รางวัลและการจัดอันดับ

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : Most Innovative Product

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CEO of the Year

ได้แก่ คุณโชติกา สวนานนท์ จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CIO of the Year

ได้แก่ คุณศรชัย สุเนต์ตา จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Highest Standards (tha)

จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

“Trusted Brands Gold Award in the Investment Fund Company category in Thailand 2013”

จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest

“Best Asset Management Company in Thailand 2013” จากงาน The Asset Triple A Investment Awards 2013

จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) ; “Best Money Market Treasury” จากงาน Money & Banking Awards 2013

จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET) ; “Best Equity General” จากงาน Money & Banking Awards 2013

จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1) ; “Best RMF Money Market” จากงาน Money & Banking Awards 2013

จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

ThaiBMA Best Bond Awards 2013 : Best Asset Management Company for Fixed Income Fund

จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**