เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0543

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP1Y7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1559

ณ วันที่ 9 พ.ค. 2567

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1637

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0510

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP1Y10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9982

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP1Y11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0558

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP3M50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 50

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0503

ณ วันที่ 2 พ.ค. 2567

SCBCP3M51

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 51

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0503

ณ วันที่ 9 พ.ค. 2567

SCBCP3M52

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 52

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0503

ณ วันที่ 16 พ.ค. 2567

SCBCP3M53

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 53

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0423

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP3M54

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 54

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9489

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP3M55

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 55

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0447

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP3M56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 56

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9607

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP3M57

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 57

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0410

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP3M58

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 58

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9450

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP3M59

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 59

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0376

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 24

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1040

ณ วันที่ 8 พ.ค. 2567

SCBCP6M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 25

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1059

ณ วันที่ 10 พ.ค. 2567

SCBCP6M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 26

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1049

ณ วันที่ 10 พ.ค. 2567

SCBCP6M27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 27

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1038

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 28

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0773

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0140

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 30

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0872

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0780

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9738

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0711

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 34

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9493

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 35

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0639

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 36

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9527

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 37

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0543

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9733

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 39

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0464

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 40

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9359

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP9M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0451

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP9M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0174

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP9M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0387

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

SCBCP9M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0113

ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน