เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0337

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP1Y6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1340

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP1Y7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1185

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1169

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0281

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP1Y10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0212

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP1Y11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0165

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 37

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0528

ณ วันที่ 1 ก.พ. 2567

SCBCP3M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 38

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0554

ณ วันที่ 15 ก.พ. 2567

SCBCP3M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 39

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0516

ณ วันที่ 15 ก.พ. 2567

SCBCP3M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 40

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0490

ณ วันที่ 22 ก.พ. 2567

SCBCP3M41

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 41

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0478

ณ วันที่ 13 ก.พ. 2567

SCBCP3M42

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 42

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0361

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M43

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 43

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0053

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M44

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 44

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9829

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M45

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 45

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0015

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M46

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 46

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0296

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M47

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 47

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9634

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M48

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 48

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0219

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M49

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 49

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0200

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 50

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0128

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M51

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 51

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0103

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M52

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 52

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0028

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M53

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 53

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0056

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M54

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 54

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0504

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP3M55

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 55

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP3M56

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 56

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP3M57

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 57

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M40

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 40

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0902

ณ วันที่ 14 ก.พ. 2567

SCBCP6M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0893

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0630

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0853

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0137

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0802

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 21

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0424

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 22

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0749

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 23

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0351

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 24

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0630

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 25

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9925

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 26

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9936

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 27

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0532

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 28

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0293

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0039

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 30

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0373

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0339

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9891

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0247

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 34

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0016

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M35

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 35

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0150

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M36

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 36

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9683

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M37

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 37

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0059

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M38

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

9.9501

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP6M39

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 39

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0000

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP9M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0545

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP9M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0366

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP9M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0010

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

SCBCP9M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0240

ณ วันที่ 23 ก.พ. 2567

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน