เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน FF

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFF1YH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0765

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0768

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0709

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YH7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0717

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0689

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0585

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0579

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0559

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0486

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0497

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0454

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0458

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0543

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0593

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0664

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0552

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0541

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0346

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0423

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0373

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0478

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0439

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0369

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0286

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0340

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0254

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0073

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9980

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9945

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9965

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9833

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9973

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0021

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF1YL1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3MC6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0057

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF3MC7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9989

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF3MC8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0010

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF3MC9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9929

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF3MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9981

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF3MD2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0012

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF3MD3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MD3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF6MI4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0685

ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2561

SCBFF6MI5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0411

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MI7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0454

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MI8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0533

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MI9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0309

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0284

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0318

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0262

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0170

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0193

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0257

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0224

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0185

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0119

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0119

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0116

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0031

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9965

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0014

ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2561

SCBFF6MK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน