9.0781
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 7.7987 -0.0222 -0.28% 921,789,332.56 7.8822 7.7987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.0639 -0.0458 -0.45% 1,345,262,007.96 10.1717 10.0639
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.0637 -0.0458 -0.45% 15,716,981.27 10.1715 10.0637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.0189 -0.0362 -0.36% 677,394,623.98 10.1798 10.0189
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.0182 -0.0362 -0.36% 1,090,992,766.26 10.1791 10.0182
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 12.0462 -0.0394 -0.33% 590,186,117.77 12.2396 12.0462
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.0930 -0.0346 -0.34% 408,194,208.89 10.2551 10.0930
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.0941 -0.0346 -0.34% 124,402,090.67 10.2562 10.0941
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 10.4355 -0.0288 -0.28% 45,930,959.34 10.6031 10.4355
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.4978 -0.0289 -0.27% 561,978,486.99 10.6664 10.4978
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGQUAL(P) ) 11.0938 -0.0816 -0.73% 10,046,831.09 11.1017 11.0860
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCTECHP ) 3.8930 -0.0710 -1.79% 3.8950 3.8911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBRS2000(P) ) 10.4126 +0.0427 +0.41% 10.4179 10.4074
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.6349 -0.0122 -0.10% 533,877,426.13 11.8217 11.6349
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 14.1637 -0.0149 -0.11% 778,934,900.11 14.3911 14.1637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBRS2000(SSF) ) 10.4125 +0.0428 +0.41% 2,793,237.42 10.4178 10.4073
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRS2000(A) ) 10.4127 +0.0428 +0.41% 3,693,575.39 10.4737 10.4075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGVALUE(P) ) 10.6388 -0.1346 -1.25% 10.6463 10.6314
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGVALUE(A) ) 10.6051 -0.1345 -1.25% 4,335,596.70 10.6656 10.5977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGVALUE(E) ) 10.8065 -0.1362 -1.24% 887,051.75 10.8142 10.7873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGQUAL(A) ) 11.0837 -0.0825 -0.74% 82,178,975.61 11.1470 11.0759
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGQUAL(E) ) 11.2204 -0.0824 -0.73% 5,086,731.07 11.2284 11.2005
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNDQ(A) ) 9.2735 +0.0387 +0.42% 1,553,601,095.53 9.2782 9.2689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(E) ) 9.3343 +0.0391 +0.42% 110,227,142.01 9.3391 9.3196
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEV(A) ) 6.2417 -0.0712 -1.13% 502,799,563.93 6.3385 6.2386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEV(E) ) 6.3477 -0.0719 -1.12% 9,844,113.65 6.3510 6.3377
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 12.0278 -0.0736 -0.61% 276,438,669.49 12.2209 12.0278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500A ) 24.2716 +0.0859 +0.36% 1,150,265,201.41 24.4174 24.2473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWORLD(A) ) 9.0187 +0.0132 +0.15% 2,056,074,545.80 9.0684 9.0142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBWORLD(P) ) 9.1702 +0.0142 +0.16% 485,999,981.36 9.1749 9.1656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(E) ) 9.1447 +0.0141 +0.15% 20,825,618.17 9.1494 9.1303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJAPAN(A) ) 10.9318 +0.0842 +0.78% 309,339,898.01 11.0959 10.9318
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEMI(A) ) 10.3071 -0.0349 -0.34% 1,655,272,610.40 10.4175 10.3071
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(E) ) 10.5617 -0.0348 -0.33% 89,144,590.41 10.5618 10.5504
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 27.0543 +0.0980 +0.36% 484,619,139.62 27.0815 26.9983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJAPAN(P) ) 11.1550 +0.0869 +0.79% 988,280.05 11.1551 11.1550
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDEQ(A) ) 8.0269 -0.0164 -0.20% 189,468,082.53 8.1474 8.0269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUROPE(A) ) 7.0410 -0.1032 -1.44% 807,174,840.96 7.1467 7.0410
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBLOC(A) ) 4.5705 -0.0536 -1.16% 347,604,639.79 4.6227 4.5673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBLOC(E) ) 4.6757 -0.0545 -1.15% 30,317,183.19 4.6791 4.6674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLOC(P) ) 4.5787 -0.0538 -1.16% 4.5820 4.5755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNDQ(P) ) 9.2748 +0.0386 +0.42% 9.2795 9.2702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINNO(A) ) 3.7368 -0.0138 -0.37% 72,049,272.79 3.7743 3.7368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(E) ) 3.7761 -0.0139 -0.37% 19,945,150.74 3.7762 3.7721
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGENOME(A) ) 3.2132 -0.0360 -1.11% 27,552,835.25 3.2454 3.2132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(E) ) 3.2472 -0.0362 -1.10% 4,736,056.37 3.2473 3.2437
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINTECH(A) ) 4.1887 +0.0137 +0.33% 28,743,564.14 4.2307 4.1887
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTECH(E) ) 4.2325 +0.0140 +0.33% 7,255,120.28 4.2326 4.2280
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUTO(A) ) 6.6799 -0.0032 -0.05% 28,789,406.98 6.7468 6.6799
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAUTO(P) ) 6.6859 -0.0032 -0.05% 6.6860 6.6859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(E) ) 6.7505 -0.0029 -0.04% 4,787,197.66 6.7506 6.7433
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBASHARES(A) ) 5.6937 -0.0780 -1.35% 1,436,165,363.98 5.7792 5.6937
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBASHARES(P) ) 5.6945 -0.0781 -1.35% 5.6946 5.6945
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBNEXT(A) ) 4.0619 +0.0012 +0.03% 102,635,286.10 4.1026 4.0619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(E) ) 4.1046 +0.0014 +0.03% 12,164,767.71 4.1047 4.1002
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 4.8501 -0.0418 -0.85% 592,397,394.57 4.9280 4.8501
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCTECHA ) 3.8898 -0.0709 -1.79% 2,014,751,581.98 3.9334 3.8879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECHE ) 3.9889 -0.0723 -1.78% 68,503,684.04 3.9910 3.9826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 10.1771 +0.0094 +0.09% 405,522,348.25 10.2892 10.1669
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 10.3550 +0.0100 +0.10% 21,534,687.38 10.3655 10.3335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDJI(P) ) 10.1860 +0.0094 +0.09% 10.1963 10.1758
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUROPE(P) ) 7.1834 -0.1047 -1.44% 430,235.80 7.1835 7.1834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEMI(P) ) 10.3198 -0.0349 -0.34% 10.3199 10.3198
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBIHEALTH(A) ) 4.2522 -0.0344 -0.80% 693,792,785.33 4.3161 4.2522
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBIHEALTH(P) ) 4.2566 -0.0344 -0.80% 4.2567 4.2566
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALTH(E) ) 4.3939 -0.0350 -0.79% 21,625,629.05 4.3940 4.3892
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDEQ(P) ) 8.1748 -0.0160 -0.20% 742,792.21 8.1749 8.1748
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 8.9940 -0.0288 -0.32% 941,314,042.80 9.0391 8.9940
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 9.0141 -0.0281 -0.31% 25,356,677.31 9.0142 9.0141
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 9.2956 -0.0289 -0.31% 48,035,648.71 9.2957 9.2857
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.5843 +0.1119 +1.32% 446,612,306.10 8.7222 8.5843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 8.5843 +0.1119 +1.32% 8.5844 8.5843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 9.8100 -0.0707 -0.72% 852,397,911.57 9.9151 9.8100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 9.8100 -0.0707 -0.72% 9.8101 9.8100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 7.5429 -0.0548 -0.72% 1,452,434,020.78 7.6237 7.5429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMHP ) 7.5429 -0.0548 -0.72% 7.5430 7.5429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 4.5214 -0.0376 -0.82% 1,352,513,380.61 4.5941 4.5214
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 22.3229 +0.0790 +0.36% 3,202,818,680.11 22.4569 22.3006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 27.1996 +0.0985 +0.36% 240,479,370.31 27.2269 27.1724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 13.0354 -0.1370 -1.04% 774,891,650.67 13.2447 13.0354
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUSME ) 13.4209 -0.1392 -1.03% 2,082,222.04 13.4210 13.4065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 13.0364 -0.1370 -1.04% 13.0365 13.0364
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 13.1376 -0.0136 -0.10% 13.1377 13.1376
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 12.0278 -0.0736 -0.61% 12.0279 12.0278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 4.4983 -0.0347 -0.77% 1,751,393,156.76 4.5706 4.4983
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 4.4999 -0.0348 -0.77% 4.5000 4.4999
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(E) ) 4.6480 -0.0352 -0.75% 18,176,635.53 4.6481 4.6430
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 6.4537 -0.1386 -2.10% 1,384,100,812.54 6.5574 6.4537
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDO(A) ) 8.9641 -0.0532 -0.59% 102,384,910.50 9.0167 8.9596
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 6.4537 -0.1386 -2.10% 6.4538 6.4537
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 12.3350 +0.0397 +0.32% 320,491,899.06 12.4030 12.3288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINDIAA ) 13.8329 +0.0445 +0.32% 104,378,196.64 13.9091 13.8260
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 13.2385 +0.0436 +0.33% 6,186,220.61 13.2452 13.2319
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 14.7682 +0.0487 +0.33% 78,304,922.08 14.7757 14.7450
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 12.6141 -0.0801 -0.63% 621,367,204.86 12.6836 12.6078
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUEQA ) 14.0723 -0.0893 -0.63% 185,180,931.69 14.1498 14.0653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 13.0127 -0.0815 -0.62% 55,816,227.04 13.0193 13.0062
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 15.4214 -0.0966 -0.62% 72,474,883.79 15.4292 15.3972
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 7.0237 -0.0539 -0.76% 182,948,133.56 7.1365 7.0237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGPROPA ) 7.9115 -0.0607 -0.76% 19,503,988.26 8.0386 7.9115
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 7.1005 -0.0544 -0.76% 7.1006 7.1005
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 6.4957 -0.0102 -0.16% 400,041,464.27 6.5371 6.4892
22 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 12.2668 -0.0100 -0.08% 36,804,172.89 12.3982 12.2668
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOB ) 8.8836 +0.0062 +0.07% 367,459,443.51 8.9312 8.8836
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGLOB(P) ) 8.8836 +0.0062 +0.07% 8.8837 8.8836
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.6033 +0.0072 +0.07% 309,500,116.89 10.6885 10.6033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGA(A) ) 9.9173 +0.0058 +0.06% 739,340,245.33 10.0235 9.9173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 13.5088 +0.0140 +0.10% 1,452,677,639.86 13.7257 13.5088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCIO(A) ) 9.5223 +0.0222 +0.23% 771,750,428.39 9.6752 9.5223
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 11.2313 +0.0251 +0.22% 1,893,182,225.20 11.2915 11.2313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 11.2333 +0.0252 +0.22% 7,960,561.14 11.2935 11.2333
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.2605 -0.0077 -0.08% 3,822,886.62 9.3597 9.2605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 13.5088 +0.0140 +0.10% 13.5089 13.5088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 9.4342 +0.0057 +0.06% 264,359,762.54 9.5352 9.4342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWIPR ) 9.4342 +0.0056 +0.06% 395,967.82 9.5352 9.4342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBWIPD ) 9.4343 +0.0056 +0.06% 1,435,803.24 9.5353 9.4343
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.3960 +0.0050 +0.07% 134,586,578.78 7.5148 7.3960
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGLOW ) 11.1721 +0.0183 +0.16% 12,450,412.27 11.2320 11.1721
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.5779 +0.0140 +0.13% 8,726,956.90 10.6346 10.5779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Sustainable Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 11.9921 -0.0108 -0.09% 923,450,327.69 12.1847 11.9921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Sustainable Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 11.9921 -0.0108 -0.09% 11.9922 11.9921
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.2607 -0.0077 -0.08% 1,630,971,862.68 9.3599 9.2607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 22.7660 -0.0877 -0.38% 680,335,474.54 23.0097 22.7660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(E) ) 23.0748 -0.0883 -0.38% 12,552,475.54 23.0749 23.0748
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 14.3514 -0.0040 -0.03% 1,247,666,016.57 14.5818 14.3514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 13.5883 -0.1973 -1.43% 261,193,211.55 13.6611 13.5883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGHCA ) 11.8059 -0.0395 -0.33% 68,123,394.40 11.9955 11.8059
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 10.3724 +0.0429 +0.42% 46,773,686.29 10.5390 10.3724
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTRAVEL(A) ) 6.6166 -0.0482 -0.72% 565,616,020.59 6.7229 6.6166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBTRAVEL(E) ) 6.7725 -0.0490 -0.72% 3,999,045.04 6.7726 6.7653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMEGA(A) ) 7.9495 -0.0017 -0.02% 880,363,606.13 8.0772 7.9495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEX(A) ) 8.7267 +0.0088 +0.10% 4,012,657,821.92 8.8669 8.7267
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 7.0535 +0.1437 +2.08% 264,163,461.31 7.1291 7.0535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 4.7303 -0.0409 -0.86% 599,081,781.08 4.8063 4.7303
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCLEANP ) 4.7308 -0.0409 -0.86% 4.7309 4.7308
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCLEAN(E) ) 4.8232 -0.0415 -0.85% 3,047,088.84 4.8233 4.8180
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 9.4652 -0.0298 -0.31% 629,018,761.18 9.6172 9.4652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEESGP ) 9.4652 -0.0298 -0.31% 9.4653 9.4652
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 16.8858 -0.2453 -1.43% 142,645,599.32 16.9762 16.8858
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 14.5950 -0.2112 -1.43% 14.5951 14.5950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 14.3514 -0.0040 -0.03% 14.3515 14.3514
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTRAVEL(P) ) 6.6177 -0.0482 -0.72% 6.6178 6.6177
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 7.4230 +0.0603 +0.82% 177,809,561.35 7.4628 7.4230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEMEQA ) 7.4252 +0.0602 +0.82% 53,007,370.96 7.4650 7.4252
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 7.4235 +0.0603 +0.82% 7.4236 7.4235
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 22.7947 -0.0872 -0.38% 21,649,777.31 22.7948 22.7947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 9.2561 +0.0236 +0.26% 402,911,562.28 9.4048 9.2561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 9.2561 +0.0236 +0.26% 9.2562 9.2561
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 10.9666 -0.0367 -0.33% 984,654,007.42 11.1427 10.9666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 11.0173 -0.0376 -0.34% 11.0174 11.0173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(A) ) 7.3331 -0.1383 -1.85% 1,515,988,979.97 7.4432 7.3331
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(E) ) 7.5173 -0.1414 -1.85% 70,196,893.39 7.5174 7.5093
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 6.4172 +0.0112 +0.17% 220,050,652.63 6.4516 6.4172
28 มิ.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28 มิ.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.2117 -0.0012 -0.10% 29,585.18
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 3.0755 -0.0113 -0.37% 2,064,591.98
26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBLT1(SSFA) ) 15.9142 -0.0703 -0.44% 25,368,581.27 15.9143 15.9142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAXJ(SSF) ) 8.9543 +0.0012 +0.01% 8,581,585.27 8.9598 8.9489
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 9.6154 -0.0305 -0.32% 220,032,607.61 9.6299 9.6010
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDH(SSFE) ) 9.6800 -0.0305 -0.31% 8,604,058.25 9.6946 9.6655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.9609 -0.0039 -0.03% 354,001,619.58 12.9610 12.9609
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFP(SSFE) ) 13.0218 -0.0037 -0.03% 15,449,786.02 13.0219 13.0218
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.0167 -0.0142 -0.14% 67,456,886.01 10.0168 10.0167
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSMART2(SSFE) ) 10.0654 -0.0141 -0.14% 1,703,805.28 10.0655 10.0654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 9.8210 -0.0675 -0.68% 413,397,328.95 9.8211 9.8210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDV(SSFE) ) 9.0178 -0.0617 -0.68% 3,503,038.93 9.0179 9.0178
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 16.1246 -0.0714 -0.44% 1,881,995,558.76 16.1247 16.1246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT1(SSFE) ) 16.2803 -0.0712 -0.44% 2,575,736.66 16.2804 16.2803
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 24.8859 -0.1897 -0.76% 441,240,692.53 24.8860 24.8859
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT2(SSFE) ) 26.7980 -0.2026 -0.75% 1,583,413.60 26.7981 26.7980
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 10.9378 -0.0602 -0.55% 95,638,294.35 10.9379 10.9378
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT4(SSFE) ) 11.1418 -0.0607 -0.54% 531,680.64 11.1419 11.1418
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 9.2638 -0.0300 -0.32% 73,583,371.01 9.2639 9.2638
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิด SSFE*) ( SCBPIN(SSFE) ) 9.4765 -0.0304 -0.32% 1,836,690.79 9.4766 9.4765
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 11.4666 -0.0487 -0.42% 1,450,314,955.57 11.4666
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 11.9017 -0.0878 -0.73% 839,593,608.33 11.9017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 11.8181 -0.1053 -0.88% 726,907,739.43 11.8181
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 11.2530 -0.0830 -0.73% 195,410,111.10 11.2531 11.2530
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSE(SSFE) ) 10.9017 -0.0797 -0.73% 973,983.79 10.9018 10.9017
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSET50(SSF) ) 18.9618 -0.1257 -0.66% 132,953,682.38 18.9771 18.9466
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50(SSFE) ) 19.0910 -0.1262 -0.66% 20,577,994.20 19.1064 19.0757
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 24.5882 -0.1774 -0.72% 84,149,203.68 24.5883 24.5882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLT3(SSFE) ) 26.2835 -0.1881 -0.71% 232,790.88 26.2836 26.2835
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 14.9264 -0.1123 -0.75% 137,845,143.58 14.9265 14.9264
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTT(SSFE) ) 15.1385 -0.1130 -0.74% 646,840.38 15.1386 15.1385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 9.0070 -0.0799 -0.88% 376,785,639.25 9.0071 9.0070
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLTSET(SSFE) ) 9.0881 -0.0805 -0.88% 2,752,883.96 9.0882 9.0881
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCE(SSF) ) 5.9205 -0.0626 -1.05% 22,977,430.97 5.9253 5.9158
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCE(SSFE) ) 5.9984 -0.0633 -1.04% 8,964,662.98 6.0033 5.9936
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCHA-SSF ) 7.7644 -0.0616 -0.79% 225,843,433.87 7.7707 7.7582
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHA(SSFE) ) 7.8732 -0.0623 -0.79% 19,986,177.42 7.8796 7.8669
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.3385 +0.0005 +0.00% 407,745,980.03 11.3386 11.3385
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 13.4569 -0.0142 -0.11% 525,025,934.38 13.4570 13.4569
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLEQ(SSFE) ) 13.5342 -0.0125 -0.09% 2,328,085.08 13.5343 13.5342
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNDQ(SSF) ) 9.2394 +0.0383 +0.42% 162,199,642.75 9.2441 9.2348
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNDQ(SSFE) ) 9.3081 +0.0390 +0.42% 40,365,411.99 9.3129 9.3034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEV(SSF) ) 6.2417 -0.0713 -1.13% 29,343,205.58 6.2449 6.2386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ( SCBEV(SSFE) ) 6.3307 -0.0718 -1.12% 4,955,724.68 6.3340 6.3275
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBWORLD(SSF) ) 9.0187 +0.0132 +0.15% 109,012,032.16 9.0233 9.0142
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBWORLD(SSFE) ) 9.1448 +0.0141 +0.15% 17,343,437.89 9.1495 9.1402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBJAPAN(SSF) ) 10.9324 +0.0841 +0.78% 58,987,762.43 10.9325 10.9324
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBJAPAN(SSFE) ) 11.0849 +0.0863 +0.78% 3,756,665.34 11.0850 11.0849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBS&P500(SSFA) ) 23.8107 +0.0843 +0.36% 98,325,768.79 23.8346 23.7869
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 24.2156 +0.0858 +0.36% 1,906,854,087.30 24.2399 24.1914
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500(SSFE) ) 23.4406 +0.0849 +0.36% 102,770,550.72 23.4641 23.4172
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSEMI(SSF) ) 10.3088 -0.0348 -0.34% 116,708,508.04 10.3089 10.3088
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSEMI(SSFE) ) 10.4552 -0.0344 -0.33% 9,403,847.20 10.4553 10.4552
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBUSA(SSF) ) 4.4998 -0.0347 -0.77% 27,999,072.53 4.4999 4.4998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBUSA(SSFE) ) 4.5924 -0.0348 -0.75% 2,226,371.97 4.5925 4.5924
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDJI(SSF) ) 10.1793 +0.0093 +0.09% 31,554,063.99 10.1896 10.1691
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(SSFE) ) 10.2487 +0.0099 +0.10% 4,074,514.03 10.2590 10.2385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBASHARES(SSF) ) 5.6947 -0.0781 -1.35% 49,522,546.83 5.6948 5.6947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBASHARE(SSFE) ) 5.7680 -0.0786 -1.34% 15,993,343.05 5.7681 5.7680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBCTECH-SSF ) 3.8910 -0.0710 -1.79% 109,128,558.06 3.8930 3.8891
