รางวัลและการจัดอันดับ

รางวัล "Best Fund Over 3 Years - กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์ (SCB Prime Open End Fund : SCBPF)"

จากงาน The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2005 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia

รางวัล "Best Fund Over 5 Years - กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์ (SCB Prime Open End Fund : SCBPF)"

จากงาน The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2005 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**