คำสงวนสิทธิ์

ข้อตกลงระหว่างท่านกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("เอสซีบีเอเอ็ม" หรือ "บลจ.ไทยพาณิชย์") อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพ็จส์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 21-22 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (เว็บไซต์และเว็บเพ็จดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์") เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ การเสนอการใช้งาน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด การใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์นั้นๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์เหล่านี้

บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ใด เว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ บลจ.ไทยพาณิชย์รวบรวมได้ จาก บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์

บลจ.ไทยพาณิชย์จะมีการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน (ข้อมูลที่ไม่ใช่ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นที่สามารถระบุว่าเป็นท่าน) ให้แก่ Google และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของ Google  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินการส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ Google รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลของ Google ได้จากหัวข้อ "วิธีที่ GOOGLE ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้บริการของเรา" ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นตามที่ Google กำหนด

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

บลจ.ไทยพาณิชย์อาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของ บลจ.ไทยพาณิชย์) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม บลจ.ไทยพาณิชย์จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อม ต่อกับ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์มิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และ บลจ.ไทยพาณิชย์จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น บลจ.ไทยพาณิชย์มิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลด์ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ บลจ.ไทยพาณิชย์จัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บลจ.ไทยพาณิชย์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด์มา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นบลจ.ไทยพาณิชย์จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ บลจ.ไทยพาณิชย์สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน

เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ บลจ.ไทยพาณิชย์และ ของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ (ซึ่งรวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ของบลจ.ไทยพาณิชย์ และของบุคคลที่สาม โดยไม่ จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิ ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิของบลจ.ไทยพาณิชย์ทั้งหลายที่บลจ.ไทยพาณิชย์อาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บลจ.ไทยพาณิชย์หรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ ในทางการค้า ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บลจ.ไทยพาณิชย์

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

บลจ.ไทยพาณิชย์ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของบลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว ธนาคารจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมี สาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย เงื่อนไขหนึ่งในบลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ของท่านคือท่านจะต้องไม่ใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทาง บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ และข้อมูลที่บรรจุ อยู่ใน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทาง บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรือในทางการเงิน ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน

บลจ.ไทยพาณิชย์ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม บลจ.ไทยพาณิชย์ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บลจ.ไทยพาณิชย์ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลหรือรายงานทางเศรษฐกิจใดๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ

ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า บลจ.ไทยพาณิชย์จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆที่ท่านทำผ่าน ทาง บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ บลจ.ไทยพาณิชย์อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้ บลจ.ไทยพาณิชย์เว็บไซต์ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับ บลจ.ไทยพาณิชย์แต่อย่างใดทั้งสิ้น