เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน FF

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFF1YM9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2050

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2563

SCBFF1YN1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2066

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1861

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1486

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1647

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1468

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1700

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1429

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1480

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1238

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1210

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1120

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1082

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0964

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0834

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1134

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1039

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1642

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YO9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1525

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1379

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1300

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1164

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1033

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0697

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1068

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0425

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1226

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YP9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0745

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YQ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1219

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YQ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0892

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YQ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0544

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YQ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0780

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF1YQ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0374

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF3MG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9692

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF3MG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9744

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF3MG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9807

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF3MH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9852

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF3MH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9893

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MP4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0790

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2563

SCBFF6MP5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0699

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MP6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0554

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MP7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0881

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MP8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0579

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MP9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0665

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MQ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0907

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MQ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0349

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MQ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0586

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

SCBFF6MQ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0966

ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน