นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ปรับปรุงเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการลงทุน ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการออกแบบกองทุนรวมโดยคำนึงถึงความต้องการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย ความเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุน  การคัดเลือกผู้สนับสนุนการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหมาะสม

          บริษัท จึงจัดให้มีระบบงานเกี่ยวกับการออกและเสนอขายกองทุนรวมโดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม (Product Governance)ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม  บริษัทจะจัดให้มีระบบงานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  1.1  กำหนดกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมาย
  1.2  การออกแบบกองทุนรวม
  1.3  การทดสอบกองทุนรวม
 2. นโยบายการคัดเลือกผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนและการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
  บริษัทจัดให้มีเกณฑ์การคัดเลือก การติดตาม และประเมินผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือผู้ขาย และการสื่อสารข้อมูลกองทุนรวมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายและลักษณะของกองทุนรวม 
 3. นโยบายการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนโดยบริษัท
  บริษัทจัดให้มีการประเมินความเหมาะสมของกองทุนรวมและผู้แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกองทุนรวมของบริษัทและกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของบริษัท
 4. นโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการขายผลิตภัณฑ์
  บริษัทจัดให้มีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการขายผลิตภัณฑ์  การติดตามตรวจสอบภายหลังการขายหน่วยลงทุนและการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม