เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน FF

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBFF1YN8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2050

ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563

SCBFF1YN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1840

ณ วันที่ 22 ก.ค. 2563

SCBFF1YO1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1840

ณ วันที่ 29 ก.ค. 2563

SCBFF1YO2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1687

ณ วันที่ 6 ส.ค. 2563

SCBFF1YO3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1691

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0886

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YO5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0899

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YO6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0086

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YO7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9958

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YO8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0955

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YO9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0789

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0746

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0731

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0654

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0289

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0292

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0126

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0301

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YP9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0181

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YQ1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0246

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YQ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0151

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YQ3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ3

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9986

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YQ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9976

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF1YQ6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YQ6

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9850

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF3MG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG7

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0319

ณ วันที่ 30 ก.ค. 2563

SCBFF3MG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG8

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0305

ณ วันที่ 6 ส.ค. 2563

SCBFF3MG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG9

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0285

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF3MH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9483

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF3MH2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.9339

ณ วันที่ 13 ส.ค. 2563

SCBFF6MQ2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ2

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0658

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2563

SCBFF6MQ4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ4

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0658

ณ วันที่ 30 ก.ค. 2563

SCBFF6MQ5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MQ5

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0684

ณ วันที่ 6 ส.ค. 2563

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน