เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.2041

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP1Y5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0998

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP1Y6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0449

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP1Y7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0356

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP1Y8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0269

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP1Y9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0856

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 7 ก.ย. 2566

SCBCP3M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 14 ก.ย. 2566

SCBCP3M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0335

ณ วันที่ 21 ก.ย. 2566

SCBCP3M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0348

ณ วันที่ 28 ก.ย. 2566

SCBCP3M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0344

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M21

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 21

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0314

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M22

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 22

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0290

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M23

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 23

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0262

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M24

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 24

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0219

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M25

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 25

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0220

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M26

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 26

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0189

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M27

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 27

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0163

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M28

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 28

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0136

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M29

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 29

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0107

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M30

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 30

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0052

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M31

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 31

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0053

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M32

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 32

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0033

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M33

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 33

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0000

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP3M34

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 34

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0706

ณ วันที่ 13 ก.ย. 2566

SCBCP6M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0710

ณ วันที่ 27 ก.ย. 2566

SCBCP6M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0676

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0621

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 9

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0570

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M10

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 10

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0547

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 11

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0520

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M12

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 12

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0397

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M13

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 13

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0346

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M14

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 14

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0260

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M15

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 15

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0159

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M16

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 16

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0067

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M17

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 17

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0275

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M18

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 18

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0035

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

SCBCP6M19

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 19

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M20

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 20

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP9M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0156

ณ วันที่ 3 ต.ค. 2566

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน