รางวัลและการจัดอันดับ

Highest Standards (tha)

จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

SET Awards 2015 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (*ปีที่ 2 ติดต่อกัน)

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

Global Finance, The World’s Best Asset Managers for Corporates Awards 2015 : Thailand Best Asset Manager

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Global Finance (London)

9th Annual Alpha Southeast Asia Best Financial Institution Awards 2015 : Thailand Best Asset & Fund Manager

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

Asianinvestor Asset Management Awards 2015 ; Thailand Fund House of the Year

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Asianinvestor (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CEO of the Year

ได้แก่ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CIO of the Year

ได้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Money & Banking Awards 2015 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

Money & Banking Awards 2015 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (RMF Money Market) (*ปีที่ 3 ติดต่อกัน)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**