รางวัลและการจัดอันดับ

รางวัล "Best Asset Management Award : Net Cash Flow"

จาก SET Awards 2006 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล "Best Fund Over 3 Years - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCB Prime Growth Fund : SCBPG)"

จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2006 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia

รางวัล "Best Fund Over 5 Years - กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์ (SCB Prime Open End Fund : SCBPF)"

จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2006 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia

รางวัล "Best Fund Group Over 3 Years"

จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2006" จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**