เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน FF

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFF1YJ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1810

ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1658

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1620

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1562

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1512

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1557

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1392

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YJ9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1508

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1511

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1381

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1360

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1249

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1171

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1281

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1143

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1086

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YK9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0980

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1184

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1108

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1203

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1175

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0981

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0993

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1013

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0582

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YL9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0797

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0614

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0814

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0786

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0664

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0677

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0667

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0599

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0718

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0607

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0461

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0608

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0582

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0411

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0575

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0436

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0264

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0235

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0055

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0081

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0132

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YO3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0117

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0042

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF1YO5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBFF3MF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0446

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0404

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0351

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0316

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0289

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0423

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0191

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0158

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0202

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF3MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0060

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6ML5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0887

ณ วันที่ 15 ส.ค. 2562

SCBFF6ML6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0860

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6ML7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0687

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6ML8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0781

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6ML9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0716

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0737

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0645

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0722

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0697

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0691

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0590

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0578

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0441

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0505

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0432

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0412

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0298

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0468

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0339

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0210

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0099

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9982

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0058

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0062

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0036

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MO3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0030

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

SCBFF6MO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน