เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน EZ

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBEZ3M1

กองทุนเปิด SCB Easy 3M1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0471

ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562

SCBEZ1Y1

กองทุนเปิด SCB Easy 1Y1

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1360

ณ วันที่ 21 ม.ค. 2563

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน