12 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.4826 +0.0001 +0.00% 3,964,696,645.30 11.4827 11.4826
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.2690 +0.0002 +0.00% 4,524,936,955.28 11.2691 11.2690
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 11.0726 +0.0001 +0.00% 600,670,695.56 11.0727 11.0726
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.2694 +0.0001 +0.00% 6,521,463,115.90 11.2695 11.2694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.2590 +0.0002 +0.00% 11.2591 11.2590
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน E) ( SCBTMFPLUS-E ) 11.2705 +0.0003 +0.00% 12,604,026.19 11.2706 11.2705
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.8459 -0.0004 -0.00% 23,399,565,560.71 12.8460 12.8459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.8459 -0.0004 -0.00% 12.8460 12.8459
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.4805 +0.0006 +0.01% 3,220,418,080.44 10.4806 10.4805
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.7769 +0.0001 +0.00% 68,057,962,733.82 20.7770 20.7769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 21.1078 -0.0009 -0.00% 645,849,485.70 21.1079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 11.1961 +0.0004 +0.00% 162,996,070,685.17 11.1962 11.1961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 11.1173 +0.0004 +0.00% 43,668,311,231.56 11.1174 11.1173
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 11.1981 +0.0005 +0.00% 18,510,506,276.06 11.1982 11.1981
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.3126 +0.0008 +0.01% 237,532,334.46 11.3127 11.3126
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.1992 -0.1311 -1.27% 710,347,494.19 10.2585 10.1910
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.2237 -0.1309 -1.26% 675,460.98 10.2320 10.2155
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBENERGYE ) 10.5835 -0.1355 -1.26% 3,827,167.03 10.5921 10.5637
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 18.3765 -0.2868 -1.54% 6,161,393,305.41 18.3913 18.3618
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 18.4596 -0.2872 -1.53% 8,409,969.17 18.4745 18.4448
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSET50E ) 18.5592 -0.2888 -1.53% 77,036,032.49 18.5741 18.5444
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSETA-2020 ) 9.0046 -0.1359 -1.49% 6,193,310.78 9.0047 9.0046
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSETD-2020 ) 9.0048 -0.1359 -1.49% 765,390.25 9.0049 9.0048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 19.9125 -0.3073 -1.52% 11,511,120,837.63 19.9126 19.9125
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.2038 -0.3105 -1.51% 617,756,009.26 20.2039 20.2038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.2330 -0.3110 -1.51% 133,826,624.39 20.2331 20.2114
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 9.1493 -0.2500 -2.66% 1,279,904,126.12 9.2024 9.1420
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 9.1504 -0.2501 -2.66% 102,069,163.41 9.2036 9.1431
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 9.1700 -0.2502 -2.66% 6,413,591.70 9.1774 9.1627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBBANKINGE ) 9.1948 -0.2509 -2.66% 7,682,001.77 9.2023 9.1776
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBQUALITYA ) 9.8837 -0.2096 -2.08% 12,982,128.96 9.9420 9.8784
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBQUALITYE ) 9.9827 -0.2110 -2.07% 757,576.56 9.9881 9.9667
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBVALUEA ) 9.5084 -0.1280 -1.33% 4,943,381.00 9.5645 9.5033
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBVALUEE ) 9.6033 -0.1287 -1.32% 710,563.15 9.6085 9.5879
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMOMENTA ) 9.5548 -0.1924 -1.97% 31,220,943.13 9.6111 9.5497
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBMOMENTE ) 9.6486 -0.1937 -1.97% 1,325,618.07 9.6539 9.6331
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEQUALA ) 10.5335 -0.1879 -1.75% 10,422,974.52 10.5956 10.5279
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEQUALE ) 10.6381 -0.1891 -1.75% 504,714.93 10.6439 10.6210
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGEA ) 9.3828 -0.1536 -1.61% 44,835,789.45 9.4381 9.3778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBLARGEE ) 9.4750 -0.1545 -1.60% 521,399.35 9.4802 9.4598
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 10.0339 -0.1680 -1.65% 37,346,510.07 10.1414 10.0339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 10.0339 -0.1680 -1.65% 10.0340 10.0339
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 11.4166 -0.1873 -1.61% 4,509,091,874.97 11.5389 11.4166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 12.9469 -0.2124 -1.61% 1,547,721,628.15 13.0855 12.9469
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.3257 -0.2000 -1.60% 26,660,578.02 12.3258 12.3257
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 16.0555 -0.3231 -1.97% 736,482,090.20 16.2274 16.0555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 16.1646 -0.3233 -1.96% 13,742,355.88 16.1647 16.1646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 10.2944 -0.1625 -1.55% 8,526,636,511.31 10.3496 10.2944
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 10.3217 -0.1618 -1.54% 1,742,833.53 10.3218 10.3217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.5278 -0.1382 -1.43% 167,862,625.74 9.6232 9.5278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.5278 -0.1382 -1.43% 9.5279 9.5278
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.9931 -0.1302 -1.29% 955,219,356.75 10.1001 9.9931
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 10.4460 -0.1352 -1.28% 10,936,274.69 10.4461 10.4460
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.3659 -0.1565 -1.49% 359,552,987.48 10.4769 10.3659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.3659 -0.1565 -1.49% 10.3660 10.3659
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 12.2099 -0.1816 -1.47% 1,982,479,115.24 12.2753 12.2099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020) ( SCBLT1-2020 ) 17.9507 -0.2434 -1.34% 7,994,976.04 18.1429 17.9507
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020) ( SCBLT2-2020 ) 28.8248 -0.5199 -1.77% 6,786,887.04 29.1333 28.8248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020) ( SCBLT3-2020 ) 26.8055 -0.4472 -1.64% 734,407.89 27.0924 26.8055
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020) ( SCBLT4-2020 ) 11.8003 -0.1286 -1.08% 584,346.84 11.9267 11.8003
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020) ( SCBLTT-2020 ) 15.7164 -0.2621 -1.64% 229,087.08 15.8847 15.7164
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020) ( SCBLTSEA-2020 ) 9.3391 -0.1642 -1.73% 198,234.06 9.4391 9.3391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020) ( SCBLTSED-2020 ) 9.3397 -0.1643 -1.73% 177,272.13 9.4397 9.3397
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBPLUS ) 11.2901 +0.0020 +0.02% 24,901,098,076.51 11.3627
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPLUSA ) 11.2904 +0.0021 +0.02% 82,329,904.94 11.3630
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.1503 +0.0216 +0.24% 10,953,608.78 9.2973 9.1503
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.3731 -0.0766 -0.67% 315,030,026.46 11.4340 11.3731
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBRAAA ) 9.5606 -0.0887 -0.92% 490,356,177.54 9.6630 9.5606
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.1427 -0.0398 -0.39% 1,902,944,156.17 10.2189 10.1427
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.4039 -0.0408 -0.39% 1,667,792,808.05 10.4820 10.4039
9 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDPLUSA ) 9.8060 -0.0027 -0.03% 3,218,578,702.85 9.8795 9.8060
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.5028 -0.0069 -0.07% 8,493,247,920.56 10.5703
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPLUSA ) 9.6677 -0.0066 -0.07% 5,733,782,873.32 9.7454
8 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMILDA ) 10.2867 +0.0246 +0.24% 238,763,446.91 10.3694 10.2867
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLASSICA ) 10.6543 +0.0348 +0.33% 140,977,714.50 10.7684 10.6543
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSPICYA ) 11.0496 +0.0428 +0.39% 38,081,125.18 11.1679 11.0496
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART3 ) 10.5048 +0.0179 +0.17% 172,093,041.86 10.5611 10.5048
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART4 ) 10.4559 +0.0219 +0.21% 131,921,962.90 10.5119 10.4559
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 11.2050 +0.0061 +0.05% 20,437,777.82 11.2650 11.2050
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.4248 +0.0297 +0.26% 40,766,961.19 11.4860 11.4248
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.8708 +0.0436 +0.40% 18,746,690.37 10.9291 10.8708
12 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.2466 -0.0567 -0.50% 5,514,220,378.18 11.3550 11.2286
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.4928 -0.0530 -0.50% 3,443,820,994.16 10.5939 10.4760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPINP ) 11.1349 -0.0552 -0.49% 1,762,439,358.11 11.1528 11.1171
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 10.4551 +0.0358 +0.34% 58,463,569.72 10.5111 10.4551
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.3300 +0.0320 +0.34% 239,203,723.03 9.3800 9.3300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 22.1281 -0.1009 -0.45% 763,207,044.61 22.2720 22.0949
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 16.4231 -0.0749 -0.45% 255,759,176.55 16.5299 16.3985
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 21.5399 -0.0964 -0.45% 31,950,254.58 21.5723 21.5076
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBNK225E ) 21.3814 -0.0958 -0.45% 14,784,639.71 21.4136 21.3264
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.7792 -0.0161 -0.18% 309,364,948.88 8.8302 8.7722
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.7830 -0.0157 -0.18% 8.7901 8.7760
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEE ) 8.8972 -0.0156 -0.18% 10,304,902.17 8.9044 8.8806
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 11.1852 -0.0583 -0.52% 1,579,660,494.33 11.2501 11.1763
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 11.1866 -0.0583 -0.52% 11.1956 11.1777
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCEHE ) 11.3686 -0.0584 -0.51% 12,454,485.94 11.3778 11.3473
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 10.8324 -0.1946 -1.76% 7,611,025,667.75 10.8954 10.8237
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 10.8428 -0.1948 -1.76% 10.8516 10.8341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBCHAE ) 11.6861 -0.2090 -1.76% 102,171,673.11 11.6955 11.6643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 9.3883 -0.0055 -0.06% 1,223,540,493.06 9.4527 9.3742
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDE ) 9.4195 -0.0052 -0.06% 15,312,398.05 9.4337 9.3953
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 9.2918 -0.0382 -0.41% 2,742,926,771.97 9.3555 9.2779
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBGOLDHE ) 9.3564 -0.0382 -0.41% 23,109,407.90 9.3705 9.3324
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGOLDHP ) 9.2924 -0.0382 -0.41% 9.3064 9.2785
9 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 18.3030 +0.0612 +0.34% 1,429,428,534.68 18.6115 18.2884
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBLNP ) 18.3187 +0.0618 +0.34% 76,435,184.28 18.3335 18.3040
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 11.1031 -0.0019 -0.02% 7,674,195,824.14 11.1923 11.1031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 11.1027 -0.0019 -0.02% 66,230,321.63 11.1919 11.1027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.9383 -0.0057 -0.06% 221,956,906.25 8.9862 8.9383
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 11.0560 +0.0080 +0.07% 485,237,109.77 11.1448 11.0560
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.9535 -0.0075 -0.07% 2,492,800,288.16 11.0708 10.9535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.9533 -0.0076 -0.07% 49,429,041.96 11.0706 10.9533
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAAA ) 9.6633 -0.0021 -0.02% 2,052,416,663.70 9.7668 9.6633
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 11.3901 -0.0013 -0.01% 246,902,957.98 11.5730 11.3901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 11.3895 -0.0013 -0.01% 1,208,717,298.71 11.5724 11.3895
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.9420 +0.0049 +0.04% 1,473,155,056.61 12.1338 11.9420
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 12.1069 -0.0536 -0.44% 840,884,035.96 12.3013 12.1069
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 12.1081 -0.0536 -0.44% 264,071,935.90 12.3025 12.1081
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 10.4014 +0.0121 +0.12% 67,514,598.83 10.5684 10.4014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 10.4009 +0.0120 +0.12% 1,778,647,753.44 10.5679 10.4009
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDJI(A) ) 10.1000 +0.0729 +0.73% 183,307,905.02
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBDJI(E) ) 10.1510 +0.0734 +0.73% 5,183,035.29
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHINA ) 9.8217 -0.1102 -1.11% 463,684,669.28 9.9794 9.8217
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 13.8021 -0.0728 -0.52% 866,448,898.03 13.8712 13.8021
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 13.8079 -0.0726 -0.52% 15,010,807.88 13.8080 13.8079
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBKEQTGE ) 13.9162 -0.0731 -0.52% 21,534,898.46 13.9163 13.9013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 10.1528 +0.0700 +0.69% 206,373,417.15 10.3159 10.1528
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBJPSMP ) 10.1528 +0.0700 +0.69% 10.1529 10.1528
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 15.5863 -0.1014 -0.65% 1,963,709,772.62 15.7532 15.5863
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBAEMP ) 15.7776 -0.1018 -0.64% 68,400,378.49 15.7777 15.7776
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 12.3546 -0.0774 -0.62% 3,577,782,274.28 12.4869 12.3546
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAOA ) 8.3755 -0.1245 -1.46% 2,279,208,743.95 8.5100 8.3755
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 23.7059 +0.1714 +0.73% 4,100,589,027.20 23.8482 23.6822
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 25.8559 +0.1876 +0.73% 226,980,691.12 25.8819 25.8300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBS&P500E ) 25.7178 +0.1866 +0.73% 117,345,789.03 25.7436 25.6646
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 16.6356 +0.1029 +0.62% 1,320,943,449.91 16.9027 16.6356
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 17.2442 +0.1075 +0.63% 29,512,221.87 17.2443 17.2442
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 12.6866 +0.0502 +0.40% 1,025,083,125.55 12.8903 12.6866
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 13.8049 +0.0546 +0.40% 739,496,770.34 14.0266 13.8049
