เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์<br>ไพร์มออฟฟิศ

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ

POPF

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูง

6

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.2737

-0.1131

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564

นโยบาย

ลงทุนในอาคารสำนักงานคุณภาพสูงและมีผู้เช่าชั้นดีในกรุงเทพมหานคร มีทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันกองทุนมี 3 โครงการภายใต้การดูแลได้แก่ โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และโครงการบางนา ทาวเวอร์


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
POPF

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
5,026 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 31 มี.ค. 2554
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 20 มิถุนายน 2564

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ(POPF) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ(POPF)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
23 มีนาคม 2554
วันที่สิ้นสุด IPO:
29 มีนาคม 2554
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
50,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ค่าธรรมเนียมการโอน
ตามที่จ่ายจริงโดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่โอนเข้ามา

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุในโครงการ

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 26 ส.ค. 2554 7 ก.ย. 2554 0.2413
2 25 พ.ย. 2554 14 ธ.ค. 2554 0.2413
3 20 ก.พ. 2555 12 มี.ค. 2555 0.2413
4 11 พ.ค. 2555 28 พ.ค. 2555 0.2413
5 10 ส.ค. 2555 31 ส.ค. 2555 0.2491
6 2 พ.ย. 2555 16 พ.ย. 2555 0.2491
7 29 ม.ค. 2556 14 ก.พ. 2556 0.2491
8 3 พ.ค. 2556 22 พ.ค. 2556 0.2527
9 26 ก.ค. 2556 15 ส.ค. 2556 0.2527
10 29 ต.ค. 2556 15 พ.ย. 2556 0.2527
11 3 ก.พ. 2557 19 ก.พ. 2557 0.2679
12 2 พ.ค. 2557 22 พ.ค. 2557 0.2620
13 6 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 0.2620
14 29 ก.ย. 2557 24 พ.ย. 2557 0.3000
15 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.2193
16 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.2637
17 5 ส.ค. 2558 24 ส.ค. 2558 0.2620
18 4 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.2620
19 4 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.2620
20 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.2700
21 9 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.2565
22 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.2437
23 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.2795
24 5 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 0.2800
25 16 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.2805
26 13 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.2414
27 16 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.2100
28 17 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 0.2352
29 3 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 0.2414
30 21 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561 0.2414
31 14 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 0.2843
32 21 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562 0.2540
33 1 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 0.3386
34 20 พ.ย. 2562 4 ธ.ค. 2562 0.1569
35 14 ก.พ. 2563 3 มี.ค. 2563 0.2569
36 21 พ.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563 0.2600
37 17 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563 0.2470
38 13 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 0.2600
39 17 ก.พ. 2564 5 มี.ค. 2564 0.3100
40 14 พ.ค. 2564 4 มิ.ย. 2564 0.2470

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

40ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

10.2258บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ไม่มีประวัติการลดทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBFINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBFINR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)