รางวัลและการจัดอันดับ

11th Annual Best Financial Institution Awards 2017 : Best Asset & Fund Manager in Thailand

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุนโลก (Global Equity)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (SCBPGF) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**