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCTECH(SSFE) ) 3.9458 -0.0716 -1.78% 4,948,858.97 3.9479 3.9438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBINNO(SSF) ) 3.7368 -0.0138 -0.37% 40,204,545.09 3.7369 3.7368
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINNO(SSFE) ) 3.7642 -0.0138 -0.37% 2,253,173.74 3.7643 3.7642
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGENOME(SSF) ) 3.2133 -0.0360 -1.11% 13,462,618.16 3.2134 3.2133
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGENOME(SSFE) ) 3.2352 -0.0361 -1.10% 566,729.96 3.2353 3.2352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFINTECH(SSF) ) 4.1888 +0.0137 +0.33% 26,950,346.56 4.1889 4.1888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBFINTEC(SSFE) ) 4.2366 +0.0141 +0.33% 1,054,231.46 4.2367 4.2366
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBAUTO(SSF) ) 6.6809 -0.0032 -0.05% 33,356,094.62 6.6810 6.6809
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBAUTO(SSFE) ) 6.7263 -0.0029 -0.04% 860,820.09 6.7264 6.7263
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBNEXT(SSF) ) 4.0619 +0.0012 +0.03% 26,058,139.36 4.0620 4.0619
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNEXT(SSFE) ) 4.0911 +0.0014 +0.03% 1,614,233.34 4.0912 4.0911
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBEUROPE(SSF) ) 7.0424 -0.1032 -1.44% 35,343,998.33 7.0425 7.0424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUROPE(SSFE) ) 7.1387 -0.1040 -1.44% 2,172,214.83 7.1388 7.1387
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBIHEALTH(SSF) ) 4.2526 -0.0344 -0.80% 53,062,340.12 4.2527 4.2526
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBIHEALT(SSFE) ) 4.3428 -0.0345 -0.79% 4,654,602.29 4.3429 4.3428
22 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPGF(SSF) ) 22.7690 -0.0877 -0.38% 22,208,556.10 22.7691 22.7690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBPGF(SSFE) ) 23.0660 -0.0882 -0.38% 6,419,176.77 23.0661 23.0660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGEX(SSF) ) 8.7269 +0.0089 +0.10% 5,699,745.24 8.7270 8.7269
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 11.2323 +0.0252 +0.22% 65,203,469.43 11.2324 11.2323
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGSIF(SSFE) ) 11.3674 +0.0258 +0.23% 3,566,444.22 11.3675 11.3674
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBVIET(SSF) ) 7.3334 -0.1383 -1.85% 328,114,316.44 7.3335 7.3334
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVIET(SSFE) ) 7.4862 -0.1408 -1.85% 61,988,869.49 7.4863 7.4862
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดเพื่อการออมแบบสะสมมูลค่า) ( SCBVIET(SSFA) ) 7.3360 -0.1383 -1.85% 106,892,100.43 7.3361 7.3360
26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 15.7689 -0.0697 -0.44% 20,992,745,789.17 15.7689
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 26.2705 -0.2002 -0.76% 6,399,087,114.43 26.2705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 25.7397 -0.1857 -0.72% 1,869,096,681.54 25.7397
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 10.6438 -0.0586 -0.55% 756,845,986.33 10.6438
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 14.7243 -0.1107 -0.75% 3,085,508,192.07 14.7243
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.0270 -0.0648 -0.71% 266,847,201.96 9.0270
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 8.8477 -0.0635 -0.71% 238,246,413.04 8.8477
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.0050 -0.0799 -0.88% 265,107,527.50 9.0050
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.0052 -0.0799 -0.88% 182,019,717.36 9.0052
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 12.8446 -0.0354 -0.27% 528,529,787.69 12.8446
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.4498 +0.0010 +0.01% 14,120,316,378.45 14.4499 14.4498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.3769 -0.0040 -0.03% 8,389,675,991.10 14.3770 14.3769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.3144 -0.1673 -0.66% 4,943,047,467.48 25.3145 25.3144
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 52.1447 -0.3690 -0.70% 8,323,763,777.20 52.1448 52.1447
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 17.1376 -0.1138 -0.66% 3,694,220,324.70 17.1377 17.1376
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCHA ) 7.0351 -0.0561 -0.79% 565,081,692.79 7.0352 7.0351
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.6255 -0.0306 -0.32% 1,083,706,878.12 9.6256 9.6255
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 16.8207 -0.1758 -1.03% 274,560,318.99 16.8208 16.8207
