เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ค้นหากองทุนดีๆ กับ scbam

กองทุนรวมสิทธิการเช่า<br>อสังหาริมทรัพย์<br>ไพร์มออฟฟิศ

กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ

POPF

มีเงินปันผล

ความเสี่ยงสูง

6

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.3868

-0.0197

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

นโยบาย

ลงทุนในอาคารสำนักงานคุณภาพสูงและมีผู้เช่าชั้นดีในกรุงเทพมหานคร มีทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมสาธารณะ ซึ่งปัจจุบันกองทุนมี 3 โครงการภายใต้การดูแลได้แก่ โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และโครงการบางนา ทาวเวอร์


ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

หน่วย : บาท

ราคา เปลี่ยนแปลง %
POPF

ที่มา : Market Price API provided by Shareinvestor.
ข้อมูล ณ

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทกองทุนย่อย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำนวนเงินลงทุนโครงการ
5,026 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่ 31 มี.ค. 2554
วันที่ครบอายุกองทุน
N/A
เลือกตามวันที่

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

วันที่ 1 มีนาคม 2564

ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ(POPF) FUND SUMMARY

วันที่
ย้อนหลัง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลตอบแทน (%)
ผลตอบแทน
ต่อปี (%pa.)
ผลตอบแทน
ทบต้น (%pa.)

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ(POPF)

วันที่
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (บาท)
มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(บาท)

หมายเหตุ :
1.เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมข้างต้นนี้ มีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โปรดเลือก "Fact sheet" รายกองทุน
2.กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลง Benchmark ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม www.scbam.com
3.กองทุนรวมชนิดหน่วยลงทุน ณ วันทำการใด หากกองทุนไม่มีมูลค่าหน่วยลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นแทน
4.คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ

รายละเอียดการสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

วันที่เริ่มต้น IPO:
23 มีนาคม 2554
วันที่สิ้นสุด IPO:
29 มีนาคม 2554
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:
50,000 บาท และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การสั่งขายหน่วยลงทุน

มูลค่าการขายคืนขั้นต่ำ:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การชำระเงินค่าขายคืน:
ตามวิธีปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของ NAV ต่อครั้ง ไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย
ตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้
ค่าธรรมเนียมการโอน
ตามที่จ่ายจริงโดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินที่โอนเข้ามา

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของ NAV ต่อปีไม่รวม VAT)

ข้อมูลค่าธรรมเนียม

การบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่ระบุในโครงการ

วันหยุดกองทุน

วันที่ วันหยุด ประเทศ
ครั้งที่ วันที่ XD วันที่จ่าย บาท/หน่วย
1 26 ส.ค. 2554 7 ก.ย. 2554 0.2413
2 25 พ.ย. 2554 14 ธ.ค. 2554 0.2413
3 20 ก.พ. 2555 12 มี.ค. 2555 0.2413
4 11 พ.ค. 2555 28 พ.ค. 2555 0.2413
5 10 ส.ค. 2555 31 ส.ค. 2555 0.2491
6 2 พ.ย. 2555 16 พ.ย. 2555 0.2491
7 29 ม.ค. 2556 14 ก.พ. 2556 0.2491
8 3 พ.ค. 2556 22 พ.ค. 2556 0.2527
9 26 ก.ค. 2556 15 ส.ค. 2556 0.2527
10 29 ต.ค. 2556 15 พ.ย. 2556 0.2527
11 3 ก.พ. 2557 19 ก.พ. 2557 0.2679
12 2 พ.ค. 2557 22 พ.ค. 2557 0.2620
13 6 ส.ค. 2557 28 ส.ค. 2557 0.2620
14 29 ก.ย. 2557 24 พ.ย. 2557 0.3000
15 30 ม.ค. 2558 20 ก.พ. 2558 0.2193
16 8 พ.ค. 2558 25 พ.ค. 2558 0.2637
17 5 ส.ค. 2558 24 ส.ค. 2558 0.2620
18 4 พ.ย. 2558 23 พ.ย. 2558 0.2620
19 4 ก.พ. 2559 23 ก.พ. 2559 0.2620
20 10 พ.ค. 2559 24 พ.ค. 2559 0.2700
21 9 ส.ค. 2559 23 ส.ค. 2559 0.2565
22 8 พ.ย. 2559 24 พ.ย. 2559 0.2437
23 2 ก.พ. 2560 23 ก.พ. 2560 0.2795
24 5 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560 0.2800
25 16 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 0.2805
26 13 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 0.2414
27 16 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561 0.2100
28 17 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561 0.2352
29 3 ส.ค. 2561 22 ส.ค. 2561 0.2414
30 21 พ.ย. 2561 4 ธ.ค. 2561 0.2414
31 14 ก.พ. 2562 1 มี.ค. 2562 0.2843
32 21 พ.ค. 2562 4 มิ.ย. 2562 0.2540
33 1 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 0.3386
34 20 พ.ย. 2562 4 ธ.ค. 2562 0.1569
35 14 ก.พ. 2563 3 มี.ค. 2563 0.2569
36 21 พ.ค. 2563 5 มิ.ย. 2563 0.2600
37 17 ส.ค. 2563 1 ก.ย. 2563 0.2470
38 13 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 0.2600

จำนวนครั้งที่จ่าย
เงินปันผลรวม

38ครั้ง

จำนวน
เงินปันผลทั้งหมด

9.6688บาท

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ
บาท/หน่วย
ไม่พบประวัติการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / No Past Record of auto redemption.

จำนวนครั้งที่จ่าย
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

0ครั้ง

จำนวนเงินรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมด

0.0000บาท

ประวัติการลดทุน

ไม่มีประวัติการลดทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBDAP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์
(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX
(ชนิดสะสมมูลค่า)