รางวัลและการจัดอันดับ

Highest Standards (tha)

จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

SET Award of Honor 2016 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : Best Fund House

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CEO of the Year

ได้แก่ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ (ปีที่ 2 ติดต่อกัน)

จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CIO of the Year

ได้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)

จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

The IFM Awards 2016 : Best Asset Management Company in Thailand

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (UK)

The IFM Awards 2016 : Best Asset Management CEO in Thailand

ได้แก่ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ โดยนิตยสาร International Finance Magazine (UK)

10th Annual Best Financial Institution Awards 2016 : Best Asset & Fund Manager in Thailand 2007-2016.

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

The Asset Triple A Investment Awards 2016 : Asset Management Company of the Year in Thailand

จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

Money & Banking Awards 2016 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (Money Market)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดหน่วยลงทุน I) (SCBSFFPLUS-I) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**