ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ปัจจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดจะมาจากตราสารหนี้ คือ เมื่อ federal reserve มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมา 2 ครั้ง และอาจจะมีครั้งที่ 3 หรือ ครั้งที่ 4 ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า

นักลงทุนหลายท่านคงสงสัยว่า ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพนั้นเขาลงทุนอะไรกันบ้างและลงทุนกันอย่างไร แต่ที่แน่นอนคือนอกจากผู้จัดการกองทุนเหล่านี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และจรรยาบรรณพื้นฐานของวิชาชีพผู้จัดการลงทุน

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)