รางวัลและการจัดอันดับ

SET Awards 2021 : Best Innovative Company Awards

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

SET Awards 2021 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 : ประเภทกองทุนผสม

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUS)

จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2021: Best Asset Manager in Thailand

ได้แก่ Best Risk-adjusted Returns (ESG Principal Investment only)

จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2021: Best Asset Manager in Thailand

ได้แก่ Best Asset Manager (Equity Funds)

จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2020: Top Investment House (Rank 2)

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2020: Most Astute Investor (Rank 1)

ได้แก่ คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร Executive Director ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

The Asset Benchmark Research Awards 2020: Most Astute Investor (Rank 2)

ได้แก่ คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร Director ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ณยุทธพล 
จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**