รางวัลและการจัดอันดับ

รางวัล "Best Fund Over 5 Years – Mixed Asset THB Flexible - Thailand - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCB Prime Growth Fund : SCBPG)"

จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2007 จัดโดย นสพ. โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**