17 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน ( SCBTMF ) 11.3886 +0.0004 +0.00% 2,958,507,967.74 11.3887 11.3886
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBTMFPLUS-A ) 11.1094 +0.0005 +0.00% 5,933,231,756.08 11.1095 11.1094
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBTMFPLUS-B ) 10.9310 +0.0005 +0.00% 363,191,069.53 10.9311 10.9310
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBTMFPLUS-I ) 11.1099 +0.0006 +0.01% 5,739,468,489.82 11.1100 11.1099
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBTMFPLUS-P ) 11.1315 +0.0006 +0.01% 43,674,880.55 11.1316 11.1315
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFP ) 12.3341 +0.0003 +0.00% 46,888,119,709.10 12.3342 12.3341
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBFPP ) 12.4166 +0.0003 +0.00% 425,731,462.87 12.4167 12.4166
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFIXEDA ) 10.1322 1,413,263,646.35 10.1323 10.1322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น ( SCBSFF ) 20.6007 +0.0004 +0.00% 72,578,154,079.95 20.6008 20.6007
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) ( SCBRF ) 20.1854 +0.0021 +0.01% 551,281,935.99 20.1855
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน A) ( SCBSFFPLUS-A ) 10.9723 +0.0002 +0.00% 130,272,969,969.14 10.9724 10.9723
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน B) ( SCBSFFPLUS-B ) 10.9109 +0.0002 +0.00% 37,400,302,735.21 10.9110 10.9109
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน I) ( SCBSFFPLUS-I ) 10.9740 +0.0002 +0.00% 11,496,869,547.82 10.9741 10.9740
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส(ชนิดหน่วยลงทุน P) ( SCBSFFPLUS-P ) 11.0204 +0.0003 +0.00% 1,140,239.72 11.0205 11.0204
กองทุนรวมดัชนี
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBENERGY ) 10.6083 -0.0706 -0.66% 626,350,363.27 10.6699 10.5998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBENERGYP ) 10.6083 -0.0706 -0.66% 10.6169 10.5998
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET50 ) 20.1426 -0.0732 -0.36% 7,309,218,876.88 20.1588 20.1265
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSET50P ) 20.2139 -0.0732 -0.36% 57,152,173.22 20.2302 20.1977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSET ) 20.7125 -0.0867 -0.42% 16,147,920,305.58 20.7126 20.7125
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSETP ) 20.7375 -0.0865 -0.42% 518,086.94 20.7376 20.7375
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) ( SCBSETE ) 20.7685 -0.0865 -0.41% 44,319,925.97 20.7686 20.7463
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBANKING ) 11.2509 -0.0309 -0.27% 2,267,795,016.54 11.3163 11.2419
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBBANKINGA ) 11.2514 -0.0310 -0.27% 48,717,712.37 11.3168 11.2424
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SETBANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBBANKINGP ) 11.2509 -0.0309 -0.27% 11.2600 11.2419
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSE ) 12.1289 -0.0494 -0.41% 3,439,252,245.65 12.2588 12.1289
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSEA ) 13.1206 -0.0534 -0.41% 1,336,860,423.56 13.2611 13.1206
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBSEP ) 12.5926 -0.0505 -0.40% 29,096,900.82 12.5927 12.5926
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMSE ) 13.2988 -0.0579 -0.43% 892,537,257.89 13.4412 13.2988
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMSEP ) 13.3130 -0.0573 -0.43% 14,710,631.49 13.3131 13.3130
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBDV ) 10.6827 -0.0241 -0.23% 8,071,258,850.91 10.7400 10.6827
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDVP ) 10.6827 -0.0241 -0.23% 10.6828 10.6827
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMLTA ) 9.5391 -0.0178 -0.19% 1,492,389,123.46 9.6413 9.5391
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBMLTP ) 9.7702 -0.0180 -0.18% 450,452.65 9.7703 9.7702
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTHAICGA ) 10.3890 -0.0049 -0.05% 337,549,075.68 10.5003 10.3890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBTHAICGP ) 10.3890 -0.0049 -0.05% 10.3891 10.3890
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBTEQ ) 11.8684 -0.0438 -0.37% 2,029,098,200.52 11.9320 11.8684
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDA ) 9.0230 -0.0086 -0.10% 148,933,916.69 9.1133 9.0230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBDAP ) 9.0230 -0.0086 -0.10% 9.0231 9.0230
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPMO ) 9.6145 -0.0416 -0.43% 37,550,258.59 9.7175 9.6145
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPMOP ) 9.6145 -0.0416 -0.43% 9.6146 9.6145
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ( SCBPLUS ) 11.3458 +0.0082 +0.07% 42,544,858,176.93 11.4066
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBABS ) 9.5680 +0.0034 +0.04% 8,995,382.03 9.7217 9.5680
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล ( SCBFLX ) 11.0806 -0.0153 -0.14% 348,574,892.92 11.1400 11.0806
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBSMART2 ) 10.2601 -0.0043 -0.04% 1,701,141,527.86 10.3151 10.2601
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBSMART2A ) 10.2605 -0.0043 -0.04% 584,498,255.07 10.3155 10.2605
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566 ( SCB2566 ) 10.8499 -0.0084 -0.08% 17,900,306.55 10.9080 10.8499
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 ( SCB2576 ) 11.0446 -0.0195 -0.18% 55,280,033.71 11.1038 11.0446
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 ( SCB2586 ) 10.9330 -0.0341 -0.31% 27,469,375.39 10.9916 10.9330
16 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBMPLUSA ) 10.4846 +0.0032 +0.03% 8,344,455,164.48 10.5408
15 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ( SCBSMART3 ) 10.0136 +0.0013 +0.01% 110,464,169.66 10.0673 10.0136
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ( SCBSMART4 ) 10.0408 +0.0018 +0.02% 137,320,524.93 10.0946 10.0408
17 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPINA ) 11.2573 +0.0058 +0.05% 1,631,823,490.05 11.3657 11.2393
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBPIND ) 10.8689 +0.0055 +0.05% 1,193,843,423.99 10.9736 10.8515
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAUD ) 9.5535 -0.0254 -0.27% 57,681,668.93 9.6047 9.5535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFST ) 9.1490 +0.0454 +0.50% 628,114,001.05 9.1980 9.1490
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225 ) 15.7772 +0.1517 +0.97% 1,252,974,958.84 15.8799 15.7535
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBNK225D ) 12.2630 +0.1179 +0.97% 261,400,655.68 12.3428 12.2446
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBNK225P ) 15.0661 +0.1452 +0.97% 7,460,081.21 15.0888 15.0435
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCE ) 8.3333 -0.0635 -0.76% 384,092,254.67 8.3818 8.3266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEP ) 8.3333 -0.0635 -0.76% 8.3401 8.3266
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCEH ) 10.8408 -0.1347 -1.23% 2,291,130,430.27 10.9038 10.8321
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCEHP ) 10.8651 -0.1347 -1.22% 14,573,888.00 10.8739 10.8564
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBCHA ) 8.8602 -0.1908 -2.11% 2,066,059,186.93 8.9117 8.8531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBCHAP ) 8.8602 -0.1908 -2.11% 8.8674 8.8531
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLD ) 7.0949 -0.0046 -0.06% 280,754,159.43 7.1436 7.0843
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGOLDH ) 7.0340 -0.0393 -0.56% 1,090,109,733.92 7.0823 7.0234
16 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBBLN ) 11.7279 +0.1034 +0.89% 323,935,767.74 11.9256 11.7185
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBFINA ) 10.1409 +0.0166 +0.16% 301,598,876.61 10.2224 10.1409
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBFINR ) 10.1408 +0.0166 +0.16% 20,455,553.35 10.2223 10.1408
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ( SCBEMBOND ) 8.4727 +0.0250 +0.30% 129,247,071.23 8.5181 8.4727
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Incomeชนิดสะสมมูลค่า ( SCBUSHYA ) 10.2655 +0.0087 +0.08% 209,807,515.40 10.3480 10.2655
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBINCA ) 10.2886 -0.0002 -0.00% 1,930,505,722.75 10.3988 10.2886
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBINCR ) 10.2885 -0.0003 -0.00% 57,694,188.87 10.3987 10.2885
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBWINA ) 10.2313 +0.0346 +0.34% 133,051,040.97 10.3956 10.2313
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBWINR ) 10.2309 +0.0346 +0.34% 2,294,132,223.19 10.3952 10.2309
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( SCBGPLUS ) 11.2200 +0.0266 +0.24% 6,349,109,041.24 11.4002 11.2200
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBAPLUS ) 10.6673 +0.0007 +0.01% 2,585,178,042.26 10.8386 10.6673
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัสห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAPLUSA ) 10.6677 +0.0007 +0.01% 311,709,525.67 10.8390 10.6677
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGINA ) 9.7950 +0.0194 +0.20% 311,628,942.01 9.9523 9.7950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGINR ) 9.7947 +0.0194 +0.20% 8,611,688,813.26 9.9520 9.7947
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBKEQTG ) 8.7108 -0.1195 -1.35% 410,361,133.70 8.7545 8.7108
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBKEQTGP ) 8.7108 -0.1195 -1.35% 8.7109 8.7108
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBJPSMA ) 8.0323 -0.0661 -0.82% 221,755,952.41 8.1613 8.0323
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEM ) 10.6865 -0.0229 -0.21% 2,954,403,448.78 10.8009 10.6865
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียนอีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBAEMHA ) 8.5961 -0.0189 -0.22% 5,108,544,089.41 8.6882 8.5961
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBS&P500 ) 17.7472 +0.1563 +0.89% 1,342,529,472.34 17.8537 17.7295
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBS&P500P ) 17.8209 +0.1575 +0.89% 42,799,348.06 17.8388 17.8031
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBEUSM ) 12.1261 +0.1630 +1.36% 618,644,471.13 12.3208 12.1261
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUSMP ) 12.1916 +0.1643 +1.37% 22,492,742.80 12.1917 12.1916
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLEQ ) 11.1555 +0.1213 +1.10% 1,807,740,853.16 11.3346 11.1555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLEQA ) 11.6635 +0.1268 +1.10% 1,093,816,523.75 11.8508 11.6635
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGIF ) 12.0653 +0.0802 +0.67% 363,209,623.38 12.2590 12.0653
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBCHEQA ) 8.4834 +0.0331 +0.39% 766,120,776.27 8.6197 8.4834
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBINDIA ) 10.9937 +0.1590 +1.47% 357,257,032.86 11.0543 10.9882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBINDIAP ) 10.9937 +0.1590 +1.47% 10.9993 10.9882
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEUEQ ) 11.6514 +0.1587 +1.38% 1,010,586,672.83 11.7156 11.6456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBEUEQP ) 11.6514 +0.1587 +1.38% 11.6573 11.6456
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ( SCBGPROP ) 10.4580 +0.0674 +0.65% 115,877,996.29 10.6260 10.4580
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOIL ) 4.2978 +0.0270 +0.63% 285,446,450.96 4.3252 4.2935
15 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMLA ) 10.3883 +0.0524 +0.51% 20,906,900.61 10.4996 10.3883
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ ( SCBGLOB ) 10.1075 +0.0101 +0.10% 12,525,978.69 10.1617 10.1075
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGSIF ) 12.9916 +0.0193 +0.15% 723,827,967.74 13.0612 12.9916
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลสตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBGSIFR ) 12.9942 +0.0193 +0.15% 8,220,350.87 13.0638 12.9942
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ) ( SCBOPPR ) 9.7730 +0.0022 +0.02% 53,935,115.30 9.8777 9.7730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิตออพพอทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBOPPA ) 9.7730 +0.0022 +0.02% 1,859,710,391.83 9.8777 9.7730
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBROBOA ) 10.0352 +0.0815 +0.82% 9,731,734,679.43 10.1964 10.0352
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ ( SCBGLOW ) 11.5662 +0.0394 +0.34% 28,935,348.06 11.6282 11.5662
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล เวลท์ พลัส ( SCBGLOWP ) 10.8350 +0.0368 +0.34% 22,655,891.49 10.8931 10.8350
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBPOPA ) 10.3632 +0.0406 +0.39% 3,262,279,174.42 10.5296 10.3632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBPOPP ) 10.3632 +0.0406 +0.39% 10.3633 10.3632
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGEQ ) 14.3950 +0.0254 +0.18% 681,932,457.45 14.4721 14.3950
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEQA ) 14.7705 +0.0261 +0.18% 28,228,306.53 14.8496 14.7705
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูทรีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGEARA ) 9.1873 +0.0101 +0.11% 215,242,424.72 9.3349 9.1873
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลดิจิตอล (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBDIGI ) 14.3057 +0.0385 +0.27% 1,922,731,808.80 14.5354 14.3057
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBEMEQ ) 8.4778 -0.0433 -0.51% 1,116,971,032.01 8.5233 8.4778
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัมโกลบอล ฟันด์ ( SCBPGF ) 11.7291 -0.0429 -0.36% 138,848,419.44 11.8547 11.7291
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBUSSM ) 11.9097 +0.0238 +0.20% 101,483,275.77 12.1010 11.9097
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBGHC ) 9.7034 +0.0506 +0.52% 1,457,839,697.65 9.8592 9.7034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ( SCBGHCP ) 9.7034 +0.0506 +0.52% 9.7035 9.7034
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส ( SCBCOMP ) 4.9521 +0.0233 +0.47% 13,164,310.40 4.9787 4.9521
13 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBGMTA ) 8.4361 +0.0016 +0.02% 304,171,702.64
17 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ( SCBLT1 ) 16.8027 -0.0557 -0.33% 28,099,923,039.47 16.8028 16.8027
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส ( SCBLT2 ) 26.6118 -0.1174 -0.44% 6,676,873,632.52 26.6119 26.6118
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ( SCBLT3 ) 27.2322 -0.0907 -0.33% 2,841,532,453.37 27.2323 27.2322
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ( SCBLT4 ) 11.5570 -0.0094 -0.08% 1,023,064,492.27 11.5571 11.5570
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ( SCBLTT ) 16.4954 -0.0564 -0.34% 4,038,372,570.35 16.4955 16.4954
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSEA ) 9.3643 -0.0277 -0.29% 191,219,253.28 9.3644 9.3643
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSED ) 9.2694 -0.0273 -0.29% 169,987,451.41 9.2695 9.2694
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดสะสมมูลค่า) ( SCBLTSETA ) 9.3398 -0.0412 -0.44% 162,906,790.09 9.3399 9.3398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์(ชนิดจ่ายเงินปันผล) ( SCBLTSETD ) 9.3399 -0.0413 -0.44% 112,818,081.49 9.3400 9.3399
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ( SCBLTS ) 13.2339 -0.0093 -0.07% 832,138,498.20 13.2339
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM1 ) 13.8014 +0.0003 +0.00% 10,237,636,146.27 13.8015 13.8014
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM2 ) 13.8976 -0.0030 -0.02% 6,439,498,873.89 13.8977 13.8976
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM3 ) 24.8300 -0.0622 -0.25% 4,159,929,951.68 24.8301 24.8300
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRM4 ) 53.3183 -0.1423 -0.27% 7,534,704,156.68 53.3184 53.3183
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEXเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMS50 ) 18.2297 -0.0664 -0.36% 2,019,469,519.75 18.2298 18.2297
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBGOLDHRMF ) 7.1977 -0.0403 -0.56% 743,676,772.94 7.1978 7.1977
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMJP ) 11.0174 +0.0991 +0.91% 74,490,461.85 11.0175 11.0174
16 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMPOP ) 10.4013 +0.1353 +1.32% 135,070,974.43 10.4014 10.4013
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปเพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMEU ) 10.8555 +0.1475 +1.38% 26,341,463.26 10.8556 10.8555
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGIF ) 11.8464 +0.0782 +0.66% 143,417,867.22 11.8465 11.8464
15 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGHC ) 10.8814 +0.0578 +0.53% 125,550,596.29 10.8815 10.8814
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGW ) 9.9688 +0.0330 +0.33% 24,541,895.64 9.9689 9.9688
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ( SCBRMGWP ) 10.4139 +0.0353 +0.34% 42,095,806.81 10.4140 10.4139
31 มี.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31 มี.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ( DIF ) 15.5935 +0.5210 +3.46% 150,289,597,303.42
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท ( CPNCG ) 11.0732 +0.0650 +0.59% 4,724,267,222.47
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ( ERWPF ) 8.7218 +0.0297 +0.34% 1,535,919,177.62
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท ( CRYSTAL ) 10.4732 +0.0069 +0.07% 4,084,555,419.03
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ( POPF ) 11.2042 +0.0302 +0.27% 5,396,380,503.12
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค ( PPF ) 10.7999 +0.0565 +0.53% 2,424,691,883.71
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ( SIRIP ) 11.7015 +0.3325 +2.92% 1,989,265,855.48
17 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
กองทุนรวมอื่นๆ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ ( SCBST555A ) 9.9612 +0.0100 +0.10% 21,112,794.21 9.9612
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี ( SCBST555B ) 9.5603 +0.0095 +0.10% 338,236,872.90 9.5603
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยทริกเกอร์ ( SCBTG ) 9.6701 -0.0303 -0.31% 258,273,282.29 9.6701
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB ( SCBCR1YB ) 10.0033 +0.0004 +0.00% 6,695,525,411.05
Reference
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ( SET Index ) 1,608.1100 -6.6400 -0.41%
ดัชนีราคา SET50 Index ( SET50 Index ) 1,068.4500 -4.8000 -0.45%
ดัชนีราคา SET100 Index ( SET100 Index ) 2,355.8000 -12.0100 -0.51%
SXXPIEXGY ( SXXPIEX GY Equity ) 38.1000 -0.1850 -0.48%
2828.HK ( 2828 HK Equity ) 108.2000 -1.4000 -1.28%
83188.HK ( 83188 HK Equity ) 37.0000 -0.8500 -2.25%
1321JT ( 1321 JT Equity ) 22,110.0000 +210.0000 +0.96%
EUR ( EURTHB F040 Curncy ) 35.4725 +0.0566 +0.16%
JPY ( JPYTHB F040 Curncy ) 28.9227 +0.0576 +0.20%
AUD ( AUDTHB F040 Curncy ) 21.8535 -0.0024 -0.01%
HKD ( HKDTHB F040 Curncy ) 4.0428 +0.0179 +0.44%
SGLD ( GLD SP Equity ) 121.5700 -0.7100 -0.58%
USD ( USDTHB F040 Curncy ) 31.7330 +0.1410 +0.45%
16 พ.ค. 2562 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16 พ.ค. 2562
ราคาเสนอขาย
(บาท)
ราคารับซื้อคืน
(บาท)
Reference
DBO ( DBO UP Equity ) 10.9000 +0.0700 +0.65%
SPY ( SPY UP Equity ) 287.7000 +2.6400 +0.93%

หมายเหตุ : กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในชนิดหน่วยลงทุนใดนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

SCB Easy Fund บริการ ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความสะดวก และการตัดสินใจที่รวดเร็วในการลงทุน

สามารถทำรายการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.scbeasy.com
ตั้งแต่ 00.01 - 16.00 น. ทุกวันทำการของธนาคาร หรือทำรายการล่วงหน้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCBAM Client Relations
โทร 0 2777 7777 กด 0 กด 6
หรือ www.scbam.com

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2019

ประเภทกองทุน ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSE
ครั้งที่ 1. 9/5/2562 21/5/2562 0.2000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDV
ครั้งที่ 1. 9/5/2562 21/5/2562 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPIND
ครั้งที่ 1. 12/2/2562 25/2/2562 0.2286
ครั้งที่ 2. 10/5/2562 23/5/2562 0.1413
รวม 2 ครั้ง 0.3699
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D
ครั้งที่ 1. 10/4/2562 24/4/2562 0.2398
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQ
ครั้งที่ 1. 12/2/2562 25/2/2562 0.1888
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQ
ครั้งที่ 1. 10/4/2562 24/4/2562 0.1972
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIA
ครั้งที่ 1. 12/3/2562 22/3/2562 0.1604
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้
SCBGPROP
ครั้งที่ 1. 10/4/2562 24/4/2562 0.2023
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30
SCBLT1
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์
SCBLT4
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต
SCBLTT
ครั้งที่ 1. 9/1/2562 18/1/2562 0.1000
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
DIF
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.2600
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNคอมเมอร์เชียล โกรท
CPNCG
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.2204
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
CRYSTAL
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.0480
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
POPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.2843
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค
PPF
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.1743
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
SIRIP
ครั้งที่ 1. 14/2/2562 1/3/2562 0.1382