รางวัลและการจัดอันดับ

Highest Standards (tha)

จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

Money & Banking Awards 2014 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมสะสมทรัพย์ ตราสารหนี้ เน้นตราสารภาครัฐ (Money Market Treasury)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I (SCBTMFPLUS-I) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

SET Awards 2014 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

Money & Banking Awards 2014 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (RMF Money Market)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

SET Excellence Awards 2014 : Property Fund & REITs House

จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : Best Pension Fund Manager

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CIO of the Year

ได้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asset Management Company of the Year in Thailand (Highly Commended) จากงาน The Asset Triple A Investor and Fund Management Awards 2014.

จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**