เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กลุ่มกองทุน ASF

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBASF1YF4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2050

ณ วันที่ 18 ก.ค. 2567

SCBASF1YF7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1874

ณ วันที่ 10 ก.ค. 2567

SCBASF1YF8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2915

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YF9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2520

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YG1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.2425

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YG2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.3102

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YG3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF1YG5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0577

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YG6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0694

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YG7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0385

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YG8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0375

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YG9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0297

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF1YH1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YH1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0897

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MU7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1126

ณ วันที่ 3 ก.ค. 2567

SCBASF6MU8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1116

ณ วันที่ 11 ก.ค. 2567

SCBASF6MU9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1116

ณ วันที่ 18 ก.ค. 2567

SCBASF6MV1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1126

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1132

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1227

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1082

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0950

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1057

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0992

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0747

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MV9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.1003

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0588

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0586

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0417

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0393

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0577

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0091

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0107

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0255

ณ วันที่ 19 ก.ค. 2567

SCBASF6MW9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MW9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

SCBASF6MX1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MX1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน