ภายในเดือนเมษายนนี้ นักลงทุนจะได้พบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) ของแบบรายงาน 56-REIT 1 และรายงาน 56-REIT 2 ของกองทุนรวม/REIT ซึ่งข้อมูลที่สำคัญจะถูกสรุปและนำเสนอเป็นรูปแบบ Fact Sheet ที่เข้าใจง่าย โดยการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุนรวม/REIT ได้เปลี่ยนจากเดิมที่ไม่กำหนดรูปแบบการนำเสนอ เป็นรูปแบบใหม่และที่สำคัญคือ ผู้ลงทุนสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวม กองทรัสต์ ที่ท่านสนใจได้ครับ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ขึ้น โดย IMF ปรับการคาดการณ์เพิ่มขึ้น +0.5% จากประมาณการครั้งก่อนในเดือน ม.ค. ที่ 5.5% เป็น 6.0% เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ และการแจกจ่ายวัคซีนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ IMF ยังระบุว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางจากวิกฤตครั้งนี้ไม่รุนแรงเท่าวิกฤตการเงินโลกเมื่อ 10 ปีก่อน

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)