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBLEQP ) 13.1584 +0.0495 +0.38% 13.1585 13.1584
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 12.6812 -0.0326 -0.26% 658,236,639.50 12.8848 12.6812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGIFP ) 12.6812 -0.0326 -0.26% 12.6813 12.6812
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSAA ) 10.1311 -0.0631 -0.62% 2,822,382,460.98 10.2938 10.1311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSAP ) 10.1311 -0.0631 -0.62% 10.1312 10.1311
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 11.0849 -0.1334 -1.19% 1,207,312,172.52 11.2629 11.0849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHEQP ) 11.0849 -0.1334 -1.19% 11.0850 11.0849
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 12.4206 -0.1072 -0.86% 399,645,900.36 12.4890 12.4144
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 12.4446 -0.1079 -0.86% 12.4509 12.4384
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBINDIAE ) 13.0050 -0.1119 -0.85% 17,914,439.22 13.0116 12.9846
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 13.1252 +0.0057 +0.04% 1,294,563,073.46 13.1975 13.1186
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 13.1474 +0.0061 +0.05% 96,152,065.26 13.1541 13.1408
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBEUEQE ) 13.8526 +0.0065 +0.05% 15,575,003.34 13.8596 13.8309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGPROP ) 11.0498 -0.0277 -0.25% 170,608,694.28 11.2273 11.0498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGPROPP ) 11.0498 -0.0277 -0.25% 11.0499 11.0498
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.1276 -0.0042 -0.10% 491,966,796.28 4.1539 4.1235
8 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 13.9385 +0.0902 +0.65% 23,820,805.57 14.0877 13.9385
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.5038 +0.0102 +0.10% 320,479,618.47 10.5601 10.5038
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 10.6388 +0.0382 +0.36% 4,296,161,881.74 10.7527 10.6388
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 13.6955 +0.0153 +0.11% 1,009,809,603.63 13.7689 13.6955
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 13.6982 +0.0153 +0.11% 9,105,579.33 13.7716 13.6982
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 10.6386 +0.0382 +0.36% 19,509,145.80 10.7525 10.6386
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 16.8221 +0.2032 +1.22% 2,520,268,847.13 17.0922 16.8221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBROBOP ) 16.8221 +0.2032 +1.22% 16.8222 16.8221
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWIPA ) 10.1956 +0.0100 +0.10% 170,118,885.40 10.3048 10.1956
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 7.8415 +0.0233 +0.30% 146,835,254.42 7.9675 7.8415
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 14.0449 +0.0758 +0.54% 25,953,202.37 14.1201 14.0449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 13.4132 +0.0884 +0.66% 24,902,651.99 13.4851 13.4132
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 14.0656 +0.1316 +0.94% 1,134,529,729.90 14.2915 14.0656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 14.0656 +0.1316 +0.94% 14.0657 14.0656
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLCAA ) 10.5258 +0.0952 +0.91% 329,254,054.72 10.6385 10.5258
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCLEANA ) 9.9845 +0.0874 +0.88% 441,780,003.86 10.1449 9.9845
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEESGA ) 11.0315 +0.1008 +0.92% 2,831,590,975.45 11.2087 11.0315
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 16.8472 -0.0162 -0.10% 592,539,706.28 16.9374 16.8472
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 18.7174 -0.0180 -0.10% 204,304,734.85 18.8176 18.7174
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGEQP ) 17.2901 -0.0171 -0.10% 17.2902 17.2901
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 8.9480 +0.0406 +0.46% 62,420,701.08 9.0917 8.9480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 21.3288 +0.2227 +1.06% 2,088,394,028.75 21.6712 21.3288
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDIGIP ) 21.7398 +0.2279 +1.06% 50,531,482.60 21.7399 21.7398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 10.9782 +0.1779 +1.65% 527,675,783.11 11.0370 10.9782
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEMEQP ) 11.0493 +0.1795 +1.65% 20,189,375.51 11.0494 11.0493
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPGF ) 19.7304 -0.0229 -0.12% 886,028,799.02 19.9416 19.7304
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPGFP ) 19.7423 -0.0224 -0.11% 22,891,180.64 19.7424 19.7423
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 15.4305 +0.2946 +1.95% 1,374,866,546.04 15.6783 15.4305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBUSSMP ) 15.4305 +0.2946 +1.95% 15.4306 15.4305
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 12.0607 +0.0412 +0.34% 1,184,639,766.77 12.2544 12.0607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 12.0607 +0.0412 +0.34% 12.0608 12.0607
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 5.4365 +0.0460 +0.85% 96,331,384.88 5.4657 5.4365
26 มี.ค. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 มี.ค. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ADAGIO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBADAGIOA ) 1.1787 +0.0036 +0.31% 28,777.67
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MULTIBONDS (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMBONDA ) 2.9722 +0.0063 +0.21% 1,995,198.29
26 ต.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26 ต.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ LARGO (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLARGOA ) 0.7549 -8.7000 -92.02% 6,995.71
12 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBFP-SSF ) 12.8471 -0.0003 -0.00% 138,436,505.08 12.8472 12.8471
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSFFPLUS-SSF ) 11.1830 +0.0005 +0.00% 79,918,806.01 11.1831 11.1830
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSMART2-SSF ) 10.2738 -0.0403 -0.39% 24,149,916.37 10.2739 10.2738
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBDV-SSF ) 10.2989 -0.1626 -1.55% 110,835,135.55 10.2990 10.2989
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBSE-SSF ) 11.8966 -0.1951 -1.61% 45,559,380.78 11.8967 11.8966
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT1-SSF ) 18.0500 -0.2458 -1.34% 617,538,694.37 18.0501 18.0500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT2-SSF ) 28.6798 -0.5186 -1.78% 148,715,756.19 28.6799 28.6798
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT3-SSF ) 26.6704 -0.4462 -1.65% 28,246,818.10 26.6705 26.6704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLT4-SSF ) 11.7768 -0.1289 -1.08% 37,897,519.42 11.7769 11.7768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBPIN-SSF ) 10.9577 -0.0553 -0.50% 30,548,044.83 10.9753 10.9402
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCB70-SSFX ) 12.7032 -0.1629 -1.27% 1,624,464,583.84 12.7032
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBEQ-SSFX ) 13.9620 -0.2507 -1.76% 992,668,552.94 13.9620
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม(ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) ( SCBSET-SSFX ) 12.4818 -0.1909 -1.51% 772,231,663.39 12.4818
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTT-SSF ) 15.6824 -0.2623 -1.65% 32,031,968.44 15.6825 15.6824
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLTSET-SSF ) 9.0065 -0.1359 -1.49% 126,256,091.05 9.0066 9.0065
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGOLDH-SSF ) 9.2951 -0.0383 -0.41% 54,129,468.45 9.3091 9.2812
9 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBS&P500-SSF ) 24.1716 +0.1747 +0.73% 370,965,276.70 24.1959 24.1474
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดเพื่อการออม) ( SCBLEQ-SSF ) 13.3856 +0.0529 +0.40% 205,569,190.28 13.3857 13.3856
8 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) ( SCBGSIF-SSF ) 13.6968 +0.0153 +0.11% 42,468,773.22 13.6969 13.6968
12 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT1 ) 17.6704 -0.2407 -1.34% 29,029,327,801.93 17.6704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT2 ) 28.7571 -0.5199 -1.78% 8,438,581,291.71 28.7571
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT3 ) 26.7541 -0.4475 -1.65% 2,503,457,863.65 26.7541
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLT4 ) 11.6703 -0.1277 -1.08% 996,161,818.28 11.6703
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว) ( SCBLTT ) 15.5317 -0.2597 -1.64% 3,942,159,762.91 15.5317
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.3768 -0.1651 -1.73% 281,359,858.85 9.3768
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.2816 -0.1634 -1.73% 260,087,864.16 9.2816
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.0051 -0.1359 -1.49% 274,438,836.70 9.0051
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.0053 -0.1358 -1.49% 186,168,173.58 9.0053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.2071 -0.0918 -0.69% 678,811,704.44 13.2071
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 14.1996 +0.0003 +0.00% 11,825,009,118.70 14.1997 14.1996
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 14.4370 -0.0029 -0.02% 8,047,549,563.70 14.4371 14.4370
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 25.7125 -0.3357 -1.29% 4,637,504,417.26 25.7126 25.7125
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 53.9704 -0.9614 -1.75% 7,752,555,691.26 53.9705 53.9704
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 16.5709 -0.2591 -1.54% 2,674,770,131.92 16.5710 16.5709
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 9.3896 -0.0389 -0.41% 925,793,970.58 9.3897 9.3896
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 15.2335 -0.0712 -0.47% 175,454,430.12 15.2336 15.2335
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPIN ) 8.8545 -0.0425 -0.48% 185,176,357.78 8.8546 8.8545
9 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 14.3096 +0.0056 +0.04% 692,230,257.58 14.3097 14.3096
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 12.6654 +0.0059 +0.05% 86,369,773.04 12.6655 12.6654
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS&P500 ) 13.9185 +0.0998 +0.72% 442,339,612.08 13.9186 13.9185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMLEQ ) 11.5886 +0.0446 +0.39% 85,314,313.28 11.5887 11.5886
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 12.6760 -0.0340 -0.27% 279,456,912.43 12.6761 12.6760
8 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 14.3449 +0.0498 +0.35% 779,697,610.23 14.3450 14.3449
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 12.0480 +0.0667 +0.56% 56,314,098.00 12.0481 12.0480
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 12.8463 +0.0811 +0.64% 120,752,047.06 12.8464 12.8463
31 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 ธ.ค. 2563
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 16.4064 +0.2012 +1.24% 174,427,118,655.88
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.2499 +0.0353 +0.31% 4,799,649,996.89
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 7.4875 -0.4692 -5.90% 1,318,551,129.63
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.3868 -0.0197 -0.17% 5,484,324,234.38
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.7928 +0.0820 +0.77% 2,423,111,863.06
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 10.8843 -0.0033 -0.03% 1,850,344,092.32
12 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กลุ่มกองทุน MF for PVD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDTP ) 10.1053 +0.0002 +0.00% 921,298,559.10 10.1054 10.1053
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ) ( PVDTPP ) 10.1256 +0.0003 +0.00% 361,534,994.24 10.1257 10.1256
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDSP ) 10.1421 +0.0001 +0.00% 51,746,889.44 10.1422 10.1421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDSPP ) 10.1421 +0.0001 +0.00% 10.1422 10.1421
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดสะสมมูลค่า) ( PVDFP ) 10.2769 +0.0008 +0.01% 29,048,606,007.91 10.2770 10.2769
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชนิดพิเศษ) ( PVDFPP ) 10.3407 +0.0011 +0.01% 150,810,061.21 10.3408 10.3407
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger ( SCBCHTG ) 9.6901 -0.2896 -2.90% 241,603,243.12
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.5800 -0.1445 -1.49% 17,060,516.00 9.5800
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.0134 -0.1362 -1.49% 160,240,856.92 9.0134
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 9.6534 -0.1581 -1.61% 62,418,303.43 9.6534
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YE ) 10.0574 +0.0367 +0.37% 2,024,160,706.79
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YF ) 10.0528 +0.0375 +0.37% 2,262,630,137.54
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YG ) 10.0936 +0.0376 +0.37% 2,002,102,668.99
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YH ) 10.1113 +0.0375 +0.37% 516,513,057.85
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YI ) 10.1872 +0.0378 +0.37% 558,926,363.72
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YJ ) 10.1615 +0.0383 +0.38% 630,041,351.75
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YL ) 10.1107 +0.0382 +0.38% 341,434,302.13
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR1YM ) 10.1155 +0.0383 +0.38% 131,109,587.32
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBCR3YA ) 10.7880 +0.0248 +0.23% 692,457,077.31
8 เม.ย. 2564 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8 เม.ย. 2564
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger ( SCBGTTG ) 10.0336 +0.0535 +0.54% 283,211,168.70
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic ( SCBDM ) 10.2341 +0.0341 +0.33% 1,281,708,436.22
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 ( SCBDM2 ) 10.1822 +0.0339 +0.33% 547,846,054.52
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 3 ( SCBDM3 ) 10.2176 +0.0337 +0.33% 179,055,323.60

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2021

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/2/2564 19/2/2564 0.2500
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART3
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.1574
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 11/2/2564 24/2/2564 0.3300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHA
ครั้งที่ 1. 11/2/2564 24/2/2564 0.1877
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.1509
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHC
ครั้งที่ 1. 12/3/2564 24/3/2564 0.2006
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
SCBSE-SSF
ครั้งที่ 1. 9/2/2564 19/2/2564 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT2-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0750
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการออม)
SCBLT3-SSF
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.0900
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.2100
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 13/1/2564 22/1/2564 0.1400