เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน FF

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFF1YD6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1596

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YD7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1800

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1218

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1464

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1400

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1170

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1293

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1616

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1611

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YE9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1390

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1626

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1567

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1263

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1115

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1369

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1417

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1504

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1211

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1261

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0922

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0873

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1146

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1186

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0751

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0951

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0989

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0942

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0848

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0995

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF1YH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0793

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF3MC1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0147

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF3MC2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0146

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF3MC3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MC3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0019

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0615

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0658

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0717

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0647

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0614

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0617

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0554

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0641

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0487

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0476

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0324

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0537

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0146

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0268

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0323

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0265

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0185

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MH9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0011

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

SCBFF6MI1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9982

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน