เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง<br>อินดัสเตรียล ปาร์ค

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค

PPF

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูง

7

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0846

0.0106

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

นโยบาย

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในอาคารโรงงานและคลังสินค้าภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดยการลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารโรงงานและคลังสินค้ารวมจำนวน 90 ยูนิตและพื้นที่อเนกประสงค์และอาคารอเนกประสงค์ให้เช่า ที่ตั้งอยู่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม และตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยมีบริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์คจำกัด เป็นผู้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้งนี้ บริษัทปิ่นทองอินดัสเตรียลปาร์คจำกัด และบริษัทพีไอพีแลนด์แอนด์แฟคตอรี่จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
PPF

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
2,245 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 24 มิ.ย. 2557
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค(PPF) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง
อินดัสเตรียล ปาร์ค(PPF)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
12 มิถุนายน 2557
วันที่สิ้นสุด IPO:
20 มิถุนายน 2557
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
5,000 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 1,000 หน่วย
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุในโครงการ

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 5 พ.ย. 2557 24 พ.ย. 2557 0.1997
2 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.2317
3 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.1997
4 4 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558 0.2000
5 4 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.2100
6 4 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.2200
7 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.2000
8 9 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.2000
9 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.2000
10 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.1945
11 5 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 0.1945
12 16 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.1945
13 13 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.1809
14 15 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.1718
15 17 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 0.1718
16 3 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 0.1743
17 21 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561 0.1743
18 14 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 0.1743
19 21 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562 0.1710
20 1 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 0.2280
21 20 พ.ย. 2562 4 ธ.ค. 2562 0.0920
22 14 ก.พ. 2563 3 มี.ค. 2563 0.2107
23 14 พ.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563 0.1750
24 17 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563 0.1750
25 13 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 0.1750
26 17 ก.พ. 2564 5 มี.ค. 2564 0.1908
27 14 พ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2564 0.1750
28 13 ส.ค. 2564 3 ก.ย. 2564 0.1750
29 15 พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 2564 0.1750
30 14 ก.พ. 2565 4 มี.ค. 2565 0.1750
31 19 พ.ค. 2565 6 มิ.ย. 2565 0.1715
32 18 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565 0.1700
33 15 พ.ย. 2565 2 ธ.ค. 2565 0.1700
34 14 ก.พ. 2566 3 มี.ค. 2566 0.1885
35 17 พ.ค. 2566 2 มิ.ย. 2566 0.1800
36 17 ส.ค. 2566 4 ก.ย. 2566 0.1818
37 16 พ.ย. 2566 4 ธ.ค. 2566 0.1909
38 12 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2567 0.2005
39 31 พ.ค. 2567 13 มิ.ย. 2567 0.2814
40 31 พ.ค. 2567 14 มิ.ย. 2567 0.7500

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

40ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

8.0941บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ไม่มีประวัติการลดทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)