เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์ CPN<br>คอมเมอร์เชียล โกรท

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท

CPNCG

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูง

7

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2035

-0.0061

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566

นโยบาย

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในการเข้าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บางส่วน (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก” ) ได้แก่ ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พื้นที่ของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยกเว้นพื้นที่บางส่วนของชั้น G และชั้น 3 และพื้นที่ให้เช่าชั้นใต้ดิน B1 – B3 ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) จะได้ทำสัญญาเช่าช่วงกับกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“TBF4”) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้า(ทั้งนี้ ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมไม่ลงทุนในพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าดังกล่าวเนื่องจาก TBF4 มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าดังกล่าวได้) นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะรวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 1,271คัน โดยจำนวนเงินที่กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จะกำหนดจากจำนวนเงินที่สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจำนวนเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
CPNCG

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
4,394 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 13 ก.ย. 2555
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 25 เมษายน 2567

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท(CPNCG) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN
คอมเมอร์เชียล โกรท(CPNCG)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
4 กันยายน 2555
วันที่สิ้นสุด IPO:
10 กันยายน 2555
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
4,000 หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 หน่วย
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน
ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่โอน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการลงทุน

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 29 ม.ค. 2556 14 ก.พ. 2556 0.2366
2 3 พ.ค. 2556 22 พ.ค. 2556 0.1941
3 26 ก.ค. 2556 15 ส.ค. 2556 0.1941
4 29 ต.ค. 2556 15 พ.ย. 2556 0.1941
5 31 ม.ค. 2557 17 ก.พ. 2557 0.1941
6 2 พ.ค. 2557 22 พ.ค. 2557 0.1960
7 6 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 0.1960
8 7 พ.ย. 2557 26 พ.ย. 2557 0.1960
9 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.2000
10 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.2060
11 4 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558 0.2060
12 5 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.2160
13 5 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.2300
14 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.2400
15 9 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.2209
16 10 พ.ย. 2559 28 พ.ย. 2559 0.2328
17 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.2331
18 14 พ.ค. 2560 30 พ.ค. 2560 0.2400
19 16 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.2400
20 14 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.2448
21 16 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.2472
22 17 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 0.2440
23 3 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 0.2440
24 21 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561 0.2502
25 14 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 0.2204
26 21 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562 0.2641
27 1 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 0.3558
28 20 พ.ย. 2562 4 ธ.ค. 2562 0.1848
29 14 ก.พ. 2563 3 มี.ค. 2563 0.2005
30 21 พ.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563 0.2515
31 17 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563 0.2515
32 18 พ.ย. 2563 3 ธ.ค. 2563 0.2515
33 17 ก.พ. 2564 5 มี.ค. 2564 0.2650
34 20 พ.ค. 2564 7 มิ.ย. 2564 0.2515
35 13 ส.ค. 2564 3 ก.ย. 2564 0.2450
36 17 พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 2564 0.2400
37 17 ก.พ. 2565 4 มี.ค. 2565 0.2222
38 20 พ.ค. 2565 6 มิ.ย. 2565 0.2250
39 18 ส.ค. 2565 5 ก.ย. 2565 0.2350
40 15 พ.ย. 2565 6 ธ.ค. 2565 0.2400
41 14 ก.พ. 2566 7 มี.ค. 2566 0.2400
42 17 ส.ค. 2566 4 ก.ย. 2566 0.1848
43 20 พ.ย. 2566 4 ธ.ค. 2566 0.2403
44 15 ก.พ. 2567 1 มี.ค. 2567 0.2559

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

44ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

10.1208บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ครั้งที่ วันที่ XN วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 17 พ.ค. 2566 02 มิ.ย. 2566 0.2540
2 17 ส.ค. 2566 04 ก.ย. 2566 0.0767
3 20 พ.ย. 2566 04 ธ.ค. 2566 0.0217
4 15 ก.พ. 2567 1 มี.ค. 2567 0.0100

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)