รางวัลและการจัดอันดับ

รางวัล "กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ปี 2009 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง (Equity General) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)"

จัดโดย บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จำกัด และ นิตยสาร Money & Wealth

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**