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 7.7502 -0.0257 -0.33% 205,034,320.85 7.7503 7.7502
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMNDQ(A) ) 9.5199 +0.0396 +0.42% 119,543,865.34 9.5200 9.5199
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMJAPAN(A) ) 11.4905 +0.0858 +0.75% 11,517,625.03 11.4906 11.4905
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMWORLD(A) ) 10.5055 +0.0159 +0.15% 40,433,168.75 10.5056 10.5055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMASHARES(A) ) 6.3660 -0.0875 -1.36% 101,847,107.14 6.3661 6.3660
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 12.0284 -0.0107 -0.09% 232,206,487.92 12.0285 12.0284
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMUSA(A) ) 10.5145 -0.0811 -0.77% 32,026,761.67 10.5146 10.5145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMCTECH ) 4.7332 -0.0854 -1.77% 336,030,879.17 4.7333 4.7332
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Sustainable Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 12.1987 -0.1026 -0.83% 918,651,253.70 12.1988 12.1987
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 13.8559 -0.0872 -0.63% 233,416,849.35 13.8560 13.8559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 14.2604 +0.0528 +0.37% 1,905,381,125.27 14.2605 14.2604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 12.2490 -0.0727 -0.59% 425,496,669.83 12.2491 12.2490
22 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMPGF(A) ) 10.3864 -0.0557 -0.53% 29,142,794.02 10.3865 10.3864
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMDIGI(A) ) 11.7867 -0.0024 -0.02% 27,021,314.09 11.7868 11.7867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMVIET(A) ) 7.6377 -0.1395 -1.79% 479,589,674.66 7.6378 7.6377
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 14.2429 -0.0465 -0.33% 1,285,262,205.43 14.2430 14.2429
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRMCLEAN(A) ) 7.3246 -0.0606 -0.82% 45,165,713.22 7.3247 7.3246
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMMLCA ) 6.7973 +0.1387 +2.08% 45,277,459.00 6.7974 6.7973
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.5734 +0.0154 +0.16% 61,975,411.96 9.5735 9.5734
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.3047 +0.0135 +0.13% 118,632,440.16 10.3048 10.3047
30 มิ.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30 มิ.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.2622 +0.0159 +0.10% 172,894,220,900.77
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 10.2308 -0.0105 -0.10% 4,364,898,404.86
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.2385 +0.4305 +5.51% 1,450,801,747.14
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 10.5145 -0.4156 -3.80% 5,064,197,816.03
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.9107 +0.0018 +0.02% 2,449,573,449.39
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.8512 +0.1606 +1.50% 1,844,714,856.81
26 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.2495 +0.0005 +0.00% 1,405,241,958.28 10.2496 10.2495
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.2998 +0.0005 +0.00% 361,304,981.29 10.2999 10.2998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.3567 -0.0024 -0.02% 36,120,663,867.22 10.3568 10.3567
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.5169 -0.0023 -0.02% 447,710,541.68 10.5170 10.5169
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3 ( SCBTG3 ) 9.8168 -0.0640 -0.65% 338,256,210.82
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 ( SCBCHTG2 ) 5.7060 -0.0408 -0.71% 561,498,279.32 5.7672 5.7060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.3501 -0.0699 -0.74% 12,111,631.24 9.3501
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 8.7038 -0.0657 -0.75% 99,850,586.53 8.7038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YD ) 9.8350 +0.0003 +0.00% 386,436,652.33
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK1YA ) 9.9438 +0.0402 +0.41% 628,473,374.32
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YC ) 9.7477 +0.0159 +0.16% 424,088,878.29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YB ) 9.7951 +0.0163 +0.17% 397,666,576.88
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBLINK2YA ) 9.8904 +0.0163 +0.17% 910,523,560.23
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YG ) 10.1244 +0.0388 +0.38% 492,147,069.26
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YH ) 9.9636 +0.0379 +0.38% 715,313,532.78
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YF ) 9.9907 +0.0384 +0.39% 406,449,353.04
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YD ) 10.2325 +0.0469 +0.46% 879,437,430.14
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBTHOR2YA ) 9.9629 +0.0441 +0.44% 1,223,401,764.12
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YE ) 10.1994 +0.0435 +0.43% 646,484,587.70
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YC ) 10.2614 +0.0499 +0.49% 987,143,127.61
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YB ) 10.0747 +0.0301 +0.30% 587,025,227.33
25 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity ( SCBGTO ) 7.6926 +0.0044 +0.06% 109,877,734.20 7.7865 7.6811
22 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 ( SCBGTTG2 ) 7.5708 -0.0048 -0.06% 112,459,123.29 7.6519 7.5708
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 ( SCBGTTG3 ) 9.7910 +0.0315 +0.32% 55,183,220.24 9.8959 9.7910
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 8.9788 +0.0035 +0.04% 84,336,824.86 8.9788
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 8.8664 +0.0037 +0.04% 55,249,338.79 8.8664
7 ก.ย. 2566 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
7 ก.ย. 2566
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBDSHARC1YA ) 10.0253 -0.0386 -0.38% 2,305,678,298.20 10.0253

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2023

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGY
ครั้งที่ 1. 8/2/2566 20/2/2566 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKING
ครั้งที่ 1. 8/2/2566 20/2/2566 0.1000
ครั้งที่ 2. 9/8/2566 22/8/2566 0.1000
รวม 2 ครั้ง 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 8/2/2566 20/2/2566 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020)
SCBLT1-2020
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.3000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020)
SCBLT4-2020
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020)
SCBLTT-2020
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLN
ครั้งที่ 1. 12/6/2566 23/6/2566 0.3700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 12/4/2566 27/4/2566 0.1800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2566 24/2/2566 0.1400
ครั้งที่ 2. 11/8/2566 25/8/2566 0.5600
รวม 2 ครั้ง 0.7000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 12/4/2566 27/4/2566 0.5000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500
ครั้งที่ 1. 12/6/2566 23/6/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 13/3/2566 24/3/2566 0.2000
ครั้งที่ 2. 11/9/2566 22/9/2566 0.4400
รวม 2 ครั้ง 0.6400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQ
ครั้งที่ 1. 13/2/2566 24/2/2566 0.3000
ครั้งที่ 2. 11/8/2566 25/8/2566 0.3500
รวม 2 ครั้ง 0.6500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 13/3/2566 24/3/2566 0.2500
ครั้งที่ 2. 11/9/2566 22/9/2566 0.1400
รวม 2 ครั้ง 0.3900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 11/1/2566 24/1/2566 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBS&P500-SSF
ครั้งที่ 1. 12/6/2566 23/6/2566 0.1100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBS&P500(SSFE)
ครั้งที่ 1. 12/6/2566 23/6/2566 0.2700
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT1-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLT2(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT4-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิด SSFE*)
SCBPIN(SSFE)
ครั้งที่ 1. 13/2/2566 24/2/2566 0.1598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBSE-SSF
ครั้งที่ 1. 8/2/2566 20/2/2566 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLT3(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLTT-SSF
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLTT(SSFE)
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 10/1/2566 20/1/2566 0.1400
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 15/2/2566 3/3/2566 0.2535
ครั้งที่ 2. 17/5/2566 7/6/2566 0.2450
ครั้งที่ 3. 17/8/2566 7/9/2566 0.2370
รวม 3 ครั้ง 0.7355
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 14/2/2566 7/3/2566 0.2400
ครั้งที่ 2. 17/8/2566 4/9/2566 0.1848
รวม 2 ครั้ง 0.4248
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2566 3/3/2566 0.2750
ครั้งที่ 2. 17/5/2566 2/6/2566 0.2600
ครั้งที่ 3. 17/8/2566 4/9/2566 0.0796
รวม 3 ครั้ง 0.6146
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2566 3/3/2566 0.1885
ครั้งที่ 2. 17/5/2566 2/6/2566 0.1800
ครั้งที่ 3. 17/8/2566 4/9/2566 0.1818
รวม 3 ครั้ง 0.5503
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2566 2/3/2566 0.0500
ครั้งที่ 2. 17/5/2566 2/6/2566 0.0500
ครั้งที่ 3. 17/8/2566 4/9/2566 0.0550
รวม 3 ครั้ง 0.1550

การใช้และการจัดการคุกกี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัท") มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
ของท่านให้ดียิ่งขึ้นโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท