นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน

9 พฤศจิกายน 2565

หลักการ
         หนึ่งในค่านิยมหลักของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การคอร์รัปชั่นและติดสินบนหรือการพยายามกระทำการดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทถือเป็นการขัดต่อค่านิยมหลักของบริษัท และไม่อาจยอมรับหรือยอมให้เกิดขึ้นได้ค่านิยมหลักนี้ได้มีการประกาศไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท 

กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้าม

(1) การเรียกร้องจัดหาหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ของกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด 
(2) การเสนอให้คำมั่นสัญญาหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบริษัท
(3) การใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต        

โยบายฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนโดยมาตรฐานที่สูงขึ้นอาจจะถูกนำมาใช้ กรณีมีข้อกำหนดตามกฎหมายในบางท้องถิ่นสำหรับการทำธุรกรรมบางประเภทและอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณของบริษัท

นิยาม "คอร์รัปชั่นและสินบน"
       “คอร์รัปชั่น” หมายถึง การใช้อำนาจหรือหน้าที่โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น  รวมถึงการติดสินบน การกรรโชก  การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทำอื่น ๆ  ที่มีลักษณะคล้ายกัน
       “สินบน” หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับ การเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการปฏิบัติใด ๆ  ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
       ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวมถึงของขวัญ บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจให้โดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่น หรือเพื่อบุคคลอื่นด้วย
       การจูงใจให้มีการปฏิบัติใดๆ ให้รวมถึงการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนด้วย

รูปแบบการคอร์รัปชั่น และสินบนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง
       การช่วยเหลือทางการเมืองที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำ โดยต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสและมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม  และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้บริหารบริษัท

การบริจาคเพื่อการกุศล
       การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท  เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้า  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและกระทำอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน  และจะต้องไม่มีการบริจาคใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่นและสินบน

การให้เงินสนับสนุน
       การให้เงินสนับสนุนโดยทั่วไปแล้ว จะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การพิจาณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการให้เงินอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่นและสินบน

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
       การจ่ายค่าอำนวยความสะดวกที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชั่น ถือเป็นสิ่งต้องห้ามกระทำ  

ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
       ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่ามีการหวังผล        ที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชั่น อย่างไรก็ดี หากการรับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับ ไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือ      สร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้หากสอดคล้องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด

การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง  การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทำอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
       การใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต เพื่อกระทำการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง  การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน  การฟอกเงิน และการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ถือเป็นการกระทำที่ทุจริตต้องห้ามตามกฎหมาย  ต้องห้ามกระทำอย่างชัดแจ้งตามนโยบายฉบับนี้ 

 

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน (มาตรการ)
       บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนไปใช้ โดยมาตรการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกทราบอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและสินบนโดยเด็ดขาด

ขอบเขตของนโยบาย
       นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับบริษัทรวมถึงกรรมการและพนักงานทุกคน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด นอกจากนั้น ให้นำไปใช้กับตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ตามความเหมาะสม

บทลงโทษ
        การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัยของบริษัท และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา

 

หมายเหตุ : ตาม Business Principles for Countering Bribery, Transparency International, May, 2009       

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLARGEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)