เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1354

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

SCBCP1Y2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1056

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

SCBCP1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1552

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

SCBCP6M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1001

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

SCBCP6M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1076

ณ วันที่ 28 พ.ย. 2565

SCBCP6M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน