จุดเด่นของเรา
บลจ. ไทยพาณิชย์

เหตุผลดีๆที่ควรลงทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์

1

ความน่าเชื่อถือ

เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มี ความน่าเชื่อถือ และมั่นคงสูง โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ถือหุ้นในสัดส่วนถึง 99.99 %

2

ความสะดวก

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริการที่ดีและสะดวกโดย ลูกค้าสามารถซื้อขายผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวนสาขากว่า 1,200 สาขา และช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ ตัวแทน จำหน่ายต่าง ๆ

3

ความมั่นคงและมืออาชีพ

บริษัทมีผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและ ประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และ ทีมผู้จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับระบบการกำกับ ควบคุม และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

 

4

ความครบถ้วน

บริษัทให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างครบวงจร ทั้งใน ธุรกิจกองทุนรวม ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5

ความเป็นหนึ่ง

เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุน และมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง