เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน AS

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBAS3MA4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0104

ณ วันที่ 10 พ.ย. 2565

SCBAS3MA5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0116

ณ วันที่ 17 พ.ย. 2565

SCBAS3MA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0129

ณ วันที่ 24 พ.ย. 2565

SCBAS3MA7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0146

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

SCBAS6MA2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 6MA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0449

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

SCBAS6MA3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 6MA3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0410

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน