เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ

SIRIP

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูง

7

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0302

-0.1506

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

นโยบาย

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในโครงการอาคารสิริภิญโญ ซึ่งเป็นโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า โดยจะลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารและงานระบบ พร้อมซื้อกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการอาคารสิริภิญโญ จาก บริษัท ปภานัน จำกัด (“ปภานัน”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“แสนสิริ”) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยปภานันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร งานระบบ และสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการอาคารสิริภิญโญดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
SIRIP

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
1,700 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 28 มี.ค. 2557
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 22 มิถุนายน 2567

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ(SIRIP) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ(SIRIP)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
20 มีนาคม 2557
วันที่สิ้นสุด IPO:
26 มีนาคม 2557
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
5,000 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 1,000 หน่วย
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน)
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุในโครงการ

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 6 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 0.1500
2 5 พ.ย. 2557 24 พ.ย. 2557 0.1500
3 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.1500
4 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.1500
5 4 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558 0.1636
6 4 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.1500
7 4 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.1450
8 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.1450
9 9 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.1450
10 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.1450
11 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.1450
12 5 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 0.1450
13 16 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.1411
14 13 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.1450
15 15 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.1550
16 17 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 0.1560
17 3 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 0.1520
18 21 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561 0.1470
19 14 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 0.1382
20 21 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562 0.1452
21 1 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 0.1500
22 20 พ.ย. 2562 4 ธ.ค. 2562 0.1000
23 14 ก.พ. 2563 3 มี.ค. 2563 0.1500
24 14 พ.ค. 2563 1 มิ.ย. 2563 0.1400
25 13 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 0.0700
26 17 ก.พ. 2564 5 มี.ค. 2564 0.0800
27 14 พ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2564 0.0500
28 13 ส.ค. 2564 3 ก.ย. 2564 0.0550
29 15 พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 2564 0.0511
30 14 ก.พ. 2565 4 มี.ค. 2565 0.0500
31 19 พ.ค. 2565 6 มิ.ย. 2565 0.0500
32 18 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565 0.0500
33 15 พ.ย. 2565 2 ธ.ค. 2565 0.0500
34 14 ก.พ. 2566 2 มี.ค. 2566 0.0500
35 17 พ.ค. 2566 2 มิ.ย. 2566 0.0500
36 17 ส.ค. 2566 4 ก.ย. 2566 0.0550
37 16 พ.ย. 2566 4 ธ.ค. 2566 0.0650
38 12 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2567 0.0800
39 16 พ.ค. 2567 4 มิ.ย. 2567 0.0800

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

39ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

4.3892บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ไม่มีประวัติการลดทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)